Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekt mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Organizacije se mogu prijaviti za projekte mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na dva načina:

 • bilo koja prihvatljiva organizacija može se prijaviti za financiranje projekata mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju bez Povelje Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • organizacije s dokazanim iskustvom koje su nositelji valjane Povelje Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju mogu se ubrzanim postupkom prijaviti za financiranje projekata mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Bilo koja prihvatljiva organizacija može se prijaviti za financiranje projekata mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju bez Povelje Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Organizacije s dokazanim iskustvom koje su nositelji valjane Povelje Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju mogu se ubrzanim postupkom prijaviti za financiranje projekata mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s Poveljom Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Povelja Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Kriteriji prihvatljivosti i kriteriji za dodjelu za ova dva načina prijave opisani su u odgovarajućim odjeljcima te aktivnosti.

ErasmusPro: potpora za dugoročnu mobilnost za učenike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju ili one koji su nedavno stekli kvalifikaciju

Komunikacijom „Ulaganje u mlade u Europi” u prosincu 2016. pokrenut je „ErasmusPro”, politička inicijativa usmjerena na povećanje dugoročne mobilnosti u inozemstvu, za učenike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, uključujući naučnike ili osobe koje su nedavno stekle kvalifikaciju. Inicijativom ErasmusPro odgovara se na pozive Europskog parlamenta, te poduzeća i ostalih dionika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, na povećanje kvalitete, privlačnosti i zapošljivosti učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s pomoću dugoročne stručne prakse u inozemstvu.

Mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju ima jasnu vrijednost u pomaganju mladima da postanu otvoreniji, prošire svoje socijalne, profesionalne i transverzalne vještine, razviju sklonost inovacijama i poduzetnosti te osjećaj europskog građanstva. Ona je sredstvo za poboljšanje opće uspješnosti organizacija (pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i poduzeća) uključenih u takve prakse, što se postiže razvijanjem trajnih strategija internacionalizacije pri čemu se istodobno pomaže poduzećima da pronađu osobe s odgovarajućim vještinama koje su im potrebne za povećanje konkurentnosti. Dugoročna stručna praksa u inozemstvu ima veću dodanu vrijednost za učenike u smislu razvijanja njihovih vještina za određeni posao te još boljeg poznavanja stranog jezika, kulture i radnog okruženja, čime se povećava njihova zapošljivost.

Projekt mobilnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju može obuhvaćati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

Mobilnost učenika

 • mobilnost u pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili društva u inozemstvu, u trajanju od 2 tjedna do najviše 3 mjeseca
 • dugoročna mobilnost u pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili društvima u inozemstvu (ErasmusPro), u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci.

U tim aktivnostima mogu sudjelovati učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (uključujući naučnike) u organizacijama za strukovno osposobljavanje (pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja). Kako bi se povećala zapošljivost učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i olakšao njihov prijelaz na tržište rada, u tim aktivnostima mogu sudjelovati i osobe koje su nedavno stekle kvalifikaciju (manje od 12 mjeseci nakon stjecanja kvalifikacije). Aktivnosti mogu biti u obliku sveobuhvatne stručne prakse u poduzeću ili drugoj relevantnoj organizaciji ili u pružatelju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (škola, institut ili druga organizacija koja pruža strukovno obrazovanje i osposobljavanje), pri čemu se uz snažnu komponentu učenja na radnome mjestu (stručna praksa) nudi i školsko obrazovanje. U slučaju dugoročnih mobilnosti iako organizacija primateljica može biti pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, aktivnost bi trebala imati izraženu komponentu učenja na radnome mjestu, obično u obliku stručne prakse u poduzeću.

Svaka aktivnost mobilnosti utvrđuje se unutar okvira kvalitete koji su prethodno dogovorile organizacija pošiljateljica i primateljica radi osiguranja visoke razine kvalitete aktivnosti, uključujući „sporazum o učenju”.

Ishodi učenja službeno se priznaju i vrednuju na institucijskoj razini, sadržaj se prilagođava prema potrebi kako bi se osiguralo da se razdoblje mobilnosti u inozemstvu uklapa u program u koji je upisan naučnik/učenik u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

U okviru aktivnosti iz inicijative ErasmusPro mogu se financirati kratki „posjeti u svrhu planiranja aktivnosti” osoblja iz organizacija pošiljateljica u organizacije primateljice (pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili poduzeća) radi olakšavanja međuinstitucijske suradnje te bolje pripreme mobilnosti i osiguravanja njezine visoke kvalitete.

Mobilnost osoblja:

 • Poučavanje/osposobljavanje: ovom aktivnošću omogućava se osoblju pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja da poučavaju u partnerskom pružatelju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u inozemstvu. Njome se omogućava i zaposlenicima poduzeća da provode osposobljavanje u pružatelju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u inozemstvu.
 • Osposobljavanje osoblja: ovom se aktivnošću podupire stručno usavršavanje osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u obliku stručne prakse ili praćenja rada / razdoblja promatranja u poduzeću ili bilo kojem drugom pružatelju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u inozemstvu.

Programom Erasmus+ podupire se mobilnost osoblja u svrhu učenja:

 • koja je obuhvaćena strateškim pristupom organizacija sudionica (koji je usmjeren na modernizaciju i internacionalizaciju njihove misije)
 • koja odgovara na jasno definirane potrebe osoblja za razvojem i popraćena je odgovarajućim mjerama za odabir, pripremu i praćenje
 • koja osigurava primjereno priznavanje ishoda učenja osoblja koje sudjeluje u programu te osigurava širenje i široku upotrebu ishoda učenja u organizaciji.

Tim se aktivnostima osoblju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju pruža i mogućnost da stekne kompetencije za ispunjenje potreba učenika koji dolaze iz nepovoljnih sredina. S obzirom na trenutačni kontekst u pogledu mladih migranata, izbjeglica i tražitelja azila, posebna pozornost posvetit će se potpori projekata kojima se osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju osposobljava u područjima kao što su osposobljavanje djece koja su izbjeglice, međukulturne učionice, poučavanje mladih na njihovu drugom jeziku, tolerancija u učionici i raznolikost.

Koju ulogu imaju organizacije koje sudjeluju u ovom projektu?

Organizacije sudionice u projektu mobilnosti imaju sljedeće uloge i zadaće:

 • Organizacija podnositeljica zahtjeva: odgovorna za prijavu projekta mobilnosti, potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i upravljanje njime te za izvješćivanje. Podnositelj zahtjeva može biti koordinator konzorcija: vodi nacionalni konzorcij za mobilnost koji se sastoji od partnerskih organizacija u istoj zemlji i čiji je cilj slanje učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u inozemstvo. Koordinator nacionalnog konzorcija za mobilnost može ujedno, ali ne nužno, djelovati i kao organizacija pošiljateljica.
 • Organizacija pošiljateljica: odgovorna za odabir učenika/osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i njihovo slanje u inozemstvo.
 • Organizacija primateljica: odgovorna za primanje učenika/osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju iz inozemstva i za ponudu programa aktivnosti ili koja ima koristi od aktivnosti osposobljavanja koje pruža osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
 • Posrednička organizacija: to je organizacija koje je aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih koja nije organizacija pošiljateljica, no posjeduje stručno znanje koje joj omogućava da pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji su pošiljatelji pomaže u vezi s administrativnim postupcima, praktičnim aranžmanima, usklađivanjem profila naučnika/učenika s potrebama poduzeća u slučaju stručne prakse te zajedničkim pripremanjem sudionika. Ako je posrednička organizacija partner u nacionalnom konzorciju za mobilnost, njezin se doprinos mora jasno opisati kao dio prijave projekta. Ako posrednička organizacija nije dio nacionalnog konzorcija za mobilnost, organizacijama podnositeljicama zahtjeva preporučuje se da formalno utvrde skup prava i obveza koji si primjenjuje na suradnju s takvim posredničkim organizacijama.

Organizacije pošiljateljice i primateljice, zajedno s učenicima/osobljem, moraju se dogovoriti o aktivnostima koje moraju poduzimati učenici – u „sporazumu o učenju” – ili članovi osoblja – u „sporazumu o mobilnosti” – prije početka razdoblja mobilnosti. U tim se sporazumima definiraju ciljni ishodi učenja za razdoblje učenja u inozemstvu, navode odredbe za formalno priznavanje i propisuju prava i obveze svake stranke.

Učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koji odlaze u inozemstvo na najmanje 19 dana imaju pravo na jezičnu potporu. Mrežna jezična potpora postupno se uvodi tijekom provedbe programa. Nju je Europska komisija stavila na raspolaganje prihvatljivim sudionicima za procjenu njihova znanja stranih jezika i kako bi, prema potrebi, ponudila najprikladniji način učenja jezika prije i/ili tijekom mobilnosti (za više pojedinosti vidjeti Prilog I. ovom Vodiču).

Projekt mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju bez Povelja Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Koji se kriteriji primjenjuju za ocjenjivanje tog projekta?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje projekt mobilnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju mora ispuniti kako bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+:

Opći kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive aktivnosti

Projekt mobilnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju mora obuhvaćati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • mobilnost u pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili društva u inozemstvu, u trajanju od 2 tjedna do najviše 3 mjeseca
 • dugoročnu mobilnost u pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili poduzećima u inozemstvu (ErasmusPro), u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci
 • aktivnosti poučavanja / osposobljavanja u inozemstvu
 • osposobljavanje osoblja u inozemstvu.

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti:

 • bilo koja javna ili privatna organizacija (ili njezino društvo kći / podružnica) aktivna u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (koja se naziva pružateljem strukovnog obrazovanja i osposobljavanja) ili
 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada (koja se naziva poduzećem).

Takve organizacije, primjerice, mogu biti:

 • škola/ustanova/centar za strukovno obrazovanje
 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
 • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • znanstveni institut
 • zaklada
 • škola / ustanova / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do višeg sekundarnog obrazovanja, uključujući obrazovanje odraslih)
 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, stručnog savjetovanja i informiranja
 • tijelo odgovorno za politike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Svaka organizacija mora imati poslovni nastan u zemlji sudionici programa.

Tko se može prijaviti?

 • Pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ili njegovo društvo kći / podružnica) koji šalje učenike i osoblje u inozemstvo
 • Koordinator nacionalnog konzorcija za mobilnost

Pojedinci ne mogu izravno zatražiti bespovratna sredstva.

Broj organizacija sudionica

Aktivnost mobilnosti transnacionalna je aktivnost i uključuje najmanje dvije organizacije sudionice (najmanje jednu organizaciju pošiljateljicu i najmanje jednu organizaciju primateljicu) iz različitih zemalja sudionica programa.

U slučaju projekata koje predstavlja nacionalni konzorcij za mobilnost, svi članovi konzorcija moraju biti iz iste zemlje sudionice programa i moraju biti imenovani u trenutku predavanja zahtjeva za bespovratna sredstva. Konzorcij mora obuhvaćati barem tri pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Trajanje projekta

Od 1 do 2 godine. Podnositelj zahtjeva mora prilikom prijave odabrati trajanje projekta s obzirom na njegov cilj i vrste aktivnosti čija se provedba planira.

Kome predati zahtjev?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica zahtjeva ima poslovni nastan.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 5. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. lipnja do 31. prosinca iste godine.

Mogući naknadni rok:

Nacionalne agencije mogu organizirati drugi krug podnošenja zahtjeva ako sredstva ostanu neiskorištena, a i na njega će se primjenjivati pravila utvrđena ovim Vodičem. Nacionalne agencije takvu će mogućnost oglasiti na svojim stranicama.

U slučaju organiziranja drugog kruga, podnositelji su dužni svoj zahtjev za bespovratna sredstva predati do 1. listopada u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. siječnja do 31. svibnja sljedeće godine.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ili njegovo društvo kći / podružnica) ili nacionalni konzorcij za mobilnost mogu se prijaviti samo jednom u svakom krugu odabira. Međutim, pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja može biti dio nekoliko konzorcija ili koordinirati nekoliko nacionalnih konzorcija za mobilnost koji istodobno podnose zahtjev.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za mobilnost učenika

Trajanje aktivnosti

 • Mobilnost u pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili tvrtkama u inozemstvu, u trajanju od 2 tjedna (odnosno deset radnih dana) do 3 mjeseca, ne uključujući vrijeme putovanja
 • Dugoročna mobilnost u pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili poduzećima u inozemstvu (ErasmusPro), u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci, ne uključujući vrijeme putovanja

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Sudionici aktivnost mobilnosti moraju obavljati u inozemstvu, u drugoj zemlji sudionici programa.

Prihvatljivi sudionici

Učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (uključujući naučnike) čiji programi obično uključuju učenje kroz rad i koji su iz zemlje organizacije pošiljateljice. Osobe u pratnji učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u inozemstvu.

Osobe koje su nedavno stekle kvalifikaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (uključujući bivše naučnike) također mogu sudjelovati u aktivnosti. Osobe koje su nedavno stekle kvalifikaciju moraju stručnu praksu u inozemstvu obaviti u roku od 12 mjeseci nakon stjecanja kvalifikacije. Za one zemlje u kojima osobe koje su nedavno stekle kvalifikaciju moraju nakon stjecanja kvalifikacije odslužiti obvezni vojni rok ili civilnu službu, razdoblje prihvatljivosti za takve osobe produljit će se u skladu s duljinom trajanja vojnog roka ili civilne službe.

Ostali kriteriji

Posjet u svrhu planiranja aktivnosti

Za projekte koji uključuju aktivnosti iz inicijative ErasmusPro, podnositelj zahtjeva može zatražiti posjete u svrhu planiranja aktivnosti koje obavlja osoblje uključeno u organizaciju aktivnosti iz inicijative ErasmusPro i koje radi za organizaciju pošiljateljicu ili člana konzorcija (kao što su nastavnici, voditelji osposobljavanja, međunarodni službenici za mobilnost itd.).

U sklopu posjeta u svrhu planiranja aktivnosti moraju se poštovati sljedeći kriteriji prihvatljivosti:

 • trajanje: najviše 3 radna dana, ne uključujući vrijeme putovanja
 • svaki posjet u svrhu planiranja aktivnosti ograničen je na jednog sudionika
 • može doći do samo jednog posjeta u svrhu planiranja aktivnosti po organizaciji primateljici.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za mobilnost osoblja

Trajanje aktivnosti

Od 2 dana do 2 mjeseca, ne uključujući vrijeme putovanja.

Ta minimalna dva dana moraju biti uzastopna.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Sudionici aktivnost mobilnosti moraju obavljati u inozemstvu, u drugoj zemlji sudionici programa.

Prihvatljivi sudionici

Osoblje zaduženo za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (kao što su nastavnici, voditelji osposobljavanja, međunarodni službenici za mobilnost, osoblje na administrativnim ili rukovodećim položajima itd.) koje radi za organizacije pošiljateljice te ostalo osoblje uključeno u strateški razvoj organizacije.

U slučaju zadaća poučavanja / osposobljavanja aktivnost je otvorena i za osobe iz poduzeća, javnog sektora i/ili organizacija civilnog društva.

Osim toga, u pogledu zadaća poučavanja / osposobljavanja aktivnost je otvorena za voditelje osposobljavanja iz poduzeća iz druge zemlje sudionice programa koji su pozvani da poučavaju u pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji su podnijeli zahtjev i/ili organizaciji konzorcija, ako je primjenjivo.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

Relevantnost prijedloga za:

 • ciljeve aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi projekta mobilnosti”)
 • potrebe i ciljeve organizacija sudionica i pojedinih sudionika, posebno uzimajući u obzir ono što je navedeno u Europskom razvojnom planu.
 • Stupanj do kojeg je u prijedlog ugrađena dugoročna mobilnost (ErasmusPro).
 • Stupanj do kojeg je prijedlog primjeren za:
 • proizvodnju visokokvalitetnih ishoda učenja za sudionike
 • jačanje kapaciteta i međunarodnog dosega organizacija sudionica.
 • Stupanj do kojeg prijedlog:
  • dopire do ciljnih skupina s manje mogućnosti1
  • uključujući ustanove koje su posljednje pristupile Akciji

Kvaliteta plana i provedbe projekta

(najviše 40 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza predloženog projekta (priprema, provedba aktivnosti mobilnosti i praćenje)
 • Jasnoća planiranja i izvedivost provedbe dugoročne mobilnosti (ErasmusPro), ako je primjenjivo
 • Usklađenost između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta Europskog razvojnog plana organizacije podnositeljice zahtjeva
 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore
 • Kvaliteta pripreme koja je osigurana sudionicima
 • Kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika te dosljedna uporaba europskih alata za transparentnost i priznavanje
 • Primjerenost mjera za odabir i/ili uključivanje sudionika u aktivnosti mobilnosti
 • Ako je primjenjivo, kvaliteta suradnje i komunikacije između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima

Učinak i širenje

(najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za vrednovanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:
 • na sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon trajanja projekta
 • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica
 • Stupanj do kojeg se u projektu promiče dugoročna mobilnost (ErasmusPro) razvojem održive prekogranične suradnje i struktura priznavanja, ako je primjenjivo.

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Nadalje, moraju dobiti najmanje polovinu najvišeg broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak i širenje” te 20 bodova za kategoriju „kvaliteta plana i provedbe projekta”).

Dodjela bespovratnih sredstava

Najviši dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava za odabrane projekte ovisit će o nizu elemenata:

 • broju i trajanju razdoblja mobilnosti za koje se podnosi zahtjev
 • stupnju do kojeg je u prijedlog ugrađena dugoročna mobilnost u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci (ErasmusPro)
 • posljednjim rezultatima podnositelja zahtjeva u pogledu broja razdoblja mobilnosti, dobre kvalitete provedbenih aktivnosti i dobrog financijskog upravljanja, ako je podnositelj zahtjeva dobio sličan iznos bespovratnih sredstava prethodnih godina
 • ukupnim nacionalnim proračunskim sredstvima dodijeljenima za aktivnost mobilnosti.

Što biste još trebali znati o toj aktivnosti?

IZVANREDNI TROŠKOVI ZA SKUPA PUTOVANJA

Podnositeljima prijedloga projekata mobilnosti omogućit će se potraživanje financijske potpore za skupe putne troškove sudionika pod naslovom proračuna „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova: pogledajte „Koja su pravila financiranja?”). Ta mogućnost dostupna je pod uvjetom da podnositelj može dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardna bespovratna sredstva za putovanja.

Ostale informacije

Više obveznih kriterija i dodatnih korisnih informacija o toj aktivnosti nalazi se u Prilogu I. ovom Vodiču. Mole se zainteresirane organizacije da pažljivo pročitaju relevantne odjeljke tog priloga prije nego što zatraže financijsku potporu.

Projekt mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s Poveljom Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Koji se kriteriji primjenjuju za ocjenjivanje tog projekta?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje projekt mobilnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s Poveljom Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju mora ispuniti kako bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+:

Opći kriteriji prihvatljivosti

Tko se može prijaviti?

Pojedinačne organizacije ili konzorciji s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa kojima je dodijeljena Povelja Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju2.

Prihvatljive aktivnosti

Projekt mobilnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju mora obuhvaćati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • mobilnost u pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i društvima u inozemstvu, u trajanju od 2 tjedna do 3 mjeseca
 • dugoročnu mobilnost u pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i društvima u inozemstvu, u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci (ErasmusPro)
 • aktivnosti poučavanja / osposobljavanja u inozemstvu
 • osposobljavanje osoblja u inozemstvu.

Broj organizacija sudionica

Aktivnost mobilnosti transnacionalna je aktivnost i uključuje najmanje dvije organizacije sudionice (najmanje jednu organizaciju pošiljateljicu i jednu organizaciju primateljicu) iz različitih zemalja sudionica programa.

U slučaju projekata iz nacionalnih konzorcija za mobilnost koji imaju Povelju Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica moraju biti iz različitih zemalja sudionica programa.

Trajanje projekta

Od 1 do 2 godine. Podnositelj zahtjeva mora prilikom prijave odabrati trajanje projekta.

Kome predati zahtjev?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica zahtjeva ima poslovni nastan.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 5. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. lipnja do 31. prosinca iste godine.

Mogući naknadni rok:

Nacionalne agencije mogu organizirati drugi krug podnošenja zahtjeva ako sredstva ostanu neiskorištena, a i na njega će se primjenjivati pravila utvrđena ovim Vodičem. Nacionalne agencije takvu će mogućnost oglasiti na svojim stranicama.

U slučaju organiziranja drugog kruga, podnositelji su dužni svoj zahtjev za bespovratna sredstva predati do 1. listopada u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. siječnja do 31. svibnja sljedeće godine.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ili nacionalni konzorcij za mobilnost mogu se prijaviti samo jednom u svakom krugu odabira. Međutim, pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja može biti dio nekoliko konzorcija ili koordinirati nekoliko nacionalnih konzorcija za mobilnost koji istodobno podnose zahtjev.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za mobilnost učenika

Trajanje aktivnosti

 • Mobilnost u pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili tvrtkama u inozemstvu, u trajanju od 2 tjedna (odnosno deset radnih dana) do 3 mjeseca, ne uključujući vrijeme putovanja
 • Dugoročna mobilnost u pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i/ili društva u inozemstvu (ErasmusPro), u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci, ne uključujući vrijeme putovanja

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Sudionici aktivnost mobilnosti moraju obavljati u inozemstvu, u drugoj zemlji sudionici programa.

Prihvatljivi sudionici

Učenici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (uključujući naučnike) čiji programi obično uključuju učenje kroz rad i koji su iz zemlje organizacije pošiljateljice. Osobe u pratnji učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u inozemstvu.

Osobe koje su nedavno stekle kvalifikaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (uključujući bivše naučnike) također mogu sudjelovati u aktivnosti. Osobe koje su nedavno stekle kvalifikaciju moraju stručnu praksu u inozemstvu obaviti u roku od 12 mjeseci nakon stjecanja kvalifikacije. Za one zemlje u kojima osobe koje su nedavno stekle kvalifikaciju moraju nakon stjecanja kvalifikacije odslužiti obvezni vojni rok ili civilnu službu, razdoblje prihvatljivosti za takve osobe produljit će se u skladu s duljinom trajanja vojnog roka ili civilne službe.

Ostali kriteriji

Posjet u svrhu planiranja aktivnosti

Za projekte koji uključuju aktivnosti iz inicijative ErasmusPro, podnositelj zahtjeva može zatražiti posjete u svrhu planiranja aktivnosti koje obavlja osoblje uključeno u organizaciju aktivnosti iz inicijative ErasmusPro i koje radi za organizaciju pošiljateljicu ili člana konzorcija (kao što su nastavnici, voditelji osposobljavanja, međunarodni službenici za mobilnost itd.).

U sklopu posjeta u svrhu planiranja aktivnosti moraju se poštovati sljedeći kriteriji prihvatljivosti:

 • trajanje: najviše 3 radna dana, ne uključujući vrijeme putovanja
 • svaki posjet u svrhu planiranja aktivnosti ograničen je na jednog sudionika
 • može doći do samo jednog posjeta u svrhu planiranja aktivnosti po organizaciji primateljici.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za mobilnost osoblja

Trajanje aktivnosti

Od 2 dana do 2 mjeseca, ne uključujući vrijeme putovanja.

Ta minimalna dva dana moraju biti uzastopna.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Sudionici aktivnost mobilnosti moraju obavljati u inozemstvu, u drugoj zemlji sudionici programa.

Prihvatljivi sudionici

Osoblje zaduženo za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (kao što su nastavnici, voditelji osposobljavanja, međunarodni službenici za mobilnost, osoblje na administrativnim ili rukovodećim položajima itd.) koje radi za organizacije pošiljateljice te ostalo osoblje uključeno u strateški razvoj organizacije. 

U slučaju zadaća poučavanja / osposobljavanja aktivnost je otvorena i za osobe iz društava, javnog sektora i/ili organizacija civilnog društva.

Osim toga, u pogledu zadaća poučavanja / osposobljavanja aktivnost je otvorena za voditelje osposobljavanja iz poduzeća iz druge zemlje sudionice programa koji su pozvani da poučavaju u pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji su podnijeli zahtjev i/ili organizaciji konzorcija, ako je primjenjivo.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu za prijave podnositelja kojima je dodijeljena Povelja Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Ne postoji kvalitativna ocjena (kvaliteta se ocjenjuje u fazi podnošenja zahtjeva za dodjelu same Povelje Erasmus+ za mobilnost strukovnom obrazovanju i osposobljavanju) i stoga nema kriterija za dodjelu.

Sredstva će se dodijeliti svakom prihvatljivom zahtjevu za bespovratna sredstva (nakon provjere prihvatljivosti).

Najveći dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava ovisit će o nizu elemenata:

 • broju razdoblja mobilnosti i mjesecima/danima za koje se podnosi zahtjev
 • stupnju do kojeg je u prijedlog ugrađena dugoročna mobilnost u trajanju od 3 mjeseca do 12 mjeseci (ErasmusPro)
 • posljednjim rezultatima podnositelja zahtjeva u pogledu broja razdoblja mobilnosti, dobre kvalitete provedbenih aktivnosti i dobrog financijskog upravljanja, ako je podnositelj zahtjeva dobio sličan iznos bespovratnih sredstava prethodnih godina
 • ukupnim nacionalnim proračunskim sredstvima dodijeljenima za aktivnost mobilnosti.

Kakvu akreditaciju podnositelji moraju imati za taj projekt mobilnosti?

Povelja Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Cilj je Povelje Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju poboljšati europske strategije internacionalizacije u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i učiniti ih održivijima, čime se povećava kakvoća i količina transnacionalne mobilnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Pozivi za dodjelu Povelje Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju objavljuju se svake godine na stranicama nacionalnih agencija.

Dodjeljivanjem Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju nositeljima Povelje daje se mogućnost pojednostavnjene prijave za program Erasmus+ – Ključnu aktivnost 1: Mobilnost učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Što biste još trebali znati o toj aktivnosti?

Izvanredni troškovi za skupa putovanja

Podnositeljima prijedloga projekata mobilnosti omogućit će se potraživanje financijske potpore za skupe putne troškove sudionika pod naslovom proračuna „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova: pogledajte „Koja su pravila financiranja?”). Ta mogućnost dostupna je pod uvjetom da podnositelj može dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardna bespovratna sredstva za putovanja.

Ostale informacije

Više obveznih kriterija i dodatnih korisnih informacija o toj aktivnosti nalazi se u Prilogu I. ovom Vodiču. Mole se zainteresirane organizacije da pažljivo pročitaju relevantne odjeljke tog priloga prije nego što zatraže financijsku potporu.

Koja su pravila financiranja?

Proračun projekta mobilnosti mora se izraditi na temelju sljedećih pravila financiranja (u EUR):

A) Pravila financiranja koja se primjenjuju na sve aktivnosti mobilnosti

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe u pratnji, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag

U okviru aktivnosti iz inicijative ErasmusPro, putni troškovi za posjet u svrhu planiranja aktivnosti, ako je primjenjivo.

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija3. Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja za izračun iznosa bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje4.

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti (osim troškova boravka sudionika), uključujući pripremu (pedagošku, međukulturnu, jezičnu), praćenje i potporu sudionicima tijekom mobilnosti, vrednovanje ishoda učenja, aktivnosti širenja rezultata.

Doprinos jediničnim troškovima

do 100. sudionika: 350 EUR po sudioniku

+

nakon 100. sudionika: 200 EUR po dodatnom sudioniku

Na temelju broja sudionika

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom i osobe u pratnji (uključujući putne troškove i troškove boravka, ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Stvarni troškovi

Do 100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za posebne potrebe mora biti obrazložen u obrascu zahtjeva

Izvanredni troškovi

Dodatni troškovi za podupiranje sudjelovanja učenika s manje mogućnosti (osim putnih troškova i troškova pojedinačne potpore za sudionike i osobe u pratnji).

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Što biste još trebali znati o toj aktivnosti”).

Stvarni troškovi

Troškovi financijskog jamstva: 75 % prihvatljivih troškova

Ostali troškovi: 100 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: najviše do 80 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu mora biti obrazložen u obrascu prijave.

B) Dodatna financijska sredstva za mobilnost učenika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Pojedinačna potpora

Troškovi izravno povezani s boravkom sudionika i osoba u pratnji tijekom aktivnosti5

Doprinos jediničnim troškovima

do 14. dana aktivnosti: A2.1 po danu po sudioniku

+

između 15. dana aktivnosti do najviše 12 mjeseci: 70 % od A2.1 po danu po sudioniku

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

U okviru aktivnosti iz inicijative ErasmusPro, troškovi povezani s boravkom osoblja koje sudjeluje u posjetu u svrhu planiranja aktivnosti, ako je primjenjivo.

A2.2 po danu po sudioniku

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

Jezična potpora

Troškovi povezani s potporom koja se nudi sudionicima – prije odlaska ili tijekom aktivnosti – radi poboljšanja znanja jezika kojim će se služiti za učenje ili osposobljavanje tijekom aktivnosti.

Doprinos jediničnim troškovima

Samo za aktivnosti u trajanju od 19 dana do 12 mjeseci:

150 EUR po sudioniku kojemu je potrebna jezična potpora

Uvjet: podnositelji moraju zatražiti potporu za jezik na kojem će se odvijati aktivnost, na temelju potreba sudionika za jezicima koji nisu ponuđeni u okviru mrežne jezične potpore programa Erasmus+.

 

C) Dodatna financijska sredstva za mobilnost osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Pojedinačna potpora

Troškovi izravno povezani s boravkom sudionika i osoba u pratnji

Doprinos jediničnim troškovima

do 14. dana aktivnosti: A2.2 po danu po sudioniku

+

od 15. do 60. dana aktivnosti: 70 % od A2.2 po danu po sudioniku

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

 

Tablica 1. – Pojedinačna potpora (iznosi u EUR po danu)

Iznosi ovise o zemlji u kojoj se provodi aktivnost. Svaka će nacionalna agencija – na temelju objektivnih i transparentnih kriterija – utvrditi iznose koji se primjenjuju na projekte podnesene u njihovoj zemlji. Ti će se iznosi odrediti u okviru raspona od najmanjeg do najvišeg iznosa navedenih u tablici u nastavku. Točni iznosi bit će objavljeni na stranicama svake nacionalne agencije.

 

Država primateljica

Mobilnost učenika

Mobilnost osoblja

Min. – maks. (po danu)

Min. – maks. (po danu)

A2.1

A2.2

Grupa 1 :

Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjena Kraljevina, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

30 – 120

80 – 180

Grupa 2 :

Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal

26 – 104

70 – 160

Grupa 3 :

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija

22 – 88

60 – 140

 • 1. Detaljna definicija osoba s manje mogućnosti nalazi se u dijelu A ovog Vodiča u odjeljku „Jednakost i uključenost”
 • 2. Za više informacija o Povelji vidjeti odjeljak „Povelja Erasmus+ za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju” i Prilog I. ovom Vodiču.
 • 3. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 4. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj zahtjeva a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za putne troškove sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR).
 • 5. U slučaju osoba u pratnji primjenjuju se stope za osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Vidjeti proračunski naslov „pojedinačna potpora” u dijelu C) Dodatna financijska sredstva za mobilnost osoblja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. U iznimnim slučajevima, ako osoba koja je u pratnji mora ostati u inozemstvu više od 60 dana, dodatni troškovi boravka nakon 60. dana nadoknadit će se u okviru proračunskog naslova „Potpora za posebne potrebe”.