Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σχέδιο κινητικότητας για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας

Το 2019, κατά την επιλογή των σχεδίων, θα δοθεί έμφαση στα εξής1:

 • άνοιγμα προς τους περιθωριοποιημένους νέους, προώθηση της διαφορετικότητας, διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος, κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σχέδια που ενισχύουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, την κριτική σκέψη και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους νέους·
 • εφοδιασμός των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας με τις ικανότητες και τις μεθόδους που απαιτούνται για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, συμεριλαμβανομένης της ψηφιακής εργασίας των νέων και για τη μετάδοση των κοινών θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας μας, ιδίως στους νέους των οποίων η προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες, και, αφετέρου, για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβανομένης υπόψη της κρίσιμης κατάστασης στην Ευρώπη –και με βάση την πεποίθηση ότι η δραστηριοποίηση στον τομέα της νεολαίας και οι μη-τυπικές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών και/ή στη σχετική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων– θα δοθεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη σχεδίων κινητικότητας νέων, τα οποία αφορούν τους πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες ή εστιάζουν σ’ αυτούς.

Ένα σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

Κινητικότητα νέων: Ανταλλαγές νέων:

Οι ανταλλαγές νέων δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων από τουλάχιστον δυο διαφορετικές χώρες να συναντηθούν και να συμβιώσουν για ένα διάστημα έως και 21 ημερών. Στη διάρκεια μιας ανταλλαγής νέων, οι συμμετέχοντες, υποστηριζόμενοι από τους επικεφαλής ομάδων, εκτελούν από κοινού ένα πρόγραμμα εργασίας (συνδυασμός εργαστηρίων, ασκήσεων, συζητήσεων, εναλλαγών ρόλων, προσομοιώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων, κ.κλπ.) που έχει σχεδιαστεί και προετοιμαστεί από τους ίδιους πριν από την ανταλλαγή. Οι ανταλλαγές νέων δίνουν τη δυνατότητα στους νέους: να αναπτύξουν ικανότητες· να αποκτήσουν επίγνωση σημαντικών κοινωνικών θεμάτων/θεματικών τομέων· να ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς, συνήθειες και τρόπους ζωής, κυρίως μέσω της μάθησης από ομοτίμους· να ενισχύσουν αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η φιλία, κ.λπ. Η διαδικασία της μάθησης στις ανταλλαγές νέων προωθείται με μεθόδους μη τυπικής εκπαίδευσης. Η μάλλον μικρή διάρκεια καθιστά κατάλληλη τη συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Ως εκ τούτου μια ανταλλαγή νέων προσφέρει μια διεθνή εμπειρία κινητικότητας στο ασφαλές πλαίσιο μιας ομάδας, αφού δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει επαρκής αριθμός επικεφαλής ομάδων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα των συμμετεχόντων. Μια ανταλλαγή νέων μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα καλό πλαίσιο για συζήτηση και μάθηση σχετικά με θέματα ένταξης και διαφορετικότητας. Οι ανταλλαγές νέων βασίζονται στη διακρατική συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συμμετεχόντων οργανισμών από διαφορετικές χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο των ανταλλαγών νέων: ταξίδια για ακαδημαϊκές σπουδές· δραστηριότητες ανταλλαγών που αποσκοπούν σε οικονομικό κέρδος· δραστηριότητες ανταλλαγών που μπορούν να θεωρηθούν τουρισμός· φεστιβάλ· ταξίδια αναψυχής· καλλιτεχνικές περιοδείες.

Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας:

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας μέσω της υλοποίησης δραστηριοτήτων, όπως διακρατικά/διεθνή σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης, εκδηλώσεις με σκοπό τις επαγγελματικές επαφές, εκπαιδευτικά ταξίδια κ.λπ. και περίοδοι παρακολούθησης/παρατήρησης εργασίας στο εξωτερικό σε οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν και να συνδυαστούν για την αντιμετώπιση των αναγκών και του επιθυμητού αντίκτυπου που προσδιορίστηκε από τους συμμετέχοντες οργανισμούς κατά την προετοιμασία του σχεδίου. Η επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την ποιοτική εργασία στον τομέα της νεολαίας του οργανισμού τους και πρέπει να έχει σαφή αντίκτυπο στην τακτική εργασία με νέους των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων, πρέπει να διαδοθούν περαιτέρω στον τομέα της νεολαίας προκειμένου να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και/ή να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη συνεργασία στην κατάρτιση πολιτικής στον τομέα της νεολαίας.

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο;

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους και καθήκοντα:

 • Συντονιστής ενός σχεδίου κινητικότητας νέων: υποβάλλει αίτηση για το σύνολο του σχεδίου εξ ονόματος όλων των οργανισμών- εταίρων.
 • Οργανισμός αποστολής: είναι αρμόδιος για την αποστολή νέων και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας στο εξωτερικό (η αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνει: την οργάνωση πρακτικών ζητημάτων· την προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν από την αναχώρησή τους· την παροχή στήριξης στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του σχεδίου).
 • Οργανισμός υποδοχής: είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της δράσης, την κατάρτιση ενός προγράμματος δραστηριοτήτων για τους συμμετέχοντες σε συνεργασία με τους ίδιους και με τους οργανισμούς εταίρους και για την παροχή στήριξης στους συμμετέχοντες σε κάθε στάδιο του σχεδίου.

Με ποια κριτήρια αξιολογείται αυτό το σχέδιο;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί το σχέδιο κινητικότητας ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Ένα σχέδιο κινητικότητας νέων πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

 • ανταλλαγές νέων·
 • κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας·
 • κοινωνική επιχείρηση·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό επίπεδο·
 • ομάδα νέων που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας (π.χ. μια άτυπη ομάδα νέων).

καθώς επίσης:

 • δημόσιος φορέας σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο2·
 • ένωση περιφερειών·
 • ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας·
 • κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ (περιφέρειες 1 έως 4· βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε συμμετέχων οργανισμός ή ομάδα3 που εδρεύει σε Χώρα του Προγράμματος. Ο οργανισμός αυτός υποβάλλει την αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Το σχέδιο κινητικότητας νέων χρηματοδοτείται με ειδικό τρόπο (βλέπε ενότητα «Κανόνες χρηματοδότησης»), εφόσον ο αιτών είναι:

 • δημόσιος φορέας σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·4;
 • ένωση περιφερειών·
 • ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας·
 • κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Αριθμός και προφίλ συμμετεχόντων οργανισμών

Κάθε δραστηριότητα κινητικότητας είναι διακρατική και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανισμούς (έναν οργανισμό αποστολής και έναν οργανισμό υποδοχής) από διαφορετικές χώρες. Αν ένα σχέδιο κινητικότητας νέων προβλέπει μόνο μία δραστηριότητα, ο συντονιστής πρέπει να ενεργεί επίσης και ως οργανισμός αποστολής ή ως οργανισμός υποδοχής. Αν ένα σχέδιο κινητικότητας νέων προβλέπει πάνω από μία δραστηριότητα, ο συντονιστής του σχεδίου έχει τη δυνατότητα –χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωμένος– να ενεργεί ως οργανισμός αποστολής ή ως οργανισμός υποδοχής. Ο συντονιστής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι οργανισμός από Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ.

Δραστηριότητες σε Χώρες του Προγράμματος: όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προέρχονται από Χώρα του Προγράμματος.

Δραστηριότητες με Χώρες Εταίρους που γειτνιάζουν με την ΕΕ: σε κάθε δραστηριότητα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος και ένας οργανισμός από Χώρα Εταίρο που γειτνιάζει με την ΕΕ.

Διάρκεια σχεδίου

Από 3 έως 24 μήνες.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

 • 5 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Μαΐου και της 30ής Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους·
 • 30 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους·
 • 1 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, βλέπε Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Λοιπά κριτήρια

Ένα χρονοδιάγραμμα για κάθε προβλεπόμενη δραστηριότητα κινητικότητας των νέων και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας του σχεδίου πρέπει να επισυνάπτεται στο έντυπο της αίτησης.

Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις ανταλλαγές νέων

Διάρκεια της δραστηριότητας

Από 5 έως 21 ημέρες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα ενός εκ των συμμετεχόντων οργανισμών. 

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Νέοι ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών5

που διαμένουν στις χώρες των οργανισμών αποστολής και υποδοχής. Οι επικεφαλής ομάδων6 που συμμετέχουν σε ανταλλαγές νέων πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Αριθμός συμμετεχόντων και σύνθεση εθνικών ομάδων

Τουλάχιστον 16 και το πολύ 60 συμμετέχοντες (δεν συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλής των ομάδων) ανά δραστηριότητα.

Τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες ανά ομάδα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλής των ομάδων) ανά δραστηριότητα.

Κάθε εθνική ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν επικεφαλής ομάδας.

Σε κάθε δραστηριότητα πρέπει να υπάρχει ομάδα συμμετεχόντων από τη χώρα του οργανισμού υποδοχής. 

Λοιπά κριτήρια

Για να διατηρείται ένας άμεσος σύνδεσμος με τη χώρα στην οποία εδρεύει ο Εθνικός Οργανισμός, τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς αποστολής ή ο οργανισμός υποδοχής στο πλαίσιο της εκάστοτε δραστηριότητας πρέπει να προέρχεται από τη χώρα του Εθνικού Οργανισμού στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Προπαρασκευαστική επίσκεψη:

Αν το σχέδιο προβλέπει προπαρασκευαστική επίσκεψη, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • διάρκεια της προπαρασκευαστικής επίσκεψης: 2 ημέρες το πολύ (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες του ταξιδιού)·
 • αριθμός συμμετεχόντων: 1 συμμετέχων ανά ομάδα7. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να αυξηθεί σε 2 με την προϋπόθεση ότι ο δεύτερος συμμετέχων είναι νεαρό άτομο που λαμβάνει μέρος στη δραστηριότητα αλλά δεν είναι επικεφαλής ομάδας ούτε εκπαιδευτής.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για την κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Διάρκεια της δραστηριότητας

Από 2 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Οι 2 ημέρες, που αποτελούν την ελάχιστη διάρκεια, θα πρέπει να είναι συνεχόμενες.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα ενός εκ των συμμετεχόντων οργανισμών.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Δεν υπάρχουν όρια ηλικίας. Οι συμμετέχοντες, με την εξαίρεση των εκπαιδευτών και όσων διευκολύνουν την οργάνωση, πρέπει να διαμένουν είτε στη χώρα του οργανισμού αποστολής είτε στη χώρα του οργανισμού υποδοχής.

Αριθμός συμμετεχόντων

Ως και 50 συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εκπαιδευτών και των συντονιστών) σε κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται από το σχέδιο.

Σε κάθε δραστηριότητα πρέπει να υπάρχει ομάδα συμμετεχόντων από τη χώρα του οργανισμού υποδοχής.

Λοιπά κριτήρια

Για να διατηρείται ένας άμεσος σύνδεσμος με τη χώρα στην οποία εδρεύει ο Εθνικός Οργανισμός, τουλάχιστον ένας από τους οργανισμούς αποστολής ή ο οργανισμός υποδοχής στο πλαίσιο της εκάστοτε δραστηριότητας πρέπει να προέρχεται από τη χώρα του Εθνικού Οργανισμού στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους της δράσης (βλέπε ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι ενός σχεδίου κινητικότητας»)·
 • τις ανάγκες και τους στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών και των μεμονωμένων συμμετεχόντων.
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για:
 • την προσέγγιση νέων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών·
 • την προώθηση της διαφορετικότητας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και του διαλόγου μεταξύ των θρησκειών, των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης και της ανάληψης πρωτοβουλιών από τους νέους·
 • τον εφοδιασμό των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας με τις ικανότητες και τις μεθόδους για την επαγγελματική τους εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής εργασίας στον τομέα της νεολαίας, που απαιτούνται, αφενός, για τη μετάδοση των κοινών θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας μας, ιδίως στους νέους των οποίων η προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες, και, αφετέρου, για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης αυτών των νέων.
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για:
  • την παραγωγή υψηλής ποιότητας μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες·
  • την ενίσχυση των δυνατοτήτων και τη διεύρυνση του διεθνούς πεδίου δράσης των συμμετεχόντων οργανισμών·
  • συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στον τομέα της νεολαίας των συμμετεχόντων οργανισμών.
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση περιλαμβάνει φορείς νεοεισερχόμενους στη συγκεκριμένη δράση.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των σταδίων του προτεινόμενου σχεδίου (προετοιμασία, υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και παρακολούθηση).
 • Τη συνοχή μεταξύ των προσδιορισμένων αναγκών, των στόχων του σχεδίου, των προφίλ των συμμετεχόντων και του μαθησιακού περιεχομένου των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
 • Η ποιότητα των πρακτικών διευθετήσεων, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης.
 • Η ποιότητα της προετοιμασίας που παρέχεται στους συμμετέχοντες.
 • Η ποιότητα των προτεινόμενων συμμετοχικών μεθόδων μη τυπικής μάθησης.
 • Ο βαθμός ενεργού συμμετοχής των νέων ή των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας σε όλα τα επίπεδα του σχεδίου.
 • Η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και η συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.
 • Η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή και/ή την ένταξη των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας.
 • Σε περίπτωση δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν Χώρες Εταίροι που γειτνιάζουν με την ΕΕ, η ισορροπημένη εκπροσώπηση οργανισμών από Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Εταίρους.
 • Η ποιότητα της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλα συναφή ενδιαφερόμενα μέρη.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Η ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου.
 • Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τα άτομα πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων που αποβλέπουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος και διάδοση»· 20 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου»).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Οι υποβάλλοντες αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική ενίσχυση από την κατηγορία προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών: βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Από τη στιγμή που απονέμονται, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης.

Λοιπές πληροφορίες

Επιπλέον υποχρεωτικά κριτήρια και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με αυτή τη δράση παρέχονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές ενό­τητες του εν λόγω Παραρτήματος πριν υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου κινητικότητας πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Ανταλλαγές νέων

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Επιπλέον, κατά περίπτωση, οι δαπάνες μετακίνησης για ενδεχόμενη προπαρασκευαστική επίσκεψη.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Για αποστάσεις από 10 έως 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ταξιδιού ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης της ΕΕ που θα χορηγηθεί για το ταξίδι μετ' επιστροφής9.

Για αποστάσεις από 100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 500 έως 1999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 2000 έως 2999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 3000 έως 3999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 4000 έως 7999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8000 χλμ και πάνω:

1500 EUR ανά συμμετέχοντα

Οργανωτικές δαπάνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, της παρακολούθησης και της υποστήριξης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, της υποστήριξης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της μάθησης, καθώς και των δραστηριοτήτων διάδοσης).

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

A5.1 ανά ημέρα δραστηριότητας και ανά συμμετέχοντα10

Ανάλογα με τη διάρκεια της δραστηριότητας κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τους συμμετέχοντες με αναπηρία και τους συνοδούς τους (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον αυτές αιτιολογούνται επαρκώς και με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες αυτοί δεν έχουν ζητήσει επιχορήγηση από τις κατηγορίες του προϋπολογισμού «Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών»).

Πραγματικές δαπάνες

100% των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες και την κάλυψη έκτακτων δαπανών πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Έκτακτες δαπάνες

Έκδοση θεωρήσεων και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί, ιατρικές βεβαιώσεις.

Δαπάνες για την υποστήριξη της συμμετοχής νέων ανθρώπων με λιγότερες ευκαιρίες επί ίσοις όροις με άλλους νέους ((χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες μετακίνησης και επιχορήγησης για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών για τους συμμετέχοντες).

Δαπάνες διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων στη διάρκεια προπαρασκευαστικής επίσκεψης.
Δαπάνες για την παροχή χρηματικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»).

Πραγματικές δαπάνες

Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: το 75 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Λοιπές δαπάνες: το 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Επιπλέον, κατά περίπτωση, οι δαπάνες μετακίνησης για ενδεχόμενη προπαρασκευαστική επίσκεψη.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Για αποστάσεις από 10 έως 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ταξιδιού ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης της ΕΕ που θα χορηγηθεί για το ταξίδι μετ' επιστροφής12.

Για αποστάσεις από 100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 500 έως 1999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 2000 έως 2999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 3000 έως 3999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις από 4000 έως 7999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8000 χλμ και πάνω:

1500 EUR ανά συμμετέχοντα

Οργανωτικές δαπάνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας, της παρακολούθησης και της υποστήριξης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, της υποστήριξης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της μάθησης, καθώς και των δραστηριοτήτων διάδοσης).

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

A5.2 ανά ημέρα και ανά εθελοντή13

Μέχρι και 1.100 EUR ανά συμμετέχοντα14

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής ανά συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τους συμμετέχοντες με αναπηρία και τους συνοδούς τους (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον αυτές αιτιολογούνται επαρκώς και με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες αυτοί δεν έχουν ζητήσει επιχορήγηση από τις κατηγορίες του προϋπολογισμού «Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών»).

Πραγματικές δαπάνες

το 100 % των επιλέξιμων δαπανών

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες και την κάλυψη έκτακτων δαπανών πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Έκτακτες δαπάνες

Έκδοση θεωρήσεων και σχετικές δαπάνες, άδειες παραμονής, εμβολιασμοί.

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, βλέπε ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»). Δαπάνες για την υποστήριξη της συμμετοχής εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας με λιγότερες ευκαιρίες επί ίσοις όροις με άλλους (χωρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες μετακίνησης και οι οργανωτικές δαπάνες για τους συμμετέχοντες).

Πραγματικές δαπάνες

Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: το 75 % των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Λοιπές δαπάνες: το 100% των επιλέξιμων δαπανών

Οργανωτικές δαπάνες

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία υλοποιείται η δραστηριότητα κινητικότητας. Για σχέδια τα οποία υποβάλλονται από δημόσιο φορέα περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου, ένωση περιφερειών, ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας ή κερδοσκοπικό φορέα που δραστηριοποιείται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα ποσά που παρατίθενται παρακάτω μειώνονται κατά 50%.

Ανταλλαγές νέων (ευρώ ανά ημέρα)

Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας

(ευρώ ανά ημέρα)

A5.1

A5.2

Βέλγιο

42

65

Βουλγαρία

32

53

Τσεχική Δημοκρατία

32

54

Δανία

45

72

Γερμανία

41

58

Εσθονία

33

56

Ιρλανδία

49

74

Ελλάδα

38

71

Ισπανία

34

61

Γαλλία

38

66

Κροατία

35

62

Ιταλία

39

66

Κύπρος

32

58

Λετονία

34

59

Λιθουανία

34

58

Λουξεμβούργο

45

66

Ουγγαρία

33

55

Μάλτα

39

65

Κάτω Χώρες

45

69

Αυστρία

45

61

Πολωνία

34

59

Πορτογαλία

37

65

Ρουμανία

32

54

Σλοβενία

34

60

Σλοβακία

35

60

Φινλανδία

45

71

Σουηδία

45

70

Ηνωμένο Βασίλειο

45

76

Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

28

45

Ισλανδία

45

71

Λιχτενστάιν

45

74

Νορβηγία

50

74

Τουρκία

32

54

Σερβία 29 48

Χώρα Εταίρος

29

48

 • 1. Ο κύριος προϋπολογισμός αυτών των έργων κινητικότητας διατίθεται για την υποστήριξη διακρατικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οργανισμοί και συμμετέχοντες από χώρες του προγράμματος. Εντούτοις, περίπου το 25% του διαθέσιμου προϋπολογισμού μπορεί να χρηματοδοτήσει διεθνείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών και των συμμετεχόντων από τις γειτονικές της ΕΕ χώρες προγραμμάτων και εταίρων (περιοχές 1 έως 4 – βλέπε κεφάλαιο “Επιλέξιμες χώρες” στο μέρος Α του παρόντος οδηγού).
 • 2. Σε αυτό το πλαίσιο, δημόσιος φορέας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο θεωρείται κάθε δημόσιος φορέας που α) παρέχει υπηρεσίες ή έχει διοικητικές αρμοδιότητες που καλύπτουν όλη την εθνική ή περιφερειακή επικράτεια και β) διαθέτει μονοπώλιο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν άλλοι φορείς που εκτελούν τις ίδιες λειτουργίες στη χώρα ή την περιφέρεια (τυπικά παραδείγματα: υπουργεία, κρατικοί οργανισμοί, περιφερειακές δημόσιες αρχές κ.λπ.). Κατ' αυτή την έννοια, σχολεία, πανεπιστήμια ή άλλοι φορείς, έστω και εάν διέπονται από το εθνικό δίκαιο, αποκλείονται από αυτή την κατηγορία και χαρακτηρίζονται ως δημόσιοι φορείς σε τοπικό επίπεδο.
 • 3. Στις περιπτώσεις άτυπων ομάδων νέων, ένα από τα μέλη της ομάδας που είναι τουλάχιστον 18 ετών αναλαμβάνει ρόλο εκπροσώπου αλλά και την ευθύνη εξ ονόματος της ομάδας.
 • 4. Βλέπε προηγούμενη υποσημείωση
 • 5. Πρέπει να γνωρίζετε τα εξής: 
  • κατώτατα όρια ηλικίας – οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας·
  • ανώτατα όρια ηλικίας – οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.
 • 6. Επικεφαλής ομάδας είναι ένας ενήλικας ο οποίος συνοδεύει τους νέους που συμμετέχουν σε ανταλλαγές νέων και μεριμνά για την αποτελεσματική μάθηση, την προστασία και την ασφάλειά τους.
 • 7. Ο συμμετέχων μπορεί να είναι επικεφαλής ομάδας, εκπαιδευτής ή νεαρό άτομο που λαμβάνει μέρος στη δραστηριότητα αλλά δεν είναι επικεφαλής ομάδας ούτε εκπαιδευτής.
 • 8. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el
 • 9. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στις δαπάνες μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη μετ’ επιστροφής (275 EUR).
 • 10. Συμπεριλαμβάνονται οι επικεφαλής ομάδων και οι συνοδοί.
 • 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el
 • 12. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στις δαπάνες μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη μετ’ επιστροφής (275 EUR).
 • 13. Συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτές, οι υπεύθυνοι συντονισμού και οι συνοδοί.
 • 14. Συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτές, οι υπεύθυνοι συντονισμού και οι συνοδοί.