Spis treści
Szukaj w przewodniku

Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych

Projekt mobilności może obejmować jedno z poniższych działań lub większą ich liczbę:

Mobilność pracowników:

 • prowadzenie zajęć/szkoleń: działania te pozwalają kadrze organizacji zajmujących się edukacją dorosłych na prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkoleń w organizacji partnerskiej za granicą;
 • zorganizowane kursy albo innego typu formy szkoleniowe za granicą: wspierają rozwój zawodowy kadry zajmującej się edukacją dorosłych;
 • job shadowing: zapewnia kadrze zajmującej się edukacją dorosłych możliwość spędzenia pewnego okresu za granicą we właściwej organizacji działającej w dziedzinie edukacji dorosłych.

Działania te są również okazją dla kadry zajmującej się edukacją dorosłych do zdobycia kompetencji w zakresie zaspokajania potrzeb dorosłych słuchaczy ze środowisk defaworyzowanych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację młodych imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl, szczególna uwaga zostanie zwrócona również na wspieranie projektów, które szkolą kadrę organizacji edukacji dorosłych w takich obszarach jak szkolenie dorosłych uchodźców, klasy interkulturowe, nauczanie dorosłych słuchaczy w ich drugim języku, tolerancja i różnorodność w klasie.

 

Jaką rolę pełnią organizacje uczestniczące w tym projekcie?

Organizacje uczestniczące zaangażowane w projekt mobilności podejmują się następujących ról i zadań:

 • Organizacja wnioskująca: odpowiada za złożenie wniosku dotyczącego projektu mobilności, podpisanie umowy finansowej i zarządzanie nią oraz za sprawozdawczość. Wnioskodawcą może być również koordynator konsorcjum: stojący na czele krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności organizacji partnerskich z tego samego kraju, który ma na celu wysyłanie za granicę kadry zajmującej się edukacją dorosłych. Koordynator konsorcjum może również, ale nie musi, działać w charakterze organizacji wysyłającej;
 • Organizacja wysyłająca: odpowiada za dokonywanie wyboru kadr i osób zawodowo związanych z edukacją dorosłych i wysyłanie ich za granicę. Organizacja wysyłająca jest albo organizacją składającą wniosek, albo partnerem w krajowym konsorcjum w ramach projektu mobilności.
 • Organizacja przyjmująca: odpowiada za przyjmowanie z zagranicy kadry zajmującej się edukacją dorosłych oraz oferowanie jej programu działań w trakcie wyjazdu lub korzystanie z prowadzonej przez nie działalności szkoleniowej.

Szczególna rola organizacji przyjmującej zależy od rodzaju działania i jej relacji z organizacją wysyłającą. Organizacją przyjmującą może być:

 • organizator kursu (w przypadku uczestnictwa w zorganizowanym kursie lub szkoleniu);
 • partner lub inna właściwa organizacja prowadząca działalność w dziedzinie edukacji dorosłych (w przypadku np. job shadowing lub prowadzenia zajęć edukacyjnych/szkoleń). W tym przypadku organizacja wysyłająca, wraz z uczestnikami, powinna uzgodnić cele i działania na okres pobytu za granicą i określić prawa i obowiązki każdej ze stron przed rozpoczęciem danego działania.

Erasmus+ wspiera mobilność edukacyjną nauczycieli i pracowników szkół, która:

 • jest ujęta w Europejskim Planie Rozwoju organizacji wysyłających (którego celem jest modernizacja i umiędzynarodowienie ich misji);
 • odpowiada wyraźnie określonym potrzebom dotyczącym ich rozwoju;
 • jest połączona z odpowiednim wyborem uczestników, przygotowaniem i odpowiednimi działaniami po zakończeniu mobilności, jak i całego projektu;
 • zapewnia odpowiednią uznawalność efektów kształcenia uczestniczącej kadry;
 • zapewnia upowszechnianie efektów kształcenia i ich powszechne wykorzystywanie w ramach organizacji.

 

Jakie są kryteria stosowane do oceny takiego projektu?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić projekt mobilności kadry edukacji dorosłych, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+.

 

Kryteria kwalifikowalności

Uprawnione działania

Projekt mobilności kadry edukacji dorosłych musi obejmować jedno lub większą liczbę poniższych działań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą;
 • job shadowing

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacją uczestniczącą może być:

 •  każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność w dziedzinie niezawodowej edukacji dorosłych (określana jako organizacja edukacji dorosłych);

lub

 • każda organizacja publiczna lub prywatna prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Przykładowo takimi organizacjami mogą być:

 • szkoła/instytut/ośrodek edukacji dorosłych;
 • instytucja dla dorosłych słuchaczy o specjalnych potrzebach;
 • instytucja szkolnictwa wyższego (w tym instytucje zapewniające szanse edukacyjne dla dorosłych);
 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
 • partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • instytut badawczy;
 • fundacja;
 • szkoła/instytut/centrum kształcenia;
 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • instytucja kultury, biblioteka, muzeum;
 • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;

Każda organizacja musi być ustanowiona w kraju programu.

Kto może złożyć wniosek?

 • organizacja niezawodowej edukacji dorosłych wysyłająca swoją kadrę za granicę;
 • organizacja niezawodowej edukacji dorosłych pełniąca rolę koordynatora krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Liczba organizacji uczestniczących

W momencie składania wniosku o dofinansowanie trzeba wskazać tylko organizację wysyłającą.

W przypadku projektów przedstawianych przez krajowe konsorcjum w ramach projektu mobilności kadry edukacji dorosłych wszyscy członkowie konsorcjum muszą pochodzić z tego samego kraju programu i muszą zostać zidentyfikowani w momencie składania wniosku o dofinansowanie. W skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej trzy organizacje edukacji dorosłych.

Podczas etapu realizacji projektu mobilności zaangażowane muszą być co najmniej dwie organizacje z różnych krajów programu (przynajmniej jedna organizacja wysyłająca i przynajmniej jedna przyjmująca).

Czas trwania projektu

Od roku do 2 lat. Wnioskodawca musi określić czas trwania projektu na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju działań zaplanowanych na okres jego realizacji.

Czas trwania działania

Od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.

Działanie musi trwać co najmniej dwa następujące po sobie dni.

Miejsce (miejsca) działania

Uczestnicy muszą prowadzić swoje działania w zakresie mobilności za granicą w innym kraju programu.

Uprawnieni uczestnicy

Kadra zajmująca się edukacją dorosłych pozostająca w stosunku pracy z organizacją wysyłającą edukacji dorosłych (organizacjami wysyłającymi edukacji dorosłych), a także jej pracownicy zaangażowani w strategiczny rozwój organizacji wysyłającej.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do agencji narodowej kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 5 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia tego samego roku.

 

Możliwy dodatkowy termin składania wniosków:

Jeżeli pozostaną niewykorzystane fundusze, agencje narodowe mogą zorganizować drugą rundę naboru wniosków, do której mają zastosowanie zasady określone w niniejszym przewodniku. Agencje narodowe poinformują o takiej możliwości na swoich stronach internetowych.

Jeśli zostanie zorganizowana druga runda naboru, wnioskodawcy muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do dnia 1 października do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się pomiędzy 1 stycznia a 31 maja następnego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Pozostałe kryteria

Organizacja edukacji dorosłych lub krajowe konsorcjum w ramach projektu mobilności edukacji dorosłych mogą składać wnioski tylko raz w każdej rundzie selekcyjnej. Organizacja edukacji dorosłych może jednak należeć do kilku różnych konsorcjów, które składają wnioski w tym samym czasie, lub je koordynować.

 

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie odpowiednich kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 30 punktów)

 

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
  • celów danej akcji (zob. podrozdział „Jakie są cele projektu mobilności?”);
  • potrzeb i celów organizacji uczestniczących i poszczególnych uczestników.
 • Zakres, w jakim wniosek jest odpowiedni do:
  • generowania wysokiej jakości efektów kształcenia uczestników;
  • wzmacniania potencjału i międzynarodowego zasięgu organizacji uczestniczących.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 40 punktów)

 

 

 • Przejrzystość, kompletność i jakość wszystkich etapów przedstawionych we wniosku (przygotowanie, realizacja działań w zakresie mobilności i działania po zakończeniu projektu);
 • Spójność celów projektu i proponowanych działań;
 • Jakość Europejskiego Planu Rozwoju organizacji wnioskującej;
 • Jakość praktycznych ustaleń, procesów zarządzania i mechanizmów wsparcia;
 • Jakość przygotowania zapewnianego uczestnikom;
 • Jakość ustaleń dotyczących uznawania i poświadczania efektów kształcenia uczestników oraz spójnego stosowania unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności;
 • Odpowiedniość środków w odniesieniu do wyboru uczestników mobilności lub angażowania ich w takie działania;
 • W stosownych przypadkach jakość współpracy i komunikacji między organizacjami uczestniczącymi oraz z innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami;

Wpływ i upowszechnianie

(maksymalnie 30 punktów)

 

 • Jakość środków służących do oceny rezultatów projektu;
 • Potencjalny wpływ projektu:
  • na uczestników i organizacje uczestniczące w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu;
  • na inne podmioty niż organizacje i osoby indywidualne bezpośrednio uczestniczące w projekcie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów projektu wśród organizacji uczestniczących i poza nimi. (w tym wykorzystanie EPALE w stosownych przypadkach).

 

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania (tj. co najmniej 15 punktów w przypadku kryterium „Adekwatność projektu” i „Wpływ i upowszechnianie” oraz 20 punktów w kategorii „jakość planu projektu i jego realizacji”).

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji?

Koszty nadzwyczajne związane z wysokimi kosztami podróży

Wnioskodawcy w projektach mobilności będą mogli wnioskować o dofinansowanie wysokich kosztów podróży uczestników w pozycji budżetowej „koszty nadzwyczajne” (do kwoty 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych: zob. „Jakie są zasady finansowania?”). Powyższy mechanizm będzie dozwolony pod warunkiem, że wnioskodawcy będą w stanie wykazać, iż standardowe zasady dofinansowania (oparte na kosztach jednostkowych przypadających na dany przedział odległości) nie pokrywają przynajmniej 70% kosztów podróży uczestników. W przypadku przyznania dofinansowania nadzwyczajne koszty związane z wysokimi kosztami podróży zastępują standardowe dofinansowanie podróży.

 

Pozostałe informacje

Więcej obowiązkowych kryteriów oraz dodatkowych użytecznych informacji dotyczących niniejszej akcji można znaleźć w załączniku I do niniejszego przewodnika. Zainteresowane organizacje zachęca się do dokładnego przeczytania odpowiednich rozdziałów tego załącznika przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

Jakie są zasady finansowania?

Budżet projektu mobilności należy opracować według następujących zasad finansowania (w euro):

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Podróż

Dofinansowanie kosztów podróży uczestników, w tym osób towarzyszących, z miejsca zamieszkania do miejsca działania i z powrotem.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

W przypadku odległości wynoszących od 10 do 99 km:

20 EUR na uczestnika.

Na podstawie odległości, jaką musi pokonać uczestnik. Odległości należy obliczać korzystając z kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej1. Aby obliczyć kwotę dofinansowania UE na podróż w obie strony, wnioskodawca musi określić odległość podróży w jedną stronę.2.

 

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km:

180 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1 999 km:

275 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na uczestnika

W przypadku odległości wynoszących 8 000 km i więcej:

1500 EUR na uczestnika

Wsparcie organizacyjne

Koszty bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności (z wyłączeniem kosztów utrzymania uczestników), w tym koszty przygotowania (pedagogicznego, międzykulturowego, językowego), monitorowania i wspierania uczestników w trakcie okresu mobilności, koszty uznawania efektów kształcenia oraz działania upowszechniające.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

Do setnego uczestnika: 350 EUR na uczestnika

+

Powyżej setnego uczestnika: 200 EUR na każdego dodatkowego uczestnika

Na podstawie liczby uczestników.

Wsparcie indywidualne

Koszty bezpośrednio związane z utrzymaniem uczestników, w tym osób towarzyszących, w trakcie trwania działania.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

Do 14. dnia działania: A4.1 na dzień na uczestnika

+

od 15. do 60. dnia działania: 70 % z A4.1 na dzień na uczestnika

W zależności od długości pobytu uczestnika (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem również jednego dnia podróży przed rozpoczęciem działania i jednego dnia podróży następującego po działaniu).

Opłata za udział w kursie

Koszty bezpośrednio związane z opłatą za udział w kursie.

Dofinansowanie kosztów jednostkowych

70 EUR na uczestnika na dzień

Maksymalnie 700 EUR na uczestnika projektu mobilności

Warunek: wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów opłaty za udział w kursie, wsparcia związanego ze specjalnymi potrzebami i kosztów nadzwyczajnych należy uzasadnić w formularzu wniosku.

 

Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami

Koszty dodatkowe bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami i osobami towarzyszącymi (w tym koszty związane z podróżą i utrzymaniem, o ile są uzasadnione i o ile nie wnioskowano o pokrycie ich z pozycji budżetu „Podróż” i „Wsparcie indywidualne”).

Koszty rzeczywiste

100 % kosztów kwalifikowalnych

Koszty nadzwyczajne

Koszty dotyczące udzielenia zabezpieczenia finansowego, w przypadku gdy zażąda go agencja narodowa.

 

Wysokie koszty podróży uczestników (szczegóły – patrz rozdział „Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji”).

Koszty rzeczywiste

75 % kosztów kwalifikowalnych

 

 

 

Wysokie koszty podróży: maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych

 

Tabela 1 – Wsparcie indywidualne (kwoty w euro na dzień)

Kwoty zależą od kraju, w którym odbywa się dane działanie. Każda agencja narodowa określa – na podstawie obiektywnych i przejrzystych kryteriów – kwoty mające zastosowanie do projektów składanych w ich kraju. Kwoty te muszą mieścić się w przedziałach określających wartości minimalne i maksymalne, przedstawionych w poniższej tabeli. Dokładne kwoty zostaną opublikowane na stronach internetowych każdej agencji narodowej.

 

Mobilność pracowników

Kraj przyjmujący

 

Min.–maks. (na dzień)

 

A4.1

Grupa 1

Norwegia, Dania, Luksemburg, Zjednoczone Królestwo, Islandia, Szwecja, Irlandia, Finlandia, Liechtenstein

80-180

Grupa 2

Niderlandy, Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Cypr, Grecja, Malta, Portugalia

70-160

Grupa 3

Słowenia, Estonia, Łotwa, Chorwacja, Słowacja, Republika Czeska, Litwa, Turcja, Węgry, Polska, Rumunia, Bułgaria, Republika Macedonii Północnej, Serbia

60-140

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_pl
 • 2. Na przykład jeżeli osoba z Madrytu (Hiszpania) bierze udział w działaniu odbywającym się w Rzymie (Włochy), wnioskodawca a) oblicza odległość z Madrytu do Rzymu (1 365,28 km); b) wybiera odpowiedni przedział odległości podróży (tj. między 500 a 1 999 km) i c) oblicza dofinansowanie UE, które będzie stanowiło wkład w koszty podróży uczestnika z Madrytu do Rzymu i z powrotem (275 EUR).