Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekt mobilnosti za mlade i osobe koje rade s mladima

Tijekom 2019. u odabiru projekata naglasak će biti na1:

 • uključivanju marginaliziranih mladih, promicanju različitosti, međukulturnom i međureligijskom dijalogu, zajedničkim vrijednostima slobode, tolerancije i poštovanja ljudskih prava te na projektima za poboljšanje medijske pismenosti, kritičkog razmišljanja i inicijativa kod mladih
 • razvijanju kompetencija i metoda za profesionalni razvoj, uključujući i digitalni rad s mladima, kod osoba koje rade s mladima potrebnih za prenošenje temeljnih zajedničkih društvenih vrijednosti, osobito mladima do kojih je teško doprijeti, te prevenciji nasilne radikalizacije mladih.

S obzirom na kriznu situaciju u Europi te činjenicu da rad s mladima, neformalne aktivnosti učenja i volonterstvo mogu uvelike pridonijeti ispunjavanju potreba izbjeglica, tražitelja azila i migranata i/ili jačanju svijesti o tom pitanju u lokalnim zajednicama, posebna će se pozornost posvetiti podupiranju projekata mobilnosti mladih koji uključuju izbjeglice/tražitelje azila i migrante ili su namijenjeni njima.

Projekt mobilnosti može kombinirati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

Mobilnost mladih ljudi: razmjene mladih

Razmjene mladih omogućuju skupinama mladih ljudi iz najmanje dviju različitih zemalja da se sastaju i zajedno žive do 21 dan. Za vrijeme razmjene mladih, sudionici, uz podršku voditelja skupine, zajednički provode program rada (kombinacija radionica, vježbi, rasprava, igranja uloga, simulacija, aktivnosti na otvorenom itd.) koji su osmislili i pripremili prije razmjene. Razmjene mladih omogućuju mladim ljudima da razvijaju kompetencije, postanu svjesni društveno važnih tema/tematskih područja, otkrivaju nove kulture, navike i načine života, uglavnom putem suradničkog učenja, jačaju vrijednosti kao što su solidarnost, demokracija, prijateljstvo itd. Proces učenja u razmjenama mladih provodi se metodama neformalnog obrazovanja. Razmjerno kratko trajanje razmjene povoljno je za uključivanje mladih koji imaju manje mogućnosti. Razmjena mladih pruža mogućnost stjecanja iskustva međunarodne mobilnosti u sigurnom okruženju skupine uz mogućnost sudjelovanja odgovarajućeg broja voditelja skupine koji se brinu za sudionike. Također može biti prikladno okruženje za raspravu i učenje o pitanjima socijalne uključenosti i različitosti. Razmjene mladih temelje se na transnacionalnoj suradnji između dvaju ili više organizacija sudionica iz različitih zemalja i izvan Europske unije.

Sljedeće aktivnosti nisu prihvatljive za bespovratna sredstva u okviru razmjene mladih: akademska studijska putovanja, aktivnosti razmjene usmjerene na ostvarivanje financijske dobiti, aktivnosti razmjene koje se smatraju turizmom, festivali, putovanja na godišnji odmor, turneje s nastupima.

Mobilnost osoba koje rade s mladima

Ova aktivnost podupire profesionalni razvoj osoba koje rade s mladima provedbom aktivnosti kao što su transnacionalni/međunarodni seminari, tečajevi osposobljavanja, događanja za uspostavu kontakta, studijski posjeti itd. ili praćenje rada/hospitiranje u inozemstvu u organizaciji aktivnoj u području mladih. Sve te aktivnosti mogu se prilagoditi i kombinirati kako bi odgovarale potrebama i željenom utjcaju koje definiraju organizacije sudionice u projektu. Profesionalni razvoj uključenih osoba koje rade s mladima trebao bi doprinijeti izgradnji kapaciteta njihove organizacije za kvalitetan rad s mladima te bi trebao imati jasan učinak na redoviti rad s mladima uključenih osoba koje rade s mladima. Trebalo bi dalje među mladima širiti ishode učenja, uključujući sve materijale i inovativne metode i alate, kako bi se doprinijelo unapređenju kvalitete rada s mladima i/ili potakao razvoj politike mladih i suradnja.

Koja je uloga organizacija koje sudjeluju u tom projektu?

Organizacije koje sudjeluju u projektu mobilnosti imaju sljedeće uloge i zadaće:

 • Koordinator projekta mobilnosti mladih: podnošenje zahtjeva za cijeli projekt u ime svih partnerskih organizacija.
 • Organizacija pošiljateljica: zadužena za slanje mladih i osoba koje rade s mladima u inozemstvo (to uključuje praktičnu organizaciju, pripremu sudionika prije odlaska, pružanje podrške sudionicima u svim fazama projekta).
 • Organizacija primateljica: odgovorna za organizaciju aktivnosti, razvoj programa aktivnosti za sudionike u suradnji sa sudionicima i partnerskim organizacijama, pružanje potpore sudionicima u svim fazama projekta.

Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje tog projekta?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje projekt mobilnosti mora ispuniti kako bi mogao dobiti bespovratna sredstva iz programa Erasmus+:

Opći kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive aktivnosti

Projekt mobilnosti mladih mora obuhvaćati najmanje jednu od sljedećih aktivnosti:

 • razmjene mladih
 • mobilnost osoba koje rade s mladima.

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • europska nevladina organizacija za mlade
 • socijalno poduzeće
 • javno tijelo na lokalnoj razini
 • skupina mladih aktivnih u području rada s mladima, ali ne nužno u kontekstu organizacije mladih (tj. neformalna skupina mladih)

te:

 • javno tijelo na regionalnoj ili nacionalnoj razini2
 • udruženje regija
 • Europska grupacija za teritorijalnu suradnju
 • tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području korporativne socijalne odgovornosti

s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili u partnerskoj zemlji u susjedstvu EU-a (regije od 1. do 4.; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

Tko se može

prijaviti?

Zahtjev može predati bilo koja organizacija sudionica ili skupina3 s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa. Ta organizacija podnosi zahtjev u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu.

Projekt mobilnosti mladih financira se na poseban način (vidjeti odjeljak „pravila financiranja”) ako je podnositelj:

 • javno tijelo na regionalnoj ili nacionalnoj razini4
 • udruženje regija
 • Europska grupacija za teritorijalnu suradnju
 • tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području korporativne socijalne odgovornosti.

Broj i profil organizacija sudionica

Aktivnost mobilnosti transnacionalna je aktivnost i uključuje barem dvije organizacije sudionice (organizaciju pošiljateljicu i primateljicu) iz različitih zemalja. Ako je u projektu mobilnosti mladih predviđena samo jedna aktivnost, koordinator mora preuzeti i ulogu organizacije pošiljateljice ili primateljice. Ako je u projektu mobilnosti mladih predviđeno više aktivnosti, koordinator projekta može, ali ne mora preuzeti ulogu organizacije pošiljateljice ili primateljice. Koordinator ni u kojem slučaju ne može biti organizacija iz partnerske zemlje u susjedstvu EU-a.

Aktivnosti u zemljama sudionicama programa: sve organizacije sudionice moraju biti iz zemlje sudionice programa.

Aktivnosti s partnerskim zemljama u susjedstvu EU-a: aktivnost mora uključivati barem jednu organizaciju sudionicu iz zemlje sudionice programa i jednu organizaciju sudionicu iz partnerske zemlje u susjedstvu EU-a.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mjeseca.

Kome predati zahtjev?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica ima poslovni nastan.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava do sljedećih datuma:

 • 5. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje između 1. svibnja i 30. rujna iste godine
 • 30. travnja u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje između 1. kolovoza i 31. prosinca iste godine
 • 1. listopada u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Raspored za svaku aktivnost razmjene mladih i mobilnosti osoba koje rade s mladima koja se planira u okviru projekta mora se priložiti obrascu projekta.

Obrascu zahtjeva mora se priložiti izjava o časti pravnog zastupnika.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za razmjene mladih

Trajanje aktivnosti

Od 5 dana do 21 dan, ne uključujući vrijeme putovanja.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Aktivnost se mora provoditi u zemlji jedne od organizacija koje u njoj sudjeluju. 

Prihvatljivi sudionici

Mladi u dobi od 13 do 30 godina5

s prebivalištem u zemljama u kojima se nalaze njihove organizacije pošiljateljice ili primateljice. Voditelji skupina6 koji su uključeni u razmjenu mladih moraju imati najmanje 18 godina.

Broj sudionika i sastav nacionalnih skupina

Najmanje 16, a najviše 60 sudionika (ne računajući voditelje skupina) po aktivnosti.

Najmanje 4 sudionika po skupini (ne računajući voditelje skupina) po aktivnosti.

Svaka nacionalna skupina mora imati barem jednog voditelja.

Skupina sudionika iz zemlje u kojoj se nalazi organizacija primateljica mora biti uključena u svaku aktivnost. 

Ostali kriteriji

Kako bi se zadržala jasna veza sa zemljom u kojoj se nalazi nacionalna agencija, barem jedna od organizacija pošiljateljica ili organizacija primateljica u svakoj aktivnosti mora biti iz zemlje u kojoj se nalazi nacionalna agencija kojoj je podnesen zahtjev.

Posjet u svrhu planiranja aktivnosti (APV = Advance Planning Visit):

Ako je u projektu predviđen APV, moraju se poštovati sljedeći kriteriji prihvatljivosti:

 • trajanje APV-a: najviše 2 dana (bez putovanja)
 • broj sudionika: 1 sudionik po skupini7. Broj sudionika može se povisiti na 2 pod uvjetom da je drugi sudionik mlada osoba koja sudjeluje u aktivnosti, ali nema ulogu voditelja skupine ili osposobljavanja.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za mobilnost osoba koje rade s mladima

Trajanje aktivnosti

Od 2 dana do 2 mjeseca, ne uključujući vrijeme putovanja.

Ta minimalna 2 dana moraju biti uzastopna.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Aktivnost se mora provoditi u zemlji jedne od organizacija koje u njoj sudjeluju.

Prihvatljivi sudionici

Nema dobne granice. Sudionici, osim voditelja osposobljavanja i posrednika, moraju imati prebivalište u zemlji u kojoj se nalazi njihova organizacija pošiljateljica ili primateljica.

Broj sudionika

Do 50 sudionika (uključujući, ako je primjenjivo, voditelje osposobljavanja i posrednike) u svakoj aktivnosti planiranoj u okviru projekta.

Sudionici iz zemlje u kojoj se nalazi organizacija primateljica moraju biti uključeni u svaku aktivnost.

Ostali kriteriji

Kako bi se zadržala jasna veza sa zemljom u kojoj se nalazi nacionalna agencija, barem jedna od organizacija pošiljateljica ili organizacija primateljica u svakoj aktivnosti mora biti iz zemlje u kojoj se nalazi nacionalna agencija kojoj je podnesen zahtjev.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za:
 • ciljeve aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi projekta mobilnostiˮ)
 • potrebe i ciljeve organizacija sudionica i pojedinih sudionika.
 • Stupanj do kojeg prijedlog može:
 • uključivati mlade s manje mogućnosti, uključujući izbjeglice, tražitelje azila i migrante
 • promicati raznolikost, međukulturni i međureligijski dijalog, zajedničke vrijednosti slobode, tolerancije i poštovanja ljudskih prava te ostvariti projekte za poboljšanje medijske pismenosti, kritičkog razmišljanja i inicijative kod mladih
 • razvijati kompetencije i metode kod osoba koje rade s mladima za njihov profesionalni razvoj, uključujući digitalni rad s mladima, koje su potrebne za prenošenje temeljnih zajedničkih društvenih vrijednosti, osobito mladima do kojih je teško doprijeti te sprječavati nasilnu radikalizaciju mladih.
 • Stupanj do kojeg prijedlog može:
  • proizvoditi visokokvalitetne ishode učenja za sudionike
  • jačati sposobnosti i međunarodni doseg organizacija sudionica;
  • što dovodi do unapređenja kvalitete organizacija sudionica u radu s mladima.
 • Stupanj do kojeg prijedlog uključuje nove sudionike aktivnosti.

Kvaliteta plana i provedbe projekta

(najviše 40 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza predloženog projekta (priprema, provedba aktivnosti mobilnosti i praćenje)
 • Usklađenost između utvrđenih potreba, ciljeva projekta, profila sudionika i obrazovnog sadržaja i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore
 • Kvaliteta pripreme koja je osigurana sudionicima
 • Kvaliteta predloženih neformalnih participativnih metoda učenja
 • Stupanj do kojeg su mladi ili osobe koje rade s mladima aktivno uključeni u sve razine projekta
 • Kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja te dosljedna uporaba europskih alata za transparentnost i priznavanje
 • Primjerenost mjera za odabir i/ili uključivanje sudionika u aktivnosti mobilnosti
 • U slučaju aktivnosti s partnerskim zemljama u susjedstvu EU-a uravnotežena zastupljenost organizacija iz zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja
 • Kvaliteta suradnje i komunikacije među organizacijama sudionicama i s drugim relevantnim dionicima

Učinak i širenje

(najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za vrednovanje ishoda projekta.
 • Mogući učinak projekta:
 • na sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon završetka projekta
 • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini.
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica.

Kako bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Nadalje, moraju dobiti barem polovinu od najvišeg broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak i širenje” te 20 bodova za kategoriju „kvaliteta plana i provedbe projektaˮ).

Što biste još trebali znati o toj aktivnosti?

Izvanredni troškovi za skupa putovanja

Podnositeljima prijedloga projekata mobilnosti omogućit će se potraživanje financijske potpore za skupe putne troškove sudionika pod naslovom proračuna „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova: pogledajte „Koja su pravila financiranja?”). Ta mogućnost dostupna je pod uvjetom da podnositelj može dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardna bespovratna sredstva za putovanja.

Ostale informacije

Više obveznih kriterija i dodatnih korisnih informacija o toj aktivnosti nalazi se u Prilogu I. ovom Vodiču. Mole se zainteresirane organizacije da pažljivo pročitaju relevantne odjeljke tog priloga prije nego što zatraže financijsku potporu.

Koja su pravila financiranja?

Proračun projekta mobilnosti mora se izraditi na temelju sljedećih pravila za financiranje (u EUR):

A) Razmjene mladih

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe u pratnji, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Osim toga, ako je primjenjivo, za putne troškove za mogući posjet u svrhu planiranja aktivnosti.

Doprinos za jedinične troškove

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija8. Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja kako bi se mogao izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje9.

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Organizacijska potpora

Troškovi koji su izravno povezani s primjenom aktivnosti mobilnosti (uključujući pripremu, praćenje i potporu sudionicima tijekom mobilnosti, potporu za vrednovanje ishoda učenja, aktivnosti širenja).

Doprinos za jedinične troškove

A5.1 po danu aktivnosti po sudioniku10

Na temelju trajanja aktivnosti po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom i osobe u pratnji (uključujući troškove putovanja i boravka, ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „organizacijska potpora”).

Stvarni troškovi

100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za pokrivanje troškova za posebne potrebe i izvanrednih troškova mora biti obrazložen u obrascu zahtjeva.

Izvanredni troškovi

Troškovi viza i povezani troškovi, troškovi dozvola boravka, cjepiva, liječničke potvrde.

Troškovi za potporu sudjelovanja mladih s manje mogućnosti pod jednakim uvjetima (osim putnih troškova i organizacijske potpore za sudionike).

Troškovi prehrane i smještaja sudionika tijekom posjeta u svrhu planiranja aktivnosti.
Troškovi pružanja financijskog jamstva ako to zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika (više u odjeljku „Što biste još trebali znati o toj aktivnosti”).

Stvarni troškovi

Troškovi financijskog jamstva: 75 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: najviše 80 % prihvatljivih troškova

Ostali troškovi: 100 % prihvatljivih troškova

B) Mobilnost osoba koje rade s mladima

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe u pratnji, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Osim toga, ako je primjenjivo, za putne troškove za mogući posjet u svrhu planiranja aktivnosti.

Doprinos za jedinične troškove

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija11. Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja kako bi se mogao izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje12.

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti (uključujući pripremu, praćenje i potporu sudionicima tijekom mobilnosti, potporu za vrednovanje ishoda učenja, aktivnosti širenja).

Doprinos za jedinične troškove

A5.2 po danu po volonteru13

Najviše 1100 EUR po sudioniku14

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom i osobe u pratnji (uključujući troškove putovanja i boravka, ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „organizacijska potpora”).

Stvarni troškovi

100 % prihvatljivih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za pokrivanje troškova za posebne potrebe i izvanrednih troškova mora biti obrazložen u obrascu zahtjeva.

Izvanredni troškovi

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija. Visoki putni troškovi sudionika (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Što biste još trebali znati o toj mjeri”). Troškovi za potporu sudjelovanja osoba koje rade s mladima s manje mogućnosti pod jednakim uvjetima (osim putnih troškova i organizacijske potpore za sudionike).

Stvarni troškovi

Troškovi financijskog jamstva: 75 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: najviše 80 % prihvatljivih troškova

Ostali troškovi: 100 % prihvatljivih troškova

C) Organizacijska potpora

Iznosi ovise o zemlji u kojoj se provodi aktivnost mobilnosti. Za projekte koje su predložili javno tijelo na regionalnoj ili nacionalnoj razini, udruženje regija, Europska grupacija za teritorijalnu suradnju, tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području korporativne socijalne odgovornosti, navedeni iznosi smanjuju se za 50 %.

Razmjene mladih (EUR po danu)

Mobilnost osoba koje rade s mladima

(EUR po danu)

A5.1

A5.2

Belgija

42

65

Bugarska

32

53

Češka

32

54

Danska

45

72

Njemačka

41

58

Estonija

33

56

Irska

49

74

Grčka

38

71

Španjolska

34

61

Francuska

38

66

Hrvatska

35

62

Italija

39

66

Cipar

32

58

Latvija

34

59

Litva

34

58

Luksemburg

45

66

Mađarska

33

55

Malta

39

65

Nizozemska

45

69

Austrija

45

61

Poljska

34

59

Portugal

37

65

Rumunjska

32

54

Slovenija

34

60

Slovačka

35

60

Finska

45

71

Švedska

45

70

Ujedinjena Kraljevina

45

76

Republika Sjeverna Makedonija

28

45

Island

45

71

Lihtenštajn

45

74

Norveška

50

74

Turska

32

54

Srbija 29 48

Partnerska zemlja

29

48

 • 1. Glavni proračun za te projekte mobilnosti dodjeljuje se za potporu transnacionalnim aktivnostima u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz država sudionica programa. No približno 25 % dostupnih proračunskih sredstava može se upotrijebiti za financiranje međunarodnih aktivnosti u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz država sudionica programa i partnerskih država u susjedstvu EU-a (regije od 1. do 4.; pogledajte odjeljak „Prihvatljive države” u dijelu A ovog Vodiča)
 • 2. U tom kontekstu javnim tijelom na nacionalnoj ili regionalnoj razini smatra se javno tijelo koje 1. pruža usluge ili čije područje administrativne nadležnosti obuhvaća cijelo nacionalno ili regionalno područje i 2. ima monopol, u smislu da ne postoje druga tijela koja vrše iste funkcije u zemlji ili regiji (uobičajeni primjeri: ministarstva, državne agencije, regionalna javna tijela itd.). U tom su smislu škole, sveučilišta ili druga tijela, čak i ako su uspostavljeni nacionalnim pravom, isključeni iz te kategorije i smatraju se javnim tijelima na lokalnoj razini.
 • 3. U slučaju neformalne skupine, jedan od članova skupine koji ima najmanje 18 godina preuzima ulogu predstavnika i odgovornost u ime skupine).
 • 4. Vidjeti prethodnu napomenu
 • 5. Molimo vas da uzmete u obzir sljedeće: 
  • donja dobna granica – sudionici moraju imati najmanji zahtijevani broj godina u trenutku početka provedbe aktivnosti
  • gornja dobna granica – sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice na zadnji dan roka za podnošenje prijedloga.
 • 6. Voditelj skupine odrasla je osoba koja se pridružila mladima koji sudjeluju u razmjeni mladih kako bi im se osigurali učinkovito učenje, zaštita i sigurnost.
 • 7. Sudionik može biti voditelj skupine, voditelj osposobljavanja ili mlada osoba koja sudjeluje u aktivnosti, ali ne u svojstvu voditelja skupine ili voditelja osposobljavanja.
 • 8. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 9. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj zahtjeva a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km); b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za troškove putovanja sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR).
 • 10. Uključujući voditelje skupina i osobe u pratnji.
 • 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 • 12. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj zahtjeva a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km); b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za troškove putovanja sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR).
 • 13. Uključujući voditelje osposobljavanja, posrednike i osobe u pratnji.
 • 14. Uključujući voditelje osposobljavanja, posrednike i osobe u pratnji.