Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό παρόχων ΕΕΚ

Οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για σχέδια κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ με δύο τρόπους:

 • Οποιοσδήποτε επιλέξιμος οργανισμός μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για προγράμματα κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ χωρίς τον Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+.
 • Οι οργανισμοί με αποδεδειγμένη εμπειρία, στους οποίους έχει απονεμηθεί έγκυρος Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+, μπορούν να χρησιμοποιούν ταχεία διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης σχεδίων κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ στο πλαίσιο του εν λόγω Χάρτη. Οποιοσδήποτε επιλέξιμος οργανισμός μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για προγράμματα κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ χωρίς τον Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και χορήγησης όσον αφορά τις εν λόγω δύο μορφές αίτησης περιγράφονται στις αντίστοιχες ενότητες αυτής της δράσης.

ErasmusPro: στήριξη για μακροπρόθεσμη κινητικότητα των εκπαιδευομένων ΕΕΚ ή νέων πτυχιούχων

Τον Δεκέμβριο του 2016, με την ανακοίνωση «Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης» εξαγγέλθηκε η έναρξη του ErasmusPro, μιας πολιτικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αύξηση των δραστηριοτήτων μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό, για τους εκπαιδευόμενους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στους οποίους περιλαμβάνονται οι μαθητευόμενοι και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες. Η πρωτοβουλία ErasmusPro ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων στον τομέα της ΕΕΚ, για αύξηση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ΕΕΚ μέσω τοποθετήσεων μεγάλης διάρκειας σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό.

Η κινητικότητα στον τομέα της ΕΕΚ έχει αποδεδειγμένη αξία, καθώς βοηθά τους νέους να διευρύνουν το πνεύμα τους και τις κοινωνικές, επαγγελματικές και εγκάρσιες δεξιότητές τους, να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την καινοτομία και την ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και το αίσθημα της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας. Είναι ένα μέσο που μπορεί να βελτιώσει τις συνολικές επιδόσεις των οργανισμών (τόσο παρόχων ΕΕΚ όσο και επιχειρήσεων) που συμμετέχουν σε τέτοιες πρακτικές, μέσω της ανάπτυξης βιώσιμων στρατηγικών διεθνοποίησης και, παράλληλα, της διευκόλυνσης των επιχειρήσεων να βρουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η απασχόληση μακράς διαρκείας στο εξωτερικό έχει υψηλότερη προστιθέμενη αξία για τους εκπαιδευόμενους από την άποψη της ανάπτυξης ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και της μεγαλύτερης εξοικείωσης με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον εργασίας της ξένης χώρας, ώστε να αυξηθεί με τον τρόπο αυτό η απασχολησιμότητά τους.

Ένα σχέδιο κινητικότητας ΕΕΚ μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

Κινητικότητα εκπαιδευομένων:

 • Κινητικότητα σε παρόχους και/ή επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό, από 2 εβδομάδες έως και 3 μήνες·
 • Μακροχρόνια κινητικότητα σε παρόχους και/ή επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό (ErasmusPro), από 3 έως 12 μήνες·

Στις δραστηριότητες αυτές μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο ΕΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των μαθητευομένων) σε οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης (πάροχοι ΕΕΚ). Για να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων στον τομέα της ΕΕΚ και για να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, προσφάτως αποφοιτήσαντες (λιγότερο από 12 μήνες μετά την αποφοίτησή τους), μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες μπορούν να λάβουν τη μορφή εργασίας πλήρους απασχόλησης των εκπαιδευομένων σε μια επιχείρηση ή άλλο σχετικό οργανισμό ή σε πάροχο ΕΕΚ (σχολείο, ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) που συνδυάζει τη διδασκαλία μαθημάτων με ουσιαστική κατάρτιση στον χώρο εργασίας (τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας). Στην περίπτωση δραστηριοτήτων μακροχρόνιας κινητικότητας (ErasmusPRO), ενώ ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι πάροχος ΕΕΚ, μια σημαντική συνιστώσα των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η κατάρτιση στον χώρο εργασίας -συνήθως με τη μορφή τοποθέτησης σε θέση εργασίας σε μια επιχείρηση.

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας ορίζεται εντός του πλαισίου ποιότητας που έχει προσυμφωνηθεί από τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής, οι οποίοι διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας για τη δραστηριότητα και συνυπογράφουν μάλιστα και μια «συμφωνία μάθησης».

Τα μαθησιακά αποτελέσματα αναγνωρίζονται και επικυρώνονται επίσημα σε θεσμικό επίπεδο και το περιεχόμενο των μαθημάτων διαμορφώνεται κατάλληλα για να διασφαλίζεται ότι η περίοδος κινητικότητας στο εξωτερικό εναρμονίζεται με το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο εκπαιδευόμενος στον τομέα της ΕΕΚ.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ErasmusPro, μπορούν να χρηματοδοτούνται σύντομες «προπαρασκευαστικές επισκέψεις» προσωπικού των οργανισμών αποστολής και υποδοχής (πάροχοι ΕΕΚ και/ή επιχειρήσεις) για να διευκολύνουν τη διοργανική συνεργασία, την καλύτερη προετοιμασία των δραστηριοτήτων κινητικότητας και να εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητά τους.

Κινητικότητα προσωπικού:

 • ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης: η συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του προσωπικού παρόχων ΕΕΚ να διδάξουν σε πάροχο εταίρο στον τομέα της ΕΕΚ στο εξωτερικό. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στα μέλη του προσωπικού επιχειρήσεων να παράσχουν κατάρτιση σε πάροχο ΕΕΚ στο εξωτερικό.
 • κατάρτιση προσωπικού: η συγκεκριμένη δραστηριότητα υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού ΕΕΚ υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης ή παρακολούθησης εργασίας/περιόδου παρατήρησης στο εξωτερικό σε μια επιχείρηση ή οποιονδήποτε άλλο πάροχο ΕΕΚ.

Το Erasmus+ στηρίζει τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού που:

 • εντάσσεται σε μια στρατηγική προσέγγιση των συμμετεχόντων οργανισμών (με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της αποστολής τους)·
 • ανταποκρίνεται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες εξέλιξης του προσωπικού και συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα επιλογής, προετοιμασίας και παρακολούθησης·
 • διασφαλίζει τη δέουσα αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμμετέχοντος προσωπικού και τη διάδοση και ευρεία χρήση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του οργανισμού.

Αυτές οι δραστηριότητες είναι επίσης μια ευκαιρία για το προσωπικό ΕΕΚ να αποκτήσει ικανότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητευομένων που προέρχονται από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τους νεαρούς μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στην υποστήριξη σχεδίων που εκπαιδεύουν το προσωπικό ΕΕΚ σε τομείς όπως η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων, οι διαπολιτισμικές αίθουσες διδασκαλίας, η διδασκαλία στη δεύτερη γλώσσα των μαθητών, η ανεκτικότητα και η διαφορετικότητα στην τάξη.

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο;

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους και καθήκοντα:

 • Αιτών οργανισμός: είναι αρμόδιος για την υποβολή αίτησης για το σχέδιο κινητικότητας, για την υπογραφή και διαχείριση της συμφωνίας επιχορήγησης και για την υποβολή εκθέσεων. Ο αιτών μπορεί να είναι συντονιστής κοινοπραξίας: επικεφαλής εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας οργανισμών εταίρων της ίδιας χώρας που αποσκοπεί στην αποστολή εκπαιδευομένων και προσωπικού ΕΕΚ σε δραστηριότητες στο εξωτερικό. Ο συντονιστής της εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας μπορεί επίσης –χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό– να ενεργεί ως οργανισμός αποστολής.
 • Οργανισμός αποστολής: είναι αρμόδιος για την επιλογή εκπαιδευομένων/προσωπικού ΕΕΚ και για την αποστολή τους στο εξωτερικό.
 • Οργανισμός υποδοχής: είναι αρμόδιος για την υποδοχή αλλοδαπών εκπαιδευομένων/μελών προσωπικού ΕΕΚ και για την προσφορά προγράμματος δραστηριοτήτων ή για την αξιοποίηση μιας δραστηριότητας κατάρτισης που παρέχεται από προσωπικό ΕΕΚ.
 • Ενδιάμεσος οργανισμός: οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ο οποίος δεν είναι οργανισμός αποστολής, αλλά χάρη στην εμπειρογνωσία του μπορεί να βοηθά τους παρόχους ΕΕΚ αποστολής στις διοικητικές διαδικασίες, στις πρακτικές ρυθμίσεις, στην αντιστοίχιση των μαθητευομένων/εκπαιδευομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις πρακτικής άσκησης, και στην προετοιμασία των συμμετεχόντων. Αν ο ενδιάμεσος οργανισμός αποτελεί μέλος εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας, ο ρόλος του θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου. Σε περίπτωση που ο ενδιάμεσος οργανισμός δεν αποτελεί μέλος εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας, ο αιτών οργανισμός θα πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζει με επίσημη συμφωνία ένα σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όταν συνεργάζεται με τέτοιο ενδιάμεσο οργανισμό.

Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής, από κοινού με τους εκπαιδευόμενους/ το προσωπικό, πρέπει να καθορίζουν τις δραστηριότητες των εκπαιδευομένων –σε «συμφωνίες μάθησης»– ή των μελών του προσωπικού –σε «συμφωνίες κινητικότητας»– πριν από την έναρξη της περιόδου κινητικότητας. Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για την περίοδο εκπαίδευσης στο εξωτερικό, προσδιορίζουν τους όρους επίσημης αναγνώρισης και παραθέτουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους.

Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ που πρόκειται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κινητικότητας για 19 ημέρες ή περισσότερο έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν γλωσσική υποστήριξη. Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη εφαρμόζεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στους επιλέξιμους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αξιολογούν τις γνώσεις τους στην ξένη γλώσσα, καθώς και να λαμβάνουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, την πλέον κατάλληλη γλωσσική εκπαίδευση πριν και/ή κατά τη διάρκεια της κινητικότητας (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Παράρτημα I του παρόντος οδηγού).

Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό παρόχων ΕΕΚ που δεν τους έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+

Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται αυτό το σχέδιο;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα σχέδιο κινητικότητας ΕΕΚ, ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Ένα σχέδιο κινητικότητας ΕΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

 • Κινητικότητα σε παρόχους και/ή επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό, από 2 εβδομάδες έως και 3 μήνες·
 • Μακροχρόνια κινητικότητα σε παρόχους και/ή επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό (ErasmusPro), από 3 έως 12 μήνες·
 • Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης στο εξωτερικό·
 • Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (ή το υποκατάστημα /παράρτημά του) που δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (πάροχος ΕΕΚ)· ή
 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας (επιχείρηση)

Για παράδειγμα, τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • σχολή/ινστιτούτο/κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης·
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • ερευνητικό ινστιτούτο·
 • ίδρυμα·
 • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·
 • φορέας υπεύθυνος για τη χάραξη πολιτικών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κάθε οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

 • Ένας πάροχος ΕΕΚ (ή το υποκατάστημα /παράρτημά του) που αποστέλλει εκπαιδευόμενους και προσωπικό στο εξωτερικό·
 • Ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας.

Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλλουν απευθείας αίτηση για επιχορήγηση.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς (έναν οργανισμό αποστολής και έναν οργανισμό υποδοχής) από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος.

Στην περίπτωση σχεδίων που υποβάλλονται από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια Χώρα του Προγράμματος και να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μια κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις παρόχους ΕΕΚ.

Διάρκεια του σχεδίου

1 έως 2 χρόνια. Ο αιτών πρέπει να επιλέγει τη διάρκεια στο στάδιο υποβολής της αίτησης, με βάση τον στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 5η Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Πιθανή πρόσθετη προθεσμία:

Οι Εθνικοί Οργανισμοί δύνανται να διοργανώνουν δεύτερο γύρο αιτήσεων εάν παραμένουν αδιάθετα κονδύλια, για τον οποίο ισχύουν οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα οδηγό. Οι Εθνικοί Οργανισμοί ανακοινώνουν αυτή τη δυνατότητα μέσω του ιστοτόπου τους.

Αν διοργανωθεί δεύτερος γύρος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως την 1η Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Λοιπά κριτήρια

Κάθε πάροχος ΕΕΚ (ή το υποκατάστημα /παράρτημά του) ή εθνική κοινοπραξία κινητικότητας μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά ανά κύκλο επιλογής. Ωστόσο, ένας πάροχος ΕΕΚ μπορεί να είναι μέλος ή συντονιστής διάφορων εθνικών κοινοπραξιών κινητικότητας που υποβάλλουν αίτηση την ίδια περίοδο

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για την κινητικότητα των εκπαιδευομένων

Διάρκεια δραστηριότητας

 • Κινητικότητα σε παρόχους και/ή επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό, από 2 εβδομάδες (δηλ., δέκα εργάσιμες ημέρες) έως και 3 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.
 • Μακροχρόνια κινητικότητα σε παρόχους και/ή επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό (ErasmusPro), από 3 έως 12 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητάς τους στο εξωτερικό, σε άλλη Χώρα του Προγράμματος.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των μαθητευομένων) των οποίων η εκπαίδευση τυπικά περιλαμβάνει εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, οι οποίοι διαμένουν στη χώρα του οργανισμού αποστολής. Οι συνοδοί των εκπαιδευομένων στον τομέα ΕΕΚ στο εξωτερικό.

Προσφάτως αποφοιτήσαντες από πάροχο ΕΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των πρώην μαθητευομένων) μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη δραστηριότητα. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να πραγματοποιούν την κατάρτισή τους στο εξωτερικό εντός 12 μηνών από την αποφοίτησή τους. Για τις χώρες όπου οι προσφάτως αποφοιτήσαντες υποχρεούνται σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή κοινωνική υπηρεσία μετά την αποφοίτηση, η περίοδος επιλεξιμότητας για προσφάτως αποφοιτήσαντες παρατείνεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας.

Λοιπά κριτήρια

Προπαρασκευαστική επίσκεψη

Για σχέδια που περιλαμβάνουν δραστηριότητες ErasmusPro, ο αιτών μπορεί να ζητήσει να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές επισκέψεις από το προσωπικό που συμμετέχει στην διοργάνωση των δραστηριοτήτων ErasmusPro, και το οποίο εργάζεται στον οργανισμό αποστολής ή στο μέλος κοινοπραξίας (όπως καθηγητές, εκπαιδευτές, υπάλληλοι στον τομέα της διεθνούς κινητικότητας, κ.λπ.).

Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής επίσκεψης, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • διάρκεια: το πολύ 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού
 • κάθε προπαρασκευαστική επίσκεψη περιορίζεται σε έναν συμμετέχοντα·
 • επιτρέπεται μία μόνο προπαρασκευαστική επίσκεψη ανά οργανισμό υποδοχής

Πρόσθετα Κριτήρια Επιλεξιμότητας για την κινητικότητα του προσωπικού

Διάρκεια δραστηριότητας

Από 2 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Οι 2 ημέρες, που αποτελούν την ελάχιστη διάρκεια, θα πρέπει να είναι συνεχόμενες.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητάς τους στο εξωτερικό, σε άλλη Χώρα του Προγράμματος.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Προσωπικό υπεύθυνο για ΕΕΚ (όπως καθηγητές, εκπαιδευτές, υπάλληλοι στον τομέα της διεθνούς κινητικότητας, προσωπικό με διοικητικά ή συμβουλευτικά καθήκοντα, κ.λπ.) που εργάζεται στον οργανισμό αποστολής καθώς επίσης και προσωπικό που συμμετέχει στη στρατηγική ανάπτυξη του οργανισμού.

Όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης, στη δράση μπορούν να συμμετέχουν και άτομα από επιχειρήσεις, οργανισμούς του δημόσιου τομέα και/ή της κοινωνίας των πολιτών.

Επιπλέον, όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης, στη δράση μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευτές από επιχειρήσεις σε άλλη Χώρα του Προγράμματος που έχουν προσκληθεί για να διδάξουν στους αιτούντες παρόχους ΕΕΚ και/ή στους οργανισμούς της κοινοπραξίας, κατά περίπτωση.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
  • τους στόχους της δράσης (βλέπε την ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι ενός σχεδίου κινητικότητας»)·
  • τις ανάγκες και τους στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών και των μεμονωμένων συμμετεχόντων, λαμβανομένων υπόψη των όσων αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση ενσωματώνει τη μακροχρόνια κινητικότητα (ErasmusPro).
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για:
 • την παραγωγή υψηλής ποιότητας μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες·
 • την ενίσχυση των δυνατοτήτων και τη διεύρυνση του διεθνούς πεδίου δράσης των συμμετεχόντων οργανισμών.
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση:
 • απευθύνεται σε στοχευμένες ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες1·
 • περιλαμβάνει οργανισμούς που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη δράση.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των σταδίων του προτεινόμενου σχεδίου (προετοιμασία, υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και παρακολούθηση)·
 • Η σαφήνεια του σχεδιασμού και η σκοπιμότητα υλοποίησης της μακροχρόνιας κινητικότητας (ErasmusPro), κατά περίπτωση
 • Η συνέπεια μεταξύ των στόχων του σχεδίου και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων·
 • Η ποιότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης του αιτούντος οργανισμού·
 • Η ποιότητα των πρακτικών διαδικασιών, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·
 • Η ποιότητα της προετοιμασίας που παρέχεται στους συμμετέχοντες·
 • Η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και η συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση·
 • Η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή και/ή την ένταξη των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας·
 • Κατά περίπτωση, η ποιότητα της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου.
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τα άτομα πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων που αποβλέπουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.
 • Ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο προωθεί τη μακροχρόνια κινητικότητα (ErasmusPro) μέσω της ανάπτυξης βιώσιμων δομών διασυνοριακής συνεργασίας και αναγνώρισης, κατά περίπτωση.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος και διάδοση»· 20 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου»).

Ύψος επιχορήγησης

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για τα επιλεγμένα σχέδια εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:

 • τον αριθμό και τη διάρκεια των περιόδων κινητικότητας για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση·
 • τον βαθμό στον οποίο η πρόταση ενσωματώνει μακροχρόνια κινητικότητα από 3 έως 12 μήνες (ErasmusPro)·
 • τις προηγούμενες επιδόσεις του αιτούντα όσον αφορά τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας, την ποιοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την ορθή οικονομική διαχείριση, εφόσον ο αιτών έχει λάβει παρόμοια επιχορήγηση στο παρελθόν·
 • τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τη δραστηριότητα κινητικότητας.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Οι αιτούντες για σχέδια κινητικότητας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική ενίσχυση για τις υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από την κατηγορία προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών: βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Από τη στιγμή που απονέμονται, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης.

Λοιπές πληροφορίες

Επιπλέον υποχρεωτικά κριτήρια και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με αυτή τη δράση παρέχονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές ενότητες του εν λόγω Παραρτήματος πριν υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη.

Σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό παρόχων ΕΕΚ στους οποίους έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+

Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται αυτό το σχέδιο;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα σχέδιο κινητικότητας για πάροχο ΕΕΚ στον οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Κινητικότητας, ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Μεμονωμένοι οργανισμοί ή κοινοπραξίες οργανισμών, που εδρεύουν σε Χώρα του Προγράμματος, και στους οποίους έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+ 2.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Ένα σχέδιο κινητικότητας ΕΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

 • Κινητικότητα σε παρόχους και/ή επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό, από 2 εβδομάδες έως και 3 μήνες·
 • Μακροχρόνια κινητικότητα σε παρόχους και/ή επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό, από 3 έως 12 μήνες (ErasmusPro)·
 • Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης στο εξωτερικό·
 • Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες οργανισμούς ( έναν οργανισμό αποστολής και έναν οργανισμό υποδοχής) από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος.

Στην περίπτωση σχεδίων που υποβάλλονται από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, στην οποία έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus+ ΕΕΚ, ο οργανισμός αποστολής και ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι από διαφορετικές χώρες.

Διάρκεια του σχεδίου

1 έως 2 χρόνια. Ο αιτών πρέπει να επιλέξει τη διάρκεια στο στάδιο υποβολής της αίτησης.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 5η Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Πιθανή πρόσθετη προθεσμία:

Οι Εθνικοί Οργανισμοί δύνανται να διοργανώνουν δεύτερο γύρο αιτήσεων εάν παραμένουν αδιάθετα κονδύλια, για τον οποίο ισχύουν οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα οδηγό. Οι Εθνικοί Οργανισμοί ανακοινώνουν αυτή τη δυνατότητα μέσω του ιστοτόπου τους.

Αν διοργανωθεί δεύτερος γύρος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως την 1η Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Λοιπά κριτήρια

Κάθε πάροχος ΕΕΚ ή εθνική κοινοπραξία κινητικότητας μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά ανά κύκλο επιλογής. Ωστόσο, ένας πάροχος ΕΕΚ μπορεί να είναι μέλος ή συντονιστής διάφορων εθνικών κοινοπραξιών κινητικότητας που υποβάλλουν αίτηση την ίδια περίοδο

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για την κινητικότητα των εκπαιδευομένων

Διάρκεια δραστηριότητας

 • Κινητικότητα σε παρόχους και/ή επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό, από 2 εβδομάδες (δήλ., δέκα εργάσιμες ημέρες) έως και 3 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.
 • Μακροχρόνια κινητικότητα σε παρόχους και/ή επιχειρήσεις ΕΕΚ στο εξωτερικό (ErasmusPro), από 3 έως 12 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητάς τους στο εξωτερικό, σε άλλη Χώρα του Προγράμματος.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των μαθητευομένων) των οποίων η εκπαίδευση τυπικά περιλαμβάνει εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, οι οποίοι διαμένουν στη χώρα του οργανισμού αποστολής. Οι συνοδοί των εκπαιδευομένων στον τομέα ΕΕΚ στο εξωτερικό.

Προσφάτως αποφοιτήσαντες από πάροχο ΕΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των πρώην μαθητευομένων) μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη δραστηριότητα. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να πραγματοποιούν την κατάρτισή τους στο εξωτερικό εντός 12 μηνών από την αποφοίτησή τους. Για τις χώρες όπου οι προσφάτως αποφοιτήσαντες υποχρεούνται σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή κοινωνική υπηρεσία μετά την αποφοίτηση, η περίοδος επιλεξιμότητας για προσφάτως αποφοιτήσαντες παρατείνεται κατά τη διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας.

Λοιπά κριτήρια

Προπαρασκευαστική επίσκεψη

Για σχέδια που περιλαμβάνουν δραστηριότητες ErasmusPro, ο αιτών μπορεί να ζητήσει να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές επισκέψεις από το προσωπικό που συμμετέχει στην διοργάνωση των δραστηριοτήτων ErasmusPro, και το οποίο εργάζεται στον οργανισμό αποστολής ή στο μέλος κοινοπραξίας (όπως καθηγητές, εκπαιδευτές, υπάλληλοι στον τομέα της διεθνούς κινητικότητας, κ.λπ.).

Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής επίσκεψης, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • διάρκεια: το πολύ 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού·
 • κάθε προπαρασκευαστική επίσκεψη περιορίζεται σε έναν συμμετέχοντα·
 • επιτρέπεται μία μόνο προπαρασκευαστική επίσκεψη ανά οργανισμό υποδοχής

Πρόσθετα Κριτήρια Επιλεξιμότητας για την κινητικότητα του προσωπικού

Διάρκεια δραστηριότητας

Από 2 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Οι 2 ημέρες, που αποτελούν την ελάχιστη διάρκεια, θα πρέπει να είναι συνεχόμενες.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητάς τους στο εξωτερικό, σε άλλη Χώρα του Προγράμματος.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Προσωπικό υπεύθυνο για ΕΕΚ (όπως καθηγητές, εκπαιδευτές, υπάλληλοι στον τομέα της διεθνούς κινητικότητας, προσωπικό με διοικητικά ή συμβουλευτικά καθήκοντα, κ.λπ.) που εργάζεται στον οργανισμό αποστολής καθώς επίσης και προσωπικό που συμμετέχει στη στρατηγική ανάπτυξη του οργανισμού. 

Όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης, στη δράση μπορούν να συμμετέχουν και άτομα από επιχειρήσεις, οργανισμούς του δημόσιου τομέα και/ή της κοινωνίας των πολιτών.

Επιπλέον, όσον αφορά την ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης, στη δράση μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευτές από επιχειρήσεις σε άλλη Χώρα του Προγράμματος που έχουν προσκληθεί για να διδάξουν στους αιτούντες παρόχους ΕΕΚ και/ή στους οργανισμούς της κοινοπραξίας, κατά περίπτωση.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Mέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης για τις αιτήσεις από οργανισμούς στους οποίους έχει απονεμηθεί ο Χάρτης κινητικότητας ΕΕΚ

Δεν υφίσταται ποιοτική αξιολόγηση (η ποιότητα έχει αξιολογηθεί κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης για το Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ), επομένως δεν υπάρχουν κριτήρια χορήγησης.

Κάθε επιλέξιμη αίτηση επιχορήγησης (αφού υποβληθεί στον έλεγχο επιλεξιμότητας) λαμβάνει χρηματοδότηση.

Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:

 • τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας και τους μήνες/τις ημέρες που αφορά η υποβληθείσα αίτηση·
 • τον βαθμό στον οποίο η πρόταση ενσωματώνει μακροχρόνια κινητικότητα από 3 έως 12 μήνες (ErasmusPro)·
 • τις προηγούμενες επιδόσεις του αιτούντα όσον αφορά τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας, την ποιοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την ορθή οικονομική διαχείριση, εφόσον ο αιτών έχει λάβει παρόμοια επιχορήγηση στο παρελθόν·
 • τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τη δραστηριότητα κινητικότητας.

Ποια πιστοποίηση χρειάζονται οι αιτούντες για αυτό το σχέδιο κινητικότητας;

Ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+

Ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των στρατηγικών διεθνοποίησης στον τομέα της ΕΕΚ ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα και να βελτιωθούν η ποιότητα και η ποσότητα της διακρατικής κινητικότητας στην ΕΕΚ. Οι προσκλήσεις για την απονομή του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ δημοσιεύονται στους ιστοτόπους των Εθνικών Οργανισμών.

Η απονομή του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ δίνει στους οργανισμούς που τον αποκτούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν απλοποιημένη αίτηση στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 για την Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού ΕΕΚ του Προγράμματος Erasmus+.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Οι αιτούντες για σχέδια κινητικότητας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική ενίσχυση για τις υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από την κατηγορία προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών: βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Από τη στιγμή που απονέμονται, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης.

Λοιπές πληροφορίες

Επιπλέον υποχρεωτικά κριτήρια και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με αυτή τη δράση παρέχονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές ενότητες του εν λόγω Παραρτήματος πριν υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου κινητικότητας πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Α) Κανόνες χρηματοδότησης που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ErasmusPro, δαπάνες μετακίνησης για προκαταρκτική επίσκεψη, κατά περίπτωση.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Για αποστάσεις από 10 έως 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής4.

Για αποστάσεις από 100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 500 έως 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 2.000 έως 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 3.000 έως 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 4.000 έως 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ και πάνω:

1500 EUR ανά συμμετέχοντα

Οργανωτικές δαπάνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας (εκτός των εξόδων διαβίωσης των συμμετεχόντων), συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας (παιδαγωγικής, διαπολιτισμικής, γλωσσικής), της παρακολούθησης και της υποστήριξης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας και της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της μάθησης, καθώς και των δραστηριοτήτων διάδοσης.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

ως και τον 100ό συμμετέχοντα: 350 EUR ανά συμμετέχοντα

+

από τον 100ό συμμετέχοντα και άνω: 200 EUR ανά επιπλέον συμμετέχοντα

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που αφορούν άμεσα συμμετέχοντες με αναπηρία και τους συνοδούς τους (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον αυτές αιτιολογούνται επαρκώς και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμμετέχοντες δεν έχουν ζητήσει επιχορήγηση από τις κατηγορίες «Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών»).

Πραγματικές δαπάνες

Ως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την κάλυψη ειδικών αναγκών πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Έκτακτες δαπάνες

Πρόσθετες δαπάνες για την υποστήριξη της συμμετοχής εκπαιδευομένων με λιγότερες ευκαιρίες (εξαιρουμένων των εξόδων μετακίνησης και ατομικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν).

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, βλέπε ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»).

Πραγματικές δαπάνες

Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: το 75 % των επιλέξιμων δαπανών

Λοιπές δαπάνες: το 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα οικονομικής στήριξης για έκτακτες δαπάνες πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης.

Β) Πρόσθετη χρηματοδότηση για την κινητικότητα εκπαιδευομένων στον τομέα ΕΕΚ

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών5, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: A2.1 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

+

από την 15η ημέρα της δραστηριότητας έως και τους 12 μήνες: το 70% του A2.1 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα 6

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ErasmusPro, οι δαπάνες διαβίωσης του προσωπικού που συμμετέχει σε προπαρασκευαστική επίσκεψη, κατά περίπτωση.

A2.2 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Γλωσσική υποστήριξη

Δαπάνες που συνδέονται με την υποστήριξη που προσφέρεται στους συμμετέχοντες –πριν από την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας– για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν στις σπουδές ή στην κατάρτιση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 19 ημέρες έως 12 μήνες:

150 EUR ανά συμμετέχοντα που χρειάζεται γλωσσική υποστήριξη

Υπό τον όρο ότι: οι αιτούντες πρέπει να ζητούν υποστήριξη για τη γλώσσα η οποία απαιτείται για τη δραστηριότητά τους, με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων για γλώσσες που δεν προσφέρονται από την πλατφόρμα Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης του Erasmus+.

Γ) Πρόσθετη χρηματοδότηση για την κινητικότητα προσωπικού EEK

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: A2.2 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

+

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: το 70% του A2.2 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Πίνακας 1 – Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα)

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία ασκείται η δραστηριότητα. Κάθε Εθνικός Οργανισμός καθορίζει –με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια– τα ισχύοντα ποσά για τα σχέδια που υποβάλλονται στη χώρα του. Τα συγκεκριμένα ποσά κυμαίνονται εντός των ελάχιστων και μέγιστων ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Τα ακριβή ποσά δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού.

Χώρα υποδοχής

Κινητικότητα εκπαιδευομένων

Κινητικότητα προσωπικού

Ελάχιστο-μέγιστο (ανά ημέρα)

Ελάχιστο-μέγιστο (ανά ημέρα)

A2.1

A2.2

Ομάδα 1:
Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν

30-120

80-180

Ομάδα 2:
Κάτω Χώρες, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία

26-104

70-160

Ομάδα 3:
Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία

22-88

60-140

 • 1. Για πιο λεπτομερή ορισμό για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, βλέπε Μέρος Α του παρόντος οδηγού, ενότητα «Ισότητα και ένταξη».
 • 2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Χάρτη, βλέπε ενότητα «Ο Χάρτης Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+» και το Παράρτημα I του παρόντος οδηγού.
 • 3. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_el.htm
 • 4. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στις δαπάνες μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη μετ’ επιστροφής (275 EUR).
 • 5. Στην περίπτωση των συνοδών, εφαρμόζονται οι συντελεστές που ισχύουν για το προσωπικό παρόχων ΕΕΚ. Βλέπε γραμμή του προϋπολογισμού «Ατομική υποστήριξη» στην ενότητα Γ) Πρόσθετη χρηματοδότηση για την κινητικότητα προσωπικού EEK. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι συνοδοί πρέπει να παραμείνουν στο εξωτερικό για περισσότερες από 60 ημέρες, θα καλύπτονται επιπλέον δαπάνες διαβίωσης πέραν της 60ης ημέρας από τη γραμμή του προϋπολογισμού «Υποστήριξη ειδικών αναγκών».
 • 6. Στην περίπτωση των συνοδών, εφαρμόζονται οι συντελεστές που ισχύουν για το προσωπικό παρόχων ΕΕΚ. Βλέπε γραμμή του προϋπολογισμού «Ατομική υποστήριξη» στην ενότητα Γ) Πρόσθετη χρηματοδότηση για την κινητικότητα προσωπικού EEK. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο συνοδός χρειάζεται να παραμείνει στο εξωτερικό για περισσότερο από 60 ημέρες, οι επιπλέον δαπάνες διαβίωσης πέραν της 60ής ημέρας καλύπτονται από τη γραμμή του προϋπολογισμού «Υποστήριξη ειδικών αναγκών».