Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Utbyten för unga och personer som arbetar med unga

Under 2019 kommer man att prioritera projekt som fokuserar på följande områden:

 • Nå ut till marginaliserade ungdomar, främja mångfald, dialog mellan kulturer och religioner, gemensamma värderingar om frihet, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter samt projekt som främjar mediekunskap, kritiskt tänkande och ungas förmåga till egna initiativ.
 • Utrusta personer som arbetar med unga med de kompetenser och metoder för deras yrkesutveckling, bland annat i samband med digital ungdomsverksamhet, vilket är nödvändigt för att kunna sprida gemensamma grundläggande värderingar i vårt samhälle, framför allt till unga som är svårare att nå, och för att förhindra våldsinriktad radikalisering av unga.

Med anledning av den kritiska situationen i Europa, och det faktum att arbete inom ungdomssektorn och icke-formellt lärande på ett betydande sätt kan bidra till att tillgodose behoven hos flyktingar, asylsökande och migranter och/eller öka medvetenheten om dessa frågor i lokalsamhället, kommer utbyten för unga som involverar eller inriktas på flyktingar/asylsökande och migranter särskilt att stödjas.

 

Ett utbytesprojekt kan omfatta en eller flera av följande verksamheter:

Mobilitet för ungdomar: Ungdomsutbyten

Genom ungdomsutbyten kan grupper av unga från minst två olika länder träffas och bo tillsammans i upp till 21 dagar. Under ett ungdomsutbyte genomför deltagarna ett arbetsprogram tillsammans med stöd av ungdomsledare (en blandning av workshoppar, övningar, diskussioner, rollspel, simuleringar, utomhusaktiviteter osv.) som de har planerat och förberett före utbytet.

Ungdomsutbyten ger unga möjlighet att utveckla kompetens, bli medvetna om samhällsaktuella frågor/tematiska områden, upptäcka nya kulturer, vanor och livsstilar, främst genom att lära av varandra, stärka värderingar som solidaritet, demokrati, vänskap osv. Inlärningsprocessen i ungdomsutbyten sker med metoder för icke-formell utbildning. Eftersom ungdomsutbyten endast pågår under kort tid är de passande för unga med begränsade möjligheter, de erbjuder också möjligheten till en internationell erfarenhet i en trygg grupp med stöd av ett tillräckligt antal  ledare. Ett ungdomsutbyte är också en bra plattform för att diskutera och lära sig mer om inkludering och mångfald. Ungdomsutbytena baseras på ett gränsöverskridande samarbete mellan två eller flera deltagande organisationer från olika länder inom och utanför EU.

Följande verksamhet berättigar inte till bidrag inom ramen för ungdomsutbyten: akademiska studieresor, vinstdrivande utbyten, utbyten/resor som kan betraktas som turism, festivaler, semesterresor, föreställningsturnéer.

Utbyten för personer som arbetar med unga:

Denna verksamhet stöder fortbildning för personer som arbetar med unga eller ungdomsfrågor genom t.ex. transnationella/internationella seminarier, kurser, evenemang för att knyta kontakter, studiebesök m.m. samt jobbskuggnings-/observationsperioder utomlands vid en relevant organisation som är verksam på ungdomsområdet. Alla dessa insatser kan skräddarsys och kombineras för att tillgodose de behov och få den önskade inverkan som fastställts av deltagande organisationer vid den tidpunkt man anordnat projektet. Deltagande ungdomsledares kompetensutveckling ska bidra till att bygga upp ens organisations förmåga till kvalitetsarbete inom ungdomsområdet samt ha en tydlig inverkan på deltagande ungdomsledares reguljära arbete med unga. Läranderesultatet, inklusive material och innovativa metoder och verktyg, ska sedan spridas vidare på ungdomsområdet för att bidra till kvalitetsförbättringar av ungdomsinsatser och/eller främja utvecklingen av ungdomspolitik och samverkan.

 

Vilken roll har de organisationer som deltar?

De organisationer som deltar i projektet har följande roller och uppgifter:

 • Samordnare för ett utbytesprojekt för unga: ansöker för hela projektet för samtliga partnerorganisationers räkning.
 • Sändande organisation: ansvarar för att sända unga och ungdomsledare utomlands (i detta ingår att organisera de praktiska arrangemangen, förbereda deltagarna före avresan, ge stöd till deltagarna under hela projektet).
 • Mottagande organisation: ansvarar för att stå som värd för verksamheten, utarbeta ett aktivitetsprogram för deltagarna i samarbete med deltagarna och partnerorganisationerna och ge stöd till deltagarna under hela projektet.

 

Vilka kriterier används för att bedöma den här typen av projekt?

Här anges de formella kriterier som ett projekt måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+.

 

Allmänna kriterier

Verksamheter

Ett utbytesprojekt för unga måste omfatta en eller flera av följande typer av verksamhet:

 • Utbyten för unga
 • Utbyten för personer som arbetar med unga

Vilka organisationer får delta?

Deltagande organisationer kan vara

 • icke-vinstdrivande organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer
 • europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer
 • sociala företag
 • offentliga organ på lokal nivå
 • grupper av unga som arbetar med ungdomsverksamhet, men inte nödvändigtvis genom en ungdomsorganisation (även informella ungdomsgrupper).

Det kan också vara

 • offentliga organ på nationell eller regional nivå1
 • sammanslutningar av regioner
 • europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
 • vinstdrivande företag som tar socialt ansvar (CSR).

De ska vara etablerade i ett programland eller i ett partnerland i EU:s grannskap (regionerna 1–4, se avsnittet ”Deltagande länder” i del A i handledningen).

Vem kan söka?

Alla deltagande organisationer eller grupper2 som är etablerade i ett programland kan ansöka. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

Ett utbytesprojekt för unga finansieras på ett särskilt sätt (se avsnittet om finansieringsregler) om den sökande är

 • ett offentligt organ på nationell eller regional nivå3
 • en sammanslutning av regioner
 • en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
 • ett vinstdrivande företag som tar socialt ansvar (CSR).

Antal och profil för deltagande organisationer

Ett utbyte är gränsöverskridande och ska omfatta minst två deltagande organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder. Om det i ett utbytesprojekt för unga endast planeras en verksamhet måste samordnaren också fungera som antingen sändande eller mottagande organisation. Om mer än en verksamhet planeras i projektet kan projektsamordnaren – men behöver inte nödvändigtvis – fungera som sändande eller mottagande organisation. Under alla omständigheter kan samordnaren inte vara en organisation från ett partnerland i EU:s grannskap.

Verksamhet i programländer: Alla deltagande organisationer måste komma från ett programland.

Verksamhet med partnerländer i EU:s grannskap: Verksamheten måste omfatta minst en deltagande organisation från ett programland och en deltagande organisation från ett partnerland i EU:s grannskap.

Varaktighet

Från 3 till 24 månader.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den ansökande organisationen är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast

 • den 5 februari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som inleds mellan den 1 maj och den 30 september samma år,
 • den 30 april kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som inleds mellan den 1 augusti och den 31 december samma år,
 • den 1 oktober kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 maj följande år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Andra kriterier

En tidsplan för varje planerat ungdomsutbyte eller utbyte för personer som arbetar med unga måste bifogas ansökningsblanketten.

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

 

Ytterligare kriterier för ungdomsutbyten

Varaktighet

Från 5 till 21 dagar, exklusive restid.

Plats

Verksamheten måste genomföras i ett land där en av de deltagande organisationerna är baserad. 

Målgrupper

Unga mellan 13 och 30 år4

bosatta i länderna för de sändande eller mottagande organisationerna. Gruppledare5 som medverkar i ungdomsutbytet måste vara minst 18 år.

Antal deltagare och de nationella gruppernas sammansättning

Minst 16 och högst 60 deltagare (ej medräknat gruppledare) (per aktivitet).

Minst fyra deltagare per grupp (ej medräknat gruppledare) (per aktivitet).

Varje nationell grupp måste ha minst en gruppledare.

En grupp deltagare från landet för den mottagande organisationen ska delta i varje enskild aktivitet. 

Andra kriterier

För att bibehålla en tydlig anknytning till det land där det nationella kontoret finns måste minst en av de sändande organisationerna eller den mottagande organisationen i varje verksamhet komma från landet för det nationella kontor där ansökan lämnas.

Planeringsbesök:

Om projektet omfattar ett planeringsbesök måste följande kriterier för bidragsberättigande vara uppfyllda:

 • Planeringsbesökets längd: högst två dagar (exklusive resdagar).
 • Antal deltagare: en deltagare per grupp6. Antalet deltagare får utökas till två, förutsatt att den andra deltagaren är en ung person som deltar i verksamheten utan att vara gruppledare eller lärare.

 

Ytterligare kriterier för utbyten för personer som arbetar med unga

Varaktighet

Från två dagar till två månader, exklusive restid.

Är aktiviteten två dagar måste de två dagarna vara i följd.

Plats

Verksamheten måste genomföras i ett land där en av de deltagande organisationerna är baserad.

Målgrupper

Inga åldersgränser. Deltagarna, med undantag för lärare och handledare, måste vara bosatta i landet för den utsändande eller mottagande organisationen.

Antal deltagare

Upp till 50 deltagare (inräknat utbildare och handledare när det är aktuellt) i varje verksamhet som planeras inom projektet.

Deltagare från landet för den mottagande organisationen ska delta i varje enskild verksamhet.

Andra kriterier

För att bibehålla en tydlig anknytning till det land där det nationella kontoret finns måste minst en av de sändande organisationerna eller den mottagande organisationen i varje verksamhet komma från landet för det nationella kontor där ansökan lämnas.

 

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högst 30 poäng)

 

 • Projektets relevans för
  • insatsens mål (se avsnittet ”Vad är syftet med utbytesprojekt?”)
  • de deltagande organisationernas och enskilda deltagarnas behov och mål.
 • Hur ändamålsenlig ansökan är för att
  • nå ut till unga med begränsade möjligheter, däribland flyktingar, asylsökande och migranter,
  • främja mångfald, dialog mellan kulturer och religioner, gemensamma värderingar om frihet, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter samt projekt som främjar mediekunskap, kritiskt tänkande och ungas förmåga till egna initiativ,
  • utrusta ungdomsledare med de kompetensutvecklande färdigheter och metoder de behöver, bland annat i samband med digitala ungdomsinsatser, för att sprida gemensamma grundläggande värderingar i vårt samhälle, framför allt till unga som är svåra att nå, och för att förhindra våldsinriktad radikalisering av unga.
 • Hur ändamålsenlig ansökan är för att
  • skapa läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna
  • förstärka de deltagande organisationernas kapacitet och internationella räckvidd
  • leda till kvalitetsförbättringar av deltagande organisationers ungdomsinsatser.
 • I vilken utsträckning förslaget omfattar nya deltagare i insatsen.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 40 poäng)

 

 

 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla faser i ansökan (förberedelse, genomförande och uppföljning av utbytet).
 • Förenlighet mellan identifierade behov, projektmål, deltagarprofiler och lärandematerial i de föreslagna insatserna
 • Kvaliteten på de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen.
 • Kvaliteten på förberedelserna av deltagarna.
 • Kvaliteten på de icke-formella delaktighetsbaserade undervisningsmetoder som föreslås.
 • I vilken utsträckning ungdomarna eller ungdomsledarna är aktivt involverade på alla nivåer av projektet.
 • Kvaliteten på arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, och konsekvent användning av europeiska verktyg för öppenhet och erkännande.
 • Ändamålsenligheten i åtgärderna för att välja ut eller involvera deltagarna i utbytet.
 • Om partnerländer från EU:s grannskap är med i projektet, en balanserad representation av organisationer från program- och partnerländer.
 • Kvaliteten på samarbete och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.

Effekt och spridning

(högst 30 poäng)

 

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets resultat.
 • Projektets potentiella effekt
  • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet
  • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna för att sprida projektets resultat inom och utanför de deltagande organisationerna.

 

Förslagen måste få minst 60 poäng för att komma i fråga för finansiering. De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”effekt och spridning”, och 20 poäng för kategorin ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande”).

Vad mer behöver jag veta om denna insats?

Särskilda kostnader för dyra resor

Sökande till utbytesprojekt kan söka pengar för resekostnader för deltagare under budgetposten ”Särskilda kostnader” (upp till 80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna. Se ”Vilka regler gäller för finansieringen?”). De sökande måste kunna styrka att de vanliga budgetreglerna (schablonbelopp i enlighet med avståndet för resan) inte täcker 70 % av resekostnaderna för deltagarna. Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns så ersätter de standardresebidraget.

Övrig information

Fler obligatoriska kriterier och annan användbar information om den här insatsen finns i bilaga I till handledningen. Organisationer som är intresserade bör läsa de relevanta delarna i bilagan innan de lämnar in bidragsansökan.

 

Vilka regler gäller för finansieringen?

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Ungdomsutbyten

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Resor

Bidrag till deltagarnas och medföljande personers resekostnader från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

 

Därtill, om tillämpligt, resekostnader för ett eventuellt planeringsbesök.

Schablonbelopp

För resor på mellan 10 och 99 km:

20 euro per deltagare

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare7. Den sökande måste ange avståndet för en enkelresa för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan8.

 

För resor på mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

För resor på mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

För resor på minst 8 000 km:

1 500 euro per deltagare

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av utbytet (inklusive förberedelser, granskning och stöd till deltagarna under utbytet, och validering av läranderesultat och spridningsaktiviteter).

Schablonbelopp

A5.1 per verksamhetsdag och deltagare9

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs).

Bidrag för särskilda behov

Ytterligare kostnader som har direkt koppling till deltagare med funktionsnedsättning och medföljande personer (inklusive kostnader för resa och uppehälle, om motiverat och om detta inte redan täcks genom budgetkategorierna för resor och bidrag till projektets genomförande).

Faktiska kostnader

100 % av bidragsberättigande kostnader

Villkor: Begäran om ekonomiskt stöd i samband med särskilda behov och särskilda kostnader måste motiveras på ansökningsblanketten

Särskilda kostnader

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg.

Kostnader för att stödja att unga människor med begränsade möjligheter ska kunna delta på samma villkor som andra unga (exklusive kostnader för resor och bidrag till projektets genomförande för deltagare).

Kostnader för kost och logi för deltagare under ett planeringsbesök.
Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella kontoret begär det.

Dyra resekostnader för deltagare (ytterligare information finns i avsnittet ”Vad mer behöver jag veta om denna insats?”).

Faktiska kostnader

Kostnader för finansiell garanti: 75 % av bidragsberättigande kostnader.

 

Dyra resekostnader: upp till 80 % av bidragsberättigande kostnader.

 

Övriga kostnader: 100 % av bidragsberättigande kostnader.

 

 

Utbyte för personer som arbetar med unga

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Resor

Bidrag till deltagarnas och medföljande personers resekostnader från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen

 

Därtill, om tillämpligt, resekostnader för ett eventuellt planeringsbesök.

Schablonbelopp

För resor på mellan 10 och 99 km:

20 euro per deltagare

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare10. Den sökande måste ange avståndet för en enkelresa för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan11.

 

För resor på mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

För resor på mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

För resor på minst 8 000 km:

1 500 euro per deltagare

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av utbytet (inklusive förberedelser, övervakning och stöd åt deltagare under utbytet, stöd för validering av resultat, spridningsverksamheter).

Schablonbelopp

 

A5.2 per dag och volontär12

Högst 1 100 euro per deltagareInklusive utbildare, handledare och medföljande personer.

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs).

Bidrag för särskilda behov

Ytterligare kostnader som har direkt koppling till deltagare med funktionsnedsättning och medföljande personer (inklusive kostnader för resa och uppehälle, om motiverat och om detta inte redan täcks genom budgetkategorierna för resor och bidrag till projektets genomförande).

Faktiska kostnader

100 % av bidragsberättigande kostnader

Villkor: Begäran om ekonomiskt stöd i samband med särskilda behov och särskilda kostnader måste motiveras på ansökningsblanketten

Särskilda kostnader

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd och vaccinationer.

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella kontoret begär det.

Dyra resekostnader för deltagare (ytterligare information finns i avsnittet ”Vad mer behöver jag veta om denna insats?”).

Kostnader för att stödja att ungdomsledare med begränsade möjligheter ska kunna delta på samma villkor som andra (exklusive kostnader för resor och organisatoriskt stöd åt deltagare).

Faktiska kostnader

 

Kostnader för finansiell garanti: 75 % av bidragsberättigande kostnader.

Dyra resekostnader: upp till 80 % av bidragsberättigande kostnader.

Övriga kostnader: 100 % av bidragsberättigande kostnader.

 

 

 

Bidrag till projektets genomförande

Beloppen beror på i vilket land utbytet äger rum. För projekt som lämnas in av offentliga organ på nationell och regional nivå, sammanslutningar av regioner, europeisk grupperingar för territoriellt samarbete eller vinstdrivande företag som tar socialt ansvar (CSR), ska beloppen nedan sänkas med 50 %.

 

 

Ungdomsutbyten (euro per dag)

 

Utbyten för personer som arbetar med unga

(euro per dag)

 

 

A5.1

A5.2

Belgien

42

65

Bulgarien

32

53

Tjeckien

32

54

Danmark

45

72

Tyskland

41

58

Estland

33

56

Irland

49

74

Grekland

38

71

Spanien

34

61

Frankrike

38

66

Kroatien

35

62

Italien

39

66

Cypern

32

58

Lettland

34

59

Litauen

34

58

Luxemburg

45

66

Ungern

33

55

Malta

39

65

Nederländerna

45

69

Österrike

45

61

Polen

34

59

Portugal

37

65

Rumänien

32

54

Slovenien

34

60

Slovakien

35

60

Finland

45

71

Sverige

45

70

Storbritannien

45

76

Nordmakedonien​

28

45

Island

45

71

Liechtenstein

45

74

Norge

50

74

Turkiet

32

54

Serbien

29

48

Partnerland

29

48

 • 1. I detta sammanhang anses ett offentligt organ på nationell eller regional nivå vara ett offentligt organ som a) tillhandahåller tjänster eller har ett administrativt behörighetsområde som omfattar hela det nationella eller regionala territoriet och b) har monopol, i den bemärkelsen att det inte finns några andra organ som utövar samma funktioner i landet eller i regionen (typiska exempel: departement, statliga verk och regionala myndigheter). I detta avseende utesluts skolor, universitet eller andra organ från denna kategori, även om de har inrättats enligt nationell lagstiftning, och hänförs till offentliga organ på lokal nivå.
 • 2. Om det gäller en informell grupp ska en av medlemmarna i gruppen som är minst 18 år ta på sig rollen som företrädare och vara ansvarig för gruppens räkning.
 • 3. Se föregående not.
 • 4. Tänk på följande: 
  • Lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern på första projektdagen.
  • Högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern på den sista ansökningsdagen.
 • 5. En gruppledare är en vuxen som följer med de ungdomar som deltar i ett ungdomsutbyte för att garantera ett effektivt lärande och deras skydd och säkerhet.
 • 6. Deltagaren kan vara en gruppledare, utbildare eller ung person som deltar i verksamheten utan att vara gruppledare eller utbildare.
 • 7. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv
 • 8. Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km) och c) beräkna det EU-bidragsom bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).
 • 9. Inklusive gruppledare och medföljande personer.
 • 10. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv
 • 11. Exempel: Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).
 • 12. Inklusive utbildare, handledare och medföljande personer.