Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Projekt mobilnosti za studente i osoblje u visokom obrazovanju

Taj projekt mobilnosti može obuhvaćati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

Mobilnost studenata

Mobilnost studenata može se odvijati u bilo kojem području studija / bilo kojoj akademskoj disciplini. Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti s najvećim mogućim učinkom na studente, aktivnost mobilnosti mora odgovarati obrazovanju studenta u okviru područja njegova studija te osobnim razvojnim potrebama.

Studenti mogu obavljati jednu od aktivnosti navedenih u nastavku ili kombinaciju aktivnosti:

 • razdoblje studija u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu

Razdoblje studija u inozemstvu može obuhvaćati i razdoblje stručne prakse. Takvom kombinacijom stvaraju se sinergije između akademskog i stručnog iskustva u inozemstvu, a može biti organizirana na različite načine, ovisno o kontekstu: jedna aktivnost slijedi drugu ili obje u isto vrijeme. Kombinacija je u skladu s pravilima financiranja i minimalnim trajanjem mobilnosti u svrhu školovanja.

 • stručna praksa (studentska praksa) u inozemstvu u poduzeću ili na bilo kojem drugom relevantnom radnom mjestu1. Stručna praksa na radnome mjestu u inozemstvu podupire se tijekom kratkog, prvog, drugog i trećeg ciklusa stručnog studija i, u slučaju mobilnosti unutar zemalja sudionica programa, u roku od najviše godinu dana nakon stjecanja diplome. To uključuje i „asistenturu” za studente na nastavnoj praksi.

Radi bolje potpore studentima za stjecanje vještina koje će im biti potrebne u budućnosti, osnovano je partnerstvo između programa Erasmus+ i Obzor 2020. Tim će se partnerstvom omogućavati i promicati dodatne mogućnosti stručne prakse za studente i osobe koje su nedavno diplomirale i koje žele steći digitalne vještine2 i kompetencije potrebne za obavljanje poslova i napredovanje u gospodarstvu i društvu koji se neprestano digitalno mijenjaju. Pozivaju se studenti i osobe koje su nedavno diplomirale iz svih disciplina da se prijave na stručnu praksu u tim područjima. Očekuje se da će se te stručne prakse odvijati u državama članicama EU-a i u pridruženim zemljama programa Obzor 2020.

Ako je moguće, stručna praksa trebala bi biti sastavni dio studentova programa studija.

Mobilnost osoblja:

 • razdoblja poučavanja: tom se aktivnošću omogućava nastavnom osoblju visokog učilišta ili osoblju iz poduzeća da poučavaju na partnerskom visokom učilištu u inozemstvu. Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja može se odvijati u bilo kojem području studija / bilo kojoj akademskoj disciplini.
 • razdoblja osposobljavanja: ova aktivnost podržava profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja u visokim učilištima, kao i razvoj uključenih ustanova. Može se odvijati u obliku osposobljavanja u inozemstvu (osim konferencija) i stručne prakse u partnerskom visokom učilištu ili nekoj drugoj relevantnoj ustanovi u inozemstvu.

Tijekom razdoblja provedenog u inozemstvu mogu se kombinirati aktivnosti poučavanja i osposobljavanja.

Pri dodjeli bespovratnih sredstava za mobilnost osoblja među državama sudionicama programa. naglasak će se staviti na razdoblja osposobljavanja za nastavno osoblje visokog učilišta tijekom kojih će moći razvijati svoje pedagoške vještine i vještine stvaranja kurikuluma.

Većina proračunskih sredstava za tu aktivnost bit će namijenjena za aktivnosti koje uključuju mobilnost među zemljama sudionicama programa. Međutim, ograničenim dijelom proračunskih sredstava koja su dostupna za tu aktivnost mogu se financirati međunarodne aktivnosti između zemalja sudionica programa i svih partnerskih zemalja u svijetu, osim onih u 5. i 12. regiji (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

Financijska sredstva za mobilnost između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja dolaze iz nekoliko financijskih instrumenata Europske unije za vanjsku suradnju. Kako bi se osiguralo da je ta aktivnost u skladu s vanjskim prioritetima EU-a, Komisija je odredila nekoliko ciljeva i pravila suradnje s partnerskim zemljama. 

Podnositelji zahtjeva za projekte mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja trebali bi uzeti u obzir dostupna proračunska sredstva za mobilnost s različitim regijama svijeta i prioritete obrazložene u odjeljku „Dodatne informacije za mobilnost između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja”.

Koju ulogu imaju organizacije koje sudjeluju u tom projektu?

Organizacije sudionice u projektu mobilnosti imaju sljedeće uloge i zadaće:

 • Organizacija podnositeljica zahtjeva iz zemlje sudionice programa: odgovorna za prijavu projekta mobilnosti, potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i upravljanje njime te za izvješćivanje. Podnositelj zahtjeva može biti koordinator konzorcija: vodi konzorcij za mobilnost koji se sastoji od partnerskih organizacija u istoj zemlji i čiji je cilj organizacija različitih vrsta mobilnosti studenata i osoblja.
 • Organizacija pošiljateljica: odgovorna za odabir studenata/osoblja i njihovo slanje u inozemstvo. To uključuje i isplatu bespovratnih sredstava (sudionicima u zemljama sudionicama programa), pripremu, praćenje i priznavanje povezane s razdobljem mobilnosti.
 • Organizacija primateljica: odgovorna za primanje studenata/osoblja iz inozemstva i za ponudu programa studija / stručne prakse ili programa osposobljavanja, ili koja ima korist od poučavanja.
 • Posrednička organizacija: to je organizacija koja je aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima u zemlji sudionici programa. Ona može biti partner u nacionalnom konzorciju za mobilnost, ali nije organizacija pošiljateljica. Ona može razmjenjivati i pojednostavnjivati administrativne postupke visokih učilišta pošiljatelja te bolje uskladiti profile studenata s potrebama poduzeća kada je riječ o stručnoj praksi te zajednički pripremiti sudionike.

U okviru mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja samo organizacije iz zemalja sudionica programa mogu podnositi zahtjeve i vršiti plaćanja za dolaznu i odlaznu mobilnost.

Organizacije pošiljateljice i primateljice, zajedno sa studentima/osobljem, moraju se dogovoriti o aktivnostima koje moraju poduzimati studenti – u „sporazumu o učenju” – ili članovi osoblja – u „sporazumu o mobilnosti” – prije početka razdoblja mobilnosti. U tim se sporazumima definiraju ciljni ishodi učenja za razdoblje učenja u inozemstvu i navode se odredbe za formalno priznavanje te prava i obveze svake stranke. Kada se aktivnost odvija na dva visoka učilišta (mobilnost studenata u svrhu studija i mobilnost osoblja u svrhu poučavanja), mora postojati „međuinstitucijski sporazum” između ustanova pošiljateljica i primateljica prije početka razmjena.

Potpisivanjem Povelje Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE) visoka učilišta obvezuju se pružati svu potrebnu potporu sudionicima u programu mobilnosti, uključujući jezičnu pripremu. Kao oblik potpore, u okviru programa postupno se provodi mrežna jezična potpora za sve aktivnosti dugoročne mobilnosti među zemljama sudionicama programa u trajanju od najmanje dva mjeseca. Nju je Europska komisija stavila na raspolaganje prihvatljivim sudionicima za procjenu njihova znanja stranih jezika i kako bi, prema potrebi, ponudila najprikladniji način učenja jezika prije i/ili tijekom mobilnosti (za više pojedinosti vidjeti Prilog I. ovom Vodiču). Visoka učilišta iz partnerskih zemalja ne mogu potpisati Povelju Erasmus za visoko obrazovanje pa stoga pojedinosti o jezičnoj potpori za sudionike u programu mobilnosti trebaju biti izričito navedene u međuinstitucijskom sporazumu.

Koji se kriteriji primjenjuju za ocjenjivanje tog projekta?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje projekt mobilnosti u visokom obrazovanju mora ispuniti kako bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Erasmus+:

Opći kriteriji prihvatljivosti

Tko se može prijaviti?

 • U slučaju prijave pojedinačnog visokog učilišta: visoka učilišta s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa i kojima je dodijeljena Povelja Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). Za više informacija o Povelji vidjeti odjeljak „Povelja Erasmus za visoko obrazovanje” u nastavku i Prilog I. ovom Vodiču).
 • U slučaju prijave kao nacionalni konzorcij za mobilnost: koordinacijske organizacije s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa koje koordiniraju konzorcij kojemu je dodijeljena akreditacija za konzorcij za mobilnost u visokom obrazovanju. Organizacije koje nemaju valjanu akreditaciju za konzorcij mogu zatražiti tu akreditaciju u ime konzorcija za mobilnost u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva za mobilnost. Sva uključena visoka učilišta iz prihvatljivih zemalja sudionica programa moraju imati Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). Te organizacije bit će prihvatljive za projekt mobilnosti samo ako dobiju akreditaciju za konzorcij.

Studenti i osoblje u području visokog obrazovanja ne mogu izravno zatražiti bespovratna sredstva; kriterije za odabir za sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti definira visoko učilište na kojem studiraju ili u kojem su zaposleni, u skladu s odredbama navedenima u Prilogu I. ovom Vodiču.

Prihvatljive aktivnosti

Projekt mobilnosti u visokom obrazovanju mora obuhvaćati jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • mobilnost studenata u svrhu studija
 • mobilnost studenata u svrhu stručne prakse
 • mobilnost osoblja u svrhu poučavanja
 • mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja.

Prihvatljive zemlje

Mobilnost među državama sudionicama programa:

 • sve države sudionice programa

Mobilnost između država sudionica programa i partnerskih država:

 • sve države sudionice programa
 • sve partnerske države u svijetu, osim onih iz 5. i 12. regije (pogledajte odjeljak „Prihvatljive države” u dijelu A ovog Vodiča)

Broj organizacija sudionica

U obrascu zahtjeva navodi se jedna organizacija (podnositelj zahtjeva). To može biti pojedinačno visoko učilište ili koordinator nacionalnog konzorcija za mobilnost s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa.

U provedbu projekta mobilnosti moraju biti uključene najmanje dvije organizacije (najmanje jedna organizacija pošiljateljica i najmanje jedna organizacija primateljica) iz različitih zemalja sudionica programa. Za projekte mobilnosti koji uključuju partnerske zemlje mora biti najmanje jedna organizacija iz zemlje sudionice programa i jedna iz prihvatljive partnerske zemlje.

Trajanje projekta

Podnositelj zahtjeva mora prilikom prijave odabrati trajanje projekta s obzirom na njegov cilj i vrste aktivnosti čija se provedba planira.

Mobilnost među zemljama sudionicama programa: 16 mjeseci ili 24 mjeseca.

Mobilnost između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja: 24 mjeseci ili 36 mjeseci.

Kome predati zahtjev?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica zahtjeva ima poslovni nastan.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 5. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju 1. lipnja iste godine.

 • 1. lipnja iste godine za projekte mobilnosti između programskih država
 • 1. kolovoza iste godine za projekte mobilnosti između država sudionica programa i partnerskih država

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Visoko učilište može podnijeti zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava svojoj nacionalnoj agenciji dvama različitim kanalima:

 • izravno kao pojedinačno visoko učilište
 • preko konzorcija čiji je član.

Visoko učilište može se prijaviti samo jednom po krugu odabira za projekt mobilnosti među zemljama sudionicama programa kao pojedinačno visoko učilište i/ili kao član određenog konzorcija. Međutim, visoko učilište može biti dio nekoliko konzorcija ili koordinirati nekoliko nacionalnih konzorcija za mobilnost koji istodobno podnose zahtjev. Isto vrijedi za projekte mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja.

Oba kanala (pojedinačna prijava i prijava konzorcija) mogu se koristiti istodobno. Međutim, visoko učilište / odsjek odgovorni su za sprečavanje dvostrukog financiranja sudionika ako se oba kanala koriste u istoj akademskoj godini.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti tijekom provedbe projekata za mobilnost studenata

Prihvatljive organizacije sudionice

 • Mobilnost studenata u svrhu studija:

Sve organizacije sudionice iz zemalja sudionica programa (pošiljateljice i primateljice) moraju biti visoka učilišta koja imaju Povelju Erasmus za visoko obrazovanje. Sve organizacije iz partnerskih zemalja moraju biti visoka učilišta koja su priznala nadležna tijela i moraju prije početka razdoblja mobilnosti imati potpisane međuinstitucijske sporazume s partnerima iz zemalja sudionica programa.

 • Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse:

U slučaju mobilnosti među zemljama sudionicama programa, organizacija pošiljateljica mora biti visoko učilište koje ima Povelju Erasmus za visoko obrazovanje.
U slučaju mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja, organizacija pošiljateljica mora biti visoko učilište iz zemlje sudionice programa koji ima Povelju Erasmus za visoko obrazovanje ili visoko učilište iz partnerske zemlje koje su priznala nadležna tijela i koji je potpisao međuinstitucijske sporazume s partnerima iz zemlje sudionice prije početka mobilnosti.

Organizacija primateljica može biti3:

 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Ta organizacija, na primjer, može biti:
  • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
  • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
  • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
  • znanstveni institut
  • zaklada
  • škola / institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do višeg sekundarnog obrazovanja, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, usluge stručnog savjetovanja i informiranja
 • visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje ima Povelju Erasmus za visoko obrazovanje.

Trajanje aktivnosti

Razdoblje studija: od 3 mjeseca4 do 12 mjeseci (uključujući prateće razdoblje stručne prakse ako je ono planirano).

Stručna praksa: od 2 mjeseca do 12 mjeseci.

Isti student može sudjelovati u razdobljima mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci5, što je maksimum po svakom ciklusu studija6, bez obzira na broj i vrstu aktivnosti mobilnosti. U najveće dopušteno trajanje ulazi i sudjelovanje s nultom stopom bespovratnih sredstava iz fondova EU-a:

 • za vrijeme prvog ciklusa studija (preddiplomski ili istovjetan studij) uključujući kratki stručni studij (5. i 6. razina Europskog kvalifikacijskog okvira)
 • za vrijeme drugog ciklusa studija (diplomski ili istovjetan studij – 7. razina Europskog kvalifikacijskog okvira) i
 • za vrijeme trećeg ciklusa kao doktorand (doktorska razina ili 8. razina Europskog kvalifikacijskog okvira).

Trajanje stručne prakse osoba koje su nedavno diplomirale ulazi u maksimalno razdoblje od 12 mjeseci ciklusa tijekom kojeg su predali zahtjev za stručnu praksu.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Studenti moraju obavljati aktivnost mobilnosti u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji koja nije zemlja u kojoj se nalazi organizacija pošiljateljica ni zemlja u kojoj je student smješten tijekom svojeg studija7.

Prihvatljivi sudionici

Studenti registrirani na visokom učilištu i upisani u studij na kraju kojeg će steći priznatu diplomu ili neku drugu priznatu kvalifikaciju na tercijarnoj razini (do razine doktorata). U slučaju mobilnosti u svrhu studija studenti moraju biti upisani barem u drugu godinu studija na visokom učilištu. Taj se uvjet ne primjenjuje na stručnu praksu. 

Osobe koje su nedavno diplomirale na visokom učilištu mogu sudjelovati u stručnoj praksi među zemljama sudionicama programa. Njih mora odabrati visoko učilište tijekom posljednje godine studija i oni moraju obaviti stručnu praksu u inozemstvu u roku od godinu dana nakon stjecanja diplome.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti tijekom provedbe projekata za mobilnost osoblja

Prihvatljive organizacije sudionice

 • Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja:

Organizacija primateljica mora biti visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje ima Povelju Erasmus za visoko obrazovanje ili visoko učilište iz partnerske zemlje koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka mobilnosti potpisalo međuinstitucijski sporazum s partnerom pošiljateljem iz zemlje sudionice programa.

Organizacija pošiljateljica mora biti:

 • visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje ima Povelju Erasmus za visoko obrazovanje ili visoko učilište iz partnerske zemlje koje su priznala nadležna tijela i koje je potpisalo međuinstitucijski sporazum s partnerom primateljem iz zemlje sudionice programa ili
 • u slučaju osoblja koje je pozvano da poučava na visokom učilištu: bilo koja javna ili privatna organizacija (koja nema Povelju Erasmus za visoko obrazovanje) aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Ta organizacija, na primjer, može biti:
  • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
  • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
  • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
  • znanstveni institut
  • zaklada
  • škola / institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do višeg sekundarnog obrazovanja, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
  • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
  • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, usluge stručnog savjetovanja i informiranja.
 • Mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja:

Organizacija pošiljateljica mora biti visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje ima Povelju Erasmus za visoko obrazovanje ili visoko učilište iz partnerske zemlje koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka mobilnosti potpisalo međuinstitucijski sporazum s partnerom primateljem iz zemlje sudionice programa.

Organizacija primateljica mora biti:

 • visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje ima Povelju Erasmus za visoko obrazovanje ili visoko učilište iz partnerske zemlje koje su priznala nadležna tijela i koje je potpisalo međuinstitucijski sporazum s partnerom primateljem iz zemlje sudionice programa ili
 • bilo koja javna ili privatna organizacija iz zemlje sudionice programa aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Vidjeti primjere na prethodnoj stranici.

Trajanje aktivnosti

Od 2 dana (5 dana iz partnerskih država i u njih) do 2 mjeseca, isključujući vrijeme putovanja. U mobilnosti među državama sudionicama programa ta minimalna dva dana moraju biti uzastopna. U slučaju osoblja pozvanog iz inozemnih tvrtki, minimalno trajanje mobilnosti među državama sudionicama programa iznosi jedan dan.  

Podučavanje mora obuhvaćati najmanje 8 sati podučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka). Ako mobilnost traje duže od jednog tjedna, najmanji broj sati nastave u nepunom tjednu mora biti proporcionalan trajanju tog tjedna.  Primjenjuju se sljedeće iznimke:            

 • Ne postoji minimalni broj sati podučavanja za osoblje pozvano iz inozemnih tvrtki.
 • Ako se podučavanje kombinira s osposobljavanjem tijekom jednog razdoblja u inozemstvu, najmanji broj sati podučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na 4 sata.

Mjesto/mjesta provedbe aktivnosti

Osoblje mora aktivnost mobilnosti obavljati u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji koja nije zemlja u kojoj se nalazi organizacija pošiljateljica ni zemlja boravišta osoblja.

Prihvatljivi sudionici

Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja:

 • osoblje zaposleno na visokom učilištu u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji.
 • osoblje iz poduzeća pozvano da poučava na visokom učilištu u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji iz bilo kojeg poduzeća koje djeluje u zemlji sudionici u programu ili partnerskoj zemlji, javne ili privatne organizacije (koja nema Povelju Erasmus za visoko obrazovanje) koja djeluje na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih (uključujući zaposlene doktorande).

Mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja: osoblje zaposleno na visokom učilištu u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji.

Dodatne informacije za mobilnost između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja

Proračunska sredstva dostupna za mobilnost između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja dijeli se među različitim regijama svijeta u 12 proračunskih omotnica te je veličina svake proračunske omotnice različita. Dodatne informacije o dostupnim iznosima u svakoj proračunskoj omotnici objavit će se na stranicama nacionalnih agencija.

Financijska se sredstva općenito moraju upotrijebiti na geografski uravnotežen način. EU je odredio nekoliko ciljnih vrijednosti u pogledu geografske ravnoteže i prioriteta koje se moraju postići na europskoj razini tijekom cijelog trajanja programa (2014. – 2020.). Te ciljne vrijednosti ne moraju postići pojedinačna visoka učilišta, ali nacionalne agencije uzet će te ciljne vrijednosti u obzir pri dodjeli dostupnih proračunskih sredstava. Osim toga, visoka se učilišta potiču na suradnju s partnerima u najsiromašnijim i najslabije razvijenim partnerskim zemljama.

Geografske ciljne vrijednosti određene za mobilnost između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja na razini EU-a do 2020. sljedeće su:

 • U slučaju Azije u razvoju i Latinske Amerike, 25 % financijskih sredstava trebalo bi se upotrijebiti za organizaciju mobilnosti s najslabije razvijenim zemljama regije. Te su zemlje:
  • u Aziji: Afganistan, Bangladeš, Kambodža, Laos, Nepal, Butan i Mjanmar
  • u Latinskoj Americi: Bolivija, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Nikaragva.
 • Najviše 30 % dostupnih proračunskih sredstava za Aziju trebalo bi se potrošiti na mobilnost s Kinom i Indijom,
 • a ne više od 35 % dostupnih sredstava za Latinsku Ameriku na mobilnost s Brazilom i Meksikom.

Zbog uvjeta da se mora provesti mobilnost sa zemljama u regijama 6., 7., 8., 9., 10. i 11.8 kojim se pridonosi razvojnoj pomoći, mobilnost za studente kratkog stručnog studija te prvog i drugog ciklusa ograničena je na dolaznu mobilnost iz partnerskih zemalja u zemlje sudionice programa9. Odlazna mobilnost prema tim regijama dostupna je samo na doktorskoj razini i za osoblje.

Međutim, postoji nekoliko iznimaka za određene zemlje sudionice programa. Provjerite stranice svoje nacionalne agencije. 

Konačno, visoka učilišta mogu se prijaviti za 100-postotnu mobilnost osoblja ili 100-postotnu mobilnost studenata ili za bilo koju kombinaciju tih dvaju elemenata uz uvjet da je to u skladu sa sekundarnim kriterijima koje je odredila nacionalna agencija (vidjeti odjeljak u nastavku).

Sekundarni kriteriji za mobilnost između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja koje su odredile nacionalne agencije

Ako je proračunska omotnica za određenu partnersku regiju ili zemlju ograničena, nacionalna agencija može odabrati dodavanje jednog ili više sekundarnih kriterija s popisa u nastavku. Ako nacionalna agencija odluči primjenjivati sekundarne kriterije, ta će se odluka objaviti prije isteka roka, i to na stranicama nacionalne agencije.

 • obrazovni stupanj (na primjer, ograničavanje prijava na samo jedan ili dva ciklusa – preddiplomski, diplomski ili doktorski)
 • davanje prednosti samo mobilnosti osoblja ili samo mobilnosti studenata
 • ograničavanje trajanja razdoblja mobilnosti (na primjer, ograničavanje mobilnosti studenata na 6 mjeseci ili mobilnosti osoblja na 10 dana).

Kriteriji za dodjelu za projekt mobilnosti unutar zemalja sudionica programa10

Ne postoji kvalitativna ocjena (kvaliteta se ocjenjuje u fazi podnošenja zahtjeva za Povelju Erasmus za visoko obrazovanje ili pri odabiru nacionalnoga konzorcija za mobilnost) i stoga nema kriterija za dodjelu.

Sredstva će biti dodijeljena svakom prihvatljivom zahtjevu za bespovratna sredstva (nakon provjere prihvatljivosti).

Najveći dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava ovisit će o nizu elemenata:

 • broju razdoblja mobilnosti i mjesecima/danima za koje se podnosi zahtjev
 • posljednjim rezultatima podnositelja zahtjeva u pogledu broja razdoblja mobilnosti, dobre kvalitete provedbenih aktivnosti i dobrog financijskog upravljanja, ako je podnositelj zahtjeva dobio sličan iznos bespovratnih sredstava prethodnih godina
 • ukupnim nacionalnim proračunskim sredstvima dodijeljenima za aktivnost mobilnosti.

Kriteriji za dodjelu za projekt mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja

Prihvatljivi zahtjevi za bespovratna sredstva (nakon provjere prihvatljivosti) ocjenjuju se na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost strategije

(najviše 30 bodova)

U kojoj je mjeri planirani projekt mobilnosti relevantan za strategiju internacionalizacije uključenih visokih učilišta (u zemlji sudionici u programu i u partnerskoj zemlji) i važeća osnovna načela za odabir mobilnosti osoblja i/ili studenata.

Kvaliteta sporazuma o suradnji

(najviše 30 bodova)

U kojoj mjeri organizacija podnositeljica zahtjeva ima prethodno iskustvo sa sličnim projektima s visokim učilištima / organizacijama u partnerskoj zemlji i jasnoća opisa odgovornosti, uloga i zadaća među partnerima.

Kvaliteta plana i provedbe aktivnosti

(najviše 20 bodova)

Potpunost i kvaliteta rješenja za odabir sudionika, potpora koja im se pruža i priznavanje njihova razdoblja mobilnosti (posebno u partnerskoj zemlji).

Učinak i širenje

(najviše 20 bodova)

Mogući učinak projekta na sudionike, korisnike, partnerske organizacije, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje rezultata projekta mobilnosti na razini fakulteta i ustanova, a i dalje, ako je primjenjivo, u zemljama sudionicama programa i partnerskim zemljama.

Podnositelj zahtjeva mora objasniti na koji način projekt ispunjava ta četiri kriterija iz perspektive njegove ustanove (ili ustanova ako je prijavu podnio konzorcij) i ustanova u partnerskoj zemlji.

Prijedlozi moraju dobiti ukupno najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje, od toga najmanje 15 bodova u kategoriji „relevantnost strategije”.

Kako bi se dodijelila dostupna proračunska sredstva za svaku regiju, mobilnosti koje se planiraju sa svakom partnerskom zemljom navode se prema važnosti na regionalnoj ljestvici.

Iznos bespovratnih sredstava dodijeljen visokom učilištu ovisit će o nizu elemenata:

 • broju razdoblja mobilnosti i mjesecima/danima za koje se podnosi zahtjev
 • proračunskim sredstvima dodijeljenima po zemlji ili regiji
 • geografskoj ravnoteži u pojedinoj regiji ili podregiji.

Nacionalna agencija može financirati mobilnosti s partnerskom zemljom koja se nalazi niže na regionalnoj ljestvici ako je to potrebno kako bi se osigurala geografska ravnoteža unutar regije, kako je utvrđeno geografskim ciljnim vrijednostima navedenima u prethodnom tekstu.

Nacionalna agencija nema obvezu financirati sve mobilnosti koje se zatraže za određenu partnersku zemlju ako se smatra da je zahtjev pretjeran u pogledu dostupnih proračunskih sredstava.

Ako je moguće i uz sveobuhvatne kriterije poretka po važnosti i geografske ravnoteže, nacionalna agencija nastojat će što šire raspodijeliti dostupna proračunska sredstva kako bi se izbjegla dominacija malenog broja visokih učilišta. Nacionalna agencija nastojat će biti što uključivija, povećavajući sudjelovanje dionika bez smanjenja kvalitete, geografske ravnoteže ili najmanje kritične veličine po projektu mobilnosti kako bi se osigurala izvedivost.

Kakvu akreditaciju podnositelji zahtjeva moraju imati za taj projekt mobilnosti?

Povelja Erasmus za visoko obrazovanje

Dodjela Povelje Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE) preduvjet je za sva visoka učilišta s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa koja žele sudjelovati u projektu mobilnosti u visokom obrazovanju kao pojedinačno visoko učilište ili kao članica nacionalnog konzorcija za mobilnost. Europska komisija svake godine – preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu – objavljuje poseban poziv na podnošenje prijedloga u kojemu su navedeni detaljni uvjeti i kvalitativni kriteriji koje treba ispuniti kako bi se mogla dodijeliti Povelja Erasmus za visoko obrazovanje. Taj je poziv dostupan na stranicama izvršne agencije.

Visoka učilišta s poslovnim nastanom u partnerskoj zemlji moraju imati akreditaciju relevantne nacionalne akreditacijske agencije. Budući da ona ne mogu dobiti Povelju Erasmus za visoko obrazovanje, moraju imati sklopljen i međuinstitucijski sporazum s partnerima iz zemlje sudionice programa u koji su uključena načela Povelje Erasmus za visoko obrazovanje.

Akreditacija za konzorcij u području visokog obrazovanja

Organizacija iz zemlje sudionice programa koja podnosi zahtjev u ime nacionalnog konzorcija za mobilnost mora imati valjanu akreditaciju za konzorcij. Tu akreditaciju dodjeljuje ista nacionalna agencija koja ocjenjuje zahtjev za financiranje projekta mobilnosti u visokom obrazovanju. Zahtjev za akreditaciju i zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava projektu mobilnosti mogu se istodobno predati. Međutim, bespovratna sredstva za projekte mobilnosti dodjeljuju se samo onim visokim učilištima i organizacijama koji uspješno prođu postupak akreditacije. Za dobivanje akreditacije za konzorcij potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice

Nacionalni konzorcij za mobilnost u području visokog obrazovanja može se sastojati od sljedećih organizacija sudionica:

 • visokih učilišta koja imaju valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (za više informacija o Povelji vidjeti odjeljak „Povelja Erasmus za visoko obrazovanje” u prethodnom tekstu i Prilog I. ovom Vodiču) te
 • bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih (vidjeti primjere prihvatljivih organizacija sudionica na prethodnoj stranici).

Svaka organizacija sudionica mora imati poslovni nastan u istoj zemlji sudionici programa.

Tko se može prijaviti?

Svaka prihvatljiva organizacija sudionica može djelovati kao koordinator i podnijeti zahtjev u ime svih organizacija uključenih u konzorcij.

Broj organizacija sudionica

Nacionalni konzorcij za mobilnost mora se sastojati od najmanje tri prihvatljive organizacije sudionice, uključujući dva visoka učilišta pošiljatelja.

Sve organizacije članice nacionalnog konzorcija za mobilnost moraju biti navedene u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje akreditacije za konzorcij.

Trajanje akreditacije za konzorcij

Svi uzastopni godišnji pozivi najkasnije do poziva za 2020.

Kome predati zahtjev?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija podnositeljica zahtjeva ima poslovni nastan.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za akreditaciju do 5. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju iste godine.

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Zahtjev za akreditaciju ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost konzorcija

(najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za:
 • ciljeve aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi projekta mobilnosti”)
 • potrebe i ciljeve organizacija koje sudjeluju u konzorciju i pojedinih sudionika.
 • Stupanj do kojeg je prijedlog primjeren za:
 • proizvodnju visokokvalitetnih ishoda učenja za sudionike
 • jačanje kapaciteta i međunarodnog dosega organizacija koje sudjeluju u konzorciju
 • doprinos dodanoj vrijednosti na razini EU-a s pomoću rezultata koji se ne bi mogli ostvariti aktivnostima koje provodi svako visoko učilište pojedinačno.

Kvaliteta sastava konzorcija i sporazuma o suradnji

(najviše 20 bodova)

 • Stupanj do kojeg:
 • konzorcij ima odgovarajući sastav visokih učilišta pošiljatelja, ako je primjereno, s komplementarnim organizacijama sudionicama iz drugih društveno-gospodarskih sektora s nužnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješno ostvarivanje svih vidova projekta
 • koordinator konzorcija ima prethodno iskustvo u upravljanju konzorcijem ili sličnom vrstom projekta
 • podjela uloga, odgovornosti i zadaća/resursa dobro je definirana i pokazuje predanost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica
 • zadaće/resursi združuju se i dijele
 • odgovornosti u pogledu upravljanja ugovorima i financijama jasno su definirane
 • konzorcij uključuje nove sudionike u aktivnost.

Kvaliteta plana i provedbe aktivnosti u konzorciju

(najviše 20 bodova)

 • jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza projekta mobilnosti (priprema, provedba aktivnosti mobilnosti i praćenje)
 • kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i pružanja potpore (npr. pronalaženje organizacija primateljica, spajanje, informiranje, jezična i međukulturna potpora, praćenje)
 • kvaliteta suradnje, koordinacije i komunikacije među organizacijama sudionicama te s drugim relevantnim dionicima
 • ako je primjenjivo, kvaliteta rješenja za priznavanje i potvrđivanje ishoda učenja sudionika te dosljedna primjena europskih alata za transparentnost i priznavanje
 • ako je primjenjivo, primjerenost mjera za odabir sudionika u aktivnostima mobilnosti i za poticanje osoba u nepovoljnom položaju na sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti.

Učinak i širenje

(najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje ishoda aktivnosti koje predvodi konzorcij
 • Mogući učinak projekta:
 • na sudionike i organizacije sudionice, za vrijeme i nakon trajanja projekta
 • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na institucijskoj, lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje ishoda aktivnosti koje predvodi konzorcij unutar organizacija sudionica i partnera te izvan njih

Prijedlozi moraju dobiti ukupno najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za izdavanje akreditacije. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu najvećeg broja bodova za svaki kriterij za dodjelu.

Što biste još trebali znati o toj aktivnosti?

Posebna pravila i kriteriji te dodatne korisne informacije o toj aktivnosti nalaze se u Prilogu I. ovom Vodiču. Mole se zainteresirane organizacije da pažljivo pročitaju relevantne odjeljke tog Priloga prije nego što zatraže financijsku potporu.

Koja su pravila financiranja?

Podnositelji prijedloga za projekte mobilnosti studenata i osoblja u visokom obrazovanju moraju u obrascu zahtjeva navesti sljedeće podatke:

 • broj studenata i osoblja koji bi trebali sudjelovati u aktivnosti mobilnosti
 • ukupno trajanje planiranih aktivnosti mobilnosti.

Na osnovi toga nacionalne agencije iz zemlje sudionice programa dodjeljuju bespovratna sredstva podnositeljima zahtjeva za podupiranje određenog broja aktivnosti mobilnosti, do najvišeg broja koji zatraži podnositelj zahtjeva.

Podnositelj koji podnese prijedlog projekta mobilnosti s partnerskim zemljama ispunjava zaseban obrazac koji se odnosi na mobilnost u partnersku zemlju i iz nje.

Zasebna se bespovratna sredstva dodjeljuju za mobilnost s partnerskim zemljama.

Sljedeća se pravila primjenjuju na financijsku potporu za te aktivnosti:

A) Pravila financiranja koja se primjenjuju na sve aktivnosti mobilnosti

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti (osim troškova boravka i putnih troškova sudionika)

Doprinos jediničnim troškovima

U slučaju mobilnosti među zemljama sudionicama programa: do 100. sudionika: 350 EUR po sudioniku, a iznad 100. sudionika: 200 EUR po dodatnom sudioniku

U slučaju mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja: 350 EUR po sudioniku

Na temelju broja sudionika u mobilnosti

Potpora za posebne potrebe

Dodatni troškovi izravno povezani sa sudionicima s posebnim potrebama

Stvarni troškovi

Do 100 % prihvatljivih troškova koje je odobrila nacionalna agencija.

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu mora biti utemeljen i dobro obrazložen u posebnom obrascu zahtjeva nakon odabira sudionika

Izvanredni troškovi

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

U slučaju mobilnosti među zemljama sudionicama programa: Visoki putni troškovi sudionika (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Što biste još trebali znati o toj aktivnosti”).

Stvarni troškovi

Troškovi financijskog jamstva: 75 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: najviše do 80 % prihvatljivih putnih troškova

Uvjet: zahtjev za financijsku potporu mora biti utemeljen i dobro obrazložen nakon odabira sudionika

Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu za korisnika (visoka učilišta ili konzorciji):

Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu čine doprinos svim troškovima ustanove u pogledu aktivnosti pružanja potpore za mobilnost studenata i osoblja, koji dolaze iz inozemstva i odlaze u inozemstvo, radi usklađivanja s Poveljom Erasmus za visoko obrazovanje u zemljama sudionicama programa te s načelima Povelje Erasmus za visoko obrazovanje koji se odražavaju u dogovorenim međuinstitucijskim sporazumima kada je riječ o ustanovama iz partnerskih zemalja. Primjerice:

 • organizacijska rješenja s partnerskim ustanovama, uključujući posjete potencijalnim partnerima, radi dogovora o uvjetima međuinstitucijskih sporazuma za odabir, pripremu, primanje i integraciju sudionika u mobilnosti te za ažuriranje tih međuinstitucijskih sporazuma
 • osiguravanje ažuriranih kataloga kolegija za međunarodne studente
 • pružanje informacija i pomoći studentima i osoblju
 • odabir studenata i osoblja
 • priprema sporazuma o učenju kako bi se osiguralo potpuno priznavanje obrazovnih komponenata studenata priprema i priznavanje sporazuma o mobilnosti za osoblje
 • jezična i međukulturna priprema koja se pruža dolaznim i odlaznim studentima i osoblju te koja se nadopunjuje mrežnom jezičnom potporom programa Erasmus+
 • olakšavanje integracije dolaznih sudionika u mobilnosti na visokom učilištu
 • osiguravanje učinkovitih rješenja za mentorstvo i mentorski rad sa sudionicima u mobilnosti
 • posebni mehanizmi za osiguravanje kvalitete stručne prakse studenata u poduzećima
 • osiguravanje priznavanja obrazovnih komponenti i povezanih bodova, izdavanje prijepisa ocjena i dopunskih isprava o studiju
 • potpora za ponovnu integraciju sudionika u mobilnosti i za nadogradnju na stečene nove kompetencije u korist visokog učilišta i kolega stručnjaka.

Visoka učilišta u zemljama sudionicama programa i u partnerskim zemljama obvezuju se poštovati sva načela Povelje kako bi osigurale visokokvalitetnu mobilnost, uključujući sljedeće: „osigurati da su sudionici u mobilnosti koji odlaze u inozemstvo spremni za mobilnost te da su stekli nužnu razinu jezičnog znanja” i „pružiti odgovarajuću jezičnu potporu sudionicima u mobilnosti koji dolaze iz inozemstva”. Potrebno je iskoristiti postojeće mogućnosti u ustanovama za učenje jezika. Visoka učilišta koja mogu ponuditi visokokvalitetnu mobilnost studenata i osoblja, uključujući jezičnu potporu, uz manji trošak (ili zato što se financiraju iz drugih izvora uz sredstva EU-a) moći će prenijeti dio bespovratnih sredstava za organizacijsku potporu za financiranje više aktivnosti mobilnosti. U tom se pogledu razina fleksibilnosti utvrđuje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Korisnici će u svim slučajevima biti obvezani ugovorom pružati takve kvalitetne usluge i njihov će rad pratiti i provjeravati nacionalne agencije, uzimajući u obzir i povratne informacije koje daju studenti i osoblje upotrebom alata za mobilnost (Mobility Tool+), koji je izravno dostupan nacionalnim agencijama i Komisiji.

U slučaju mobilnosti unutar zemalja sudionica programa bespovratna sredstva za organizacijsku potporu izračunavaju se na temelju broja svih sudionika odlazne mobilnosti koji primaju potporu (uključujući sudionike mobilnosti koji primaju nultu stopu bespovratnih sredstava iz fondova EU-a tijekom cijelog razdoblja mobilnosti – vidjeti u nastavku) i osoblja koje dolazi iz poduzeća i predaje na visokom učilištu, koje je korisnik ili član konzorcija za mobilnost. Sudionici u mobilnosti koji dobivaju nultu stopu bespovratnih sredstava iz fondova EU-a tijekom cijelog razdoblja mobilnosti smatraju se sudionicima u mobilnosti koji dobivaju potporu jer imaju korist od okvira za mobilnost i organizacijskih aktivnosti. Organizacijska potpora isplaćuje se stoga i za te sudionike.

U slučaju mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja, iznos bespovratnih sredstava za organizacijsku potporu računa se prema broju odobrenih mobilnosti, uključujući sve sudionike odlazne mobilnosti iz zemalja sudionica programa i sve sudionike dolazne mobilnosti iz partnerskih zemalja koji primaju potporu. Sudionici u mobilnosti koji dobivaju nultu stopu bespovratnih sredstava iz fondova EU-a u cijelom razdoblju mobilnosti mogu se smatrati sudionicima u mobilnosti koji dobivaju potporu jer imaju korist od okvira za mobilnost i organizacijskih aktivnosti. To ne uključuje osobe u pratnji sudionika tijekom njihove aktivnosti u inozemstvu i dodatne mobilnosti koje se mogu organizirati prijenosom financijskih sredstava među proračunskim kategorijama.

Kada je riječ o nacionalnim konzorcijima za mobilnost, ta se bespovratna sredstva mogu razdijeliti među svim nacionalnim članovima u skladu s pravilima koja su međusobno dogovorili. Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu za mobilnost između partnerskih zemalja i zemalja sudionica programa dijele se među partnerima na uzajamno prihvatljiv način koji su dogovorile ustanove sudionice.

Sudionici u mobilnosti koji dobivaju nultu stopu bespovratnih sredstava EU-a

Studenti i osoblje koji dobivaju nultu stopu bespovratnih sredstava EU-a su sudionici u mobilnosti koji ne primaju bespovratna sredstva EU-a za putne troškove i boravak, ali inače ispunjavaju sve kriterije mobilnosti studenata i osoblja te se koriste svim prednostima sudjelovanja u programu Erasmus+. Oni mogu dobiti regionalnu, nacionalnu ili drugu vrstu bespovratnih sredstava za pokrivanje troškova mobilnosti. Broj sudionika u mobilnosti koji dobivaju nultu stopu bespovratnih sredstava EU-a u cijelom razdoblju mobilnosti bilježi se u statističke svrhe kao pokazatelj uspješnosti koji se upotrebljava za raspodjelu proračuna EU-a među zemljama, za mobilnost unutar zemalja sudionica programa i za mobilnost između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja.

Potpora za posebne potrebe

Osoba s posebnim potrebama potencijalni je sudionik čije je fizičko, psihičko ili zdravstveno stanje takvo da njegovo/njezino sudjelovanje u projektu / aktivnosti mobilnosti ne bi bilo moguće bez dodatne financijske potpore. Visoka učilišta koja su odabrala studente i/ili osoblje s posebnim potrebama mogu zatražiti dodatna bespovratna sredstva od nacionalne agencije za pokrivanje dodatnih troškova njihova sudjelovanja u aktivnostima mobilnosti. Za osobe s posebnim potrebama bespovratna sredstva stoga mogu biti viša od najviših pojedinih iznosa potpore navedenih u nastavku. Visoka učilišta opisat će na svojim stranicama kako studenti i osoblje s posebnim potrebama mogu zatražiti takva dodatna bespovratna sredstva.

Dodatna financijska sredstva za studente i osoblje s posebnim potrebama mogu se osigurati i iz drugih izvora na lokalnoj, regionalnoj i/ili nacionalnoj razini.

Kada je riječ o osobama u pratnji studenata i osoblja s posebnim potrebama, one imaju pravo na doprinos utemeljen na stvarnim troškovima.

Potpisivanjem Povelje Erasmus za visoko obrazovanje sva se visoka učilišta obvezuju da će osigurati jednak pristup i mogućnosti svim sudionicima, neovisno o statusu i podrijetlu. Stoga studenti i osoblje s posebnim potrebama mogu imati korist od usluga potpore koje ustanova primateljica nudi lokalnim studentima i osoblju.

Izvanredni troškovi za skupa putovanja

Samo sudionici koji imaju pravo na standardni iznos bespovratnih sredstava za putovanje imaju pravo na izvanredne troškove za visoke putne troškove.

Korisnicima projekata mobilnosti omogućit će se potraživanje financijske potpore za skupe putne troškove sudionika pod naslovom proračuna „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova: pogledajte „Koja su pravila financiranja?”). Ta mogućnost dostupna je pod uvjetom da korisnici mogu dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardna bespovratna sredstva za putovanja.

Drugi izvori financiranja

Studenti i osoblje mogu, uz bespovratna sredstva EU-a ili umjesto njih (sudionici u mobilnosti koji primaju nultu stopu bespovratnih sredstava EU-a) dobivati regionalna, nacionalna ili druga bespovratna sredstva kojima upravlja organizacija koja nije nacionalna agencija (npr. ministarstvo ili regionalna tijela). Na takvu vrstu bespovratnih sredstava koja se pružaju iz drugih izvora financiranja a ne iz proračuna EU-a, ne primjenjuju se iznosi ni gornje i donje granice navedene u ovom dokumentu.

B) Bespovratna sredstva za mobilnost studenata

Studenti mogu dobiti bespovratna sredstva EU-a kao doprinos za putne troškove i troškove boravka tijekom razdoblja studija ili stručne prakse u inozemstvu. Te će iznose utvrditi nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima i/ili visokim učilištima na temelju objektivnih i transparentnih kriterija koji su opisani u nastavku. Točni iznosi bit će objavljeni na stranicama nacionalnih agencija i visokih učilišta.

Zemlje sudionice programa podijeljene su u sljedeće tri skupine:

1. skupina

Zemlje sudionice programa s višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjena Kraljevina, Lihtenštajn, Norveška

2. skupina

Zemlje sudionice programa sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal

3. skupina

Zemlje sudionice programa s nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Republika Sjeverna Makedonija, Turska

Mobilnost unutar zemalja sudionica programa – Kriterij 1. – Zemlje pošiljateljice i primateljice studenata

Bespovratna sredstva EU-a koja se dodjeljuju studentima ovisit će o smjeru njihove mobilnosti kako slijedi:

 • mobilnost prema zemlji sa sličnim troškovima života: studenti će dobiti srednji raspon bespovratnih sredstava EU-a
 • mobilnost prema zemlji s višim troškovima života: studenti će dobiti viši raspon bespovratnih sredstava EU-a
 • mobilnost prema zemlji s nižim troškovima života: studenti će dobiti niži raspon bespovratnih sredstava EU-a.

Iznosi koje su utvrdile nacionalne agencije utvrđuju se u okviru sljedeće donje i gornje granice:

 • srednji raspon bespovratnih sredstva EU-a: srednji raspon, od 220 do 470 EUR mjesečno, primjenjuje se na aktivnosti mobilnosti prema zemlji sa sličnim troškovima života: a) iz 1. skupine u 1. skupinu, b) iz 2. skupine u 2. skupinu i c) iz 3. skupine u 3. skupinu
 • viši raspon bespovratnih sredstava EU-a: odgovara srednjem rasponu koji primjenjuje nacionalna agencija uvećanom za najmanje 50 EUR te iznosi od 270 do 520 EUR mjesečno. Primjenjuje se na aktivnosti mobilnosti prema zemlji s višim troškovima života: a) iz zemalja 2. skupine u zemlje 1. skupine i b) iz zemalja 3. skupine u zemlje 1. i 2. skupine
 • niži raspon bespovratnih sredstava EU-a: odgovara srednjem rasponu koji primjenjuje nacionalna agencija umanjenom za najmanje 50 EUR te iznosi od 170 do 420 EUR mjesečno. Primjenjuje se na aktivnosti mobilnosti prema zemlji s nižim troškovima života: a) iz zemalja 1. skupine u zemlje 2. i 3. skupine i b) iz 2. skupine u 3. skupinu.

Pri određivanju iznosa koji će se primjenjivati na korisnike u njihovoj zemlji nacionalne agencije uzimaju u obzir dva posebna kriterija:

 • dostupnost i razinu drugih izvora sufinanciranja iz privatnih ili javnih tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini kojima se dopunjuju bespovratna sredstva EU-a
 • opću razinu potražnje studenata koji planiraju studirati u inozemstvu ili se ondje osposobljavati.

Nacionalne agencije mogu svojim visokim učilištima omogućiti fleksibilnost utvrđivanjem raspona umjesto iznosa na nacionalnoj razini. To bi se trebalo raditi samo iz opravdanih razloga, na primjer u zemljama u kojima je sufinanciranje dostupno na regionalnoj ili institucijskoj razini.

Mobilnost unutar zemalja sudionica programa – Kriterij 2. – Dodatna potpora za posebne ciljne skupine, aktivnosti i zemlje/regije pošiljateljice

Studenti iz nepovoljnih sredina (osim onih s posebnim potrebama)

Nacionalna tijela mogu odlučiti zajedno s nacionalnim agencijama odgovornima za provedbu programa Erasmus+ u određenoj zemlji sudionici programa (na temelju mogućnosti sudjelovanja/nesudjelovanja, ovisno o potpori koja se već pruža na nacionalnoj razini) da bi sva visoka učilišta u njihovoj zemlji trebala na potporu bespovratnih sredstava za studente iz nepovoljnih sredina (uključujući izbjeglice, tražitelje azila i migrante) dodati jednokratni iznos od 100 do 200 EUR mjesečno. Točan jednokratan mjesečni iznos i kriterije koji će se primjenjivati utvrdit će nadležna tijela na nacionalnoj razini.

Studenti na stručnoj praksi

Studenti na stručnoj praksi dobit će dodatnih od 100 do 200 EUR mjesečno iz bespovratnih sredstava EU-a. Točan iznos utvrdit će nacionalne agencije i/ili visoka učilišta u skladu s razinom potražnje i razinom sufinanciranja za takvu vrstu mobilnosti. U svim slučajevima isti iznos trebali bi dobiti svi studenti na istom visokom učilištu, neovisno o dodatku i/ili doprinosu u naravi koji student može dobiti od poduzeća domaćina. Studenti iz nepovoljnih sredina koji su na stručnoj praksi imaju pravo na dodatak za studente iz nepovoljnih sredina umjesto dodatka za stručnu praksu ako je dodatak za stručnu praksu niži.

Studenti iz najudaljenijih zemalja sudionica programa i regija te prekomorskih zemalja i teritorija

S obzirom na ograničenja koja proizlaze iz udaljenosti od drugih zemalja sudionica programa, studenti iz najudaljenijih regija, Cipra, Islanda i Malte te prekomorskih zemalja i teritorija dobit će sljedeće više iznose pojedinačne potpore:

Iz

U

Iznos

najudaljenijih regija, Cipra, Islanda i Malte, prekomorskih zemalja i teritorija

zemlje 1. skupine

770 EUR mjesečno

zemlje 2. skupine

720 EUR mjesečno

zemlje 3. skupine

670 EUR mjesečno

Uz navedene iznose za pojedinačnu potporu, studenti iz tih zemalja dobit će sljedeće dodatne iznose kao potporu za pokrivanje putnih troškova:

Udaljenost putovanja11

Iznos

Od 10 do 99 km:

20 EUR po sudioniku

Od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Dodaci za stručnu praksu ili nepovoljnu sredinu u tom se slučaju ne primjenjuju.

Razina financijske potpore koju utvrđuju visoka učilišta

Od visokih učilišta u svim se slučajevima traži da poštuju sljedeća načela i kriterije pri određivanju i/ili primjeni iznosa EU-a u svojoj ustanovi:

 • Nakon što ustanove odrede iznose, oni ostaju isti tijekom cijelog trajanja projekta mobilnosti. Nije moguće smanjiti ni povećati iznos bespovratnih sredstava unutar istog projekta. 
 • Iznosi moraju biti utvrđeni i/ili primijenjeni na objektivan i transparentan način uzimajući u obzir sva načela i prethodno opisanu metodologiju (tj. uzimajući u obzir smjer mobilnosti i dodatno posebno financiranje).
 • Isti iznos bespovratnih sredstava mora se dodijeliti svim studentima koji odlaze u istu skupinu zemalja za istu vrstu mobilnosti – studij ili stručna praksa (osim studentima iz nepovoljnih sredina ili s posebnim potrebama).

Mobilnost između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja 

Iznosi pojedinačne potpore određeni su na sljedeći način:

Iz

U

Iznos

prihvatljivih partnerskih zemalja

zemlje sudionice programa 1. skupine

900 EUR mjesečno

zemlje sudionice programa 2. skupine

850 EUR mjesečno

zemlje sudionice programa 3. skupine

800 EUR mjesečno

zemalja sudionica programa

partnerske zemlje

700 EUR mjesečno

Osim toga, studenti koji putuju u partnerske zemlje ili iz partnerskih zemalja dobit će sljedeće dodatne iznose kao potporu za pokrivanje putnih troškova:

Udaljenost putovanja12

Iznos

Od 10 do 99 km: 20 EUR po sudioniku

Od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Od 3000 do 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Od 4000 do 7999 km:

820 EUR po sudioniku

8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Dodatna potpora za posebne ciljne skupine, aktivnosti i zemlje/regije pošiljateljice

Studenti iz nepovoljnih sredina (osim onih s posebnim potrebama)

Nacionalna tijela mogu odlučiti zajedno s nacionalnim agencijama odgovornima za provedbu programa Erasmus+ u određenoj zemlji sudionici programa (na temelju mogućnosti sudjelovanja/nesudjelovanja, ovisno o potpori koja se već pruža na nacionalnoj razini) da bi sva visoka učilišta u njihovoj zemlji trebala na potporu bespovratnih sredstava za studente iz nepovoljnih sredina (uključujući izbjeglice, tražitelje azila i migrante) dodati jednokratni iznos od 100 do 200 EUR mjesečno. Točan jednokratan mjesečni iznos i kriterije koji će se primjenjivati utvrdit će nadležna tijela na nacionalnoj razini.

C) Bespovratna sredstva za mobilnost osoblja

Osoblje će dobiti bespovratna sredstva EU-a za pokrivanje putnih troškova i troškova boravka dok su u inozemstvu na sljedeći način:

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika od mjesta podrijetla do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag

Doprinos jediničnim troškovima

Za udaljenosti od 10 do 99 km: 
20 EUR po sudioniku

Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija13. Podnositelj prijedloga mora navesti udaljenost jednosmjernog putovanja za izračun iznosa bespovratnih sredstava EU-a kojim će se financirati povratno putovanje14

Za udaljenosti od 100 do 499 km:

180 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 500 do 1999 km:

275 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 2000 do 2999 km:

360 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 3000 i 3999 km:

530 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 4000 i 7999 km:

820 EUR po sudioniku

Za udaljenosti od 8000 km ili više:

1500 EUR po sudioniku

Pojedinačna

potpora

Troškovi izravno povezani s boravkom sudionika tijekom trajanja aktivnosti

Doprinos jediničnim troškovima

do 14. dana aktivnosti: A1.1 ako je riječ o mobilnosti među zemljama sudionicama programa ili A1.2 ako je riječ o mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja, po danu po sudioniku

+

između 15. i 60. dana aktivnosti: 70 % od A1.1 ako je riječ o mobilnosti među zemljama sudionicama programa ili A1.2 ako je riječ o mobilnosti između zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja, po danu po sudioniku

Na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno, uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti).

Tablica A – Pojedinačna potpora (iznosi u EUR po danu)

Iznosi ovise o zemlji primateljici. Ti će se iznosi odrediti u okviru raspona od najmanjeg do najvišeg iznosa navedenih u tablici u nastavku. Pri određivanju iznosa koji će se primjenjivati na korisnike u njihovoj državi nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima uzimaju u obzir dva posebna kriterija:

 • dostupnost i razinu drugih izvora sufinanciranja iz privatnih ili javnih tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini kojima se dopunjuju bespovratna sredstva EU-a
 • opću razinu potražnje za osobljem koje planira poučavati ili osposobljavati se u inozemstvu.

Isti postotak u okviru raspona treba se primijeniti na sve odredišne zemlje. Nije moguće dati isti iznos za sve odredišne zemlje.

Osoblje iz zemalja sudionica programa

Osoblje iz partnerskih zemalja

Zemlja primateljica

Min. – maks. (po danu)

Iznos (po danu)

A1.1

A1.2

Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjena Kraljevina, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

80 – 180

180

 Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal

70 – 160

160

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija

60 – 140

140

Partnerske zemlje

180

Uvjeti nisu ispunjeni

Za aktivnosti mobilnosti među zemljama sudionicama programa nacionalne agencije mogu svojim visokim učilištima omogućiti fleksibilnost utvrđivanjem raspona umjesto iznosa na nacionalnoj razini. To bi se trebalo raditi samo iz opravdanih razloga, na primjer u zemljama u kojima je sufinanciranje dostupno na regionalnoj ili institucijskoj razini. Točni iznosi bit će objavljeni na stranicama svake nacionalne agencije i visokog učilišta.

SUDIONICI IZ NAJUDALJENIJIH REGIJA I PREKOMORSKIH ZEMALJA I TERITORIJA TE ONI KOJI ODLAZE U NJIH

U skladu s Uredbom o osnivanju programa Erasmus+, u kojoj se poziva da se u provedbi programa u obzir uzmu ograničenja koja su posljedica udaljenosti najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i teritorija Unije, uvedena su posebna pravila financiranja kako bi se olakšalo pokrivanje visokih putnih troškova sudionika iz najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i teritorija koji nisu dovoljno pokriveni standardnim pravilima financiranja (na temelju doprinosa jediničnim troškovima utvrđenima s obzirom na raspon udaljenosti) te visokih putnih troškova u najudaljenije regije i prekomorske zemlje i teritorije.

Korisnicima projekata mobilnosti omogućit će se potraživanje financijske potpore za putne troškove sudionika iz najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i teritorija te u njih pod proračunskom stavkom „izvanredni troškovi” (do najviše 80 % ukupnih prihvatljivih troškova. Ta mogućnost dostupna je uz uvjet da podnositelj zahtjeva može dokazati da se u skladu sa standardnim pravilima financiranja (na temelju doprinosa jediničnim troškovima utvrđenima s obzirom na raspon udaljenosti) ne pokriva najmanje 70 % putnih troškova sudionika.

 • 1. Pohađanje kolegija na visokom učilištu ne može se smatrati stručnom praksom.
 • 2. Stručna praksa smatra se „stručnom praksom u području digitalnih vještina” ako pripravnik sudjeluje u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: digitalnom marketingu(npr. upravljanje društvenim medijima, analiza weba); digitalnom grafičkom, mehaničkom ili arhitektonskom dizajnu; razvoju aplikacija, softvera, skripti ili web-mjesta; instalaciji i održavanju sustava i mreža IT-a te upravljanju njima; kibernetičkoj sigurnosti; analizi podataka, ciljanom pretraživanju podataka i prikazivanju podataka; programiranju i osposobljavanju robota te primjeni umjetne inteligencije. Opća korisnička podrška, ispunjenje narudžbi, unos podataka ili uredski poslovi ne pripadaju u tu kategoriju.
 • 3. Sljedeće vrste organizacija nisu prihvatljive kao organizacije primateljice za stručnu praksu studenata: institucije EU-a i ostala tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije (njihov iscrpni popis nalazi se na stranici https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en); organizacije koje upravljaju programima EU-a kao što su nacionalne agencije za program Erasmus+ (kako bi se izbjegao mogući sukob interesa i/ili dvostruko financiranje).
 • 4. Minimalno trajanje studija je 3 mjeseca ili jedno akademsko razdoblje ili trimestar.
 • 5. Prethodno iskustvo u okviru programa Erasmus za cjeloživotno učenje i/ili kao stipendist programa Erasmus Mundus ulazi u tih 12 mjeseci po ciklusu studija.
 • 6. Kada je riječ o studijskim programima koji imaju samo jedan ciklus, kao što je medicina, studenti mogu u mobilnosti sudjelovati 24 mjeseca.
 • 7. U slučaju kampusa s ograncima koji ovise o matičnoj ustanovi i koji su obuhvaćeni istom Poveljom Erasmus za visoko obrazovanje, zemlja u kojoj se nalazi matična ustanova smatra se zemljom pošiljateljicom. Stoga nije moguće organizirati mobilnosti u okviru programa Erasmus+ između kampusa s ograncima i matične ustanove obuhvaćene istom Poveljom Erasmus za visoko obrazovanje.
 • 8. Samo indikativno. Podložno odredbama izmijenjenog Sporazuma o partnerstvu iz Cotonoua i višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020.
 • 9. Vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča.
 • 10. Mobilnost u oba smjera
 • 11. Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr). Mora se navesti udaljenost jednosmjernog putovanja kako bi se mogao izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a za povratno putovanje.
 • 12. Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se izračunava kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr). Mora se navesti udaljenost jednosmjernog putovanja kako bi se mogao izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a za povratno putovanje.
 • 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr
 • 14. Na primjer, ako osoba iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti koja se održava u Rimu (Italija), podnositelj zahtjeva a) izračunava udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), b) odabire primjenjiv raspon udaljenosti putovanja (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunava bespovratna sredstva EU-a kojima će osigurati doprinos za putne troškove sudionika od Madrida do Rima i natrag (275 EUR).