Spis treści
Szukaj w przewodniku

Projekty mobilności osób młodych i osób pracujących z młodzieżą

W 2019 r. przy wyborze projektów nacisk zostanie położony na1:

 • dotarcie do marginalizowanych młodych ludzi, promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, wspólnych wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz na projekty zwiększające umiejętności korzystania z mediów, krytyczne myślenie i zmysł inicjatywy u młodych ludzi, jak również
 • wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w kompetencje i metody do ich rozwoju zawodowego, w tym pracę cyfrową wykonywaną przez młodych ludzi, potrzebne do przekazywania wspólnych podstawowych wartości naszego społeczeństwa, w szczególności młodym ludziom, do których dotarcie jest utrudnione, i zapobieganie gwałtownej radykalizacji postaw młodych ludzi.

W związku z tym, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację w Europie - a w szczególności fakt, że praca z młodzieżą, nieformalne działania edukacyjne mogą znacząco przyczynić się do zaspokojenia potrzeb uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów i / lub zwiększenia świadomości na ten temat w społecznościach lokalnych - szczególna uwaga zostanie zwrócona na wspieranie projektów mobilności młodzieży angażujące lub koncentrujące się na uchodźcach / osobach ubiegających się o azyl i migrantach.

Projekt mobilności może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę:

Mobilność osób młodych: Wymiany młodzieży:

Wymiana młodzieży stwarza grupom młodych osób z co najmniej dwóch różnych krajów możliwość spotkania się i mieszkania razem przez okres do 21 dni. W trakcie wymiany młodzieży uczestnicy, wspierani przez liderów grup wspólnie realizują program pracy (połączenie warsztatów, ćwiczeń, debat, odgrywania ról, symulacji, aktywności na świeżym powietrzu itd.), jaki opracowali i przygotowali przed wymianą. Wymiana młodzieży umożliwia osobom młodym: rozwijanie umiejętności; poznawanie zagadnień/obszarów tematycznych istotnych dla społeczeństwa; odkrywanie nowych kultur, zwyczajów i stylów życia, głównie dzięki partnerskiemu uczeniu się; wzmocnienie takich wartości jak solidarność, demokracja, przyjaźń itp. Proces uczenia się podczas wymiany młodzieży jest efektem metod kształcenia pozaformalnego. Dość krótki czas trwania działania sprawia, że zaangażowanie młodych ludzi o mniejszych szansach jest właściwe. Wymiana młodzieży oferuje międzynarodowe doświadczenie mobilności zapewniającej bezpieczeństwo grupy, z możliwością posiadania odpowiedniej liczby liderów grup dbających o bezpieczeństwo uczestników. Wymiana młodzieży może być również dobrą okazją do rozmów i poznawania zagadnień z zakresu integracji i różnorodności. Wymiana młodzieży opiera się na współpracy transnarodowej między co najmniej dwiema organizacjami uczestniczącymi z różnych krajów Unii Europejskiej i spoza niej.

Następujące działania nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach wymiany młodzieży: akademickie wyjazdy studyjne; wymiana, której celem jest osiągnięcie zysków finansowych; wymiana, którą można zaklasyfikować jako wyjazd turystyczny; festiwale; wyjazdy wakacyjne; tournée z występami artystycznymi.

Mobilność osób pracujących z młodzieżą:

W ramach tego rodzaju działania wspiera się doskonalenie zawodowe osób pracujących z młodzieżą poprzez realizację takich działań jak transnarodowe/międzynarodowe seminaria, kursy szkoleniowe, wydarzenia mające na celu nawiązanie kontaktów, wizyty studyjne itp. oraz praktyczne doświadczenia edukacyjne typu job shadowing/okresy obserwacji za granicą w organizacji prowadzącej działalność na rzecz młodzieży. Wszystkie te działania można dostosowywać i łączyć, aby zaspokoić potrzeby i uzyskać pożądany wpływ określone przez uczestniczące organizacje podczas przygotowywania projektu. Rozwój zawodowy uczestniczących w projekcie osób pracujących z młodzieżą powinien przyczynić się do budowy potencjału jakości pracy z młodzieżą ich organizacji oraz mieć wyraźny wpływ na ich regularną pracę z młodymi ludźmi. Efekty kształcenia, w tym wszelkie materiały oraz innowacyjne metody i narzędzia, powinny być dalej upowszechniane w dziedzinie młodzieży celem wsparcia poprawy jakości pracy z młodzieżą oraz kształtowania polityki i współpracy w tym zakresie.

 

Jaką rolę pełnią organizacje uczestniczące w tym projekcie?

Organizacje uczestniczące zaangażowane w projekt mobilności podejmują się następujących ról i zadań:

 • Koordynator projektu mobilności osób młodych: składa wniosek na cały projekt w imieniu wszystkich organizacji partnerskich.
 • Organizacja wysyłająca: odpowiada za wysyłanie za granicę osób młodych i osób pracujących z młodzieżą (w tym: dokonywanie praktycznych ustaleń; przygotowanie uczestników przed wyjazdem; zapewnienie wsparcia uczestnikom na wszystkich etapach projektu).
 • Organizacja przyjmująca: odpowiada za zorganizowanie działania w swoim kraju, opracowanie programu działań dla uczestników we współpracy z uczestnikami i organizacjami partnerskimi, zapewnienie wsparcia uczestnikom na wszystkich etapach projektu.

 

Jakie są kryteria stosowane do oceny takiego projektu?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić projekt mobilności, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+ grant:

 

Ogólne kryteria kwalifikowalności

Uprawnione działania

Projekt mobilności osób młodych musi obejmować jedno lub większą liczbę następujących działań:

 • Wymiany młodzieży
 • Mobilność osób pracujących z młodzieżą

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacją uczestniczącą może być:

 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa;
 • przedsiębiorstwo społeczne;
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym;
 • grupa młodych osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą, lecz niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych (tj. nieformalna grupa młodych osób);

jak również:

 • organ publiczny na szczeblu regionalnym lub krajowym2;
 • stowarzyszenie regionów;
 • europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej;
 • organizacja komercyjna aktywnie działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;

ustanowione w kraju programu lub w kraju partnerskim sąsiadującym z UE (regiony 1–4; zob. rozdział “Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być organizacja uczestnicząca lub grupa3 ustanowiona w kraju programu. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w dany projekt.

Projekt mobilności osób młodych finansuje się w określony sposób (zob. podrozdział „Zasady finansowania”), jeżeli wnioskodawcą jest:

 • organ publiczny na szczeblu regionalnym lub krajowym4;
 • stowarzyszenie regionów;
 • europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej;
 • organizacja komercyjna aktywnie działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Działanie w zakresie mobilności ma charakter transnarodowy i biorą w nim udział co najmniej dwie organizacje uczestniczące (organizacja wysyłająca i przyjmująca) z różnych krajów. Jeżeli w projekcie mobilności osób młodych przewiduje się tylko jeden rodzaj działania, koordynator musi również pełnić rolę organizacji wysyłającej lub przyjmującej. Jeżeli w projekcie mobilności osób młodych przewiduje się więcej rodzajów działań, koordynator projektu może, ale niekoniecznie musi, pełnić rolę organizacji wysyłającej lub przyjmującej. We wszystkich przypadkach koordynatorem nie może być organizacja z kraju partnerskiego sąsiadującego z UE.

Działania z udziałem krajów programu: wszystkie organizacje uczestniczące muszą pochodzić z kraju programu.

Działania z udziałem krajów partnerskich sąsiadujących z UE: w działaniu musi brać udział co najmniej jedna organizacja uczestnicząca z kraju programu i jedna organizacja uczestnicząca z kraju partnerskiego sąsiadującego z UE.

Czas trwania projektu

Od 3 do 24 miesięcy.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie najpóźniej do:

 • dnia 5 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 maja a 30 września tego samego roku;
 • dnia 30 kwietnia do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 sierpnia a 31 grudnia tego samego roku;
 • dnia 1 października do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 stycznia a 31 maja następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Pozostałe kryteria

Do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dotyczący każdego działania wymiany młodzieży i mobilności osób pracujących z młodzieżą (Youth Exchanges and Mobility of Youth Workers)  zaplanowanego w projekcie.

Do formularza wniosku należy też dołączyć oświadczenie przedstawiciela prawnego.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do wymiany młodzieży

Czas trwania działania

Od 5 dni do 21 dni, z wyłączeniem czasu podróży.

Miejsce (miejsca) działania

Działanie musi być realizowane w kraju jednej z organizacji uczestniczących w działaniu. 

Uprawnieni uczestnicy

Osoby młode w wieku od 13 do 30 lat5

mieszkające w krajach będących siedzibą organizacji wysyłającej lub przyjmującej. Liderzy grupy6 zaangażowani w wymianę młodzieży muszą mieć co najmniej 18 lat.

Liczba uczestników i skład grup krajowych

Co najmniej 16 i maksymalnie 60 uczestników (nie uwzględniając lidera(ów) grupy) na działanie.

Co najmniej 4 uczestników na grupę (nie uwzględniając lidera(ów) grupy) na działanie.

Każda grupa krajowa musi mieć co najmniej jednego lidera grupy.

W każde działanie musi być zaangażowana grupa uczestników z kraju organizacji przyjmującej. 

Pozostałe kryteria

Aby utrzymać wyraźne powiązanie z krajem, w którym znajduje się narodowa agencja, co najmniej jedna organizacja wysyłająca lub organizacja przyjmująca w odniesieniu do każdego działania musi pochodzić z kraju narodowej agencji, do której składa się wniosek.

Wizyta przygotowawcza:

Jeżeli w projekcie przewiduje się wizytę przygotowawczą, należy wówczas przestrzegać następujących kryteriów kwalifikowalności:

 • czas trwania wizyty przygotowawczej: maksymalnie 2 dni (z wyłączeniem czasu podróży);
 • liczba uczestników: 1 uczestnik na grupę. Liczbę uczestników można zwiększyć do 2 pod warunkiem, że drugi uczestnik jest osobą młodą biorącą udział w działaniu, która nie pełni roli lidera grupy ani osoby prowadzącej szkolenie.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dla mobilności osób pracujących z młodzieżą

Czas trwania działania

Od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.

Działanie musi trwać co najmniej dwa następujące po sobie dni.

Miejsce (miejsca) działania

Działanie musi być realizowane w kraju jednej z organizacji uczestniczących w działaniu.

Uprawnieni uczestnicy

Brak ograniczeń wiekowych. Uczestnicy (z wyjątkiem osób prowadzących szkolenia i osób wspomagających proces kształcenia) muszą mieszkać na stałe w kraju będącym siedzibą ich organizacji wysyłającej lub przyjmującej.

Liczba uczestników

Do 50 uczestników (w tym, w razie potrzeby, osoby prowadzące szkolenia i osoby wspomagające proces kształcenia) w każdym działaniu zaplanowanym w ramach projektu.

W każde działanie muszą być zaangażowani uczestnicy z kraju organizacji przyjmującej.

Pozostałe kryteria

Aby utrzymać wyraźne powiązanie z krajem, w którym znajduje się narodowa agencja, co najmniej jedna organizacja wysyłająca lub organizacja przyjmująca w odniesieniu do każdego działania musi pochodzić z kraju narodowej agencji, w której składa się wniosek.

 

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 30 punktów)

 

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
  • celów danej akcji (zob. podrozdział „Jakie są cele projektu mobilności?”);
  • potrzeb i celów organizacji uczestniczących i poszczególnych uczestników.
 • Zakres, w jakim wniosek jest odpowiedni do:
  • dotarcia do młodych ludzi o mniejszych szansach, włącznie z uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl i migrantami;
  • promowania różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, wspólnych wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz na projekty zwiększające umiejętności korzystania z mediów, krytyczne myślenie i zmysł inicjatywy u młodych ludzi,
  • wyposażenia osób pracujących z młodzieżą w kompetencje i metody potrzebne do przekazywania wspólnych podstawowych wartości naszego społeczeństwa, w szczególności młodym ludziom, do których dotarcie jest utrudnione, i zapobieganie gwałtownej radykalizacji postaw młodych ludzi.
 • Zakres, w jakim wniosek jest odpowiedni do:
  • generowania wysokiej jakości efektów kształcenia uczestników;
  • wzmacniania potencjału i międzynarodowego zasięgu organizacji uczestniczących.
 • Zakres, w jakim wniosek angażuje nowe osoby po raz pierwszy uczestniczące w akcji.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 40 punktów)

 

 

 • Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych we wniosku (przygotowanie, realizacja działań w zakresie mobilności i działania po zakończeniu projektu).
 • Spójność celów projektu i proponowanych działań.
 • Jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia.
 • Jakość przygotowania zapewnianego uczestnikom.
 • Jakość proponowanych metod uczenia się pozaformalnego opartych na uczestnictwie.
 • Stopień aktywnego zaangażowania młodzieży na wszystkich poziomach projektu.
 • Jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów kształcenia uczestników oraz spójnego stosowania unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności.
 • Odpowiedniość środków w odniesieniu do wyboru uczestników mobilności lub angażowania ich w takie działania.
 • W przypadku działań z krajami partnerskimi sąsiadującymi z UE, zrównoważona reprezentacja organizacji z krajów programu i krajów partnerskich.
 • Jakość współpracy i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

Wpływ i upowszechnianie

(maksymalnie 30 punktów)

 

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu.
 • Potencjalny wpływ projektu:
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących i poza nimi.

 

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie” oraz 20 punktów w kategorii „jakość planu projektu i jego realizacji”).

Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży

Wnioskodawcy w projektach mobilności będą mogli wnioskować o dofinansowanie kosztów podróży uczestników w pozycji budżetowej „koszty nadzwyczajne” (do kwoty 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych): zob. „Jakie są zasady finanso­wania?” Powyższy mechanizm będzie dozwolony pod warunkiem, że wnioskodawcy będą w stanie wykazać, iż standardowe zasady dofinansowania (oparte na dofinansowaniu kosztów jednostkowych przypadających na dany przedział odległości) nie pokrywają przynajmniej 70% kosztów podróży uczestników. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują standardowe dofinansowanie podróży.

Pozostałe informacje

Więcej obowiązkowych kryteriów oraz dodatkowych użytecznych informacji dotyczących niniejszej akcji można znaleźć w załączniku I do niniejszego przewodnika. Zainteresowane organizacje zachęca się do dokładnego przeczytania odpowiednich rozdziałów powyższego załącznika przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jakie są zasady finansowania?

Budżet projektu mobilności należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):

Wymiany młodzieży

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Podróż

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

 

Ponadto, w stosownych przypadkach, koszty podróży związane z ewentualną wizytą przygotowawczą.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km:

20 EUR na uczestnika.

Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej7. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, wnioskodawca musi określić odległość podróży w jedną stronę8.

 

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

Wsparcie organizacyjne

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

A5.1 na dzień działania na uczestnika9

W zależności od czasu trwania działania na uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile są uzasadnione i o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Koszty rzeczywiste

100 % kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów wsparcia związanego ze specjalnymi potrzebami i kosztów nadzwyczajnych należy uzasadnić w formularzu wniosku.

Koszty nadzwyczajne

Koszty wizy i koszty związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia, zaświadczeń lekarskich.

Koszty związane ze wsparciem uczestnictwa osób młodych o mniejszych szansach na takich samych warunkach jak inni (z wyłączeniem kosztów podróży i wsparcia organizacyjnego dla uczestników).

Koszty związane z utrzymaniem i zakwaterowaniem uczestników w trakcie wizyty przygotowawczej.
Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Wysokie koszty podróży uczestników (szczegóły – patrz rozdział „Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji”).

Koszty rzeczywiste

Koszty dotyczące zabezpieczenia finansowego: 75% kosztów kwalifikowalnych

 

Wysokie koszty podróży: maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

 

Inne koszty: 100% kosztów kwalifikowalnych

 

 

Mobilność osób pracujących z młodzieżą

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Podróż

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

 

Ponadto, w stosownych przypadkach, koszty podróży związane z ewentualną wizytą przygotowawczą.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km:

20 EUR na uczestnika.

Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać, korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej10. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, wnioskodawca musi określić odległość podróży w jedną stronę11.

 

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

Wsparcie organizacyjne

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

 

A5.2 na dzień działania na uczestnika12

Maksymalnie 1100 EUR na uczestnika13

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile są uzasadnione i o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Koszty rzeczywiste

100% kosztów kwalifikowalnych

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów wsparcia związanego ze specjalnymi potrzebami i kosztów nadzwyczajnych należy uzasadnić w formularzu wniosku.

Koszty nadzwyczajne

Koszty wizy i związane z otrzymaniem wizy, zezwolenia na pobyt, szczepienia.

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

Wysokie koszty podróży uczestników (szczegóły – zob. rozdział „Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji”).

Koszty rzeczywiste

 

Koszty dotyczące zabezpieczenia finansowego: 75% kosztów kwalifikowalnych

Wysokie koszty podróży: maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

Inne koszty: 100 % kosztów kwalifikowalnych

 

 

 

Wsparcie organizacyjne

Kwoty zależą od kraju, w którym odbywa się dane działanie w zakresie mobilności. W przypadku projektów składanych przez: organ publiczny na szczeblu regionalnym lub krajowym; stowarzyszenie regionów; europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej; organizację komercyjną aktywnie działającą w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – poniższe kwoty zostają obniżone o 50%.

 

 

Wymiany młodzieży (w euro na dzień)

 

Mobilność osób pracujących z młodzieżą

(w euro na dzień)

 

 

A5.1

A5.2

Belgia

42

65

Bułgaria

32

53

Republika Czeska

32

54

Dania

45

72

Niemcy

41

58

Estonia

33

56

Irlandia

49

74

Grecja

38

71

Hiszpania

34

61

Francja

38

66

Chorwacja

35

62

Włochy

39

66

Cypr

32

58

Łotwa

34

59

Litwa

34

58

Luksemburg

45

66

Węgry

33

55

Malta

39

65

Niderlandy

45

69

Austria

45

61

Polska

34

59

Portugalia

37

65

Rumunia

32

54

Słowenia

34

60

Słowacja

35

60

Finlandia

45

71

Szwecja

45

70

Zjednoczone Królestwo

45

76

Republika Macedonii Północnej

28

45

Islandia

45

71

Liechtenstein

45

74

Norwegia

50

74

Turcja

32

54

Serbia

29 48

kraj partnerski

29

48

 • 1. Główny budżet tych projektów mobilności przeznaczono na wsparcie działań transnarodowych obejmujących organizacje i uczestników z krajów programu. Natomiast z około 25% dostępnego na ten cel budżetu można sfinansować działania międzynarodowe obejmujące organizacje i uczestników z krajów programu i z krajów partnerskich sąsiadujących z UE (regiony 1–4; zob. rozdział „Kraje uprawnione” w części A niniejszego przewodnika).
 • 2. W tym kontekście za organ publiczny na szczeblu krajowym lub regionalnym uznaje się organ publiczny, który 1) świadczy usługi lub posiada administracyjny obszar kompetencji obejmujący terytorium całego kraju lub regionu oraz b) posiada monopol, co oznacza, że nie ma innego organu pełniącego te same funkcje w kraju lub regionie (typowe przykłady: ministerstwa, agencje państwowe, regionalne organy publiczne itd.). W tym sensie szkoły, uczelnie lub inne instytucje, nawet jeżeli zostały ustanowione prawem krajowym, są wyłączone z tej kategorii i uznawane za organy publiczne na szczeblu lokalnym.
 • 3. W przypadku grupy nieformalnej jeden z członków grupy, w wieku co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i odpowiedzialność w imieniu grupy.
 • 4. Zob. poprzedni przypis.
 • 5. Proszę wziąć pod uwagę: 
  • dolny limit wieku – do dnia rozpoczęcia działania uczestnicy muszą osiągnąć wiek minimalny.
  • górny limit wieku – w dniu złożenia wniosku uczestnicy nie mogą przekroczyć wskazanego maksymalnego wieku.
 • 6. Liderem grupy jest osoba dorosła, która towarzyszy osobom młodym uczestniczącym w wymianie młodzieży w celu zapewnienia im skutecznego uczenia się, ochrony i bezpieczeństwa.
 • 7. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl
 • 8. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).
 • 9. Włączając liderów grup i osoby towarzyszące.
 • 10. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl
 • 11. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).
 • 12. Włączając osoby prowadzące szkolenie, osoby wspomagające i osoby towarzyszące.
 • 13. Włączając osoby prowadzące szkolenie, osoby wspomagające i osoby towarzyszące.