Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης

Το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

Κινητικότητα προσωπικού:

 • ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας: η συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς ή άλλο προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης να διδάξουν σε συνεργαζόμενο σχολείο του εξωτερικού·
 • διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων ή εκδηλώσεις κατάρτισης στο εξωτερικό: υποστηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού·
 • παρακολούθηση εργασίας: παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και στο υπόλοιπο προσωπικό σχολείων να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό σε ένα σχολείο εταίρο ή σε κάποιον συναφή οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.

Αυτές οι δραστηριότητες είναι επίσης μια ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν ικανότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητευόμενων που προέρχονται από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τους νεαρούς μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στην υποστήριξη σχεδίων κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε τομείς, όπως η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων, οι διαπολιτισμικές αίθουσες διδασκαλίας, η διδασκαλία στη δεύτερη γλώσσα των μαθητών, η ανεκτικότητα και η διαφορετικότητα στην τάξη.

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο;

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους και καθήκοντα:

 • Αιτών οργανισμός: είναι αρμόδιος για την υποβολή αίτησης για το σχέδιο κινητικότητας, για την υπογραφή και τη διαχείριση της συμφωνίας επιχορήγησης και για την υποβολή εκθέσεων. Αν ο αιτών οργανισμός είναι σχολείο, τότε ενεργεί και ως οργανισμός αποστολής. Ο αιτών μπορεί να είναι συντονιστής κοινοπραξίας: επικεφαλής εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας οργανισμών εταίρων της ίδιας χώρας, που έχει σκοπό την αποστολή προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης σε δραστηριότητες στο εξωτερικό.
 • Οργανισμός αποστολής: είναι αρμόδιος για την επιλογή των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και για την αποστολή τους στο εξωτερικό.
 • Οργανισμός υποδοχής: είναι αρμόδιος για την υποδοχή των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και για την παροχή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων ή την αξιοποίηση μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας που παρέχεται από αυτούς.

Ο συγκεκριμένος ρόλος του οργανισμού υποδοχής εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας και τη σχέση με τον οργανισμό αποστολής. Ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι:

 • διοργανωτής μαθημάτων (σε περίπτωση συμμετοχής σε διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων ή εκδηλώσεις κατάρτισης)·
 • συνεργαζόμενο σχολείο ή άλλος συναφής οργανισμός (στην περίπτωση π.χ. παρακολούθησης εργασιών ή ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας). Σε αυτήν την περίπτωση, οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής, από κοινού με τους συμμετέχοντες, πρέπει να συνάπτουν συμφωνία πριν από την έναρξη της δραστηριότητας. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να καθορίζει τους στόχους και τις δραστηριότητες για την περίοδο στο εξωτερικό και να προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους.

Το Erasmus+ στηρίζει τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού που:

 • εντάσσεται σε ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης για τον οργανισμό αποστολής (με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της αποστολής του)·
 • ανταποκρίνεται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες εξέλιξης του προσωπικού·
 • συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα επιλογής, προετοιμασίας και παρακολούθησης·
 • διασφαλίζει τη δέουσα αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμμετέχοντος προσωπικού·
 • μεριμνά για τη διάδοση και ευρεία χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του οργανισμού.

Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται αυτό το σχέδιο;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα σχέδιο κινητικότητας στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Ένα σχέδιο κινητικότητας στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

 • ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας·
 • διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων ή εκδηλώσεις κατάρτισης στο εξωτερικό·
 • παρακολούθηση εργασίας.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

 • Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας:

Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής πρέπει να είναι σχολεία (δηλαδή, ιδρύματα που παρέχουν γενική, επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση σε οποιοδήποτε επίπεδο, από την προσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)1.

 • Διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων, δράσεις κατάρτισης και παρακολούθηση εργασίας:

αποστέλλων οργανισμός πρέπει να είναι σχολείο ή ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας.

οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι:

 • σχολείο· ή
 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
  • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο ΕΕΚ ή εκπαίδευσης ενηλίκων·
  • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
  • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
  • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
  • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
  • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
  • ερευνητικό ινστιτούτο·
  • ίδρυμα·
  • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·
  • οργανισμός που παρέχει κύκλους μαθημάτων ή κατάρτιση.

Για αιτήσεις που υποβάλλονται από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, οι επιλέξιμοι συντονιστικοί οργανισμοί καθορίζονται από την Εθνική Αρχή της χώρας και μπορεί να περιλαμβάνουν2:

 • τοπικές ή περιφερειακές σχολικές αρχές·
 • σχολικούς συντονιστικούς φορείς·
 • σχολεία.

Όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εθνική κοινοπραξία κινητικότητας πρέπει να είναι σχολεία.

Εάν ο συντονιστής της εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας είναι σχολική αρχή ή συντονιστικός φορέας, τα σχολεία που συμμετέχουν στην κοινοπραξία πρέπει να συνδέονται από οργανωτική άποψη με το συντονιστή της κοινοπραξίας. Αν ο συντονιστής είναι σχολείο, η αιτιολογία για τη σύσταση της κοινοπραξίας πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση σχεδίου, εξηγώντας τους λόγους για τη σύσταση της κοινοπραξίας και την ικανότητα του συντονιστή να τεθεί επικεφαλής του σχεδίου.

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μια Χώρα του Προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

 • Ένα σχολείο, το οποίο αποστέλλει προσωπικό του στο εξωτερικό (μεμονωμένη αίτηση)·
 • Ο συντονιστής μιας εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας (αίτηση κοινοπραξίας).

Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλλουν απευθείας αίτηση για επιχορήγηση.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς (έναν οργανισμό αποστολής και έναν οργανισμό υποδοχής) από διαφορετικές χώρες. Ο οργανισμός υποδοχής δεν χρειάζεται να προσδιορίζεται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Στην περίπτωση σχεδίων που υποβάλλονται από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια Χώρα του Προγράμματος και να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μια κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 οργανισμούς (τον συντονιστή και τουλάχιστον δύο ακόμη σχολεία).

Διάρκεια του σχεδίου

Από 1 έως 2 έτη. Ο αιτών πρέπει να επιλέγει τη διάρκεια στο στάδιο υποβολής της αίτησης, με βάση τον στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Διάρκεια δραστηριότητας

Από 2 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Οι 2 ημέρες, που αποτελούν την ελάχιστη διάρκεια, πρέπει να είναι συνεχόμενες.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες κινητικότητας πρέπει να πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, σε άλλη Χώρα του Προγράμματος.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Προσωπικό υπεύθυνο για τη σχολική εκπαίδευση (διδακτικό και μη διδακτικό, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών σχολείων, προϊσταμένων κ.λπ.), καθώς και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό (σχολικοί επιθεωρητές, σχολικοί σύμβουλοι, παιδαγωγικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι κ.λπ.) που συμμετέχει στη στρατηγική ανάπτυξη του σχολείου/των σχολείων αποστολής.

Το προσωπικό τοπικών ή περιφερειακών σχολικών αρχών ή σχολικών συντονιστικών φορέων που είναι επικεφαλής εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας και το οποίο συμμετέχει σε δραστηριότητες σχολικής πολιτικής, σχολικής ανάπτυξης ή άλλες δραστηριότητες στρατηγικής σημασίας για τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν σχέση εργασίας με τον αποστέλλοντα οργανισμό.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός3

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση ως την 5η Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Πιθανή πρόσθετη προθεσμία:

Οι Εθνικοί Οργανισμοί δύνανται να οργανώνουν δεύτερο γύρο αιτήσεων εάν παραμένουν αδιάθετα κονδύλια, για τα οποία ισχύουν οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα οδηγό. Οι Εθνικοί Οργανισμοί ανακοινώνουν αυτή τη δυνατότητα μέσω του ιστοτόπου τους.

Αν διοργανωθεί δεύτερος γύρος, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης μέχρι την 1η Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Λοιπά κριτήρια

Κάθε οργανισμός ή εθνική κοινοπραξία κινητικότητας μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά ανά κύκλο επιλογής. Ωστόσο, ένας οργανισμός μπορεί να είναι μέλος ή συντονιστής διάφορων εθνικών κοινοπραξιών κινητικότητας που υποβάλλουν αίτηση την ίδια περίοδο.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους της δράσης (βλέπε την ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι ενός σχεδίου κινητικότητας»)·
 • τις ανάγκες και τους στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών και των μεμονωμένων συμμετεχόντων, όπως προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης.
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για:
 • να παραγάγει υψηλής ποιότητας μαθησιακά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες·
 • να ενισχύσει τις δυνατότητες και το διεθνές πεδίο δράσης των συμμετεχόντων οργανισμών·

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των σταδίων του προτεινόμενου σχεδίου (προετοιμασία, υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και παρακολούθηση)·
 • Η συνέπεια μεταξύ των στόχων του σχεδίου και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων·
 • Η ποιότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης του αιτούντος οργανισμού·
 • Η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή και/ή την ένταξη των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας·
 • Η ποιότητα των πρακτικών διαδικασιών, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·
 • Σε περίπτωση εθνικών κοινοπραξιών κινητικότητας: καταλληλότητα της σύνθεσης της κοινοπραξίας, δυνατότητα συνεργιών εντός της κοινοπραξίας, και ικανότητα του συντονιστή να τεθεί επικεφαλής του σχεδίου·
 • Η ποιότητα της προετοιμασίας που παρέχεται στους συμμετέχοντες·
 • Η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και η συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
 • Δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στους μεμονωμένους συμμετέχοντες και στους συμμετέχοντες οργανισμούς, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τους ιδιώτες πέραν όσων συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων που αποβλέπουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος και διάδοση»· 20 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου»).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Οι αιτούντες για σχέδια κινητικότητας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική ενίσχυση για τις υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από την κατηγορία προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών: βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Από τη στιγμή που απονέμονται, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης.

Λοιπές πληροφορίες

Eπιπλέον υποχρεωτικά κριτήρια και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω δράση παρέχονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές ενότητες του εν λόγω Παραρτήματος πριν υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου κινητικότητας πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας και πίσω.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης της ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής5.

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 4.000 και 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ και πάνω:

1500 EUR ανά συμμετέχοντα

Οργανωτικές δαπάνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας (εκτός των εξόδων διαβίωσης των συμμετεχόντων), συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας (παιδαγωγικής, διαπολιτισμικής, γλωσσικής), της παρακολούθησης και της υποστήριξης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας και της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της μάθησης, καθώς και των δραστηριοτήτων διάδοσης.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

ως και τον 100ό συμμετέχοντα: 350 EUR ανά συμμετέχοντα

+

από τον 100ό συμμετέχοντα και άνω 200 EUR ανά επιπλέον συμμετέχοντα

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών τους, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

ως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: A3.1 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

+

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: 70% του A3.1 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Δίδακτρα για τα μαθήματα

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την καταβολή διδάκτρων για την εγγραφή στον κύκλο σπουδών

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

70 EUR ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα

Μέγιστο ποσό 700 EUR ανά συμμετέχοντα στο σχέδιο κινητικότητας

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την κάλυψη διδάκτρων, την επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες και την κάλυψη έκτακτων δαπανών πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που αφορούν άμεσα συμμετέχοντες με αναπηρία και τους συνοδούς τους (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον αυτές αιτιολογούνται επαρκώς και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμμετέχοντες δεν έχουν ζητήσει επιχορήγηση από τις κατηγορίες «Δαπάνες μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών»).

Πραγματικές δαπάνες

100% των επιλέξιμων δαπανών

Έκτακτες δαπάνες

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»).

Πραγματικές δαπάνες

το 75% των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Πίνακας 1 – Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα)

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα. Κάθε Εθνικός Οργανισμός καθορίζει –με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια– τα ισχύοντα ποσά για τα σχέδια που υποβάλλονται στη χώρα του. Τα συγκεκριμένα ποσά κυμαίνονται εντός των ελάχιστων και μέγιστων ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Τα ακριβή ποσά δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού.

Χώρα υποδοχής

Κινητικότητα προσωπικού

Ελάχιστο-μέγιστο (ανά ημέρα)

A3.1

Ομάδα 1:
Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν

80-180

Ομάδα 2:
Κάτω Χώρες, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία

70-160

Ομάδα 3:
Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία

60-140

 • 1. Βλέπε κατάλογο των επιλέξιμων σχολείων κάθε χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό της χώρας.
 • 2. Βλέπε κατάλογο των επιλέξιμων οργανισμών κάθε χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό της χώρας.
 • 3. Επισημαίνεται ότι τα σχολεία που τελούν υπό την εποπτεία εθνικών αρχών άλλης χώρας (π.χ. γαλλικά λύκεια, γερμανικά σχολεία, σχολεία των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων) υποβάλλουν αίτηση στον Εθνικό Οργανισμό της εποπτεύουσας χώρας.
 • 4. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el
 • 5. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στις δαπάνες μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη και πίσω (275 EUR)