Kazalo
Iskanje po vodniku

Projekt mobilnosti za dijake in osebje v PIU

Organizacije se za projekte mobilnosti dijakov in osebja v PIU lahko prijavijo na dva načina:

 • vsaka upravičena organizacija se lahko prijavi za financiranje projektov mobilnosti za dijake in osebje v PIU brez listine Erasmus+ za mobilnost v PIU;
 • organizacija z dokazanimi uspešnimi aktivnostmi z veljavno listino Erasmus+ za mobilnost v PIU lahko uporabi hitri postopek prijave za financiranje projektov mobilnosti za dijake in osebje v PIU z listino Erasmus+ za mobilnost v PIU. Vsaka upravičena organizacija se lahko prijavi za financiranje projektov mobilnosti za dijake in osebje v PIU brez listine Erasmus+ za mobilnost v PIU.

Merila za upravičenost in dodelitev za ti dve možnosti prijave so opisana v zadevnih poglavjih tega ukrepa.

ErasmusPro: podpora za dolgotrajno mobilnost dijakov PIU ali dijakov PIU, ki so pred kratkim zaključili šolanje

Decembra 2016 se je s sporočilom Vlaganje v mlade v Evropi začela pobuda politike ErasmusPro, katere cilj je povečati dolgotrajno mobilnost v tujini za dijake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, vključno z vajenci ali dijaki, ki so pred kratkim zaključili šolanje. ErasmusPro se odziva na pozive Evropskega parlamenta, podjetij in drugih deležnikov PIU k izboljšanju kakovosti in privlačnosti PIU ter zaposljivosti dijakov PIU s pomočjo dolgotrajnih delovnih praks v tujini.

Mobilnost v PIU mladim nedvomno pomaga pri širitvi obzorij, krepitvi socialnih, poklicnih in prečnih znanj in spretnosti ter razvijanju želje po inovacijah, samoiniciativnosti in zavesti o evropskem državljanstvu. Mobilnost izboljšuje splošno uspešnost organizacij (tako ponudnikov PIU kot družb), ki sodelujejo pri njej, saj razvija strategije za trajno internacionalizacijo, obenem pa podjetjem pomaga najti znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za okrepitev svoje konkurenčnosti. Dolgotrajne prakse v tujini imajo višjo dodano vrednost za dijake, saj jim omogočajo, da razvijejo znanja in spretnosti, ki ustrezajo posameznemu poklicu, ter bolje spoznajo tuj jezik, kulturo in delovno okolje, s čimer se poveča njihova zaposljivost.

Projekt mobilnosti v PIU lahko zajema eno ali več naslednjih aktivnosti:

Mobilnost dijakov:

 • mobilnost pri ponudnikih PIU in/ali družbah v tujini, od 2 tednov do največ 3 mesecev;
 • dolgotrajna mobilnost pri ponudnikih PIU in/ali družbah v tujini (ErasmusPro), od 3 do 12 mesecev.

Te aktivnosti so na voljo dijakom v PIU (vključno z vajenci) v organizacijah za poklicno usposabljanje (ponudniki PIU). Za krepitev zaposljivosti dijakov v PIU in olajšanje njihovega prehoda na trg dela lahko v tej aktivnosti sodelujejo tudi dijaki, ki so pred kratkim zaključili šolanje (največ 12 mesecev po zaključku). Aktivnosti imajo lahko obliko polnih delovnih praks, pri katerih dijake gostijo v družbi ali drugi ustrezni organizaciji ali pri ponudniku PIU (šoli, inštitutu ali drugi organizaciji, ki izvaja poklicno izobraževanje in usposabljanje) in ki ponujajo šolsko izobraževanje z močnim poudarkom na učenju na delovnem mestu (delovne prakse). V primeru dolgotrajnih mobilnosti (ErasmusPro) je gostitelj lahko ponudnik PIU, vendar mora pomemben del aktivnosti predstavljati učenje na delovnem mestu, običajno v obliki delovne prakse v družbi.

Vsaka aktivnost mobilnosti se izvaja v okviru kakovosti, o katerem sta se vnaprej dogovorili organizaciji pošiljateljica in gostiteljica, da bi zagotovili visoko raven kakovosti za aktivnost, vključno z „učnim sporazumom“.

Učni izidi so uradno priznani in potrjeni na institucionalni ravni, vsebine programov se po potrebi prilagodijo, da se zagotovi dobra usklajenost obdobja mobilnosti v tujini s programom, ki ga opravlja vajenec/dijak v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

V okviru aktivnosti ErasmusPro se lahko financirajo kratki pripravljalni obiski osebja iz organizacije pošiljateljice v organizacijo gostiteljico (ponudniki PIU in/ali družbe), da se olajša medinstitucionalno sodelovanje, bolje pripravijo mobilnosti in zagotovi njihova visoka kakovost.

 

Mobilnost osebja:

 • poučevanje/usposabljanje: ta aktivnost osebju ponudnikov PIU omogoča poučevanje pri partnerskem ponudniku PIU v tujini. Omogoča tudi, da osebje družb izvaja usposabljanja pri ponudniku PIU v tujini;
 • usposabljanje osebja: ta aktivnost podpira poklicni razvoj osebja PIU v obliki delovne prakse ali izobraževalnega obiska na delovnem mestu/obdobij opazovanja v tujini v družbi ali pri katerem koli drugem ponudniku PIU.

Erasmus+ podpira učno mobilnost osebja, ki:

 • je oblikovana po strateškem pristopu sodelujočih organizacij (s ciljem posodobiti in internacionalizirati njihovo poslanstvo);
 • se odziva na jasno opredeljene potrebe po usposabljanju osebja in je podprta z ustreznimi ukrepi za izbor, pripravo in nadaljnje spremljanje;
 • zagotavlja, da so učni izidi sodelujočega osebja ustrezno priznani ter se razširjajo in obsežno uporabljajo v organizaciji.

Te aktivnosti so priložnost, da osebje v PIU pridobi kompetence za delo z učečimi se iz okolij z manj možnostmi. Glede na trenutne okoliščine mladih migrantov, beguncev in prosilcev za azil bo posebna pozornost namenjena podpori projektom, ki osebje PIU usposabljajo za področja, kot so usposabljanje otrok beguncev, medkulturne učilnice, poučevanje mladih v njihovem drugem jeziku, strpnost in različnost v razredu.

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v tem projektu?

Sodelujoče organizacije, ki so vključene v projekt mobilnosti, prevzamejo naslednje vloge in naloge:

 • organizacija prijaviteljica: odgovorna je za to, da se prijavi na projekt mobilnosti, podpiše in upravlja sporazum o nepovratnih sredstvih ter poroča o projektu. Prijavitelj je lahko koordinator konzorcija: vodi nacionalni konzorcij za mobilnost, ki je sestavljen iz partnerskih organizacij iz iste države in katerega cilj je napotiti dijake in osebje v PIU na aktivnosti v tujini. Koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost lahko tudi – vendar neobvezno – deluje kot organizacija pošiljateljica;
 • organizacija pošiljateljica: odgovorna je za to, da izbere dijake/osebje ter jih napoti v tujino;
 • organizacija gostiteljica: odgovorna je za to, da sprejme tuje dijake/osebje v PIU in zanje zagotovi program aktivnosti ali pridobitev znanja na podlagi aktivnosti usposabljanja, ki ga izvaja osebje PIU;
 • organizacija posrednica: to je organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih; ni organizacija pošiljateljica, vendar ji njeno strokovno znanje omogoča, da opravlja naloge, kot so lajšanje administrativnih postopkov ponudnikov PIU pošiljateljev, praktične ureditve, usklajevanje profilov vajencev/dijakov s potrebami podjetij v primeru praks in priprava udeležencev. Če je organizacija posrednica partnerica nacionalnega konzorcija za mobilnost, mora biti njen prispevek jasno opisan v prijavi projekta. Če organizacija posrednica ni del nacionalnega konzorcija za mobilnost, se organizacijam prijaviteljicam priporoča, da formalno določijo sklop pravic in obveznosti za sodelovanje s takimi organizacijami posrednicami.

Organizaciji pošiljateljica in gostiteljica ter dijaki/osebje se morajo dogovoriti o aktivnostih, ki jih bodo opravili dijaki – v „učnem sporazumu“ – ali osebje – v „sporazumu o mobilnosti“ – pred začetkom obdobja mobilnosti. Ti sporazumi opredeljujejo ciljne učne rezultate za obdobje učenja v tujini, vsebujejo formalne določbe o priznavanju ter navajajo pravice in obveznosti obeh strani.

Dijaki v PIU, ki se bodo udeležili mobilnosti za 19 dni ali dlje, so upravičeni do jezikovne podpore. V okviru Programa se postopoma izvaja spletna jezikovna podpora. Evropska komisija omogoča dostop do te storitve upravičenim udeležencem, da bi ocenila njihovo znanje tujih jezikov in po potrebi ponudila najustreznejše učenje jezikov pred mobilnostjo in/ali med njo (za več podrobnosti glej Prilogo I k temu vodniku).

Projekt mobilnosti za dijake in osebje v PIU brez listine Erasmus+ za mobilnost v PIU

Kakšna so merila za oceno tega projekta?

V nadaljevanju so navedena formalna merila, ki jih mora izpolniti projekt mobilnosti PIU za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

 

Splošna merila za upravičenost

Upravičene aktivnosti

Projekt mobilnosti v PIU mora zajemati eno ali več naslednjih aktivnosti:

 • mobilnost pri ponudnikih PIU in/ali družbah v tujini, od 2 tednov do največ 3 mesecev;
 • dolgotrajna mobilnost pri ponudnikih PIU in/ali družbah v tujini (ErasmusPro), od 3 do 12 mesecev;
 • mobilnost z namenom poučevanja/usposabljanja v tujini;
 • usposabljanje osebja v tujini.

Upravičene sodelujoče organizacije

Sodelujoča organizacija je lahko:

 • katera koli javna ali zasebna organizacija (ali njena podružnica/enota), ki je aktivna na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (opredeljena kot ponudnik PIU), ali
 • katera koli javna ali zasebna organizacija, aktivna na trgu dela (opredeljena kot družba).

Take organizacije so lahko na primer:

 • šola/zavod/center za poklicno izobraževanje;
 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno z izobraževanjem odraslih);
 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija,
 • organ, ki zagotavlja poklicno informiranje in svetovanje;
 • organ, ki je odgovoren za politike na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Vse organizacije morajo imeti sedež v državi Programa.

Kdo se lahko prijavi?

 • Ponudnik PIU (ali njegova podružnica/enota), ki pošilja dijake in osebje v tujino;
 • koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost.

Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Število sodelujočih organizacij

Aktivnost mobilnosti je mednarodna in v njej sodelujeta vsaj dve sodelujoči organizaciji (vsaj ena pošiljateljica in vsaj ena gostiteljica) iz različnih držav Programa.

V primeru projektov, ki jih predstavi nacionalni konzorcij za mobilnost, morajo biti vsi člani konzorcija iz iste države Programa in opredeljeni ob oddaji vloge za nepovratna sredstva. Konzorcij mora biti sestavljen iz vsaj treh ponudnikov PIU.

Trajanje projekta

1 do 2 leti. Prijavitelj mora izbrati trajanje projekta ob prijavi na podlagi cilja projekta in vrste načrtovanih aktivnosti.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 5. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. junijem in 31. decembrom istega leta.

Možen dodatni rok:

 • Nacionalne agencije lahko organizirajo drugi krog prijav, če ostanejo neporabljena sredstva, za katerega tudi veljajo pravila iz tega vodnika. Nacionalne agencije bodo možnosti za to objavile na svojih spletnih straneh.
 • Če je organiziran drugi krog, morajo prijavitelji oddati svojo vlogo za nepovratna sredstva do 1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila

Ponudnik PIU (ali njegova podružnica/enota) ali nacionalni konzorcij za mobilnost se lahko prijavi samo enkrat v posameznem krogu izbirnega postopka. Vendar je lahko ponudnik PIU član oziroma koordinira več različnih nacionalnih konzorcijev za mobilnost, ki se prijavljajo hkrati.

 

Dodatna merila za upravičenost za mobilnost dijakov

Trajanje aktivnosti

 • Mobilnost pri ponudnikih PIU in/ali družbah v tujini, od 2 tednov  (tj. 10 delovnih dni) do največ 3 mesecev, v kar ni zajet čas poti;
 • Dolgotrajna mobilnost pri ponudnikih PIU in/ali družbah v tujini (ErasmusPro), od 3 do 12 mesecev, v kar ni zajet čas poti.

Kraj izvajanja aktivnosti

Udeleženci morajo opraviti aktivnost mobilnosti v tujini, v drugi državi Programa.

Upravičeni udeleženci

Dijaki v PIU (vključno z vajenci), katerih šolanje običajno vključuje učenje na delovnem mestu, iz države organizacije pošiljateljice. Spremljevalci dijakov v PIU v tujini.

V aktivnosti lahko sodelujejo tudi dijaki, ki so nedavno zaključili šolanje pri ponudniku PIU (vključno z nekdanjimi vajenci). Taki dijaki, ki so pred kratkim zaključili šolanje, se morajo udeležiti prakse za usposabljanje v tujini v roku 12 mesecev po zaključku šolanja. Za tiste države, kjer se morajo dijaki, ki so pred kratkim zaključili šolanje, po zaključku vpisati v obvezno civilno ali vojaško služenje vojaškega roka, se obdobje upravičenosti podaljša za obdobje tega služenja.

Druga merila

Pripravljalni obiski

Za projekte, ki vključujejo aktivnosti ErasmusPro, lahko prijavitelj zaprosi za pripravljalne obiske osebja, ki se ukvarja z organizacijo aktivnosti ErasmusPro in ki sodeluje z organizacijo pošiljateljico ali članom konzorcija (na primer učiteljev, vodij usposabljanja, pristojnih za mednarodno mobilnost itd.).

V okviru pripravljalnih obiskov je treba upoštevati naslednja merila za upravičenost:

 • trajanje: največ 3 delovne dni, v kar ni zajet čas poti;
 • vsak pripravljalni obisk je omejen na enega udeleženca;
 • organizacija gostiteljica lahko izvede samo en pripravljalni obisk.

 

Dodatna merila za upravičenost za mobilnost osebja

Trajanje aktivnosti

Od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti.

Od tega morata biti najmanj 2 zaporedna dneva.

Kraj izvajanja aktivnosti

Udeleženci morajo opraviti aktivnost mobilnosti v tujini, v drugi državi Programa.

Upravičeni udeleženci

Osebje, ki je pristojno za PIU (na primer učitelji, vodje usposabljanj, pristojni za mednarodno mobilnost, osebje, ki opravlja administrativne naloge ali naloge usmerjanja, itd.) in dela za organizacije pošiljateljice, ter drugo osebje, ki sodeluje v strateškem razvoju organizacije.

V primeru mobilnosti z namenom poučevanja/usposabljanja je ukrep odprt osebam iz družb, javnega sektorja in/ali organizacij civilne družbe.

Dodatno je ukrep v primeru mobilnosti z namenom poučevanja/usposabljanja odprt za vodje usposabljanja (trenerje) iz družb v drugih državah Programa, ki so bili povabljeni poučevati pri ponudnikih PIU prijaviteljih in/ali organizacijah konzorcija, kjer je ustrezno.

 

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

 

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 30 točk)

 

 • Ustreznost predloga v zvezi s:
  • cilji ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji projekta mobilnosti?“);
  • potrebami in cilji sodelujočih organizacij in posameznih udeležencev, zlasti ob upoštevanju tistega, kar je določeno v evropskem razvojnem načrtu;
 • v kolikšni meri predlog vključuje dolgotrajno mobilnost (ErasmusPro).
 • v kolikšni meri je predlog primeren za:
  • doseganje visokokakovostnih učnih rezultatov za udeležence;
  • krepitev zmogljivosti in mednarodne razsežnosti sodelujočih organizacij.
 • V kolikšni meri se predlog:
  • nanaša na ciljne skupine z manj priložnosti1;
  • vključuje organizacije, ki na novo sodelujejo pri ukrepu;

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 40 točk)

 

 

 • jasnost, celovitost in kakovost vseh faz predloga projekta (priprava, izvajanje mobilnosti in nadaljnje spremljanje);
 • jasnost načrtovanja in izvedljivost dolgotrajne mobilnosti (ErasmusPro), če je primerno;
 • usklajenost ciljev projekta in predlaganih aktivnosti;
 • kakovost evropskega razvojnega načrta organizacije prijaviteljice;
 • kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in podpore;
 • kakovost priprav, ki so zagotovljene za udeležence;
 • kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih rezultatov udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in priznavanje;
 • ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v aktivnosti mobilnosti;
 • po potrebi kakovost sodelovanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami in drugimi pomembnimi deležniki.

Učinek in razširjanje

(največ 30 točk)

 

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
 • morebitni učinek projekta:
  • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
  • na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod.
 • V kolikšni meri projekt spodbuja dolgotrajno mobilnost (ErasmusPro) z razvojem trajnostnih praks čezmejnega sodelovanja in struktur priznavanja, če je primerno.

 

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter „Učinek in razširjanje“; 20 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“).

 

Dodelitev nepovratnih sredstev

Najvišji znesek dodeljenih nepovratnih sredstev za izbrane projekte bo odvisen od številnih elementov:

 • števila in trajanja prijavljenih obdobij mobilnosti;
 • v kolikšni meri predlog vključuje dolgotrajno mobilnost od 3 do 12 mesecev (ErasmusPro);
 • pretekle uspešnosti prijavitelja v smislu števila obdobij mobilnosti, dobre kakovosti izvajanih aktivnosti in dobrega finančnega poslovodenja, če je prijavitelj prejel podobna nepovratna sredstva v preteklih letih;
 • skupnega nacionalnega proračuna, dodeljenega za ukrep mobilnosti.

 

Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?

Izredni stroški za drago potovanje

Prijavitelji projektov mobilnosti lahko zahtevajo finančno podporo za višje potne stroške udeležencev pod proračunsko postavko „izredni stroški“ (do največ 80 % vseh upravičenih stroškov: glejte „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“). To je dovoljeno pod pogojem, da lahko prijavitelji utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na podlagi stroškov na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev. Če so dodeljena, se namesto standardnih potnih stroškov upoštevajo izredni stroški za drago potovanje.

Druge informacije

Za obvezna merila ter dodatne koristne informacije v zvezi s tem ukrepom glej Prilogo I k temu vodniku. Zainteresirane organizacije naj pred oddajo vloge za finančno podporo skrbno preberejo ustrezna poglavja te priloge.

Projekt mobilnosti za dijake in osebje v PIU z listino Erasmus+ za mobilnost v PIU

Kakšna so merila za oceno tega projekta?

V nadaljevanju so navedena formalna merila, ki jih mora izpolniti projekt mobilnosti PIU z listino Erasmus+ za mobilnost v PIU za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

 

Splošna merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Posamezne organizacije ali konzorciji, ustanovljeni v državi Programa, imetnice listine Erasmus+ za mobilnost v PIU2.

 

Upravičene aktivnosti

 

Projekt mobilnosti v PIU mora zajemati eno ali več naslednjih aktivnosti:

 • Mobilnost pri ponudnikih PIU in družbah v tujini, od 2 tednov do največ 3 mesecev;
 • dolgotrajna mobilnost pri ponudnikih PIU in/ali družbah v tujini (ErasmusPro), od 3 do 12 mesecev;
 • mobilnost z namenom poučevanja/usposabljanja v tujini;
 • usposabljanje osebja v tujini.

Število sodelujočih organizacij

Aktivnost mobilnosti je mednarodna in v njej sodelujeta vsaj dve sodelujoči organizaciji (vsaj ena pošiljateljica in vsaj ena gostiteljica) iz različnih držav Programa.

V primeru projektov, ki jih predstavi nacionalni konzorcij za mobilnost, ki ima listino Erasmus+ za mobilnost v PIU, morata biti organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica v različnih državah Programa.

Trajanje projekta

1 do 2 leti. Prijavitelj mora izbrati čas trajanja projekta ob prijavi.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 5. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. junijem in 31. decembrom istega leta.

 

Možen dodatni rok:

Nacionalne agencije lahko organizirajo drugi krog prijav, če ostanejo neporabljena sredstva, za katerega tudi veljajo pravila iz tega vodnika. Nacionalne agencije bodo možnosti za to objavile na svojih spletnih straneh.

Če je organiziran drugi krog, morajo prijavitelji oddati svojo vlogo za nepovratna sredstva do 1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila

Ponudnik PIU ali nacionalni konzorcij za mobilnost se lahko prijavi samo enkrat v posameznem krogu izbirnega postopka. Vendar je lahko ponudnik PIU član oziroma koordinira več različnih nacionalnih konzorcijev za mobilnost, ki se prijavljajo hkrati.

 

Dodatna merila za upravičenost za mobilnost dijakov

Trajanje aktivnosti

 • Mobilnost pri ponudnikih PIU in/ali družbah v tujini, od 2 tednov (tj. 10 delovnih dni) do največ 3 mesecev, v kar ni zajet čas poti;
 • Dolgotrajna mobilnost pri ponudnikih PIU in/ali družbah v tujini (ErasmusPro), od 3 do 12 mesecev, v kar ni zajet čas poti.

Kraj izvajanja aktivnosti

Udeleženci morajo opraviti aktivnost mobilnosti v tujini, v drugi državi Programa.

Upravičeni udeleženci

Dijaki v PIU (vključno z vajenci), katerih šolanje običajno vključuje učenje na delovnem mestu, iz države organizacije pošiljateljice. Spremljevalci dijakov v PIU v tujini.

V aktivnosti lahko sodelujejo tudi dijaki, ki so nedavno zaključili šolanje pri ponudniku PIU (vključno z nekdanjimi vajenci). Taki dijaki, ki so pred kratkim zaključili šolanje, se morajo udeležiti prakse za usposabljanje v tujini v roku 12 mesecev po zaključku šolanja. Za tiste države, kjer se morajo dijaki, ki so pred kratkim zaključili šolanje, po zaključku vpisati v obvezno civilno ali vojaško služenje vojaškega roka, se obdobje upravičenosti podaljša za obdobje tega služenja.

Druga merila

Pripravljalni obiski

Za projekte, ki vključujejo aktivnosti ErasmusPro, lahko prijavitelj zaprosi za pripravljalne obiske osebja, ki se ukvarja z organizacijo aktivnosti ErasmusPro in ki sodeluje z organizacijo pošiljateljico ali članom konzorcija (na primer učiteljev, vodij usposabljanja, pristojnih za mednarodno mobilnost itd.).

V okviru pripravljalnih obiskov je treba upoštevati naslednja merila za upravičenost:

 • trajanje: največ 3 delovne dni, v kar ni zajet čas poti;
 • vsak pripravljalni obisk je omejen na enega udeleženca;
 • organizacija gostiteljica lahko izvede samo en pripravljalni obisk.

 

Dodatna merila za upravičenost za mobilnost osebja

Trajanje aktivnosti

Od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti.

Od tega morata biti najmanj 2 zaporedna dneva.

Kraj izvajanja aktivnosti

Udeleženci morajo opraviti aktivnost mobilnosti v tujini, v drugi državi Programa.

Upravičeni udeleženci

Osebje, ki je pristojno za PIU (na primer učitelji, vodje usposabljanj, pristojni za mednarodno mobilnost, osebje, ki opravlja administrativne naloge ali naloge usmerjanja, itd.) in dela za organizacije pošiljateljice, ter drugo osebje, ki sodeluje v strateškem razvoju organizacije. 

V primeru mobilnosti z namenom poučevanja/usposabljanja je ukrep odprt osebam iz družb, javnega sektorja in/ali organizacij civilne družbe.

Dodatno je ukrep v primeru mobilnosti z namenom poučevanja/usposabljanja odprt za vodje usposabljanja (trenerje) iz družb v drugih državah Programa, ki so bili povabljeni poučevati pri ponudnikih PIU prijaviteljih in/ali organizacijah konzorcija, kjer je ustrezno.

 

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

 

Merila za dodelitev za vloge nosilcev listine za mobilnost v PIU

Ni kvalitativnega ocenjevanja (kakovost je bila ocenjena v sami fazi prijave za listino za mobilnost v PIU), zato posledično ni meril za dodelitev.

Kakršna koli vloga za nepovratna sredstva (po preverjanju upravičenosti) bo prejela sredstva.

Najvišji znesek dodeljenih nepovratnih sredstev bo odvisen od številnih elementov:

 • števila prijavljenih obdobij mobilnosti in mesecev/dni;
 • v kolikšni meri predlog vključuje dolgotrajno mobilnost od 3 do 12 mesecev (ErasmusPro);
 • pretekle uspešnosti prijavitelja v smislu števila obdobij mobilnosti, dobre kakovosti izvajanih aktivnosti in dobrega finančnega poslovodenja, če je prijavitelj prejel podobna nepovratna sredstva v preteklih letih;
 • skupnega nacionalnega proračuna, dodeljenega za ukrep mobilnosti.

 

Katero akreditacijo potrebujejo prijavitelji za tak projekt mobilnosti?

Listina Erasmus+ za mobilnost v PIU

Namen listine Erasmus+ za mobilnost v PIU je izboljšanje evropskih strategij za internacionalizacijo na področju PIU in izboljšanje njihove trajnosti ter posledično kakovosti in količine mednarodnih mobilnosti v PIU. Razpisi za podelitev listine za mobilnost v PIU so objavljeni letno na spletnih straneh nacionalnih agencij.

Pridobitev listine za mobilnost v PIU daje nosilcem listine za mobilnost v PIU možnost, da se na bolj preprost način prijavijo za ključni ukrep 1 Erasmus+: mobilnost dijakov in osebja v PIU.

 

Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?

Izredni stroški za drago potovanje

Prijavitelji projektov mobilnosti lahko zahtevajo finančno podporo za višje potne stroške udeležencev pod proračunsko postavko „izredni stroški“ (do največ 80 % vseh upravičenih stroškov: glejte „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“). To je dovoljeno pod pogojem, da lahko prijavitelji utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na podlagi stroškov na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev. Če so dodeljena, se namesto standardnih potnih stroškov upoštevajo izredni stroški za drago potovanje.

 

Druge informacije

Za obvezna merila ter dodatne koristne informacije v zvezi s tem ukrepom glej Prilogo I k temu vodniku. Zainteresirane organizacije naj pred oddajo vloge za finančno podporo skrbno preberejo ustrezna poglavja te priloge.

 

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta mobilnosti je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

A) Pravila za dodelitev sredstev, ki veljajo za vse aktivnosti mobilnosti

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Pot

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

V okviru aktivnosti ErasmusPro, potni stroški za pripravljalni obisk, če je primerno.

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca.

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija3. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti4.

 

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca.

Za razdalje 8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca.

Organizacijska podpora

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem mobilnosti (razen stroški bivanja za udeležence), vključno s pripravo (pedagoško, medkulturno, jezikovno), spremljanjem udeležencev in podporo zanje v času mobilnosti, potrjevanjem učnih rezultatov in aktivnostmi razširjanja.

Prispevek za stroške na enoto

Do 100. udeleženca: 350 EUR na udeleženca.

+

po 100. udeležencu: 200 EUR na dodatnega udeleženca.

Glede na število udeležencev.

Podpora za posebne potrebe

Dodatni stroški, neposredno povezani z invalidnimi udeleženci in spremljevalci (vključno s stroški poti in bivanja, če so utemeljeni in če nepovratna sredstva za te udeležence niso zahtevana prek proračunskih kategorij „Pot“ in „Individualna podpora“).

Dejanski stroški

Do 100 % upravičenih stroškov

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje podpore udeležencem s posebnimi potrebami mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

Izredni stroški

Dodatni stroški za podporo za udeležbo dijakov z manj priložnostmi (razen potnih stroškov in stroškov za individualno podporo za udeležence in spremljevalce).

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

 

Dragi potni stroški (za podrobnosti glej poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?“).

Dejanski stroški

Stroški finančnega jamstva: 75 % upravičenih stroškov.

Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov.

 

 

 

Dragi potni stroški: Do največ 80 % upravičenih stroškov

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

 

B) Dodatna sredstva v zvezi z mobilnostjo dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Individualna podpora

Stroški, neposredno povezani z bivanjem udeležencev, vključno s spremljevalci5, med aktivnostjo.

Prispevek za stroške na enoto

Do 14. dneva aktivnosti: A2.1 na dan na udeleženca

+

od 15. dneva aktivnosti do 12 mesecev: 70 % A2.1 na dan na udeleženca.

Glede na trajanje bivanja na udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

V okviru aktivnosti ErasmusPro, stroški, povezani z bivanjem osebja, ki sodeluje pri pripravljalnih obiskih, če je primerno.

A2.2 na dan na udeleženca

Glede na trajanje bivanja na udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

Jezikovna podpora

Stroški, povezani s podporo udeležencem – pred odhodom in med aktivnostjo – za izboljšanje znanja jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju ali usposabljanju med aktivnostjo.

Prispevek za stroške na enoto

Samo za aktivnosti, ki trajajo od 19 dni do 12 mesecev:

150 EUR na udeleženca, ki potrebuje jezikovno podporo.

Pogoj: prijavitelji morajo zahtevati podporo v jeziku, v katerem bo potekala aktivnost, na podlagi potreb udeležencev po znanju jezikov, ki jih ne zagotavlja spletna jezikovna podpora Erasmus+.

 

C) Dodatna sredstva v zvezi z mobilnostjo osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Individualna podpora

Stroški, neposredno povezani z bivanjem udeležencev, vključno s spremljevalci

Prispevek za stroške na enoto

Do 14. dneva aktivnosti: A2.2 na dan na udeleženca

+

od 15. do 60. dneva aktivnosti: 70 % A2.2 na dan na udeleženca.

Glede na trajanje bivanja na udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

 

Preglednica 1 – Individualna podpora (zneski v EUR na dan)

Zneski so odvisni od države, kjer se izvaja aktivnost. Vsaka nacionalna agencija bo opredelila – na podlagi nepristranskih in preglednih meril – zneske, ki se dodelijo projektom, prijavljenim v njihovi državi. Ti zneski bodo opredeljeni v okviru najmanjših in največjih vrednosti, ki so navedene v spodnji preglednici. Točni zneski bodo objavljeni na spletiščih posameznih nacionalnih agencij.

 

Država gostiteljica

Mobilnost učencev

Mobilnost osebja

 

Najnižji–najvišji znesek (na dan)

Najnižji–najvišji znesek (na dan)

 

A2.1

A2.2

Skupina 1

Norveška, Danska, Luksemburg, Združeno kraljestvo, Islandija, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

30–120

80–180

Skupina 2

Nizozemska, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Ciper, Grčija, Malta, Portugalska

26–104

70–160

Skupina 3

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvaška, Slovaška, Češka, Litva, Turčija, Madžarska, Poljska, Romunija, Bolgarija, Republika Severna Makedonija, Srbija

22–88

60–140

 • 1. Za podrobnejši opis oseb z manj priložnostmi glejte del A tega vodnika – poglavje „Enakost in vključevanje“
 • 2. Za več informacij o listini glej poglavje „Listina Erasmus+ za mobilnost v PIU“ in Prilogo I k temu vodniku.
 • 3. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_sl.
 • 4. Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR).
 • 5. V primeru spremljevalcev se uporabljajo zneski za osebje PIU. Glej proračunsko postavko „Individualna podpora“ v poglavju C) Dodatna sredstva v zvezi z mobilnostjo osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. V izjemnih primerih, ko mora spremljevalec ostati v tujini več kot 60 dni, bodo v proračunski postavki „Podpora za posebne potrebe“ zajeti tudi dodatni stroški bivanja, ki presegajo 60 dni.