Kazalo
Iskanje po vodniku

Projekt mobilnosti za mlade in mladinske delavce.

Leta 2019 bo pri izboru projektov poudarek na1:

 • doseganju marginaliziranih mladih, spodbujanju raznolikosti, medkulturnega in medverskega dialoga, skupnih vrednotah svobode, strpnosti in spoštovanja človekovih pravic ter na projektih za izboljšanje medijske pismenosti, kritičnega razmišljanja in iniciativnosti mladih ter tudi na
 • opremljanju mladinskih delavcev s kompetencami in metodami, ki so potrebne za poklicni razvoj, vključno z digitalnim mladinskim delom, in prenos skupnih temeljnih vrednot naše družbe zlasti na tiste mlade, ki jih je težko doseči, in preprečevanju nasilne radikalizacije mladih.

V zvezi s tem in ob upoštevanju kritičnih okoliščin v Evropi – ter ob upoštevanju dejstva, da lahko mladinsko delo, aktivnosti neformalnega učenja pomembno prispevajo k reševanju potreb beguncev, prosilcev za azil in migrantov in/ali izboljšajo ozaveščenost o tem vprašanju v lokalnih skupnostih – bo poseben poudarek na podpori projektom mobilnosti mladih, ki vključujejo ali se osredotočajo na begunce, prosilce za azil in migrante.

 

Projekt mobilnosti lahko združuje eno ali več naslednjih aktivnosti:

Mobilnost mladih: mladinske izmenjave:

Mladinske izmenjave omogočajo skupinam mladih iz najmanj dveh različnih držav, da se spoznajo in skupaj bivajo do 21 dni. Med mladinsko izmenjavo udeleženci s podporo vodij skupin skupaj izvajajo delovni program (nabor delavnic, vaj, razprav, igranja vlog, simulacij, aktivnosti na prostem itd.), ki so ga sami načrtovali in pripravili še pred izmenjavo. Mladinske izmenjave mladim omogočijo, da: razvijejo spretnosti; se seznanijo z družbeno pomembnimi temami/tematskimi področji; spoznajo nove kulture, navade in življenjski slog, predvsem z učenjem drug od drugega; okrepijo vrednote, kot so solidarnost, demokracija, prijateljstvo itd. Učni proces v mladinskih izmenjavah sprožijo metode neformalnega izobraževanja. Zaradi razmeroma kratkega trajanja je primerno sodelovanje mladih z manj priložnostmi; prav mladinske izmenjave ponujajo izkušnjo mednarodne mobilnosti v varnem okolju skupine, saj zadostno število vodij skupine skrbi za udeležence. Mladinske izmenjave so lahko tudi dobro okolje za razpravljanje in učenje o vprašanjih vključenosti in raznolikosti. Mladinske izmenjave temeljijo na transnacionalnem sodelovanju dveh ali več sodelujočih organizacij iz različnih držav v Evropski uniji in po svetu.

Do nepovratnih sredstev v okviru mladinskih izmenjav niso upravičene naslednje aktivnosti: akademski študijski obiski; izmenjave, katerih cilj je finančni dobiček; izmenjave, ki sodijo v turizem; festivali; počitniška potovanja; turneje.

Mobilnost mladinskih delavcev:

Ta aktivnost podpira profesionalni razvoj mladinskih delavcev z izvajanjem aktivnosti, kot so transnacionalni/mednarodni seminarji, usposabljanja, dogodki za navezovanje stikov, študijski obiski itd. oziroma izobraževalni obiski/opazovanja na delovnem mestu v tujini v organizaciji, ki je aktivna na področju mladine. Vse te aktivnosti se lahko prilagajajo in povezujejo, da so prilagojene potrebam in želenemu cilju, kot ga definira sodelujoča organizacija, ko pripravlja projekt. Profesionalni razvoj sodelujočih mladinskih delavcev mora prispevati h krepitvi zmogljivosti za kakovostno mladinsko delo njihove organizacije in mora jasno pokazati vpliv na redno delo z mladimi, ki ga opravljajo sodelujoči mladinski delavci. Učni izidi, vključno z gradivi in inovativnimi načini in orodji, je treba nadalje razširjati na področju mladine, da se prispeva k povečevanju kakovosti mladinskega dela in/ali goji razvoj mladinske politike in sodelovanje.

 

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v tem projektu?

Sodelujoče organizacije, ki so vključene v projekt mobilnosti, prevzamejo naslednje vloge in naloge:

 • koordinator projekta mobilnosti mladih: prijavi celotni projekt v imenu vseh partnerskih organizacij;
 • organizacija pošiljateljica: odgovorna je za pošiljanje mladih in mladinskih delavcev v tujino (to vključuje: organiziranje praktičnih vidikov; pripravo udeležencev pred odhodom; zagotavljanje podpore udeležencem v vseh fazah projekta);
 • organizacija gostiteljica: odgovorna je za to, da gosti aktivnost, oblikuje program aktivnosti za udeležence v sodelovanju z udeleženci in partnerskimi organizacijami, zagotavlja podporo udeležencem v vseh fazah projekta.

 

Kakšna so merila za oceno tega projekta?

V nadaljevanju so navedena formalna merila, ki jih mora izpolniti projekt mobilnosti za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

 

Splošna merila za upravičenost

Upravičene aktivnosti

Projekt mobilnosti za mlade mora zajemati eno ali več naslednjih aktivnosti:

 • mladinske izmenjave,
 • mobilnost mladinskih delavcev.

Upravičene sodelujoče organizacije

Sodelujoča organizacija je lahko:

 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija,
 • evropska mladinska nevladna organizacija;
 • socialno podjetje;
 • javni organ na lokalni ravni,

skupina mladih, ki je aktivna na področju mladinskega dela, vendar ne nujno v okviru mladinske organizacije (tj. neformalna skupina mladih); pa tudi:

 • javni organ na regionalni ali nacionalni ravni2;
 • združenje regij;
 • evropsko združenje za teritorialno sodelovanje;
 • profitna organizacija, ki je dejavna na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb;
 • s sedežem v državi Programa ali sosedski partnerski državi EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

Kdo se lahko prijavi?

Prijavitelj je lahko katera koli sodelujoča organizacija ali skupina3 s sedežem v državi Programa. Ta organizacija se prijavi v imenu vseh sodelujočih organizacij, ki so vključene v projekt.

Projektu mobilnosti mladih se dodelijo sredstva na poseben način (glej poglavje „Pravila za dodelitev sredstev“), če je prijavitelj:

 • javni organ na regionalni ali nacionalni ravni4;
 • združenje regij;
 • evropsko združenje za teritorialno sodelovanje;
 • profitna organizacija, ki je dejavna na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb;

Število in profil sodelujočih organizacij

Aktivnost mobilnosti je mednarodna in v njej sodelujeta vsaj dve sodelujoči organizaciji (pošiljateljica in gostiteljica) iz različnih držav. Če je v projektu mobilnosti mladih predvidena samo ena aktivnost, mora koordinator delovati tudi kot organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica. Če je v projektu mobilnosti mladih predvidena več kot ena aktivnost, koordinator projekta lahko – vendar ne nujno – deluje kot organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica. Koordinator nikakor ne sme biti organizacija iz sosedske partnerske države EU.

Aktivnosti v državah Programa: vse sodelujoče organizacije morajo imeti sedež v državi Programa.

Aktivnosti s sosedskimi partnerskimi državami EU: aktivnost morata izvajati vsaj ena sodelujoča organizacija iz države Programa in ena sodelujoča organizacija iz sosedske partnerske države EU.

Trajanje projekta

3 do 24 mesecev.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, kjer ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do naslednjih datumov:

 • do 5. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. majem in 30. septembrom istega leta;
 • do 30. aprila do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. avgustom in 31. decembrom istega leta;
 • do 1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila

Prijavnemu obrazcu mora biti priložen časovni razpored za vsako aktivnost, za izmenjavo mladih in mobilnost mladinskih delavcev načrtovano v projektu.

Prijavnemu obrazcu mora biti priložena častna izjava zakonitega zastopnika.

 

Dodatna merila za upravičenost za mladinske izmenjave

Trajanje aktivnosti

5 do 21 dni, v kar ni zajet čas poti.

Kraj izvajanja aktivnosti

Aktivnost se mora izvajati v državi ene od organizacij, ki sodelujejo v aktivnosti. 

Upravičeni udeleženci

Mladi, stari od 13 do 30 let5

,ki živijo v državah organizacije pošiljateljice ali gostiteljice. Vodje skupin6, vključeni v mladinsko izmenjavo, morajo biti stari najmanj 18 let.

Število udeležencev in sestava nacionalnih skupin

Najmanj 16 in največ 60 udeležencev (vodje skupine niso zajeti) na aktivnost.

Najmanj 4 udeleženci na skupino (vodje skupine niso zajeti) na aktivnost.

Vsaka nacionalna skupina mora imeti najmanj enega vodjo skupine.

Skupina udeležencev iz države organizacije gostiteljice mora biti udeležena v vsaki aktivnosti. 

Druga merila

Za ohranjanje jasne povezave z državo, kjer ima nacionalna agencija sedež, mora imeti vsaj ena od organizacij pošiljateljic ali organizacija gostiteljica za posamezno aktivnost sedež v državi nacionalne agencije, ki prejme prijavo.

Pripravljalni obisk:

Če je za projekt predviden pripravljalni obisk, je treba upoštevati naslednja merila za upravičenost:

 • trajanje pripravljalnega obiska: največ dva dni (dnevi poti niso zajeti);
 • število udeležencev: en udeleženec na skupino7. Udeleženca sta lahko tudi dva, če je drugi udeleženec mlada oseba, ki sodeluje v aktivnosti, vendar ne kot vodja skupine ali vodja usposabljanja.

 

Dodatna merila za upravičenost za mobilnost mladinskih delavcev

Trajanje aktivnosti

2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti.

Od tega morata biti zaporedna najmanj 2 dneva.

Kraj izvajanja aktivnosti

Aktivnost se mora izvajati v državi ene od organizacij, ki sodelujejo v aktivnosti.

Upravičeni udeleženci

Ni starostnih omejitev. Udeleženci, razen vodij usposabljanj in pomočnikov, morajo biti iz države njihove organizacije pošiljateljice ali gostiteljice.

Število udeležencev

Največ 50 udeležencev (po potrebi tudi vodje usposabljanj in pomočniki) v posamezni aktivnosti, ki je načrtovana za projekt.

Udeleženci iz države organizacije gostiteljice morajo biti udeleženi v vsaki aktivnosti.

Druga merila

Za ohranjanje jasne povezave z državo, kjer ima nacionalna agencija sedež, mora imeti najmanj ena od organizacij pošiljateljic ali organizacija gostiteljica za posamezno aktivnost sedež v državi nacionalne agencije, ki prejme prijavo.

 

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene po ustreznih merilih za izključitev in izbor. Za več informacij v delu C tega vodnika.

 

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni po naslednjih merilih:

Ustreznost projekta

(največ 30 točk)

 

 • Ustreznost predloga v zvezi s:
  • cilji ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji projekta mobilnosti?“);
  • potrebami in cilji sodelujočih organizacij in posameznih udeležencev;
 • v kolikšni meri je predlog primeren za:
  • doseganje mladih z manj priložnostmi, vključno z begunci, prosilci za azil in migranti;
  • spodbujanje raznolikosti, medkulturnega in medverskega dialoga, skupnih vrednot svobode, strpnosti in spoštovanja človekovih pravic kot tudi za izboljšanje medijske pismenosti, kritičnega razmišljanja in iniciativnosti mladih;
  • opremljanju mladinskih delavcev s kompetencami in metodami za njihov profesionalni razvoj, vključno za digitalno mladinsko delo, ki so potrebne za prenos skupnih temeljnih vrednot naše družbe zlasti na tiste mlade, ki jih je težko doseči, in preprečevanju nasilne radikalizacije mladih;
 • v kolikšni meri je predlog primeren za:
  • doseganje visokokakovostnih učnih izidov za udeležence;
  • krepitev zmogljivosti in mednarodne zajetosti sodelujočih organizacij;
  • vodi v izboljšanje kakovosti mladinskega dela sodelujoče organizacije;
 • v kolikšni meri projekt v ukrep vključuje nove udeležence.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 40 točk)

 

 

 • Jasnost, celovitost in kakovost vseh faz predloga projekta (priprava, izvajanje aktivnosti mobilnosti in nadaljnje spremljanje);
 • usklajenost prepoznanih potreb, ciljev projekta, profilov sodelujočih in izobraževalnih vsebin predlaganih aktivnosti;
 • kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in podpore;
 • kakovost priprav, ki so zagotovljene udeležencem;
 • kakovost predlaganih participativnih metod neformalnega učenja;
 • v kolikšni meri so mladi ali mladinski delavci dejavno udeleženi v vseh fazah projekta;
 • kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih izidov udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in priznavanje;
 • ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v aktivnosti mobilnosti;
 • v primeru aktivnosti s sosedskimi partnerskimi državami EU uravnotežena zastopanost organizacij iz držav Programa in partnerskih držav;
 • kakovost sodelovanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami in drugimi relevantnimi deležniki.

Učinek in razširjanje

(največ 30 točk)

 

 • Kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
 • morebitni učinek projekta:
  • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
  • na druge zunaj organizacij in posameznikov, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod.

 

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči najmanj 60 točk. Poleg tega morajo doseči najmanj polovico vseh možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. najmanj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter „Učinek in razširjanje“; 20 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“).

 

Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?

Izredni stroški za drago potovanje

Prijavitelji projektov mobilnosti lahko zahtevajo finančno podporo za potne stroške udeležencev pod proračunsko postavko „Izredni stroški“ (do največ 80 % vseh upravičenih stroškov: glej „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“). To je dovoljeno, če lahko prijavitelji utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na podlagi prispevka za stroške na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev.  Če so dodeljena, se namesto standardnih potnih stroškov upoštevajo izredni stroški za drago potovanje.

Druge informacije

Za obvezna merila in dodatne koristne informacije v zvezi s tem ukrepom glejte Prilogo I k temu vodniku. Zainteresirane organizacije naj pred oddajo vloge za finančno podporo skrbno preberejo ustrezna poglavja te priloge.

 

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta mobilnosti je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

A) Mladinske izmenjave

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Pot

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

 

Poleg tega, kadar je to ustrezno, potni stroški morebitnega pripravljalnega obiska.

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca.

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija8. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti9.

 

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca.

Za razdalje 8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca.

Organizacijska podpora

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem mobilnosti (vključno s pripravo, spremljanjem in podporo udeležencem v času mobilnosti, podporo potrjevanju učnih izidov in aktivnostmi razširjanja).

Prispevek za stroške na enoto

A5.1 na dan aktivnosti na udeleženca 10.

Glede na trajanje aktivnosti na udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po njej).

Podpora za posebne potrebe

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci, ki imajo posebne potrebe, in spremljevalci (vključno s stroški za pot in bivanje, če so utemeljeni in se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo prek proračunskih kategorij „Pot“ in „Organizacijska podpora“).

Dejanski stroški

100 % upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje podpore udeležencem s posebnimi potrebami in izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

Izredni stroški

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja, zdravniška spričevala.

Stroški za podporo udeležbi mladih z manj priložnostmi pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge (razen potnih stroškov in stroškov za organizacijsko podporo za udeležence).

Stroški, povezani s hrano in nastanitvijo udeležencev med pripravljalnim obiskom.
Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Dragi potni stroški udeležencev (za podrobnosti glej poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?“).

Dejanski stroški

Stroški finančnega jamstva: 75 % upravičenih stroškov.

 

Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih stroškov.

 

Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov.

 

 

B) Mobilnost mladinskih delavcev

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Pot

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

 

Poleg tega, kadar je to ustrezno, potni stroški morebitnega pripravljalnega obiska.

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca.

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija11. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti12.

 

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca.

Za razdalje 8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca.

Organizacijska podpora

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti (vključno s pripravo, spremljanjem in podporo udeležencem v času mobilnosti, podporo potrjevanju učnih izidov in aktivnostmi razširjanja).

Prispevek za stroške na enoto

 

A5.2 na dan na prostovoljca13

Največ 1 100 EUR na udeleženca14

Glede na trajanje bivanja na udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po njej).

Podpora za posebne potrebe

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci, ki imajo posebne potrebe, in spremljevalci (vključno s stroški za pot in bivanje, če so utemeljeni in se nepovratna sredstva za te udeležence ne zahtevajo prek proračunskih kategorij „Pot“ in „Organizacijska podpora“).

Dejanski stroški

100 % upravičenih stroškov.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje podpore udeležencem s posebnimi potrebami in izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

Izredni stroški

Vizumi in z njimi povezani stroški, dovoljenja za prebivanje, cepljenja. Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Dragi potni stroški udeležencev (za podrobnosti glej poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?“).

Stroški za podporo za udeležbo mladinskih delavcev z manj priložnostmi pod enakimi pogoji, kot veljajo za druge (razen potnih stroškov in stroškov za organizacijsko podporo za udeležence).

Dejanski stroški

 

Stroški finančnega jamstva: 75 % upravičenih stroškov.

Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih stroškov.

Drugi stroški: 100 % upravičenih stroškov.

 

 

 

C) Organizacijska podpora

Zneski so odvisni od države, v kateri poteka aktivnost mobilnosti. Za projekte, ki jih oddajo: javni organ na regionalni ali nacionalni ravni; združenje regij; evropsko združenje za teritorialno sodelovanje; profitna organizacija, ki je dejavna na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb, so spodnji zneski znižani za 50 %.

 

 

Mladinske izmenjave (zneski v EUR na dan)

 

Mobilnost mladinskih delavcev

(zneski v EUR na dan)

 

 

A5.1

A5.2

Belgija

42

65

Bolgarija

32

53

Češka

32

54

Danska

45

72

Nemčija

41

58

Estonija

33

56

Irska

49

74

Grčija

38

71

Španija

34

61

Francija

38

66

Hrvaška

35

62

Italija

39

66

Ciper

32

58

Latvija

34

59

Litva

34

58

Luksemburg

45

66

Madžarska

33

55

Malta

39

65

Nizozemska

45

69

Avstrija

45

61

Poljska

34

59

Portugalska

37

65

Romunija

32

54

Slovenija

34

60

Slovaška

35

60

Finska

45

71

Švedska

45

70

Združeno kraljestvo

45

76

Republika Severna Makedonija

28

45

Islandija

45

71

Lihtenštajn

45

74

Norveška

50

74

Turčija

32

54

Srbija 29 48

partnerska država

29

48

 • 1. Največ proračunskih sredstev za te projekte mobilnosti je dodeljenih za podporo mednarodnih aktivnosti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav Programa. Vendar se lahko s približno 25 % razpoložljivih proračunskih sredstev financirajo mednarodne aktivnosti, ki vključujejo organizacije in udeležence iz držav Programa in sosedskih partnerskih držav EU (regije od 1 do 4; glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).
 • 2. V tem okviru se javni organ na nacionalni ali regionalni ravni obravnava kot javni organ, ki (a) zagotavlja storitve ali ima pristojnosti na administrativnem območju, ki zajema celotno nacionalno ali regionalno ozemlje, in (b) ima monopol v smislu, da v državi ali regiji noben drug organ ne opravlja enakih funkcij (značilni primeri: ministrstva, državne agencije, regionalni javni organi itd.). V tem smislu so šole, univerze ali drugi organi, tudi če so ustanovljeni na podlagi nacionalne zakonodaje, izključeni iz te kategorije in se obravnavajo kot javni organi na lokalni ravni.
 • 3. V primeru neformalne skupine eden od članov skupine, ki je star najmanj 18 let, prevzame vlogo predstavnika in odgovornost v imenu skupine
 • 4. Glej prejšnjo opombo.
 • 5. Upoštevajte naslednje: 
  • spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo izpolniti najnižjo navedeno starost na dan začetka aktivnosti;
  • zgornja starostna omejitev – udeleženci ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti na dan roka za oddajo vloge.
 • 6. Vodja skupine je odrasla oseba, ki se pridruži mladim, ki sodelujejo v mladinski izmenjavi, da zagotovi njihovo učinkovito učenje, zaščito in varnost.
 • 7. Sodelujoči je lahko vodja skupine, vodja usposabljanja ali mlada oseba, ki sodeluje v aktivnosti, ne da bi imela vlogo vodje skupine ali vodje usposabljanja.
 • 8. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl
 • 9. Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) označil ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter (c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR).
 • 10. Vključno z vodji skupin in spremljevalci.
 • 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl
 • 12. Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) označil ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter (c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR).
 • 13. Vključno z vodji usposabljanja, pomočniki in spremljevalci.
 • 14. Vključno z vodji usposabljanja, pomočniki in spremljevalci.