Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Utbyten för studenter och personal inom högre utbildning

Sådana här utbytesprojekt kan omfatta en eller flera av följande typer av verksamheter:

 

Studentutbyten:

Studentutbyten kan genomföras inom alla ämnesområden/akademiska discipliner. För att säkerställa att utbytena håller hög kvalitet och får största möjliga effekt för studenterna måste de innehålla utbildning som är relevant för att ta examen och tillgodose personliga utvecklingsbehov.

Studenterna kan delta i en eller en kombination av de verksamheter som beskrivs nedan:

 • En studieperiod utomlands vid ett lärosäte som är partner i ett projekt.

En studieperiod utomlands kan även innefatta en praktikperiod. Att på det här sättet kombinera studier och praktik skapar synergier mellan de akademiska och de yrkesmässiga utlandserfarenheterna. Detta kan organiseras på olika sätt beroende på situationen: antingen genomförs den ena verksamheten efter det andra eller genomförs båda samtidigt. Kombinationen uppfyller gällande krav för finansiering och studievistelsens minimilängd.

 • Praktik på ett företag eller vid en annan relevant arbetsplats utomlands1. Praktikperioder vid en arbetsplats utomlands kan också få stöd under korta utbildningar och utbildningar på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå samt, när det gäller utbyten inom programländerna, inom högst ett år efter att studenten har tagit sin examen. Detta innefattar också assistenttjänster för lärarstudenter.

För att på ett bättre sätt hjälpa studenterna att förvärva de färdigheter de behöver inför framtiden har ett partnerskap mellan Erasmus+ och Horisont 2020-programmet inrättats. Detta partnerskap kommer att tillhandahålla och främja ytterligare praktikmöjligheter för studenter och nyutexaminerade som vill förvärva digitala färdigheter2 och de kompetenser som krävs för att arbeta och utvecklas i en ekonomi och ett samhälle som genomgår en kontinuerlig digital omvandling. Studenter och nyutexaminerade från alla vetenskapsgrenar uppmuntras att söka praktik inom dessa områden. Dessa praktikperioder förväntas genomföras i EU-länderna och i de länder som är associerade till Horisont 2020.

När det är möjligt bör praktikperioderna vara integrerade i studentens kursprogram.

 

Personalutbyten:

 • Undervisningsuppdrag: Denna verksamhet innebär att undervisande personal från lärosäten eller personal vid företag kan undervisa hos ett partnerlärosäte utomlands. Utbyten i undervisningssyfte kan genomföras inom alla ämnesområden/akademiska discipliner.
 • Personalfortbildning: Denna verksamhet bidrar till yrkesutveckling hos undervisande och annan personal vid lärosäten samt till berörda lärosätens utveckling. Detta kan ske i form av utbildningsmoment utomlands (ej konferenser) samt jobbskuggning/observationsperioder/utbildning hos ett partnerlärosäte eller någon annan relevant organisation utomlands.

Undervisning och fortbildning kan kombineras under en utlandsvistelse.

För personalutbyten mellan programländer kommer man att prioritera bidrag till fortbildning för undervisande högskolepersonal som ger dem möjlighet att utveckla färdigheter i pedagogik och utformning av kursplaner.

 

 

Merparten av budgeten för denna insats kommer att gå till att stödja verksamheter som gäller utbyten mellan programländer. En begränsad del av budgeten kan dock användas till finansiering av internationella verksamheter mellan programländer och alla partnerländer i världen, utom regionerna 5 och 12 (se avsnittet ”Deltagande länder” i del A i handledningen).

Finansieringen av utbyten mellan programländer och partnerländer kommer från flera av EU:s finansieringsinstrument för yttre samarbete. För att säkerställa att den här insatsen stämmer överens med EU:s prioriteringar för utrikespolitiken har kommissionen satt upp ett antal mål och regler för samarbetet med partnerländer. 

Sökande till utbytesprojekt mellan programländer och partnerländer bör väga in den tillgängliga budgeten för utbyten mellan olika regioner i världen och de prioriteringar som förklaras härefter i avsnittet ”Ytterligare information om utbyten mellan program- och partnerländer”.

 

Vilken roll har de organisationer som deltar?

Organisationer som deltar i utbytesprojektet ska ha följande roller och uppgifter:

 • Sökande organisation från ett programland: ansvarar för att lämna in ansökan för utbytesprojektet, underteckna och förvalta bidragsavtalet samt rapportera. Den sökande kan vara en samordnare som leder ett konsortium av partnerorganisationer i samma land i syfte att anordna någon form av utbyten i utbildnings- eller undervisningssyfte.
 • Sändande organisation: ansvarar för att välja studenter/personal och sända dem utomlands. Detta innefattar även utbetalning av bidrag (till dem som är i programländer), förberedelse, övervakning och erkännande i samband med utbytena.
 • Mottagande organisation: ansvarar för att ta emot studenter/personal från utlandet och erbjuda dem ett studie-/praktikprogram eller ett program med fortbildning, eller ingå i en undervisningsverksamhet.
 • Förmedlande organisation: en organisation som är aktiv på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor i ett programland. Organisationen kan vara en partner i ett nationellt konsortium men är ingen sändande organisation. Dess roll kan vara att dela och underlätta de administrativa förfarandena hos de sändande lärosätena och förbättra matchningen mellan studenternas profiler och företagens behov när det gäller praktikperioder och att gemensamt förbereda deltagarna.

För utbyten mellan program- och partnerländer kan endast organisationer från programländer ansöka om och förvalta betalningar för att ta emot och sända ut deltagare.

De sändande och mottagande organisationerna måste innan utbytena inleds tillsammans med studenterna/personalen ha kommit överens om vilken verksamhet som studenterna eller personalen ska delta i, genom ett avtal om lärande för studenter, respektive ett utbytesavtal för personal. I avtalen fastställs specifika mål för läranderesultaten under utlandsvistelsen, formella bestämmelser för erkännande och parternas respektive rättigheter och skyldigheter. När verksamheten bedrivs mellan två lärosäten (studentutbyten i utbildningssyfte och personalutbyten i undervisningssyfte) måste det finnas ett interinstitutionellt avtal mellan de sändande och mottagande institutionerna innan utbytet inleds.

Genom att ansluta sig till Erasmusstadgan för högre utbildning åtar sig lärosätena att tillhandahålla allt stöd som krävs för deltagare i utbytena, bland annat när det gäller språkliga förberedelser. För att underlätta för deltagarna införs stegvis ett webbaserat språkstöd under programmet för alla längre utbyten mellan programländer som varar minst två månader. Europeiska kommissionen ger bidragsberättigade deltagare möjlighet att använda tjänsten för att bedöma sina kunskaper i främmande språk och vid behov gå språkkurser före och/eller under utlandsvistelsen (du kan läsa mer i bilaga I till handledningen). Partnerländernas lärosäten har inte behörighet att underteckna Erasmusstadgan för högre utbildning och därför bör uppgifter om det språkliga stöd som erbjuds till deltagarna i utbytet uttryckligen anges i det interinstitutionella avtalet.

 

Vilka kriterier används för att bedöma den här typen av projekt?

Här anger vi de formella kriterier som ett utbytesprojekt inom den högre utbildningen måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+:

 

Allmänna kriterier

Vem kan söka?

 • För att ansöka som enskilt lärosäte: lärosäten i programländerna måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning. (Se avsnittet ”Erasmusstadgan för högre utbildning” nedan och bilaga I till handledningen för mer information.)
 • För att ansöka som nationellt konsortium: samordnande organisationer i programländer och som samordnar ett konsortium med en ackreditering som konsortium inom högre utbildning. Organisationer som inte har en giltig ackreditering som konsortium kan ansöka om en sådan för ett konsortiums räkning samtidigt som ansökan om bidrag till ett utbytesprojekt lämnas in. Alla berörda lärosäten från berättigade programländer måste ha anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. De här organisationerna kan bara få bidrag till ett utbytesprojekt om deras ansökan om ackreditering som konsortium godkänns.

Studenter och personal vid lärosäten kan inte ansöka direkt om bidrag. Urvalskriterierna för deltagande i utbyten fastställs av det lärosäte där de studerar eller är anställda, i enlighet med de villkor som nämns i bilaga I till handledningen.

Verksamheter

Ett utbytesprojekt inom högre utbildning måste omfatta en eller flera av följande typer av verksamheter:

 • Studentutbyte för studier.
 • Studentutbyte för praktik.
 • Personalutbyte i undervisningssyfte.
 • Personalutbyte i utbildningssyfte.

Vilka länder får delta?

Utbyten mellan programländer:

 • Alla programländer.

Utbyte mellan program- och partnerländer:

 • Alla programländer
 • alla partnerländer i världen, utom regionerna 5 och 12 (se avsnittet ”Deltagande länder” i del A i handledningen).

Antal deltagande organisationer

Bara en organisation (den sökande) ska anges på ansökningsblanketten. Den sökande ska vara antingen ett enskilt lärosäte eller en samordnare för ett konsortium som är etablerat i ett programland.

När utbytesprojektet genomförs måste minst två organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika programländer delta. För projekt som berör partnerländer krävs minst en organisation från ett programland och en organisation från ett berättigat partnerland.

Varaktighet

Den sökande ska ange varaktighet i ansökan med utgångspunkt i projektets omfattning och vilken typ av verksamhet som planeras över tid.

Utbyten mellan programländer: 16 eller 24 månader.

Utbyten mellan program- och partnerländer: 24 eller 36 månader.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen är etablerad.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 5 februari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som startar:

 • 1 juni samma år, för utbyten mellan programländer
 • 1 augusti samma år, för utbytesprojekt mellan programländer och partnerländer.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Andra kriterier

Ett lärosäte får ansöka om medel hos sitt programkontor på två olika sätt:

 • Direkt som enskilt lärosäte.
 • Via ett konsortium som det är medlem i.

Ett lärosäte får bara göra en ansökan per ansökningsomgång för ett utbytesprojekt mellan programländer som enskilt lärosäte och/eller som medlem i ett visst konsortium. Ett lärosäte får dock ingå i eller samordna flera olika nationella konsortier som lämnar in ansökningar samtidigt. Detsamma gäller utbytesprojekt mellan programländer och partnerländer.

Båda sätten (individuell ansökan och konsortieansökan) får användas samtidigt. Samtidigt är lärosätet/institutionen ansvarigt för att förhindra dubbel finansiering av en deltagare om båda sätten används under ett läsår.

 

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Ytterligare kriterier för genomförandet av studentutbyten

Vilka organisationer får delta?

 • Studentutbyten för studier:

Alla deltagande organisationer från programländer (både sändande och mottagande) måste vara lärosäten som anslutit sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. Alla organisationer från partnerländer måste vara lärosäten som erkänts av behöriga myndigheter och har undertecknat interinstitutionella avtal med sina programlandspartner innan utbytena äger rum.

 

 • Studentutbyten för praktik:

När det gäller utbyten mellan programländer måste den sändande organisationen vara ett lärosäte som är anslutet till Erasmusstadgan för högre utbildning.
När det gäller utbyten mellan program- och partnerländer måste den sändande organisationen vara ett lärosäte i ett programland som är anslutet till Erasmusstadgan för högre utbildning eller ett lärosäte i ett partnerland som erkänts av behöriga myndigheter och som har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med partnern i det mottagande programlandet innan utbytena äger rum.

Mottagande organisationer kan vara följande3:

 • Offentliga eller privata organisationer som är aktiva på arbetsmarknaden eller på utbildnings-, yrkesutbildnings- eller ungdomsområdet. Det kan t.ex. vara
  • offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (även sociala företag)
  • offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå
  • arbetsmarknadens parter eller andra företrädare för arbetslivet, t.ex. handelskammare, hantverks- /yrkesorganisationer och fackföreningar
  • forskningsinstitut
  • stiftelser
  • skolor, institut och utbildningscentrum (på alla nivåer, från förskole- till gymnasieutbildning och även yrkesutbildning och vuxenutbildning)
 • icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer
 • organ som erbjuder yrkesvägledning, professionell rådgivning och informationstjänster,
 • lärosäten som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning i ett programland.

Varaktighet

Studieperioder: från tre4 till tolv månader (inklusive en kompletterande praktikperiod om en sådan är planerad).

Praktik: från två till tolv månader.

Samma student kan för varje studiecykel delta i utbyten som sammanlagt inte är längre än tolv månader5 6, oavsett antal och typ av utbytesverksamhet. Deltagande med nollbidrag från EU räknas också in i beräkningen av den maximala varaktigheten:

 • på grundnivå (kandidatnivå eller motsvarande), inklusive korta utbildningar (EQF-nivå 5 och 6)
 • på avancerad nivå (masternivå eller motsvarande – EQF-nivå 7) och
 • på forskarnivå som doktorand (doktorandnivå eller EQF-nivå 8).

Praktikperioder för nyutexaminerade räknas in i maxperioden på tolv månader för varje studienivå.

Plats

Studenterna måste genomföra sina utbyten i ett annat programland eller partnerland än den sändande organisationens land och det land där studenten är bosatt under sina studier7.

Målgrupper

Studenter som är inskrivna vid ett lärosäte och för studier som leder till en erkänd examen eller annan erkänd kvalifikation på högskolenivå (upp till och inbegripet doktorsexamen). När det gäller utbyten för studier måste studenterna gå minst andra året av sin högskoleutbildning. Detta villkor gäller inte för praktikperioder. 

Personer som nyligen tagit examen vid ett lärosäte får delta i praktikperioder mellan programländer. De ska i så fall väljas av sitt lärosäte under sitt sista studieår, och praktiken måste genomföras och slutföras utomlands inom ett år efter examen.

 

Ytterligare kriterier för genomförandet av personalutbyten

Vilka organisationer får delta?

 • Personalutbyten för undervisning:

De mottagande organisationerna måste vara lärosäten som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning i ett programland eller lärosäten i ett partnerland som erkänts av behöriga myndigheter och som har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med partnern i det sändande programlandet innan utbytet äger rum.

De sändande organisationerna måste vara

 • lärosäten som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning i ett programland eller lärosäten i ett partnerland som erkänts av behöriga myndigheter och som har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med partnern i det mottagande programlandet, eller
 • när det gäller personal som bjuds in att undervisa vid ett lärosäte, offentliga eller privata organisationer (ej anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning) som är aktiva på arbetsmarknaden eller på utbildnings-, yrkesutbildnings- eller ungdomsområdet. Det kan t.ex. vara
  • offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (även sociala företag)
  • offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå
  • arbetsmarknadens parter eller andra företrädare för arbetslivet, t.ex. handelskammare, hantverks- /yrkesorganisationer och fackföreningar
  • forskningsinstitut
  • stiftelser
  • skolor, institut eller utbildningscentrum (på alla nivåer, från förskole- till gymnasieutbildning och även yrkesutbildning och vuxenutbildning)
  • icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer
  • organ som erbjuder yrkesvägledning, karriärrådgivning och informationstjänster.
 • Personalutbyten i utbildningssyfte:

De sändande organisationerna måste vara lärosäten i ett programland som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning eller lärosäten i ett partnerland som erkänts av behöriga myndigheter och som har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med partnern i det mottagande programlandet innan utbytet äger rum.

De mottagande organisationerna måste vara

 • lärosäten som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning i ett programland eller lärosäten i ett partnerland som erkänts av behöriga myndigheter och som har undertecknat ett interinstitutionellt avtal med partnern i det mottagande programlandet, eller
 • offentliga eller privata organisationer i programlandet som är verksamma på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor. Se exempel på föregående sida.

Varaktighet

Från två dagar (fem dagar från och till partnerländer) till två månader, exklusive restid. När det gäller utbyten mellan programländer ska det vara minst två dagar i följd. För inbjuden personal från företag ska utbyten mellan programländer vara minst en dag.

En undervisningsverksamhet måste omfatta minst åtta timmar undervisning per vecka (eller en kortare vistelse). Om utbytet varar längre än en vecka ska det lägsta antalet undervisningstimmar för en ofullständig vecka stå i proportion till en hel vecka. Följande undantag gäller:

 • Något minimiantal undervisningstimmar gäller inte för inbjuden personal från företag. 
 • Om undervisning kombineras med fortbildning under en enda utlandsvistelse minskas det lägsta antalet undervisningstimmar per vecka (eller kortare vistelse) till fyra timmar. 

Plats

Personalen måste genomföra sitt utbyte i ett annat programland än den sändande organisationens land och det egna bosättningslandet.

Målgrupper

Personalutbyten för undervisning:

 • Personal som arbetar vid ett lärosäte i ett programland eller partnerland.
 • Personal som har inbjudits att undervisa vid ett lärosäte i ett program- eller partnerland och som arbetar i en offentlig eller privat organisation (som inte är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning) verksam på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor i ett program- eller partnerland.

Personalutbyten i utbildningssyfte: Personal som arbetar vid ett lärosäte i ett programland eller partnerland.

 

Ytterligare information om utbyten mellan program- och partnerländer

Den tillgängliga budgeten för utbyten mellan program- och partnerländer är uppdelad mellan olika regioner i världen i tolv olika budgetanslag och budgetanslagen skiljer sig åt i omfattning. Ytterligare information om de tillgängliga beloppen i varje budgetanslag kommer att publiceras på de nationella programkontorens webbplatser.

Generellt sett måste medlen användas utifrån en geografisk balans. EU har satt upp ett antal mål för geografisk balans och prioriteringar som ska uppnås på europeisk nivå, sett över hela programperioden (2014–2020). Målen behöver inte nås av enskilda lärosäten, men de nationella programkontoren kommer att ta dessa mål i beaktande när de fördelar den tillgängliga budgeten. Dessutom uppmuntras lärosäten att samarbeta med partner från de fattigaste och minst utvecklade partnerländerna.

Dessa är de geografiska målen för utbyten mellan program- och partnerländer på EU-nivå fram till 2020:

 • När det gäller utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika bör 25 % av medlen användas för att organisera utbyten med de minst utvecklade länderna i regionen. Dessa länder är
  • Asien: Afghanistan, Bangladesh, Kambodja, Laos, Nepal, Bhutan och Myanmar/Burma.
  • Latinamerika: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua.
 • Högst 30 % av den tillgängliga budgeten för Asien bör användas för utbyten med Kina och Indien.
 • Högst 35 % av den tillgängliga budgeten för Latinamerika bör användas för Brasilien och Mexiko.

Beroende på kravet att genomföra utbyten med länder i regionerna 6, 7, 8, 9, 10 och 118, som bidrar till utvecklingsbiståndet, begränsas utbyten för studenter som genomgår korta utbildningar och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå till att ta emot deltagare från partnerländer till programländer9. Utgående utbyten till dessa regioner finns bara för doktorandnivå och för personal.

Det kommer dock att finnas några undantag för vissa programländer. Läs mer på det nationella programkontorets webbplats. 

Slutligen kan lärosäten ansöka om 100 % personalutbyten eller 100 % studentutbyten eller en kombination av dessa, så länge det följer de kompletterande kriterier som fastställs av det nationella programkontoret (se avsnittet nedan).

 

Kompletterande kriterier för utbyten mellan programländer och partnerländer som fastställs av de nationella programkontoren

Om budgetanslaget för en viss partnerregion eller partnerland är begränsat, kan ett nationellt programkontor välja att lägga till ett eller flera kompletterande kriterier från listan nedan. Om ett nationellt kontor väljer att använda kompletterande kriterier kommer detta beslut att offentliggöras och meddelas före ansökningstidens utgång, i första hand på kontorets webbplats.

 • Examensnivå (t.ex. begränsa ansökningarna till endast en eller två nivåer – kandidatnivå, masternivå, doktorandnivå).
 • Prioritera enbart personalutbyten eller enbart studentutbyten.
 • Begränsa längden på utbytena (till exempel genom att begränsa studentutbyten till sex månader eller personalutbyten till tio dagar).

 

Tilldelningskriterier för ett utbytesprojekt i programländer10

Ingen kvalitativ bedömning görs (kvaliteten utvärderades då ansökan om anslutning till Erasmusstadgan för högre utbildning gjordes eller när ett nationellt konsortium utsågs) och därför finns det inga tilldelningskriterier.

Alla giltiga bidragsansökningar får finansiering.

Det maximala bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

 • Antal utbytesperioder och månader/dagar som ansökan gäller.
 • Den sökandes tidigare resultat när det gäller antalet utbytesperioder, god kvalitet på genomförandet av verksamheten och sund ekonomisk förvaltning, om den sökande har beviljats ett liknande bidrag tidigare år.
 • Den sammanlagda nationella budgeten för insatsen i fråga.

 

Tilldelningskriterier för ett utbytesprojekt mellan program- och partnerländer

Berättigade bidragsansökningar (som har godkänts vid kontrollen av bidragsberättigande) bedöms med utgångspunkt i följande kriterier:

Strategins relevans

(högst 30 poäng)

I vilken grad som det planerade utbytesprojektet är relevant för de berörda lärosätenas internationaliseringsstrategi (både i program- och i partnerlandet) och grunden till att de väljer personal- och/eller studentutbyte.

Kvaliteten på samarbetsarrangemangen

(högst 30 poäng)

I vilken grad den sökande organisationen har tidigare erfarenhet av liknande projekt med lärosäten/organisationer i partnerlandet och hur tydlig beskrivningen är av fördelningen av ansvar, roller och uppgifter mellan partnerna.

Kvaliteten på insatsens utformning och genomförande

(högst 20 poäng)

Fullständigheten och kvaliteten på arrangemangen för att välja deltagare, det stöd som ges till dem samt erkännandet av deras utbytesperiod (särskilt i partnerlandet).

Effekt och spridning

(högst 20 poäng)

Projektets potentiella positiva effekt på deltagare, mottagare, partnerorganisationer på lokal, regional och nationell nivå samt kvaliteten på åtgärderna för att sprida resultaten av projektet på fakultets- och institutionsnivå och i vidare sammanhang i både program- och partnerländerna.

 

Sökanden ska beskriva hur projektet uppfyller dessa fyra kriterier utifrån den egna organisationens (eller de egna organisationernas – i de fall då ansökan lämnas in av ett konsortium) och partnerlandets institutioners synvinkel.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering, med totalt minst 15 poäng inom ”Strategins relevans”.

För att den tillgängliga budgeten ska kunna anslås till varje region kommer de utbyten som planeras med varje partnerland att listas i meritordning utifrån en regional rangordning.

Det bidrag som tilldelas till ett lärosäte beror på en rad faktorer:

 • Antal utbytesperioder och månader/dagar som ansökan gäller.
 • Den budget som anslagits per land eller region.
 • Den geografiska balansen inom en viss region eller delregion.

Det nationella programkontoret kan finansiera utbyten med ett partnerland som kommer längre ner i den regionala rangordningen, om det är nödvändigt för att säkerställa geografisk balans inom den regionen, i enlighet med de geografiska målen som nämns ovan.

Det nationella programkontoret är inte skyldigt att finansiera alla utbyten som söks för ett partnerland, om ansökan anses vara alltför omfattande i förhållande till den tillgängliga budgeten.

Vid sidan om de övergripande kriterierna om meritordning och geografisk balans försöker det nationella programkontoret i möjligaste mån att fördela den tillgängliga budgeten mellan så många lärosäten som möjligt för att undvika att finansieringen koncentreras till ett fåtal lärosäten. Det nationella programkontoret strävar efter att vara så inkluderande som möjligt och låta så många aktörer som möjligt delta utan att undergräva kvaliteten, den geografiska balansen eller den minsta kritiska storleken per projekt för att säkerställa genomförbarheten.

 

Vilken ackreditering behövs för sådana här utbytesprojekt?

Erasmusstadgan för högre utbildning

Alla lärosäten som är etablerade i ett programland och vill delta i ett utbytesprojekt för högre utbildning måste ansluta sig till Erasmusstadgan för högre utbildning, antingen som enskilt lärosäte eller som medlem av ett nationellt konsortium. Varje år publicerar Europeiska kommissionen – via genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) – en särskild inbjudan att lämna projektförslag där detaljerade villkor och kvalitetskriterier fastställs som måste uppfyllas för anslutning till Erasmusstadgan för högre utbildning. Du hittar inbjudan på Eaceas webbplats .

Lärosäten som är etablerade i ett partnerland måste vara ackrediterade av relevant nationell ackrediteringsorganisation. Eftersom de inte är behöriga att ansluta sig Erasmusstadgan för högre utbildning, måste de dessutom ha ingått ett interinstitutionellt avtal med sin eller sina programlandspartner i vilket principerna i denna stadga har godkänts.

 

Konsortieackreditering för högre utbildning

En organisation från ett programland som lämnar in en ansökan för ett nationellt konsortium måste ha en giltig konsortieackreditering. Denna ackreditering görs av samma nationella programkontor som bedömer ansökan om finansiering för ett projekt för utbyten inom den högre utbildningen. Ansökningarna om ackreditering och bidrag till utbytesprojekt kan göras samtidigt. Det är dock bara de lärosäten och organisationer som godkänns i ackrediteringsprocessen som kan få bidrag till sina projekt. För att få konsortieackreditering måste följande villkor vara uppfyllda:

 

Allmänna kriterier

Vilka organisationer får delta?

Ett nationellt konsortium inom högre utbildning kan bestå av följande deltagande organisationer:

 • Lärosäten som har en giltig anslutning till Erasmusstadgan för högre utbildning (mer information om stadgan finns i avsnittet ”Erasmusstadgan för högre utbildning” ovan och i bilaga I till handledningen). och
 • Offentliga eller privata organisationer som är aktiva på arbetsmarknaden eller inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor (se exempel på bidragsberättigade deltagande organisationer på föregående sida).

Alla deltagande organisationer måste vara etablerade i samma programland.

Vem kan söka?

Varje bidragsberättigad organisation kan fungera som samordnare och göra en ansökan för samtliga organisationer som deltar i konsortiet.

Antal deltagande organisationer

Ett nationellt konsortium måste omfatta minst tre bidragsberättigade deltagande organisationer, varav två måste vara sändande lärosäten.

Alla medlemsorganisationer i det nationella konsortiet måste vara identifierade när ansökan om konsortieackreditering lämnas in.

Hur länge är konsortieackrediteringen giltig?

Den gäller för alla årliga ansökningsomgångar till och med omgången 2020.

Var ska ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in ackrediteringsansökan senast den 5 februari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som startar samma år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

 

Tilldelningskriterier

Ansökningar om konsortieackreditering kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Konsortiets relevans

(högst 30 poäng)

 

Förslagets relevans för

 • insatsens mål (se avsnittet ”Vad är syftet med utbytesprojekt?”)
 • behoven och målen hos de organisationer som deltar i konsortiet och hos de enskilda deltagarna.

Hur ändamålsenligt förslaget är för att

 • skapa läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna
 • förstärka kapaciteten och den internationella räckvidden hos de organisationer som deltar i konsortiet
 • skapa mervärde på EU-nivå genom resultat som inte går att uppnå genom verksamhet som bedrivs av varje enskilt lärosäte.

Kvaliteten på konsortiets sammansättning och arrangemangen för samarbete

(högst 20 poäng)

 

I vilken grad

 • konsortiet har en ändamålsenlig sammansättning av sändande lärosäten med, när det är aktuellt, kompletterande deltagande organisationer från andra socioekonomiska sektorer med den profil, erfarenhet och sakkunskap som krävs för att genomföra alla aspekter av projektet
 • samordnaren för konsortiet har tidigare erfarenhet av att leda ett konsortium eller en liknande typ av projekt
 • fördelningen av roller, ansvarsområden och uppgifter/resurser är väl definierade och visar att alla deltagande organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt
 • uppgifter/resurser samlas och delas
 • ansvarsområdena är tydliga när det gäller avtalsfrågor och ekonomisk förvaltning
 • konsortiet inbegriper nya deltagare i insatsen.

Kvaliteten på utformningen och genomförandet av konsortiets verksamhet

(högst 20 poäng)

 

 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet på projektets alla faser (förberedelse, genomförande och uppföljning av utbyten).
 • Kvaliteten på de praktiska arrangemangen, ledningen och stödmetoderna (t.ex. hitta mottagande organisationer, matchning, information, språkligt och interkulturellt stöd, övervakning).
 • Kvaliteten på samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.
 • När det är aktuellt, kvaliteten på arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, och konsekvent användning av europeiska verktyg för öppenhet och erkännande.
 • När det är aktuellt, ändamålsenligheten i åtgärder för att välja deltagare för utbytena och uppmuntra personer med begränsade möjligheter att delta i utbyten.

Effekt och spridning

(högst 30 poäng)

 

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera resultatet av den verksamhet som leds av konsortiet.
 • Projektets potentiella effekt
  • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet
  • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på institutionell, lokal, regional, nationell eller internationell nivå.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna för att sprida resultatet av den verksamhet som leds av konsortiet inom och utanför de deltagande organisationerna och partnerna.

 

För att bli utvald för ackreditering måste förslagen få minst 60 poäng totalt. Dessutom måste de få minst hälften av maxpoängen för varje tilldelningskriterium.

 

Vad mer behöver jag veta om denna insats?

Du hittar fler särskilda regler, kriterier och annan användbar information om den här insatsen i bilaga I till handledningen. Du bör läsa de relevanta delarna i den bilagan innan du lämnar in din ansökan om bidrag.

 

Vilka regler gäller för finansieringen?

På ansökningsblanketten för bidrag till utbytesprojekt för studenter och personal vid lärosäten ska den sökande ange

 • det antal studenter och anställda som väntas delta i utbyten
 • den totala varaktigheten för de planerade utbytena.

De nationella programkontoren i programländerna ska använda dessa uppgifter som utgångspunkt när de beslutar om bidrag till sökande för att stödja ett visst antal utbyten, upp till det högsta antal som den sökande har angett.

Om du ansöker om utbytesprojekt med partnerländer ska du fylla i en separat ansökningsblankett för utbyten till och från partnerländer.

Ett separat bidrag beviljas till utbyten med partnerländer.

Följande regler ska gälla för det ekonomiska stödet till denna verksamhet:

 

A) Finansieringsregler som gäller för all utbytesverksamhet

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader som är direkt förknippade med genomförandet av utbytena (utom resor och uppehälle för deltagarna)

Schablonbelopp

Vid utbyten mellan programländer: upp till den 100:e deltagaren: 350 euro per deltagare, och från och med den 101:a deltagaren 200 euro per ytterligare deltagare

För utbyten mellan programländer och partnerländer: 350 euro per deltagare

Baserat på antalet deltagare i utbytesprojektet

Bidrag för särskilda behov

Ytterligare kostnader som har direkt koppling till deltagare med särskilda behov

Faktiska kostnader

Upp till 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna som godkänts av det nationella kontoret.

Villkor: Ansökan om ekonomiskt stöd måste motiveras på en särskild ansökningsblankett när deltagarna har valts ut

Särskilda kostnader

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella kontoret begär det.

Vid utbyten mellan programländer: dyra resekostnader för deltagarna.

Faktiska kostnader

Kostnader för finansiell garanti: 75 % av bidragsberättigande kostnader

Dyra resekostnader: upp till 80 % av bidragsberättigande resekostnader

Villkor: Ansökan om ekonomiskt stöd måste motiveras när deltagarna har valts ut

 

Bidrag till projektets genomförande till mottagaren (lärosäten eller konsortier):

Bidraget till det organisatoriska stödet är ett bidrag till alla kostnader som institutioner har i samband med verksamhet för att stödja utbytesprojekt, såväl för att sända ut som att ta emot studenter och personal, för att följa Erasmusstadgan för högre utbildning i programländer och principerna för Erasmusstadgan så som dessa avspeglas i det interinstitutionella avtalet som ingåtts om det rör sig om institutioner från partnerländer. Exempel:

 • Organisatoriska arrangemang med partnerinstitutioner, däribland besök hos potentiella partner, för att komma överens om villkoren i de interinstitutionella avtalen om urval, förberedelse, mottagning och integrering av utbytesdeltagare, och hålla dessa interinstitutionella avtal aktuella.
 • Tillhandahålla aktuella kurskataloger för internationella studenter.
 • Tillhandahålla information och hjälp till studenter och personal.
 • Urval av studenter och personal.
 • Utformning av avtal om lärande för att säkerställa att studenternas utbildning erkänns fullt ut, utformning och erkännande av utbytesavtal för personal.
 • Språklig och interkulturell förberedelse för såväl inkommande som utresande studenter och anställda, som komplement till Erasmus+ Online Linguistic Support.
 • Underlätta inkommande deltagares integrering på lärosätet.
 • Se till att det finns effektiva mentors- och tillsynssystem för deltagare i utbytesprojekt.
 • Särskilda arrangemang för att säkerställa kvaliteten på praktikperioder på företag för studenter.
 • Se till att kurser och åtföljande studiepoäng erkänns, utfärda registerutdrag och bilagor till examensbevis.
 • Underlätta deltagares återintegrering och bygga vidare på deras nyförvärvade kompetens, till nytta för lärosätet och för andra studenter/anställda.

Lärosäten i både program- och partnerländer åtar sig att följa alla principer i stadgan för att skapa utbytesprojekt av hög kvalitet, bland annat att se till att utresande deltagare är väl förberedda, bland annat genom att de har skaffat sig nödvändiga språkkunskaper, och ge lämpligt språkligt stöd till inkommande deltagare i utbytesprojekt. Det är lämpligt att använda lärosätenas befintliga resurser för språkundervisning. När det gäller utbyten mellan programländer kan de lärosäten som kan erbjuda utbytesprojekt av hög kvalitet för studenter och personal, bland annat i fråga om språkligt stöd, till lägre kostnader (eller för att de finansieras från andra källor än EU) föra över en andel av sitt bidrag till projektets genomförande för att finansiera fler utbyten. Flexibilitetsnivån för detta fastställs i bidragsavtalet.

I samtliga fall ska bidragsmottagarna enligt avtal vara skyldiga att leverera sådana tjänster av hög kvalitet, och deras resultat ska granskas och kontrolleras av de nationella programkontoren, som även ska ta hänsyn till den återkoppling som studenter och personal lämnat via registreringsverktyget Mobility Tool+ och som finns direkt tillgänglig för de nationella programkontoren och kommissionen.

När det gäller utbyten inom programländer så beräknas bidrag till projektets genomförande utifrån antalet utresande utbytesdeltagare (inklusive deltagare med nollbidrag från EU under hela utbytesperioden – se nedan) och inkommande personal från företag som undervisar vid det lärosäte som är bidragsmottagaren eller medlem i det nationella konsortiet. Utbytesdeltagare med nollbidrag från EU för hela utbytesperioden räknas som deltagare med stöd eftersom de drar nytta av ramverket och de organisatoriska verksamheterna. Organisatoriskt stöd betalas därför även för dessa deltagare.

När det gäller utbyten mellan programländer och partnerländer beräknas bidrag till projektets genomförande utifrån antalet beviljade utbyten, inklusive antalet utresande utbytesdeltagare från programländer och alla inresande utbytesdeltagare från partnerländer. Utbytesdeltagare med nollbidrag från EU för hela utlandsvistelsen räknas som deltagare med stöd eftersom de drar nytta av ramverket och de organisatoriska verksamheterna. Detta omfattar inte medföljande personer till deltagare under deras utlandsvistelse samt ytterligare utbyten som kan organiseras genom att medel överförs mellan budgetkategorier.

För nationella konsortier kan detta bidrag delas mellan alla nationella medlemmar enligt de regler som de själva har kommit överens om. För utbyten mellan partner- och programländer delas det organisatoriska stödet mellan de berörda partnerna enligt en för alla godtagbar grund som de deltagande organisationerna bestämt.

Utbytesdeltagare med nollbidrag från EU

Studenter och personal med nollbidrag från EU är deltagare som inte får något EU-bidrag för resor och uppehälle men som i övrigt uppfyller kriterierna för student- och personalutbyten och som får ta del av alla fördelar med att vara student och personal inom Erasmus+. De får ta emot ett regionalt, nationellt eller annat slags bidrag för sina kostnader för utbytet. Antalet studenter och anställda med nollbidrag från EU under hela utbytesperioden räknas med i statistiken för den resultatindikator som används för att fördela EU:s budget mellan länderna, både när det gäller utbyten inom programländer och utbyten mellan programländer och partnerländer.

Bidrag för särskilda behov

Personer med särskilda behov är potentiella deltagare vars individuella fysiska, mentala eller hälsorelaterade tillstånd är sådant att de inte skulle kunna delta i projektet/utbytet utan extra ekonomiskt stöd. Lärosäten som har valt ut studenter och/eller personal med särskilda behov kan ansöka om ytterligare bidrag från det nationella programkontoret för att täcka de extra kostnaderna för deras deltagande i utbyten. För personer med särskilda behov kan bidraget därför bli högre än de högsta enskilda bidragsbelopp som anges nedan. Lärosätena ska informera på sin webbplats om hur studenter och personal med särskilda behov kan ansöka om det extra bidraget.

Extra finansiering för studenter och anställda med särskilda behov kan också komma från andra källor på lokal, regional och/eller nationell nivå.

Medföljande personer till studenter och personal med särskilda behov har rätt till ett bidrag som baseras på de faktiska kostnaderna.

Varje lärosäte åtar sig genom att underteckna Erasmusstadgan för högre utbildning att garantera att deltagare oavsett bakgrund får lika tillgång och möjligheter. Studenter och personal med särskilda behov kan därför utnyttja de supporttjänster som den mottagande institutionen erbjuder till lokala studenter och sin egen personal.

Särskilda kostnader för dyra resor

Endast deltagare som är berättigade till standardresebidrag är berättigade till särskilda kostnader för dyra resor:

Bidragsmottagare kan söka pengar för dyra resekostnader för deltagare under budgetposten ”Särskilda kostnader” (för upp till 80 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna; se ”Vilka regler gäller för finansieringen?”). Bidragsmottagare måste kunna styrka att de vanliga budgetreglerna (schablonbelopp i enlighet med avståndet för resan) inte täcker minst 70 % av resekostnaderna för deltagarna. Om särskilda kostnader för dyra resor godkänns så ersätter de standardresebidraget.

Andra finansieringskällor

Studenter och personal kan utöver EU-bidraget, eller i stället för EU-bidraget (utbytesdeltagare med nollbidrag från EU), få ett regionalt, nationellt eller annat slags bidrag som förvaltas av en annan organisation än det nationella programkontoret (t.ex. ett departement eller en regional myndighet). Denna typ av bidrag från andra finansieringskällor än EU:s budget omfattas inte av de beloppsgränser eller intervall som anges i det här dokumentet.

 

B) Bidrag till studentutbyten

Studenter kan få ett EU-bidrag för sina kostnader för resa och uppehälle under studie- eller praktikperioden utomlands. Dessa belopp ska fastställas av de nationella programkontoren tillsammans med de nationella myndigheterna och/eller lärosätena på grundval av objektiva och öppna kriterier enligt beskrivningen ovan. De exakta beloppen ska publiceras på de nationella programkontorens och lärosätenas webbplatser.

Programländerna är indelade i följande tre grupper:

Grupp 1

Programländer med högre levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien och Sverige

Grupp 2

Programländer med medelhöga levnadskostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike

Grupp 3

Programländer med lägre levnadskostnader

Bulgarien, Estland, Nordmakedonien, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern

 

Utbyten inom programländer kriterium 1 – sändande och mottagande länder för studenten

Det EU-bidrag som beviljas studenterna beror på vilka länder de reser mellan enligt följande:

 • Utbyte med ett land med liknande levnadskostnader: studenterna får ett medelstort EU-bidrag.
 • Utbyte med ett land med högre levnadskostnader: studenterna får ett högre EU-bidrag.
 • Utbyte med ett land med lägre levnadskostnader: studenterna får ett lägre EU-bidrag.

De belopp som fastställs av de nationella programkontoren ska ligga inom följande intervall:

 • Medelstort EU-bidrag: ett intervall på 220–470 euro per månad ska gälla för utbyte med ett land med liknande levnadsomkostnader: a) från grupp 1 till grupp 1, b) från grupp 2 till grupp 2 och c) från grupp 3 till grupp 3.
 • Högre EU-bidrag: motsvarar det medelintervall som det nationella programkontoret tillämpar plus minst 50 euro och 270–520 euro per månad. Det ska tillämpas på utbyte med ett land med högre levnadsomkostnader: a) från grupp 2 till grupp 1 och b) från grupp 3 till grupp 1 eller 2.
 • Lägre EU-bidrag: motsvarar det medelintervall som det nationella programkontoret tillämpar minus minst 50 euro och 170–420 euro per månad. Det ska tillämpas på utbyte med ett land med lägre levnadsomkostnader: a) från grupp 1 till grupp 2 eller 3 och b) från grupp 2 till grupp 3.

När de nationella programkontoren fastställer de belopp som ska gälla för bidragsmottagare i deras land ska de ta hänsyn till två särskilda kriterier:

 • Tillgången till och nivån på andra källor till medfinansiering från privata eller offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå som kompletterar EU-bidraget.
 • Den allmänna efterfrågan från studenter som har för avsikt att studera utomlands.

De nationella programkontoren får besluta att ge sina lärosäten en viss flexibilitet genom att fastställa intervall i stället för belopp på nationell nivå. Detta bör i så fall vara motiverat, t.ex. i länder där det finns medfinansiering tillgänglig på regional eller institutionell nivå.

 

Utbyten inom programländer kriterium 2 – ytterligare stöd för särskilda målgrupper, insatser och sändande länder/regioner

Studenter med begränsade möjligheter (utom studenter med särskilda behov)

De nationella myndigheterna får tillsammans med de nationella programkontor som ansvarar för genomförandet av Erasmus+ i ett visst programland besluta (baserat på en möjlighet att delta/inte delta, beroende på det stöd som redan har getts på nationell nivå) att alla lärosäten i deras land bör ge ett tillägg till det individuella bidraget från deras EU-bidrag till studenter med begränsade möjligheter (däribland flyktingar, asylsökande och migranter) med ett belopp på mellan 100 och 200 euro per månad. Den exakta månatliga summan och vilka kriterier som ska tillämpas fastställs på nationell nivå av de nationella myndigheterna.

Studenter som gör praktik

Studenter som gör praktik ska få ytterligare ett tillägg från EU-bidraget med ett belopp på mellan 100 och 200 euro per månad. Den exakta nivån ska fastställas av de nationella programkontoren och lärosätena beroende på efterfrågan och medfinansieringens storlek för denna typ av utbyte. I samtliga fall bör alla studenter från samma lärosäte få samma nivå, oavsett om studenten får eventuella tillskott eller bidrag av annat slag än pengar från värdföretaget. Studenter med begränsade möjligheter som deltar i praktik har rätt att få tillägget för studenter med begränsade möjligheter i stället för tillägget för praktik, i de fall tillägget för praktik är lägre.

Studenter från programländer och regioner i de yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna
Med tanke på de komplikationer som avstånden till andra programländer innebär ska studenter från de yttersta randområdena, Cypern, Island, Malta och de utomeuropeiska länderna och territorierna få följande högre belopp i individuellt bidrag:

Från

Till

Belopp

De yttersta randområdena, Cypern, Island och Malta, utomeuropeiska länder och territorier

Länder i grupp 1

770 euro per månad

Länder i grupp 2

720 euro per månad

Länder i grupp 3

670 euro per månad

 

Förutom de ovannämnda beloppen i individuellt bidrag ska studenter från dessa länder få följande tillägg för att hjälpa dem att täcka sina resekostnader:

Reseavstånd11

Belopp

Mellan 10 och 99 km:

20 euro per deltagare

Mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

Mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

Mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

Mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

Mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

8 000 km eller mer:

1 500 euro per deltagare

 

Tillägg för studenter i praktik eller med begränsade möjligheter ska inte tillämpas i detta fall.

Nivå på det ekonomiska stöd som fastställs av lärosäten

I samtliga fall ska lärosätena vara skyldiga att respektera följande principer och kriterier när de fastställer och tillämpar bidragsbeloppen:

 • När beloppet har fastställts av lärosätet ska det vara detsamma under hela projektet. Det är inte möjligt att sänka eller höja bidragsnivån inom samma projekt. 
 • Beloppen måste fastställas och tillämpas på ett objektivt och öppet sätt, med hänsyn till alla principer och den metod som beskrivs ovan (dvs. med hänsyn även till vart man åker och den ytterligare särskilda finansieringen).
 • Alla studenter som beger sig till samma grupp av länder för samma typ av utbyte – studier eller praktik – måste få samma bidragsnivå (med undantag för studenter med begränsade möjligheter eller med särskilda behov).

Utbyten mellan programländer och partnerländer 

Beloppen för det individuella bidraget ska fastställas enligt följande:

Från

Till

Belopp

Deltagande partnerländer

Programländer i grupp 1

900 euro per månad

Programländer i grupp 2

850 euro per månad

Programländer i grupp 3

800 euro per månad

Programländer

Partnerländer

700 euro per månad

 

 

Dessutom ska studenter som reser till/kommer från partnerländer få följande tillägg för att hjälpa dem att täcka sina resekostnader:

Reseavstånd12

Belopp

Mellan 10 och 99 km: 20 euro per deltagare

Mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

Mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

Mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

Mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

Mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

8 000 km eller mer:

1 500 euro per deltagare

ytterligare stöd för särskilda målgrupper, insatser och sändande länder/regioner

Studenter med begränsade möjligheter (utom studenter med särskilda behov)

De nationella myndigheterna får tillsammans med de nationella programkontor som ansvarar för genomförandet av Erasmus+ i ett visst programland besluta (baserat på en möjlighet att delta/inte delta, beroende på det stöd som redan har getts på nationell nivå) att alla lärosäten i deras land bör ge ett tillägg till det individuella bidraget från deras EU-bidrag till studenter med begränsade möjligheter (däribland flyktingar, asylsökande och migranter) med ett belopp på mellan 100 och 200 euro per månad. Den exakta månatliga summan och vilka kriterier som ska tillämpas fastställs på nationell nivå av de nationella myndigheterna.

 

C) Bidrag för personalutbyten

Personal ska få ett EU-bidrag för sina kostnader för resa och uppehälle under perioden utomlands enligt följande:

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Resor

Bidrag till deltagarnas resekostnader, från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen

Schablonbelopp

För resor på mellan 10 och 99 km: 
20 euro per deltagare

Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare 13. Den sökande måste ange avståndet för en enkelresa för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan14

 

För resor på mellan 100 och 499 km:

180 euro per deltagare

För resor på mellan 500 och 1 999 km:

275 euro per deltagare

För resor på mellan 2 000 och 2 999 km:

360 euro per deltagare

För resor på mellan 3 000 och 3 999 km:

530 euro per deltagare

För resor på mellan 4 000 och 7 999 km:

820 euro per deltagare

För resor på minst 8 000 km:

1 500 euro per deltagare

Individuellt

bidrag

Kostnader som är direkt förknippade med deltagarnas uppehälle under verksamheten

Schablonbelopp

Upp till den 14:e verksamhetsdagen: A1.1 för utbyten mellan programländer eller A1.2 för utbyten mellan programländer och partnerländer per dag och deltagare

+

mellan den 15:e och den 60:e verksamhetsdagen: 70 % av A1.1 för utbyten mellan programländer eller A1.2 för utbyten mellan programländer och partnerländer per dag och deltagare

Baserat på vistelsens längd per deltagare (inklusive även en resdag före respektive efter verksamheten om det behövs).

Tabell A – Individuellt bidrag (belopp i euro per dag)

Beloppen beror på det mottagande landet. Dessa belopp ska fastställas inom det intervall som anges i tabellen nedan. När de nationella programkontoren fastställer de belopp som ska gälla för bidragsmottagare i deras land ska de tillsammans med de nationella myndigheterna ta hänsyn till två särskilda kriterier:

 • Tillgången till och nivån på andra källor till medfinansiering från privata eller offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå som kompletterar EU-bidraget.
 • Den allmänna efterfrågan från personal som har för avsikt att undervisa eller vidareutbilda sig utomlands.

Samma procentandel inom intervallet bör tillämpas på alla destinationsländer. Det går inte att anslå samma belopp till samtliga destinationsländer.

 

Personal från programländer

Personal från partnerländer

Mottagande land

 

Min–max (per dag)

Belopp (per dag)

 

A1.1

A1.2

Norge, Danmark, Luxemburg, Storbritannien, Island, Sverige, Irland, Finland och Liechtenstein

80–180

180

 Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta och Portugal

70–160

160

Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien och Serbien

60–140

140

Partnerländer

180

Inte bidragsberättigade

 

För utbyten mellan programländer får de nationella programkontoren besluta att ge sina lärosäten en viss flexibilitet genom att fastställa intervall i stället för belopp på nationell nivå. Detta bör i så fall vara motiverat, t.ex. i länder där det finns medfinansiering tillgänglig på regional eller institutionell nivå. De exakta beloppen ska publiceras på de nationella programkontorens och lärosätenas webbplatser.

 • 1. Att gå högskolekurser kan inte räknas som praktik.
 • 2. Sådan praktik kommer att anses utgöra ”praktik i digitala färdigheter” där praktikanten deltar i en eller flera av följande verksamheter: digital marknadsföring (t.ex. hantering av sociala medier och webbanalyser); digital grafisk design, mekanisk design eller arkitekturdesign; utveckling av appar, programvara, skript eller webbsidor; installation, underhåll och förvaltning av it-system och nätverk; it-säkerhet; dataanalys, datautvinning och visualisering; programmering och träning av robotar och applikationer som använder artificiell intelligens. Allmän kundsupport, ordereffektuering, datainmatning eller kontorsuppgifter ingår inte i denna kategori.
 • 3. Följande typer av organisationer får inte utgöra mottagande organisationer för studentpraktik: EU-institutioner och andra EU-organ, däribland specialiserade byråer (en uttömmande förteckning över dessa finns på webbsidan https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sv), organisationer som förvaltar EU-program, som Erasmus+ nationella programkontor (för att undvika eventuella intressekonflikter och/eller dubbel finansiering).
 • 4. Studieperioden får inte vara kortare än tre månader eller en högskoletermin.
 • 5. Tidigare erfarenheter av programmet LLP-Erasmus och/eller som Erasmus Mundus-stipendiat räknas som tolv månader per studienivå.
 • 6. För utbildningar som omfattar en studiecykel, såsom läkarutbildningar, får studenter delta i utbyten i upp till 24 månader.
 • 7. När det gäller lärosätesfilialer som är beroende av moderinstitutionen och är ansluten via denna till Erasmusstadgan för högre utbildning anses det land där moderinstitutionen är belägen vara avsändande land. Därför är det inte möjligt att organisera utbyten inom Erasmus+ mellan lärosätesfilialer och moderinstitutioner som tillsammans är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning.
 • 8. Endast vägledande. Enligt bestämmelserna i det omförhandlade Cotonou-avtalet och den fleråriga budgetramen för 2014–2020
 • 9. Se avsnittet ”Deltagande länder” i del A i handledningen.
 • 10. Utbyten i båda riktningarna.
 • 11. Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv). Avståndet för en enkelresa måste användas för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan.
 • 12. Baserat på reseavståndet per deltagare. Resans längd ska beräknas med en särskild avståndsberäknare (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv). Avståndet för en enkelresa måste användas för att beräkna EU-bidraget till tur och retur-resan.
 • 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv
 • 14. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien), ska den sökande a) beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km) och c) beräkna det EU-bidrag som bidrar till deltagarens kostnader för tur och retur-resan Madrid–Rom (275 euro).