Kazalo
Iskanje po vodniku

Projekt mobilnosti za šolsko osebje

Ta projekt mobilnosti lahko zajema eno ali več naslednjih aktivnosti:

Mobilnost osebja:

 • poučevanje: ta aktivnost šolskemu osebju omogoča poučevanje na partnerski šoli v tujini;
 • strukturirani tečaji ali usposabljanje v tujini: ta aktivnost podpira strokovni/poklicni razvoj učiteljev, vodstvenih delavcev šol ali drugega izobraževalnega osebja;
 • izobraževalni obisk na delovnem mestu: ta aktivnost učiteljem, vodstvenim delavcem ali drugemu šolskemu osebju omogoča, da preživijo neko obdobje v tujini na partnerski šoli ali v drugi ustrezni organizaciji, ki je aktivna na področju šolskega izobraževanja.

Te aktivnosti so hkrati priložnost za učitelje, da pridobijo kompetence za delo z učenci iz okolij z manj možnostmi. Glede na trenutne okoliščine v zvezi z mladimi migranti, begunci in prosilci za azil, bo posebna pozornost namenjena podpori projektom, ki učitelje usposabljajo za področja, kot so učenje otrok beguncev, medkulturni razredi, poučevanje mladih v njihovem drugem jeziku, strpnost in različnost v razredu.

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v tem projektu?

Sodelujoče organizacije, ki so vključene v projekt mobilnosti, prevzamejo naslednje vloge in naloge:

 • organizacija prijaviteljica: odgovorna je za to, da se prijavi na projekt mobilnosti, podpiše in upravlja sporazum o nepovratnih sredstvih ter poroča o projektu. Če je organizacija prijaviteljica šola, deluje tudi kot organizacija pošiljateljica. Prijavitelj je lahko koordinator konzorcija: vodi nacionalni konzorcij za mobilnost, ki je sestavljen iz partnerskih organizacij iz iste države in namenjen pošiljanju šolskega osebja na aktivnosti v tujini;
 • organizacija pošiljateljica: odgovorna je za to, da izbere šolsko osebje in ga napoti v tujino;
 • organizacija gostiteljica: odgovorna je za to, da sprejme šolsko osebje ter zanj zagotovi program aktivnosti ali pridobitev znanja na podlagi aktivnosti poučevanja, ki ga osebje izvaja.

Natančna vloga organizacije gostiteljice je odvisna od vrste aktivnosti in odnosa z organizacijo pošiljateljico. Organizacija gostiteljica je lahko:

 • izvajalka tečaja (v primeru udeležbe v strukturiranem tečaju ali usposabljanju);
 • partnerska šola ali druga ustrezna organizacija (npr. v primeru izobraževalnega obiska na delovnem mestu ali poučevanja na partnerski šoli). V tem primeru bi morali organizaciji pošiljateljica in gostiteljica skupaj z udeleženci skleniti sporazum pred začetkom aktivnosti. V tem sporazumu bi morali biti opredeljeni cilji in aktivnosti za obdobje v tujini ter navedene pravice in obveznosti obeh strani.

Erasmus+ podpira učno mobilnost osebja, ki:

 • je oblikovana v okviru evropskega razvojnega načrta za organizacijo pošiljateljico (s ciljem posodobiti in internacionalizirati njeno poslanstvo);
 • se odziva na jasno opredeljene potrebe po usposabljanju osebja;
 • je podprta z ustreznimi ukrepi za izbor, pripravo in nadaljnje spremljanje;
 • zagotavlja, da so učni izidi sodelujočega osebja ustrezno priznani;
 • zagotavlja, da se učni izidi razširjajo in na splošno uporabljajo v organizaciji.

Kakšna so merila za oceno tega projekta?

V nadaljevanju so navedena formalna merila, ki jih mora upoštevati projekt mobilnosti na področju šolskega izobraževanja za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Upravičene aktivnosti

Šolski projekt mobilnosti mora zajeti eno ali več naslednjih aktivnosti:

 • poučevanje,
 • strukturirane tečaje ali usposabljanja v tujini,
 • izobraževalne obiske na delovnem mestu.

Upravičene sodelujoče organizacije

Poučevanje:

Organizaciji pošiljateljica in gostiteljica morata biti šoli (tj. instituciji, ki zagotavljata splošno, poklicno ali strokovno izobraževanje na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega izobraževanja)1.

Strukturirani tečaji, izobraževalni dogodki in izobraževalni obiski na delovnem mestu:

Organizacija pošiljateljica mora biti šola ali koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost; organizacija gostiteljica je lahko:

 • šola ali
 • javna ali zasebna organizacija, ki je aktivna na trgu dela ali v izobraževanju, usposabljanju in na področju mladine. Taka organizacija je lahko na primer:
  • šola/zavod/center za izobraževanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ali izobraževanju odraslih;
  • visokošolska institucija;
  • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
  • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtna/poklicna združenja in sindikati;
  • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
  • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija,
  • raziskovalni inštitut;
  • fundacija;
  • organ, ki zagotavlja karierno orientacijo, poklicno svetovanje in informiranje;
  • organizacija, ki zagotavlja tečaje ali usposabljanja.

Za prijave prek nacionalnega konzorcija za mobilnost upravičene koordinatorske organizacije določi nacionalni organ2 in so lahko med drugim:

 • lokalni ali regionalni šolski organi;
 • šolski koordinatorski organi;
 • šole

Vse druge organizacije, vključene v nacionalni konzorcij za mobilnost, morajo biti šole. Če je koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost šolski organ ali koordinatorski organ, morajo biti šole v konzorciju organizacijsko povezane s koordinatorjem konzorcija. Če je koordinator šola, se upravičenost za oblikovanje konzorcija vključi v prijavo projekta, pri čemer se razložijo razlogi za oblikovanje konzorcija in kapacitete koordinatorja za vodenje projekta.

Vse sodelujoče organizacije morajo imeti sedež v državi programa.

Kdo se lahko prijavi?

 • Šola, ki pošilja svoje osebje v tujino (individualna prijava);
 • koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost (prijava konzorcija).

Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Število sodelujočih organizacij

Aktivnost mobilnosti je mednarodna in v njej sodelujeta vsaj dve sodelujoči organizaciji (vsaj ena pošiljateljica in vsaj ena gostiteljica) iz različnih držav. Ob oddaji vloge za nepovratna sredstva ni treba opredeliti organizacij gostiteljic.

V primeru projektov, ki jih predstavi nacionalni konzorcij za mobilnost, morajo biti vsi člani konzorcija iz iste države Programa in opredeljeni ob oddaji vloge za nepovratna sredstva. Konzorcij mora biti sestavljen iz vsaj 3 organizacij (koordinatorja in vsaj dveh drugih šol).

Trajanje projekta

1 do 2 leti. Prijavitelj mora izbrati trajanje projekta ob prijavi na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so načrtovane v tem času.

Trajanje aktivnosti

Od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti.

Od tega morata biti najmanj 2 zaporedna dneva.

Kraj izvajanja aktivnosti

Aktivnosti mobilnosti se morajo izvajati v tujini, v drugi državi Programa.

Upravičeni udeleženci

Osebje, ki je pristojno za šolsko izobraževanje (ki poučuje ali ne, vključno z vodstvom šole, ravnatelji itd.), ki je v delovnem oz. pogodbenem razmerju s šolami pošiljateljicami, ter drugo izobraževalno osebje (šolski inšpektorji, šolski svetovalci, pedagoški svetovalci, psihologi itd.), vključeno v strateški razvoj šol pošiljateljic.

Osebje lokalnih ali regionalnih šolskih organov ali šolskih koordinacijskih organov, ki vodi nacionalni konzorcij mobilnosti, ki sodeluje pri šolski politiki, razvoju šole in drugih dejavnostih, ki so strateškega pomena za šolski izobraževalni sektor.

Vsi udeleženci morajo biti v delovnem razmerju z organizacijo pošiljateljico.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež3.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 5. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. junijem in 31. decembrom istega leta.

Možen dodatni rok:

Nacionalne agencije lahko organizirajo drugi krog prijav, če ostanejo neporabljena sredstva, za katerega tudi veljajo pravila iz tega vodnika. Nacionalne agencije bodo možnosti za to objavile na svojih spletnih straneh.

Če je organiziran drugi krog, morajo prijavitelji oddati svojo vlogo za nepovratna sredstva do 1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila

Organizacija ali nacionalni konzorcij za mobilnost se lahko prijavi samo enkrat v posameznem krogu izbirnega postopka. Vendar je lahko organizacija članica oziroma koordinira več različnih nacionalnih konzorcijev za mobilnost, ki se prijavljajo hkrati.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 30 točk):

 • ustreznost predloga v zvezi s:
  • cilji ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji projekta mobilnosti?“);
  • potrebami in cilji sodelujočih organizacij in posameznih udeležencev, kot so opredeljeni v evropskem razvojnem načrtu;
 • v kolikšni meri je predlog primeren za:
  • doseganje visokokakovostnih učnih izidov za udeležence;
  • krepitev zmogljivosti in mednarodne razsežnosti sodelujočih organizacij.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 40 točk):

 • jasnost, celovitost in kakovost vseh faz predloga projekta (priprava, izvajanje mobilnosti in nadaljnje spremljanje);
 • usklajenost ciljev projekta in predlaganih aktivnosti;
 • kakovost evropskega razvojnega načrta organizacije prijaviteljice;
 • ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v aktivnosti mobilnosti;
 • kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in podpore;
 • v primeru nacionalnega konzorcija za mobilnost: ustreznost sestave konzorcija, potencialne sinergije znotraj konzorcija in kapacitete koordinatorja za vodenje projekta;
 • kakovost priprav, ki so zagotovljene za udeležence;
 • kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih izidov udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in priznavanje.

Učinek in razširjanje

(največ 30 točk):

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
 • morebitni učinek projekta:
  • na posamezne udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
  • na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod.

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter „Učinek in razširjanje“; 20 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“).

Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?

Izredni stroškii za drago potovanje

Prijavitelji projektov mobilnosti lahko zahtevajo finančno podporo za višje potne stroške udeležencev pod proračunsko postavko „izredni stroški“ (do največ 80 % vseh upravičenih stroškov: glejte „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“), vključno s primeri, ko se udeleženci odločijo za čistejša prevozna sredstva,z manj emisij ogljika (npr. vlak), kar vodi do višjih stroškov potovanja. To je dovoljeno pod pogojem, da lahko prijavitelji utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na podlagi stroškov na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev. Če so dodeljena, se namesto standardnih potnih stroškov upoštevajo izredni stroški za drago potovanje.

Druge informacije

Za obvezna merila ter dodatne koristne informacije v zvezi s tem ukrepom glej Prilogo I k temu vodniku. Zainteresirane organizacije naj pred oddajo vloge za finančno podporo skrbno preberejo ustrezna poglavja te priloge.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta mobilnosti je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Pot

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca.

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija4. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti5.

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca.

Za razdalje 8 000 km ali več:

1500 EUR na udeleženca.

Organizacijska podpora

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem mobilnosti (razen stroški bivanja za udeležence), vključno s pripravo (pedagoško, medkulturno, jezikovno), spremljanjem udeležencev in podporo zanje v času mobilnosti, potrjevanjem učnih izidov in aktivnostmi razširjanja.

Prispevek za stroške na enoto

Do 100. udeleženca: 350 EUR na udeleženca.

+

po 100. udeležencu: 200 EUR na dodatnega udeleženca.

Glede na število udeležencev.

Individualna podpora

Stroški, neposredno povezani z bivanjem udeležencev, vključno s spremljevalci, med aktivnostjo.

Prispevek za stroške na enoto

do 14. dneva aktivnosti: A3.1 na dan na udeleženca

+

od 15. do 60. dneva aktivnosti: 70 % A3.1 na dan na udeleženca.

Glede na trajanje bivanja na udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

Kotizacije

Stroški, neposredno povezani s plačilom kotizacije za vpis v tečaje.

Prispevek za stroške na enoto

70 EUR na udeleženca na dan;

največ 700 EUR na udeleženca v projektu mobilnosti.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje kotizacij, podpore udeležencem s posebnimi potrebami in izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

Podpora za posebne potrebe

Dodatni stroški, neposredno povezani z invalidnimi udeleženci in spremljevalci (vključno s stroški poti in bivanja, če so utemeljeni in če nepovratna sredstva za te udeležence niso zahtevana prek proračunskih kategorij „Pot“ in „Individualna podpora“).

Dejanski stroški

100 % upravičenih stroškov.

Izredni stroški

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Dragi potni stroški udeležencev, vključno z uporabo čistejših prevoznih sredstev, z manj emisijami ogljika (za podrobnosti glej poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?“).

Dejanski stroški

75 % upravičenih stroškov.

Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih stroškov

Preglednica 1 – Individualna podpora (zneski v EUR na dan)

Zneski so odvisni od države, kjer se izvaja aktivnost. Vsaka nacionalna agencija bo opredelila – na podlagi nepristranskih in preglednih meril – zneske, ki se dodelijo projektom, prijavljenim v njihovi državi. Ti zneski bodo opredeljeni v okviru najmanjših in največjih vrednosti, ki so navedene v spodnji preglednici. Točni zneski bodo objavljeni na spletiščih posameznih nacionalnih agencij.

Država gostiteljica

Mobilnost osebja

Najnižji–najvišji znesek (na dan)

A3.1

Skupina 1

Norveška, Danska, Luksemburg, Združeno kraljestvo, Islandija, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

80–180

Skupina 2

Nizozemska, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Ciper, Grčija, Malta, Portugalska

70–160

Skupina 3

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvaška, Slovaška, Češka, Litva, Turčija, Madžarska, Poljska, Romunija, Bolgarija, Republika Severna Makedonija, Srbija

60–140

 • 1. Glej seznam upravičenih šole v vsaki državi. Za več informacij se obrnite na nacionalno agencijo v državi.
 • 2. Glej seznam upravičenih organizacij v vsaki državi. Za več informacij se obrnite na nacionalno agencijo v državi.
 • 3. Opozorilo: šole, ki so pod nadzorom nacionalnih organov druge države (npr. lycée français, nemške šole, šole „sil“ Združenega kraljestva), se prijavijo pri nacionalni agenciji države nadzora.
 • 4. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl
 • 5. Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR).