TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Mobilitási projektek az iskolák munkatársai/szakemberei/oktatói számára

Az ilyen típusú mobilitási projektek az alábbi egy vagy több tevékenységből állhatnak:

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása:

 • oktatási feladatok: ez a tevékenység lehetővé teszi, hogy a tanárok vagy egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók külföldi partneriskolákban tanítsanak;
 • szervezett külföldi tanfolyamok vagy képzések: a tanárok, iskolavezetők és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének elősegítése;
 • szakmai látogatások (job shadowing): lehetőséget nyújt a tanároknak, iskolavezetőknek és egyéb iskolai munkatársaknak/szakembereknek/oktatóknak, hogy bizonyos időszakot külföldön töltsenek egy partneriskolánál vagy egyéb érintett, az iskolai oktatás terén működő intézménynél.

Ezek a tevékenységek egyben lehetőséget biztosítanak a tanárok számára, hogy olyan kompetenciákat sajátítsanak el, amelyekkel jobban ki tudják elégíteni a hátrányos helyzetű tanulók szükségleteit. A fiatal migránsokkal, menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos jelenlegi helyzet miatt továbbá különös figyelmet kap az olyan projektek támogatása, amelyek a tanárok számára olyan területeken biztosítanak képzést, mint a menekült gyermekek oktatása, az interkulturális osztályok, a tanulók második nyelven történő oktatása, illetve a tolerancia és sokféleség az osztályban.

 

A projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe

A mobilitási projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe és feladatai a következők:

 • A pályázó szervezet/intézmény feladata a mobilitási projekt megpályázása, a támogatási megállapodás aláírása és kezelése, valamint a beszámolás. Ha a pályázó szervezet/intézmény egy iskola, akkor egyben ez a küldő szervezet/intézmény is. A pályázó olyan konzorciumkoordinátor is lehet, amely az adott ország partnerszervezeteinek/partnerintézményeinek nemzeti mobilitási konzorciumát vezeti, melynek célja az iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók külföldre küldése.
 • A küldő szervezet/intézmény feladata a tanárok és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók kiválasztása és külföldre utaztatása.
 • A fogadó szervezet/intézmény feladata a tanárok és egyéb iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók fogadása, a nekik szóló tevékenységek megszervezése, illetve az általuk nyújtott oktatási tevékenység igénybevétele.

A fogadó szervezet/intézmény konkrét szerepe a tevékenység típusától és a küldő szervezettel/intézménnyel való kapcsolattól függ. A fogadó szervezet/intézmény lehet:

 • képzésszervező (szervezett tanfolyamokon vagy képzésen való részvétel esetén);
 • partneriskola vagy egyéb érintett intézmény (például szakmai látogatás [job shadowing] vagy oktatási feladatok esetén). Ebben az esetben a küldő és a fogadó szervezetek/intézmények a résztvevőkkel közösen megállapodást dolgoznak ki a tevékenység megkezdése előtt. A megállapodás meghatározza a külföldön töltött időszak célkitűzéseit és tevékenységeit, valamint a felek jogait és kötelezettségeit.

Az Erasmus+ program támogatja a munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási célú mobilitását, amennyiben az:

 • illeszkedik a küldő szervezet/intézmény (korszerűsítést és nemzetköziesítést ösztönző) európai fejlesztési tervébe;
 • megfelel a munkatársak/szakemberek/oktatók világosan meghatározott fejlesztési szükségleteinek;
 • megfelelő kiválasztási, előkészítő és utánkövetést célzó intézkedésekkel párosul;
 • biztosítja a résztvevő munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási eredményeinek megfelelő elismerését;
 • biztosítja a tanulási eredmények terjesztését és széles körben történő alkalmazását a szervezeten/intézményen belül.

A projektek értékelésének szempontjai

A közoktatási mobilitási projekteknek a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

 

Támogathatósági szempontok

Támogatható tevékenységek

Az iskolai oktatási mobilitási projekteknek legalább az egyik tevékenységet tartalmazniuk kell a következők közül:

 • oktatási feladatok;
 • szervezett külföldi tanfolyamok vagy képzések;
 • szakmai látogatások (job shadowing).

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

 • Oktatási feladatok:

A küldő és fogadó szervezetnek/intézménynek iskolának (bármilyen szintű, az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig általános oktatást, szakképzést vagy műszaki képzést nyújtó intézménynek) kell lennie1.

 • Szervezett tanfolyamok, képzések és szakmai látogatások (job shadowing):

A küldő szervezetnek iskolának vagy egy nemzeti mobilitási konzorcium koordinátorának kell lennie.

A fogadó szervezet/intézmény lehet:

 • iskola; vagy
 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén működő állami vagy magánszervezet/-intézmény. Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:
  • szakképző vagy felnőttoktatást végző iskola/intézet/oktatási központ;
  • felsőoktatási intézmény;
  • köz- vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
  • szociális partner vagy a munka világának egyéb képviselője, a kereskedelmi kamarákat, az ipari/szakmai egyesületeket és a szakszervezeteket is beleértve;
  • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
  • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
  • kutatóintézet;
  • alapítvány;
  • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szerv;
  • tanfolyamokat vagy képzéseket nyújtó szervezet/intézmény.

Nemzeti mobilitási konzorcium által benyújtott pályázat esetében: a jogosult koordináló szervezeteket a nemzeti hatóság határozza meg az adott országban 2, és ezek a következők lehetnek:

 • helyi vagy regionális oktatási hatóságok;
 • oktatási koordinációs szervek;
 • iskolák

A nemzeti mobilitási konzorciumot alkotó valamennyi többi szervezetnek/intézménynek iskolának kell lennie.

Ha a nemzeti mobilitási konzorcium koordinátora egy oktatási hatóság vagy koordinációs szerv, a konzorciumban résztvevő iskoláknak szervezetileg kapcsolódniuk kell a konzorcium koordinátorához. Ha a koordinátor egy iskola, akkor a konzorcium kialakításának indokolását szerepeltetni kell a projektpályázatban, és el kell magyarázni a konzorcium megalakulásának okait, valamint a koordinátornak a projekt vezetésére való alkalmasságát. Mindegyik résztvevő szervezetnek/intézménynek valamely programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Ki pályázhat?

 • A munkatársakat/szakembereket/oktatókat külföldre küldő iskola (egyéni pályázat).
 • Egy nemzeti mobilitási konzorcium koordinátora (konzorcium által benyújtott pályázat).

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

A mobilitási tevékenység transznacionális tevékenység, amelyben legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó), különböző országból származó szervezetnek/intézménynek kell részt vennie. A pályázat benyújtásakor a fogadó szervezeteket/intézményeket nem kell megnevezni.

A nemzeti mobilitási konzorcium által benyújtott pályázatok esetében a konzorcium valamennyi tagjának ugyanabból a programországból kell származnia, és a pályázat benyújtásakor meg kell nevezni őket. Egy konzorciumnak legalább három szervezetből/intézményből kell állnia (a koordinátor és legalább két további iskola).

A projekt időtartama

1 vagy 2 év. A pályázónak a pályázati szakaszban a projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően kell kiválasztania a kívánt időtartamot.

A tevékenység időtartama

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A minimum 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne

A mobilitási tevékenységet külföldön, egy másik programországban kell végrehajtani.

Támogatható résztvevők

A küldő iskolában vagy iskolákban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók (oktatási és nem oktatási tevékenységet végző személyek, az iskolavezetőket, igazgatókat stb. is beleértve), valamint a küldő iskola vagy iskolák stratégiai fejlesztésében résztvevő egyéb munkatársak/szakemberek/oktatók (tanfelügyelők, iskolai tanácsadók, nevelési tanácsadók, pszichológusok stb.).

Nemzeti mobilitási konzorciumot vezető helyi vagy regionális iskolai hatóságok vagy iskolai koordinációs szervek olyan munkatársai, akik oktatáspolitikával, az iskolák fejlesztésével vagy az iskolai oktatási szektor számára stratégiai fontosságú egyéb tevékenységekkel foglalkoznak.

Minden résztvevőnek munkakapcsolatban kell lennie a küldő szervezettel.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához3.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 5-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben június 1. és december 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Esetleges póthatáridő:

A nemzeti irodák a finanszírozási források felhasználatlansága esetén második pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén az ebben a pályázati útmutatóban meghatározott szabályok vonatkoznak. A nemzeti irodák erről a lehetőségről a honlapjukon tesznek közzé tájékoztatást.

Amennyiben második pályázati fordulót hirdetnek meg, a pályázóknak brüsszeli idő szerint október 1-jén déli 12 óráig kell benyújtaniuk a következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy szervezet/intézmény vagy nemzeti mobilitási konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat. Ugyanazon szervezet/intézmény azonban több különböző, egyidejűleg pályázó nemzeti mobilitási konzorciumnak is tagja lehet, vagy több ilyen konzorciumot is koordinálhat.

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 

 • A pályázat relevanciája a következők szempontok alapján:
 • a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projektek céljai” szakaszt);
 • a résztvevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők európai fejlesztési tervben meghatározott szükségletei és célkitűzései.
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
 • a résztvevők kiváló tanulási eredményeinek elősegítése;
 • a résztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak és nemzetközi hatókörének megerősítése.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 40 pont)

 

 

 • A pályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a mobilitási tevékenységek megvalósítása és nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • A projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang.
 • A pályázó szervezet/intézmény európai fejlesztési tervének minősége.
 • A résztvevők mobilitási tevékenységre való kiválasztására és/vagy mobilitási tevékenységbe való bevonására irányuló intézkedések alkalmassága.
 • Nemzeti mobilitási konzorciumok esetében: a konzorcium összetételének megfelelősége, a konzorciumon belüli szinergiák lehetősége, és a koordinátor alkalmassága a projekt vezetésére.
 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége.
 • A résztvevőknek nyújtott felkészítés minősége.
 • A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes használata.

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt várható hatása:
 • az egyéni résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
 • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túl, helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten.
 • A projekt eredményeinek a résztvevő szervezeteken/intézményeken belül és kívül történő terjesztésére irányuló intézkedések alkalmassága és minősége.

 

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Az odaítélési szempontok minden fent említett kategóriája esetében ezen kívül el kell érniük a maximálisan adható pontok legalább felét (azaz „A projekt relevanciája”, illetve a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot).

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói pénzügyi támogatást kérhetnek a résztvevők jelentős utazási költségeire a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-áig; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek az utazási távolsági sávok szerint megállapított egységköltségeken alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást.

Egyéb információ

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

 

Finanszírozási szabályok

A mobilitási projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (beleértve a kísérő személyeket) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km közötti távolság esetén:

20 EUR/résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani4. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie5.

 

100–499 km közötti távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km és annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek – a résztvevők (pedagógiai, interkulturális, nyelvi) felkészítését és a mobilitási tevékenység alatti ellenőrzését és támogatását, valamint a tanulási eredmények érvényesítését és a terjesztési tevékenységeket is beleértve – megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (a résztvevők ellátási költségeinek kivételével).

Egységköltség-hozzájárulás

A 100. résztvevőig: 350 EUR/résztvevő

+

A 100. résztvevő fölött: 200 EUR/további résztvevő

A résztvevők száma alapján.

Személyi támogatás

A résztvevők és a kísérő személyek tevékenység alatti megélhetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

Egységköltség-hozzájárulás

A tevékenység 14. napjáig: A3.1 /résztvevő/nap

+

a tevékenység 15–60. napja között: az A3.1 összeg 70%-a/résztvevő/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Képzési díjak

A tanfolyami beiratkozási díjak kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

Egységköltség-hozzájárulás

70 EUR/résztvevő/nap

Maximum 700 EUR/résztvevő

Feltételhez kötött: a képzési díj, a sajátos nevelési igények és a rendkívüli költségek fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint a kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevőkre nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Személyi támogatás” költségvetési sorban).

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 100%-a

Rendkívüli költségek

 

 

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

 

 

 

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről a cselekvésről?” szakaszt).

 

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 75%-a

 

 

 

 

Magas utazási költségek: az elszámolható költség legfeljebb 80%-a

 

1. táblázat – Személyi támogatás (EUR/nap)

Az összeg a tevékenység megvalósításának országától függ. Az adott országban benyújtott projektekre alkalmazandó összegeket – objektív és átlátható szempontok alapján – a nemzeti iroda határozza meg. A konkrét összeget a lenti táblázatban megadott alsó és felső értékhatárok között kell meghatározni. A pontos összegeket a nemzeti irodák honlapján teszik közzé.

 

Fogadó ország

 

 

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Min. összeg – max. összeg/nap

A3.1

1. csoport:

Norvégia, Dánia, Luxemburg, Egyesült Királyság, Izland, Svédország, Írország, Finnország, Liechtenstein

80–180

2. csoport:

Hollandia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Ciprus, Görögország, Málta, Portugália

70–160

3. csoport:

Szlovénia, Észtország, Lettország, Horvátország, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Litvánia, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Szerbia

60–140

 

 • 1. Lásd az egyes országokban támogatható iskolák jegyzékét. További információkért vegye fel a kapcsolatot az adott ország nemzeti irodájával.
 • 2. Lásd az egyes országokban támogatható szervezetek jegyzékét. További információkért vegye fel a kapcsolatot az adott ország nemzeti irodájával.
 • 3. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más ország nemzeti hatóságának felügyelete alatt álló iskoláknak (például lycée français, Deutsche Auslandsschulen, UK „Forces” schools) a felügyelő ország nemzeti irodájához kell benyújtaniuk pályázatukat.
 • 4. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 5. Ha például egy madridi személy Rómában szervezett tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza út költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatás összegét (275 EUR).