Spis treści
Szukaj w przewodniku

Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej

Projekt mobilności może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę:

Mobilność pracowników:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych: działanie to pozwala nauczycielom lub innym pracownikom szkoły zajmującym się edukacją szkolną na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich za granicą.
 • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą: wspierają doskonalenie zawodowe nauczycieli, członków kadry kierowniczej szkół lub innych pracowników zajmujących się edukacją szkolną;
 • job shadowing: zapewnia nauczycielom, członków kadry kierowniczej szkół lub innym pracownikom szkół możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą w szkole partnerskiej lub innej właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji szkolnej.

Działania te są również okazją dla nauczycieli do zdobycia kompetencji w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację młodych migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, szczególna uwaga zostanie zwrócona również na wspieranie projektów, które szkolą nauczycieli w takich obszarach jak szkolenie i kształcenie dzieci uchodźców, klasy interkulturowe, nauczanie uczniów w ich drugim języku, tolerancja i różnorodność w klasie.

 

Jaką rolę pełnią organizacje uczestniczące w tym projekcie?

Organizacje uczestniczące zaangażowane w projekt mobilności podejmują się następujących ról i zadań:

 • Organizacja wnioskująca: odpowiada za złożenie wniosku dotyczącego projektu mobilności, podpisanie umowy finansowej i zarządzanie nią oraz za sprawozdawczość. Jeżeli organizacja wnioskująca jest szkołą, pełni również rolę organizacji wysyłającej. Wnioskodawcą może być również koordynator konsorcjum: stojący na czele krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności organizacji partnerskich z tego samego kraju, który ma na celu wysyłanie za granicę kadry zajmującej się edukacją szkolną.
 • Organizacja wysyłająca: odpowiedzialna za dokonywanie wyboru nauczycieli i innych pracowników szkoły zajmujących się edukacją szkolną i wysyłanie ich za granicę.
 • Organizacja przyjmująca: odpowiada za przyjmowanie nauczycieli i innych pracowników zajmujących się edukacją szkolną i oferowanie im programu działań w trakcie wyjazdu lub korzystanie z prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych.

Szczególna rola organizacji przyjmującej zależy od rodzaju działania i jej relacji z organizacją wysyłającą. Organizacją przyjmującą może być:

 • organizator kursu (w przypadku uczestnictwa w zorganizowanym kursie lub szkoleniu);
 • szkoła partnerska lub inna właściwa organizacja w obszarze edukacji szkolnej (w przypadku np. job shadowing lub prowadzenia zajęć dydaktycznych). W tym przypadku organizacja wysyłająca i przyjmująca, wraz z uczestnikami, powinny zawrzeć porozumienie przed rozpoczęciem danego działania. W porozumieniu tym powinno się zdefiniować cele i działania na okres pobytu za granicą oraz określić prawa i obowiązki każdej ze stron.

Erasmus+ wspiera mobilność edukacyjną nauczycieli i pracowników szkół, która:

 • jest ujęta w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły organizacji wysyłającej (którego celem jest modernizacja i umiędzynarodowienie jej misji);
 • odpowiada wyraźnie określonym potrzebom dotyczącym ich rozwoju;
 • jest połączona z odpowiednim wyborem uczestników, przygotowaniem i odpowiednimi działaniami po zakończeniu mobilności, jak i całego projektu;
 • zapewnia odpowiednią uznawalność efektów kształcenia uczestniczących nauczycieli i pracowników;
 • zapewnia upowszechnianie efektów kształcenia i ich powszechne wykorzystywanie w ramach organizacji.

 

Jakie są kryteria stosowane do oceny takiego projektu?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić projekt mobilności kadry edukacji szkolnej, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+.

 

Kryteria kwalifikowalności

Uprawnione działania

Projekt mobilności kadry edukacji szkolnej musi obejmować jedno lub większą liczbę następujących działań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą;
 • job shadowing

Uprawnione organizacje uczestniczące

Prowadzenie zajęć dydaktycznych:

Organizacjami wysyłającymi i przyjmującymi muszą być szkoły (tj. instytucje prowadzące kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne, na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie ponadgimnazjalnym włącznie).1.

 

Zorganizowane kursy, programy szkoleniowe i job shadowing:

Organizacją wysyłającą musi być szkoła lub koordynator krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności.

 • szkoła; lub
 • każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży. Przykładowo taką organizacją może być:
  • instytucja kształcenia i szkolenia lub szkoła/instytut/ośrodek edukacji dorosłych;
  • instytucja szkolnictwa wyższego;
  • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
  • partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
  • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
  • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
  • instytut badawczy;
  • fundacja;
  • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
  • organizacja prowadząca kursy lub szkolenia.

W odniesieniu do wniosków składanych przez krajowe konsorcjum w ramach projektu mobilności uprawnione organizacje koordynujące są określane przez władze krajowe danego kraju2 i mogą obejmować:

 • lokalne lub regionalne organy prowadzące szkołę;
 • podmioty koordynujące szkołę;
 • szkoły.

Wszystkie pozostałe organizacje należące do krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności muszą być szkołami.

W przypadku gdy koordynatorem krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności jest organ prowadzący szkołę lub podmiot koordynujący szkołę, szkoły należące do konsorcjum muszą być organizacyjnie powiązane z koordynatorem konsorcjum. W przypadku gdy koordynatorem jest szkoła, należy zawrzeć we wniosku uzasadnienie utworzenia konsorcjum, wyjaśniając powody jego utworzenia oraz zdolność koordynatora do realizacji projektu.

Każda organizacja uczestnicząca musi być ustanowiona w kraju programu.

Kto może złożyć wniosek?

 • Szkoła wysyłająca swoich nauczycieli i pracowników za granicę (wniosek składany indywidualnie przez szkołę);
 • Koordynator krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności kadry edukacji szkolnej (wniosek składany przez konsorcjum).

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Liczba organizacji uczestniczących

Mobilność ma charakter transnarodowy i biorą w niej udział co najmniej dwie organizacje uczestniczące (przynajmniej jedna organizacja wysyłająca i jedna przyjmująca) z różnych krajów. Nie trzeba wskazywać organizacji przyjmujących w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

W przypadku projektów przedstawianych przez krajowe konsorcjum w ramach projektu mobilności wszyscy członkowie konsorcjum muszą pochodzić z tego samego kraju programu i muszą zostać określeni w momencie składania wniosku o dofinansowanie. W skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej 3 organizacje (koordynator konsorcjum i co najmniej dwie inne szkoły).

Czas trwania projektu

Od roku do 2 lat. Wnioskodawca musi określić czas trwania projektu na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres jego realizacji.

Czas trwania działania

Od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.

Działanie musi trwać co najmniej dwa następujące po sobie dni.

Miejsce (miejsca) działania

Mobilność musi odbywać się za granicą, w innym kraju programu.

Uprawnieni uczestnicy

Pracownicy szkół (nauczyciele i osoby niebędące nauczycielami, w tym kadra zarządzająca i dyrektorzy szkół itp.), a także pozostała kadra pedagogiczna (inspektorzy szkolni, doradcy szkolni, pedagodzy, psychologowie itd.) zaangażowana w strategiczny rozwój szkoły lub szkół wysyłających.

Pracownicy lokalnych lub regionalnych organów prowadzących szkoły oraz podmiotów koordynujących szkoły kierujący krajowym konsorcjum w ramach projektu mobilności zaangażowani w politykę szkolną, rozwój szkolnictwa oraz inne działania o strategicznym znaczeniu dla sektora edukacji szkolnej.

Wszyscy uczestnicy muszą pozostawać w stosunku pracy z wysyłającą organizacją.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.3.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 5 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku.

Możliwy dodatkowy termin składania wniosków:

Jeżeli pozostaną niewykorzystane fundusze, agencje narodowe mogą zorganizować drugą rundę naboru wniosków, do której mają zastosowanie zasady określone w niniejszym przewodniku. Agencje narodowe poinformują o takiej możliwości na swoich stronach internetowych.

Jeśli zostanie zorganizowana druga runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 1 października do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 stycznia a 31 maja następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Pozostałe kryteria

Uprawniona do udziału organizacja lub krajowe konsorcjum mogą złożyć wniosek tylko raz w każdej rundzie selekcyjnej. Organizacja może jednak należeć do kilku różnych krajowych konsorcjów, które składają wnioski w tym samym czasie, lub je koordynować.

 

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 30 punktów)

 

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
  • celów danej akcji (zob. podrozdział „Jakie są cele projektu mobilności?”);
  • potrzeb i celów organizacji uczestniczących i poszczególnych uczestników określonych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły.
 • Zakres, w jakim wniosek jest odpowiedni do:
  • generowania wysokiej jakości efektów kształcenia uczestników;
  • wzmacniania potencjału i międzynarodowego zasięgu organizacji uczestniczących.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 40 punktów)

 

 

 • Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych we wniosku (przygotowanie, realizacja działań w zakresie mobilności i działania po zakończeniu projektu).
 • Spójność celów projektu i proponowanych działań.
 • Jakość Europejskiego Planu Rozwoju organizacji wnioskującej
 • Odpowiedniość środków w odniesieniu do wyboru uczestników mobilności lub angażowania ich w takie działania.
 • Jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia.
 • W przypadku krajowych konsorcjów w ramach projektu mobilności: odpowiedniość składu konsorcjum, potencjał współpracy w ramach konsorcjum oraz zdolność koordynatora do realizacji projektu.
 • Jakość przygotowania zapewnianego uczestnikom.
 • Jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów kształcenia uczestników oraz spójnego stosowania unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności.

Wpływ i upowszechnianie

(maksymalnie 30 punktów)

 

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu;
 • Potencjalny wpływ projektu:
  • na poszczególnych uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących i poza nimi.

 

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie” oraz 20 punktów w kategorii „jakość planu projektu i jego realizacji”).

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji?

Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży

Wnioskodawcy w projektach mobilności będą mogli wnioskować o dofinansowanie wysokich kosztów podróży uczestników w pozycji budżetowej „koszty nadzwyczajne” (do kwoty 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych: zob. „Jakie są zasady finansowania?”). Powyższy mechanizm będzie dozwolony pod warunkiem, że wnioskodawcy będą w stanie wykazać, iż standardowe zasady dofinansowania (oparte na kosztach jednostkowych przypadających na dany przedział odległości) nie pokrywają przynajmniej 70% kosztów podróży uczestników. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują standardowe dofinansowanie podróży.

 

Pozostałe informacje

Więcej obowiązkowych kryteriów oraz dodatkowych użytecznych informacji dotyczących niniejszej akcji można znaleźć w załączniku I do niniejszego przewodnika. Zainteresowane organizacje zachęca się do dokładnego przeczytania odpowiednich rozdziałów tego załącznika przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

Jakie są zasady finansowania?

Budżet projektu mobilności należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Podróż

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km:

20 EUR na uczestnika.

Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej4. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, wnioskodawca musi określić odległość podróży w jedną stronę5.

 

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

Wsparcie organizacyjne

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności (z wyłączeniem kosztów utrzymania uczestników), w tym koszty przygotowania (pedagogicznego, międzykulturowego, językowego), monitorowania i wspierania uczestników w trakcie okresu mobilności, koszty uznawania efektów kształcenia oraz działania upowszechniające.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

Do setnego uczestnika: 350 EUR na uczestnika

+

Powyżej setnego uczestnika: 200 EUR na każdego dodatkowego uczestnika

Na podstawie liczby uczestników.

Wsparcie indywidualne

Koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem uczestników, w tym osób towarzyszących, w trakcie trwania działania.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

Do 14. dnia działania: A3.1 na dzień na uczestnika

+

od 15. do 60. dnia działania: 70 % z A3.1 na dzień na uczestnika

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

Opłata za udział w kursie

Koszty bezpośrednio związane z opłatą za udział w kursie.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

70 EUR na uczestnika na dzień

Maksymalnie 700 EUR na uczestnika projektu mobilności

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów opłaty za udział w kursie, wsparcia związanego ze specjalnymi potrzebami i kosztów nadzwyczajnych należy uzasadnić w formularzu wniosku.

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile są uzasadnione i o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Koszty rzeczywiste

100 % kosztów kwalifikowalnych

Koszty nadzwyczajne

 

 

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

 

 

 

Wysokie koszty podróży uczestników (szczegóły – patrz rozdział „Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji”).

 

Koszty rzeczywiste

75 % kosztów kwalifikowalnych

 

 

 

 

Wysokie koszty podróży: maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

 

Tabela 1 – Wsparcie indywidualne (kwoty w euro na dzień)

Kwoty zależą od kraju, w którym odbywa się dane działanie. Każda agencja narodowa określa – na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów – kwoty mające zastosowanie do projektów składanych w ich kraju. Kwoty te muszą mieścić się w przedziałach określających wartości minimalne i maksymalne, przedstawionych w poniższej tabeli. Dokładne kwoty zostaną opublikowane na stronach internetowych każdej agencji narodowej.

 

Kraj przyjmujący

 

 

Mobilność pracowników

Min.–maks. (na dzień)

A3.1

Grupa 1

Norwegia, Dania, Luksemburg, Zjednoczone Królestwo, Islandia, Szwecja, Irlandia, Finlandia, Liechtenstein

80-180

Grupa 2

Niderlandy, Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Cypr, Grecja, Malta, Portugalia

70-160

Grupa 3

Słowenia, Estonia, Łotwa, Chorwacja, Słowacja, Republika Czeska, Litwa, Turcja, Węgry, Polska, Rumunia, Bułgaria, Republika Macedonii Północnej, Serbia

60-140

 • 1. Zob. wykaz uprawnionych do udziału organizacji w każdym kraju. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z agencją narodową w danym kraju.
 • 2. Zob. wykaz uprawnionych do udziału organizacji w każdym kraju. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z agencją narodową w danym kraju.
 • 3. Uwaga: szkoły nadzorowane przez władze innego kraju (np. lycée français, szkoły niemieckie, brytyjskie szkoły „Forces”) składają wnioski do agencji narodowej w kraju sprawującym nadzór.
 • 4. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl
 • 5. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).