Kazalo
Iskanje po vodniku

Projekt mobilnosti za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju

Ta projekt mobilnosti lahko zajema eno ali več naslednjih aktivnosti:

 

Mobilnost študentov:

Mobilnost študentov je mogoča na katerem koli področju / v kateri koli akademski disciplini. Za zagotovitev visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti s čimvečjim učinkom na študente mora biti aktivnost mobilnosti združljiva s potrebami študenta v zvezi z učenjem za diplomo in osebnim razvojem.

Študenti lahko izvedejo katero koli od spodaj opisanih aktivnosti ali kombinacijo teh aktivnosti:

 • obdobje študija v tujini na partnerski visokošolski instituciji;

obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do diplome v kratkem obdobju, prvem obdobju (univerzitetna diploma ali ekvivalent), drugem obdobju (magisterij ali ekvivalent) in tretjem ali doktorskem obdodju;

obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Takšna kombinacija ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin: ali aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati. Za kombinacijo veljajo pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje študijske mobilnosti;

 • praksa (usposabljanje) v tujini v podjetju ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu1. Podprte so tudi prakse na delovnem mestu v tujini med višješolskim študijem ter študijem prve, druge in tretje stopnje ter, v primeru mobilnosti v državah Programa, najpozneje v enem letu po tem, ko študent diplomira. V to so zajeta tudi „asistentstva“ za prihodnje učitelje.

Za boljšo podporo študentom pri pridobivanju spretnosti, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti, je bilo vzpostavljeno partnerstvo med programoma Erasmus+ in Obzorje 2020. To partnerstvo bo zagotavljalo in spodbujalo nadaljnje priložnosti za prakse za študente in nove diplomante, ki želijo pridobiti digitalne spretnosti2 in kompetence, potrebne za opravljanje delovnih nalog in uspevanje v gospodarstvu in družbi, ki se nenehno digitalno preoblikuje. Študenti in novi diplomanti z vseh področij so pozvani, naj se prijavijo za prakso na teh področjih. Pričakuje se, da bodo te prakse potekale v državah članicah EU in državah, ki so se pridružile programu Obzorje 2020.

Prakse bi morale biti sestavni del študijskega programa študenta, kadar koli je to mogoče.

 

Mobilnost osebja:

 • obdobja poučevanja: ta aktivnost omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju/v kateri koli akademski disciplini;
 • obdobja usposabljanja: ta aktivnost podpira profesionalni razvoj osebja v poučevanju in drugega osebja na visokošolskih institucijah, kot tudi razvoj vpletenih institucij. Lahko poteka v obliki izobraževalnih dogodkov v tujini (ki niso konference) in izobraževalnih obiskov na delovnem mestu/obdobij opazovanja/usposabljanja na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.

Obdobje v tujini lahko združuje aktivnosti poučevanja in usposabljanja.

Pri dodelitvi nepovratnih sredstev za mobilnost osebja med državami Programa bo poudarek na obdobjih usposabljanja za pedagoško osebje visokošolske institucije, katerih namen je razvijati pedagoške spretnosti in spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov.

 

Večina proračunskih sredstev za ta ukrep bo namenjena podpiranju aktivnosti, ki vključujejo mobilnost med državami Programa. Vendar se lahko z omejenim zneskom proračuna, ki je na voljo za ta ukrep, financirajo mednarodne aktivnosti med državami Programa in partnerskimi državami sveta, razen regij 5 in 12 (glej poglavje „Upravičeni stroški“ v delu A tega vodnika).

Sredstva za mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami se črpajo iz več različnih finančnih instrumentov Evropske unije za zunanje sodelovanje. Za zagotovitev, da ukrep upošteva zunanje prednostne naloge EU, je Komisija določila cilje in pravila za sodelovanje s partnerskimi državami. 

Prijavitelji projektov mobilnosti med državami Programa in partnerskimi državami morajo upoštevati razpoložljiv proračun za mobilnost z različnimi svetovnimi regijami in prednostnimi področji, ki so obrazložena v nadaljevanju v poglavju „Dodatne informacije za mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami“.

 

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v tem projektu?

Sodelujoče organizacije, ki so vključene v projekt mobilnosti, prevzamejo naslednje vloge in naloge:

 • organizacija prijaviteljica iz države Programa: odgovorna je za to, da se prijavi na projekt mobilnosti, podpiše in upravlja sporazum o nepovratnih sredstvih ter poroča o projektu. Prijavitelj je lahko koordinator konzorcija: vodi konzorcij za mobilnost, ki je sestavljen iz partnerskih organizacij iz iste države in katerega cilj je organizirati katero koli vrsto mobilnosti študentov ali osebja;
 • organizacija pošiljateljica: odgovorna je za to, da izbere študente/osebje in jih napoti v tujino. V to so zajeta plačila nepovratnih sredstev (za tiste v državah Programa), priprava, spremljanje in priznavanje v zvezi z obdobjem mobilnosti;
 • organizacija gostiteljica: odgovorna je za to, da sprejme študente/osebje iz tujine in jim zagotovi program študija/prakse, program usposabljanja ali pridobitev znanja na podlagi poučevanja;
 • organizacija posrednica: to je organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela v državi Programa. Lahko je partnerica nacionalnega konzorcija za mobilnost, ni pa organizacija pošiljateljica. Njena naloga je lahko izmenjava in olajšanje administrativnih postopkov visokošolskih institucij pošiljateljic, iskanje ustreznih mest glede na profil študentov v primeru praks in skupna priprava udeležencev.

Za mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami se lahko prijavijo le organizacije iz držav Programa, ki tudi edine lahko upravljajo plačila za vhodno in izhodno mobilnost.

Organizaciji pošiljateljica in gostiteljica ter študenti/osebje se morajo dogovoriti o aktivnostih, ki jih bodo opravili študenti – v „učnem sporazumu“ – ali osebje – v „sporazumu o mobilnosti“ – pred začetkom obdobja mobilnosti. Ti sporazumi opredeljujejo ciljne učne izide za obdobje učenja v tujini, vsebujejo formalne določbe o priznavanju ter navajajo pravice in obveznosti obeh strani. V primeru aktivnosti med dvema visokošolskima institucijama (mobilnost študentov za študij in mobilnost osebja za poučevanje) mora biti pred začetkom mobilnosti sklenjen „medinstitucionalni sporazum“ med institucijama pošiljateljico in gostiteljico.

S podpisom Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE) se visokošolske institucije zavežejo, da bodo zagotovile vso potrebno podporo udeležencem mobilnosti, vključno z jezikovno pripravo. Za podporo udeležencem se v okviru Programa postopoma izvaja spletna jezikovna podpora za vse aktivnosti dolgoročne mobilnosti med državami Programa, ki trajajo dva meseca ali dlje. Evropska komisija omogoča dostop do te storitve upravičenim udeležencem, da bi ocenila njihovo znanje tujih jezikov in po potrebi ponudila najustreznejše učenje jezikov pred mobilnostjo in/ali med njo (za več podrobnosti glej Prilogo I k temu vodniku). Visokošolske institucije iz partnerskih držav niso upravičene do podpisa ECHE, zato bi morale biti podrobnosti o jezikovni podpori, ki je na voljo udeležencem mobilnosti, izrecno navedene v njihovem medinstitucionalnem sporazumu.

 

Kakšna so merila za oceno tega projekta?

V nadaljevanju so navedena merila, ki jih mora upoštevati projekt mobilnosti na področju visokošolskega izobraževanja, da je upravičen do nepovratnih sredstev Erasmus+:

 

Splošna merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

 • Za prijavo kot posamezna visokošolska institucija: visokošolske institucije s sedežem v državi Programa, ki jim je bila podeljena Listina Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Za več informacij o listini glej poglavje „Listina Erasmus za terciarno izobraževanje“ v nadaljevanju in Prilogo I k temu vodniku.
 • Za prijavo kot nacionalni konzorcij za mobilnost: koordinatorske organizacije, ki imajo sedež v državi Programa in koordinirajo konzorcij, ki mu je bila dodeljena akreditacija za konzorcij na področju visokošolskega izobraževanja. Organizacije, ki nimajo veljavne akreditacije za konzorcij, lahko zanjo zaprosijo v imenu konzorcija za mobilnost takrat, ko oddajo vlogo za nepovratna sredstva za projekt mobilnosti. Vse vključene visokošolske institucije iz upravičenih držav Programa morajo biti nosilke Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE). Te organizacije bodo upravičene do projekta mobilnosti, če bo njihova prijava za akreditacijo za konzorcij uspešna.

Študenti in osebje v visokošolskem izobraževanju ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva; merila za izbor za udeležbo v aktivnostih mobilnosti opredeli visokošolska institucija, na kateri študirajo ali so zaposleni v skladu z določbami, opisanimi v Prilogi I k temu vodniku.

Upravičene aktivnosti

Projekt mobilnosti na področju visokošolskega izobraževanja mora zajeti eno ali več naslednjih aktivnosti:

 • mobilnost študentov za študij,
 • mobilnost študentov za prakso,
 • mobilnost osebja za poučevanje,
 • mobilnost osebja za usposabljanje.

Upravičene države

Mobilnost med državami Programa:

 • katera koli država Programa.

Mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami:

 • katera koli država Programa
 • katera koli partnerska država sveta, razen regij 5 in 12 (glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika).

Število sodelujočih organizacij

Število organizacij v prijavnem obrazcu je ena (prijavitelj). To je bodisi ena visokošolska institucija bodisi koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost s sedežem v državi Programa.

Med izvajanjem projekta mobilnosti morata sodelovati vsaj dve organizaciji (vsaj ena pošiljateljica in vsaj ena gostiteljica) iz različnih držav Programa. Pri projektih mobilnosti, ki vključujejo partnerske države, morata sodelovati vsaj ena organizacija iz države Programa in ena organizacija iz upravičene partnerske države.

Trajanje projekta

Prijavitelj mora trajanje projekta izbrati ob prijavi na podlagi obsega projekta in vrste aktivnosti, ki so načrtovane v tem času.

Mobilnost med državami Programa: 16 ali 24 mesecev.

Mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami: 24 ali 36 mesecev.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, kjer ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 5. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo:

 • 1. junija istega leta za projekte mobilnosti med državami programa
 • 1. avgusta istega leta za projekte mobilnosti med državami programa in partnerskimi državami

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Druga merila

Visokošolska institucija ima na voljo dve možnosti, da se pri svoji nacionalni agenciji prijavi za nepovratna sredstva:

 • neposredno kot posamezna visokošolska institucija;
 • prek konzorcija, katerega članica je.

Visokošolska institucija se kot posamezna visokošolska institucija in/ali kot članica danega konzorcija za projekt mobilnosti med državami Programa lahko prijavi samo enkrat v posameznem krogu izbirnega postopka. Vendar je lahko visokošolska institucija članica oziroma koordinira več različnih nacionalnih konzorcijev za mobilnost, ki se prijavljajo hkrati. Enako velja za projekte mobilnosti med državami Programa in partnerskimi državami. Obe možnosti (posamezna prijava in prijava konzorcija) se lahko izvedeta vzporedno. Vendar visokošolska institucija/oddelek ostane odgovoren za preprečevanje dvojnega financiranja udeleženca, kadar se obe možnosti uporabita v istem študijskem letu.

 

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene z ustreznimi merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

 

Dodatna merila za upravičenost med izvajanjem mobilnosti študentov

Upravičene sodelujoče organizacije

Mobilnost študentov za študij:

Vse sodelujoče organizacije iz držav Programa (pošiljateljice in gostiteljice) morajo biti visokošolske institucije, ki so nosilke ECHE. Vse organizacije iz partnerskih držav morajo biti visokošolske institucije, priznane s strani pristojnih organov, in morajo pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisati medinstitucionalne sporazume s svojimi partnericami iz držav Programa.

 

Mobilnost študentov za prakso:

V primeru mobilnosti med državami Programa mora biti organizacija pošiljateljica visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE.
V primeru mobilnosti med državami Programa in partnerskimi državami mora biti organizacija pošiljateljica visokošolska institucija iz države Programa, ki je nosilka ECHE, ali visokošolska institucija iz partnerske države, ki so jo priznali pristojni organi in je pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisala medinstitucionalne sporazume s svojimi partnericami iz držav Programa.

Organizacija gostiteljica je lahko3:

 • katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Taka organizacija je lahko na primer:
  • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
  • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
  • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
  • raziskovalni inštitut;
  • fundacija;
  • šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
 • nepridobitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;
 • visokošolska institucija države Programa, ki je nosilka ECHE.

Trajanje aktivnosti

Obdobja študija: od 34 do 12 mesecev (vključno z dodatnim obdobjem prakse, če je to načrtovano).

Prakse: od 2 do 12 mesecev.

En študent lahko sodeluje v obdobjih mobilnosti, ki skupaj trajajo največ 12 mesecev5 na posamezen cikel študija6, in to neodvisno od števila in vrste aktivnosti mobilnosti. Udeležba z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU se prav tako všteje v najdaljše obdobje:

 • med študijem prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), vključno s kratkim ciklom (ravni 5 in 6 EOK);
 • med študijem druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno – raven 7 EOK) in
 • med študijem tretje stopnje kot doktorand (raven doktorata ali raven 8 EOK).

Trajanje prakse novih diplomantov se upošteva v največ 12-mesečnem obdobju tiste stopnje, med katero se prijavijo na prakso.

Kraji izvajanja aktivnosti

Študenti morajo izvajati svojo aktivnost mobilnosti v državi Programa ali partnerski državi, ki ni niti država organizacije pošiljateljice niti država, v kateri študent med študijem prebiva7.

Upravičeni udeleženci

Študenti, vpisani na visokošolsko institucijo in v študij, ki se zaključi s priznano stopnjo izobrazbe ali drugo priznano kvalifikacijo terciarne ravni (do ravni doktorata in vključno z njo). V primeru mobilnosti za študij morajo biti študenti vpisani vsaj v drugo leto visokošolskega študija. Ta pogoj ne velja za prakse. 

V praksah med državami Programa lahko sodelujejo novi visokošolski diplomanti. Nove diplomante mora izbrati njihova visokošolska institucija v zadnjem letu študija, prakso v tujini pa morajo opraviti in zaključiti v enem letu po tem, ko diplomirajo.

 

Dodatna merila za upravičenost med izvajanjem mobilnosti osebja

Upravičene sodelujoče organizacije

Mobilnost osebja za poučevanje:

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija iz države Programa, ki je nosilka ECHE, ali visokošolska institucija iz partnerske države, priznana s strani pristojnih organov, in ki je pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisala medinstitucionalni sporazum s partnerico pošiljateljico iz države Programa.

Organizacija pošiljateljica mora biti:

 • visokošolska institucija iz države Programa, ki je nosilka ECHE, ali visokošolska institucija iz partnerske države, priznana s strani pristojnih organov, ki je podpisala medinstitucionalni sporazum s partnerico gostiteljico iz države Programa, ali
 • v primeru osebja, ki je bilo povabljeno, da poučuje na visokošolski instituciji, katera koli javna ali zasebna organizacija (ki ni nosilka ECHE), ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Taka organizacija je lahko na primer:
  • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
  • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
  • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
  • raziskovalni inštitut;
  • fundacija;
  • šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
  • nepridobitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
  • organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve.

Mobilnost osebja za usposabljanje:

Organizacija pošiljateljica mora biti visokošolska institucija iz države Programa, ki je nosilka ECHE, ali visokošolska institucija iz partnerske države, ki so jo priznali pristojni organi in je pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisala medinstitucionalni sporazum s partnerico gostiteljico iz države Programa.

Organizacija gostiteljica mora biti:

 • visokošolska institucija iz države Programa, ki je nosilka ECHE, ali visokošolska institucija iz partnerske države, priznana s strani pristojnih organov, ki je podpisala medinstitucionalni sporazum s partnerico gostiteljico iz države Programa, ali
 • katera koli javna ali zasebna organizacija iz države Programa, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. Glej primere na prejšnji strani.

Trajanje aktivnosti

Od 2 dni (5 dni iz partnerskih držav in v njih) do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. V primeru minimalnega trajanja (2 dneva) se mora mobilnost med državama programa izvajati dva zaporedna dneva. V primeru vabljenega osebja iz podjetij je minimalno trajanje za mobilnost med državami programa 1 dan.

Poučevanje mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja). ). Če mobilnost traja dlje kot en teden, mora biti najmanjše število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tega tedna. Veljajo naslednje izjeme:

 • Ni omejitve minimalnega števila ur poučevanja za vabljeno osebje iz podjetij. 
 • Če je v posameznem obdobju v tujini aktivnost poučevanja združena z aktivnostjo usposabljanja, se najmanjše število ur poučevanja na teden (ali katero koli krajše obdobje bivanja) zmanjša na 4 ure.

Kraji izvajanja aktivnosti

Osebje mora aktivnost mobilnosti izvajati v kateri koli državi Programa ali partnerski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice in država prebivališča osebja.

Upravičeni udeleženci

Mobilnost osebja za poučevanje:

 • osebje, zaposleno na visokošolski instituciji iz države Programa ali partnerske države;
 • osebje iz katerega koli podjetja, ki dela v državi Programa ali partnerski državi ali javni ali zasebni organizaciji (ki ni nosilka ECHE), ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine (vključno z zaposlenimi doktorandi), ki je povabljeno, da poučuje na visokošolski instituciji v državi Programa ali partnerski državi.

Mobilnost osebja za usposabljanje:

 • osebje, zaposleno na visokošolski instituciji iz države Programa ali partnerske države.

 

Dodatne informacije za mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami

Proračun, ki je na voljo za mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami, je porazdeljen med različne regije sveta v 12 proračunskih ovojnicah, pri čemer se višina sredstev v posamezni ovojnici razlikuje. Dodatne informacije o zneskih so na voljo v okviru posamezne proračunske ovojnice in bodo objavljene na spletiščih nacionalnih agencij.

Na splošno se bodo sredstva porabila na geografsko uravnotežen način. EU je določila številne cilje v zvezi z geografsko uravnoteženostjo in prednostnimi področji, ki jih je treba doseči na evropski ravni med celotnim trajanjem programa (2014–2020). Ni treba, da cilje dosežejo posamezne visokošolske institucije, vendar morajo nacionalne agencije te cilje upoštevati pri dodeljevanju razpoložljivega proračuna.Poleg tega so visokošolske institucije spodbujene k sodelovanju s partnerji v najrevnejših in najmanj razvitih partnerskih državah.

To so geografski cilji, določeni za mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami na ravni EU do leta 2020:

 • z državami Azije in Latinske Amerike v razvoju: 25 % sredstev mora biti uporabljenih za organizacijo mobilnosti z najmanj razvitimi državami v regiji. Te države so:
  • v Aziji: Afganistan, Bangladeš, Kambodža, Laos, Nepal, Butan, Mjanmar;
  • v Latinski Ameriki: Bolivija, Salvador, Gvatemala, Honduras, in Nikaragva;
 • največ 30 % proračuna, ki je na voljo za Azijo, se lahko porabi za mobilnost s Kitajsko in Indijo, in
 • največ 35 % proračuna, ki je na voljo za Latinsko Ameriko, se lahko porabi za mobilnost z Brazilijo in Mehiko.

Zaradi zahteve, da se mobilnost z državami v regijah 6, 7, 8, 9, 10 in 118 izvaja tako, da prispeva k razvojni pomoči, je mobilnost za študente višješolskih, dodiplomskih in magistrskih študentov omejena na vhodno mobilnost iz partnerskih držav v države Programa9. Izhodna mobilnost v te regije je na voljo samo na doktorski stopnji in za osebje.

Vendar za nekatere države Programa veljajo določene izjeme. Več informacij je na spletišču vaše nacionalne agencije. 

Nazadnje, visokošolske institucije se lahko prosto prijavijo za 100-odstotno mobilnost osebja ali 100-odstotno mobilnost študentov oziroma kakršno koli njuno kombinacijo, če so izpolnjena sekundarna merila, ki jih določi nacionalna agencija (glej poglavje v nadaljevanju).

 

Sekundarna merila za mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami, ki jih določijo nacionalne agencije

Kadar je proračunska ovojnica za določeno partnersko regijo ali državo omejena, lahko nacionalna agencija po lastni izbiri doda eno ali več sekundarnih meril s spodnjega seznama. Če se nacionalna agencija odloči, da uporabi sekundarna merila, to odločitev sporoči pred iztekom roka, zlasti na spletišču nacionalne agencije.

 • Stopnja izobrazbe (npr. omejitev vlog na samo eno ali dve stopnji – dodiplomski, magistrski ali doktorski študij);
 • dajanje prednosti samo mobilnosti osebja ali samo mobilnosti študentov;
 • omejitev trajanja obdobja mobilnosti (npr. omejitev mobilnosti študentov na 6 mesecev ali omejitev mobilnosti osebja na 10 dni).

 

Merila za dodelitev za projekt mobilnosti med državami Programa10

Ocena kakovosti se ne izvaja (kakovost je bila ocenjena v fazi oddaje vloge za ECHE ali pri izbiri nacionalnega konzorcija za mobilnost), zato ni meril za dodelitev.

Kakršna koli vloga za nepovratna sredstva (po preverjanju upravičenosti) bo prejela sredstva. Najvišji znesek dodeljenih nepovratnih sredstev bo odvisen od številnih elementov:

 • števila obdobij mobilnosti in mesecev/dni, za katere se vlaga prijava;
 • pretekla uspešnost prijavitelja v smislu števila obdobij mobilnosti, dobre kakovosti izvajanih aktivnosti za gospodarno finančno upravljanje, če je prijavitelj prejel podobna nepovratna sredstva v preteklih letih;
 • skupni nacionalni proračun, dodeljen za ukrep mobilnosti.

 

Merila za dodelitev za projekt mobilnosti med državami Programa in partnerskimi državami

Upravičene vloge za nepovratna sredstva (po uspešno zaključenem preverjanju upravičenosti) bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:

Ustreznost strategije

(največ 30 točk)

V kakšnem obsegu je načrtovani projekt mobilnosti ustrezen za strategijo internacionalizacije vključenih visokošolskih institucij (v državi programa in partnerski državi) ter utemeljitev izbire mobilnosti osebja in/ali študentov.

Kakovost dogovorov o sodelovanju

(največ 30 točk)

Kakšne pretekle izkušnje ima organizacija prijaviteljica s podobnimi projekti z visokošolskimi institucijami/organizacijami v partnerski državi ter jasen opis obveznosti, vlog in nalog med partnerkama.

Kakovost zasnove in izvedbe aktivnosti

(največ 20 točk)

Popolnost in kakovost ureditev za izbor udeležencev, podpora, ki jim je zagotovljena, in priznavanje njihovega obdobja mobilnosti (zlasti v partnerski državi).

Učinek in razširjanje

(največ 20 točk)

Morebitni učinek projekta na udeležence, upravičence in partnerske organizacije na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter kakovost ukrepov, namenjenih razširjanju rezultatov projekta mobilnosti na ravni fakultete in institucionalni ravni ter po potrebi tudi na drugih ravneh v državah Programa in partnerskih državah.

 

Prijavitelj bo pojasnil, kako projekt izpolnjuje ta štiri merila z vidika njegove institucije (ali institucij, če vloge oddajo konzorciji) in institucij v partnerski državi.

Da bi se predlogi upoštevali za dodelitev finančnih sredstev, morajo doseči skupaj vsaj 60 točk in vsaj 15 točk v kategoriji „Ustreznost strategije“.

Za dodelitev razpoložljivega proračuna za posamezno regijo bodo načrtovane mobilnosti z vsako partnersko državo navedene glede na pomembnost v regionalni razvrstitvi.

Dejanski znesek dodeljenih nepovratnih sredstev za visokošolsko institucijo bo odvisen od številnih elementov:

 • števila obdobij mobilnosti in mesecev/dni, za katere se vlaga prijava;
 • proračuna, dodeljenega za državo ali regijo;
 • geografske uravnoteženosti v določeni regiji ali podregiji.

Nacionalna agencija lahko financira mobilnosti s partnersko državo, ki je uvrščena nižje v regionalni razvrstitvi, kadar je treba zagotoviti geografsko uravnoteženost znotraj te regije, kot je določeno v zgoraj navedenih geografskih ciljih.

Nacionalna agencija ni zavezana financirati vseh mobilnosti, zahtevanih za določeno partnersko državo, če se zdi zahteva pretirana glede na razpoložljivi proračun.

Kjer je mogoče, si bo ob upoštevanju krovnih meril uspešnosti in geografske uravnoteženosti prizadevala širše porazdeliti razpoložljivi proračun ter se tako izogniti prevladi manjšega števila visokošolskih institucij. Nacionalna agencija si bo prizadevala za čimvečje vključevanje in bo povečevala sodelovanje deležnikov, ne da bi zaradi zagotavljanja izvedljivosti zmanjševala kakovost, geografsko uravnoteženost ali najmanjši kritični obseg projekta mobilnosti.

 

Katero akreditacijo potrebujejo prijavitelji za ta projekt mobilnosti?

Listina Erasmus za terciarno izobraževanje

Dodelitev Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE) je predpogoj za vse visokošolske institucije s sedežem v državi Programa, ki želijo sodelovati v projektu mobilnosti na področju visokošolskega izobraževanja kot posamezne visokošolske institucije ali kot članice nacionalnega konzorcija za mobilnost. Evropska komisija vsako leto prek Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo objavi poseben razpis za zbiranje predlogov s podrobno opredeljenimi pogoji in merili kakovosti, ki jih je treba izpolniti za dodelitev ECHE. Več informacij je na voljo na spletišču Izvajalske agencije.

Visokošolske institucije s sedežem v partnerski državi mora akreditirati ustrezna nacionalna akreditacijska organizacija. Ker niso upravičene do prejema ECHE, morajo imeti poleg tega sklenjen medinstitucionalni sporazum s partnerji iz držav Programa, ki vključuje načela ECHE.

 

Akreditacija za konzorcij na področju visokošolskega izobraževanja

Organizacija iz države Programa, ki se prijavlja v imenu nacionalnega konzorcija za mobilnost, mora biti nosilka veljavne akreditacije za konzorcij. To akreditacijo dodeli ista nacionalna agencija, ki prejme vlogo za pridobitev sredstev za projekt mobilnosti na področju visokošolskega izobraževanja. Zahtevka za akreditacijo in nepovratna sredstva za projekt mobilnosti je mogoče oddati hkrati. Vendar bodo nepovratna sredstva za projekte mobilnosti dodeljena samo tistim visokošolskim institucijam in organizacijam, ki bodo uspešno pridobile akreditacijo. Za pridobitev akreditacije za konzorcij je treba izpolnjevati naslednje pogoje:

 

Merila za upravičenost

Upravičene sodelujoče organizacije

Nacionalni konzorcij za mobilnost na področju visokošolskega izobraževanja je lahko sestavljen iz naslednjih sodelujočih organizacij:

 • visokošolskih institucij, ki so nosilke veljavne Listine Erasmus za terciarno izobraževanje (za več informacij o listini glej navedeno poglavje „Listina Erasmus za terciarno izobraževanje“ in Prilogo I k temu vodniku), in
 • katere koli javne ali zasebne organizacije, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine (glej primere upravičenih sodelujočih organizacij na prejšnji strani).

Vse sodelujoče organizacije morajo imeti sedež v isti državi Programa.

Kdo se lahko prijavi?

Katera koli upravičena sodelujoča organizacija je lahko koordinator in se prijavi v imenu vseh organizacij, ki so vključene v konzorcij.

Število sodelujočih organizacij

Nacionalni konzorcij za mobilnost mora biti sestavljen iz vsaj treh upravičenih sodelujočih organizacij, vključno z dvema visokošolskima institucijama pošiljateljicama.

Ob prijavi za akreditacijo za konzorcij morajo biti opredeljene vse organizacije, ki so članice nacionalnega konzorcija za mobilnost.

Trajanje akreditacije

Vsi zaporedni letni razpisi in največ do razpisa leta 2020.

Kje se prijaviti?

Pri nacionalni agenciji v državi, kjer ima organizacija prijaviteljica sedež.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za akreditacijo oddati do 5. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

 

Merila za dodelitev

Vloga za akreditacijo bo ocenjena z naslednjimi merili:

Ustreznost konzorcija

(največ 30 točk)

 

Ustreznost predloga v zvezi s:

 • cilji ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji projekta mobilnosti?“);
 • potrebami in cilji organizacij, ki sodelujejo v konzorciju, in posameznih udeležencev;

v kakšnem obsegu je predlog primeren za:

 • doseganje visokokakovostnih učnih izidov za udeležence;
 • krepitev zmogljivosti in mednarodne razsežnosti organizacij, ki so članice konzorcija;
 • ustvarjanje dodane vrednosti na ravni EU z rezultati, ki jih ne bi bilo mogoče doseči tako, da bi aktivnosti izvajale posamezne visokošolske institucije.

Kakovost sestave konzorcija in dogovorov o sodelovanju

(največ 20 točk)

 

V kakšnem obsegu:

 • je konzorcij sestavljen iz ustreznih visokošolskih institucij pošiljateljic in, kadar je to ustrezno, dodatnih sodelujočih organizacij iz drugih socialno-ekonomskih sektorjev z zahtevanim profilom, izkušnjami in strokovnim znanjem za uspešno izvedbo vseh vidikov projekta;
 • ima koordinator konzorcija pretekle izkušnje z upravljanjem konzorcija ali podobne vrste projekta;
 • je porazdelitev vlog, odgovornosti in nalog/virov dobro opredeljena ter sta iz nje razvidna zavezanost in dejavno prispevanje vseh sodelujočih organizacij;
 • se združujejo in izmenjujejo naloge/viri;
 • so jasno opredeljene odgovornosti glede vprašanj o pogodbenem in finančnem upravljanju;
 • konzorcij v ukrep vključuje nove udeležence.

Kakovost zasnove in izvedbe aktivnosti konzorcija

(največ 20 točk)

 

 • Jasnost, celovitost in kakovost vseh faz projekta mobilnosti (priprava, izvajanje aktivnosti mobilnosti in nadaljnje spremljanje);
 • kakovost praktičnih ureditev, načinov upravljanja in podpore (npr. iskanje organizacij gostiteljic, navezovanje stikov, informacije, jezikovna in medkulturna podpora, spremljanje);
 • kakovost sodelovanja, koordinacije in obveščanja med sodelujočimi organizacijami in drugimi pomembnimi deležniki;
 • kadar je ustrezno, kakovost ureditev za priznavanje in potrjevanje učnih izidov udeležencev ter dosledna uporaba evropskih orodij za preglednost in priznavanje;
 • po potrebi ustreznost ukrepov za izbor udeležencev v aktivnostih mobilnosti in za spodbujanje udeležbe oseb z manj priložnostmi v aktivnostih mobilnosti.

Učinek in razširjanje

(največ 30 točk)

 

 • Kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov aktivnosti, ki jih vodi konzorcij;
 • morebitni učinek projekta:
  • na udeležence in sodelujoče organizacije med življenjskim ciklom projekta in po njem;
  • na druga področja, ne samo na organizacije in posameznike, ki neposredno sodelujejo v projektu, na institucionalni, lokalni, regionalni, nacionalni in/ali mednarodni ravni;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov aktivnosti, ki jih vodi konzorcij, med sodelujočimi organizacijami in partnerji ter drugod.

 

Da je predlog izbran za akreditacijo, mora dobiti skupaj vsaj 60 točk. Poleg tega mora dobiti vsaj polovico vseh možnih točk pri posameznem merilu za dodelitev.

 

Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?

Za podrobnejša pravila in merila ter dodatne koristne informacije v zvezi s tem ukrepom glej Prilogo I k temu vodniku. Zainteresirane organizacije naj pred oddajo vloge za finančno podporo skrbno preberejo ustrezna poglavja te priloge.

 

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

V prijavnem obrazcu morajo prijavitelji projektov mobilnosti za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju zagotoviti naslednje informacije:

 • število študentov in osebja, ki naj bi se udeležili aktivnosti mobilnosti;
 • skupno trajanje načrtovanih aktivnosti mobilnosti.

Nacionalne agencije iz držav Programa bodo na podlagi teh informacij prijaviteljem dodelile nepovratna sredstva za podporo določenemu številu aktivnosti mobilnosti, največ toliko aktivnostim, kot jih je navedel prijavitelj.

Če prijavitelj predloži projekt mobilnosti s partnerskimi državami, izpolni ločeno vlogo za mobilnost v partnerske države in iz njih.

Ločena nepovratna sredstva bodo dodeljena mobilnosti s partnerskimi državami. Za finančno podporo tem aktivnostim veljajo naslednja pravila:

 

A) Pravila za dodelitev sredstev, ki veljajo za vse aktivnosti mobilnosti

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Organizacijska podpora

Stroški, neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti mobilnosti (razen stroškov bivanja in potnih stroškov za udeležence).

Prispevek za stroške na enoto

V primeru mobilnosti med državami Programa: do 100. udeleženca: 350 EUR na udeleženca, po 100. udeležencu: 200 EUR na dodatnega udeleženca

V primeru mobilnosti med državami Programa in partnerskimi državami: 350 EUR na udeleženca

Glede na število udeležencev v mobilnosti

Podpora za posebne potrebe

Dodatni stroški, neposredno povezani z udeleženci, ki imajo posebne potrebe

Dejanski stroški

Do 100 % upravičenih stroškov, kot jih odobri nacionalna agencija

Pogoj: zahtevek za finančno podporo mora biti dobro utemeljen v posebnem prijavnem obrazcu, potem ko so udeleženci izbrani

Izredni stroški

Stroški zagotavljanja finančnega jamstva, če ga zahteva nacionalna agencija.

V primeru mobilnosti med državami Programa: dragi potni stroški udeležencev

Dejanski stroški

Stroški finančnega jamstva: 75 % upravičenih stroškov

Dragi potni stroški: do največ 80 % upravičenih potnih stroškov

Pogoj: zahtevek za finančno podporo mora biti dobro utemeljen, potem ko so udeleženci izbrani

 

Nepovratna sredstva za organizacijsko podporo za upravičenca (visokošolske institucije ali konzorciji):

Nepovratna sredstva za organizacijsko podporo so prispevek za kakršne koli stroške, ki jih imajo institucije v zvezi z aktivnostmi za podporo vhodne in izhodne mobilnosti študentov in osebja v skladu z Listino Erasmus za terciarno izobraževanje v državah Programa in načeli ECHE, kot so navedena v medinstitucionalnih sporazumih, sklenjenih v primeru institucij iz partnerskih držav. Na primer za:

 • organizacijske ureditve s partnerskimi institucijami, vključno z obiski morebitnih partnerjev za soglasje o medinstitucionalnih sporazumih za izbor, pripravo, sprejem in vključevanje udeležencev mobilnosti ter posodabljanje teh medinstitucionalnih sporazumov;
 • zagotavljanje posodobljenih katalogov predmetov za mednarodne študente;
 • zagotavljanje informacij in pomoči za študente in osebje;
 • izbor študentov in osebja;
 • pripravo učnih sporazumov, da se zagotovi popolno priznavanje vseh elementov izobraževanja študentov; pripravo in priznavanje sporazumov o mobilnosti za osebje;
 • zagotavljanje jezikovne in medkulturne priprave za prihajajoče in odhajajoče študente in osebje, ki dopolnjuje spletno jezikovno podporo Erasmus+;
 • olajšanje vključevanja prihajajočih udeležencev mobilnosti na visokošolski instituciji;
 • zagotavljanje učinkovitih ureditev za mentorstvo in nadzor udeležencev mobilnosti;
 • posebne ureditve za zagotavljanje kakovosti praks študentov v podjetjih;
 • zagotavljanje priznavanja elementov izobraževanja in z njimi povezanih kreditnih točk, izdajo prepisa ocen in prilog k diplomi;
 • podporo ponovnemu vključevanju udeležencev mobilnosti in nadgradnjo njihovih pridobljenih novih spretnosti v korist visokošolske institucije in vrstnikov.

Visokošolske institucije v državah Programa in partnerskih državah se za zagotavljanje visokokakovostne mobilnosti zavezujejo k izpolnjevanju vseh načel listine, med drugim, da bodo zagotovile, „da so odhajajoči udeleženci mobilnosti dobro pripravljeni na mobilnost, tudi tako, da dosežejo zahtevano raven znanja jezika“, in zagotavljale „ustrezno jezikovno podporo za prihajajoče udeležence mobilnosti“. Za jezikovno usposabljanje se lahko izkoristijo obstoječe zmogljivosti v institucijah. Tiste visokošolske institucije, ki lahko zagotovijo visokokakovostno mobilnost študentov in osebja, vključno z jezikovno podporo, z nižjimi stroški (ali imajo na voljo sredstva iz drugih virov, ki niso sredstva EU), lahko del nepovratnih sredstev za organizacijsko podporo namenijo financiranju večjega števila aktivnosti mobilnosti. V sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev je določena stopnja prožnosti v zvezi s tem.

V vseh primerih pa morajo upravičenci v skladu s pogodbo zagotoviti take visokokakovostne storitve, pri čemer bodo nacionalne agencije spremljale in preverjale njihovo uspešnost, tudi ob upoštevanju povratnih informacij, ki jih študenti in osebje zagotovijo v orodju za mobilnost (Mobility Tool+) ter do katerih imajo nacionalne agencije in Komisija neposreden dostop.

V primeru mobilnosti med državami Programa se nepovratna sredstva za organizacijsko podporo izračunajo glede na število vseh podprtih, odhajajočih udeležencev mobilnosti (tudi tistih z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU za celotno obdobje mobilnosti – glej v nadaljevanju) in prihajajočega osebja iz podjetij, ki poučujejo na visokošolski instituciji, ki je upravičenka ali članica nacionalnega konzorcija za mobilnost. Udeleženci mobilnosti z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU za celotno obdobje mobilnosti se štejejo za podprte udeležence mobilnosti, saj lahko izkoristijo prednosti okvira mobilnosti in organizacijskih aktivnosti. Organizacijska podpora se torej plača tudi za te udeležence.

V primeru mobilnosti med državami Programa in partnerskimi državami se nepovratna sredstva za organizacijsko podporo izračunajo na podlagi števila odobrenih mobilnosti, vključno z vsemi podprtimi udeleženci izhodne mobilnosti iz držav Programa in vsemi udeleženci vhodnih mobilnosti iz partnerskih držav. Udeleženci mobilnosti z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU za celotno obdobje mobilnosti se lahko štejejo za podprte udeležence mobilnosti, ker imajo korist od okvira za mobilnost in organizacijskih aktivnosti. To ne vključuje oseb, ki spremljajo udeležence med njihovo aktivnostjo v tujini, in dodatnih mobilnosti, ki se lahko organizirajo s prenosom sredstev med proračunskimi kategorijami.

V primeru nacionalnih konzorcijev za mobilnost si vsi nacionalni člani razdelijo ta nepovratna sredstva v skladu s pravili, o katerih so se medsebojno dogovorili. Za mobilnost med partnerskimi državami in državami Programa si bodo zadevni partnerji nepovratna sredstva za organizacijsko podporo razdelili na vzajemno sprejemljivi osnovi, dogovorjeni z udeleženimi institucijami.

Udeleženci mobilnosti z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU

Študenti in osebje z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU so udeleženci mobilnosti, ki ne prejmejo nepovratnih sredstev EU za pot ali bivanje, vendar izpolnjujejo vsa merila za mobilnost študentov in osebja ter lahko izkoristijo vse prednosti, ki jih študentom in osebju zagotavlja Erasmus+. Prejmejo lahko regionalna, nacionalna ali druga nepovratna sredstva, namenjena kritju stroškov mobilnosti. Število udeležencev mobilnosti z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU za celotno obdobje mobilnosti je upoštevano v statistiki za kazalnik uspešnosti, ki se uporablja za porazdelitev proračuna EU med državami, tako za mobilnost med državami Programa kot mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami.

Podpora za posebne potrebe

Oseba s posebnimi potrebami je morebitni udeleženec, katerega okoliščine, povezane s telesnim, duševnim ali zdravstvenim stanjem, so takšne, da njegova udeležba v projektu/ukrepu mobilnosti ne bi bila mogoča brez dodatne finančne podpore. Visokošolske institucije, ki so izbrale študente in/ali osebje s posebnimi potrebami, lahko pri nacionalni agenciji oddajo vlogo za dodatna nepovratna sredstva, da pokrijejo dodatne stroške za njihovo udeležbo v aktivnostih mobilnosti. Za osebe s posebnimi potrebami se torej lahko zagotovi podpora v znesku, ki je višji od najvišjih posameznih zneskov nepovratnih sredstev, navedenih v nadaljevanju. Visokošolske institucije bodo na svojem spletišču opisale, kako lahko študenti in osebje s posebnimi potrebami zahtevajo taka dodatna nepovratna sredstva.

Za študente in osebje s posebnimi potrebami se lahko zagotovijo dodatna sredstva tudi iz drugih virov na lokalni, regionalni in/ali nacionalni ravni.

Spremljevalci študentov in osebja s posebnimi potrebami so upravičeni do prispevka, ki temelji na dejanskih stroških.

Vsaka visokošolska institucija se s podpisom Listine Erasmus za terciarno izobraževanje zaveže, da bo zagotavljala enak dostop in enake priložnosti udeležencem iz vseh okolij. Zato lahko študenti in osebje s posebnimi potrebami izkoristijo storitve podpore, ki jih institucija gostiteljica ponuja svojim lokalnim študentom in osebju.

Izredni stroški za drago potovanje

Do izrednih stroškov za drage potne stroške so upravičeni samo udeleženci, upravičeni do običajnih nepovratnih sredstev za potne stroške.

Upravičenci do projektov mobilnosti lahko zahtevajo finančno podporo za višje potne stroške udeležencev pod proračunsko postavko „izredni stroški“ (do največ 80 % vseh upravičenih stroškov: glejte „Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?“). To je dovoljeno pod pogojem, da lahko upravičenci utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na podlagi stroškov na enoto za pas oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev. Če so dodeljena, se namesto standardnih potnih stroškov upoštevajo izredni stroški za drago potovanje.

Drugi viri financiranja

Študenti in osebje lahko poleg nepovratnih sredstev EU ali namesto njih (udeleženci mobilnosti z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU) prejmejo regionalna, nacionalna ali druga nepovratna sredstva, ki jih ne upravlja nacionalna agencija, temveč druga organizacija (npr. ministrstvo ali regionalni organi). Za te vrste nepovratnih sredstev, ki niso zagotovljena iz proračuna EU, temveč iz drugih virov financiranja, ne veljajo zneski in najnižje/najvišje vrednosti iz tega dokumenta.

 

B) Nepovratna sredstva za mobilnost študentov

Študenti lahko prejmejo nepovratna sredstva EU, namenjena kritju njihovih potnih stroškov in stroškov bivanja med študijem ali prakso v tujini. Te zneske bodo opredelile nacionalne agencije v dogovoru z nacionalnimi organi in/ali visokošolskimi institucijami na podlagi nepristranskih in preglednih meril, ki so navedena v nadaljevanju. Točni zneski bodo objavljeni na spletiščih nacionalnih agencij in visokošolskih institucij.

Države Programa so razdeljene v naslednje tri skupine:

Skupina 1

Države Programa z višjimi življenjskimi stroški

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška

Skupina 2

Države Programa s srednje visokimi življenjskimi stroški

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

Skupina 3

Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija, Republika Severna Makedonija, Turčija

 

Mobilnost med državami Programa – Merilo 1 – Študentova država pošiljateljica in gostiteljica

Nepovratna sredstva EU, ki se bodo zagotovila študentom, bodo odvisna od smeri njihove mobilnosti, ki je lahko:

 • mobilnost v državo s podobnimi življenjskimi stroški: študenti bodo prejeli nepovratna sredstva EU v srednji vrednosti;
 • mobilnost v državo z višjimi življenjskimi stroški: študenti bodo prejeli nepovratna sredstva EU v višji vrednosti;
 • mobilnost v državo z nižjimi življenjskimi stroški: študenti bodo prejeli nepovratna sredstva EU v nižji vrednosti.

Nacionalne agencije bodo opredelile zneske v okviru naslednjih najnižjih in najvišjih vrednosti:

 • nepovratna sredstva EU v srednji vrednosti: srednji zneski, ki znašajo od 220 do 470 EUR na mesec, veljajo za aktivnosti mobilnosti v državo s podobnimi življenjskimi stroški: (a) iz skupine 1 v skupino 1, (b) iz skupine 2 v skupino 2 in (c) iz skupine 3 v skupino 3;
 • nepovratna sredstva EU v višji vrednosti: ustreza srednjim zneskom, ki jih opredeli nacionalna agencija in katerim se prišteje vsaj 50 EUR ter znašajo od 270 do 520 EUR na mesec. Velja za aktivnosti mobilnosti v državo z višjimi življenjskimi stroški: (a) iz skupine 2 v skupino 1 in (b) iz skupine 3 v skupini 1 in 2;
 • nepovratna sredstva EU v nižji vrednosti: ustreza srednjim zneskom, ki jih opredeli nacionalna agencija in od katerih se odšteje vsaj 50 EUR ter znašajo od 170 do 420 EUR na mesec. Velja za aktivnosti mobilnosti v državo z nižjimi življenjskimi stroški: (a) iz skupine 1 v skupini 2 in 3 ter (b) iz skupine 2 v skupino 3.

Nacionalne agencije bodo pri opredeljevanju zneskov, ki bodo veljali za upravičence v njihovi državi, upoštevale dve posebni merili:

 • razpoložljivost in višino sredstev iz drugih virov sofinanciranja od zasebnih ali javnih organov na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni za dopolnitev nepovratnih sredstev EU;
 • splošno raven povpraševanja študentov, ki nameravajo študirati ali se usposabljati v tujini.

Nacionalne agencije lahko zagotovijo določeno mero prilagodljivosti za visokošolske institucije, tako da na nacionalni ravni namesto točnih zneskov opredelijo najnižje in najvišje vrednosti. Ta odločitev bi morala biti utemeljena, na primer v državah, kjer je na voljo sofinanciranje na regionalni ali institucionalni ravni.

 

Mobilnost med državami Programa – Merilo 2 – Dodatna podpora za posebne ciljne skupine, aktivnosti in države/regije pošiljateljice

Študenti iz okolij z manj možnostmi (ki niso študenti s posebnimi potrebami)

Nacionalni organi se lahko skupaj z nacionalnimi agencijami, ki so odgovorne za izvajanje programa Erasmus+ v zadevni državi Programa, odločijo (na podlagi možnosti privolitve/odklonitve glede na podporo, ki je že zagotovljena na nacionalni ravni), da bi morale vse visokošolske institucije v njihovi državi zvišati individualno podporo v okviru njihovih nepovratnih sredstev EU za študente iz okolij z manj možnostmi (vključno z begunci, migranti, prosilci za azil) za enoten znesek od 100 do 200 EUR na mesec. Nacionalni organi bi na nacionalni ravni opredelili natančen enoten mesečni znesek in merila, ki naj bi se uporabila.

Študenti, ki opravljajo prakso

Študenti, ki opravljajo prakso, bodo prejeli dodatni enkratni znesek iz nepovratnih sredstev EU v višini od 100 do 200 EUR na mesec. Nacionalne agencije in/ali visokošolske institucije bodo določile natančni znesek glede na povpraševanje in sofinanciranje za to vrsto mobilnosti. V vseh primerih bi morali vsi študenti iste visokošolske institucije prejeti enak znesek, ne glede na kakršna koli dodatna sredstva ali prispevke v naravi, ki jih študent morda prejme od podjetja, ki ga bo gostilo. Študenti iz okolij z manj možnostmi na praksi so upravičeni do dodatnega zneska iz prejšnjega odstavka namesto tega zneska, če je dodatni znesek za prakso nižji od dodatnega zneska iz prejšnjega odstavka.

Študenti iz najbolj oddaljenih držav in regij Programa ter čezmorskih držav in ozemelj
Ob upoštevanju omejitev zaradi oddaljenosti drugih držav Programa bodo študenti iz najbolj oddaljenih regij, Cipra, Islandije, Malte ter čezmorskih držav in ozemelj (OCT) prejeli naslednje višje zneske za individualno podporo:

Iz/s/z

V

Znesek

najbolj oddaljene regije, Ciper, Islandija in Malta, čezmorske države in ozemlja

države iz skupine 1

770 EUR na mesec

države iz skupine 2

720 EUR na mesec

države iz skupine 3

670 EUR na mesec

 

Študenti iz teh držav bodo poleg zgoraj navedenih zneskov za individualno podporo prejeli naslednje dodatne zneske za kritje potnih stroškov:

Razdalje11

Znesek

od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca

od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca

od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca

od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca

od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca

od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca

8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca

 

V tem primeru to ne velja za dodatna sredstva za prakse ali udeležence iz okolij z manj možnostmi.

Višina finančne podpore, ki jo opredelijo visokošolske institucije

V vseh primerih se od visokošolskih institucij zahteva, da pri opredeljevanju in/ali uporabi zneskov EU v svoji instituciji upoštevajo naslednja načela in merila:

 • ko institucije določijo višine mesečnih zneskov, ti ostanejo enaki za celotno obdobje trajanja projekta mobilnosti; stopnje nepovratnih sredstev znotraj istega projekta ni mogoče zvišati ali znižati; 
 • zneske je treba opredeliti in/ali uporabiti nepristransko in pregledno ob upoštevanju vseh načel in zgoraj navedene metodologije (tj. ob upoštevanju smeri mobilnosti in posebnih dodatnih sredstev);
 • vsi študenti, ki odhajajo v isto skupino držav na enako vrsto mobilnosti – študij ali prakso (razen študentov iz okolij z manj možnostmi ali s posebnimi potrebami), morajo prejeti enak znesek nepovratnih sredstev.

Mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami 

Zneski za individualno podporo se določijo, kot sledi:

Iz/s/z

V

Znesek

upravičene partnerske države

države Programa iz skupine 1

900 EUR na mesec

države Programa iz skupine 2

850 EUR na mesec

države Programa iz skupine 3

800 EUR na mesec

države Programa

partnerske države

700 EUR na mesec

 

 

Študenti, ki odhajajo v partnerske države ali prihajajo iz njih, bodo poleg tega prejeli naslednje dodatne zneske za kritje potnih stroškov:

Razdalje12

Znesek

od 10 do 99 km:

20 EUR na udeleženca

od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca

od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca

od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca

od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca

od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca

8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca

Dodatna podpora za posebne ciljne skupine, aktivnosti in države/regije pošiljateljice

Študenti iz okolij z manj možnostmi (ki niso študenti s posebnimi potrebami)

Nacionalni organi se lahko skupaj z nacionalnimi agencijami, ki so odgovorne za izvajanje programa Erasmus+ v zadevni državi Programa, odločijo (na podlagi možnosti privolitve/odklonitve glede na podporo, ki je že zagotovljena na nacionalni ravni), da bi morale vse visokošolske institucije v njihovi državi zvišati individualno podporo v okviru njihovih nepovratnih sredstev EU za študente iz okolij z manj možnostmi (vključno z begunci, migranti, prosilci za azil) za enoten znesek od 100 do 200 EUR na mesec. Nacionalni organi bi na nacionalni ravni opredelili natančen enoten mesečni znesek in merila, ki naj bi se uporabila.

C) Nepovratna sredstva za mobilnost osebja

Osebje bo prejelo nepovratna sredstva EU, ki so namenjena kritju njihovih potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini ter znašajo:

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Pot

Prispevek za potne stroške udeležencev od njihovega kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj

Prispevek za stroške na enoto

Za razdalje od 10 do 99 km: 
20 EUR na udeleženca

Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija13. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti14.

 

Za razdalje od 100 do 499 km:

180 EUR na udeleženca

Za razdalje od 500 do 1 999 km:

275 EUR na udeleženca

Za razdalje od 2 000 do 2 999 km:

360 EUR na udeleženca

Za razdalje od 3 000 do 3 999 km:

530 EUR na udeleženca

Za razdalje od 4 000 do 7 999 km:

820 EUR na udeleženca

Za razdalje 8 000 km ali več:

1 500 EUR na udeleženca

Individualna

podpora

Stroški, neposredno povezani z bivanjem udeležencev med aktivnostjo

Prispevek za stroške na enoto

Do 14. dneva aktivnosti: A1.1, če gre za mobilnost med državami Programa, ali A1.2, če gre za mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami, na dan na udeleženca

+

od 15. do 60. dneva aktivnosti: 70 % A1.1, če gre za mobilnost med državami Programa, ali A1.2, če gre za mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami, na dan na udeleženca

Glede na trajanje bivanja udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti).

Preglednica A – Individualna podpora (zneski v EUR na dan)

Zneski so odvisni od države gostiteljice. Ti zneski bodo opredeljeni v okviru najnižjih in najvišjih vrednosti, ki so navedene v spodnji preglednici. Nacionalne agencije bodo pri opredeljevanju zneskov, ki bodo veljali za upravičence v njihovi državi, upoštevale dve posebni merili:

 • razpoložljivost in višino sredstev iz drugih virov sofinanciranja od zasebnih ali javnih organov na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni za dopolnitev nepovratnih sredstev EU;
 • splošno raven povpraševanja osebja, ki namerava poučevati ali se usposabljati v tujini.

Za vse države gostiteljice je treba uporabiti enake odstotke v razponu. Za vse države gostiteljice ni mogoče uporabiti enakega zneska.

Osebje iz držav Programa

Osebje iz partnerskih držav

Država gostiteljica

 

Najnižji–najvišji znesek (na dan)

Znesek (na dan)

 

A1.1

A1.2

Norveška, Danska, Luksemburg, Združeno kraljestvo, Islandija, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

80–180

180

 Nizozemska, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Ciper, Grčija, Malta, Portugalska

70–160

160

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvaška, Slovaška, Češka, Litva, Turčija, Madžarska, Poljska, Romunija, Bolgarija, Republika Severna Makedonija, Srbija

60–140

140

partnerske države

180

ni upravičeno

 

Nacionalne agencije lahko za aktivnosti mobilnosti med državami Programa zagotovijo določeno mero prilagodljivosti za visokošolske institucije, tako da na nacionalni ravni namesto točnih zneskov opredelijo najnižje in najvišje vrednosti. Ta odločitev bi morala biti utemeljena, na primer v državah, kjer je na voljo sofinanciranje na regionalni ali institucionalni ravni. Točni zneski bodo objavljeni na spletiščih posameznih nacionalnih agencij in visokošolskih institucij.

 • 1. Udeležba v študijskem programu visokošolske institucije ne šteje kot praksa.
 • 2. Vsaka praksa se bo štela za „prakso na področju digitalnih spretnosti“, kadar se praktikant udeleži ene ali več naslednjih aktivnosti: digitalno trženje (npr. upravljanje družbenih medijev, spletna analitika); digitalno grafično in arhitekturno oblikovanje ter strojno projektiranje; razvoj aplikacij, programske opreme, skriptov ali spletišč; namestitev, vzdrževanje ter upravljanje sistemov in omrežij IT; kibernetska varnost; podatkovna analitika in rudarjenje ter vizualizacija podatkov; programiranje in krmiljenje robotov in aplikacij umetne inteligence. V to kategorijo ne spadajo splošna podpora uporabnikom, izpolnjevanje naročil, vnos podatkov ali pisarniška opravila.
 • 3. Naslednje vrste organizacij niso upravičene do tega, da postanejo organizacije gostiteljice za prakse študentov: institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami (podroben seznam je na voljo na spletišču https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en); organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije Erasmus+ (da ne prihaja do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev).
 • 4. Študijsko obdobje traja vsaj 3 mesece oziroma 1 študijski semester ali trimesečje.
 • 5. Pretekle izkušnje v okviru programa Erasmus Vseživljenjsko učenje in/ali štipendije programa Erasmus Mundus se upoštevajo v 12-mesečnem obdobju na cikel študija.
 • 6. V primeru enovitih študijskih programov, na primer medicine, lahko obdobja mobilnosti študentov trajajo največ 24 mesecev.
 • 7. V primeru satelitskih kampusov, ki so odvisni od matične institucije in nosilci iste ECHE, se za državo pošiljateljico šteje država, v kateri ima matična institucija sedež. Zato ni mogoče organizirati aktivnosti mobilnosti programa Erasmus+ med satelitskimi kampusi in matično institucijo, ki so nosilci iste ECHE.
 • 8. Zgolj informativne narave. Predmet določb spremenjenega partnerskega sporazuma iz Cotonouja in večletnega finančnega okvira 2014–2020.
 • 9. Glej poglavje „Upravičene države“ v delu A tega vodnika.
 • 10. Mobilnost v obe smeri.
 • 11. Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm). Razdaljo enosmerne poti je treba uporabiti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti.
 • 12. Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm). Razdaljo enosmerne poti je treba uporabiti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti.
 • 13. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm
 • 14. Na primer, če oseba iz Madrida (Španija) sodeluje pri aktivnosti, ki se izvaja v Rimu (Italija), bo prijavitelj (a) izračunal razdaljo od Madrida do Rima (1 365,28 km), (b) izbral ustrezen razpon razdalje poti (tj. od 500 do 1 999 km) ter (c) izračunal nepovratna sredstva EU za kritje stroškov poti udeleženca iz Madrida do Rima in nazaj (275 EUR).