TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Fiataloknak és ifjúságsegítőknek szánt mobilitási projekt

1

2019-ben a projektek kiválasztása során a hangsúly a következőkre helyeződik:

 • a perifériára szorult fiatalok megszólítása, a sokszínűségnek, a kultúrák közötti és a vallások közötti párbeszédnek, a szabadság közös értékeinek, a toleranciának és az emberi jogok tiszteletben tartásának a támogatása, továbbá a médiaműveltséget, a kritikus gondolkodást és a fiatalok kezdeményezőkészségét fokozó projektek, valamint
 • az ifjúságsegítők olyan kompetenciáinak fejlesztése, illetve számukra olyan szakmai fejlődést elősegítő módszerek átadása, ideértve a digitális ifjúsági munkát, amelyek a társadalmunk közös alapvető értékeinek az átadásához (különösen a nehezen megszólítható fiatalok számára), továbbá a fiatalok erőszakos radikalizálódásának megelőzéséhez szükségesek.

E tekintetben – figyelembe véve a kritikus európai helyzetet, valamint azt a tényt, hogy az ifjúsági munka, a nem formális tanulás jelentősen hozzájárulhat a menekültek, a menedékkérők és a migránsok igényeinek figyelembevételéhez és/vagy az e problémára irányuló figyelemfelkeltéshez – különös figyelem irányul a menekültek/menedékkérők vagy migránsok részvételével zajló vagy rájuk összpontosító ifjúsági mobilitási projektek támogatására is.

 

A mobilitási projektek az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet tartalmazhatnak:

Fiatalok mobilitása: Ifjúsági csereprogramok:

Az ifjúsági csereprogramok lehetővé teszik, hogy legalább két különböző országból származó fiatalok találkozzanak, és legfeljebb 21 napot együtt töltsenek. A résztvevők – csoportvezetők támogatásával – ennek során közösen hajtanak végre olyan (műhelyfoglalkozásokból, gyakorlatokból, vitákból, szerepjátékokból, szimulációkból, szabadtéri tevékenységekből stb. összeálló) munkaprogramot, amelyet az ifjúsági csere előtt közösen terveztek meg és készítettek elő. Az ifjúsági csereprogramoknak köszönhetően a fiataloknak lehetőségük van kompetenciáik fejlesztésére; a társadalmi szempontból fontos témák/témakörök tudatosítására; új kultúrák, szokások és életstílusok felfedezésére, főleg a társaiktól való tanulás révén; valamint olyan értékek megerősítésére, mint a szolidaritás, a demokrácia, a barátság stb. Az ifjúsági csereprogramok során a tanulási folyamat nem formális oktatási módszerekre épül. Az ifjúsági csereprogramra jellemző rövid távú tevékenység megfelelő lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű fiatalok részvételére, mivel egy ifjúsági csere folyamán a résztvevő a csoport által biztosított környezetben tud tapasztalatot szerezni, amit a csoportvezetők munkájukkal segítenek. Egy ifjúsági csereprogram megfelelő teret ad a társadalmi bevonásról és sokszínűségről való gondolkodásra, tanulásra. Az ilyen programok legalább két, különböző uniós és Unión kívüli országokból származó résztvevő szervezet közötti, nemzetközi együttműködésen alapulnak.

Az ifjúsági csereprogramok finanszírozása keretében a következő tevékenységek nem támogathatók: felsőoktatási tanulmányutak; profitszerzésre irányuló cseretevékenységek; turizmusnak minősíthető cseretevékenységek; fesztiválok; nyaralás; előadás céljából történő utazás.

Ifjúságsegítők mobilitása:

Ez a tevékenység a következők révén járul hozzá az ifjúságsegítők szakmai fejlődéséhez: nemzetközi szemináriumok, tanfolyamok, kapcsolatépítési események, tanulmányi látogatások stb.; és külföldi szakmai látogatás az ifjúságügy területén tevékenykedő intézményeknél, szervezeteknél. Mindezek a tevékenységek testreszabhatók és kombinálhatók a projekt szervezésében résztvevő szervezetek által feltárt igények kielégítésére és kívánt hatások elérésére. A résztvevő ifjúságsegítők szakmai fejlődésének hozzá kell járulnia a szervezetük minőségi ifjúsági munkára való alkalmasságának fokozásához, és egyértelmű hatással kell lennie a résztvevő ifjúságsegítők fiatalokkal folytatott rendszeres munkájára. A tanulási eredményeket – beleértve az anyagokat és az innovatív módszereket és eszközöket – tovább kell terjeszteni az ifjúsági területen, hogy hozzájáruljanak az ifjúsági munka minőségének javításához és/vagy az ifjúságpolitika fejlesztéséhez és az együttműködéshez.

 

A projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe

A mobilitási projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe és feladatai a következők:

 • Ifjúsági mobilitási projekt koordinátora: valamennyi partnerszervezet/-intézmény nevében pályázatot nyújt be az egész projektre.
 • Küldő szervezet/intézmény: feladata a fiatalok és az ifjúságsegítők külföldre küldése (feladatai többek között a következők: a gyakorlati intézkedések megszervezése; a résztvevők kiutazás előtti felkészítése; a résztvevők támogatása a projekt valamennyi szakaszában).
 • Fogadó szervezet/intézmény: feladata a tevékenység házigazdai szervezése, a résztvevőknek szánt tevékenységekhez kapcsolódó programoknak a résztvevőkkel és partnerszervezetekkel/-intézményekkel együttműködésben történő kidolgozása, valamint a résztvevők támogatása a projekt valamennyi szakaszában.

 

A projekt értékelésének szempontjai

Az alábbiakban találhatók a mobilitási projektek által az Erasmus+ támogatásra való jogosultság érdekében teljesítendő formai követelmények:

 

A támogathatóság általános feltételei

Támogatható tevékenységek

Az ifjúsági mobilitási projekteknek legalább az egyiket tartalmazniuk kell a következő tevékenységek közül:

 • ifjúsági csereprogramok;
 • ifjúságsegítők mobilitása.

Támogatható résztvevő szervezetek/ intézmények

Résztvevő szervezet/intézmény lehet:

 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • európai ifjúsági nem kormányzati szervezet;
 • szociális vállalkozás;
 • helyi szintű közintézmény;
 • fiatalok olyan csoportjai, akik ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik (vagyis fiatalok informális csoportjai);

valamint:

 • regionális vagy nemzeti szintű közintézmény2;
 • régiók szövetsége;
 • európai területi együttműködési csoportosulás;
 • a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profitorientált szervezetek,

amelyek székhelye valamely programországban vagy az Unióval szomszédos partnerországban található (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).

Ki pályázhat?

Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező résztvevő szervezet/intézmény vagy csoport lehet3. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes résztvevő szervezet/intézmény nevében.

Az ifjúsági mobilitási projektre különleges finanszírozási szabályok érvényesek (lásd a „Finanszírozási szabályok” című szakaszt), ha a pályázó:

 • nemzeti vagy regionális szintű közintézmény4;
 • régiók szövetsége;
 • európai területi együttműködési csoportosulás;
 • a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profitorientált szervezet.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma és profilja

A mobilitási tevékenység olyan transznacionális tevékenység, amelyben legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó), különböző programországokból származó szervezet/intézmény vesz részt. Ha az ifjúsági mobilitási projekt csak egy tevékenységet irányoz elő, a koordinátornak küldő vagy fogadó szervezetként/intézményként is el kell járnia. Ha az ifjúsági mobilitási projekt egynél több tevékenységet irányoz elő, a koordinátor – nem kötelező jelleggel, de – eljárhat küldő vagy fogadó szervezetként/intézményként. A koordinátor semmi esetre sem lehet az Unióval szomszédos partnerországban működő szervezet/intézmény.

Programországokon belüli tevékenységek: valamennyi résztvevő szervezetnek/intézménynek programországból kell származnia.

Az Unióval szomszédos partnerországokkal közös tevékenységek: a tevékenységben legalább egy olyan szervezetnek/intézménynek kell részt vennie, amely programországban működik, illetve egy másik olyan szervezetnek/intézménynek, amely az Unióval szomszédos partnerországban működik.

A projekt időtartama

3–24 hónap.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak a következő határidőkig kell benyújtaniuk a támogatás iránti kérelmüket:

 • az ugyanazon év május 1-je és szeptember 30-a között kezdődő projektekre február 5-éig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig);
 • az ugyanazon év augusztus 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre április 30-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig);
 • a következő év január 1-je és május 31-e között kezdődő projektekre október 1-ig (brüsszeli idő szerint déli 12 óráig).

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit lásd a pályázati útmutató C. részében.

Egyéb feltételek

A pályázati formanyomtatványhoz a projekt során tervezett minden egyes ifjúsági csereprogram és az ifjúságsegítők mobilitási tevékenységére vonatkozóan ütemtervet kell csatolni.

A pályázati formanyomtatványhoz csatolni kell a jogi képviselő nyilatkozatát.

 

A támogathatóság további feltételei ifjúsági csereprogramok esetében

A tevékenység időtartama

5–21 nap, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységet a tevékenységben résztvevő szervezetek/intézmények egyikének országában kell végrehajtani. 

Támogatható résztvevők

13 és 30 év közötti fiatalok5

A küldő vagy a fogadó szervezet/intézmény országában kell lakóhellyel rendelkezniük. Az ifjúsági csereprogramban résztvevő csoportvezetőknek legalább 18 évesnek kell lenniük.6.

Az egyes országok résztvevőinek száma és csoportjainak összetétele

Legalább 16, legfeljebb 60 résztvevő (csoportvezető(k) nélkül) tevékenységeként.

Csoportonként legalább 4 résztvevő (csoportvezető(k) nélkül) tevékenységenként.

Minden ország csoportjának élén lennie kell legalább egy csoportvezetőnek.

A fogadó szervezet/intézmény országának résztvevőiből álló csoportnak minden egyes tevékenységben részt kell vennie. 

Egyéb feltételek

A nemzeti iroda székhelye szerinti országgal való áttekinthető kapcsolat fenntartása érdekében minden tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó szervezetnek/intézménynek a pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie.

Előkészítő látogatás:

Ha a pályázat előirányoz előkészítő látogatást, a következő formai követelményeknek kell megfelelni:

 • az előkészítő látogatás időtartama: legfeljebb 2 nap (az utazással töltött napok kivételével);
 • a résztvevők száma: csoportonként7 1 résztvevő. A létszám csoportonként 2 főre emelhető azzal a feltétellel, hogy a második résztvevő a tevékenységben résztvevő olyan fiatal, aki nem csoportvezetői vagy oktatói szerepet tölt be.

 

A támogathatóság további feltételei ifjúságsegítők esetében

A tevékenység időtartama

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A legalább 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységet a tevékenységben résztvevő szervezetek/intézmények egyikének országában kell végrehajtani.

Támogatható résztvevők

Nincs korhatár. Az oktatók és a facilitátorok kivételével a résztvevőknek a küldő vagy a fogadó szervezet/intézmény országában kell lakóhellyel rendelkezniük.

Résztvevők száma

A projekt minden egyes tevékenységében legfeljebb 50 résztvevő (adott esetben az oktatókat és a facilitátorokat is beleértve).

A fogadó szervezet/intézmény országából származó résztvevőknek minden egyes tevékenységben részt kell venniük.

Egyéb feltételek

A nemzeti iroda székhelye szerinti országgal való áttekinthető kapcsolat fenntartása érdekében minden tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó szervezetnek/intézménynek a pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie.

 

A pályázó szervezetek/intézmények elbírálására a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján kerül sor. További információkért tanulmányozza a pályázati útmutató C. részét.

 

Odaítélési szempontok

A pályázatok értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 

 • A pályázat relevanciája a következő szempontok alapján:
  • a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projekt céljai” című szakaszt);
  • a résztvevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők igényei és célkitűzései.
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
  • hátrányos helyzetű fiatalok megszólítása, ideértve a menekülteket, a menedékkérőket, valamint a migránsokat is.
  • a sokszínűségnek, a kultúrák közötti és a vallások közötti párbeszédnek, a szabadság közös értékeinek, a toleranciának és az emberi jogok tiszteletben tartásának a támogatása, továbbá a médiaműveltséget, a kritikus gondolkodást és a fiatalok kezdeményezőkészségét fokozó projektek;
  • az ifjúságsegítők olyan kompetenciáinak fejlesztése, illetve szakmai fejlődésük – beleértve a digitális ifjúsági munkát is – érdekében számukra olyan módszerek átadása, amelyek a társadalmunk közös alapvető értékeinek - különösen a nehezen megszólítható fiatalok számára - történő átadásához, továbbá a fiatalok erőszakos radikalizálódásának megelőzéséhez szükségesek.
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
  • kiváló tanulási eredmények biztosítása a résztvevők számára;
  • a résztvevőrésztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak és nemzetközi hatókörének megerősítése;
  • a résztvevő szervezetek ifjúsági munkájának minőségi javulását eredményezni
 • A pályázat milyen mértékben vonja be a cselekvés új résztvevőit.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 40 pont)

 

 

 • A projektpályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a mobilitási tevékenységek megvalósítása és nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • Az azonosított szükségletek, projektcélkitűzések, résztvevői profilok és a javasolt tevékenységek tananyagának összhangja.
 • A gyakorlati intézkedések, az irányítási és támogatási módszerek minősége.
 • A résztvevőknek nyújtott felkészítés minősége.
 • A nem formális tanulásra vonatkozóan a pályázatban leírt participatív módszerek minősége.
 • A fiatalok vagy az ifjúságsegítők mennyire aktívan vesznek részt a projekt minden szintjén.
 • A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló lépések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes alkalmazása.
 • A résztvevők mobilitási tevékenységekre való kiválasztására és/vagy mobilitási tevékenységekbe való bevonására irányuló lépések alkalmassága.
 • Az Unióval szomszédos partnerországokkal megvalósuló tevékenységek esetében a partner- és programországok szervezeteinek/intézményeinek kiegyensúlyozott részvétele.
 • A résztvevőrésztvevő szervezetek/intézmények és más érdekeltek közötti együttműködés és kommunikáció minősége.

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt lehetséges hatása:
 • A résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően.
 • A projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és magánszemélyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szintű hatás.
 • A projekt eredményeinek a résztvevő szervezetek/intézmények körében és azokon kívül történő terjesztését ösztönző intézkedések alkalmassága és minősége.

 

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Minden értékelési szempont esetében ezen kívül legalább a maximálisan megadható pontok felét (azaz „A projekt relevanciája” és a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15. „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot) el kell érniük.

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói támogatást kérhetnek az utazási költségeikre a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-ának fedezésére; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek a távolsági sávok szerint megállapított egységköltség- hozzájáruláson alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást

Egyéb információ

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

Finanszírozási szabályok

A mobilitási projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Ifjúsági csereprogramok

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

Juttatási szabály

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (többek között a kísérő személyek) utazási költségeihez való hozzájárulás.

 

Ezenfelül adott esetben egy lehetséges előkészítő látogatás utazási költségei

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km-es távolság esetén:

20 EUR/ résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani8. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie.9.

 

100–499 km-es távolság esetén:

180 EUR/ résztvevő

500–1999 km-es távolság esetén:

275 EUR/ résztvevő

2000–2999 km-es távolság esetén:

360 EUR/ résztvevő

3000–3999 km-es távolság esetén:

530 EUR/ résztvevő

4000–7999 km-es távolság esetén:

820 EUR/ résztvevő

8000 km-es és nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/ résztvevő

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (beleértve a résztvevők felkészítését és a mobilitási tevékenység alatti ellenőrzését és támogatását, valamint a tanulási eredmények ellenőrzésének támogatását és a terjesztési tevékenységeket is).

Egységköltség-hozzájárulás

A5. 1/tevékenység napjainak száma/résztvevő10

Az egyes résztvevők tevékenységének időtartama alapján (ha szükséges, beszámítható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Sajátos nevelési igényű résztvevők támogatása

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint az őket kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevők számára nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Szervezési támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Tényleges költségek

Az elszámolható költségek 100%-a

Feltételhez kötött: a sajátos nevelési igények miatt és a rendkívüli költségek fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését meg kell indokolni a pályázati formanyomtatványon.

Rendkívüli költségek

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

A hátrányos helyzetű fiatalok egyenlő részvételi feltételeinek támogatására szolgáló költségek (kivéve a résztvevők utazási és szervezési támogatási költségeit).

Az előkészítő látogatás során a résztvevők elszállásolásához és ellátásához kapcsolódó költségek.
Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről cselekvésről” című szakaszt).

Tényleges költségek

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 75%-a

 

Magas utazási költségek: az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a

 

Egyéb költségek: Az elszámolható költségek 100%-a

 

 

Ifjúságsegítők mobilitása

Elszámolható költségek

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

Juttatási szabály

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (többek között a kísérő személyek) utazási költségeihez való hozzájárulás.

 

Ezenfelül adott esetben egy lehetséges előkészítő látogatás utazási költségei

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km-es távolság esetén:

20 EUR/ résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani11. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie.12.

 

100–499 km-es távolság esetén:

180 EUR/ résztvevő

500–1999 km-es távolság esetén:

275 EUR/ résztvevő

2000–2999 km-es távolság esetén:

360 EUR/ résztvevő

3000–3999 km-es távolság esetén:

530 EUR/ résztvevő

4000–7999 km-es távolság esetén:

820 EUR/ résztvevő

8000 km-es és nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/ résztvevő

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (beleértve a résztvevők felkészítését és a mobilitási tevékenység alatti ellenőrzését és támogatását, valamint a tanulási eredmények ellenőrzésének támogatását és a terjesztési tevékenységeket is).

Egységköltség-hozzájárulás

 

A5. 2/nap/önkéntes13

Legfeljebb 1 100 EUR/résztvevő14

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (szükség esetén beszámítható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Sajátos nevelési igényű résztvevők támogatása

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint az őket kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevők számára nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Szervezési támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Tényleges költségek

Az elszámolható költségek 100%-a

Feltételhez kötött: a sajátos nevelési igények miatt és a rendkívüli költségek fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését meg kell indokolni a pályázati formanyomtatványon.

Rendkívüli költségek

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások.

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről cselekvésről” című szakaszt).

A hátrányos helyzetű ifjúságsegítők egyenlő részvételi feltételeinek támogatására szolgáló költségek (kivéve a résztvevők utazási és szervezési támogatási költségeit).

Tényleges költségek

 

Pénzügyi garancia költségei: az elszámolható költségek 75%-a

Magas utazási költségek: az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a

Egyéb költségek: az elszámolható költségek 100%-a

 

 

 

Szervezési támogatás

Az összeg a mobilitási tevékenység megvalósításának helyszínétől függ. A következők által benyújtott projektek esetén: regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; régiók szövetsége; európai területi együttműködési csoportosulás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profitorientált szervezet, az alábbi összegek 50%-kal csökkennek.

 

 

Ifjúsági csereprogramok (EUR/nap)

 

Ifjúságsegítők mobilitása

(EUR/nap)

 

 

A5.1

A5.2

Belgium

42

65

Bulgária

32

53

Cseh Köztársaság

32

54

Dánia

45

72

Németország

41

58

Észtország

33

56

Írország

49

74

Görögország

38

71

Spanyolország

34

61

Franciaország

38

66

Horvátország

35

62

Olaszország

39

66

Ciprus

32

58

Lettország

34

59

Litvánia

34

58

Luxemburg

45

66

Magyarország

33

55

Málta

39

65

Hollandia

45

69

Ausztria

45

61

Lengyelország

34

59

Portugália

37

65

Románia

32

54

Szlovénia

34

60

Szlovákia

35

60

Finnország

45

71

Svédország

45

70

Egyesült Királyság

45

76

Észak-Macedónia​

28

45

Izland

45

71

Liechtenstein

45

74

Norvégia

50

74

Törökország

32

54

Szerbia

29 48

Partnerország

29

48

 • 1. Ezen mobilitási projektek elsődleges költségvetését a programországok szervezeteit és résztvevőit érintő transznacionális tevékenységek támogatásához rendelik. A rendelkezésre álló költségvetésnek megközelítőleg 25%-ából azonban programországokat és az EU-val szomszédos partnerországokat (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát) érintő nemzetközi tevékenységek is finanszírozhatók
 • 2. Ebben az összefüggésben nemzeti vagy regionális szintű közintézmény alatt olyan közintézmény értendő, amely 1) az ország vagy a régió egész területére kiterjedő szolgáltatásokat nyújt, vagy az ország vagy a régió egész területére kiterjedő közigazgatási hatáskörrel rendelkezik, és b) monopolhelyzetben van, azaz az adott országban vagy régióban nincs más olyan testület, amely ugyanazt a feladatkört látja el (jellemző példák: minisztériumok, állami ügynökségek, regionális hatóságok stb.). Ebben az összefüggésben az iskolák, egyetemek és egyéb szervek nem nemzeti vagy regionális szintű, hanem helyi szintű közintézménynek minősülnek még abban az esetben is, ha egyébként a nemzeti jog szerint jöttek létre.
 • 3. Informális csoport esetében a csoport egyik – legalább 18 éves – tagja vállalja a képviselő szerepét, és a csoport nevében felelősséget vállal.
 • 4. Lásd az előző lábjegyzetet
 • 5. Kérjük, vegyék figyelembe a következőket: 
  • Alsó korhatár: a résztvevőknek a tevékenység kezdő időpontjáig be kell tölteniük az alsó korhatárként megadott életkort.
  • Felső korhatár: a résztvevők a pályázati határidő napján nem lehetnek idősebbek a felső korhatárként megadott életkornál.
 • 6. A csoportvezető az ifjúsági csereprogramban részt vevő fiatalokat kísérő felnőtt, aki a fiatalok hatékony tanulásáért, védelméért és biztonságáért felel.
 • 7. A résztvevő lehet csoportvezető, oktató vagy a tevékenységben résztvevő, csoportvezetői vagy oktatói szerepkör nélküli fiatal
 • 8. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 9. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda- és visszaútra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást (275 EUR).
 • 10. A csoportvezetőket és a kísérő személyeket is beleértve.
 • 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 12. Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda- és visszaútra fizetendő költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatást (275 EUR).
 • 13. Az oktatókat, a facilitátorokat és a kísérő személyeket is beleértve.
 • 14. Az oktatókat, a facilitátorokat és a kísérő személyeket is beleértve.