Cuprins
Căutați în ghid

Proiect de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale

Organizațiile pot depune cerere de finanțare pentru proiecte de mobilitate dedicate cursanților și personalului din domeniul VET în două moduri:

 • orice organizație eligibilă poate solicita finanțare pentru proiecte de mobilitate dedicate cursanților și personalului din domeniul VET fără Carta Erasmus+ pentru mobilitate VET;
 • o organizație cu experiență dovedită, care deține o Cartă Erasmus+ pentru mobilitate VET valabilă poate utiliza o procedură rapidă pentru a solicita finanțare pentru proiectele de mobilitate dedicate cursanților și personalului din domeniul VET. Orice organizație eligibilă poate solicita finanțare pentru proiecte de mobilitate dedicate cursanților și personalului din domeniul VET fără Carta Erasmus+ pentru mobilitate VET. O organizație cu experiență dovedită, care deține o Cartă Erasmus+ pentru mobilitate VET valabilă poate utiliza o procedură rapidă pentru a solicita finanțare pentru proiectele de mobilitate dedicate cursanților și personalului din domeniul VET cu Carta Erasmus+ pentru mobilitate în domeniul VET

Criteriile de eligibilitate și de atribuire pentru aceste două modalități de depunere a dosarelor sunt descrise în secțiunile relevante din cadrul acestei acțiuni.

ErasmusPro: sprijin pentru mobilitatea pe termen lung a cursanților sau a proaspeților absolvenți VET

În decembrie 2016, comunicarea intitulată „Investiția în tinerii Europei” lansa „ErasmusPro”, o inițiativă în materie de politici care vizează creșterea mobilității pe termen lung în străinătate, pentru cursanții din domeniul educației și formării profesionale, inclusiv ucenicii sau proaspeții absolvenți. ErasmusPro răspunde solicitărilor din partea Parlamentului European, precum și a companiilor și a altor părți interesate din domeniul VET, de a spori calitatea, atractivitatea și capacitatea de inserție profesională a cursanților prin stagii pe termen lung în străinătate.

Mobilitatea în domeniul VET are o valoare clară, ajutându-i pe tineri să își deschidă orizonturile, să își extindă competențele sociale, profesionale și transversale, să își dezvolte apetitul pentru inovare și inițiativă și sentimentul apartenenței la cetățenia europeană. Este un mijloc de îmbunătățire a performanței generale a organizațiilor (atât furnizori, cât și companii din domeniul VET) implicate în astfel de practici, prin dezvoltarea unor strategii de internaționalizare susținută, sprijinind totodată întreprinderile în identificarea competențelor care le sunt necesare pentru a deveni mai competitive. Stagiile pe termen lung în străinătate au o valoare adăugată mai mare pentru cursanți deoarece îi ajută să își dezvolte competențe profesionale specifice și să se familiarizeze cu limba, cultura și mediul de lucru, ceea ce le sporește șansele de angajare.

Un proiect de mobilitate VET poate cuprinde una sau mai multe dintre următoarele activități:

Mobilitatea cursanților:

 • activități de mobilitate la furnizori și/sau companii din domeniul VET din străinătate, între 2 săptămâni și mai puțin de 3 luni;
 • activități de mobilitate pe termen lung la furnizori și/sau companii din domeniul VET din străinătate (ErasmusPro), între 3 și 12 luni;

Aceste activități sunt deschise cursanților VET (inclusiv ucenicilor) din cadrul organizațiilor de formare profesională (furnizorii VET). Pentru a consolida capacitatea de inserție profesională a cursanților VET și a facilita tranziția acestora către piața forței de muncă, la aceste activități pot participa și proaspeții absolvenți (la mai puțin de 12 luni de la absolvire. Activitățile pot lua fie forma unor stagii la locul de muncă, cursanții fiind găzduiți de o societate sau de orice altă organizație relevantă, sau de un furnizor VET (o școală, un institut sau o altă organizație care furnizează educație și formare profesională) care oferă o combinație de cursuri teoretice și practice, cu accent pe componenta practică (stagii la locul de muncă). În cazul activităților de mobilitate pe termen lung (ErasmusPro), în timp ce organismul gazdă poate fi un furnizor VET, activitatea trebuie să aibă o componentă de învățare la locul de muncă clară (aceasta ia de obicei forma unui stagiu într-o companie).

Fiecare activitate de mobilitate va respecta un cadru de calitate convenit în prealabil de către organizațiile de trimitere și gazdă pentru a asigura un nivel înalt de calitate a activității, inclusiv un „contract de studiu”.

Rezultatele învățării sunt recunoscute în mod oficial și validate la nivel instituțional, conținutul cursurilor este adaptat după cum este necesar pentru a garanta că perioada de mobilitate în străinătate corespunde cursurilor la care este înscris ucenicul/cursantul VET.

În cadrul activităților ErasmusPro, pot fi finanțate scurte „vizite de planificare prealabilă” efectuate de personalul organizațiilor de trimitere la organizațiile gazdă (furnizori și/sau companii din domeniul VET) pentru a facilita cooperarea interinstituțională, a pregăti mai bine activitățile de mobilitate și a asigura calitatea înaltă a acestora.

Mobilitatea personalului:

 • misiuni de predare/formare: această activitate permite personalului furnizorilor de VET să predea la un furnizor de VET partener din străinătate. De asemenea, ea permite personalului companiilor să predea la un furnizor de VET din străinătate.
 • formarea personalului: această activitate sprijină dezvoltarea profesională a personalului din domeniul VET sub forma unui stagiu sau a unei perioade de observare directă la locul de muncă în străinătate, într-o întreprindere sau la orice alt furnizor de VET.

Erasmus+ sprijină activitățile de mobilitate în scop educațional ale personalului, care:

 • fac parte dintr-o abordare strategică a organizațiilor participante (vizează modernizarea și internaționalizarea misiunii acestora);
 • răspund unor nevoi de dezvoltare a personalului clar identificate și presupun măsuri corespunzătoare de selecție, pregătire și monitorizare;
 • garantează că rezultatele învățării personalului participant sunt recunoscute în mod corespunzător și asigură diseminarea și utilizarea pe scară largă a rezultatelor învățării în cadrul organizației.

Aceste activități reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru personalul din domeniul VET de a obține competențe în abordarea nevoilor cursanților care provin din medii defavorizate. Având în vedere contextul actual privind tinerii migranți, refugiați și solicitanți de azil, o atenție deosebită se va acorda, de asemenea, sprijinirii proiectelor care pregătesc personalul din domeniul VET în domenii precum formarea copiilor refugiați, clasele interculturale, utilizarea celei de a doua limbi a cursanților tineri în procesul de predare, toleranța și diversitatea în clasă.

Care este rolul organizațiilor participante la proiect?

Organizațiile participante implicate în proiectul de mobilitate pot avea următoarele roluri și sarcini:

 • Organizația solicitantă: răspunde de depunerea cererii pentru proiectul de mobilitate, de semnarea și gestionarea acordului de grant și de raportare. Solicitantul poate fi un coordonator de consorțiu: care conduce un consorțiu național de mobilitate al organizațiilor partenere din aceeași țară, care vizează trimiterea cursanților și a personalului din domeniul VET să participe la activități în străinătate. De asemenea, coordonatorul consorțiului național de mobilitate poate – dar nu este obligatoriu – să acționeze ca organizație de trimitere.
 • Organizația de trimitere: răspunde de selectarea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale și de trimiterea acestora în străinătate.
 • Organizația gazdă: răspunde de primirea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale din străinătate și le oferă acestora un program de activități sau beneficiază de o activitate de formare din partea personalului din domeniul educației și formării profesionale.
 • Organizația intermediară: este o organizație activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului care nu este o organizație de trimitere, dar a cărei experiență îi permite să îi asiste pe furnizorii de VET din cadrul organizațiilor de trimitere cu proceduri administrative, modalități practice, alinierea profilurilor ucenicilor/cursanților la nevoile companiilor în cazul stagiilor, precum și în ceea ce privește pregătirea participanților. Dacă organizația intermediară este partener într-un consorțiu național de mobilitate, contribuția sa trebuie să fie descrisă clar în cererea de proiect. Dacă organizația intermediară nu face parte dintr-un consorțiu național de mobilitate, organizațiilor solicitante li se recomandă insistent să definească în mod oficial un set de drepturi și obligații pentru situațiile în care colaborează cu astfel de organizații intermediare.

Înainte de începerea perioadei de mobilitate, organizațiile de trimitere și cele gazdă trebuie să se pună de acord cu cursanții/personalul cu privire la activitățile care urmează să fie întreprinse de către cursanți – printr-un „contract de studiu” – sau de către membrii personalului – printr-un „contract de mobilitate”. Astfel de contracte definesc obiectivele privind rezultatele învățării pentru perioada de studiu în străinătate, specifică dispozițiile privind recunoașterea oficială și descriu drepturile și obligațiile fiecărei părți.

Cursanții VET care participă la o acțiune de mobilitate cu o durată de cel puțin 19 zile sunt eligibili pentru a beneficia de sprijin lingvistic. Sprijinul lingvistic online este implementat treptat pe durata programului. Acesta este pus la dispoziția participanților eligibili de către Comisia Europeană pentru a le evalua nivelul de cunoștințe lingvistice și a le oferi, dacă este necesar, posibilități adecvate de învățare a limbilor străine înaintea și/sau în timpul perioadei de mobilitate (pentru mai multe detalii, a se vedea Anexa I la prezentul ghid).

Proiect de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale fără Carta Erasmus+ pentru mobilitate în domeniul educației și formării profesionale

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua proiectul?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un proiect de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale pentru a fi eligibil în vederea unui grant Erasmus+:

Criterii generale de eligibilitate

Activități eligibile

Un proiect de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale trebuie să cuprindă una sau mai multe dintre următoarele activități:

 • activități de mobilitate la furnizori și/sau companii din domeniul VET din străinătate, între 2 săptămâni și mai puțin de 3 luni;
 • activități de mobilitate pe termen lung la furnizori și/sau companii din domeniul VET din străinătate (ErasmusPro), între 3 și 12 luni;
 • misiuni de predare/formare în străinătate;
 • formarea personalului în străinătate.

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi:

 • orice organizație publică sau privată (ori o filială sau sucursală a acesteia) activă în domeniul educației și formării profesionale (definită ca furnizor de educație și formare profesională); sau
 • orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii (denumită „companie”).

De exemplu, astfel de organizații pot fi:

 • o școală/un institut/un centru de educație profesională;
 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un organism public de la nivel local, regional sau național;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul preșcolar la învățământul secundar superior, inclusiv educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională;
 • un organism responsabil de politicile în domeniul educației și formării profesionale.

Fiecare organizație participantă trebuie să aibă sediul într-o țară participantă la program.

Cine poate depune cerere?

 • Un furnizor de VET (ori o filială sau sucursală a acestuia) care trimite cursanți și personal în străinătate;
 • Coordonatorul unui consorțiu național de mobilitate.

Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant.

Numărul organizațiilor participante

O activitate de mobilitate este transnațională și implică cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din diferite țări participante la program.

În cazul proiectelor prezentate de un consorțiu național de mobilitate, toți membrii consorțiului trebuie să fie din aceeași țară participantă la program și trebuie să fie identificați la momentul solicitării unui grant. Un consorțiu trebuie să includă cel puțin 3 furnizori de educație și formare profesională.

Durata proiectului

1-2 ani. Solicitantul trebuie să aleagă durata în faza de depunere a cererii, în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități planificate.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între datele de 1 iunie și 31 decembrie ale aceluiași an.

Posibil termen suplimentar:

Agențiile naționale pot organiza o a doua rundă de selecție dacă rămân fonduri neutilizate, pentru care se vor aplica, de asemenea, normele prevăzute în prezentul ghid. Agențiile naționale vor face cunoscută această posibilitate prin intermediul site-ului lor web.

În cazul în care este organizată o a doua rundă, solicitanții trebuie să depună cererea de finanțare până la data de 1 octombrie la ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiecte care încep între datele de 1 ianuarie și 31 mai ale anului următor.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Alte criterii

Un furnizor (ori o filială sau sucursală a acestuia) sau un consorțiu național de mobilitate din domeniul VET pot depune o singură cerere per rundă de selecție. Cu toate acestea, un furnizor din domeniul VET poate avea calitatea de membru sau de coordonator al mai multor consorții naționale de mobilitate diferite care depun cerere de finanțare în același timp.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru acțiunile de mobilitate a cursanților

Durata activității

 • Activități de mobilitate la furnizorii VET și/sau companii din străinătate, între 2 săptămâni (anume, zece zile lucrătoare) și mai puțin de 3 luni, excluzând timpul de călătorie;
 • Activități de mobilitate pe termen lung la furnizori și/sau companii din domeniul VET din străinătate (ErasmusPro), între 3 și 12 luni, excluzând timpul de călătorie.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Participanții trebuie să își desfășoare activitatea de mobilitate în străinătate, într-o altă țară participantă la program.

Participanți eligibili

Cursanții VET (inclusiv ucenicii) ale căror studii includ în mod obișnuit învățarea la locul de muncă, care au reședința în țara organizației de trimitere. Persoanele care îi însoțesc pe cursanții VET în străinătate.

Proaspeții absolvenți ai unui curs oferit de un furnizor de VET (inclusiv foștii ucenici) pot, de asemenea, să participe la activitate. Proaspeții absolvenți trebuie să își efectueze stagiul de formare în străinătate în termen de 12 luni de la absolvire. Pentru țările în care proaspeții absolvenți trebuie să efectueze serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.

Alte criterii

Vizită de planificare prealabilă

Pentru proiectele care includ activități ErasmusPro, solicitantul poate solicita efectuarea de vizite de planificare prealabilă de către personalul implicat în organizarea activităților ErasmusPro și care lucrează cu organizația de trimitere sau cu membrii consorțiului (profesori, formatori, responsabili cu mobilitatea internațională etc.).

În cadrul unei vizite de planificare prealabilă trebuie respectate următoarele criterii de eligibilitate:

 • durata: maximum 3 zile lucrătoare, excluzând timpul de călătorie;
 • fiecare vizită este limitată la un participant;
 • se poate efectua o singură vizită per organizație gazdă.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru acțiunile de mobilitate a personalului

Durata activității

Între 2 zile și 2 luni, excluzând timpul de călătorie.

Perioada minimă de 2 zile trebuie să fie consecutivă.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Participanții trebuie să își desfășoare activitatea de mobilitate în străinătate, într-o altă țară participantă la program.

Participanți eligibili

Personalul responsabil cu VET (cum ar fi profesori, formatori, responsabili cu mobilitatea internațională, personal cu funcții administrative sau de orientare etc.) care lucrează în organizația (organizațiile) de trimitere, precum și alți membri ai personalului implicați în dezvoltarea strategică a organizației.

În cazul misiunilor de predare/formare, acțiunea este deschisă, de asemenea, participării persoanelor din companii, din sectorul public și/sau din organizații ale societății civile.

În plus, pentru misiunile de predare/formare, acțiunea este deschisă formatorilor din companii din altă țară participantă la program care au fost invitați să predea la furnizorii VET solicitanți și/sau în cadrul organizațiilor consorțiului, acolo unde este cazul.

Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
  • obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui proiect de mobilitate”);
  • nevoile și obiectivele organizațiilor participante și ale participanților individuali, ținând cont în special de cele specificate în planul de dezvoltare europeană.
 • Măsura în care propunerea integrează mobilitatea pe termen lung (ErasmusPro).
 • Măsura în care propunerea este adecvată pentru:
  • producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru participanți;
  • consolidarea capacităților și a dimensiunii internaționale a organizațiilor participante.
 • Măsura în care propunerea:
  • ajunge la grupurile vizate, compuse din persoane defavorizate1;
  • implică organizațiile nou sosite în cadrul acțiunii.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 40 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor propunerii de proiect (pregătirea, punerea în aplicare a activităților de mobilitate și monitorizare);
 • Claritatea planificării și fezabilitatea punerii în aplicare a mobilității pe termen lung (ErasmusPro), dacă este cazul;
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse;
 • Calitatea planului de dezvoltare europeană al organizației solicitante;
 • Calitatea modalităților practice, a activităților de gestionare și de sprijin;
 • Calitatea pregătirii participanților;
 • Calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • Caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea participanților în activitățile de mobilitate;
 • Dacă este cazul, calitatea cooperării și a comunicării dintre organizațiile participante, precum și dintre acestea și alte părți interesate relevante.

Impact și diseminare

(maximum 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante.
 • Măsura în care proiectul promovează mobilitatea pe termen lung (ErasmusPro) prin dezvoltarea unor structuri durabile de cooperare transfrontalieră și de recunoaștere, dacă este cazul.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 20 de puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”).

Acordarea grantului

Valoarea maximă a grantului acordat pentru proiectele selectate va depinde de o serie de elemente:

 • numărul și durata perioadelor de mobilitate solicitate;
 • măsura în care propunerea integrează mobilitatea pe termen lung (ErasmusPro) cu o durată cuprinsă între 3 și 12 luni;
 • performanțele anterioare ale solicitantului în ceea ce privește numărul perioadelor de mobilitate, calitatea punerii în aplicare a activităților și buna gestiune financiară, în cazul în care solicitantul a primit un grant similar în anii anteriori;
 • bugetul național total alocat pentru acțiunea de mobilitate.

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Costuri excepționale pentru deplasările costisitoare

Candidaților la proiecte de mobilitate li se va permite să solicite sprijin financiar pentru costurile de deplasare mari ale participanților din capitolul bugetar „costuri excepționale” (până la maximum 80% din totalul costurilor eligibile: a se vedea „Care sunt regulile de finanțare?”), inclusiv cazurile în care participanții optează pentru mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon (de ex., trenul), ducând la costuri cu deplasarea costisitoare. Acest lucru va fi permis cu condiția ca respectivii candidați să poată justifica faptul că normele de finanțare standard (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 70% din costurile de deplasare ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul standard pentru deplasare.

Alte informații

Alte criterii obligatorii și informații suplimentare utile cu privire la acțiune pot fi consultate în Anexa I la prezentul ghid. Organizațiile interesate sunt invitate să citească cu atenție secțiunile relevante din anexă înainte de a depune cererea de sprijin financiar.

Proiect de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale cu Carta Erasmus+ pentru mobilitate în domeniul educației și formării profesionale

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua proiectul?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un proiect de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale care deține Carta Erasmus+ pentru mobilitate în domeniul educației și formării profesionale pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii generale de eligibilitate

Cine poate depune cerere?

Organizații individuale sau consorții stabilite într-o țară participantă la program, care dețin Carta Erasmus+ pentru mobilitate în domeniul educației și formării profesionale 2.

Activități eligibile

Un proiect de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale trebuie să cuprindă una sau mai multe dintre următoarele activități:

 • activități de mobilitate la furnizori și companii din domeniul VET din străinătate, între 2 săptămâni și mai puțin de 3 luni;
 • activități de mobilitate pe termen lung la furnizori și companii din domeniul VET din străinătate (ErasmusPro), între 3 și 12 luni;
 • misiuni de predare/formare în străinătate;
 • formarea personalului în străinătate.

Numărul organizațiilor participante

O activitate de mobilitate este transnațională și implică cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din țări participante la program diferite. În cazul proiectelor prezentate din partea unor consorții naționale de mobilitate care dețin Carta Erasmus+ pentru mobilitate în domeniul VET, organizația de trimitere și organizația gazdă trebuie să fie din țări participante la program diferite.

Durata proiectului

1-2 ani. Solicitantul trebuie să aleagă durata în faza de depunere a cererii.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între datele de 1 iunie și 31 decembrie ale aceluiași an.

Posibil termen suplimentar:

Agențiile naționale pot organiza o a doua rundă de selecție dacă rămân fonduri neutilizate, pentru care se vor aplica, de asemenea, normele prevăzute în prezentul ghid. Agențiile naționale vor face cunoscută această posibilitate prin intermediul site-ului lor web.

În cazul în care este organizată o a doua rundă, solicitanții trebuie să depună cererea de finanțare până la data de 1 octombrie la ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiecte care încep între datele de 1 ianuarie și 31 mai ale anului următor.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Alte criterii

Un furnizor sau un consorțiu național de mobilitate din domeniul VET poate depune o singură cerere per rundă de selecție. Cu toate acestea, un furnizor din domeniul VET poate avea calitatea de membru sau de coordonator al mai multor consorții naționale de mobilitate diferite care depun cerere de finanțare în același timp.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru acțiunile de mobilitate a cursanților

Durata activității

 • Activități de mobilitate la furnizorii VET și/sau companii din străinătate, între 2 săptămâni (anume, zece zile lucrătoare) și mai puțin de 3 luni, excluzând timpul de călătorie;
 • Activități de mobilitate pe termen lung la furnizori și/sau companii din domeniul VET din străinătate (ErasmusPro), între 3 și 12 luni, excluzând timpul de călătorie.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Participanții trebuie să își desfășoare activitatea de mobilitate în străinătate, într-o altă țară participantă la program.

Participanți eligibili

Cursanții VET (inclusiv ucenicii) ale căror studii includ în mod obișnuit învățarea la locul de muncă, care au reședința în țara organizației de trimitere. Persoanele care îi însoțesc pe cursanții VET în străinătate.

Proaspeții absolvenți ai unui curs oferit de un furnizor de VET (inclusiv foștii ucenici) pot, de asemenea, să participe la activitate. Proaspeții absolvenți trebuie să își efectueze stagiul de formare în străinătate în termen de 12 luni de la absolvire. Pentru țările în care proaspeții absolvenți trebuie să efectueze serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.

Alte criterii

Vizită de planificare prealabilă

Pentru proiectele care includ activități ErasmusPro, solicitantul poate solicita efectuarea de vizite de planificare prealabilă de către personalul implicat în organizarea activităților ErasmusPro și care lucrează cu organizația de trimitere sau cu membrii consorțiului (profesori, formatori, responsabili cu mobilitatea internațională etc.).

În cadrul unei vizite de planificare prealabilă trebuie respectate următoarele criterii de eligibilitate:

 • durata: maximum 3 zile lucrătoare, excluzând timpul de călătorie;
 • fiecare vizită este limitată la un participant;
 • se poate efectua o singură vizită per organizație gazdă.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru acțiunile de mobilitate a personalului

Durata activității

Între 2 zile și 2 luni, excluzând timpul de călătorie.

Perioada minimă de 2 zile trebuie să fie consecutivă.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Participanții trebuie să își desfășoare activitatea de mobilitate în străinătate, într-o altă țară participantă la program.

Participanți eligibili

Personalul responsabil cu VET (cum ar fi profesori, formatori, responsabili cu mobilitatea internațională, personal cu funcții administrative sau de orientare etc.) care lucrează în organizația (organizațiile) de trimitere, precum și alți membri ai personalului implicați în dezvoltarea strategică a organizației. 

În cazul misiunilor de predare/formare, acțiunea este deschisă, de asemenea, participării persoanelor din companii, din sectorul public și/sau din organizații ale societății civile.

În plus, pentru misiunile de predare/formare, acțiunea este deschisă formatorilor din companii din altă țară participantă la program care au fost invitați să predea la furnizorii VET solicitanți și/sau în cadrul organizațiilor consorțiului, acolo unde este cazul.

Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire pentru cererile deținătorilor Cartei de mobilitate în domeniul VET

Nu există o evaluare calitativă (calitatea a fost evaluată în etapa candidaturii pentru obținerea Cartei pentru mobilitate în domeniul VET) și, prin urmare, nu există criterii de atribuire.

Orice cerere de grant eligibilă (după ce a trecut de verificarea eligibilității) va primi finanțare.

Valoarea maximă a grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • numărul perioadelor de mobilitate, precum și numărul de luni/zile solicitate;
 • măsura în care propunerea integrează mobilitatea pe termen lung (ErasmusPro) cu o durată cuprinsă între 3 și 12 luni;
 • performanțele anterioare ale solicitantului în ceea ce privește numărul perioadelor de mobilitate, calitatea punerii în aplicare a activităților și buna gestiune financiară, în cazul în care solicitantul a primit un grant similar în anii anteriori;
 • bugetul național total alocat pentru acțiunea de mobilitate.

De ce acreditare au nevoie solicitanții pentru proiectul de mobilitate?

Carta Erasmus+ pentru mobilitate în domeniul educației și formării profesionale

Carta Erasmus+ pentru mobilitate în domeniul VET are ca scop îmbunătățirea strategiilor europene de internaționalizare în domeniul în domeniul VET pentru a le conferi un caracter mai durabil, sporind astfel calitatea și numărul mobilităților VET transnaționale. Apelurile pentru acordarea Cartei pentru mobilitate VET sunt publicate anual pe site-urile agențiilor naționale.

Dobândirea Cartei pentru mobilitate VET le oferă deținătorilor acesteia posibilitatea de a depune cereri într-un mod simplificat în cadrul acțiunii-cheie 1 a Erasmus+ pentru mobilitatea cursanților și personalului din domeniul VET.

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Costuri excepționale pentru deplasările costisitoare

Candidaților la proiecte de mobilitate li se va permite să solicite sprijin financiar pentru costurile de deplasare mari ale participanților din capitolul bugetar „costuri excepționale” (până la maximum 80% din totalul costurilor eligibile: a se vedea „Care sunt regulile de finanțare?”), inclusiv cazurile în care participanții optează pentru mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon (de ex., trenul), ducând la costuri cu deplasarea costisitoare. Acest lucru va fi permis cu condiția ca respectivii candidați să poată justifica faptul că normele de finanțare standard (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 70% din costurile de deplasare ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul standard pentru deplasare.

Alte informații

Alte criterii obligatorii și informații suplimentare utile cu privire la acțiune pot fi consultate în Anexa   I la prezentul ghid. Organizațiile interesate sunt invitate să citească cu atenție secțiunile relevante din anexă înainte de a depune cererea de sprijin financiar.

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului de mobilitate trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

A) Reguli de finanțare aplicabile tuturor activităților de mobilitate

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Deplasări

Contribuția la cheltuielile de deplasare a participanților, inclusiv a însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur

În cadrul activităților ErasmusPro, cheltuielile de deplasare pentru o vizită de planificare anticipată, dacă este cazul.

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 KM:

20 EUR per participant

Pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană3. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors4.

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 KM:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1999 KM:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2000 și 2999 KM:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3000 și 3999 KM:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4000 și 7999 KM:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai mari:

1500 EUR per participant

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate (cu excepția costurilor de ședere pentru participanți), inclusiv pregătirea (pedagogică, interculturală, lingvistică), monitorizarea și sprijinirea participanților pe durata mobilității, validarea rezultatelor învățării, activități de diseminare.

Contribuție la costurile unitare

Până la participantul cu numărul: 350 EUR per participant

+

După participantul cu numărul: 200 EUR per participant suplimentar

În funcție de numărul de participanți

Sprijin pentru nevoi speciale

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu handicap și de însoțitori (inclusiv cheltuieli de deplasare și de ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Transport” și „Sprijin individual”).

Costuri reale

Până la 100 % din costurile eligibile

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea nevoilor speciale trebuie să fie motivată în cererea de finanțare.

Costuri excepționale

Costuri suplimentare pentru a sprijini participarea cursanților defavorizați (excluzând costurile de deplasare și sprijinul individual pentru participanți și pentru însoțitori).

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Cheltuielile de deplasare ridicate ale participanților, inclusiv utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon (pentru detalii, a se vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să știți despre acțiune”).

Costuri reale

Costuri pentru garanția financiară: 75 % din costurile eligibile

Alte costuri: 100 % din costurile eligibile

Cheltuieli de deplasare ridicate: Până la maximum 80 % din costurile eligibile

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea costurilor excepționale trebuie motivată în cererea de finanțare

B) Finanțare suplimentară pentru acțiunile de mobilitate a cursanților din domeniul VET

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Sprijin pentru persoane fizice

Costuri legate direct de șederea participanților, inclusiv a însoțitorilor5, pe durata activității.

Contribuție la costurile unitare

până în a 14-a zi de activitate: A2.1 pe zi per participant

+

între a 15-a zi de activitate și până la 12 luni: 70 % din A2.1 pe zi per participant

Pe baza duratei perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie ulterior activității).

În cadrul activităților ErasmusPro, cheltuielile de ședere a personalului care participă la o vizită de planificare anticipată, dacă este cazul.

A2.2 pe zi per participant

Pe baza duratei perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie ulterior activității).

Sprijin lingvistic

Costurile legate de suportul oferit participanților – înainte de plecare sau în timpul activității – în scopul îmbunătățirii cunoștințelor în limba pe care o vor folosi pentru studiu sau formare pe durata activității.

Contribuție la costurile unitare

Doar pentru activitățile cu o durată cuprinsă între 19 zile și 12 luni:

150 EUR per participant necesitând sprijin lingvistic

Condiție: solicitanții trebuie să ceară sprijin în limba de desfășurare a activității, în funcție de nevoile lingvistice ale participanților pentru care nu se oferă sprijin prin Sprijinul lingvistic online Erasmus+.

C) Finanțare suplimentară aplicabilă mobilității personalului din domeniul educației și formării profesionale

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Sprijin pentru persoane fizice

Costuri legate direct de șederea participanților, inclusiv a însoțitorilor

Contribuție la costurile unitare

până în a 14-a zi de activitate: A2.2 pe zi per participant

+

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 70 % din A2.2 pe zi per participant

Pe baza duratei perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie ulterior activității).

Tabelul 1 – Sprijin individual (suma în euro pe zi)

Sumele depind de țara în care se desfășoară activitatea. Fiecare agenție națională va defini – pe baza unor criterii obiective și transparente – sumele aplicabile proiectelor depuse în țara sa. Sumele vor fi stabilite în limitele minime și maxime prevăzute în tabelul de mai jos. Sumele exacte vor fi publicate pe site-ul fiecărei agenții naționale.

Tara gazdă

Acțiuni de mobilitate a cursanților

Acțiuni de mobilitate a personalului

Suma minimă-maximă (pe zi)

Suma minimă-maximă (pe zi)

A2.1

A2.2

Grup 1:

Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Regatul Unit, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein

30-120

80-180

Grup 2:

Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia

26-104

70-160

Grup 3:

Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia

22-88

60-140

 • 1. Pentru o definiție mai detaliată a persoanelor defavorizate, consultați partea A din prezentul ghid, secțiunea „Echitate și incluziune socială”
 • 2. Pentru informații suplimentare cu privire la Cartă, a se vedea secțiunea „Carta Erasmus+ pentru mobilitate în domeniul VET” și Anexa I la ghid.
 • 3. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro
 • 4. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc la Roma (Italia), solicitantul (a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); (b) va selecta intervalul aplicabil al distanței de călătorie (între 500 și 1 999 KM) și (c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la costurile de deplasare ale participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).
 • 5. În cazul însoțitorilor, se aplică ratele pentru personalul VET. A se vedea rubrica bugetară „Sprijin individual” din secțiunea C) Finanțare su-plimentară aplicabilă mobilității personalului din domeniul VET. În cazuri excepționale, dacă însoțitorul este nevoit să rămână în străinătate pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, costurile de ședere suplimentare pentru perioada care urmează celei de a 60-a zi vor fi încadrate la linia bugetară „Sprijin pentru nevoi speciale”.