Cuprins
Căutați în ghid

Proiect de mobilitate pentru personalul din învățământul școlar

Acest proiect de mobilitate poate cuprinde una sau mai multe dintre următoarele activități:

Mobilitatea personalului:

 • misiuni de predare: această activitate permite cadrelor didactice sau altor membri ai personalului din domeniul educației școlare să predea la o școală parteneră din străinătate;
 • cursuri structurate sau evenimente de formare în străinătate: sprijină dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a directorilor școlari sau a altor membri ai personalului educațional;
 • observare directă la locul de muncă: oferă șansa cadrelor didactice, directorilor școlari sau altor membri ai personalului școlar ocazia să petreacă o perioadă de timp în străinătate la o școală parteneră sau într-o altă organizație relevantă activă în domeniul educației școlare.

Aceste activități reprezintă, de asemenea, o ocazie pentru profesori de a dobândi competențe în abordarea nevoilor elevilor care provin din medii defavorizate. Având în vedere contextul actual în ceea ce-i privește pe tinerii migranți, refugiați și solicitanți de azil, se va acorda o atenție deosebită și sprijinirii proiectelor care formează profesorii în domenii precum formarea copiilor refugiați, clasele interculturale, utilizarea celei de a doua limbi a tinerilor în procesul de predare, toleranța și diversitatea în sala de clasă.

Care este rolul organizațiilor participante la proiect?

Organizațiile participante implicate în proiectul de mobilitate pot avea următoarele roluri și sarcini:

 • Organizația solicitantă: este responsabilă de depunerea cererii pentru proiectul de mobilitate, de semnarea și gestionarea acordului de grant și de raportare. În cazul în care organizația solicitantă este o școală, aceasta acționează, de asemenea, în calitate de organizație de trimitere. Solicitantul poate fi un coordonator al unui consorțiu: conduce un consorțiu național de mobilitate al organizațiilor partenere din aceeași țară, care vizează trimiterea personalului din învățământul școlar la activități în străinătate.
 • Organizația de trimitere: responsabilă de selectarea cadrelor didactice și a altor membri ai personalului din domeniul educației școlare și de trimiterea acestora în străinătate.
 • Organizația gazdă: este responsabilă de primirea cadrelor didactice și a altor membri ai personalului din domeniul educației școlare și le oferă acestora un program de activități sau beneficiază de o activitate de formare din partea acestora.

Rolul specific al organizației gazdă depinde de tipul de activitate și de relația cu organizația de trimitere. Organizația gazdă poate fi:

 • un furnizor de cursuri de formare (în cazul participării la un curs structurat sau la un eveniment de formare);
 • o școală parteneră sau alte organizații relevante (de exemplu, în cazul misiunilor de observare directă la locul de muncă sau al misiunilor de predare). În acest caz, organizația de trimitere și organizația gazdă, împreună cu participanții, ar trebui să încheie un contract înainte de începerea activității. Contractul ar trebui să definească obiectivele și activitățile pentru perioada de ședere în străinătate și să specifice drepturile și obligațiile fiecărei părți.

Erasmus+ sprijină activitățile de mobilitate în scop educațional ale personalului care:

 • se înscriu într-un plan de dezvoltare europeană pentru organizația de trimitere (care vizează modernizarea și internaționalizarea misiunii acesteia);
 • răspund nevoilor clar identificate de dezvoltare a personalului;
 • sunt însoțite de măsuri corespunzătoare de selecție, de pregătire și de monitorizare;
 • garantează că rezultatele învățării personalului participant sunt recunoscute în mod corespunzător;
 • asigură diseminarea și utilizarea la scară largă a rezultatelor învățării în cadrul organizației.

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua proiectul?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un proiect de mobilitate în domeniul educației școlare pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii de eligibilitate

Activități eligibile

Un proiect de mobilitate școlară trebuie să cuprindă una sau mai multe dintre următoarele activități:

 • misiuni de predare;
 • cursuri structurate sau evenimente de formare în străinătate;
 • observare la locul de muncă

Organizații participante eligibile

Misiuni de predare:

 • Organizația de trimitere și organizația gazdă trebuie să fie școli (și anume, instituții care oferă educație generală, profesională sau tehnică la orice nivel de la învățământul preșcolar la învățământul secundar superior)1.

Cursuri structurate, evenimente de instruire și urmărirea profesională la locul de muncă:

Organizația de trimitere trebuie să fie o școală sau coordonatoarea unui consorțiu național pentru mobilitate.

Organizația gazdă poate fi:

 • o școală; sau
 • orice organizație publică sau privată, activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
  • o școală/un institut/un centru educațional în domeniul educației și formării profesionale sau al învățământului pentru adulți;
  • o instituție de învățământ superior;
  • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
  • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
  • un organism public la nivel local, regional sau național;
  • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
  • un institut de cercetare;
  • o fundație;
  • un organism care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională;
  • o organizație care oferă cursuri sau formare.

Pentru cererile înaintate de un consorțiu național pentru mobilitate, organizațiile coordonatoare eligibile sunt definite de autoritatea națională din țara respectivă2 și pot include:

 • autorități școlare locale sau regionale;
 • organisme de coordonare școlară;
 • școli

Toate celelalte organizații implicate în consorțiul național pentru mobilitate trebuie să fie școli.

Dacă coordonatorul consorțiului național pentru mobilitate este o autoritate școlară sau un organism de coordonare, școlile din consorțiu trebuie să fie legate, din punct de vedere organizațional, de coordonatorul consorțiu. Dacă coordonatorul este o școală, justificarea pentru formarea consorțiului trebuie să fie inclusă în cererea de proiect, explicându-se motivele formării consorțiului și capacitatea coordonatorului de a conduce proiectul.

Toate organizațiile participante trebuie să își aibă sediul într-o țară participantă la program

Cine poate depune cererea?

 • O școală care își trimite personalul în străinătate (cerere individuală);
 • Coordonatorul unui consorțiu național de mobilitate (cerere adresată de consorțiu);

Persoanele fizice nu pot candida direct pentru un grant.

Numărul organizațiilor participante

O activitate de mobilitate este transnațională și implică cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din diferite țări. Nu este necesar ca organizațiile gazdă să fie identificate la momentul solicitării unui grant.

În cazul proiectelor prezentate de un consorțiu național de mobilitate, toți membrii consorțiului trebuie să fie din aceeași țară participantă la program și trebuie să fie identificați la momentul solicitării unui grant. Un consorțiu trebuie să includă cel puțin 3 organizații (organizația coordonatoare și cel puțin încă două școli.

Durata proiectului

1-2 ani. Solicitantul trebuie să aleagă durata în faza de depunere a cererii, în funcție de amploarea proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

Durata activității

Între 2 zile și 2 luni, excluzând timpul de călătorie.

Perioada minimă de 2 zile trebuie să fie consecutivă.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitățile de mobilitate trebuie să fie efectuate în străinătate, într-o altă țară participantă la program.

Participanți eligibili

Personalul din domeniul învățământului școlar (didactic și nedidactic, inclusiv directori de școli, administratori etc.), aflat într-un raport de muncă cu școala (școlile) de trimitere, precum și alte categorii de personal educațional (inspectori școlari, consilieri școlari, consilieri pedagogici, psihologi etc.) implicați în dezvoltarea strategică a școlii (școlilor) de trimitere.

Personalul autorităților școlare locale sau regionale sau organele de coordonare școlară ce conduc un consorțiu național pentru mobilitate și care sunt implicate în politica școlară, în dezvoltarea școlară sau în alte activități de importanță strategică pentru sectorul educației școlare.

Toți participanții trebuie să aibă o relație profesională cu organizația de trimitere.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă3.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Belgiei), pentru proiectele care încep între datele de 1 iunie și 31 decembrie ale aceluiași an.

Posibil termen limită suplimentar:

Agențiile naționale pot organiza o a doua rundă de cereri dacă rămân fonduri neutilizate, pentru care se vor aplica, de asemenea, normele prevăzute în prezentul ghid. Agențiile naționale vor face cunoscută această posibilitate prin intermediul site-ului lor web.

În cazul în care este organizată o a doua rundă, solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 octombrie, ora 12:00 (amiază, ora Belgiei), pentru proiectele care încep între datele de 1 ianuarie și 31 mai ale anului următor.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Alte criterii

O organizație sau un consorțiu național de mobilitate pot depune o singură cerere în fiecare rundă de selecție. Cu toate acestea, o organizație poate face parte din sau poate coordona mai multe consorții naționale de mobilitate diferite care depun simultan cereri.

Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
  • obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui proiect de mobilitate”);
  • nevoile și obiectivele organizațiilor participante și ale participanților individuali specificate în planul de dezvoltare europeană.
 • Măsura în care propunerea este adecvată pentru:
  • obținerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru participanți;
  • consolidarea capacităților și a dimensiunii internaționale a organizațiilor participante.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 40 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor propunerii de proiect (pregătirea, punerea în aplicare a activităților de mobilitate și monitorizare);
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse;
 • Calitatea planului de dezvoltare europeană al organizației solicitante;
 • Caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea participanților în activitățile de mobilitate;
 • Calitatea modalităților practice, a activităților de gestionare și de sprijin;
 • În cazul consorțiilor naționale pentru mobilitate: adecvarea componenței consorțiului, potențialul de sinergii în cadrul consorțiului și capacitatea coordonatorului de a conduce proiectul;
 • Calitatea pregătirii participanților;
 • Calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere.

Impact și diseminare

(maximum 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și organizațiilor participante în timpul și ulterior duratei de viață a proiectului;
  • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 20 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”).

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Costuri excepționale pentru deplasările costisitoare

Candidaților la proiecte de mobilitate li se va permite să solicite sprijin financiar pentru costurile de deplasare mari ale participanților din capitolul bugetar „costuri excepționale” (până la maximum 80% din totalul costurilor eligibile: a se vedea „Care sunt regulile de finanțare?”), inclusiv cazurile în care participanții optează pentru mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon (de ex., trenul), ducând la costuri cu deplasarea costisitoare. Acest lucru va fi permis cu condiția ca respectivii candidați să poată justifica faptul că normele de finanțare standard (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 70% din costurile de deplasare ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul standard pentru deplasare.

Alte informații

Alte criterii obligatorii și informații suplimentare utile cu privire la acțiune pot fi consultate în anexa I la prezentul ghid. Organizațiile interesate sunt invitate să citească cu atenție secțiunile relevante din anexă înainte de a depune cererea de sprijin financiar.

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului de mobilitate trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Deplasări

Contribuția la costurile de deplasare ale participanților, inclusiv ale însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 KM:

20 EUR per participant

Pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană4. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors5.

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 KM:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 KM:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 KM:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 KM:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 KM:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai mari:

1 500 EUR per participant

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate (cu excepția costurilor de ședere pentru participanți), inclusiv pregătirea (pedagogică, interculturală, lingvistică), monitorizarea și sprijinirea participanților pe durata mobilității, validarea rezultatelor învățării, diseminarea activităților.

Contribuție la costurile unitare

Până la participantul cu numărul 100: 350 EUR per participant

+

Dincolo de participantul cu numărul 100: 200 EUR per participant suplimentar

În funcție de numărul de participanți

Sprijin pentru persoane fizice

Costuri legate direct de șederea participanților, inclusiv a însoțitorilor, pe durata activității

Contribuție la costurile unitare

până în a 14-a zi de activitate: A3.1 pe zi per participant

+

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 70 % din A3.1 pe zi per participant

Pe baza duratei perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie ulterior activității).

Taxe școlare

Costuri legate direct de plata taxelor pentru înscrierea la cursuri

Contribuție la costurile unitare

70 EUR per participant pe zi

Maximum 700 EUR per participant la proiectul de mobilitate

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea taxelor de curs, a nevoilor speciale și a costurilor excepționale trebuie să fie motivată în formularul de candidatură

Sprijin pentru nevoi speciale

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu handicap (inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”).

Costuri reale

100 % din costurile eligibile

Costuri excepționale

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Cheltuielile de deplasare costisitoare ale participanților, inclusiv utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon (pentru detalii, a se vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să știți despre acțiune”).

Costuri reale

75% din costurile eligibile

Cheltuielile de deplasare costisitoare: maximum 80 % din costurile eligibile

Tabelul 1 – Sprijin pentru persoane fizice (suma în euro pe zi)

Sumele depind de țara în care se desfășoară activitatea. Fiecare agenție națională va defini – pe baza unor criterii obiective și transparente – sumele aplicabile proiectelor depuse în țara sa. Sumele vor fi stabilite în limitele minime și maxime prevăzute în tabelul de mai jos. Sumele exacte vor fi publicate pe site-ul fiecărei agenții naționale.

Țara gazdă

Acțiuni de mobilitate a personalului

Suma minimă-maximă (pe zi)

A3.1

Grup 1:

Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Regatul Unit, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein

80-180

Grup 2:

Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia

70-160

Grup 3:

Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia

60-140

 • 1. Vă rugăm să consultați lista școlilor eligibile din fiecare țară. Pentru mai multe informații, contactați agenția națională din țara respectivă.
 • 2. Vă rugăm să consultați lista organizații eligibile din fiecare țară. Pentru mai multe informații, contactați agenția națională din țara respectivă.
 • 3. De reținut: școlile aflate sub supravegherea autorităților naționale ale unei alte țări (de exemplu, lycée français, școlile germane, școlile „forțelor armate” britanice) vor depune cererea de participare la autoritatea națională din țara de supraveghere.
 • 4. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro
 • 5. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil al distanței de călătorie (între 500 și 1 999 KM) și c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la costurile de deplasare ale participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR)