TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Mobilitási projekt a szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak számára

A szervezetek/intézmények kétféleképpen pályázhatnak mobilitási projektekre a szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak vonatkozásában:

 • Bármely támogatható szervezet/intézmény pályázhat mobilitási projektek támogatására Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal nem rendelkező, szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók vonatkozásában.
 • Az érvényes Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal és bizonyítottan jó eredményekkel rendelkező szervezetek/intézmények gyorsított eljárás keretében pályázhatnak mobilitási projektek támogatására szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók vonatkozásában. Bármely, Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal nem rendelkező, támogatható szervezet/intézmény pályázhat mobilitási projektek támogatására szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók vonatkozásában. Az érvényes Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal és bizonyítottan jó eredményekkel rendelkező szervezetek/intézmények gyorsított eljárás keretében pályázhatnak mobilitási projektek támogatására szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók vonatkozásában.

E két pályázati módra vonatkozó támogathatósági és odaítélési szempontok leírása a releváns szakaszokban olvasható.

ErasmusPro: a szakképzésben résztvevő tanulók vagy frissen végzett tanulók hosszú távú mobilitásának támogatása

2016 decemberében a „Befektetés az európai ifjúságba” közlemény elindította az „ErasmusPro” szakpolitikai kezdeményezést, amelynek célja a hosszú távú külföldi mobilitási tevékenységekben érintett, szakképzésben résztvevő tanulók – beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulókat, illetve a frissen végzett tanulókat – számának növelése. Az ErasmusPro az Európai Parlament, valamint a vállalatok és egyéb szakképzésben érdekelt felek kérésére reagálva hosszú távú külföldi szakmai gyakorlatok révén javítani kívánja a szakoktatás és -képzés minőségét, vonzóbbá kívánja tenni a szakoktatást és -képzést, illetve növelni kívánja a szakképzésben résztvevő tanulók foglalkoztathatóságát.

A szakképzési mobilitás egyértelműen hozzájárul a fiatalok látókörének szélesítéséhez, a szociális, szakmai és transzverzális készségeik fejlesztéséhez, valamint az innovációkészség, a kezdeményezőkészség és az európai polgársághoz tartozás érzésének kialakításához. A szakképzési mobilitás az ilyen gyakorlatokban érintett szervezetek/intézmények (mind a szakképzési szolgáltatók, mind a vállalatok) általános teljesítményének javítására szolgál fenntartható nemzetköziesítési stratégiák kidolgozásával, ugyanakkor segít a vállalkozásoknak a versenyképességük fokozásához szükséges készségek azonosításában. A hosszú távú külföldi szakmai gyakorlatok nagyobb hozzáadott értékkel bírnak a tanulók számára az egyes munkákra jellemző készségek kifejlesztése, valamint az idegen nyelvek, a kultúra és a munkakörnyezet jobb megismerése szempontjából, és így növelik a foglalkoztathatóság esélyeit.

A szakképzési mobilitási projektek az alábbi egy vagy több tevékenységből állhatnak:

Tanulói mobilitás:

 • Külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál, 2 hét és 3 hónap közötti időszakra;
 • Hosszú távú külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál (ErasmusPro), 3–12 hónap közötti időszakra.

Ezek a tevékenységek elérhetők a szakképzésben résztvevő tanulók (beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulókat) számára a szakoktatással és -képzéssel foglalkozó intézményekben (szakképzési szolgáltatók). A szakképzésben résztvevő tanulók foglalkoztathatóságának növelése és a munkaerőpiacra történő belépésük megkönnyítése érdekében a frissen (legfeljebb 12 hónapja) végzett tanulók is részt vehetnek ezekben a tevékenységekben. A tevékenységek ölthetik teljes szakmai gyakorlat formáját, melynek során a tanulók egy olyan vállalatnál vagy egyéb releváns szervezetnél/intézménynél vagy szakképzési szolgáltatónál (szakoktatással és -képzéssel foglalkozó iskolában, intézetnél vagy egyéb szervezetnél/intézménynél) töltik a mobilitási időszakot, amely lehetőséget biztosít számukra arra, hogy az iskolai alapú tanulást jelentős munkaalapú tapasztalatokkal ötvözzék a szakmai gyakorlat keretében. Hosszú távú mobilitás (ErasmusPro) esetében, jóllehet a fogadó intézmény lehet szakképzési szolgáltató, a tevékenységnek tartalmaznia kell egyértelműen munkaalapú tanulási összetevőt is, általában egy vállalatnál töltött szakmai gyakorlat formájában.

A tevékenységek magas minőségének biztosítása érdekében minden mobilitási tevékenységre a küldő és fogadó szervezetek/intézmények által előzetesen meghatározott minőségi keretrendszerben kerül sor, beleértve a tanulmányi megállapodások megkötését.

A tanulási eredményeket intézményi szinten formálisan elismerik és érvényesítik, a tanfolyamok tartalmát szükség esetén módosítják, hogy a külföldi mobilitási időszak jól illeszkedjen a kurzusba, amelyre a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanuló vagy a szakképzésben résztvevő tanuló beiratkozott.

Az ErasmusPro tevékenységek esetében támogatás nyerhető a küldő szervezet/intézmény munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak a fogadó szervezetnél/intézménynél (szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál) tett rövid előkészítő látogatásaira, hogy elősegítsék az intézmények közötti együttműködést, jobban előkészítsék a mobilitást, illetve biztosítsák a mobilitási tevékenységek magas minőségét.

 

Munkatársak mobilitása:

 • Oktatási/képzési feladatok: ez a tevékenység lehetővé teszi, hogy a szakképző szolgáltatók munkatársa/szakembere/oktatója külföldi partnerszolgáltatóknál tanítson. Azt is lehetővé teszi, hogy a vállalatok munkatársai külföldi szakképzési szolgáltatóknál tartsanak képzéseket.
 • Munkatársak/szakemberek/oktatók képzése: ez a tevékenység támogatja a szakképzésben résztvevő munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődését szakmai gyakorlat vagy szakmai látogatás (job shadowing) formájában valamely külföldi vállalatnál vagy szakképzési szolgáltatónál.

Az Erasmus+ program támogatja a munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási célú mobilitását, amennyiben az:

 • illeszkedik a résztvevő szervezetek/intézmények (korszerűsítést és nemzetköziesítést ösztönző) stratégiai megközelítésébe;
 • megfelel a munkatársak/szakemberek/oktatók világosan meghatározott fejlesztési szükségleteinek, és megfelelő kiválasztási, előkészítő és utánkövetést célzó intézkedésekkel párosul;
 • biztosítja a résztvevő munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási eredményeinek megfelelő elismerését, valamint a tanulási eredmények terjesztését és széles körben történő alkalmazását a szervezeten/intézményen belül.

Ezek a tevékenységek egyben lehetőséget biztosítanak a szakképzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára, hogy olyan kompetenciákat sajátítsanak el, amelyekkel jobban ki tudják elégíteni a hátrányos helyzetű tanulók szükségleteit. A fiatal migránsokkal, menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos jelenlegi helyzet miatt emellett különös figyelmet kap az olyan projektek támogatása is, amelyek a szakképzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók számára olyan területeken biztosítanak képzést, mint a menekült gyermekek oktatása, az interkulturális osztályok, a fiatalok második nyelven történő oktatása, illetve a tolerancia és sokféleség az osztályban.

A projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe

A mobilitási projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe és feladatai a következők:

 • A pályázó szervezet/intézmény feladata a mobilitási projekt megpályázása, a támogatási megállapodás aláírása és kezelése, valamint a beszámolás. A pályázó olyan konzorciumkoordinátor is lehet, amely az adott ország partnerszervezeteinek/partnerintézményeinek nemzeti mobilitási konzorciumát vezeti, amelynek célja a szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók külföldre küldése. A nemzeti mobilitási konzorcium koordinátora – nem szükségszerűen ugyan, de – küldő szervezetként/intézményként is eljárhat.
 • A küldő szervezet/intézmény feladata a szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók kiválasztása és külföldre utaztatása.
 • A fogadó szervezet/intézmény feladata a külföldi szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók fogadása, a nekik szóló tevékenységek megszervezése, illetve az általuk nyújtott képzési tevékenység igénybevétele.
 • Közvetítő szervezet/intézmény: olyan, a munkaerőpiacon vagy a képzés, az oktatás és az ifjúságügy területén működő szervezet/intézmény, amely nem küldő szervezet/intézmény, de amelynek szakértelme lehetővé teszi, hogy segítséget nyújtson a küldő szakképzési szolgáltatóknak az adminisztratív eljárásokban, a gyakorlati intézkedésekben, gyakorlat esetén a tanulók vagy a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulók profiljának és a vállalati igényeknek az egyeztetésében, valamint a résztvevők felkészítésében. Ha a közvetítő szervezet/intézmény partner egy nemzeti mobilitási konzorciumban, a hozzájárulását egyértelműen ismertetni kell a pályázatban. Ha a közvetítő szervezet/intézmény nem partner egy nemzeti mobilitási konzorciumban, nyomatékosan ajánljuk, hogy a pályázó szervezetek/intézmények formálisan határozzák meg a jogokat és kötelezettségeket az ilyen közvetítő szervezetekkel/intézményekkel való együttműködés esetén.

A küldő és fogadó szervezeteknek/intézményeknek a tanulókkal és a munkatársakkal/szakemberekkel/oktatókkal együtt a mobilitási időszak kezdetét megelőzően – tanulmányi, illetve mobilitási megállapodásban – meg kell állapodniuk a tanulók, illetve a munkatársak/szakemberek/oktatók által végzett tevékenységekről. Ezek a megállapodások meghatározzák a külföldön töltött tanulmányi időszak célként kitűzött tanulási eredményeit, a formális elismerésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint felsorolják az egyes felek jogait és kötelezettségeit.

19 napnál hosszabb mobilitási időszak esetén a szakképzésben résztvevő tanulók nyelvi támogatásra jogosultak. Az online nyelvi támogatás fokozatosan kerül bevezetésre a program során. Ezt a szolgáltatást az Európai Bizottság a részvételre jogosultak számára elérhetővé tette az idegen nyelvi kompetenciáik felmérése érdekében, valamint azért, hogy szükség esetén a mobilitás előtt és/vagy alatt a lehető legmegfelelőbb módon tanulhassák a nyelvet (az ezzel kapcsolatos további részletekért lásd a pályázati útmutató I. mellékletét).

Mobilitási projektek a szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak számára, amennyiben nem rendelkeznek Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal

A projektek értékelésének szempontjai

A szakképzési mobilitási projekteknek a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

 

Általános támogathatósági szempontok

Támogatható tevékenységek

A szakképzési mobilitási projekteknek legalább az egyik tevékenységet tartalmazniuk kell a következők közül:

 • Külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál, 2 hét és 3 hónap közötti időszakra;
 • Hosszú távú külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál (ErasmusPro), 3–12 hónap közötti időszakra.
 • Külföldi oktatási/képzési feladatok;
 • Munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi képzése.

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

Résztvevő szervezet/intézmény lehet:

 • a szakoktatás és -képzés terén működő köz- vagy magánintézmény (vagy annak tagintézménye) (vagyis szakképzési szolgáltató); vagy
 • a munkaerőpiacon aktív bármely köz- vagy magánintézmény (vagyis vállalat).

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:

 • szakoktatást és -képzést végző iskola/intézet/központ;
 • állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • szociális partner vagy a munka világának egyéb képviselője, a kereskedelmi kamarákat, az ipari/szakmai egyesületeket és a szakszervezeteket is beleértve;
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
 • kutatóintézet;
 • alapítvány;
 • iskola/intézet/oktatási központ (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig, a felnőttoktatást is beleértve);
 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szerv;
 • a szakoktatási és -képzési szakpolitikákért felelős testület.

Mindegyik szervezetnek/intézménynek valamely programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Ki pályázhat?

 • Tanulókat és munkatársakat/szakembereket/oktatókat külföldre küldő szakképzési szolgáltató (vagy annak tagintézménye);
 • Egy nemzeti mobilitási konzorcium koordinátora.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

A mobilitási tevékenység transznacionális tevékenység, amelyben legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó), különböző programországból származó szervezetnek/intézménynek kell részt vennie.

Nemzeti mobilitási konzorcium által benyújtott pályázatok esetében a konzorcium valamennyi tagjának ugyanabból a programországból kell származnia, és a pályázat benyújtásakor meg kell nevezni őket. A konzorcium legalább három szakképzési szolgáltatóból áll.

A projekt időtartama

1 vagy 2 év. A pályázónak a pályázati szakaszban a projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően kell kiválasztania a kívánt időtartamot.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 5-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben június 1. és december 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Esetleges póthatáridő:

A nemzeti irodák a finanszírozási források felhasználatlansága esetén második pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén az ebben a pályázati útmutatóban meghatározott szabályok vonatkoznak. A nemzeti irodák erről a lehetőségről a honlapjukon tesznek közzé tájékoztatást.

Amennyiben második pályázati fordulót hirdetnek meg, a pályázóknak brüsszeli idő szerint október 1-jén déli 12 óráig kell benyújtaniuk a következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy szakképzési szolgáltató (vagy tagintézmény) vagy nemzeti mobilitási konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat. Ugyanaz a szakképzési szolgáltató azonban több különböző, egyidejűleg pályázó nemzeti mobilitási konzorciumnak is tagja lehet, vagy több ilyen konzorciumot is koordinálhat.

 

További támogathatósági szempontok tanulói mobilitás esetén

A tevékenység időtartama

 • Külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál, 2 hét (azaz tíz munkanap) és 3 hónap közötti időszakra, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;
 • Hosszú távú külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál (ErasmusPro), 3–12 hónap közötti időszakra, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;

A tevékenység helyszíne

A résztvevőknek külföldön, egy másik programországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

Szakképzésben résztvevő tanulók (beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulókat), akik jellemzően olyan tanulmányokat folytatnak, amelyek munkaalapú tanulást is magukban foglalnak, és akik lakóhellyel rendelkeznek a küldő szervezet/intézmény országában. A szakképzésben résztvevő tanulókat külföldre kísérő személyek.

A szakképzési szolgáltatók frissen végzett tanulói (beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő korábbi tanulókat) szintén részt vehetnek a tevékenységben. A frissen végzett tanulók külföldi szakmai gyakorlatára szükségszerűen a végzést követő 12 hónapon belül kerül sor. Olyan országok esetében, ahol a frissen végzett tanulóknak a végzést követően kötelező katonai vagy civil szolgálatot kell teljesíteniük, a frissen végzett tanulók támogathatósági időszaka meghosszabbodik az említett szolgálat időtartamával.

Egyéb feltételek

Előkészítő látogatás

Az ErasmusPro tevékenységeket tartalmazó projektek esetében a pályázó kérheti, hogy az ilyen tevékenységek megszervezésében érintett, illetve a küldő szervezetnél/intézménynél vagy a konzorcium tagjainál dolgozó személyek (például tanárok, oktatók, nemzetközi mobilitási munkatársak stb.) előkészítő látogatáson vegyenek részt.

Az előkészítő látogatás vonatkozásában a következő támogathatósági szempontoknak kell megfelelni:

 • időtartam: legfeljebb 3 munkanap, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;
 • mindegyik előkészítői látogatás egy résztvevőre korlátozódik;
 • az egyes fogadó szervezetek/intézmények csak egy előkészítő látogatást szervezhetnek.

 

További támogathatósági szempontok munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása esetén

A tevékenység időtartama

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A minimum 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne

A résztvevőknek külföldön, egy másik programországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

A küldő szervezetnél/intézménynél dolgozó, a szakoktatásban és -képzésben résztvevő személyek (tanárok, oktatók, nemzetközi mobilitási munkatársak, adminisztratív vagy tanácsadó munkatársak stb.), valamint a szervezet/intézmény stratégiai fejlesztéséért felelős egyéb személyek.

Az oktatási/képzési feladatok esetében a cselekvés a vállalatoktól, a magánszektorból és/vagy a civil társadalmi szervezetektől érkező személyek számára is elérhető.

Ezen kívül az oktatási/képzési feladatok esetében a cselekvés adott esetben a más programországokban működő vállalatok olyan oktatói számára is elérhető, akiket a pályázó szakképzési szolgáltatók és/vagy a konzorciumban résztvevő szervezetek/intézmények meghívtak előadónak.

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 

 • A pályázat relevanciája a következők szempontok alapján:
  • a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projektek céljai” szakaszt);
  • a résztvevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők igényei és célkitűzései, különösen az európai fejlesztési tervben meghatározott igények és célkitűzések figyelembevételével.
 • Milyen mértékben integrálja a pályázat a hosszú távú mobilitást (ErasmusPro).
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
 • a résztvevők kiváló tanulási eredményeinek elősegítése;
 • a résztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak és nemzetközi hatókörének megerősítése.

A pályázat milyen mértékben:

 • szólít meg hátrányos helyzetű célcsoportokat 1

von be olyan szervezeteket, akik a cselekvés új résztvevői

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 40 pont)

 

 

 • A pályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a mobilitási tevékenységek megvalósítása és nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • Adott esetben a hosszú távú mobilitás (ErasmusPro) megvalósításnak egyértelmű megtervezése és végrehajthatósága.
 • A projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang.
 • A pályázó szervezet/intézmény európai fejlesztési tervének minősége.
 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége.
 • A résztvevőknek nyújtott felkészítés minősége.
 • A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes használata.
 • A résztvevők mobilitási tevékenységre való kiválasztására és/vagy mobilitási tevékenységbe való bevonására irányuló intézkedések alkalmassága.
 • Adott esetben a részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekelt felek közötti együttműködés és kommunikáció minősége.

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt várható hatása:
  • a résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
  • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túl, helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten.
 • A projekt eredményeinek a résztvevő szervezeteken/intézményeken belül és kívül történő terjesztésére irányuló intézkedések alkalmassága és minősége.
 • Adott esetben milyen mértékben támogatja a projekt a hosszú távú mobilitást (ErasmusPro) fenntartható, határokon átnyúló együttműködési és elismerési struktúrák kidolgozásával.

 

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Az odaítélési szempontok minden fent említett kategóriája esetében ezen kívül el kell érniük a maximálisan adható pontok legalább felét (azaz „A projekt relevanciája”, illetve a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot).

 

Az odaítélt támogatás

A kiválasztott projekteknek odaítélt támogatás maximális összege több tényezőtől függ:

 • a megpályázott mobilitási időszakok száma és időtartama;
 • milyen mértékben integrálja a pályázat a 3–12 hónapos hosszú távú mobilitást (ErasmusPro);
 • a pályázó korábbi teljesítménye a mobilitási időszakok számát, a tevékenységek minőségi végrehajtását, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást tekintve, amennyiben a pályázó korábban hasonló támogatásban részesült;
 • a mobilitási cselekvés céljára elkülönített teljes nemzeti költségvetés.

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói pénzügyi támogatást kérhetnek a résztvevők jelentős utazási költségeire a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-áig; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek az utazási távolsági sávok szerint megállapított egységköltségeken alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást.

További információ

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

Mobilitási projektek a szakképzésben résztvevő, Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkező tanulók és munkatársak számára

A projektek értékelésének szempontjai

Az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkező szakképzési mobilitási projekteknek a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

 

Általános támogathatósági szempontok

Ki pályázhat?

Olyan szervezetek/intézmények vagy konzorciumok, amelyeknek valamely programországban van a székhelye, és amelyek Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkeznek2.

 

Támogatható tevékenységek

 

A szakképzési mobilitási projekteknek legalább az egyik tevékenységet tartalmazniuk kell a következők közül:

 • Külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és vállalatoknál, 2 hét és 3 hónap közötti időszakra;
 • Hosszú távú külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és vállalatoknál, 3–12 hónap közötti időszakra (ErasmusPro).
 • Külföldi oktatási/képzési feladatok;
 • Munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi képzése.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

A mobilitási tevékenység transznacionális tevékenység, amelyben legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó), különböző programországokból származó szervezetnek/intézménynek kell részt vennie.

Az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkező nemzeti mobilitási konzorciumok projektjei esetében a küldő és a fogadó szervezeteknek/intézményeknek különböző programországokból kell származniuk.

A projekt időtartama

1 vagy 2 év. A pályázónak a pályázati szakaszban kell kiválasztania a kívánt időtartamot.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 5-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben június 1. és december 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

 

Esetleges póthatáridő:

A nemzeti irodák a finanszírozási források felhasználatlansága esetén második pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén az ebben a pályázati útmutatóban meghatározott szabályok vonatkoznak. A nemzeti irodák erről a lehetőségről a honlapjukon tesznek közzé tájékoztatást.

Amennyiben második pályázati fordulót hirdetnek meg, a pályázóknak brüsszeli idő szerint október 1-jén déli 12 óráig kell benyújtaniuk a következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy szakképzési szolgáltató vagy nemzeti mobilitási konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat. Ugyanaz a szakképzési szolgáltató azonban több különböző, egyidejűleg pályázó nemzeti mobilitási konzorciumnak is tagja lehet, vagy több ilyen konzorciumot is koordinálhat.

 

További támogathatósági szempontok tanulói mobilitás esetén

A tevékenység időtartama

 • Külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál, 2 hét (azaz tíz munkanap) és 3 hónap közötti időszakra, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;
 • Hosszú távú külföldi mobilitás szakképzési szolgáltatóknál és/vagy vállalatoknál (ErasmusPro), 3–12 hónap közötti időszakra, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;

A tevékenység helyszíne

A résztvevőknek külföldön, egy másik programországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

Szakképzésben résztvevő tanulók (beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő tanulókat), akik jellemzően olyan tanulmányokat folytatnak, amelyek munkaalapú tanulást is magukban foglalnak, és akik lakóhellyel rendelkeznek a küldő szervezet/intézmény országában. A szakképzésben résztvevő tanulókat külföldre kísérő személyek.

A szakképzési szolgáltatók frissen végzett tanulói (beleértve a tanulószerződéses gyakorlati képzésben résztvevő korábbi tanulókat) szintén részt vehetnek a tevékenységben. A frissen végzett tanulók külföldi szakmai gyakorlatára szükségszerűen a végzést követő 12 hónapon belül kerül sor. Olyan országok esetében, ahol a frissen végzett tanulóknak a végzést követően kötelező katonai vagy civil szolgálatot kell teljesíteniük, a frissen végzett tanulók támogathatósági időszaka meghosszabbodik az említett szolgálat időtartamával.

Egyéb feltételek

Előkészítő látogatás

Az ErasmusPro tevékenységeket tartalmazó projektek esetében a pályázó kérheti, hogy az ilyen tevékenységek megszervezésében érintett, illetve a küldő szervezetnél/intézménynél vagy a konzorcium tagjainál dolgozó személyek (például tanárok, oktatók, nemzetközi mobilitási munkatársak stb.) előkészítő látogatáson vegyenek részt.

Az előkészítő látogatás vonatkozásában a következő támogathatósági szempontoknak kell megfelelni:

 • időtartam: legfeljebb 3 munkanap, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele;
 • mindegyik előkészítői látogatás egy résztvevőre korlátozódik;
 • az egyes fogadó szervezetek/intézmények csak egy előkészítő látogatást szervezhetnek.

 

További támogathatósági szempontok munkatársak mobilitása esetén

A tevékenység időtartama

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A minimum 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne

A résztvevőknek külföldön, egy másik programországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

A küldő szervezetnél/intézménynél dolgozó, a szakoktatásban és -képzésben résztvevő személyek (tanárok, oktatók, nemzetközi mobilitási munkatársak, adminisztratív vagy tanácsadó munkatársak stb.), valamint a szervezet/intézmény stratégiai fejlesztéséért felelős egyéb személyek. 

Az oktatási/képzési feladatok esetében a cselekvés a vállalatoktól, a magánszektorból és/vagy a civil társadalmi szervezetektől érkező személyek számára is elérhető.

Ezen kívül az oktatási/képzési feladatok esetében a cselekvés adott esetben a más programországokban működő vállalatok olyan oktatói számára is elérhető, akiket a pályázó szakképzési szolgáltatók és/vagy a konzorciumban résztvevő szervezetek/intézmények meghívtak előadónak.

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

Odaítélési szempontok az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvánnyal rendelkezők esetében

Nem kerül sor minőségi értékelésre (a minőség értékelése a szakképzési mobilitási tanúsítványra való pályázat szakaszában történik), így nincsenek odaítélési szempontok.

Bármely támogatható pályázat (a támogathatósági ellenőrzést követően) támogatásban részesül.

Az odaítélt támogatás maximális összege több tényezőtől függ:

 • a megpályázott mobilitási időszakok és hónapok/napok száma;
 • milyen mértékben integrálja a pályázat a 3–12 hónapos hosszú távú mobilitást (ErasmusPro);
 • a pályázó korábbi teljesítménye a mobilitási időszakok számát, a tevékenységek minőségi végrehajtását, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást tekintve, amennyiben a pályázó korábban hasonló támogatásban részesült;
 • a mobilitási cselekvés céljára elkülönített teljes nemzeti költségvetés.

 

Milyen akkreditációra van szükségük a pályázóknak ehhez a mobilitási projekthez?

Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány

Az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány célja az európai nemzetköziesítési stratégiák fejlesztése a szakoktatás és -képzés területén, a fenntarthatóságuk fokozása, és ezáltal a transznacionális szakképzési mobilitás minőségi és mennyiségi fejlesztése. A szakképzési mobilitási tanúsítvány odaítéléséről szóló felhívást évente teszik közzé a nemzeti irodák honlapján.

A szakképzési mobilitási tanúsítvány megszerzése lehetővé teszi a birtokosa számára, hogy egyszerűsített módon pályázzon az Erasmus+ 1. pályázati kategóriája (A szakképzésben résztvevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása) esetében.

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói pénzügyi támogatást kérhetnek a résztvevők jelentős utazási költségeire a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-áig; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek az utazási távolsági sávok szerint megállapított egységköltségeken alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást.

 

További információ

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

 

Finanszírozási szabályok

A mobilitási projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

A) Valamennyi mobilitási tevékenységre alkalmazandó finanszírozási szabályok

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (így a kísérő személyek is) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Az ErasmusPro tevékenységek összefüggésében adott esetben az előkészítő látogatáshoz kapcsolódó utazási költségek.

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km közötti távolság esetén:

20 EUR/résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani3. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie4.

 

100–499 km közötti távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km és annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek – a résztvevők (pedagógiai, interkulturális, nyelvi) felkészítését és a mobilitási tevékenység alatti nyomon követését és támogatását, valamint a tanulási eredmények érvényesítését és a terjesztésre irányuló tevékenységeket is beleértve – megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (a résztvevők ellátási költségeinek kivételével).

Egységköltség-hozzájárulás

A 100. résztvevőig: 350 EUR/résztvevő

+

A 100. résztvevő fölött: 200 EUR/további résztvevő

A résztvevők száma alapján

Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint a kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevőkre nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Személyi támogatás” költségvetési sorban).

Tényleges költségek

Legfeljebb az elszámolható költség 100%-a

Feltételhez kötött: a sajátos nevelési igények fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

Rendkívüli költségek

A hátrányos helyzetű tanulók részvételének támogatására szolgáló járulékos költségek (a résztvevők és a kísérő személyek utazási és személyi költségei nem tartoznak ide).

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

 

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről a cselekvésről?” szakaszt).

Tényleges költségek

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költség 75%-a

Egyéb költségek: az elszámolható költség 100%-a

 

 

 

Magas utazási költségek: legfeljebb az elszámolható költség 80%-a

Feltételhez kötött: a rendkívüli költségek fedezésére szolgáló pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

 

B) A szakképzésben résztvevő tanulók mobilitására fordítandó kiegészítő támogatás

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Személyi támogatás

A résztvevők és a kísérő személyek tevékenység alatti ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek.5

Egységköltség-hozzájárulás

a tevékenység 14. napjáig: A2.1 /résztvevő/nap

+

a tevékenység 15. napjától a 12. hónap végéig: az A2.1 összeg 70%-a/résztvevő/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Az ErasmusPro tevékenységek összefüggésében adott esetben az előkészítő látogatás során a munkatársak/szakemberek/oktatók ellátásához kapcsolódó költségek.

A2.2 /résztvevő/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Nyelvi támogatás

A résztvevőknek a nyelvtudásuk fejlesztése érdekében – a kiutazás előtt vagy a tevékenység során – rendelkezésre bocsátott támogatással kapcsolatos költségek annak a nyelvnek a fejlesztése céljából, amelyet a tevékenységhez kötődő tanulmányaik vagy képzés során használnak.

Egységköltség-hozzájárulás

Csak a 19 nap és 12 hónap közötti időtartamra szóló tevékenységekre:

150 EUR/nyelvi támogatásra szoruló résztvevő

Feltételhez kötött: a pályázónak kérnie kell a tevékenység nyelvéhez szükséges támogatást a résztvevő olyan nyelvhez kapcsolódó igényei alapján, amelyek nem elérhetők az Erasmus+ online nyelvi fejlesztési eszközében.

 

C) A szakképzésben résztvevő munkatársak mobilitására fordítandó kiegészítendő támogatás

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Személyi támogatás

A résztvevők és a kísérő személyek ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek

Egységköltség-hozzájárulás

a tevékenység 14. napjáig: A2.2 /résztvevő/nap

+

a tevékenység 15–60. napja között: az A2.2 összeg 70%-a/résztvevő/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

 

1. táblázat – Személyi támogatás (EUR/nap)

Az összeg a tevékenység megvalósításának országától függ. Az adott országban benyújtott projektekre alkalmazandó összegeket – objektív és átlátható szempontok alapján – a nemzeti iroda határozza meg. A konkrét összeget a lenti táblázatban megadott alsó és felső értékhatárok között kell meghatározni. A pontos összegeket a nemzeti irodák honlapján teszik közzé.

 

Fogadó ország

Tanulási célú mobilitás

Munkatársak mobilitása

 

Min. – Max. (naponta)

Min. – Max. (naponta)

 

A2.1

A2.2

1. csoport:

Norvégia, Dánia, Luxemburg, Egyesült Királyság, Izland, Svédország, Írország, Finnország, Liechtenstein

30–120

80–180

2. csoport:

Hollandia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Ciprus, Görögország, Málta, Portugália

26–104

70–160

3. csoport:

Szlovénia, Észtország, Lettország, Horvátország, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Litvánia, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Szerbia

22–88

60–140

 

 • 1. A hátrányos helyzetű személyek pontosabb fogalommeghatározása a pályázati útmutató A. részében, a „Méltányosság és befogadás”  szakaszban található
 • 2. A tanúsítványra vonatkozó további információkért lásd „Az Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány” szakaszt és a pályázati útmutató I. mellékletét.
 • 3. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 4. Ha például egy madridi személy Rómában szervezett tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza út költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatás összegét (275 EUR).
 • 5. A kísérő személyek esetében a szakképzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók esetében alkalmazott ráták érvényesek. Lásd a költségvetés „Személyi támogatás” sorát a „C) A szakképzésben részt vevő munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására fordítandó kiegészítendő támogatás” szakaszban. Kivételes esetben, ha a kísérő személynek több mint 60 napig kell külföldön tartózkodnia, a 60. nap utáni további ellátási költségek esetében támogatás biztosítandó a „Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás” költségvetési sor értelmében.