Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Utbyten för skolpersonal

Ett sådant här projekt kan omfatta en eller flera av följande typer av verksamhet:

Personalutbyten:

 • Undervisningsuppdrag som gör det möjligt för lärare och annan skolpersonal att undervisa vid en partnerskola utomlands.
 • Strukturerade kurser eller utbildningsarrangemang utomlands som stöder yrkesutvecklingen hos lärare, skolledare eller annan skolpersonal.
 • Jobbskuggning som innebär en möjlighet för lärare, skolledare eller annan skolpersonal att tillbringa en period utomlands vid en partnerskola eller en annan relevant organisation som är verksam inom skolutbildning.

Dessa aktiviteter är också en chans för lärare att få kompetens för att kunna tillgodose behoven hos studenter med begränsade möjligheter. Mot bakgrund av den nuvarande situationen för unga migranter, flyktingar och asylsökande kommer särskilt stöd att ges till projekt som utbildar lärare i att undervisa flyktingbarn, interkulturella klassrum, att undervisa unga i deras andraspråk och tolerans och mångfald i klassrummet.

 

Vilken roll har de organisationer som deltar?

De deltagande organisationerna har följande roller och uppgifter:

 • Sökande organisation: ansvarar för att lämna in ansökan för projektet, underteckna och förvalta bidragsavtalet samt rapportera. Om den sökande organisationen är en skola fungerar den även som sändande organisation. Den sökande kan vara en konsortiesamordnare som leder ett nationellt konsortium av partnerorganisationer i samma land i syfte att sända skolpersonal till verksamheter utomlands.
 • Sändande organisation: ansvarar för att välja ut lärare och annan skolpersonal och sända dem utomlands.
 • Mottagande organisation: ansvarar för att ta emot lärare och annan skolpersonal och erbjuda dem ett program med aktiviteter eller ta del av deras undervisning.

Vilken exakt roll den mottagande organisationen har beror på typen av verksamhet och förbindelsen med den sändande organisationen. Den mottagande organisationen kan vara

 • en kursanordnare (vid deltagande i en strukturerad kurs eller ett utbildningsarrangemang)
 • en partnerskola eller annan relevant organisation (vid t.ex. jobbskuggning eller undervisningsuppdrag). I så fall bör de sändande och mottagande organisationerna tillsammans med deltagarna ingå ett avtal innan verksamheten inleds. I avtalet bör man fastställa mål och verksamhet för perioden utomlands, och varje parts rättigheter och skyldigheter bör anges.

Erasmus+ ger stöd till personalutbyten som

 • ingår i en europeisk utvecklingsplan för den sändande organisationen (som syftar till att modernisera och internationalisera deras verksamhet)
 • tillgodoser tydligt identifierade personalutvecklingsbehov
 • åtföljs av lämpliga åtgärder för urval, förberedelse och uppföljning
 • garanterar att deltagarnas läranderesultat erkänns på ett ändamålsenligt sätt
 • garanterar att läranderesultaten sprids och används i hög grad i organisationen.

 

Vilka kriterier används för att bedöma den här typen av projekt?

Här anger vi de formella kriterier som ett utbytesprojekt inom skolutbildning måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+.

 

Allmänna kriterier

Verksamheter

Ett utbytesprojekt inom skolutbildning måste omfatta en eller flera av följande typer av verksamheter:

 • Undervisningsuppdrag
 • Strukturerade kurser eller utbildningsarrangemang utomlands
 • Jobbskuggning

Vilka organisationer får delta?

Undervisningsuppdrag:

De sändande och mottagande organisationerna måste vara skolor (dvs. institutioner som tillhandahåller allmän utbildning, yrkesutbildning eller teknisk utbildning på valfri nivå från förskole- till gymnasienivå)1.

 

Strukturerade kurser, utbildningsmoment och jobbskuggning.

Den sändande organisationen måste vara en skola eller samordnaren för ett nationellt konsortium.

Den mottagande organisationen kan vara

 • en skola
 • en offentlig eller privat organisation som är verksam på arbetsmarknaden eller på utbildnings- eller ungdomsområdet, t.ex.
  • en skola, en organisation eller ett utbildningscentrum för yrkesutbildning eller vuxenutbildning
  • ett lärosäte
  • ett offentligt eller privat litet, medelstort eller stort företag (även sociala företag)
  • någon av arbetsmarknadens parter eller andra företrädare för arbetslivet, t.ex. handelskammare, hantverks- /yrkesorganisationer och fackföreningar
  • ett offentligt lokalt, regionalt eller nationellt organ
  • en icke-vinstdrivande organisation, förening, eller icke-statlig organisation
  • ett forskningsinstitut
  • en stiftelse
  • ett organ som erbjuder yrkesvägledning, karriärrådgivning och informationstjänster
  • en organisation som erbjuder kurser eller utbildningar.

För ansökningar från ett nationellt konsortium är det den nationella myndigheten i landet i fråga2 som bestämmer vilka organisationer som får delta och dessa kan omfatta:

 • lokala eller regionala skolmyndigheter
 • skolsamordningsorgan
 • skolor

Övriga organisationer som deltar i det nationella konsortiet måste vara skolor.

Om samordnaren för ett nationellt konsortium är en skolmyndighet eller ett samordningsorgan måste skolorna i konsortiet vara organisatoriskt sett anknutna till konsortiumsamordnaren. Om samordnaren är en skola måste projektansökan innehålla en motivering där man förklarar varför konsortiet bildats och hävdar samordnarens förmåga att leda projektet.

Alla deltagande organisationer måste vara etablerade i ett programland.

Vem kan söka?

 • En skola som sänder sin personal utomlands (enskild ansökan).
 • Samordnaren för ett nationellt konsortium (konsortieansökan).

Enskilda personer kan inte söka bidrag.

Antal deltagande organisationer

Ett utbyte är gränsöverskridande och omfattar minst två deltagande organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder. Mottagande organisationer behöver inte anges vid tidpunkten för bidragsansökan.

För projekt som läggs fram av ett nationellt konsortium måste alla medlemmar av konsortiet komma från samma programland och måste anges vid tidpunkten för bidragsansökan. Ett konsortium måste bestå av minst tre organisationer (samordnaren och minst två skolor).

Projektets varaktighet

Ett till två år. Varaktigheten måste anges i ansökan med utgångspunkt i projektets mål och vilken typ av verksamhet som planeras över tid.

Verksamhetens varaktighet

Från två dagar till två månader, exklusive restid.

Är verksamheten bara två dagar måste de vara i följd.

Plats

Utbytena ska ske utomlands, i ett annat programland.

Målgrupper

Personal som ansvarar för skolundervisning (undervisande och icke-undervisande, inklusive skolledare, rektorer m.fl.) samt annan skolpersonal (skolinspektörer, yrkesvägledare, pedagogiska konsulter, psykologer m.fl.) som medverkar i den strategiska utvecklingen av den sändande skolan eller skolorna.

Personal eller lokala eller regionala myndigheter eller skolsamordningsorgan för ett konsortium som är delaktiga i skolpolitik, skolutveckling eller andra aktiviteter av strategisk betydelse för skolutbildningssektorn.

Samtliga deltagare måste stå i arbetsrelation till den sändande organisationen.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad3.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 5 februari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som startar mellan 1 juni och 31 december samma år.

Eventuell ytterligare deadline:

Nationella myndigheter kan utlysa en andra ansökningsomgång om outnyttjade medel finns kvar. För den gäller samma regler som i den här handledningen. De nationella myndigheterna informerar om denna möjlighet via sina webbplatser.

Om en andra omgång anordnas ska de sökande skicka in sin ansökan senast den 1 oktober kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som startar mellan 1 februari och 31 maj följande år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Andra kriterier

En organisation eller ett nationellt konsortium får bara göra en ansökan per urvalsomgång. En organisation får dock ingå i eller samordna flera olika nationella konsortier som lämnar in ansökan samtidigt.

 

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högst 30 poäng)

 

 • Projektets relevans för
  • insatsens mål (se avsnittet ”Vad är syftet med utbytesprojekt?”)
  • de deltagande organisationernas och de enskilda deltagarnas behov och mål enligt vad som anges i den europeiska utvecklingsplanen.
 • Hur ändamålsenlig ansökan är för att
  • skapa läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna
  • förstärka de deltagande organisationernas kapacitet och internationella räckvidd.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 40 poäng)

 

 

 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla faser i ansökan (förberedelse, genomförande och uppföljning av vistelsen).
 • Överensstämmelsen mellan projektets mål och den föreslagna verksamheten.
 • Kvaliteten på den europeiska utvecklingsplanen för den sökande organisationen.
 • Ändamålsenligheten i åtgärderna för att välja ut eller involvera deltagarna.
 • När det gäller nationella konsortier: huruvida det är lämpligt att bilda konsortiet, vilken potential för synergier som föreligger inom konsortiet samt samordnarens förmåga att leda projektet.
 • Kvaliteten på de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen.
 • Kvaliteten på förberedelserna av deltagarna.
 • Kvaliteten på arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, och konsekvent användning av europeiska verktyg för öppenhet och erkännande.

Effekt och spridning

(högst 30 poäng)

 

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets resultat.
 • Projektets potentiella effekt
  • för enskilda deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet
  • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna för att sprida projektets resultat inom och utanför de deltagande organisationerna.

 

Förslagen måste få minst 60 poäng för att komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”effekt och spridning”, och 20 poäng för kategorin ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande”).

 

Vad mer behöver jag veta om denna insats?

Särskilda kostnader för dyra resor

De sökande kan söka pengar för dyra resekostnader för deltagare under budgetposten ”Särskilda kostnader” (för upp till 80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna; se ”Vilka regler gäller för finansieringen?”). De sökande måste kunna styrka att de vanliga budgetreglerna (schablonbelopp i enlighet med avståndet för resan) inte täcker minst 70 % av resekostnaderna för deltagarna. Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns så ersätter de standardresebidraget.

Övrig information

Fler obligatoriska kriterier och annan information om den här insatsen finns i bilaga I till handledningen. Organisationer som är intresserade bör läsa de relevanta delarna i bilagan innan de lämnar in sin bidragsansökan.

 

Vilka regler gäller för finansieringen?

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Resor

Bidrag till deltagarnas och medföljande personers resekostnader från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen

Schablonbelopp

För resor på mellan 10 och 99 km:

20 euro per deltagare

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare4. Den sökande måste ange avståndet för en enkelresa för att beräkna beloppet för EU-bidraget till tur och retur-resan5

 

För resor på mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

För resor på mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

För resor på minst 8 000 km:

1 500 euro per deltagare

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av utbytet (utom deltagarnas uppehälle), inklusive förberedelser (pedagogiska, interkulturella ochspråkliga), granskning och stöd till deltagarna under utlandsvistelsen, validering av läranderesultat och spridningsaktiviteter.

Schablonbelopp

Upp till den 100:e deltagaren: 350 euro per deltagare

+

från och med den 101:a deltagaren: 200 euro per ytterligare deltagare

Baserat på antalet deltagare

Individuellt bidrag

Kostnader som är direkt förknippade med deltagarnas och medföljande personers uppehälle under verksamheten.

Schablonbelopp

Upp till den 14:e verksamhetsdagen: A3.1 per dag och deltagare

+

mellan den 15:e och den 60:e verksamhetsdagen: 70 % av A3.1 per dag och deltagare

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs).

Kursavgifter

Kostnader som är direkt förknippade med betalning av kursavgifter

Schablonbelopp

70 euro per deltagare och dag

Högst 700 euro per deltagare i utbyten

Villkor: Begäran om ekonomiskt stöd för att täcka kursavgifter, stöd till särskilda behov och särskilda kostnader måste motiveras på ansökningsblanketten

Bidrag för särskilda behov

Ytterligare kostnader som har direkt koppling till deltagare med funktionsnedsättning och medföljande personer (inklusive kostnader för resa och uppehälle, om motiverat och om detta inte redan täcks av budgetkategorierna för resor och individuellt bidrag)

Faktiska kostnader

100 % av bidragsberättigande kostnader

Särskilda kostnader

 

 

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella kontoret begär det

 

 

 

Dyra resekostnader för deltagare (ytterligare information finns i avsnittet ”Vad mer behöver jag veta om denna insats?”).

 

Faktiska kostnader

75 % av bidragsberättigande kostnader

 

 

 

 

Dyra resekostnader: upp till 80 % av bidragsberättigande kostnader.

 

Tabell 1 – Individuellt bidrag (belopp i euro per dag)

Beloppen beror på i vilket land verksamheten bedrivs. Varje nationellt programkontor ska – utifrån objektiva och tydliga kriterier – fastställa de belopp som ska tillämpas på projektansökningar som lämnas in i deras land. Beloppen ska fastställas inom det intervall som anges i tabellen nedan. De exakta beloppen ska publiceras på de nationella programkontorens webbplatser.

 

Mottagande land

 

 

Personalutbyten

Min–max (per dag)

A3.1

Grupp 1

Norge, Danmark, Luxemburg, Storbritannien, Island, Sverige, Irland, Finland, Liechtenstein

80–180

Grupp 2

Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta, Portugal

70–160

Grupp 3

Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien, Serbien

60–140

 • 1. Se förteckningen över bidragsberättigade skolor i varje land. Kontakta det nationella programkontoret i landet för mer information.
 • 2. Se förteckningen över bidragsberättigade organisationer i varje land. Kontakta det nationella programkontoret i landet för mer information.
 • 3. Obs! Skolor som står under tillsyn av nationella myndigheter i ett annat land (t.ex. Lycée Français, tyska skolor ochbrittiska ”Forces”-skolor) ska lämna in sin ansökan till programkontoret i tillsynslandet.
 • 4. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv
 • 5. Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).