Cuprins
Căutați în ghid

Proiect de mobilitate pentru personalul din domeniul învățământului pentru adulți

Acest proiect de mobilitate poate cuprinde una sau mai multe dintre următoarele activități:

Mobilitatea personalului:

 • misiuni de predare/formare: această activitate permite personalului organizațiilor din domeniul învățământului pentru adulți să predea sau să ofere formare la o organizație parteneră din străinătate;
 • cursuri structurate sau evenimente de formare în străinătate: sprijină dezvoltarea profesională a personalului din domeniul învățământului pentru adulți;
 • observare directă la locul de muncă: oferă șansa personalului din învățământul pentru adulți să petreacă o perioadă de timp în străinătate la o organizație relevantă activă în domeniul învățământului pentru adulți.

Aceste activități reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru personalul din organizațiile din domeniul învățământului pentru adulți de a obține competențe în abordarea nevoilor cursanților adulți care provin din medii defavorizate. Având în vedere contextul actual privind tinerii migranți, refugiați și solicitanți de azil, o atenție deosebită se va acorda, de asemenea, pentru sprijinirea proiectelor care pregătesc personalul din organizațiile din domeniul învățământului pentru adulți în domenii precum formarea cursanților adulți refugiați, clasele interculturale, utilizarea celei de a doua limbi a cursanților adulți în procesul de predare, toleranță și diversitate în clasă.

Care este rolul organizațiilor participante la proiect?

Organizațiile participante implicate în proiectul de mobilitate pot avea următoarele roluri și sarcini:

 • Organizația solicitantă: este responsabilă de depunerea cererii pentru proiectul de mobilitate, de semnarea și gestionarea acordului de grant și de raportare. Solicitantul poate fi un coordonator al unui consorțiu: care conduce un consorțiu național de mobilitate al organizațiilor partenere din aceeași țară având ca scop trimiterea personalului din domeniul învățământului pentru adulți să participe la activități în străinătate. De asemenea, coordonatorul consorțiului poate – dar nu este obligatoriu – să acționeze ca organizație de trimitere.
 • Organizația de trimitere: este responsabilă de selectarea personalului și a profesioniștilor din domeniul învățământului pentru adulți și de trimiterea acestora în străinătate. Organizația de trimitere este fie organizația solicitantă, fie un partener în cadrul unui consorțiu național de mobilitate.
 • Organizația gazdă: este responsabilă de primirea personalului din domeniul învățământului pentru adulți din străinătate și le oferă acestora un program de activități sau beneficiază de o activitate de formare din partea acestora.

Rolul specific al organizației gazdă depinde de tipul de activitate și de relația cu organizația de trimitere. Organizația gazdă poate fi:

 • un furnizor de cursuri de formare (în cazul participării la un curs structurat sau la un eveniment de formare);
 • un partener sau orice altă organizație relevantă activă în domeniul învățământului pentru adulți (de exemplu, în cazul misiunilor de observare directă la locul de muncă sau al misiunilor de predare). În acest caz, organizația de trimitere, împreună cu participanții, ar trebui să ajungă la un acord cu privire la obiectivele și la activitățile aferente perioadei de ședere în străinătate și să specifice drepturile și obligațiile fiecărei părți înainte de începerea activității.

Erasmus+ sprijină activitățile de mobilitate în scop educațional ale personalului, care:

 • se înscriu într-un plan de dezvoltare europeană redactat de organizațiile de trimitere (care vizează modernizarea și internaționalizarea misiunii acestora);
 • răspund nevoilor clar identificate de dezvoltare a personalului;
 • sunt însoțite de măsuri corespunzătoare de selecție, de pregătire și de monitorizare;
 • garantează că rezultatele învățării personalului participant sunt recunoscute în mod corespunzător și
 • asigură diseminarea și utilizarea pe scară largă a rezultatelor învățării în cadrul organizației.

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua proiectul?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un proiect de mobilitate în domeniul învățământului pentru adulți spre a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii de eligibilitate

Activități eligibile

Un proiect de mobilitate în domeniul învățământului pentru adulți trebuie să cuprindă una sau mai multe dintre următoarele activități:

 • misiuni de predare;
 • cursuri structurate sau evenimente de formare în străinătate;
 • observare directă la locul de muncă

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi:

 •  orice organizație publică sau privată activă în domeniul învățământului pentru adulți fără scop profesional (definită ca o organizație de învățământ pentru adulți)

sau

 • orice organizație publică sau privată, activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului.

De exemplu, astfel de organizații pot fi:

 • o școală/un institut/un centru de învățământ pentru adulți;
 • o instituție pentru cursanții adulți cu nevoi speciale;
 • o instituție de învățământ superior (inclusiv cele care oferă oportunități educaționale pentru adulți);
 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un organism public de la nivel local, regional sau național;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional;
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • o organizație culturală, o bibliotecă, un muzeu;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare.

Fiecare organizație participantă trebuie să aibă sediul într-o țară participantă la program.

Cine poate depune cererea?

 • O organizație din domeniul învățământului pentru adulți fără scop profesional care își trimite personalul în străinătate;
 • O organizație de învățământ pentru adulți fără scop profesional, care acționează în calitate de coordonator al unui consorțiu național de mobilitate format din organizații de învățământ pentru adulți fără scop profesional.

Persoanele fizice nu pot solicita un grant în mod direct.

Numărul organizațiilor participante

Doar organizația de trimitere trebuie să fie identificată la momentul depunerii cererii pentru acordarea unui grant.

Cu toate acestea, în cazul proiectelor prezentate de un consorțiu național de mobilitate, toți membrii consorțiului trebuie să fie din aceeași țară participantă la program și trebuie să fie identificați la momentul solicitării unui grant. Un consorțiu trebuie să includă cel puțin trei organizații de învățământ pentru adulți.

Pe durata etapei de punere în aplicare a proiectului de mobilitate, trebuie să fie implicate minimum două organizații (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din diferite țări participante la program.

Durata proiectului

1-2 ani. Solicitantul trebuie să aleagă durata în faza de depunere a cererii, în funcție de amploarea proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

Durata activității

Între 2 zile și 2 luni, excluzând timpul de călătorie.

Perioada minimă de 2 zile trebuie să fie consecutivă.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Participanții trebuie să își desfășoare activitatea de mobilitate în străinătate, într-o altă țară participantă la program.

Participanți eligibili

Personalul din domeniul învățământului pentru adulți aflat într-un raport de muncă cu organizația (organizațiile) de învățământ pentru adulți de trimitere, precum și personalul implicat în dezvoltarea strategică a organizației.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 5 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între datele de 1 iunie și 31 decembrie ale aceluiași an.

Posibil termen limită suplimentar:

Agențiile naționale pot organiza o a doua rundă de cereri dacă rămân fonduri neutilizate, pentru care se vor aplica, de asemenea, normele prevăzute în prezentul ghid. Agențiile naționale vor face cunoscută această posibilitate prin intermediul site-ului lor web.

În cazul în care este organizată o a doua rundă, solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 1 octombrie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între datele de 1 ianuarie și 31 mai ale anului următor.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Alte criterii

O organizație de învățământ pentru adulți sau un consorțiu național de mobilitate alcătuit din organizații de învățământ pentru adulți pot depune o singură cerere în fiecare rundă de selecție. Cu toate acestea, o organizație de învățământ pentru adulți poate avea calitatea de membru sau de coordonator în mai multe consorții diferite care au depus cererea în același timp.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
  • obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui proiect de mobilitate”);
  • nevoile și obiectivele organizațiilor participante și ale participanților individuali.
 • Măsura în care propunerea este adecvată pentru:
  • producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru participanți;
  • consolidarea capacităților și a dimensiunii internaționale a organizațiilor participante.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 40 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor propunerii de proiect (pregătirea, punerea în aplicare a activităților de mobilitate și monitorizare);
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului și activitățile propuse;
 • Calitatea planului de dezvoltare europeană redactat de organizația solicitantă;
 • Calitatea modalităților practice, a activităților de gestionare și de sprijin;
 • Calitatea pregătirii participanților;
 • Calitatea modalităților de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • Caracterul adecvat al măsurilor pentru selectarea și/sau implicarea participanților în activitățile de mobilitate;
 • Dacă este cazul, calitatea cooperării și a comunicării dintre organizațiile participante, precum și dintre acestea și alte părți interesate relevante.

Impact și diseminare

(maximum 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • în afara organizațiilor și persoanelor care participă direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor proiectului în interiorul și în afara organizațiilor participante (incluzând utilizarea EPALE, ori de câte ori este relevant).

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus (de exemplu, minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact și diseminare”; 20 puncte pentru categoria „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului”).

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Costuri excepționale pentru deplasările costisitoare

Candidaților la proiecte de mobilitate li se va permite să solicite sprijin financiar pentru costurile de deplasare mari ale participanților din capitolul bugetar „costuri excepționale” (până la maximum 80% din totalul costurilor eligibile: a se vedea „Care sunt regulile de finanțare?”), inclusiv cazurile în care participanții optează pentru mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon (de ex., trenul), ducând la costuri cu deplasarea costisitoare. Acest lucru va fi permis cu condiția ca respectivii candidați să poată justifica faptul că normele de finanțare standard (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 70% din costurile de deplasare ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul standard pentru deplasare.

Alte informații

Alte criterii obligatorii și informații suplimentare utile cu privire la acțiune pot fi consultate în Anexa I la prezentul ghid. Organizațiile interesate sunt invitate să citească cu atenție secțiunile relevante din anexă înainte de a depune cererea de sprijin financiar.

Care sunt regulile de finanțare?

Bugetul proiectului de mobilitate trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Deplasări

Contribuția la costurile de deplasare ale participanților, inclusiv ale însoțitorilor, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 KM:

20 EUR per participant

Pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană1. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors2.

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 KM:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 KM:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 KM:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 KM:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 KM:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai mari:

1 500 EUR per participant

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate (cu excepția costurilor de ședere pentru participanți), inclusiv pregătirea (pedagogică, interculturală, lingvistică), monitorizarea și sprijinirea participanților pe durata mobilității, validarea rezultatelor învățării, diseminarea activităților.

Contribuție la costurile unitare

Până la participantul cu numărul 100: 350 EUR per participant

+

Dincolo de participantul cu numărul 100: 200 EUR per participant suplimentar

În funcție de numărul de participanți

Sprijin pentru persoane fizice

Costuri legate direct de șederea participanților, inclusiv a însoțitorilor, pe durata activității

Contribuție la costurile unitare

până în a 14-a zi de activitate: A4.1 pe zi per participant

+

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 70 % din A4.1 pe zi per participant

Pe baza duratei perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie ulterior activității).

Taxe școlare

Costuri legate direct de plata taxelor pentru înscrierea la cursuri

Contribuție la costurile unitare

70 EUR per participant pe zi

Maximum 700 EUR per participant la proiectul de mobilitate

Condiție: cererea de sprijin financiar pentru acoperirea taxelor de curs, a nevoilor speciale și a costurilor excepționale trebuie să fie motivată în cerere

Sprijin pentru nevoi speciale

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu handicap și de însoțitori (inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”).

Costuri reale

100 % din costurile eligibile

Costuri excepționale

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costurile de deplasare ridicate ale participanților, inclusiv utilizarea de mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon (pentru detalii, a se vedea secțiunea „Ce altceva trebuie să știți despre acțiune").

Costuri reale

75 % din costurile eligibile

Costurile de deplasare ridicate: maximum 80 % din costurile eligibile

Tabelul 1 – Sprijin individual (suma în euro pe zi)

Sumele depind de țara în care se desfășoară activitatea. Fiecare agenție națională va defini – pe baza unor criterii obiective și transparente – sumele aplicabile proiectelor depuse în țara sa. Sumele vor fi stabilite în limitele minime și maxime prevăzute în tabelul de mai jos. Sumele exacte vor fi publicate pe site-ul fiecărei agenții naționale.

Acțiuni de mobilitate a personalului

Țara gazdă

Suma minimă-maximă (pe zi)

A4.1

Grup 1:

Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Regatul Unit, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein

80-180

Grup 2:

Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia

70-160

Grup 3:

Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia

60-140

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro
 • 2. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc la Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil al distanței de călătorie (între 500 și 1 999 KM) și c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la costurile de deplasare ale participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).