TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Mobilitási projektek a felnőttoktatásban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók számára

Az ilyen típusú mobilitási projektek az alábbi egy vagy több tevékenységből állhatnak:

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása:

 • oktatási/képzési feladatok: ez a tevékenység lehetővé teszi, hogy a felnőttoktatási intézmény munkatársa/szakembere/oktatója külföldi partnerszervezetnél/partnerintézménynél tanítson vagy képzést nyújtson;
 • szervezett külföldi tanfolyamok vagy képzések: a felnőttoktatásban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai fejlődésének elősegítése;
 • szakmai látogatás (job shadowing): lehetőséget nyújt a felnőttoktatásban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók számára, hogy bizonyos időszakot külföldön töltsenek a felnőttoktatás terén működő bármely érintett intézménynél.

Ezek a tevékenységek egyben lehetőséget nyújtanak a felnőttoktatási intézmények munkatársai/szakemberei/oktatói számára, hogy olyan kompetenciákat sajátítsanak el, amelyekkel jobban ki tudják elégíteni a hátrányos helyzetű felnőtt tanulók szükségleteit. A fiatal migránsokkal, menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos jelenlegi helyzet miatt továbbá különös figyelmet kap az olyan projektek támogatása, amelyek a felnőttoktatási intézmények munkatársai/szakemberei/oktatói számára olyan területeken biztosítanak képzést, mint a felnőttoktatásban tanuló menekültek oktatása, az interkulturális osztályok, a felnőttoktatásban tanulók második nyelven történő oktatása, illetve a tolerancia és sokféleség az osztályban.

 

A projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe

A mobilitási projektben résztvevő szervezetek/intézmények szerepe és feladatai a következők:

 • A pályázó szervezet/intézmény feladata a mobilitási projekt megpályázása, a támogatási megállapodás aláírása és kezelése, valamint a beszámolás. A pályázó olyan konzorciumkoordinátor is lehet, amely az adott ország partnerszervezeteinek/partnerintézményeinek nemzeti mobilitási konzorciumát vezeti, melynek célja az felnőttoktatásban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók külföldre küldése. A konzorciumkoordinátor – nem szükségszerűen ugyan, de – küldő szervezetként/intézményként is eljárhat.
 • A küldő szervezet/intézmény feladata a felnőttoktatás terén tevékenykedő munkatársak/szakemberek/oktatók kiválasztása és külföldre utaztatása. A küldő szervezet/intézmény a pályázó szervezet/intézmény vagy a nemzeti mobilitási konzorciumban résztvevő partner.
 • A fogadó szervezet/intézmény feladata a külföldi felnőttoktatásban dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók fogadása, a nekik szóló tevékenységek megszervezése, illetve az általuk nyújtott képzési tevékenység igénybevétele.

A fogadó szervezet/intézmény konkrét szerepe a tevékenység típusától és a küldő szervezettel/intézménnyel való kapcsolattól függ. A fogadó szervezet/intézmény lehet:

 • képzésszervező (szervezett tanfolyamokon vagy képzésen való részvétel esetén);
 • partner vagy egyéb, felnőttoktatással foglalkozó releváns szervezet/intézmény (például szakmai látogatás [job shadowing] vagy oktatási feladatok esetén). Ebben az esetben a küldő szervezet/intézmény még a tevékenység megkezdése előtt, a résztvevőkkel közösen meghatározza a külföldön töltött időszak célkitűzéseit és tevékenységeit, valamint a felek jogait és kötelezettségeit.

Az Erasmus+ program támogatja a munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási célú mobilitását, amennyiben az:

 • illeszkedik a küldő szervezetek/intézmények (korszerűsítést és nemzetköziesítést ösztönző) európai fejlesztési tervébe;
 • megfelel a munkatársak/szakemberek/oktatók világosan meghatározott fejlesztési szükségleteinek;
 • megfelelő kiválasztási, előkészítő és utánkövetést célzó intézkedésekkel párosul;
 • biztosítja a résztvevő munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási eredményeinek megfelelő elismerését; és
 • biztosítja a tanulási eredmények terjesztését és széles körben történő alkalmazását a szervezeten/intézményen belül.

A projektek értékelésének szempontjai

A felnőttoktatási mobilitási projekteknek a következő formális szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

 

Támogathatósági szempontok

Támogatható tevékenységek

A felnőttoktatási mobilitási projekteknek legalább az egyiket tartalmazniuk kell a következő tevékenységek közül:

 • oktatási feladatok;
 • szervezett külföldi tanfolyamok vagy képzések;
 • szakmai látogatások (job shadowing).

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

Résztvevő szervezet/intézmény lehet:

 •  a nem szakmai felnőttoktatás terén működő állami vagy magánintézmény (a fogalommeghatározás szerint felnőttoktatási szervezet)

vagy

 • a munkaerőpiacon vagy az oktatás, a képzés és az ifjúságügy terén működő állami vagy magánszervezet/-intézmény.

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:

 • felnőttoktatást végző iskola/intézet/központ;
 • sajátos nevelési igényű személyek felnőttoktatási intézményei;
 • felsőoktatási intézmény (többek között felnőttoktatási lehetőségeket nyújtó intézmény);
 • állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • szociális partner vagy a munka világának egyéb képviselője, a kereskedelmi kamarákat, az ipari/szakmai egyesületeket és a szakszervezeteket is beleértve;
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
 • kutatóintézet;
 • alapítvány;
 • iskola/intézet/oktatási központ;
 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • kulturális intézmény, könyvtár, múzeum;
 • pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadó és tájékoztató szolgáltatást nyújtó szerv.

Mindegyik szervezetnek/intézménynek valamely programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Ki pályázhat?

 • A munkatársat/szakembert/oktatót külföldre küldő nem szakmai felnőttoktatási intézmény.
 • Nem szakmai felnőttoktatási intézmények nemzeti mobilitási konzorciumának koordinátoraként fellépő, nem szakmai felnőttoktatási intézmény.

Magánszemélyek közvetlenül nem pályázhatnak támogatásra.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma

A pályázat benyújtásakor csak a küldő szervezetet/intézményt kell megnevezni.

A nemzeti mobilitási konzorcium által benyújtott pályázatok esetében azonban a konzorcium valamennyi tagjának ugyanabból a programországból kell származnia, és a pályázat benyújtásakor meg kell nevezni őket. Egy konzorciumnak legalább három felnőttoktatási intézményből kell állnia.

A mobilitási projekt megvalósítási szakaszában legalább két (azaz legalább egy küldő és egy fogadó), különböző programországból származó szervezetnek/intézménynek kell részt vennie.

A projekt időtartama

1 vagy 2 év. A pályázónak a pályázati szakaszban a projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően kell kiválasztania a kívánt időtartamot.

A tevékenység időtartama

2 nap és 2 hónap között, amelybe az utazással töltött idő nem számít bele.

A minimum 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne

A résztvevőknek külföldön, egy másik programországban kell végrehajtaniuk a mobilitási tevékenységet.

Támogatható résztvevők

A küldő felnőttoktatási intézményben vagy intézményekben dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók, valamint a szervezet/intézmény stratégiai fejlesztéséért felelős munkatársak/szakemberek/oktatók.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához.

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 5-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben június 1. és december 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

 

Esetleges póthatáridő:

A nemzeti irodák a finanszírozási források felhasználatlansága esetén második pályázati fordulót szervezhetnek, amelyre szintén az ebben a pályázati útmutatóban meghatározott szabályok vonatkoznak. A nemzeti irodák erről a lehetőségről a honlapjukon tesznek közzé tájékoztatást.

Amennyiben második pályázati fordulót hirdetnek meg, a pályázóknak brüsszeli idő szerint október 1-jén déli 12 óráig kell benyújtaniuk a következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

Egy felnőttoktatási intézmény vagy a felnőttoktatási intézmények nemzeti mobilitási konzorciuma egy pályázati körben csak egyszer pályázhat. A felnőttoktatási intézmény azonban több különböző, egyidejűleg pályázó konzorciumnak is tagja lehet, vagy több ilyen konzorciumot is koordinálhat.

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 

 • A pályázat relevanciája a következők szempontok alapján:
 • a cselekvés célkitűzései (lásd „A mobilitási projektek céljai” szakaszt);
 • a résztvevő szervezetek/intézmények és az egyéni résztvevők szükségletei és célkitűzései.
 • Milyen mértékben alkalmas a pályázat a következők megvalósítására:
 • a résztvevők kiváló tanulási eredményeinek elősegítése;
 • a résztvevő szervezetek/intézmények kapacitásainak és nemzetközi hatókörének megerősítése.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 40 pont)

 

 

 • A pályázat egyes szakaszainak (előkészítés, a mobilitási tevékenységek megvalósítása és nyomon követése) áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • A projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek közötti összhang.
 • A pályázó szervezet/intézmény európai fejlesztési tervének minősége.
 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége.
 • A résztvevőknek nyújtott felkészítés minősége.
 • A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére és érvényesítésére irányuló intézkedések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök következetes használata.
 • A résztvevők mobilitási tevékenységre való kiválasztására és/vagy mobilitási tevékenységbe való bevonására irányuló intézkedések alkalmassága.
 • Adott esetben a résztvevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekelt felek közötti együttműködés és kommunikáció minősége.

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt várható hatása:
 • a résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
 • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túl, helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten.
 • A projekt eredményeinek a résztvevő szervezeteken/intézményeken belül és kívül történő terjesztésére irányuló intézkedések alkalmassága és minősége (adott esetben beleértve az európai felnőttképzés elektronikus platformjának [EPALE] használatát).

 

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Az odaítélési szempontok minden fent említett kategóriája esetében ezen kívül el kell érniük a maximálisan adható pontok legalább felét (azaz „A projekt relevanciája”, illetve a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége” kategóriában pedig legalább 20 pontot).

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek

A mobilitási projektek pályázói támogatást kérhetnek a magas utazási költségeikre a „Rendkívüli költségek” költségvetési sorban (az összes elszámolható költség legfeljebb 80%-ának fedezésére; lásd „Finanszírozási szabályok”). Erre akkor van lehetőség, ha a pályázók igazolni tudják, hogy a szokásos támogatási szabályok (amelyek a távolsági sávok szerint megállapított egységköltségen alapulnak) nem fedezik a résztvevők utazási költségeinek legalább 70%-át. Ha megítélik, a magas utazási költségeket fedező rendkívüli költségek helyettesítik a szokásos utazási támogatást.

 

Egyéb információ

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

 

Finanszírozási szabályok

A mobilitási projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Utazás

Az indulási helytől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (beleértve a kísérő személyeket) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Egységköltség-hozzájárulás

10–99 km közötti távolság esetén:

20 EUR/résztvevő

Az egyes résztvevők utazásának távolsága alapján. A távolságokat az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátorral kell kiszámítani1. A pályázónak az oda- és visszaút támogatására adható uniós támogatás összegének kiszámításához az egyirányú út távolságát kell feltüntetnie2.

 

100–499 km közötti távolság esetén:

180 EUR/résztvevő

500–1999 km közötti távolság esetén:

275 EUR/résztvevő

2000–2999 km közötti távolság esetén:

360 EUR/résztvevő

3000–3999 km közötti távolság esetén:

530 EUR/résztvevő

4000–7999 km közötti távolság esetén:

820 EUR/résztvevő

8000 km és annál nagyobb távolság esetén:

1500 EUR/résztvevő

Szervezési támogatás

A mobilitási tevékenységek – a résztvevők (pedagógiai, interkulturális, nyelvi) felkészítését és a mobilitási tevékenység alatti ellenőrzését és támogatását, valamint a tanulási eredmények érvényesítését és a terjesztési tevékenységeket is beleértve – megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek (a résztvevők ellátási költségeinek kivételével).

Egységköltség-hozzájárulás

A 100. résztvevőig: 350 EUR/résztvevő

+

A 100. résztvevő fölött: 200 EUR/további résztvevő

A résztvevők száma alapján.

Személyi támogatás

A résztvevők és a kísérő személyek tevékenység alatti megélhetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

Egységköltség-hozzájárulás

a tevékenység 14. napjáig: A4.1 /résztvevő/nap

+

a tevékenység 15–60. napja között: az A4.1 összeg 70%-a/résztvevő/nap

Az egyes résztvevők tartózkodási időtartama alapján (ha szükséges, beleszámolható a tevékenység megkezdése előtt és befejezése után egy-egy utazási nap).

Képzési díjak

A tanfolyami beiratkozási díjak kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

Egységköltség-hozzájárulás

70 EUR/résztvevő/nap

Maximum 700 EUR/résztvevő

Feltételhez kötött: a képzési díj, a sajátos nevelési igények és a rendkívüli költségek fedezésére adható pénzügyi támogatás kérelmezését indokolni kell a pályázati formanyomtatványon.

 

Sajátos nevelési igények fedezésére adható támogatás

Fogyatékossággal élő résztvevőkhöz, valamint a kísérő személyekhez közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazási és ellátási költségeket, amennyiben azok indokoltak, és amennyiben e résztvevőkre nem kérelmeztek támogatást az „Utazás” és a „Személyi támogatás” költségvetési sorban).

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 100%-a

Rendkívüli költségek

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

 

A résztvevők magas utazási költségei (bővebben lásd a „Mit kell még tudni erről a cselekvésről?” szakaszt).

Tényleges költségek

Az elszámolható költség 75%-a

 

 

 

Magas utazási költségek: az elszámolható költség legfeljebb 80%-a

 

1. táblázat – Személyi támogatás (EUR/nap)

Az összeg a tevékenység megvalósításának országától függ. Az adott országban benyújtott projektekre alkalmazandó összegeket – objektív és átlátható szempontok alapján – a nemzeti iroda határozza meg. A konkrét összeget a lenti táblázatban megadott alsó és felső értékhatárok között kell meghatározni. A pontos összegeket a nemzeti irodák honlapján teszik közzé.

 

Munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása

Fogadó ország

 

Min. összeg – max. összeg/nap

 

A4.1

1. csoport:

Norvégia, Dánia, Luxemburg, Egyesült Királyság, Izland, Svédország, Írország, Finnország, Liechtenstein

80–180

2. csoport:

Hollandia, Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Ciprus, Görögország, Málta, Portugália

70–160

3. csoport:

Szlovénia, Észtország, Lettország, Horvátország, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Litvánia, Törökország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia, Szerbia

60–140

 

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hu
 • 2. Ha például egy madridi személy Rómában szervezett tevékenységben vesz részt, a) a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km); b) ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (500–1999 km közötti távolság), majd c) ennek alapján ki kell számítania a Madrid és Róma közötti oda-vissza út költségeihez való hozzájárulásra adható uniós támogatás összegét (275 EUR).