Cuprins
Căutați în ghid

Proiecte de mobilitate pentru tineret și lucrători de tineret

1

În anul 2019, pentru selectarea proiectelor se va pune accent pe:

 • stabilirea legăturilor cu tinerii marginalizați, promovarea diversității, dialogul intercultural și interreligios, valorile comune ale libertății, toleranței și respectării drepturilor omului, precum și pe proiecte care vizează îmbunătățirea competențelor în domeniul media, gândirea critică și spiritul de inițiativă al tinerilor, precum și pe
 • înzestrarea lucrătorilor de tineret cu competențele și metodele pentru dezvoltarea lor profesională, inclusiv în ceea ce privește activitățile digitale cu tinerii, necesare pentru transferarea valorilor fundamentale comune ale societății noastre în special către tinerii „greu accesibili” și, de asemenea, pentru prevenirea radicalizării violente a tinerilor

În acest sens, ținând cont de contextul critic din Europa – și având în vedere faptul că activitățile de tineret, activitățile de învățare non-formală pot contribui major la acoperirea nevoilor refugiaților, solicitanților de azil și migranților și/sau la creșterea gradului de conștientizare cu privire la această problemă în cadrul comunităților locale – o atenție deosebită va fi acordată sprijinului pentru proiecte de mobilitate pentru tineret care implică sau pun accentul pe refugiați/ solicitanți de azil și migranți.

Un proiect de mobilitate poate cuprinde una sau mai multe dintre următoarele activități:

Acțiuni de mobilitate pentru tineri: Schimburile de tineri:

Schimburile de tineri permit grupurilor de tineri din cel puțin două țări diferite să se întâlnească și să petreacă timp împreună pentru o perioadă de până la 21 de zile. În timpul unui schimb de tineri, participanții, sprijiniți de liderii de grup, efectuează împreună un program de lucru (o combinație de ateliere de lucru, exerciții, dezbateri, jocuri de rol, simulări, activități în aer liber etc.) proiectat și pregătit de ei înșiși anterior schimbului. Schimburile de tineri le permit acestora: să își dezvolte competențe; să devină conștienți de subiecte/domenii tematice relevante din punct de vedere social; să descopere noi culturi, obiceiuri și stiluri de viață, în special prin învățare reciprocă; să consolideze valori precum solidaritatea, democrația, prietenia etc. Procesul de învățare în schimburile de tineri este declanșat prin metode de educație non-formală. Durata, mai degrabă scurtă, face adecvată implicarea tinerilor cu mai puține oportunități; astfel, un schimb de tineri oferă o experiență de mobilitate internațională într-un context sigur, cu posibilitatea de a avea un număr adecvat de lideri de grup care să aibă grijă de participanți. Un schimb de tineri poate fi, de asemenea, un cadru bun pentru a discuta și învăța despre aspecte legate de incluziune și diversitate. Schimburile de tineri se bazează pe cooperarea transnațională între două sau mai multe organizații participante din diferite țări din interiorul și din afara Uniunii Europene.

Următoarele activități nu sunt eligibile pentru granturi în cadrul schimburilor de tineri: călătoriile pentru studii academice; activitățile de schimb care au ca scop obținerea de profit financiar; activitățile de schimb care pot fi considerate drept turism; festivaluri; călătorii de vacanță; turnee artistice.

Mobilitatea lucrătorilor de tineret:

Această activitate sprijină dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret prin realizarea unor activități cum ar fi seminare transnaționale/internaționale, cursuri de formare, evenimente de punere în legătură, vizite de studiu și observarea directă la locul de muncă („job shadowing”) în străinătate, în cadrul unei organizații active în domeniul tineretului. Toate aceste activități pot fi adaptate și combinate pentru a aborda necesitățile și impactul dorit, identificate de organizațiile participante în momentul definirii proiectului. Dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret participanți ar trebui să contribuie la constituirea de capacități pentru ca organizația lor să poată presta o muncă de calitate în domeniul tineretului și ar trebui să aibă un impact clar asupra muncii obișnuite cu tinerii pe care o depun lucrătorii de tineret participanți. Rezultatele educaționale, inclusiv materialele și metodele și instrumentele inovatoare, ar trebui diseminate în domeniul tineretului, pentru a contribui la optimizări calitative ale muncii pentru tineret și/sau pentru a încuraja dezvoltarea de politici pentru tineret și cooperarea în domeniu.

Care este rolul organizațiilor participante la proiect?

Organizațiile participante implicate în proiectul de mobilitate pot avea următoarele roluri și sarcini:

 • coordonator al unui proiect de mobilitate pentru tineri: acesta depune cererea de participare pentru întregul proiect în numele tuturor organizațiilor partenere.
 • organizație de trimitere: responsabilă de trimiterea în străinătate a tinerilor (aceasta include: organizarea modalităților practice; pregătirea participanților înainte de plecare; acordarea de sprijin pentru participanți pe durata tuturor etapelor proiectului).
 • organizație gazdă: responsabilă de găzduirea activității, de dezvoltarea unui program de activități pentru participanți, în cooperare cu participanții și organizațiile partenere, de acordarea de sprijin participanților pe durata tuturor etapelor proiectului.

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua proiectul?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un proiect de mobilitate pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii generale de eligibilitate

Activități eligibile

Un proiect de mobilitate a tineretului trebuie să cuprindă una sau mai multe dintre următoarele activități:

 • schimburile de tineri;
 • mobilitatea lucrătorilor de tineret:

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un ONG european pentru tineret;
 • o întreprindere socială;
 • un organism public de la nivel local;
 • un grup de tineri implicați în activități pentru tineret, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret (și anume, un grup informal de tineri).

precum și:

 • un organism public de nivel regional sau național2;
 • o asociație a regiunilor;
 • o grupare europeană de cooperare teritorială;
 • un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor.

stabilit(ă) într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1 - 4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” din partea A a prezentului ghid).

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație sau grup participant3 stabilit(ă) într-o țară participantă la program poate depune o cerere. Organizația candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

Un proiect de mobilitate a tinerilor este finanțat într-un mod specific (a se vedea secțiunea „Regulile de finanțare”) în cazul în care solicitantul este:

 • un organism public la nivel regional sau național4;
 • o asociație a regiunilor;
 • o grupare europeană de cooperare teritorială;
 • un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor.

Numărul și profilul organizațiilor participante

O activitate de mobilitate este transnațională și implică cel puțin două organizații participante (organizația de trimitere și organizația gazdă) din diferite țări. Dacă un proiect de mobilitate pentru tineret prevede o singură activitate, coordonatorul trebuie să acționeze și ca organizație de trimitere sau ca organizație gazdă. Dacă un proiect de mobilitate pentru tineret prevede mai mult de o activitate, coordonatorul de proiect poate – dar nu este obligatoriu – să aibă rol de organizație de trimitere sau de organizație gazdă. În toate cazurile, coordonatorul nu poate fi o organizație dintr-o țară parteneră din vecinătatea UE.

Activitățile din țările participante la program: toate organizațiile participante trebuie să provină dintr-o țară participantă la program.

Activitățile cu țările partenere din vecinătatea Uniunii Europene: activitatea trebuie să implice cel puțin o organizație participantă dintr-o țară participantă la program și o organizație participantă dintr-o țară parteneră din vecinătatea Uniunii Europene.

Durata proiectului

3 - 24 de luni.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la următoarele date:

 • 5 februarie, ora 12:00 (ora Belgiei), pentru proiectele care încep între data de 1 mai și data de 30 septembrie a aceluiași an;
 • 30 aprilie, ora 12:00 (ora Belgiei), pentru proiectele care încep între data de 1 august și data de 31 decembrie a aceluiași an;
 • 1 octombrie, ora 12:00 (ora Belgiei), pentru proiectele care încep între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Alte criterii

Un calendar pentru fiecare dintre activitățile prevăzute în cadrul proiectului Schimburi de tineri și mobilitatea în rândul lucrătorilor de tineret trebuie anexat la formularul de candidatură.

O declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal trebuie anexată la cerere.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru schimburile de tineret

Durata activității

5 - 21 de zile, excluzând timpul de călătorie.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la activitate.

Participanți eligibili

Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani5

participanții trebuie să aibă rezidența în țara organizației de trimitere sau în țara organizației gazdă. Liderii de grup6 implicați în programe de schimb de tineri trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani.

Numărul de participanți și alcătuirea grupurilor naționale

Minimum 16 și maximum 60 de participanți (cu excepția liderului/liderilor de grup) per activitate.

Minimum 4 participanți pe grup (cu excepția liderului/liderilor de grup) per activitate.

Fiecare grup național trebuie să aibă cel puțin un lider de grup.

Un grup de participanți din țara organizației gazdă trebuie să fie implicat în fiecare activitate.

Alte criterii

Pentru a menține o legătură clară cu țara în care își are sediul agenția națională, cel puțin una dintre organizațiile de trimitere sau organizația gazdă din fiecare activitate trebuie să fie din țara agenției naționale la care este depusă cererea.

Vizită de planificare prealabilă (APV):

Dacă proiectul prevede o vizită de planificare prealabilă, trebuie respectate următoarele criterii de eligibilitate:

 • durata vizitei de planificare prealabilă: maximum 2 zile (excluzând zilele de călătorie);
 • numărul de participanți: 1 participant pe grup7. Numărul de participanți poate crește la 2 în condițiile în care cel de-al doilea participant este un tânăr care participă la activitate fără a avea rolul de lider de grup sau formator.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru acțiunile de mobilitate a lucrătorilor de tineret

Durata activității

2 zile - 2 luni, excluzând timpul de călătorie.

Cele 2 zile care reprezintă perioada minimă trebuie să fie consecutive.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la activitate.

Participanți eligibili

Nu există limite de vârstă. Participanții, cu excepția formatorilor și facilitatorilor, trebuie să fie rezidenți în țara organizației de trimitere sau în țara organizației gazdă.  

Număr de participanți

Până la 50 de participanți (inclusiv, după caz, formatori și facilitatori) la fiecare activitate planificată în cadrul proiectului.

Participanții din țara organizației gazdă trebuie să fie implicați în fiecare activitate.

Alte criterii

Pentru a menține o legătură clară cu țara în care își are sediul agenția națională, cel puțin una dintre organizațiile de trimitere sau organizația gazdă din fiecare activitate trebuie să fie din țara agenției naționale la care este depusă cererea.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte):

 • Relevanța propunerii pentru:
  • obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui proiect de mobilitate”):
  • nevoile și obiectivele organizațiilor participante și ale participanților individuali.
 • Măsura în care propunerea este adecvată pentru:
  • stabilirea legăturilor cu tinerii defavorizați, incluzând refugiații, solicitanții de azil și migranții;
  • promovarea diversității, a dialogului intercultural și interreligios, a valorilor comune ale libertății, toleranței și respectării drepturilor omului, precum și cu privire la proiectele care vizează îmbunătățirea competențelor în domeniul media, a gândirii critice și a spiritului de inițiativă al tinerilor;
  • înzestrarea lucrătorilor de tineret cu competențe și metode pentru dezvoltarea lor profesională, inclusiv pentru munca digitală din domeniul tineretului, necesare pentru transferarea valorilor fundamentale comune ale societății noastre în special către tinerii „greu accesibili” și pentru prevenirea radicalizării violente a tinerilor.
 • Măsura în care propunerea este adecvată pentru:
  • producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru participanți;
  • consolidarea capacităților și a dimensiunii internaționale a organizațiilor participante;
  • generarea de îmbunătățiri calitative ale muncii pentru tineret prestate de organizațiile participante.
 • Măsura în care propunerea implică nou-veniți în cadrul acțiunii.

Calitatea elaborării și a implementării proiectului

(maximum 40 de puncte):

 • Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor propunerii de proiect (pregătirea, punerea în aplicare a activităților de mobilitate și monitorizare);
 • Corelarea dintre nevoile identificate, obiectivele proiectului, profilurile participanților și conținutul educațional al activităților propuse;
 • Calitatea organizării propriu-zise, a modalităților de gestionare și de sprijin;
 • Calitatea pregătirii participanților;
 • Calitatea metodelor participative de învățare non-formală propuse;
 • Măsura în care tinerii sau lucrătorii de tineret sunt implicați activ în toate etapele proiectului;
 • Calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • Caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea participanților în activitățile de mobilitate;
 • În cazul activităților cu țările partenere din vecinătatea UE, reprezentarea echilibrată a organizațiilor din țările participante la program și din țările partenere;
 • Calitatea cooperării și a comunicării între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante.

Impact și diseminare

(maximum 30 de puncte):

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului.
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare din categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 20 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”).

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Costuri excepționale pentru deplasările costisitoare

Candidaților la proiecte de mobilitate li se va permite să solicite sprijin financiar pentru costurile de deplasare mari ale participanților din capitolul bugetar „costuri excepționale” (până la maximum 80% din totalul costurilor eligibile: a se vedea „Care sunt regulile de finanțare?”), inclusiv cazurile în care participanții optează pentru mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon (de ex., trenul), ducând la costuri cu deplasarea costisitoare. Acest lucru va fi permis cu condiția ca respectivii candidați să poată justifica faptul că normele de finanțare standard (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 70% din costurile de deplasare ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul standard pentru deplasare.

Alte informații

Alte criterii obligatorii și informații suplimentare utile cu privire la acțiune pot fi consultate în Anexa   I la prezentul ghid. Organizațiile interesate sunt invitate să citească cu atenție secțiunile relevante din anexă înainte de a depune cererea de sprijin financiar.

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului de mobilitate trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

A) Schimburi de tineri

Costuri eligibile

Mecanismul de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Deplasări

Contribuția la cheltuielile de deplasare a participanților, inclusiv a liderilor de grup și a însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

În plus, dacă este cazul, cheltuielile de deplasare pentru o eventuală vizită de planificare prealabilă.

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 km:

20 EUR per participant

În funcție de distanța de călătorie parcursă de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană8. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors9

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 km:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 km:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 KM:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 KM:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 KM:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 km sau mai mari:

1 500 EUR per participant

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate (inclusiv pregătirea, monitorizarea și sprijinirea participanților pe durata mobilității, sprijin pentru validarea rezultatelor învățării, activități de diseminare).

Contribuție la costurile unitare

A5.1 pe zi de activitate per participant10

Pe baza duratei activității per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie ulterior activității).

Sprijin pentru nevoi speciale

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu handicap și însoțitori (inclusiv costuri de deplasare și de ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin organizatoric”).

Costuri reale

100 % din costurile eligibile

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea nevoilor speciale și a costurilor excepționale trebuie să fie motivată în formularul de candidatură.

Costuri excepționale

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale. Costuri pentru a sprijini participarea tinerilor defavorizați în condiții de egalitate cu ceilalți (excluzând cheltuielile de deplasare și sprijinul organizatoric pentru participanți).

Costuri legate de transportul și cazarea participanților în timpul unei vizite de planificare prealabilă.

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Cheltuielile de deplasare costisitoare ale participanților, inclusiv utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon(pentru detalii, a se vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să știți despre acțiune”).

Costuri reale

Costuri pentru garanția financiară: 75 % din costurile eligibile

Cheltuieli ridicate de deplasare: Maximum 80 % din costurile eligibile

Alte costuri: 100 % din costurile eligibile

B) Mobilitatea lucrătorilor de tineret

Costuri eligibile

Mecanismul de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Deplasări

Contribuția la cheltuielile de deplasare a participanților, inclusiv a însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

În plus, dacă este cazul, cheltuielile de deplasare pentru o eventuală vizită de planificare prealabilă.

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 km:

20 EUR per participant

În funcție de distanța de călătorie parcursă de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană11. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors12

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 km:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 km:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 KM:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 KM:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 KM:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 km sau mai mari:

1 500 EUR per participant

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate (inclusiv pregătirea, monitorizarea și sprijinirea participanților pe durata mobilității, sprijin pentru validarea rezultatelor învățării, activități de diseminare).

Contribuție la costurile unitare

A5.2 pe zi per voluntar13

Maximum 1 100 EUR per participant14

În funcție de durata perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de fiecare activitate și o zi de călătorie ulterior activității).

Sprijin pentru nevoi speciale

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu handicap și de însoțitori (inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin organizatoric”)

Costuri reale

100 % din costurile eligibile

Condiție: solicitarea de sprijin financiar pentru acoperirea nevoilor speciale și a costurilor excepționale trebuie să fie motivată în cerere.

Costuri excepționale

Costurile vizei și alte costuri legate de viză, permise de ședere, vaccinări

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Cheltuielile de deplasare costisitoare ale participanților, inclusiv utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon (pentru detalii, a se vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să știți despre acțiune”).

Costuri pentru a sprijini participarea lucrătorilor de tineret defavorizați în condiții de egalitate cu ceilalți (excluzând cheltuielile de deplasare și sprijinul organizațional pentru participanți).

Costuri reale

Costuri pentru garanția financiară: 75 % din costurile eligibile

Cheltuieli ridicate de deplasare: Maximum 80% din costurile eligibile

Alte costuri: 100 % din costurile eligibile

Sprijin organizatoric

Sumele depind de țara în care se desfășoară activitatea de mobilitate. Pentru proiectele depuse de către: un organism public la nivel regional sau național; o asociație a regiunilor; o grupare europeană de cooperare teritorială; un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor, sumele de mai jos sunt reduse cu 50 %.

Schimburi de tineri (EUR pe zi)

Mobilitatea lucrătorilor de tineret

(EUR pe zi)

A5.1

A5.2

Belgia

42

65

Bulgaria

32

53

Republica Cehă

32

54

Danemarca

45

72

Germania

41

58

Estonia

33

56

Irlanda

49

74

Grecia

38

71

Spania

34

61

Franța

38

66

Croația

35

62

Italia

39

66

Cipru

32

58

Letonia

34

59

Lituania

34

58

Luxemburg

45

66

Ungaria

33

55

Malta

39

65

Țările de Jos

45

69

Austria

45

61

Polonia

34

59

Portugalia

37

65

România

32

54

Slovenia

34

60

Slovacia

35

60

Finlanda

45

71

Suedia

45

70

Regatul Unit

45

76

Republica Macedonia de Nord

28

45

Islanda

45

71

Liechtenstein

45

74

Norvegia

50

74

Turcia

32

54

Serbia

29 48

Țară parteneră

29

48

 • 1. În cea mai mare parte, bugetul acestor proiecte de mobilitate este menit să sprijine activitățile transnaționale care implică organizații și participanți din țări care fac parte din program. Cu toate acestea, aproximativ 25% din bugetul disponibil poate finanța activități internaționale, inclusiv organizații și participanți din țări care fac parte din program și țări partenere din vecinătatea UE (regiunile 1–4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” din partea A a prezentului ghid).
 • 2. În acest context, un organism public de nivel național sau regional este considerat un organism public care 1) furnizează servicii sau are o zonă administrativă de competență care acoperă întregul teritoriu național sau regional și 2) deține un monopol, în sensul că nu există alte organisme care să îndeplinească aceleași funcții în țară sau în regiune (exemple tipice: ministere, agenții de stat, autorități publice regionale etc.). În acest sens, școlile, universitățile sau alte organisme, chiar dacă sunt stabilite prin legislația națională, sunt excluse din această categorie, fiind considerate organisme publice de nivel local.
 • 3. În cazul unui grup informal, unul dintre membrii grupului, cu vârsta de minimum 18 ani, își asumă rolul de reprezentant și responsabilitatea în numele grupului.
 • 4. A se vedea nota anterioară
 • 5. Vă rugăm să luați în considerare următoarele:
  • limite inferioare de vârstă – participanții trebuie să fi împlinit vârsta minimă la data de începere a activității;
  • limite superioare de vârstă – participanții nu trebuie să depășească vârsta maximă indicată la termenul limită de depunere a cererii.
 • 6. Un lider de grup este un adult care însoțește tinerii participanți la un schimb de tineri, pentru a asigura învățarea eficace, protecția și siguranța acestora.
 • 7. Participantul poate fi un lider de grup, un instructor sau un tânăr care participă la activitate, fără a deține funcția de lider de grup sau instructor.
 • 8. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro
 • 9. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil al distanței de călătorie (între 500 și 1 999 km) și c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la cheltuielile de deplasare a participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).
 • 10. Inclusiv lideri de grup și însoțitori.
 • 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro
 • 12. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil al distanței de călătorie (între 500 și 1 999 km) și c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la cheltuielile de deplasare a participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).
 • 13. Inclusiv formatori, facilitatori și însoțitori.
 • 14. Inclusiv formatori, facilitatori și însoțitori.