Cuprins
Căutați în ghid

Proiect de mobilitate pentru studenți și personalul din învățământul superior

Acest proiect de mobilitate poate cuprinde una sau mai multe din următoarele activități:

 

Mobilitatea studenților:

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică. Pentru a asigura activități de mobilitate de înaltă calitate, cu impact maxim asupra studenților, activitatea de mobilitate trebuie să fie compatibilă cu nevoile studenților în materie de învățare și de dezvoltare personală.

Studenții pot efectua oricare dintre activitățile descrise mai jos sau o combinație a acestora:

 • o perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior (IIS) parteneră;

Perioada de studiu în străinătate trebuie să fie o parte din programul de studiu al studentului pentru obţinerea unei diplome în cadrul unui ciclu scurt, primul ciclu (licenţiat sau echivalent), al doilea ciclu (master sau echivalent) şi al treilea, ciclul doctoral.

O perioadă de studiu în străinătate poate să includă, de asemenea, o perioadă de stagiu. O astfel de combinație creează sinergii între experiența academică și profesională din străinătate și poate fi organizată în moduri diferite în funcție de context: fie o activitate după cealaltă, pe rând, sau ambele activități în același timp. Combinația respectă regulile de finanțare și durata minimă a mobilității de studiu.

 • un stagiu (perioadă de practică) în străinătate, într-o întreprindere sau în orice alt loc de muncă relevant1. Sunt incluse aici Oportunitățile de stagiu în domeniul digital pentru studenți și proaspăt absolvenți pentru dezvoltarea sau dobândirea competențelor digitale2. Stagiile de practică la un loc de muncă în străinătate sunt sprijinite, de asemenea, pe durata ciclului scurt, a primului ciclu, a celui de-al doilea și a celui de-al treilea ciclu de studii și, în cazul mobilității în cadrul țărilor participante la program, în termen de maximum un an de la absolvire. De asemenea, acestea includ „stagiile de asistență pentru viitoarele cadre didactice” („assistantships”).

Ori de câte ori este posibil, stagiile ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studiu al studenților.

 

Mobilitatea personalului:

 • perioade de predare: această activitate permite cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică.
 • perioade de formare: această activitate susține dezvoltarea profesională a personalului didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior (IIS), precum și dezvoltarea instituțiilor implicate. Poate îmbrăca forma unor evenimente educaționale peste hotare (cu excepția conferințelor) și a urmăririi profesionale la locul de muncă/a perioadelor de observare/a instruirii la o instituție de învățământ superior parteneră sau la o altă organizație relevantă din străinătate.

O perioadă de studiu în străinătate poate combina activități de predare și de formare.

În alocarea granturilor pentru mobilitatea personalului între țările participante la program, se va pune accentul pe perioadele de formare pentru personalul didactic din instituțiile de învățământ superior, care le permit acestora să își dezvolte competențele pedagogice și de proiectare a programelor de învățământ.

 

 

Cea mai mare parte a bugetului acestei acțiuni va sprijini activități care implică mobilitatea între țările participante la program. Totuși, o proporție limitată din bugetul disponibil pentru această acțiune poate finanța activități internaționale între țările participante la program și toate țările partenere din lume, cu excepția regiunilor 5 și 12 (a se vedea secțiunea „țări eligibile” din partea A a prezentului ghid).

Finanțarea mobilității între țările participante la program și țările partenere provine din mai multe instrumente financiare ale Uniunii Europene pentru cooperarea externă. Pentru a garanta faptul că această acțiune urmărește prioritățile externe ale UE, Comisia a stabilit o serie de obiective și norme de cooperare cu țările partenere. 

Candidații pentru proiecte de mobilitate realizate între țările participante la program și țările partenere ar trebui să ia în considerare bugetul disponibil pentru mobilitatea în cadrul diferitelor regiuni ale lumii și prioritățile explicate în continuare în secțiunea „informații suplimentare pentru mobilitatea dintre țările participante la program și țările partenere”.

Care este rolul organizațiilor participante la proiect?

Organizațiile participante implicate în proiectul de mobilitate pot avea următoarele roluri și sarcini:

 • Organizația solicitantă dintr-o țară participantă la program: este responsabilă de depunerea cererii pentru proiectul de mobilitate, de semnarea și gestionarea acordului de grant și de raportare. Solicitantul poate fi coordonatorul unui consorțiu: care conduce un consorțiu de mobilitate al organizațiilor partenere din aceeași țară cu scopul de a organiza diverse activități de mobilitate pentru studenți și personal.
 • Organizația de trimitere: este responsabilă de selectarea studenților/personalului și de trimiterea acestora în străinătate. Aceasta include, de asemenea, plata granturilor (pentru cei din țările participante la program), pregătirea, monitorizarea și recunoașterea perioadei de mobilitate.
 • Organizația gazdă: este responsabilă de primirea studenților/personalului din străinătate și le oferă acestora un program de studiu/stagiu sau un program de activități de formare sau beneficiază de o activitate didactică.
 • Organizația intermediară: este o organizație activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului dintr-o țară participantă la program. Aceasta poate fi un partener în cadrul unui consorțiu național de mobilitate, dar nu este o organizație de trimitere. Rolul său ar putea fi de a partaja și facilita procedurile administrative ale instituțiilor de învățământ superior de trimitere, de a adecva mai bine profilurile studenților la nevoile întreprinderilor, în cazul stagiilor, și de a pregăti în comun participanții.

Pentru programele de mobilitate între țările participante la program și țările partenere, numai organizațiile din țările participante la program pot solicita și administra plăți pentru mobilitatea de intrare și de ieșire.

Organizațiile de trimitere și cele gazdă, împreună cu studenții/personalul, trebuie să fi ajuns la un acord cu privire la activitățile care urmează să fie întreprinse de către studenți – printr-un „contract de studiu” – sau de către membrii personalului – printr-un „contract de mobilitate” – înainte de începerea perioadei de mobilitate. Astfel de contracte definesc obiectivele privind rezultatele învățării pentru perioada de studiu în străinătate, specifică dispozițiile privind recunoașterea oficială și descriu drepturile și obligațiile fiecărei părți. Atunci când activitatea are loc între două instituții de învățământ superior (mobilitatea studenților pentru studii și mobilitatea personalului în scopul predării), se va încheia un „acord interinstituțional” între instituția de trimitere și instituția gazdă înainte de începerea schimbului.

Prin semnarea Cartei Universitare Erasmus (ECHE), instituțiile de învățământ superior se angajează să ofere tot sprijinul necesar participanților la acțiuni de mobilitate, inclusiv pregătire lingvistică. Pentru a-i sprijini, pe durata programului este instituit treptat un sprijin lingvistic on-line pentru toate activitățile de mobilitate pe termen lung organizate între țările participante la program, cu durata de minimum două luni. Acesta este pus la dispoziția participanților eligibili de către Comisia Europeană pentru a le permite să își evalueze cunoștințele de limbi străine și pentru a le oferi, dacă este necesar, posibilități adecvate de învățare a limbilor străine înaintea și/sau în timpul perioadei de mobilitate (pentru mai multe detalii, a se vedea anexa I la prezentul ghid). Instituțiile de învățământ superior din țările partenere nu sunt eligibile să semneze ECHE, prin urmare detaliile privind sprijinul lingvistic oferit participanților la acțiuni de mobilitate trebuie să fie prezentate în mod explicit într-un acord interinstituțional.

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua proiectul?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un proiect de mobilitate în învățământul superior, pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

 

Criterii generale de eligibilitate

Cine poate candida?

 • Pentru o cerere de participare în calitate de instituție de învățământ superior individuală: instituțiile de învățământ superior stabilite într-o țară participantă la program cărora le-a fost acordată o Cartă Universitară Erasmus (ECHE). Pentru mai multe informații privind carta, a se vedea secțiunea „Carta Erasmus pentru învățământul superior” de mai jos și anexa I la acest ghid.
 • Pentru o cerere de participare în calitate de consorțiu național de mobilitate: organizațiile coordonatoare stabilite într-o țară participantă la program care coordonează un consorțiu căruia i-a fost acordată o acreditare de consorțiu în învățământul superior.Organizațiile care nu dețin o acreditare valabilă de consorțiu pot solicita în cadrul aceluiași apel atât eliberarea unei astfel de acreditări în numele unui consorțiu de mobilitate, cât și cererea de acordare a unor granturi pentru un proiect de mobilitate. Toate instituțiile de învățământ superior implicate din țările eligibile participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE). Aceste organizații vor fi eligibile pentru un proiect de mobilitate numai în cazul în care cererea lor pentru acordarea unei acreditări de consorțiu de mobilitate este aprobată.

Studenții și personalul din învățământul superior nu pot solicita direct un grant; criteriile de selecție pentru participarea la activitățile de mobilitate sunt definite de către instituția de învățământ superior în care aceștia studiază sau sunt angajați, în conformitate cu prevederile din anexa I la prezentul ghid.

Activități eligibile

Un proiect de mobilitate în învățământul superior trebuie să cuprindă una sau mai multe din următoarele activități:

 • acțiuni de mobilitate a studenților pentru studii;
 • acțiuni de mobilitate a studenților pentru stagii;
 • acțiuni de mobilitate a personalului pentru predare;
 • acțiuni de mobilitate a personalului pentru formare.

Țări eligibile

Mobilitate între țări participante la program:

 • orice țară participantă la program

Mobilitate între țări participante la program și țări partenere:

 • orice țară participantă la program;
 • și orice țară parteneră din lume, cu excepția regiunilor 5 și 12 (a se vedea secțiunea „țări eligibile” din partea A a prezentului ghid).

Numărul organizațiilor participante

Numărul de organizații din formularul de candidatură este unu (organizația solicitantă). Aceasta este fie o singură instituție de învățământ superior, fie un coordonator al unui consorțiu național de mobilitate dintr-o țară participantă la program.

În timpul punerii în aplicare a proiectului de mobilitate, trebuie să fie implicate minimum două organizații (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din țări diferite participante la program.

Pentru proiectele de mobilitate care implică țări partenere, numărul minim este de o organizație dintr-o țară participantă la program și o organizație dintr-o țară parteneră eligibilă.

Durata proiectului

Solicitantul trebuie să aleagă durata în faza de depunere a cererii de participare, în funcție de amploarea proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

 • Mobilitate între țări participante la program: 16 sau 24 de luni.
 • Mobilitate între țări participante la program și țări partenere: 24 sau 36 de luni.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 5 februarie, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la

 • 1 iunie în același an, pentru proiectele de mobilitate derulate între țările participante la program
 • 1 august în același an, pentru proiectele de mobilitate derulate între țările participante la program și țările partenere

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

Alte criterii

O instituție de învățământ superior poate depune o cerere de grant la agenția sa națională prin două modalități:

 • direct, în calitate de instituție de învățământ superior de sine stătătoare,
 • prin intermediul unui consorțiu din care face parte.

O instituție de învățământ superior poate depune o singură cerere în fiecare rundă de selecție pentru un proiect de mobilitate între țări participante la program, în calitate de instituție de învățământ superior de sine stătătoare și/sau ca membru al unui anumit consorțiu. Cu toate acestea, o instituție de învățământ superior poate face parte din sau poate coordona mai multe consorții naționale de mobilitate diferite care depun simultan o cerere. Același lucru se aplică și în cazul proiectelor de mobilitate între țări participante la program și țări partenere.

Ambele modalități (cerere individuală și cerere prin intermediul unui consorțiu) pot fi utilizate simultan. Cu toate acestea, instituția de învățământ superior/departamentul are responsabilitatea evitării dublei finanțări a unui participant, în situația în care cele două modalități sunt utilizate în același an academic.

 

Organizațiile candidate vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de eligibilitate suplimentare pe durata punerii în aplicare a acțiunilor de mobilitate a studenților

Organizații participante eligibile

 • Acțiuni de mobilitate a studenților pentru studii:

Toate organizațiile din țările participante la program (atât organizațiile de trimitere, cât și cele gazdă) trebuie să fie instituții de învățământ superior care să dețină o ECHE. Toate organizațiile din țările partenere trebuie să fie instituții de învățământ superior recunoscute de autoritățile competente și să fi semnat acorduri interinstituționale cu partenerii lor din țările participante la program înainte de desfășurarea activității de mobilitate.

 

 • Acțiuni de mobilitate a studenților pentru stagii:

În cazul mobilității între țări participante la program, organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior care deține o ECHE.
În cazul mobilității între țări participante la program și țări partenere, organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul gazdă din țara participantă la program înainte de a se desfășura activitatea de mobilitate.

Organizația gazdă poate fi3:

 • orice organizație publică sau privată, activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
  • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
  • un organism public la nivel local, regional sau național;
  • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
  • un institut de cercetare;
  • o fundație;
  • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională;
 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE.

Durata activității

Perioade de studiu: între 34 și 12 luni (inclusiv o perioadă de stagiu complementar, dacă este planificată).

Stagii: între 2 și 12 luni.

Același student poate participa la perioade de mobilitate de până la 12 luni5 în total pentru fiecare ciclu de studii6, indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate. Participarea cu un grant zero din fondurile UE contează, de asemenea, în raport cu această durată maximă:

 • în timpul primului ciclu de studii (licență sau echivalent), inclusiv ciclul scurt (nivelurile 5 și 6 din cadrul european al calificărilor);
 • în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat sau echivalent - nivelul 7 din cadrul european al calificărilor) și
 • în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de doctorand (nivel de doctorat sau nivelul 8 din cadrul european al calificărilor).

Durata unui stagiu efectuat de proaspeții absolvenți se ia în considerare la calcularea perioadei maxime de 12 luni pentru ciclul în care se depune cererea de participare la stagiu.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Studenții trebuie să își desfășoare activitatea de mobilitate într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră diferită de țara organizației de trimitere și de țara în care studentul este cazat pe durata studiilor.7.

Participanți eligibili

Studenții înscriși într-o instituție de învățământ superior și la programe de studii care conduc la obținerea unei diplome recunoscute sau a unei alte calificări recunoscute de nivel terțiar (până la nivelul doctoratului inclusiv). În cazul activităților de mobilitate pentru studii, studentul trebuie să fie înscris cel puțin în al doilea an de studii universitare. Pentru stagii, această condiție nu se aplică. 

Proaspeții absolvenți de învățământ superior pot participa la un stagiu între țări participante la program. Proaspeții absolvenți trebuie să fie selectați de către instituția de învățământ superior din care fac parte în timpul ultimului an de studiu și trebuie să efectueze și să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire.

 

Criterii de eligibilitate suplimentare pe durata punerii în aplicare a acțiunilor de mobilitate a personalului

Organizații participante eligibile

Acțiuni de mobilitate a personalului pentru predare:

Organizația gazdă trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul de trimitere din țara participantă la program înainte de desfășurarea activității de mobilitate.

Organizația de trimitere trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul gazdă dintr-o țară participantă la program; sau
 • în cazul personalului invitat să predea într-o instituție de învățământ superior, orice organizație publică sau privată (care nu deține o ECHE) care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
  • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
  • un organism public la nivel local, regional sau național;
  • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
  • un institut de cercetare;
  • o fundație;
  • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și educația adulților);
  • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
  • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare.

Acțiuni de mobilitate a personalului pentru formare:

Organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul gazdă din țara participantă la program înainte de desfășurarea activității de mobilitate.

Organizația gazdă trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul gazdă dintr-o țară participantă la program; sau
 • orice organizație publică sau privată stabilită într-o țară participantă la program care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. A se vedea exemple la pagina anterioară.

Durata activității

Între 2 zile (5 zile în cazul țărilor partenere) și 2 luni, excluzând timpul de călătorie. În cazul mobilităților organizate între țările participante la program, cele 2 zile din perioada minimă trebuie să fie consecutive. În cazul personalului invitat din întreprinderi, durata minimă a mobilității între țările participante la program este de o zi.  

O activitate didactică trebuie să conțină minimum 8 ore de predare pe săptămână (sau pe perioadă de ședere, dacă este mai mică). Dacă mobilitatea are o durată mai mare de o săptămână, numărul minim de ore de predare pentru o săptămână incompletă trebuie să fie proporțional cu durata respectivei săptămâni.  Se aplică următoarele excepții:

 • nu există număr minim de ore de predare pentru personalul din întreprinderi invitat.
 • dacă activitatea de predare se combină cu o activitate de instruire pe parcursul unei singure perioade petrecute în străinătate, numărul minim de ore de predare pe săptămână (sau pe perioadă de ședere, dacă este mai mică) se reduce la 4 ore.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Personalul trebuie să efectueze activitatea de mobilitate în orice țară participantă la program sau într-o țară parteneră, diferită de țara organizației de trimitere și de țara de reședință a personalului.

Participanți eligibili

Acțiuni de mobilitate a personalului pentru predare:

 • membri ai personalului care lucrează într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program sau dintr-o țară parteneră.
 • membri ai personalului din întreprinderi care lucrează în orice organizație publică sau privată (care nu deține o ECHE) dintr-o țară participantă la program sau o țară parteneră, activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului (inclusiv doctoranzii angajați)

Acțiuni de mobilitate a personalului pentru formare:

 • membri ai personalului care lucrează într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program sau dintr-o țară parteneră.

 

Informații suplimentare referitoare la mobilitățile organizate între țările participante la program și țările partenere

Bugetul disponibil pentru mobilitățile organizate între țările participante la program și țările partenere este împărțit între diferite regiuni ale lumii, în 12 capitole bugetare, iar dimensiunea fiecărui capitol bugetar este diferită. Informații suplimentare cu privire la sumele disponibile pentru fiecare capitol bugetar vor fi publicate pe site-urile agențiilor naționale.

În general, fondurile vor trebui să fie utilizate echilibrat din punct de vedere geografic. UE a stabilit o serie de obiective în ceea ce privește echilibrul geografic și prioritățile care trebuie să fie atinse la nivel european pe întreaga durată a programului (2014-2020). Obiectivele nu trebuie să fie atinse de către instituțiile de învățământ superior individuale, însă agențiile naționale vor lua în considerare aceste obiective cu scopul de a aloca bugetul disponibil. În plus, instituțiile de învățământ superior sunt încurajate să lucreze cu parteneri din cele mai sărace și mai puțin dezvoltate țări partenere.

Acestea sunt țintele geografice stabilite pentru mobilitățile organizate între țările participante la program și țările partenere, la nivelul UE, până în anul 2020:

 • Cu țările în curs de dezvoltare din Asia și America Latină, 25 % din fonduri ar trebui utilizate pentru a organiza mobilitatea cu cele mai puțin dezvoltate țări din această regiune. Aceste țări sunt:
  • Pentru Asia: Afganistan, Bangladesh, Cambodgia, Laos, Nepal, Bhutan și Myanmar;
  • Pentru America Latină: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, și Nicaragua;
 • Cel mult 30 % din bugetul disponibil pentru Asia ar trebui alocat mobilităților organizate cu China și India;
 • Și cel mult 35 % din bugetul disponibil pentru America Latină ar trebui alocat mobilităților organizate cu Brazilia și Mexic.

În condițiile cerinței de a efectua mobilități cu țările din regiunile 6, 7, 8, 9, 10 și 118 care contribuie la asistența pentru dezvoltare, mobilitățile pentru studenții care urmează ciclul scurt, primul sau al doilea ciclu sunt limitate doar la mobilitățile dinspre țările partenere către cele participante la program9. Mobilitatea către aceste regiuni este disponibilă doar la nivel doctoral și pentru personal.

Vor exista, totuși, câteva excepții pentru anumite țări participante la program. Vă rugăm să verificați site-ul agenției naționale. 

În cele din urmă, instituțiile de învățământ superior au libertatea de a candida pentru mobilitatea personalului în proporție de 100 % sau pentru mobilitatea studenților în proporție de 100 % ori pentru orice combinație a celor două, cu condiția ca acest lucru să fie în conformitate cu oricare dintre criteriile secundare stabilite de agenția națională (a se vedea secțiunea de mai jos).

 

Criterii secundare stabilite de agențiile naționale pentru mobilitatea organizată între țările participante la program și țările partenere

În cazul în care capitolul bugetar pentru o anumită regiune sau țară parteneră este limitat, o agenție națională poate alege să adauge unul sau mai multe criterii secundare din lista de mai jos. În cazul în care o agenție națională alege să utilizeze criterii secundare, această decizie va fi comunicată înainte de termenul limită, în special pe site-ul agenției naționale.

 • Nivelul de studii (de exemplu, limitarea cererilor doar la unul sau la două cicluri – licență, masterat sau doctorat);
 • Privilegierea mobilității destinate exclusiv personalului sau exclusiv studenților;
 • Limitarea duratei perioadelor de mobilitate (de exemplu, limitarea mobilității studenților la 6 luni, sau limitarea mobilității personalului la 10 zile).

 

Criterii de atribuire pentru un proiect de mobilitate în cadrul țărilor participante la program10

Nu există evaluare calitativă (calitatea a fost evaluată în faza de depunere a unei cereri pentru ECHE sau în momentul selectării unui consorțiu național de mobilitate) și, prin urmare, nu există criterii de atribuire.

Orice cerere de grant eligibilă (după ce a trecut de verificarea eligibilității) va primi finanțare.

Valoarea maximă a grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • numărul perioadelor de mobilitate, precum și numărul de luni/zile solicitate;
 • performanțele anterioare ale solicitantului în ceea ce privește numărul perioadelor de mobilitate, calitatea punerii în aplicare a activităților și buna gestiune financiară, în cazul în care solicitantul a primit un grant similar în anii anteriori;
 • bugetul național total alocat pentru acțiunea de mobilitate.

 

Criterii de atribuire pentru un proiect de mobilitate între țări participante la program și țări partenere

Cererile de grant eligibile (după ce au trecut de verificarea eligibilității) vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

Relevanța strategiei

(maximum 30 de puncte)

Măsura în care proiectul de mobilitate prevăzut este relevant pentru strategia de internaționalizare a instituțiilor de învățământ superior implicate (atât din țări participante la program, cât și din țări partenere) și argumentul care a stat la baza alegerii mobilității pentru personal și/sau studenți.

Calitatea modalităților de cooperare

(maximum 30 de puncte)

Măsura în care organizația solicitantă are experiență anterioară în proiecte similare cu instituții de învățământ superior/organizații din țara parteneră și claritatea descrierii responsabilităților, a rolurilor și a sarcinilor partenerilor.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a activității

(maximum 20 de puncte)

Integralitatea și calitatea dispozițiilor privind selectarea participanților, sprijinul acordat acestora și recunoașterea perioadei lor de mobilitate (în special, în țara parteneră).

Impact și diseminare

(maximum 20 de puncte)

Potențialul impact al proiectului asupra participanților, beneficiarilor, organizațiilor partenere, la nivel local, regional și național, și calitatea măsurilor vizând diseminarea rezultatelor proiectului de mobilitate la nivel de facultăți și instituții, precum și în afara acestora, dacă este cazul, în țările participante la program și în țările partenere.

 

Solicitantul va explica modul în care proiectul îndeplinește aceste patru criterii din punct de vedere al propriei instituții (sau al propriilor instituții, în cazul cererilor depuse de consorții) și al instituțiilor din țările partenere.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să obțină cel puțin 60 de puncte în total și minimum 15 puncte pentru „relevanța strategiei”.

În scopul de a aloca bugetul disponibil pentru fiecare regiune, mobilitățile planificate cu fiecare țară parteneră vor fi listate în ordinea meritului într-un clasament regional.

Valoarea grantului acordat unei instituții de învățământ superior va depinde de o serie de elemente:

 • numărul perioadelor de mobilitate, precum și numărul de luni/zile solicitate;
 • bugetul alocat per țară sau regiune;
 • echilibrul geografic în cadrul unei regiuni sau subregiuni.

Agenția națională poate finanța mobilități cu o țară parteneră care se clasează mai jos în clasamentul regional, atunci când este necesar să se asigure echilibrul geografic în cadrul acelei regiuni, conform țintelor geografice menționate mai sus.

Agenția națională nu este obligată să finanțeze toate mobilitățile solicitate pentru o anumită țară parteneră dacă cererea este considerată excesivă în raport cu bugetul disponibil.

Acolo unde este posibil și suplimentar față de criteriile generale ale meritelor și echilibrului geografic, agenția națională va încerca să distribuie bugetul disponibil pe scară largă pentru a evita dominația unui număr mic de instituții de învățământ superior. Agenția națională va încerca să fie cât mai favorabilă incluziunii, maximizând participarea părților interesate fără a afecta calitatea, echilibrul geografic sau dimensiunea critică minimă per proiect de mobilitate pentru a asigura fezabilitatea.

 

De ce acreditare au nevoie solicitanții pentru proiectul de mobilitate?

Carta Erasmus pentru învățământul superior

Atribuirea unei Carte Universitare Erasmus (ECHE) este o condiție prealabilă necesară pentru toate instituțiile de învățământ superior stabilite într-o țară participantă la program care doresc să participe la un proiect de mobilitate fie în calitate de instituție de învățământ superior de sine stătătoare, fie în calitate de membru al unui consorțiu național de mobilitate. În fiecare an, Comisia Europeană – prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură – publică o cerere specifică de propuneri care stabilește condițiile detaliate care trebuie urmate și criteriile calitative care trebuie îndeplinite pentru atribuirea unei carte Erasmus pentru învățământul superior. Cererea de propuneri este disponibilă pe site-ul Agenției Executive.

În ceea ce privește instituțiile de învățământ superior dintr-o țară parteneră, acestea trebuie să fie acreditate de o organizație națională de acreditare competentă. Deoarece acestea nu sunt eligibile pentru o primi o ECHE, ele trebuie, în plus, să fi încheiat cu partenerul (partenerii) lor dintr-o țară (țări) participantă (participante) la program un acord interinstituțional care să înglobeze principiile ECHE.

 

Acreditarea de consorțiu în învățământul superior

O organizație dintr-o țară participantă la program care depune o cerere în numele unui consorțiu național de mobilitate trebuie să dețină o acreditare de consorțiu valabilă. Această acreditare este acordată de către aceeași agenție națională care evaluează cererea de finanțare pentru un proiect de mobilitate în învățământul superior. Cererile de acreditare și de granturi pentru proiectele de mobilitate pot fi depuse în cadrul aceluiași apel. Cu toate acestea, grantul pentru proiecte de mobilitate va fi acordat doar instituțiilor de învățământ superior și organizațiilor pentru care procesul de acreditare se finalizează cu rezultat pozitiv. Pentru a obține o acreditare de consorțiu trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 

Criterii de eligibilitate

Organizații participante eligibile

Un consorțiu național de mobilitate în învățământul superior poate fi compus din următoarele organizații participante:

 • instituții de învățământ superior care dețin o cartă Erasmus pentru învățământ superior valabilă (pentru mai multe informații cu privire la cartă, a se consulta secțiunea „Carta Erasmus pentru învățământ superior” de mai sus și anexa I la prezentul ghid); și
 • orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului (a se vedea exemple de organizații participante eligibile la pagina anterioară).

Fiecare organizație participantă trebuie să aibă sediul în aceeași țară participantă la program.

Cine poate candida?

Orice organizație participantă eligibilă poate acționa drept coordonator și poate candida în numele tuturor organizațiilor implicate în consorțiu.

Numărul organizațiilor participante

Un consorțiu național de mobilitate trebuie să cuprindă cel puțin trei organizații participante eligibile, inclusiv două instituții de învățământ superior de trimitere.

Toate organizațiile membre ale consorțiului național de mobilitate trebuie să fie identificate în momentul depunerii cererii pentru eliberarea unei acreditări de consorțiu.

Perioada de valabilitate a acreditării consorțiului

Toate cererile de propuneri anuale consecutive și nu ulterior cererii de propuneri din 2020.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 5 februarie, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep în același an.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

 

Criterii de atribuire

Cererea de acreditare va fi evaluată în funcție de următoarele criterii:

Relevanța consorțiului

(maximum 30 de puncte)

 

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele acțiunii (a se vedea secțiunea „Care sunt obiectivele unui proiect de mobilitate”):
 • nevoile și obiectivele organizațiilor participante la consorțiu și ale participanților individuali.

 

 • Măsura în care propunerea este adecvată pentru:
  • producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru participanți;
  • consolidarea capacităților și a dimensiunii internaționale a organizațiilor participante la consorțiu;
  • crearea unui plus de valoare la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activitățile desfășurate de fiecare instituție de învățământ superior individuală.

Calitatea structurii consorțiului și a mecanismelor de cooperare

(maximum 20 de puncte)

 

 • Măsura în care:
 • consorțiul implică o structură adecvată a instituțiilor de învățământ superior de trimitere, cu, dacă este cazul, organizații participante complementare din alte sectoare socioeconomice având profilul, experiența și expertiza necesare pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului;
 • coordonatorul consorțiului are experiență anterioară în gestionarea unui consorțiu sau a unui tip de proiect similar;
 • distribuirea rolurilor, responsabilităților și sarcinilor/resurselor este bine definită și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
 • sarcinile/resursele sunt grupate și partajate;
 • sunt clare responsabilitățile privind aspectele de gestionare contractuală și financiară;
 • consorțiul implică nou-veniți în acțiune.

Calitatea proiectării și punerii în aplicare a activităților consorțiului

(maximum 20 de puncte)

 

 • Claritatea, integritatea și calitatea tuturor fazelor unui proiect de mobilitate (pregătirea, punerea în aplicare a activităților de mobilitate și monitorizarea);
 • Calitatea măsurilor practice, a gestionării și a modalităților de sprijin (de exemplu, identificarea de organizații gazdă, punerea în legătură, informații, sprijin lingvistic și intercultural, monitorizare);
 • Calitatea cooperării, coordonării și comunicării între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante;
 • Dacă este cazul, calitatea măsurilor de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • Dacă este cazul, gradul de adecvare a măsurilor de selecție a participanților la activitățile de mobilitate și de promovare a participării la mobilitate a persoanelor dezavantajate.

Impact și diseminare

(maximum 30 de puncte)

 

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de consorțiu;
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel instituțional, local, regional, național și/sau internațional.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților desfășurate de consorțiu în cadrul și în afara organizațiilor participante și a partenerilor.

 

Pentru a fi selectate în vederea acreditării, propunerile trebuie să obțină cel puțin 60 de puncte în total. În plus, ele trebuie să obțină cel puțin jumătate din numărul maxim de puncte pentru fiecare criteriu de atribuire.

 

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Norme și criterii mai specifice, precum și informații suplimentare utile cu privire la acțiune pot fi consultate în anexa I la prezentul ghid. Organizațiile interesate sunt invitate să citească cu atenție secțiunile relevante din anexă înainte de a depune cererea de sprijin financiar.

 

Care sunt regulile de finanțare?

În formularul de candidatură, solicitanții de proiecte de mobilitate pentru studenți și personalul din învățământul superior vor trebui să furnizeze următoarele informații:

 • numărul studenților și al membrilor personalului care ar trebui să ia parte la activități de mobilitate;
 • durata totală a activităților de mobilitate planificate.

Pe această bază, agențiile naționale din țările participante la program vor acorda un grant solicitanților pentru a sprijini un anumit număr de activități de mobilitate, până la numărul maxim cerut de către solicitant.

În cazul în care solicitantul depune proiecte de mobilitate cu țări partenere, acesta va completa un formular de cerere separat destinat mobilității din și către țări partenere.

Un grant separat va fi acordat pentru programe de mobilitate cu țări partenere.

Pentru a sprijini financiar aceste activități, se vor aplica următoarele reguli:

 

A) Reguli de finanțare aplicabile tuturor activităților de mobilitate

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate (cu excepția costurilor de ședere și de transport pentru participanți)

Contribuție la costurile unitare

În cazul mobilității între țările participante la program: până la participantul cu numărul 100: 350 EUR per participant, iar dincolo de participantul cu numărul 100: 200 EUR per participant suplimentar

În cazul mobilității între țările participante la program și țările partenere: 350 EUR per participant

În funcție de numărul de participanți la acțiunea de mobilitate

Sprijin pentru nevoi speciale

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu nevoi speciale

Costuri reale

Până la 100 % din costurile eligibile, astfel cum au fost aprobate de agenția națională

Condiție: cererea de sprijin financiar trebuie să fie motivată și bine justificată într-un formular de candidatură specific după selectarea participanților

Costuri excepționale

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

În cazul mobilității între țări participante la program: cheltuielile ridicate de deplasare ale participanților, inclusiv utilizarea unor mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon.

Costuri reale

Costuri pentru garanția financiară: 75 % din costurile eligibile

Cheltuielile ridicate de deplasare: maximum 80 % din cheltuielile eligibile de deplasare

Condiție: cererea de sprijin financiar trebuie să fie motivată și bine justificată după selectarea participanților

 

Granturi organizatorice pentru beneficiar (instituții de învățământ superior sau consorții):

Grantul pentru sprijin organizatoric este o contribuție la costurile suportate de instituții în legătură cu activitățile în sprijinul acțiunilor de mobilitate a studenților și a personalului, atât de intrare, cât și de ieșire, pentru a se conforma Cartei Universitare Erasmus în țările participante la program și principiilor ECHE reflectate în acordurile interinstituționale convenite în cazul instituțiilor din țările partenere. De exemplu:

 • acorduri organizatorice cu instituțiile partenere, inclusiv vizite la potențiali parteneri, pentru a conveni condițiile acordurilor interinstituționale privind selectarea, pregătirea, primirea și integrarea participanților la acțiunea de mobilitate; și pentru a menține actualizate astfel de acorduri interinstituționale;
 • oferirea de cataloage actualizate ale cursurilor pentru studenții internaționali;
 • furnizarea de informații și de asistență studenților și personalului;
 • selectarea studenților și a personalului;
 • pregătirea contractelor de studiu pentru a asigura recunoașterea deplină a componentelor educaționale ale studenților; pregătirea și recunoașterea contractelor de mobilitate pentru personal;
 • pregătire lingvistică și interculturală oferită atât studenților, cât și personalului în intrare și în ieșire, complementar sprijinului lingvistic on-line Erasmus+;
 • facilitarea integrării în instituția de învățământ superior a participanților la acțiunea de mobilitate în intrare;
 • asigurarea unor măsuri de îndrumare și de supraveghere eficiente vizând participanții la acțiunea de mobilitate;
 • măsuri specifice pentru a asigura calitatea stagiilor pentru studenți în întreprinderi;
 • asigurarea recunoașterii componentelor educaționale și a creditelor aferente, prin eliberarea de foi matricole și suplimente la diplomă;
 • sprijinirea reintegrării participanților la acțiunea de mobilitate și valorificarea noilor competențe dobândite de aceștia în beneficiul instituției de învățământ superior și al colegilor.

Instituțiile de învățământ superior atât din țările participante la program, cât și din țările partenere se angajează să respecte toate principiile cartei pentru a asigura o mobilitate de înaltă calitate, inclusiv următoarele: „se asigură că participanții la mobilitatea de trimitere sunt bine pregătiți, inclusiv că au atins nivelul necesar de competențe lingvistice” și „oferă sprijin lingvistic adecvat pentru participanții la mobilitatea de primire”. Pot fi folosite în acest sens facilitățile existente în cadrul instituțiilor de formare lingvistică. Instituțiile de învățământ superior care sunt în măsură să ofere acțiuni de mobilitate de înaltă calitate pentru studenți și personal, inclusiv sprijin lingvistic, la un cost mai mic (sau pentru că finanțarea provine din alte surse decât fondurile UE) au posibilitatea de a transfera o cotă din sprijinul organizatoric pentru a finanța mai multe activități de mobilitate. Acordul de grant specifică nivelul de flexibilitate în acest sens.

În toate cazurile, beneficiarii vor fi obligați prin contract să ofere servicii de înaltă calitate și performanțele lor vor fi monitorizate și verificate de către agențiile naționale, luând în considerare, de asemenea, feedback-ul oferit de către studenți și personal, prin intermediul instrumentului de mobilitate (Mobility Tool+) și accesibil în mod direct pentru agențiile naționale și pentru Comisie.

În cazul proiectelor de mobilitate organizate în cadrul țărilor participante la program, grantul de sprijin organizatoric se calculează pe baza numărului tuturor participanților la mobilitatea de trimitere (inclusiv participanți la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE pentru întreaga perioadă de mobilitate – a se vedea mai jos) și al membrilor personalului în intrare din întreprinderi care predau la o instituție de învățământ superior și au calitatea de beneficiar sau de membru al consorțiului național de mobilitate. Participanții la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE pentru întreaga perioadă de mobilitate sunt luați în calcul ca participanți la acțiunea de mobilitate sprijinită, întrucât aceștia beneficiază de cadrul de mobilitate și de activitățile organizatorice. Prin urmare, sprijinul organizatoric este plătit, de asemenea, pentru acești participanți.

În cazul mobilităților organizate între țările participante la program și țările partenere, acordarea de sprijin organizatoric este calculată pe baza numărului de mobilități acordate, care include toți participanții mobili în ieșire acceptați, care provin din țările participante la program și toți participanții mobili în intrare, care provin din țările partenere. Participanții mobili cu un grant zero din fonduri UE pentru întreaga perioada de mobilitate pot fi cuantificați în categoria participanților mobili cărora li se acordă sprijin întrucât sunt beneficiari ai cadrului de mobilități și ai activităților de organizare. Sunt excluse persoanele care îi însoțesc pe participanți în timpul activității lor în străinătate și mobilitățile suplimentare care pot fi organizate transferând fonduri între categoriile de buget.

În cazul consorțiilor naționale de mobilitate, acest grant poate fi împărțit între toți membrii naționali în conformitate cu normele pe care le vor fi convenit aceștia. În ceea ce privește activitățile de mobilitate între țările partenere și țările participante la program, grantul pentru sprijin organizatoric va fi împărțit între partenerii în cauză pe o bază reciproc acceptabilă, decisă de instituțiile participante.

Participanți la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE

Studenții și personalul cu grant zero din fondurile UE sunt participanții la acțiuni de mobilitate care nu beneficiază de un grant UE pentru cheltuielile de călătorie și ședere, dar care altfel îndeplinesc toate criteriile de mobilitate pentru studenți și personal și beneficiază de toate avantajele studenților și personalului din cadrul programului Erasmus+. Aceștia pot primi un grant regional, național sau alt tip de grant care să contribuie la costurilor lor de mobilitate. Numărul participanților la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE pentru întreaga perioadă de mobilitate este luat în calcul în statisticile privind indicatorul de performanță utilizat pentru repartizarea bugetului UE între țări, atât pentru mobilitățile organizate în cadrul țărilor participante la program, cât și pentru mobilitățile organizate între țările participante la program și țările partenere.

Sprijin pentru nevoi speciale

O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/acțiune de mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar. Instituțiile de învățământ superior care au ales studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la agenția națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Prin urmare, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale stabilite mai jos. Instituțiile de învățământ superior vor descrie pe site-ul lor modul în care studenții și personalul cu nevoi speciale pot solicita un astfel de grant suplimentar.

Fondurile suplimentare pentru studenții și personalul cu nevoi speciale pot fi furnizate, de asemenea, din alte surse la nivel local, regional și/sau național.

În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție bazată pe costurile reale.

Fiecare instituție de învățământ superior, prin semnarea Cartei Erasmus pentru învățământul superior, se angajează să asigure acces și oportunități egale participanților din toate mediile sociale. Prin urmare, studenții și personalul cu nevoi speciale pot beneficia de serviciile de asistență pe care le oferă instituția gazdă studenților și personalului său de la nivel local.

Costuri excepționale pentru deplasările costisitoare

Numai participanții eligibili pentru un grant de deplasare standard, care participă la mobilitatea dintre țările participante la program sunt eligibili pentru costuri excepționale pentru o deplasare costisitoare:

Beneficiarilor proiectelor de mobilitate li se va permite să solicite sprijin financiar pentru costurile de deplasare mari ale participanților din capitolul bugetar „costuri excepționale” (până la maximum 80% din totalul costurilor eligibile: a se vedea „Care sunt regulile de finanțare?”), inclusiv cazurile în care participanții optează pentru mijloace de transport mai ecologice și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon (de ex., trenul), ducând la costuri cu deplasarea costisitoare. Acest lucru va fi permis cu condiția ca beneficiarii să poată justifica faptul că normele de finanțare standard (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 70% din costurile de deplasare ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul standard pentru deplasare.

Alte surse de finanțare

Studenții și personalul pot primi, pe lângă grantul UE sau în locul grantului UE (în cazul participanților la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE), un grant la nivel regional, național sau orice alt tip de grant, gestionat de o altă organizație decât agenția națională (de exemplu, un minister sau autorități regionale). Astfel de granturi furnizate din alte surse de finanțare decât bugetul UE nu trebuie să respecte limitele minime/maxime stabilite în prezentul document.

 

B) Granturi pentru sprijinirea mobilității studenților

Studenții pot primi un grant UE ca o contribuție la costurile de călătorie și ședere pe durata perioadei de studiu sau de stagiu în străinătate. Sumele vor fi stabilite de către agențiile naționale de comun acord cu autoritățile naționale și/sau cu instituțiile de învățământ superior, pe baza unor criterii obiective și transparente, astfel cum sunt descrise mai jos. Sumele exacte vor fi publicate pe site-urile agențiilor naționale și ale instituțiilor de învățământ superior.

Țările participante la program sunt împărțite în următoarele trei grupe:

Grupa 1

Țări participante la program cu costuri de trai mai ridicate

Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia

Grupa 2

Țări participante la program cu costuri de trai medii

Austria, Belgia, Germania, Franța, Italia, Grecia, Spania, Cipru, Țările de Jos, Malta, Portugalia

Grupa 3

Țări participante la program cu costuri de trai mai scăzute

Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Macedonia de Nord, Turcia

 

Mobilități organizate în cadrul țărilor participante la program - Criteriul 1 – Țările de origine și țările gazdă ale studenților

Grantul UE acordat studenților va depinde de fluxul mobilității acestora, după cum urmează:

 • mobilitate către o țară cu costuri de trai similare: studenților li se va acorda grantul UE cu valoare medie;
 • mobilitate către o țară cu costuri de trai mai ridicate: studenților li se va acorda grantul UE cu valoarea cea mai mare;
 • mobilitate către o țară cu costuri de trai mai scăzute: studenților li se va acorda grantul UE cu valoarea cea mai mică.

Sumele stabilite de către agențiile naționale vor fi încadrate în următoarele intervale minime și maxime:

 • Grant UE cu valoare medie: un interval mediu, între 220 și 470 EUR pe lună se va aplica activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai similare: a) din țările din grupa 1 către țările din grupa 1, b) din țările din grupa 2 către țările din grupa 2 și c) din țările din grupa 3 către țările din grupa 3.
 • Grant UE cu valoare superioară: corespunde valorii medii aplicate de către agenția națională plus cel puțin 50 EUR și se situează între 270 și 520 EUR pe lună. Se aplică activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai mai ridicate: a) din țările din grupa 2 către țările din grupa 1 și b) din țările din grupa 3 către țările din grupele 1 și 2.
 • Grant UE cu valoare inferioară: corespunde valorii medii aplicate de către agenția națională minus cel puțin 50 EUR și se situează între 170 și 420 EUR pe lună. Se aplică activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai mai scăzute: a) din țările din grupa 1 către țările din grupele 2 și 3 și b) din țările din grupa 2 către țările din grupa 3.

La stabilirea sumelor care urmează să fie aplicate de către beneficiari în țara lor, agențiile naționale vor lua în considerare două criterii specifice:

 • disponibilitatea și nivelul celorlalte surse de cofinanțare de la organisme private sau publice la nivel local, regional sau național pentru a completa grantul UE;
 • nivelul general al cererii din partea studenților care doresc să studieze sau să beneficieze de formare în străinătate.

Agențiile naționale pot decide să acorde o anumită flexibilitate instituțiilor de învățământ superior prin fixarea unor intervale, în loc de sume, la nivel național. Acest lucru ar trebui să se bazeze pe motive justificate, de exemplu, în țările în care este disponibilă cofinanțare la nivel regional sau instituțional.

 

Mobilități organizate în cadrul țărilor participante la program - Criteriul 2 – Sprijin suplimentar pentru anumite grupuri țintă, activități și țări/regiuni de origine

Studenții care provin din medii defavorizate (alții decât cei cu nevoi speciale)

Autoritățile naționale, împreună cu agențiile naționale responsabile pentru punerea în aplicare a programului Erasmus+ într-o anumită țară participantă la program, pot decide [pe baza unei opțiuni de includere/excludere –(„opt-in/opt-out”), în funcție de sprijinul deja acordat la nivel național] că toate instituțiile de învățământ superior din țara lor ar trebui să suplimenteze sprijinul individual acordat din grantul UE pe care îl oferă studenților provenind din medii defavorizate (inclusiv refugiați, solicitanți de azil și migranți) cu o singură sumă cuprinsă între 100 EUR și 200 EUR pe lună. Nivelul exact al sumei unice lunare și criteriile care urmează să fie aplicate vor fi stabilite la nivel național de către autoritățile naționale.

Studenții participanți la stagii

Studenții care participă la stagii vor primi o suplimentare a grantului UE cu o sumă cuprinsă între 100 EUR și 200 EUR pe lună. Nivelul exact va fi stabilit de către agențiile naționale și/sau de către instituțiile de învățământ superior în funcție de nivelul cererii și de nivelul cofinanțării pentru acest tip de mobilitate. În toate cazurile, același nivel trebuie să fie acordat tuturor studenților din cadrul aceleiași instituții de învățământ superior, indiferent de orice suplimentare și/sau contribuție în numerar pe care studentul o poate primi de la întreprinderea gazdă. Studenții care provin din medii defavorizate și care participă la stagii au dreptul de a primi suplimentarea pentru studenții care provin din medii defavorizate în locul suplimentării pentru stagii, în cazul în care aceasta din urmă are o valoare mai mică.

Studenții din țările și regiunile ultraperiferice și TTPM participante la program
Având în vedere constrângerile impuse de distanța față de alte țări participante la program, studenții din regiunile ultraperiferice, Cipru, Islanda, Malta și țările și teritoriile de peste mări (TTPM) vor primi sume mai mari de sprijin individual, după cum urmează:

Țări de origine

Țări gazdă

Sumă

Regiunile ultraperiferice, Cipru, Islanda și Malta, țările și teritoriile de peste mări

Țările din grupa 1

770 EUR pe lună

Țările din grupa 2

720 EUR pe lună

Țările din grupa 3

670 EUR pe lună

 

În plus față de sumele susmenționate aferente sprijinului individual, studenții din aceste țări vor primi următoarele sume suplimentare, care să îi ajute să își acopere cheltuielile de deplasare:

Distanțe parcurse11

Sumă

Între 10 și 99 KM:

20 EUR per participant

Între 100 și 499 KM:

180 EUR per participant

Între 500 și 1999 KM:

275 EUR per participant

Între 2000 și 2999 KM:

360 EUR per participant

Între 3000 și 3999 KM:

530 EUR per participant

Între 4000 și 7999 KM:

820 EUR per participant

8 000 KM sau mai mult:

1500 EUR per participant

 

Suplimentările pentru stagii sau medii defavorizate nu se aplică în acest caz.

Nivelul de sprijin financiar definit de instituțiile de învățământ superior

În toate cazurile, instituțiile de învățământ superior trebuie să respecte următoarele principii și criterii pentru definirea și/sau aplicarea ratelor UE în cadrul instituției lor:

 • ulterior definirii ratelor de către instituții, ele rămân aceleași pe toată durata proiectului de mobilitate. Nu este posibilă mărirea sau micșorarea nivelului granturilor în cadrul aceluiași proiect. 
 • ratele trebuie să fie definite și/sau aplicate în mod obiectiv și transparent, luând în considerare toate principiile și metodologia descrisă mai sus (de exemplu, având în vedere fluxul mobilității, precum și finanțarea specifică suplimentară);
 • același nivel de grant trebuie să se acorde tuturor studenților care se deplasează în aceeași grupă de țări pentru același tip de mobilitate – studii sau stagii (cu excepția studenților care provin din medii defavorizate sau a celor cu nevoi speciale).

Mobilități organizate între țările participante la program și țările partenere 

Sumele aferente sprijinului individual definite de agențiile naționale sunt stabilite după cum urmează:

Țări de origine

Țări gazdă

Sumă

Țări partenere eligibile

Țări participante la program din grupa 1

900 EUR pe lună

Țări participante la program din grupa 2

850 EUR pe lună

Țări participante la program din grupa 3

800 EUR pe lună

Țări participante la program

Țări partenere

700 EUR pe lună

 

 

În plus, studenții care se deplasează către/vin din țări partenere vor primi următoarele sume suplimentare, care să îi ajute să își acopere cheltuielile de deplasare:

Distanțe parcurse12

Sumă

Între 10 și 99 KM: 20 EUR per participant

Între 100 și 499 KM:

180 EUR per participant

Între 500 și 1999 KM:

275 EUR per participant

Între 2000 și 2999 KM:

360 EUR per participant

Între 3000 și 3999 KM:

530 EUR per participant

Între 4000 și 7999 KM:

820 EUR per participant

8 000 KM sau mai mult:

1500 EUR per participant

Sprijin suplimentar pentru anumite grupuri țintă, activități și țări/regiuni de origine

Studenții care provin din medii defavorizate (alții decât cei cu nevoi speciale)

Autoritățile naționale, împreună cu agențiile naționale responsabile pentru punerea în aplicare a programului Erasmus+ într-o anumită țară participantă la program, pot decide [pe baza unei opțiuni de includere/excludere –(„opt-in/opt-out”), în funcție de sprijinul deja acordat la nivel național] că toate instituțiile de învățământ superior din țara lor ar trebui să suplimenteze sprijinul individual acordat din grantul UE pe care îl oferă studenților provenind din medii defavorizate (inclusiv refugiați, solicitanți de azil și migranți) cu o singură sumă cuprinsă între 100 EUR și 200 EUR pe lună. Nivelul exact al sumei unice lunare și criteriile care urmează să fie aplicate vor fi stabilite la nivel național de către autoritățile naționale.

C) Granturi pentru sprijinirea mobilității personalului

Personalul participant la acțiuni de mobilitate va primi un grant UE, ca o contribuție la costurile de transport și ședere pe durata perioadei petrecute în străinătate, după cum urmează:

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Deplasări

Contribuția la cheltuielile de deplasare ale participanților, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur

Contribuție la costurile unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 10 și 99 KM: 
20 EUR per participant

Pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană13. Solicitantul trebuie să indice distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors14

 

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 KM:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1999 KM:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2000 și 2999 KM:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3000 și 3999 KM:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4000 și 7999 KM:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai mari:

1 500 EUR per participant

Sprijin individual

Costuri legate direct de șederea participanților pe durata activității

Contribuție la costurile unitare

până în a 14-a zi de activitate: A1.1, în cazul mobilităților organizate între țările participante la program sau A1.2 în cazul mobilităților organizate între țările participante la program și țările partenere, pe zi per participant

+

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 70 % din A1.1, în cazul mobilităților organizate între țările participante la program sau A1.2, în cazul mobilităților organizate între țările participante la program și țările partenere, pe zi per participant

Pe baza duratei perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de fiecare activitate și o zi de călătorie ulterior activității).

Tabelul A – Sprijin individual (sume în euro pe zi)

Sumele depind de țara de destinație. Sumele vor fi stabilite în limitele minime și maxime prevăzute în tabelul de mai jos. La stabilirea sumelor care urmează să fie aplicate de către beneficiari în țara lor, agențiile naționale, de comun acord cu autoritățile naționale, vor lua în considerare două criterii specifice:

 • disponibilitatea și nivelul celorlalte surse de cofinanțare de la organisme private sau publice la nivel local, regional sau național pentru a completa grantul UE;
 • nivelul general al cererii din partea studenților care doresc să studieze sau să beneficieze de formare în străinătate.

Același procent în intervalul definit ar trebui să se aplice tuturor țărilor de destinație. Nu este posibil să se acorde aceeași sumă pentru toate țările de destinație.

 

Personal din țările participante la program

Personal din țările partenere

Țara gazdă

 

Suma minimă-maximă (pe zi)

Suma (pe zi)

 

A1.1

A1.2

Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Regatul Unit, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein

80-180

180

 Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia

70-160

160

Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia

60-140

140

Țări partenere

180

Nu sunt eligibile

 

În ceea ce privește activitățile de mobilitate între țările participante la program, agențiile naționale pot decide să acorde o anumită flexibilitate instituțiilor de învățământ superior prin fixarea unor intervale, în loc de sume, la nivel național. Acest lucru ar trebui să se bazeze pe motive justificate, de exemplu, în țările în care este disponibilă cofinanțare la nivel regional sau instituțional. Sumele exacte vor fi publicate pe site-ul fiecărei agenții naționale și al instituțiilor de învățământ superior.

 • 1. Frecventarea cursurilor la o instituție de învățământ superior nu poate fi considerată stagiu.
 • 2. Orice stagiu va fi considerat un „stagiu pentru obținerea de competențe digitale” atunci când stagiarul participă la una sau mai multe dintre următoarele activități: marketingul digital (de exemplu, gestionarea platformelor de comunicare socială, analiza datelor de trafic ale site-urilor web); design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu fac parte din această categorie.
 • 3. Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților: instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate (lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul web https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro); organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).
 • 4. Durata minimă a unei perioade de studiu este de 3 luni sau de 1 semestru ori trimestru universitar.
 • 5. Experiența anterioară în cadrul programelor Erasmus – Învățare pe tot parcursul vieții și/sau în calitate de bursieri Erasmus Mundus se ia în considerare la calcularea perioadei de 12 luni pentru fiecare ciclu de studii.
 • 6. În cadrul programelor de studii de un ciclu, cum este medicina, studenții pot participa la acțiuni de mobilitate de până la 24 de luni.
 • 7. În cazul campusurilor delocalizate, care depind de instituția-mamă și fac obiectul aceleiași ECHE, țara în care se află instituția-mamă va fi considerată țara de trimitere. Prin urmare, nu pot fi organizate mobilități Erasmus+ între campusurile delocalizate și instituția-mamă în cazul în care acestea fac obiectul aceleiași ECHE.
 • 8. Doar cu titlu indicativ. Depinde de prevederile Acordului de parteneriat de la Cotonou revizuit și ale cadrului financiar multianual 2014- 2020.
 • 9. A se vedea secțiunea "țări eligibile" din partea A a prezentului Ghid.
 • 10. Mobilitate în ambele direcții
 • 11. Pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro). Distanța unei călătorii dus trebuie folosită pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors.
 • 12. Pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro). Distanța unei călătorii dus trebuie folosită pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors.
 • 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro
 • 14. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil distanței de călătorie (între 500 și 1 999 KM) și c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuție la cheltuielile de deplasare ale participantului de la Madrid la Roma și retur (275 EUR).