Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σχέδιο κινητικότητας προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων

Το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

Κινητικότητα προσωπικού:

 • ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης: η συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων να διδάξει ή να παράσχει κατάρτιση σε συνεργαζόμενο οργανισμό του εξωτερικού.
 • διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων ή εκδηλώσεις κατάρτισης στο εξωτερικό: στήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων·
 • Παρακολούθηση εργασίας: παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων να περάσει μια περίοδο στο εξωτερικό σε κάποιο σχετικό οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν, επίσης, μια ευκαιρία για το προσωπικό των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων να αποκτήσει ικανότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητευομένων που προέρχονται από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τους νεαρούς μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στην υποστήριξη σχεδίων κατάρτισης του προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων σε τομείς, όπως η εκπαίδευση ενηλίκων προσφύγων, οι διαπολιτισμικές αίθουσες διδασκαλίας, η διδασκαλία στη δεύτερη γλώσσα των ενήλικων μαθητών, η ανεκτικότητα και η διαφορετικότητα στην τάξη.

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο;

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους και καθήκοντα:

 • Αιτών οργανισμός: είναι αρμόδιος για την υποβολή αίτησης για το σχέδιο κινητικότητας, για την υπογραφή και τη διαχείριση της συμφωνίας για επιχορήγηση και για την υποβολή εκθέσεων. Ο αιτών μπορεί να είναι συντονιστής κοινοπραξίας: επικεφαλής εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας οργανισμών εταίρων της ίδιας χώρας, που έχει σκοπό την αποστολή προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων σε δραστηριότητες στο εξωτερικό. Ο συντονιστής της κοινοπραξίας μπορεί επίσης –χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό– να ενεργεί ως οργανισμός αποστολής.
 • Οργανισμός αποστολής: είναι αρμόδιος για την επιλογή προσωπικού και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και για την αποστολή τους στο εξωτερικό. Ο οργανισμός αποστολής είναι είτε ο αιτών οργανισμός είτε ένας εταίρος σε εθνική κοινοπραξία κινητικότητας.
 • Οργανισμός υποδοχής: είναι αρμόδιος για την υποδοχή αλλοδαπού προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων και για την παροχή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων ή την αξιοποίηση μιας δραστηριότητας κατάρτισης που παρέχεται από αυτό.

Ο συγκεκριμένος ρόλος του οργανισμού υποδοχής εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας και τη σχέση με τον οργανισμό αποστολής. Ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι:

 • διοργανωτής μαθημάτων (σε περίπτωση συμμετοχής σε διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων ή εκδηλώσεις κατάρτισης)·
 • εταίρος ή κάθε άλλος συναφής οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων (στην περίπτωση π.χ. παρακολούθησης εργασίας ή ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας). Σε αυτή την περίπτωση, ο οργανισμός αποστολής και οι συμμετέχοντες πρέπει να καθορίζουν από κοινού τους στόχους και τις δραστηριότητες για την περίοδο διαμονής στο εξωτερικό και να προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέρους πριν από την έναρξη της δραστηριότητας.

Το Erasmus+ στηρίζει τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού που:

 • εντάσσεται σε ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης για τους οργανισμούς αποστολής (με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της αποστολής τους)·
 • ανταποκρίνεται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες εξέλιξης του προσωπικού·
 • συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα επιλογής, προετοιμασίας και παρακολούθησης·
 • διασφαλίζει τη δέουσα αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμμετέχοντος προσωπικού, και
 • μεριμνά για τη διάδοση και ευρεία χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του οργανισμού.

Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται αυτό το σχέδιο;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα σχέδιο κινητικότητας για την εκπαίδευση ενηλίκων, ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Ένα σχέδιο κινητικότητας για την εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

 • ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας·
 • διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων ή εκδηλώσεις κατάρτισης στο εξωτερικό·
 • παρακολούθηση εργασίας.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Ο συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι:

 •  οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της μη επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων (ορίζεται ως οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων)

ή

 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Για παράδειγμα, τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • σχολή/ινστιτούτο/κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων·
 • ίδρυμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες·
 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων που παρέχουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε ενήλικες)·
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • ερευνητικό ινστιτούτο·
 • ίδρυμα·
 • σχολή/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο·
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • πολιτιστικός οργανισμός, βιβλιοθήκη, μουσείο·
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

Κάθε οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

 • Ένας οργανισμός μη επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων που αποστέλλει προσωπικό του στο εξωτερικό·
 • Ένας οργανισμός μη επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων που ενεργεί ως συντονιστής εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας οργανισμών μη επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι ιδιώτες δεν μπορούν να υποβάλλουν απευθείας αίτηση για επιχορήγηση.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Μόνο ο οργανισμός αποστολής πρέπει να προσδιορίζεται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Ωστόσο, στην περίπτωση σχεδίων που υποβάλλονται από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια Χώρα του Προγράμματος και να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Η κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στο στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος (ένας οργανισμός αποστολής και ένας οργανισμός υποδοχής).

Διάρκεια του σχεδίου

Από 1 έως 2 έτη. Ο αιτών πρέπει να επιλέξει τη διάρκεια στο στάδιο υποβολής της αίτησης, με βάση τον στόχο του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Διάρκεια δραστηριότητας

Από 2 ημέρες έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Οι 2 ημέρες, που αποτελούν την ελάχιστη διάρκεια, πρέπει να είναι συνεχόμενες.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητάς τους στο εξωτερικό, σε άλλη Χώρα του Προγράμματος.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Προσωπικό αρμόδιο για την εκπαίδευση ενηλίκων, το οποίο έχει σχέση εργασίας με τον αποστέλλοντα οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς επίσης και προσωπικό των οργανισμών αυτών, το οποίο συμμετέχει στη στρατηγική ανάπτυξη του οργανισμού.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 5η Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Πιθανή πρόσθετη προθεσμία:

Οι Εθνικοί Οργανισμοί δύνανται να διοργανώνουν δεύτερο γύρο αιτήσεων εάν παραμένουν αδιάθετα κονδύλια, για τα οποία ισχύουν οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα οδηγό. Οι Εθνικοί Οργανισμοί ανακοινώνουν αυτή τη δυνατότητα μέσω του ιστοτόπου τους.

Αν διοργανωθεί δεύτερος γύρος, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως την 1η Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Λοιπά κριτήρια

Κάθε οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων ή εθνική κοινοπραξία κινητικότητας οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά ανά κύκλο επιλογής. Ωστόσο, ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να είναι μέλος ή συντονιστής διάφορων εθνικών κοινοπραξιών κινητικότητας που υποβάλλουν αίτηση την ίδια περίοδο.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους της δράσης (βλέπε ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι ενός σχεδίου κινητικότητας»)·
 • τις ανάγκες και τους στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών και των μεμονωμένων συμμετεχόντων
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για:
 • να παραγάγει υψηλής ποιότητας μαθησιακά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες·
 • να ενισχύσει τις δυνατότητες και το διεθνές πεδίο δράσης των συμμετεχόντων οργανισμών·

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των σταδίων του προτεινόμενου σχεδίου (προετοιμασία, υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και παρακολούθηση)·
 • Η συνέπεια μεταξύ των στόχων του σχεδίου και των προτεινόμενων δραστηριοτήτων·
 • Η ποιότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης του αιτούντος οργανισμού·
 • Η ποιότητα των πρακτικών διαδικασιών, της διαχείρισης και των μέσων υποστήριξης·
 • Η ποιότητα της προετοιμασίας που παρέχεται στους συμμετέχοντες·
 • Η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και η συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση·
 • Η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή και/ή την ένταξη των συμμετεχόντων στις δράσεις κινητικότητας·
 • Κατά περίπτωση, η ποιότητα της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του σχεδίου·
 • Δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τους ιδιώτες πέραν όσων συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων που αποβλέπουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών (συμπεριλαμβανόμενης, κατά περίπτωση, της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη-EPALE).

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης βαθμολογίας σε κάθε μία από τις κατηγορίες των κριτηρίων χορήγησης που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή τουλάχιστον 15 βαθμούς στις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Αντίκτυπος και διάδοση»· 20 βαθμούς στην κατηγορία «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου»).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Οι αιτούντες για σχέδια κινητικότητας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική ενίσχυση για τις υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από την κατηγορία προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών: βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Από τη στιγμή που απονέμονται, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης.

Λοιπές πληροφορίες

Επιπλέον υποχρεωτικά κριτήρια και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω δράση παρέχονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές ενότητες του εν λόγω Παραρτήματος πριν υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου κινητικότητας πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης της ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής2.

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 4.000 και 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ και πάνω:

1500 EUR ανά συμμετέχοντα

Οργανωτικές δαπάνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση δράσεων κινητικότητας (εκτός των εξόδων διαβίωσης των συμμετεχόντων), συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας (παιδαγωγικής, διαπολιτισμικής, γλωσσικής), της παρακολούθησης και της υποστήριξης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας και της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της μάθησης, καθώς και των δραστηριοτήτων διάδοσης.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

έως και τον 100ό συμμετέχοντα: 350 EUR ανά συμμετέχοντα

+

από τον 100ό συμμετέχοντα και άνω 200 EUR ανά επιπλέον συμμετέχοντα

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: A4.1 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

+

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: το 70% του A4.1 ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Δίδακτρα για μαθήματα

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την καταβολή διδάκτρων για την εγγραφή στον κύκλο σπουδών

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

70 EUR ανά συμμετέχοντα και ανά ημέρα

Μέγιστο ποσό 700 EUR ανά συμμετέχοντα στο σχέδιο κινητικότητας

Υπό τον όρο ότι: το αίτημα χρηματοδοτικής στήριξης για την κάλυψη διδάκτρων, την επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες και την κάλυψη έκτακτων δαπανών πρέπει να αιτιολογείται στο έντυπο της αίτησης

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που αφορούν άμεσα συμμετέχοντες με αναπηρία και τους συνοδούς τους (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακίνησης και διαβίωσης, εφόσον αυτές αιτιολογούνται επαρκώς και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμμετέχοντες δεν έχουν ζητήσει επιχορήγηση από τις κατηγορίες «Δαπάνες μετακίνησης» και «Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών»).

Πραγματικές δαπάνες

το 100% των επιλέξιμων δαπανών

Έκτακτες δαπάνες

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής εγγύησης, εφόσον τη ζητήσει ο Εθνικός Οργανισμός.

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων (για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα «Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση»).

Πραγματικές δαπάνες

το 75% των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών

Πίνακας 1 – Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα)

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η δραστηριότητα. Κάθε Εθνικός Οργανισμός καθορίζει –με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια– τα ισχύοντα ποσά για τα σχέδια που υποβάλλονται στη χώρα του. Τα συγκεκριμένα ποσά κυμαίνονται εντός των ελάχιστων και μέγιστων ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Τα ακριβή ποσά δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού.

Κινητικότητα προσωπικού

Χώρα υποδοχής

Ελάχιστο-μέγιστο (ανά ημέρα)

A4.1

Ομάδα 1:
Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν

80-180

Ομάδα 2:
Κάτω Χώρες, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία

70-160

Ομάδα 3:
Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
, Σερβία

60-140

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el
 • 2. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στις δαπάνες μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη μετ’ επιστροφής (275 EUR).