Kazalo
Iskanje po vodniku

Projekt mobilnosti za osebje v izobraževanju odraslih

Ta projekt mobilnosti lahko zajema eno ali več naslednjih aktivnosti:

Mobilnost osebja:

 • poučevanje/usposabljanje: ta aktivnost osebju organizacij za izobraževanje odraslih omogoča poučevanje ali izvajanje usposabljanj na partnerski organizaciji v tujini;
 • strukturirani tečaji ali usposabljanje v tujini: ta aktivnost podpira poklicni razvoj osebja v izobraževanju odraslih;
 • izobraževalni obisk na delovnem mestu: ta aktivnost osebju v izobraževanju odraslih omogoča, da preživijo neko obdobje v tujini v organizaciji, ki je aktivna na področju izobraževanja odraslih.

Te aktivnosti so tudi priložnost, da osebje organizacij za izobraževanje odraslih pridobi kompetence za obravnavo potreb učečih se odraslih iz okolij z manj možnostmi. Glede na trenutne okoliščine v zvezi z mladimi migranti, begunci in prosilci za azil bo posebna pozornost namenjena tudi podpori projektom, ki osebje organizacij za izobraževanje odraslih usposabljajo za področja, kot so usposabljanje učečih se odraslih beguncev, medkulturni razredi, poučevanje učečih se odraslih v njihovem drugem jeziku ter strpnost in različnost v razredu.

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v tem projektu?

Sodelujoče organizacije, ki so vključene v projekt mobilnosti, prevzamejo naslednje vloge in naloge:

 • organizacija prijaviteljica: odgovorna je za to, da se prijavi na projekt mobilnosti, podpiše in upravlja sporazum o nepovratnih sredstvih ter poroča o projektu. Prijavitelj je lahko koordinator konzorcija: vodi nacionalni konzorcij za mobilnost, ki je sestavljen iz partnerskih organizacij iz iste države in katerega cilj je napotiti osebje v izobraževanju odraslih na aktivnosti v tujini. Koordinator konzorcija lahko tudi – vendar ne nujno – deluje kot organizacija pošiljateljica;
 • organizacija pošiljateljica: odgovorna je za to, da izbere osebje in strokovnjake, ki so aktivni na področju izobraževanja odraslih, ter jih napoti v tujino. Organizacija pošiljateljica je bodisi organizacija prijaviteljica bodisi partnerka v nacionalnem konzorciju za mobilnost;
 • organizacija gostiteljica: odgovorna je za to, da sprejme tuje osebje v izobraževanju odraslih in mu ponudi program aktivnosti ali pa koristi usposabljanje, ki ga izvaja to osebje.

Natančna vloga organizacije gostiteljice je odvisna od vrste aktivnosti in odnosa z organizacijo pošiljateljico. Organizacija gostiteljica je lahko:

 • izvajalka tečaja (v primeru udeležbe v strukturiranem tečaju ali usposabljanju);
 • partnerska ali katera koli druga ustrezna organizacija, ki je aktivna na področju izobraževanja odraslih (npr. v primeru izobraževalnega obiska na delovnem mestu ali programov poučevanja). V tem primeru se mora organizacija pošiljateljica skupaj z udeleženci dogovoriti o ciljih in aktivnostih za obdobje v tujini ter opredeliti pravice in obveznosti obeh strani pred začetkom aktivnosti.

Erasmus+ podpira učno mobilnost osebja, ki:

 • je oblikovana v okviru evropskega razvojnega načrta organizacij pošiljateljic (s ciljem posodobiti in internacionalizirati njihovo poslanstvo);
 • se odziva na jasno opredeljene potrebe po usposabljanju osebja;
 • je podprta z ustreznimi ukrepi za izbor, pripravo in nadaljnje spremljanje;
 • zagotavlja, da so učni izidi sodelujočega osebja ustrezno priznani, ter
 • zagotavlja, da se učni izidi razširjajo in na splošno uporabljajo v organizaciji.

Kakšna so merila za oceno tega projekta?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora upoštevati projekt mobilnosti na področju izobraževanja odraslih za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Upravičene aktivnosti

Projekt mobilnosti na področju izobraževanja odraslih mora zajeti eno ali več naslednjih aktivnosti:

 • poučevanje,
 • strukturirane tečaje ali usposabljanja v tujini,
 • izobraževalne obiske na delovnem mestu.

Upravičene sodelujoče organizacije

Sodelujoča organizacija je lahko:

 •  katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je aktivna na področju nepoklicnega izobraževanja odraslih (opredeljena kot organizacija za izobraževanje odraslih),

ali

 • javna ali zasebna organizacija, ki je aktivna na trgu dela ali v izobraževanju, usposabljanju in na področju mladine.

Take organizacije so lahko na primer:

 • šola/zavod/center za izobraževanje odraslih;
 • ustanova za učeče se odrasle s posebnimi potrebami;
 • visokošolska institucija (tudi tiste, ki zagotavljajo priložnosti za izobraževanje odraslih);
 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtna/poklicna združenja in sindikati;
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • šola/zavod/center za izobraževanje;
 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • kulturna organizacija, knjižnica, muzej;
 • organ, ki zagotavlja karierno orientacijo, poklicno svetovanje in informiranje.

Vse organizacije morajo imeti sedež v državi Programa.

Kdo se lahko prijavi?

 • Organizacija za nepoklicno izobraževanje odraslih, ki pošilja svoje osebje v tujino;
 • Organizacija za nepoklicno izobraževanje odraslih, ki deluje kot koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost, sestavljenega iz organizacij za nepoklicno izobraževanje odraslih.

Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Število sodelujočih organizacij

Ob oddaji vloge za nepovratna sredstva mora biti opredeljena samo organizacija pošiljateljica.

V primeru projektov, ki jih prijavi nacionalni konzorcij za mobilnost, morajo biti vsi člani konzorcija iz iste države Programa in opredeljeni ob oddaji vloge za nepovratna sredstva. Konzorcij mora biti sestavljen iz vsaj treh organizacij za izobraževanje odraslih.

Med izvajanjem projekta mobilnosti morata sodelovati vsaj dve organizaciji (vsaj ena pošiljateljica in vsaj ena gostiteljica) iz različnih držav Programa.

Trajanje projekta

1 do 2 leti. Prijavitelj mora izbrati trajanje projekta ob prijavi na podlagi cilja projekta in vrste aktivnosti, ki so načrtovane v tem času.

Trajanje aktivnosti

Od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti.

Od tega morata biti najmanj 2 zaporedna dneva.

Kraj izvajanja aktivnosti

Udeleženci morajo opraviti aktivnost mobilnosti v tujini, v drugi državi Programa.

Upravičeni udeleženci

Osebje, ki izvaja izobraževanje odraslih in v delovnem oz. pogodbenem razmerju z organizacijo pošiljateljico, ki deluje na področju izobraževanja odraslih, kot tudi osebje, ki je vključeno v strateški razvoj organizacije.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, v kateri ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 5. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. junijem in 31. decembrom istega leta.

Možen dodatni rok:

Nacionalne agencije lahko organizirajo drugi krog prijav, če ostanejo neporabljena sredstva, za katerega tudi veljajo pravila iz tega vodnika. Nacionalne agencije bodo možnosti za to objavile na svojih spletnih straneh.

Če je organiziran drugi krog, morajo prijavitelji oddati svojo vlogo za nepovratna sredstva do 1. oktobra do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. januarjem in 31. majem naslednjega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila

Organizacija za izobraževanje odraslih ali nacionalni konzorcij za mobilnost, sestavljen iz organizacij za izobraževanje odraslih, se lahko prijavi samo enkrat v posameznem krogu izbirnega postopka. Vendar je lahko organizacija za izobraževanje odraslih članica več različnih konzorcijev, ki se hkrati prijavljajo, ali jih koordinira.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 30 točk)

 • Ustreznost predloga v zvezi s:
  • cilji ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji projekta mobilnosti?“);
  • potrebami in cilji sodelujočih organizacij in posameznih udeležencev.
 • V kolikšni meri je predlog primeren za:
  • doseganje visokokakovostnih učnih izidov za udeležence;
  • krepitev zmogljivosti in mednarodne razsežnosti sodelujočih organizacij.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 40 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost vseh faz predloga projekta (priprava, izvajanje mobilnosti in nadaljnje spremljanje);
 • usklajenost ciljev projekta in predlaganih aktivnosti;
 • kakovost evropskega razvojnega načrta organizacije prijaviteljice;
 • kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in podpore;
 • kakovost priprav, ki so zagotovljene za udeležence;
 • kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih izidov udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in priznavanje;
 • ustreznost ukrepov za izbor in/ali vključevanje udeležencev v aktivnosti mobilnosti;
 • po potrebi kakovost sodelovanja in obveščanja med sodelujočimi organizacijami in drugimi pomembnimi deležniki.

Učinek in razširjanje

(največ 30 točk)

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov projekta;
 • morebitni učinek projekta:
  • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
  • na druga področja, poleg organizacij in posameznikov, ki neposredno sodelujejo v projektu, na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
  • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov projekta v sodelujočih organizacijah in drugod (vključno z uporabo EPALE, če je ustrezno).

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj polovico vseh možnih točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev (tj. vsaj 15 točk za kategoriji „Ustreznost projekta“ ter „Učinek in razširjanje“; 20 točk za kategorijo „Kakovost zasnove in izvedbe projekta“).

Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?

Izredni stroški za drago potovanje

Prijavitelji projektov mobilnosti lahko zahtevajo finančno podporo za potne stroške udeležencev pod proračunsko postavko „Izredni stroški“ (do največ 80 % vseh upravičenih stroškov: glej „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“), vključno s primeri, ko se udeleženci odločijo za čistejša prevozna sredstva, z manj emisijami ogljika (npr. vlak), kar vodi do višjih stroškov potovanja. To je dovoljeno, če lahko prijavitelji utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na podlagi prispevka za stroške na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev. Če so dodeljena, se namesto standardnih potnih stroškov upoštevajo izredni stroški za drago potovanje.

Druge informacije

Za obvezna merila ter dodatne koristne informacije v zvezi s tem ukrepom glej Prilogo I k temu vodniku. Zainteresirane organizacije naj pred oddajo vloge za finančno podporo skrbno preberejo ustrezna poglavja te priloge.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Proračun projekta mobilnosti je treba pripraviti v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Pot

Prispevek za potne stroške udeležencev, vključno s spremljevalci, od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj.

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca.

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija1. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti2.

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca.

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca.

Za razdalje 8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca.

Organizacijska podpora

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem mobilnosti (razen stroški bivanja za udeležence), vključno s pripravo (pedagoško, medkulturno, jezikovno), spremljanjem udeležencev in podporo zanje v času mobilnosti, potrjevanjem učnih izidov in aktivnostmi razširjanja.

Prispevek za stroške na enoto

Do 100. udeleženca: 350 EUR na udeleženca

+

po 100. udeležencu: 200 EUR na dodatnega udeleženca.

Glede na število udeležencev.

Individualna podpora

Stroški, neposredno povezani z bivanjem udeležencev, vključno s spremljevalci, med aktivnostjo.

Prispevek za stroške na enoto

do 14. dneva aktivnosti: A4.1 na dan na udeleženca

+

od 15. do 60. dneva aktivnosti: 70 % A4.1 na dan na udeleženca.

Glede na trajanje bivanja na udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

Kotizacije

Stroški, neposredno povezani s plačilom kotizacije za vpis v tečaje.

Prispevek za stroške na enoto

70 EUR na udeleženca na dan;

največ 700 EUR na udeleženca v projektu mobilnosti.

Pogoj: zahtevek za finančno podporo za kritje kotizacij, podpore udeležencem s posebnimi potrebami in izrednih stroškov mora biti utemeljen v prijavnem obrazcu.

Podpora za posebne potrebe

Dodatni stroški, neposredno povezani z invalidnimi udeleženci in spremljevalci (vključno s stroški poti in bivanja, če so utemeljeni in če nepovratna sredstva za te udeležence niso zahtevana prek proračunskih kategorij „Pot“ in „Individualna podpora“).

Dejanski stroški

100 % upravičenih stroškov

Izredni stroški

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

Dragi potni stroški udeležencev, vključno z uporabo čistejših prevoznih sredstev, z manj emisijami ogljika (za podrobnosti glej poglavje „Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?“).

Dejanski stroški

75 % upravičenih stroškov

Dragi potni stroški: Do največ 80 % upravičenih stroškov

Preglednica 1 – Individualna podpora (zneski v EUR na dan)

Zneski so odvisni od države, kjer se izvaja aktivnost. Vsaka nacionalna agencija bo opredelila – na podlagi nepristranskih in preglednih meril – zneske, ki se dodelijo projektom, prijavljenim v njihovi državi. Ti zneski bodo opredeljeni v okviru najmanjših in največjih vrednosti, ki so navedene v spodnji preglednici. Točni zneski bodo objavljeni na spletiščih posameznih nacionalnih agencij.

Mobilnost osebja

Država gostiteljica

Najnižji–najvišji znesek (na dan)

A4.1

Skupina 1

Norveška, Danska, Luksemburg, Združeno kraljestvo, Islandija, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

80–180

Skupina 2

Nizozemska, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Ciper, Grčija, Malta, Portugalska

70–160

Skupina 3

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvaška, Slovaška, Češka, Litva, Turčija, Madžarska, Poljska, Romunija, Bolgarija, Republika Severna Makedonija, Srbija

60-140

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl
 • 2. Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km); b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR).