Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekt mobilnosti za odgojno-obrazovne djelatnike

Taj projekt mobilnosti može obuhvaćati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

Mobilnost osoblja:

 • poučavanje: ovom se aktivnošću omogućava učiteljima, nastavnicima ili drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima da poučavaju u partnerskoj školi u inozemstvu
 • strukturirani tečajevi ili osposobljavanje u inozemstvu: potpora profesionalnom razvoju učitelja, nastavnika, ravnatelja škola ili drugih odgojno-obrazovnih djelatnika
 • praćenje rada: omogućava učiteljima, nastavnicima, ravnateljima škola ili drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima da provedu određeno razdoblje u inozemstvu u partnerskoj školi ili nekoj drugoj relevantnoj organizaciji koja djeluje u području školskog obrazovanja.

Tim se aktivnostima učiteljima i nastavnicima pruža i mogućnost da steknu kompetencije za ispunjenje potreba učenika koji dolaze iz nepovoljnih sredina. S obzirom na trenutačni kontekst u pogledu mladih migranata, izbjeglica i tražitelja azila, posebna pozornost posvetit će se potpori projektima kojima se učitelji i nastavnici osposobljavaju u područjima kao što su osposobljavanje djece koja su izbjeglice, međukulturne učionice, poučavanje učenika na njihovu drugom jeziku, tolerancija u učionici i raznolikost.

Koju ulogu imaju organizacije koje sudjeluju u tom projektu?

Organizacije sudionice u projektu mobilnosti imaju sljedeće uloge i zadaće:

 • Organizacija podnositeljica zahtjeva: odgovorna za prijavu projekta mobilnosti, potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i upravljanje njime te za izvješćivanje. Ako je organizacija podnositeljica prijedloga škola, ona je ujedno i organizacija pošiljateljica. Podnositelj zahtjeva može biti koordinator konzorcija: vodi nacionalni konzorcij partnerskih organizacija u istoj zemlji čiji je cilj slanje odgojno-obrazovnih djelatnika na aktivnosti u inozemstvo.
 • Organizacija pošiljateljica: odgovorna za odabir učitelja, nastavnika i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika te za njihovo slanje u inozemstvo.
 • Organizacija primateljica: odgovorna za primanje učitelja, nastavnika i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika te za ponudu programa aktivnosti ili koja ima korist od nastavnog rada tog osoblja.

Posebna uloga organizacije primateljice ovisi o vrsti aktivnosti i odnosu s organizacijom pošiljateljicom. Organizacija primateljica može biti:

 • pružatelj tečajeva (u slučaju sudjelovanja u strukturiranom tečaju ili osposobljavanju)
 • partnerska škola ili druga odgovarajuća organizacija (na primjer, u slučaju praćenja rada ili aktivnosti poučavanja). U tom bi slučaju organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica trebale sklopiti sporazum sa sudionicima prije početka aktivnosti. U tom bi sporazumu trebali biti utvrđeni ciljevi i aktivnosti tijekom boravka u inozemstvu te prava i obveze svake stranke.

Programom Erasmus+ podupire se obrazovna mobilnost osoblja:

 • koja je ugrađena u Europski razvojni plan za organizaciju pošiljateljicu (radi modernizacije i internacionalizacije njihove misije)
 • koja odgovara jasno definiranim razvojnim potrebama osoblja
 • koja je popraćena odgovarajućim mjerama odabira, pripreme i praćenja
 • kojom se osigurava primjereno priznavanje ishoda učenja osoblja koje sudjeluje u aktivnosti
 • kojom se osigurava širenje i široka upotreba ishoda učenja unutar organizacije.

Koji se kriteriji primjenjuju za ocjenjivanje tog projekta?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje mora ispunjavati projekt mobilnosti u području školskog obrazovanja kako bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive aktivnosti

Projekt mobilnosti u području školskog obrazovanja mora obuhvaćati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • aktivnosti poučavanja
 • strukturirane tečajeve ili osposobljavanje u inozemstvu
 • praćenje rada.

Prihvatljive organizacije sudionice

 • Aktivnosti poučavanja:

Organizacije pošiljateljice i primateljice moraju biti škole (tj. ustanove koje pružaju opće, strukovno ili tehničko obrazovanje na bilo kojoj razini, od predškolske do višeg sekundarnog obrazovanja)1.

 • Strukturirani tečajevi, osposobljavanja i stručne prakse:

Organizacija pošiljateljica treba biti škola ili koordinator nacionalnog konzorcija za mobilnost.

Organizacija primateljica može biti:

 • škola ili
 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Ta organizacija, na primjer, može biti:
  • škola / institut / obrazovni centar za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili obrazovanje odraslih
  • visoko učilište
  • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
  • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
  • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
  • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
  • znanstveni institut
  • zaklada
  • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, usluge stručnog savjetovanja i informiranja
  • organizacija koja organizira tečajeve ili osposobljavanje.

Za zahtjeve koje podnosi nacionalni konzorcij za mobilnost, prihvatljive koordinacijske organizacije definira nadležno državno tijelo države2 te one mogu uključivati:

 • lokalna ili regionalna tijela nadležna za škole;
 • školska koordinacijska tijela;
 • škole.

Ostale organizacije koje sudjeluju u nacionalnom konzorciju za mobilnost moraju biti škole.

Ako je koordinator nacionalnog konzorcija za mobilnost nadležno tijelo za škole ili koordinacijsko tijelo, škole u konzorciju moraju biti organizacijski povezane s koordinatorom konzorcija. Ako je koordinator škola, opravdanje za stvaranje konzorcija uključeno je u prijavu projekta i njime se objašnjavaju razlozi za stvaranje konzorcija i sposobnost koordinatora za vođenje projekta.

Svaka organizacija sudionica mora imati poslovno sjedište u državi sudionici programa.

Tko se može prijaviti?

 • Škola koja svoje osoblje šalje u inozemstvo (pojedinačni zahtjev).
 • Koordinator nacionalnog konzorcija za mobilnost (zahtjev konzorcija).

Pojedinci ne mogu izravno zatražiti bespovratna sredstva.

Broj organizacija sudionica

Aktivnost mobilnosti transnacionalna je aktivnost i uključuje najmanje dvije organizacije sudionice (najmanje jednu organizaciju pošiljateljicu i najmanje jednu organizaciju primateljicu) iz različitih zemalja. Organizacije primateljice ne moraju biti imenovane u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.

U slučaju projekata koje predstavlja nacionalni konzorcij za mobilnost, svi članovi konzorcija moraju biti iz iste zemlje sudionice programa i moraju biti imenovani u trenutku predavanja zahtjeva za bespovratna sredstva. Konzorcij se mora sastojati od najmanje tri organizacije (koordinator i najmanje dvije škole).

Trajanje projekta

Od 1 do 2 godine. Podnositelj zahtjeva mora prilikom prijave odabrati trajanje projekta s obzirom na njegov cilj i vrste aktivnosti čija se provedba planira.

Trajanje aktivnosti

Od 2 dana do 2 mjeseca, ne uključujući vrijeme putovanja.

Ta minimalna dva dana moraju biti uzastopna.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Aktivnosti mobilnosti moraju se provesti u inozemstvu u nekoj drugoj zemlji sudionici programa.

Prihvatljivi sudionici

Osoblje zaduženo za školsko obrazovanje (nastavno i nenastavno, uključujući upravitelje škola, ravnatelje itd.) koje je u radnom odnosu sa školama pošiljateljicama i drugi odgojno-obrazovni djelatnici (školski inspektori, školski savjetnici, pedagoški savjetnici, psiholozi itd.) uključeno u strateški razvoj škola pošiljateljica.

Osoblje lokalnog ili regionalnog nadležnog tijela za škole ili koordinacijskih tijela za škole koje vodi nacionalni konzorcij za mobilnost koje je uključeno u politiku škole, razvoj škole i ostale aktivnosti od strateške važnosti za obrazovni školski sektor.

Svi sudionici moraju biti u radnom odnosu s organizacijom pošiljateljicom.

Kome predati zahtjev?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica zahtjeva ima poslovni nastan3.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 5. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. lipnja do 31. prosinca iste godine.

Mogući naknadni rok:

Nacionalne agencije mogu organizirati drugi krug podnošenja zahtjeva ako sredstva ostanu neiskorištena, a i na njega će se primjenjivati pravila utvrđena ovim Vodičem. Nacionalne agencije takvu će mogućnost oglasiti na svojim stranicama.

U slučaju organiziranja drugog kruga za podnošenje zahtjeva podnositelji su dužni svoj zahtjev za bespovratna sredstva predati do 1. listopada u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji započinju od 1. siječnja do 31. svibnja sljedeće godine.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Organizacija ili nacionalni konzorcij za mobilnost mogu se prijaviti samo jednom u svakom krugu odabira. Međutim, organizacija može biti dio nekoliko konzorcija ili koordinirati nekoliko nacionalnih konzorcija za mobilnost koji istodobno podnose zahtjev.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za:
 • ciljeve aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi projekta mobilnosti”)
 • potrebe i ciljeve organizacija sudionica i pojedinih sudionika, kako je navedeno u Europskom razvojnom planu.
 • Stupanj do kojeg je prijedlog primjeren za:
 • proizvodnju visokokvalitetnih ishoda učenja za sudionike
 • jačanje kapaciteta i međunarodnog dosega organizacija sudionica.

Kvaliteta plana i provedbe projekta

(najviše 40 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza predloženog projekta (priprema, provedba aktivnosti mobilnosti i praćenje)
 • Dosljednost između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta Europskog razvojnog plana organizacije podnositeljice zahtjeva
 • Primjerenost mjera za odabir i/ili uključivanje sudionika u aktivnosti mobilnosti
 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore
 • U slučaju nacionalnih konzorcija za mobilnost: prikladnost sastava konzorcija, sinergijski potencijal unutar konzorcija te sposobnost koordinatora za vođenje projekta
 • Kvaliteta pripreme koja je osigurana sudionicima
 • Kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika te dosljedna uporaba europskih alata za transparentnost i priznavanje

Učinak i širenje

(najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:
 • na pojedinačne sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon trajanja projekta
 • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Nadalje, moraju dobiti najmanje polovinu najvećeg broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak i širenje” te 20 bodova za kategoriju „kvaliteta plana i provedbe projekta”).

Što biste još trebali znati o toj aktivnosti?

Izvanredni troškovi za skupa putovanja

Podnositeljima prijedloga projekata mobilnosti omogućit će se potraživanje financijske potpore za skupe putne troškove sudionika pod naslovom proračuna „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova: pogledajte „Koja su pravila financiranja?”). Ta mogućnost dostupna je pod uvjetom da podnositelj može dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardna bespovratna sredstva za putovanja.

Ostale informacije

Više obveznih kriterija i dodatnih korisnih informacija o toj aktivnosti nalazi se u Prilogu I. ovom Vodiču. Mole se zainteresirane organizacije da pažljivo pročitaju relevantne odjeljke tog priloga prije nego što zatraže financijsku potporu.

Koja su pravila financiranja?

Proračun projekta mobilnosti mora se izraditi na temelju sljedećih pravila financiranja (u EUR):

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe koje putuju kao pratnja, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija4. Podnositelj prijedloga mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja za izračun iznosa bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje5.

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti (osim troškova boravka sudionika), uključujući pripremu (pedagošku, međukulturnu, jezičnu), praćenje i potporu sudionicima tijekom mobilnosti, vrednovanje ishoda učenja, aktivnosti širenja.

Doprinos jediničnim troškovima

do 100. sudionika: 350 EUR po sudioniku

+

nakon 100. sudionika: 200 EUR po dodatnom sudioniku

Na temelju broja sudionika

Pojedinačna potpora

Troškovi izravno povezani s boravkom sudionika i osoba u pratnji tijekom aktivnosti

Doprinos jediničnim troškovima

do 14. dana aktivnosti: A3.1 po danu po sudioniku

+

od 15. do 60. dana aktivnosti: 70 % A3.1 po danu po sudioniku

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

Troškovi tečaja

Troškovi izravno povezani s plaćanjem upisnine tečajeva

Doprinos jediničnim troškovima

70 EUR po sudioniku po danu

Najviše 700 EUR po sudioniku u projektu mobilnosti

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za pokrivanje troškova tečaja, potporu za posebne potrebe i izvanredne troškove mora biti obrazložen u obrascu zahtjeva

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom i osobe u pratnji (uključujući troškove putovanja i boravka, ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Stvarni troškovi

100 % prihvatljivih troškova

Izvanredni troškovi

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Što biste još trebali znati o toj mjeri”)

Stvarni troškovi

75 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: najviše do 80 % prihvatljivih troškova

Tablica 1. – Pojedinačna potpora (iznosi u EUR po danu)

Iznos ovisi o zemlji u kojoj se provodi aktivnost. Svaka će nacionalna agencija – na temelju objektivnih i transparentnih kriterija – utvrditi iznose koji se primjenjuju na projekte podnesene u njihovoj zemlji. Ti će se iznosi odrediti u okviru raspona od najmanjeg do najvišeg iznosa navedenih u tablici u nastavku. Točni iznosi bit će objavljeni na stranicama svake nacionalne agencije.

Država primateljica

Mobilnost osoblja

Min. – maks. (po danu)

A3.1

Grupa 1 :
Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjena Kraljevina, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

80 – 180

Grupa 2 :
Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal

70 – 160

Grupa 3 :
Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija

60 – 140

 • 1. Provjerite popis prihvatljivih škola u svakoj zemlji. Za više informacija obratite se nacionalnoj agenciji u predmetnoj zemlji.
 • 2. Provjerite popis prihvatljivih organizacija u svakoj zemlji. Za više informacija obratite se nacionalnoj agenciji u predmetnoj zemlji.
 • 3. Napomena: škole koje su pod nadzorom nacionalnog tijela druge zemlje (npr. francuski liceji, njemačke škole, britanske vojne škole itd.) predaju zahtjev nacionalnom tijelu zemlje pod čijim su nadzorom.
 • 4. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr
 • 5. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj zahtjeva a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za troškove putovanja sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR)