Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekt mobilnosti za osoblje u obrazovanju odraslih

Ovaj projekt mobilnosti može obuhvaćati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

Mobilnost osoblja:

 • poučavanje / aktivnosti osposobljavanja: ovom se aktivnošću omogućava osoblju organizacija za obrazovanje odraslih da poučavaju ili vode osposobljavanje u partnerskoj organizaciji u inozemstvu
 • strukturirani tečajevi ili osposobljavanje u inozemstvu: potpora profesionalnom razvoju osoblja u obrazovanju odraslih
 • praćenje rada: omogućava osoblju u obrazovanju odraslih da provede određeno razdoblje u inozemstvu u bilo kojoj relevantnoj organizaciji koja djeluje u području obrazovanja odraslih.

Tim se aktivnostima pruža mogućnost i osoblju organizacija za obrazovanje odraslih da steknu kompetencije za ispunjenje potreba odraslih polaznika iz nepovoljnih sredina. S obzirom na trenutačni kontekst u pogledu mladih migranata, izbjeglica i tražitelja azila, posebna pozornost posvetit će se i potpori projektima kojima se osoblje organizacija za obrazovanje odraslih osposobljava u područjima kao što su osposobljavanje odraslih izbjeglica, međukulturne učionice, poučavanje polaznika obrazovanja odraslih na njihovu drugom jeziku, tolerancija u učionici i raznolikost.

 

Koju ulogu imaju organizacije koje sudjeluju u ovom projektu?

Organizacije sudionice u projektu mobilnosti imaju sljedeće uloge i zadaće:

 • Organizacija podnositeljica zahtjeva: odgovorna za prijavu projekta mobilnosti, potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i upravljanje njime te za izvješćivanje. Podnositelj zahtjeva može biti koordinator konzorcija: vodi nacionalni konzorcij za mobilnost partnerskih organizacija u istoj zemlji i njegov je cilj slanje osoblja u obrazovanju odraslih na aktivnosti u inozemstvo. Koordinator konzorcija može ujedno, ali ne nužno, djelovati i kao organizacija pošiljateljica.
 • Organizacija pošiljateljica: odgovorna za odabir osoblja i drugih stručnjaka u području obrazovanja odraslih i za njihovo slanje u inozemstvo. Organizacija pošiljateljica je organizacija podnositeljica zahtjeva ili partnerska organizacija unutar nacionalnog konzorcija za mobilnost.
 • Organizacija primateljica: odgovorna za primanje osoblja u obrazovanju odraslih iz drugih zemalja te ponudu programa aktivnosti ili ima korist od osposobljavanja koje joj to osoblje pruža.

Posebna uloga organizacije primateljice ovisi o vrsti aktivnosti i odnosu s organizacijom pošiljateljicom. Organizacija primateljica može biti:

 • pružatelj tečajeva (u slučaju sudjelovanja u strukturiranom tečaju ili osposobljavanju)
 • partnerska ili druga odgovarajuća organizacija u području obrazovanja odraslih (na primjer, u slučaju praćenja rada ili aktivnosti poučavanja). U tom slučaju organizacija pošiljateljica trebala bi zajedno sa sudionicima dogovoriti ciljeve i aktivnosti tijekom razdoblja u inozemstvu te odrediti prava i obveze svake stranke prije početka aktivnosti.

Programom Erasmus+ podupire se mobilnost osoblja u svrhu učenja:

 • koja je ugrađena u Europski razvojni plan organizacija pošiljateljica (radi modernizacije i internacionalizacije njihove misije)
 • koja odgovara jasno definiranim razvojnim potrebama osoblja
 • koja je popraćena odgovarajućim mjerama odabira, pripreme i praćenja
 • kojom se osigurava primjereno priznavanje ishoda učenja osoblja koje sudjeluje u aktivnosti i
 • kojom se osigurava širenje i široka upotreba ishoda učenja unutar organizacije.

 

Koji se kriteriji primjenjuju za ocjenjivanje ovog projekta?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje mora ispunjavati projekt mobilnosti u području obrazovanja odraslih kako bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+:

 

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive aktivnosti

Projekt mobilnosti u području obrazovanja odraslih mora obuhvaćati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • aktivnosti poučavanja
 • strukturirane tečajeve ili osposobljavanje u inozemstvu
 • praćenje rada.

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti:

 •  bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna u području nestrukovnog obrazovanja odraslih (definirana kao organizacija za obrazovanje odraslih)

ili

 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Ta organizacija, na primjer, može biti:

 • škola / ustanova / centar za obrazovanje odraslih
 • ustanova za obrazovanje odraslih s posebnim potrebama
 • visoko učilište (uključujući one koje pružaju obrazovne mogućnosti za odrasle)
 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
 • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • znanstveni institut
 • zaklada
 • škola /institut / obrazovni centar
 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • kulturna organizacija, knjižnica, muzej
 • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, usluge stručnog savjetovanja i informiranja.

Svaka organizacija mora imati poslovni nastan u zemlji sudionici programa.

Tko se može prijaviti?

 • Organizacija za nestrukovno obrazovanje odraslih koja svoje osoblje šalje u inozemstvo
 • Organizacija za nestrukovno obrazovanje odraslih koja djeluje kao koordinator nacionalnog konzorcija za mobilnost za organizacije za nestrukovno obrazovanje odraslih

Pojedinci ne mogu izravno zatražiti bespovratna sredstva.

Broj organizacija sudionica

U trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva mora biti imenovana samo organizacija pošiljateljica.

Međutim, u slučaju projekata koje podnosi nacionalni konzorcij za mobilnost, svi članovi konzorcija moraju biti iz iste zemlje sudionice programa i moraju biti imenovani u trenutku predavanja zahtjeva za bespovratna sredstva. Konzorcij se mora sastojati od barem triju organizacije za obrazovanje odraslih.

U provedbu projekta mobilnosti moraju biti uključene najmanje dvije organizacije (najmanje jedna organizacija pošiljateljica i najmanje jedna organizacija primateljica) iz različitih zemalja sudionica programa.

Trajanje projekta

Od 1 do 2 godine. Podnositelj zahtjeva mora prilikom prijave odabrati trajanje projekta s obzirom na njegov cilj i vrste aktivnosti čija se provedba planira.

Trajanje aktivnosti

Od 2 dana do 2 mjeseca, ne uključujući vrijeme putovanja.

Ta minimalna dva dana moraju biti uzastopna.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Sudionici aktivnost mobilnosti moraju obavljati u inozemstvu, u drugoj zemlji sudionici programa.

Prihvatljivi sudionici

Osoblje koje je zaduženo za obrazovanje odraslih i koje je u radnom odnosu s organizacijama pošiljateljicama za obrazovanje odraslih te njihovo osoblje uključeno u strateški razvoj organizacije.

Kome predati zahtjev?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica zahtjeva ima poslovni nastan.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 5. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. lipnja do 31. prosinca iste godine.

Mogući naknadni rok:

Nacionalne agencije mogu organizirati drugi krug podnošenja zahtjeva ako sredstva ostanu neiskorištena, a i na njega će se primjenjivati pravila utvrđena ovim Vodičem. Nacionalne agencije takvu će mogućnost oglasiti na svojim stranicama.

U slučaju organiziranja drugog kruga za podnošenje zahtjeva, podnositelji su dužni svoj zahtjev za bespovratna sredstva predati do 1. listopada u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. siječnja do 31. svibnja sljedeće godine.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Organizacija za obrazovanje odraslih ili nacionalni konzorcij za mobilnost za organizacije za obrazovanje odraslih mogu se prijaviti samo jednom u svakom krugu odabira. Međutim, organizacija za obrazovanje odraslih može biti dio nekoliko konzorcija ili koordinirati nekoliko konzorcija koji istodobno podnose zahtjev.

 

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

 

 • Relevantnost prijedloga za:
  • ciljeve aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi projekta mobilnosti”)
  • potrebe i ciljeve organizacija sudionica i pojedinih sudionika.
 • Stupanj do kojeg je prijedlog primjeren za:
  • proizvodnju visokokvalitetnih ishoda učenja za sudionike
  • jačanje kapaciteta i međunarodnog dosega organizacija sudionica.

Kvaliteta plana i provedbe projekta

(najviše 40 bodova)

 

 

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza predloženog projekta (priprema, provedba aktivnosti mobilnosti i praćenje)
 • Usklađenost između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti
 • Kvaliteta Europskog razvojnog plana organizacije podnositeljice
 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore
 • Kvaliteta pripreme koja je osigurana sudionicima
 • Kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika te dosljedna uporaba europskih alata za transparentnost i priznavanje
 • Primjerenost mjera za odabir i/ili uključivanje sudionika u aktivnosti mobilnosti
 • Ako je primjenjivo, kvaliteta suradnje i komunikacije između organizacija sudionica te s drugim relevantnim dionicima

Učinak i širenje

(najviše 30 bodova)

 

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje ishoda projekta
 • Mogući učinak projekta:
  • na sudionike i organizacije sudionice za vrijeme i nakon trajanja projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj razini
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica (uključujući upotrebu platforme EPALE, kad god je potrebno)

 

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Nadalje, moraju dobiti najmanje polovinu najvećeg broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterija za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak i širenje” te 20 bodova za kategoriju „kvaliteta plana i provedbe projekta”).

 

Što biste još trebali znati o toj aktivnosti?

Izvanredni troškovi za skupa putovanja

Podnositeljima prijedloga projekata mobilnosti omogućit će se potraživanje financijske potpore za skupe putne troškove sudionika pod naslovom proračuna „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova: pogledajte „Koja su pravila financiranja?”). Ta mogućnost dostupna je pod uvjetom da podnositelj može dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika.

Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardna bespovratna sredstva za putovanja.

Ostale informacije

Više obveznih kriterija i dodatnih korisnih informacija o toj aktivnosti nalazi se u Prilogu I. ovom Vodiču. Mole se zainteresirane organizacije da pažljivo pročitaju relevantne odjeljke tog priloga prije nego što zatraže financijsku potporu.

 

Koja su pravila financiranja?

Proračun projekta mobilnosti mora se izraditi na temelju sljedećih pravila financiranja (u EUR):

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući osobe koje putuju kao pratnja, od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija1. Podnositelj zahtjeva mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja za izračun iznosa bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje2.

 

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti (osim troškova boravka sudionika), uključujući pripremu (pedagošku, međukulturnu, jezičnu), praćenje i potporu sudionicima tijekom mobilnosti, vrednovanje ishoda učenja, aktivnosti širenja.

Doprinos jediničnim troškovima

do 100. sudionika: 350 EUR po sudioniku

+

nakon 100. sudionika: 200 EUR po dodatnom sudioniku

Na temelju broja sudionika

Pojedinačna potpora

Troškovi izravno povezani s boravkom sudionika i osoba u pratnji tijekom aktivnosti

Doprinos jediničnim troškovima

do 14. dana aktivnosti: A4.1 po danu po sudioniku

+

između 15. i 60. dana aktivnosti: 70 % A4.1 po danu po sudioniku

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

Troškovi tečaja

Troškovi izravno povezani s plaćanjem upisnine tečajeva

Doprinos jediničnim troškovima

70 EUR po sudioniku po danu

Najviše 700 EUR po sudioniku u projektu mobilnosti

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu za pokrivanje troškova tečaja, potporu za posebne potrebe i izvanredne troškove mora biti obrazložen u obrascu zahtjeva

 

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s invaliditetom i osobe u pratnji (uključujući putne troškove i troškove boravka, ako su opravdani i ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Stvarni troškovi

100 % prihvatljivih troškova

Izvanredni troškovi

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

 

Visoki putni troškovi sudionika (za pojedinosti vidjeti odjeljak „Što biste još trebali znati o toj mjeri”).

Stvarni troškovi

75 % prihvatljivih troškova

 

 

 

Visoki putni troškovi: najviše do 80 % prihvatljivih troškova

Tablica 1.

Pojedinačna potpora (iznosi u EUR po danu)

Iznos ovisi o zemlji u kojoj se provodi aktivnost. Svaka će nacionalna agencija – na temelju objektivnih i transparentnih kriterija – utvrditi iznose koji se primjenjuju na projekte podnesene u njihovoj zemlji. Ti će se iznosi odrediti u okviru raspona od najmanjeg do najvišeg iznosa navedenih u tablici u nastavku. Točni iznosi bit će objavljeni na stranicama svake nacionalne agencije.

 

Mobilnost osoblja

Država primateljica

 

Min. – maks. (po danu)

 

A4.1

Grupa 1 :

Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjena Kraljevina, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

80 – 180

Grupa 2:

Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal

70 – 160

Grupa 3 :

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija

60 – 140

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr
 • 2. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj zahtjeva a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za putne troškove sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR).