Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σχέδιο κινητικότητας για φοιτητές και προσωπικό της ανώτατης εκπαίδευσης

Το συγκεκριμένο σχέδιο κινητικότητας μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

Κινητικότητα φοιτητών:

Η κινητικότητα των φοιτητών αφορά οποιονδήποτε θεματικό τομέα/ακαδημαϊκό κλάδο. Προκειμένου να εξασφαλιστούν δραστηριότητες κινητικότητας υψηλής ποιότητας που θα ασκούν ισχυρή επίδραση στους φοιτητές, η δραστηριότητα κινητικότητας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του φοιτητή για προσωπική εξέλιξη και μάθηση σε συνδυασμό με την απόκτηση κάποιου πτυχίου.

Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιούν μία δραστηριότητα ή συνδυασμό των δραστηριοτήτων που περιγράφονται παρακάτω:

 • περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ)·

Η περίοδος φοίτησης στο εξωτερικό μπορεί να περιλαμβάνει, εξίσου, και περίοδο πρακτικής άσκησης. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί συνεργίες μεταξύ της ακαδημαϊκής και εργασιακής εμπειρίας που αποκτάται στο εξωτερικό και μπορεί να οργανωθεί με διάφορους τρόπους κατά περίπτωση: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρο­να. Ο συνδυασμός αυτός διέπεται από τους κανόνες χρηματοδότησης και κινητικότητας ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

 • περίοδος πρακτικής άσκησης (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) στο εξωτερικό σε επιχείρηση ή οποιονδήποτε άλλο συναφή χώρο εργασίας1. Θεωρούνται επιλέξιμες οι περίοδοι πρακτικής άσκησης σε χώρους εργασίας του εξωτερικού κατά τη διάρκεια σπουδών σύντομου κύκλου ή πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου και, στην περίπτωση κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος, εντός ενός έτους κατ' ανώτατο όριο μετά την αποφοίτηση του φοιτητή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι «περίοδοι πρακτικής άσκησης» σε θέση βοηθού για τους εκπαιδευόμενους καθηγητές.

Για την καλύτερη υποστήριξη των φοιτητών ώστε να αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον τους, δημιουργήθηκε σύμπραξη μεταξύ των προγραμμάτων Erasmus+ και Ορίζοντας 2020. Η εν λόγω σύμπραξη θα προσφέρει και θα προάγει περισσότερες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που επιθυμούν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες2 και ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση εργασιακών καθηκόντων και την ανάπτυξη σε μια οικονομία και κοινωνία που υποβάλλεται συνεχώς σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες από όλους τους κλάδους καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση σε αυτούς τους τομείς. Οι εν λόγω περίοδοι πρακτικής άσκησης αναμένεται να πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στις συνεργαζόμενες χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Όπου είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή.

Κινητικότητα προσωπικού:

 • περίοδοι διδασκαλίας: η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπει στα μέλη του διδακτικού προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή του προσωπικού επιχειρήσεων να διδάσκουν σε συνεργαζόμενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία αφορά οποιονδήποτε θεματικό τομέα/ακαδημαϊκό κλάδο.
 • περίοδοι κατάρτισης: η συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς επίσης την ανάπτυξη των συμμετεχόντων ιδρυμάτων. Μπορεί να έχει τη μορφή δράσεων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/κατάρτισης σε συνεργαζόμενα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.Κατά την εν λόγω περίοδο στο εξωτερικό μπορούν να συνδυαστούν δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης.

Κατά την εν λόγω περίοδο στο εξωτερικό μπορούν να συνδυαστούν δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης.

Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για κινητικότητα του προσωπικού μεταξύ Χωρών του Προγράμματος, θα δοθεί έμφαση σε περιόδους κατάρτισης διδακτικού προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν παιδαγωγικές δεξιότητες και δεξιότητες σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών.

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αυτής της δράσης υποστηρίζει δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος. Εντούτοις, ένα περιορισμένο ποσό του διαθέσιμου προϋπολογισμού για αυτή τη δράση μπορεί να χρηματοδοτήσει διεθνείς δραστηριότητες μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων από όλον τον κόσμο, εκτός των περιφερειών 5 και 12 (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού).

Η χρηματοδότηση για την κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων προέρχεται από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει έναν αριθμό στόχων και κανόνων για τη συνεργασία με τις Χώρες Εταίρους, με σκοπό να διασφαλίσει ότι η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τις εξωτερικές προτεραιότητες της ΕΕ. 

Όσοι υποβάλουν αίτηση για τα σχέδια κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για κινητικότητα στις διαφορετικές περιφέρειες του κόσμου και τις προτεραιότητες που επεξηγούνται στη συνέχεια στο τμήμα «Πρόσθετες πληροφορίες για την κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων».

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο;

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους και καθήκοντα:

 • Ο αιτών οργανισμός από μια Χώρα του Προγράμματος: είναι υπεύθυνος για την υποβολή αίτησης για το σχέδιο κινητικότητας, για την υπογραφή και διαχείριση της συμφωνίας για επιχορήγηση και για την υποβολή εκθέσεων. Ο αιτών μπορεί να είναι συντονιστής κοινοπραξίας: επικεφαλής μιας κοινοπραξίας κινητικότητας συνεργαζόμενων οργανισμών της ίδιας χώρας που έχουν ως στόχο τη διοργάνωση οποιασδήποτε μορφής κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.
 • Ο οργανισμός αποστολής: είναι υπεύθυνος για την επιλογή φοιτητών/προσωπικού και για την αποστολή τους στο εξωτερικό. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται, επίσης, η καταβολή των επιχορηγήσεων (για όσους βρίσκονται σε Χώρες του Προγράμματος), η προετοιμασία, η παρακολούθηση και η αναγνώριση που αφορά την περίοδο κινητικότητας.
 • Ο οργανισμός υποδοχής: είναι υπεύθυνος για την υποδοχή φοιτητών/προσωπικού από το εξωτερικό και για την προσφορά προγραμμάτων σπουδών/πρακτικής άσκησης ή προγραμμάτων δραστηριοτήτων κατάρτισης ή για την αξιοποίηση δραστηριοτήτων διδασκαλίας.
 • Ο ενδιάμεσος οργανισμός: πρόκειται για έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασίας στον τομέα της νεολαίας σε Χώρα του Προγράμματος. Μπορεί να συμμετέχει σε κοινοπραξία κινητικότητας χωρίς ωστόσο να αποτελεί οργανισμό αποστολής. Ο ρόλος του είναι, μεταξύ άλλων, να αναλαμβάνει και να διευκολύνει τις διοικητικές διαδικασίες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποστολής, καθώς επίσης να αντιστοιχίζει καλύτερα τα προφίλ των φοιτητών με τις ανάγκες των επιχειρήσεων όταν πρόκειται για κάποια πρακτική άσκηση, προετοιμάζοντας τους συμμετέχοντες από κοινού με τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά την κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, μόνο οργανισμοί από Χώρες του Προγράμματος μπορούν να ζητήσουν και να διαχειριστούν επιχορηγήσεις για εισερχόμενη και εξερχόμενη κινητικότητα.

Οι οργανισμοί αποστολής και υποδοχής, από κοινού με τους φοιτητές ή το προσωπικό, πρέπει να έχουν συμφωνήσει για τις δραστηριότητες των φοιτητών –συνάπτοντας «συμφωνίες μάθησης»– ή των μελών του προσωπικού –συνάπτοντας «συμφωνίες κινητικότητας»– πριν από την έναρξη της περιόδου κινητικότητας. Οι συμφωνίες αυτές καθορίζουν τα στοχευμένα μαθησιακά αποτελέσματα για την περίοδο εκπαίδευσης στο εξωτερικό, προσδιορίζουν τους όρους επίσημης αναγνώρισης και παραθέτουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε μέρους. Όταν η δραστηριότητα πραγματοποιείται μεταξύ δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία), πρέπει να τεθεί σε ισχύ μια «συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων» μεταξύ του ιδρύματος αποστολής και του ιδρύματος υποδοχής πριν αρχίσουν οι ανταλλαγές.

Με την υπογραφή του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE), τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεσμεύονται να παρέχουν κάθε αναγκαία υποστήριξη στους μετακινούμενους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής τους προετοιμασίας. Για την υποστήριξή τους, τίθεται σταδιακά σε εφαρμογή διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη, η οποία ισχύει για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και αφορά κάθε μακροχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος, διάρκειας δύο μηνών και άνω. Στους επιλέξιμους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους στην ξένη γλώσσα, καθώς και να λάβουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, την πλέον κατάλληλη γλωσσική εκπαίδευση πριν και/ή κατά τη διάρκεια της κινητικότητας (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Παράρτημα I του παρόντος οδηγού). Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Χωρών Εταίρων δεν είναι επιλέξιμα για να υπογράψουν τον ECHE, συνεπώς οι λεπτομέρειες για τη γλωσσική υποστήριξη που προσφέρεται στους μετακινούμενους συμμετέχοντες, πρέπει να αποσαφηνιστούν στη συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων.

Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται αυτό το σχέδιο;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα σχέδιο κινητικότητας για την ανώτατη εκπαίδευση ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

 • Για την υποβολή αίτησης ως μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα: ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε Χώρα του Προγράμματος και στα οποία έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Χάρτη, βλέπε την ενότητα «Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση» παρακάτω και το Παράρτημα I του παρόντος οδηγού).
 • Για την υποβολή αίτησης ως εθνική κοινοπραξία κινητικότητας: συντονιστικοί οργανισμοί που βρίσκονται σε Χώρα του Προγράμματος και συντονίζουν κοινοπραξία στην οποία έχει απονεμηθεί πιστοποίηση κοινοπραξίας κινητικότητας για την ανώτατη εκπαίδευση. Οι οργανισμοί που δεν διαθέτουν έγκυρη πιστοποίηση κοινοπραξίας κινητικότητας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό εξ ονόματος μιας κοινοπραξίας κινητικότητας ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης σχεδίου κινητικότητας. Όλα τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από επιλέξιμες Χώρες του Προγράμματος πρέπει να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE). Οι εν λόγω οργανισμοί θα είναι επιλέξιμοι για σχέδιο κινητικότητας μόνο εάν εγκριθεί η αίτησή τους για την πιστοποίηση κοινοπραξίας κινητικότητας.

Οι φοιτητές και το προσωπικό ανώτατης εκπαίδευσης δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση για επιχορήγηση· τα κριτήρια επιλογής για συμμετοχή στις δραστηριότητες κινητικότητας καθορίζονται από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζουν ή απασχολούνται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Ένα σχέδιο κινητικότητας για την ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

 • Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές·
 • Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση·
 • Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία·
 • Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση.

Eπιλέξιμες χώρες

Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος:

 • οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος

Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων:

 • οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος·
 • οποιαδήποτε Χώρα Εταίρος στον κόσμο, με εξαίρεση τις περιφέρειες 5 και 12 (βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού).

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Κάθε έντυπο αίτησης αφορά μόνο έναν αιτούντα οργανισμό (ο αιτών). Πρόκειται είτε για ένα μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε για έναν συντονιστή εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας εγκατεστημένο σε Χώρα του Προγράμματος.

Κατά την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο οργανισμοί από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος (τουλάχιστον ένας οργανισμός αποστολής και τουλάχιστον ένας οργανισμός υποδοχής). Όσον αφορά τα σχέδια κινητικότητας με συμμετοχή Χωρών Εταίρων, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον ενός οργανισμού από Χώρα του Προγράμματος και ενός οργανισμού από επιλέξιμη Χώρα Εταίρο.

Διάρκεια του σχεδίου

Ο αιτών πρέπει να επιλέγει τη διάρκεια στο στάδιο υποβολής της αίτησης, με βάση το μέγεθος του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος: 16 ή 24 μήνες.

Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων: 24 ή 36 μήνες.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 5η Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου του ίδιου έτους.

 • 1 Ιουνίου του ίδιου έτους, για σχέδια κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος
 • 1 Αυγούστου του ίδιου έτους, για σχέδια κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Λοιπά κριτήρια

Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση επιχορήγησης προς τον Εθνικό του Οργανισμό με δύο διαφορετικούς τρόπους:

 • απευθείας ως μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
 • μέσω κάποιας κοινοπραξίας της οποίας είναι μέλος.

Κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά ανά κύκλο επιλογής για ένα σχέδιο κινητικότητας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος ως αυτόνομο ίδρυμα /ή ως μέλος μιας κοινοπραξίας. Ωστόσο, ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να συμμετέχει ή να συντονίζει διάφορες εθνικές κοινοπραξίες κινητικότητας που υποβάλλουν αίτηση την ίδια περίοδο. Το ίδιο ισχύει για τα σχέδια κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων.

Και οι δύο τρόποι (μεμονωμένη αίτηση και αίτηση μέσω κοινοπραξίας) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Ωστόσο, κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τμήμα του ιδρύματος παραμένει υπεύθυνο για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης συμμετέχοντα όταν και οι δύο τρόποι χρησιμοποιούνται κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά την υλοποίηση της κινητικότητας φοιτητών

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

 • Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές:

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί από Χώρες του Προγράμματος (τόσο αποστολής όσο και υποδοχής) πρέπει να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE). Όλοι οι οργανισμοί από τις Χώρες Εταίρους πρέπει να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους και να έχουν υπογράψει συμφωνίες με ιδρύματα των εταίρων τους από τις Χώρες του Προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

 • Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:

Στην περίπτωση κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος, ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE).
Στην περίπτωση κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας Εταίρου αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές, το οποίο έχει υπογράψει συμφωνίες με ιδρύματα των εταίρων του από τις Χώρες του Προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

Ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι3:

 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
  • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
  • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
  • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
  • ερευνητικό ινστιτούτο·
  • ίδρυμα·
  • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης, επίσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • ένας φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης·
 • ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Διάρκεια της δραστηριότητας

Περίοδοι φοίτησης: από 34 έως 12 μήνες (συμπεριλαμβανομένης μιας συμπληρωματικής περιόδου πρακτικής άσκησης, εφόσον έχει προγραμματιστεί).

Περίοδοι πρακτικής άσκησης: από 2 έως 12 μήνες.

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας ανώτατης διάρκειας έως και 12 μηνών 5 ανά κύκλο σπουδών6, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Η συμμετοχή με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ υπολογίζεται και αυτή στην ανώτατη διάρκεια:

 • κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο bachelor ή ισοδύναμο) συμπεριλαμβανομένου του σύντομου κύκλου (επίπεδα ΕΠΕΠ 5 και 6)·
 • κατά τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακός ή ισοδύναμος τίτλος – επίπεδο ΕΠΕΠ 7)· και
 • κατά τον τρίτο κύκλο σπουδών ως υποψήφιος διδάκτορας (επίπεδο διδακτορικού ή επίπεδο ΕΠΕΠ 8).

Η διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες συνυπολογίζεται στη μέγιστη διάρκεια των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο οι τελευταίοι υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Οι φοιτητές πρέπει να υλοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητας σε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο διαφορετική από τη χώρα του οργανισμού αποστολής και τη χώρα, όπου διαμένουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.7.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και πραγματοποιούν σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης (ως και το επίπεδο του διδακτορικού). Όσον αφορά την κινητικότητα για σπουδές, οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος των σπουδών τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Για την πρακτική άσκηση η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν ισχύει. 

Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες από την ανώτατη εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση μεταξύ Χωρών του Προγράμματος. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το ανώτατο εκπαιδευτικό τους ίδρυμα κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά την υλοποίηση της κινητικότητας του προσωπικού

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

 • Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία:

Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας Εταίρου αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του και το οποίο έχει υπογράψει συμφωνία με το ίδρυμα αποστολής του εταίρου του από Χώρα του Προγράμματος πριν από την έναρξη της κινητικότητας.

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι:

 • ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας Εταίρου αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές και το οποίο έχει υπογράψει συμφωνία με το ίδρυμα υποδοχής του εταίρου του από Χώρα του Προγράμματος· ή
 • όσον αφορά το προσωπικό το οποίο έχει προσκληθεί να διδάξει σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός (στον οποίο δεν έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση) που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
  • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
  • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
  • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
  • ερευνητικό ινστιτούτο·
  • ίδρυμα·
  • σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης, επίσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)·
  • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
  • ένας φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.
 • Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση:

Ο οργανισμός αποστολής πρέπει να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας Εταίρου αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές και το οποίο έχει υπογράψει συμφωνία με το ίδρυμα υποδοχής του εταίρου του από Χώρα του Προγράμματος·

Ο οργανισμός υποδοχής πρέπει να είναι:

 • ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας Εταίρου αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές και το οποίο έχει υπογράψει συμφωνία με το ίδρυμα υποδοχής του εταίρου του από Χώρα του Προγράμματος· ή
 • οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Βλέπε παραδείγματα στην προηγούμενη σελίδα.

Διάρκεια της δραστηριότητας

Από 2 ημέρες (5 ημέρες από και προς Χώρες Εταίρους) έως 2 μήνες, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού. Για την κινητικότητα μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος οι δύο ημέρες πρέπει να είναι συνεχόμενες. Στην περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού προερχόμενο από εταιρείες, η ελάχιστη διάρκεια κινητικότητας μεταξύ των χωρών του προγράμματος είναι 1 ημέρα.

Κάθε δραστηριότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα (ή ανά οποιαδήποτε συντομότερη περίοδο παραμονής). Εάν η κινητικότητα διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας για μια ημιτελής εβδομάδα θα πρέπει να είναι ανάλογος με τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Ισχύουν οι παρακάτω εξαιρέσεις:

 • Δεν ισχύει ελάχιστο όριο ωρών διδασκαλίας για προσκεκλημένο προσωπικό προερχόμενο από εταιρείες.
 • Αν η δραστηριότητα διδασκαλίας συνδυάζεται με μια δραστηριότητα κατάρτισης κατά τη διάρκεια μιας μεμονωμένης περιόδου στο εξωτερικό, ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα (ή ανά οποιαδήποτε συντομότερη περίοδο παραμονής) μειώνεται σε 4 ώρες.

Τόπος(-οι) της δραστηριότητας

Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να πραγματοποιούν τη δραστηριότητα κινητικότητάς τους σε οποιαδήποτε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο εκτός της χώρας του οργανισμού αποστολής και της χώρας διαμονής του προσωπικού.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία:

 • προσωπικό απασχολούμενο σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος ή Χώρας Εταίρου.
 • προσωπικό από εταιρείες το οποίο έχει προσκληθεί να διδάξει σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο προερχόμενο από οποιαδήποτε εταιρεία, η οποία λειτουργεί σε Χώρα του Προγράμματος ή Χώρα Εταίρο, δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό (στον οποίο δεν έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση) που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων υποψήφιων διδακτόρων).

Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση: προσωπικό απασχολούμενο σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος ή Χώρας Εταίρου.

Πρόσθετες πληροφορίες για την κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για σχέδια κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων περιλαμβάνει 12 κονδύλια για τις διάφορες περιφέρειες του κόσμου, το καθένα εκ των οποίων αφορά διαφορετικό ποσό. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα διαθέσιμα ποσά εντός κάθε κονδυλίου του προϋπολογισμού δημοσιεύονται στους ιστότοπους των Εθνικών Οργανισμών.

Γενικά, τα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη γεωγραφική ισορροπία. Η ΕΕ έχει θέσει έναν συγκεκριμένο αριθμό στόχων που αφορούν τη γεωγραφική ισορροπία και τις προτεραιότητες που πρέπει να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της προγραμματικής περιόδου (2014-2020). Οι στόχοι δεν χρειάζεται να επιτευχθούν από το κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ξεχωριστά, αλλά οι Εθνικοί Οργανισμοί θα λάβουν υπόψη τους εν λόγω στόχους για να διανείμουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Επίσης, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενθαρρύνονται να εργαστούν με εταίρους στις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες Χώρες Εταίρους.

Οι γεωγραφικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2020 είναι οι εξής:

 • Στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, το 25% του προϋπολογισμού πρέπει να χρησιμοποιείται για την οργάνωση της κινητικότητας με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Περιφέρειας. Οι χώρες αυτές είναι οι εξής:
  • Για την Ασία: Αφγανιστάν, Μπανγκλαντές, Καμπότζη, Λάος, Νεπάλ, Μπουτάν και Μιανμάρ·
  • Για τη Λατινική Αμερική: Βολιβία, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα·
 • Το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για την κινητικότητα με την Κίνα και την Ινδία δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού για την Ασία·
 • Ο προϋπολογισμός, αντιστοίχως, που διατίθεται για την κινητικότητα με τη Βραζιλία και το Μεξικό δεν πρέπει να ξεπερνά το 35% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τη Λατινική Αμερική.

Λόγω της αναγκαιότητας να υπάρχει κινητικότητα με τις χώρες στις περιφέρειες 6, 7, 8, 9, 10 και 118, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη των περιφερειών αυτών, η κινητικότητα για φοιτητές σύντομου, πρώτου και δεύτερου κύκλου περιορίζεται σε εισερχόμενη κινητικότητα μόνο από Χώρες Εταίρους προς Χώρες του Προγράμματος9. Η εξερχόμενη κινητικότητα προς τις περιφέρειες αυτές είναι δυνατή μόνο σε επίπεδο διδακτορικού και για το προσωπικό.

Παρόλα αυτά, θα υπάρξουν μερικές εξαιρέσεις για ορισμένες Χώρες του Προγράμματος. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του Εθνικού σας Οργανισμού. 

Τέλος, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι ελεύθερα να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν χρηματοδότηση μόνο για προσωπικό (100%) ή μόνο για φοιτητές (100%) ή και για τα δύο, με την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο συνάδει με ενδεχόμενα δευτερεύοντα κριτήρια, που έχει καθορίσει ο Εθνικός Οργανισμός (βλέπε παρακάτω τμήμα).

Δευτερεύοντα κριτήρια για την κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, που καθορίζουν οι Εθνικοί Οργανισμοί

Εάν τα κονδύλια του προϋπολογισμού για μια συγκεκριμένη Περιφέρεια ή Χώρα Εταίρο είναι περιορισμένα, ένας Εθνικός Οργανισμός μπορεί να προσθέσει ένα ή περισσότερα δευτερεύοντα κριτήρια από τον παρακάτω κατάλογο. Στην περίπτωση που ένας Εθνικός Οργανισμός επιλέξει να χρησιμοποιήσει δευτερεύοντα κριτήρια, η απόφαση αυτή θα δημοσιοποιηθεί πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού.

 • Επίπεδο του κύκλου σπουδών (για παράδειγμα να περιορίσει τις αιτήσεις σε έναν ή δύο κύκλους σπουδών – BA, MA ή Διδακτορικό).
 • Προτίμηση της κινητικότητας μόνο του προσωπικού ή μόνο των φοιτητών.
 • Περιορισμός της διάρκειας των περιόδων κινητικότητας (για παράδειγμα να περιορίσει την κινητικότητα των φοιτητών σε 6 μήνες ή να περιορίσει την κινητικότητα του προσωπικού σε 10 ημέρες).

Κριτήρια χορήγησης για σχέδιο κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος10

Δεν προβλέπεται ποιοτική αξιολόγηση (η ποιότητα έχει αξιολογηθεί κατά το στάδιο της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση ή κατά την επιλογή εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας) και επομένως δεν υπάρχουν κριτήρια χορήγησης.

Κάθε επιλέξιμη αίτηση επιχορήγησης (αφού υποβληθεί στον έλεγχο επιλεξιμότητας) λαμβάνει χρηματοδότηση.

Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:

 • τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας και τους μήνες/τις ημέρες που αφορά η υποβληθείσα αίτηση·
 • τις προηγούμενες επιδόσεις του αιτούντα όσον αφορά τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας, την ποιοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την ορθή οικονομική διαχείριση, εφόσον ο αιτών έχει λάβει παρόμοια επιχορήγηση στο παρελθόν·
 • τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τη δραστηριότητα κινητικότητας.

Κριτήρια χορήγησης για σχέδιο κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων

Οι επιλέξιμες αιτήσεις επιχορήγησης (αφού υποβληθούν στον έλεγχο επιλεξιμότητας) αξιολογούνται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Συνάφεια με τη στρατηγική

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο το προβλεπόμενο σχέδιο κινητικότητας είναι συναφές με τη στρατηγική διεθνοποίησης των συμμετεχόντων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (τόσο στη Χώρα του Προγράμματος όσο και στη Χώρα Εταίρο), καθώς και με το σκεπτικό της επιλογής κινητικότητας προσωπικού και/ή φοιτητών.

Ποιότητα του καθεστώτος συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο ο αιτών οργανισμός έχει προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια σχέδια με ανώτατα ιδρύματα/οργανισμούς στη Χώρα Εταίρο, καθώς και η σαφήνεια της περιγραφής των αρμοδιοτήτων, των ρόλων και των καθηκόντων μεταξύ εταίρων.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της δραστηριότητας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

Η πληρότητα και η ποιότητα των διαδικασιών επιλογής των συμμετεχόντων, η στήριξη που τους παρέχεται και η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας των συμμετεχόντων (ιδιαίτερα στη Χώρα Εταίρο).

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

Ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου στους συμμετέχοντες, στους δικαιούχους, στους οργανισμούς εταίρους, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και η ποιότητα των μέτρων που λαμβάνονται για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου κινητικότητας σε επίπεδο σχολής και ιδρύματος, και πέραν αυτών όπου αλλού είναι σκόπιμο, τόσο στις Χώρες του Προγράμματος όσο και στις Χώρες Εταίρους.

Ο αιτών θα εξηγήσει πώς το σχέδιό του ανταποκρίνεται στα τέσσερα κριτήρια όπως τα αντιλαμβάνεται το ίδιο το ίδρυμα (ή τα ιδρύματα στην περίπτωση αιτήσεων που κατατέθηκαν από κοινοπραξίες) και τα ιδρύματα των Χωρών Εταίρων.

Για να χρηματοδοτηθούν, οι προτάσεις πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 60 βαθμούς συνολικά, και 15 βαθμούς, το ελάχιστο, στο κριτήριο: «Συνάφεια με τη στρατηγική».

Για να κατανεμηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε κάθε περιφέρεια, θα καταρτιστεί κατάλογος με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας με κάθε Χώρα Εταίρο κατά σειρά αξιοκρατικής προτεραιότητας ανά περιφέρεια.

Το ποσό της επιχορήγησης ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:

 • τον αριθμό των περιόδων κινητικότητας και τους μήνες/τις ημέρες που αφορά η υποβληθείσα αίτηση·
 • τον προϋπολογισμό που διατίθεται για κάθε χώρα ή περιφέρεια·
 • τη γεωγραφική ισορροπία σε μια δεδομένη περιφέρεια ή υποπεριφέρεια.

Ο Εθνικός Οργανισμός δύναται να χρηματοδοτήσει την κινητικότητα με Χώρα Εταίρο η οποία εμφανίζεται πιο χαμηλά στον κατάλογο ανά περιφέρεια, σε περίπτωση που είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η γεωγραφική ισορροπία εντός της εν λόγω περιφέρειας, όπως ορίζεται από τους γεωγραφικούς στόχους που αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση που η αίτηση θεωρηθεί υπερβολική σε σχέση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, ο Εθνικός Οργανισμός δεν υποχρεούται να χρηματοδοτήσει όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας που αιτείται μια συγκεκριμένη Χώρα Εταίρος.

Όπου είναι δυνατόν, και πέραν των βασικών κριτηρίων της κατάταξης και της γεωγραφικής ισορροπίας, ο Εθνικός Οργανισμός θα φροντίσει να διανείμει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η κυριαρχία ενός μικρού αριθμού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο Εθνικός Οργανισμός θα καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους, μεγιστοποιώντας τη συμμετοχή τους, χωρίς, όμως, να παραμελεί θέματα ποιότητας, γεωγραφικής ισορροπίας και παράλληλα αποσκοπώντας στον μικρότερο δυνατό κρίσιμο μέγεθος ανά σχέδιο κινητικότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμοσιμότητα του προγράμματος.

Ποια πιστοποίηση χρειάζονται οι αιτούντες για αυτό το σχέδιο κινητικότητας;

Χάρτης Εrasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Η απονομή του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) αποτελεί προαπαιτούμενο για κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται σε Χώρα του Προγράμματος και επιθυμεί να συμμετάσχει σε σχέδιο κινητικότητας για την ανώτατη εκπαίδευση, είτε ως μεμονωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε ως μέλος εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας. Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού– δημοσιεύει ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία θέτει τους αναλυτικούς όρους και τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE). Η εν λόγω πρόσκληση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του εκτελεστικού οργανισμού.

Όσον αφορά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε Χώρα Εταίρο, πρέπει να είναι πιστοποιημένα από τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό πιστοποίησης. Καθώς δεν είναι επιλέξιμα για να λάβουν τον Χάρτη ECHE, πρέπει επιπλέον να έχουν συνάψει συμφωνία με τα ιδρύματα του εταίρου/των εταίρων τους από Χώρες του Προγράμματος, η οποία να εμπεριέχει τις αρχές του Χάρτη ECHE.

Πιστοποίηση κοινοπραξίας κινητικότητας για την ανώτατη εκπαίδευση

Κάθε οργανισμός από Χώρα του Προγράμματος που υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος μιας εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας πρέπει να διαθέτει έγκυρη πιστοποίηση κοινοπραξίας κινητικότητας. Η εν λόγω πιστοποίηση χορηγείται από τον ίδιο Εθνικό Οργανισμό που αξιολογεί την αίτηση χρηματοδότησης των σχεδίων κινητικότητας για την ανώτατη εκπαίδευση. Οι αιτήσεις πιστοποίησης και επιχορήγησης σχεδίων κινητικότητας μπορούν να υποβάλλονται ταυτόχρονα. Ωστόσο, η επιχορήγηση για σχέδια κινητικότητας παρέχεται μόνο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους οργανισμούς που περνούν με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης. Για την απόκτηση πιστοποιητικού κοινοπραξίας κινητικότητας, πρέπει να πληρούνται οι εξής όροι:

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Μια εθνική κοινοπραξία κινητικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση μπορεί να αποτελείται από τους εξής συμμετέχοντες οργανισμούς:

 • ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία έχει απονεμηθεί έγκυρος Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (βλέπε περισσότερες πληροφορίες για τον Χάρτη στην ενότητα «Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση» παραπάνω και στο Παράρτημα I του παρόντος οδηγού)· και
 • κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (βλέπε παραδείγματα επιλέξιμων συμμετεχόντων οργανισμών στην προηγούμενη σελίδα).

Κάθε συμμετέχων οργανισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην ίδια Χώρα του Προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Κάθε επιλέξιμος συμμετέχων οργανισμός μπορεί να ενεργεί ως συντονιστής και να υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

Αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών

Μια εθνική κοινοπραξία κινητικότητας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις επιλέξιμους συμμετέχοντες οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποστολής.

Όλοι οι οργανισμοί που είναι μέλη της εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης για την πιστοποίηση της κοινοπραξίας.

Διάρκεια της πιστοποίησης της κοινοπραξίας

Όλες οι διαδοχικές ετήσιες προσκλήσεις και το αργότερο έως την πρόσκληση του 2020.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για πιστοποίηση έως την 5η Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν το ίδιο έτος.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

Κριτήρια χορήγησης

Η αίτηση για την απόκτηση πιστοποίησης αξιολογείται με βάση τα εξής κριτήρια:

Συνάφεια της κοινοπραξίας

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Συνάφεια της πρότασης σε σχέση με:
 • τους στόχους της δράσης (βλέπε την ενότητα «Ποιοι είναι οι στόχοι ενός σχεδίου κινητικότητας»)·
 • τις ανάγκες και τους στόχους των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία και των επιμέρους συμμετεχόντων.
 • Βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι κατάλληλη για:
 • να παραγάγει υψηλής ποιότητας μαθησιακά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες·
 • να ενισχύσει τις δυνατότητες και το διεθνές πεδίο δράσης των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία·
 • να αποφέρει προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ μέσω των αποτελεσμάτων της, τα οποία δεν θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί μέσα από δραστηριότητες που θα αναπτύσσονταν από μεμονωμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ποιότητα της σύνθεσης της κοινοπραξίας και του καθεστώτος συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Βαθμός στον οποίο:
 • η κοινοπραξία περιλαμβάνει την κατάλληλη σύνθεση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποστολής με –κατά περίπτωση– συμπληρωματικούς συμμετέχοντες οργανισμούς από άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς, οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, την πείρα και την εξειδίκευση που απαιτούνται για να φέρουν σε πέρας με επιτυχία κάθε πτυχή του σχεδίου.
 • ο συντονιστής της κοινοπραξίας έχει προηγούμενη πείρα στη διαχείριση κοινοπραξίας ή παρόμοιου τύπου σχεδίου·
 • η κατανομή των ρόλων, των ευθυνών και των καθηκόντων/πόρων καθορίζεται αναλυτικά και καταδεικνύει τη δέσμευση και την ενεργό συμβολή όλων των συμμετεχόντων οργανισμών·
 • τα καθήκοντα και οι πόροι συγκεντρώνονται και κατανέμονται·
 • οι ευθύνες είναι σαφείς για τα συμβατικά ζητήματα και για τα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης·
 • η κοινοπραξία περιλαμβάνει φορείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη δράση.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Η σαφήνεια, η πληρότητα και η ποιότητα όλων των σταδίων ενός σχεδίου κινητικότητας (προετοιμασία, υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας και παρακολούθηση).
 • Η ποιότητα των πρακτικών διαδικασιών, της διαχείρισης και των τρόπων υποστήριξης (π.χ. ανεύρεση οργανισμών υποδοχής, ανεύρεση των κατάλληλων ενδιαφερομένων, ενημέρωση, γλωσσική και διαπολιτισμική υποστήριξη, παρακολούθηση).
 • Η ποιότητα της συνεργασίας, του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Κατά περίπτωση, η ποιότητα των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, καθώς και η συνεπής χρήση των ευρωπαϊκών μέσων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση.
 • Κατά περίπτωση, η καταλληλότητα των μέτρων για την επιλογή των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες κινητικότητας και για την προώθηση της συμμετοχής μειονεκτούντων ατόμων σε δραστηριότητες κινητικότητας.

Αντίκτυπος και διάδοση

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Ποιότητα των μέτρων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας.
 • Δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου:
 • στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου·
 • στους οργανισμούς και τους ιδιώτες πέραν εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στο σχέδιο, σε θεσμικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή διεθνές επίπεδο.
 • Καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας, τόσο εντός όσο και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών και εταίρων.

Για να επιλεγεί μια αίτηση χορήγησης πιστοποίησης, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώσουν συνολικά τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 50% της ανώτατης βαθμολογίας για κάθε κριτήριο επιχορήγησης.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Τους ειδικότερους κανόνες και τα κριτήρια, καθώς και πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση μπορείτε να αναζητήσετε στο Παράρτημα I του παρόντος οδηγού. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές ενότητες του εν λόγω Παραρτήματος πριν υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη.

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Στο έντυπο της αίτησης, οι αιτούντες -όσον αφορά σχέδια κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης- πρέπει να αναφέρουν τα εξής στοιχεία:

 • τον αριθμό των φοιτητών και των μελών του προσωπικού που πρόκειται να λάβουν μέρος στις δραστηριότητες κινητικότητας·
 • τη συνολική διάρκεια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Με βάση τα ανωτέρω, οι Εθνικοί Οργανισμοί των Χωρών του Προγράμματος χορηγούν ένα ποσό επιχορήγησης στους αιτούντες για την υποστήριξη συγκεκριμένου αριθμού δραστηριοτήτων κινητικότητας, έως τον ανώτατο αριθμό που έχει ζητήσει ο αιτών.

Αν ο αιτών υποβάλλει σχέδια κινητικότητας με χώρες εταίρους, συμπληρώνει ένα χωριστό έντυπο αίτησης, ειδικό για την κινητικότητα από και προς χώρες εταίρους.

Για σχέδια κινητικότητας με χώρες εταίρους παρέχεται χωριστή επιχορήγηση.

Για τη χρηματοδοτική στήριξη αυτών των δραστηριοτήτων, ισχύουν οι εξής κανόνες:

Α) Κανόνες χρηματοδότησης που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Οργανωτικές δαπάνες

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας (εξαιρούνται οι δαπάνες διαβίωσης και μετακίνησης των συμμετεχόντων)

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Σε περίπτωση κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος: έως και τον 100ό συμμετέχοντα: 350 EUR ανά συμμετέχοντα, και από τον 100ό συμμετέχοντα και άνω: 200 EUR ανά επιπλέον συμμετέχοντα

Σε περίπτωση κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων: 350 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην κινητικότητα

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Πρόσθετες δαπάνες που αφορούν άμεσα τους συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες

Πραγματικές δαπάνες

Ως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών, που έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό.

Υπό τον όρο ότι το αίτημα χορήγησης χρηματοδοτικής στήριξης αιτιολογείται επαρκώς σε ειδικό έντυπο αίτησης μετά την επιλογή των συμμετεχόντων

Έκτακτες δαπάνες

Δαπάνες για την παροχή χρηματικής εγγύησης, κατόπιν αίτησης του Εθνικού Οργανισμού.

Σε περίπτωση κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος: υψηλές δαπάνες μετακίνησης συμμετεχόντων

Πραγματικές δαπάνες

Δαπάνες χρηματικής εγγύησης: το 75% των επιλέξιμων δαπανών

Υψηλές δαπάνες μετακίνησης: μέχρι και το 80% των επιλέξιμων δαπανών μετακίνησης

Υπό τον όρο ότι το αίτημα χορήγησης χρηματοδοτικής στήριξης αιτιολογείται επαρκώς σε ειδικό έντυπο αίτησης μετά την επιλογή των συμμετεχόντων

Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών για τον δικαιούχο (ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κοινοπραξίες:

Η επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών καλύπτει κάθε δαπάνη, που πραγματοποιείται από τα ιδρύματα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων στήριξης της –τόσο εισερχόμενης όσο και εξερχόμενης– κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού, με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση στις Χώρες του Προγράμματος, και με τις αρχές του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως αποτυπώνονται στις συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων που συνάπτονται στις περιπτώσεις ιδρυμάτων από Χώρες Εταίρους. Για παράδειγμα:

 • οργανωτικές διαδικασίες με ιδρύματα εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων σε δυνητικούς εταίρους, για τον καθορισμό των όρων των συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων σχετικά με την επιλογή, την προετοιμασία, την υποδοχή και την ενσωμάτωση των μετακινούμενων συμμετεχόντων, καθώς και για την επικαιροποίηση των εν λόγω συμφωνιών·
 • παροχή ενημερωμένων καταλόγων μαθημάτων για τους διεθνείς φοιτητές·
 • παροχή πληροφοριών και βοήθειας σε φοιτητές και προσωπικό·
 • επιλογή φοιτητών και προσωπικού·
 • προετοιμασία των συμφωνιών μάθησης, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης αναγνώριση των εκπαιδευτικών μονάδων των φοιτητών· προετοιμασία και αναγνώριση συμφωνιών κινητικότητας του προσωπικού·
 • γλωσσική και διαπολιτισμική προετοιμασία τόσο των εισερχομένων όσο και των εξερχομένων φοιτητών και μελών του προσωπικού, που συμπληρώνει την ευρωπαϊκή διαδικτυακή υπηρεσία γλωσσικής υποστήριξης·
 • διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των εισερχόμενων μετακινούμενων συμμετεχόντων στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα·
 • εξασφάλιση αποτελεσματικής καθοδήγησης και εποπτείας των μετακινούμενων συμμετεχόντων·
 • ειδικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την ποιότητα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις·
 • διασφάλιση της αναγνώρισης των εκπαιδευτικών μονάδων και των αντίστοιχων ακαδημαϊκών μονάδων, μέσω της έκδοσης αντιγράφων αναλυτικής βαθμολογίας και παραρτημάτων διπλώματος·
 • υποστήριξη της επανένταξης των μετακινούμενων συμμετεχόντων και αξιοποίηση των ικανοτήτων που αποκτούν προς όφελος του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και των ομοτίμων.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο στις Χώρες του Προγράμματος όσο και στις Χώρες Εταίρους δεσμεύονται να τηρούν όλες τις αρχές του Χάρτη διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας κινητικότητα, μεταξύ άλλων: «να διασφαλίζουν ότι οι εξερχόμενοι μετακινούμενοι συμμετέχοντες είναι καλά προετοιμασμένοι για την κινητικότητα, και έχουν, μεταξύ άλλων, αποκτήσει το απαραίτητο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας» και «παρέχουν κατάλληλη γλωσσική υποστήριξη στους εισερχόμενους μετακινούμενους συμμετέχοντες». Τα υπάρχοντα μέσα των ιδρυμάτων μπορούν να αξιοποιούνται για τη γλωσσική κατάρτιση. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής υποστήριξης, σε χαμηλότερο κόστος (ή επειδή αυτή χρηματοδοτείται από άλλους πόρους εκτός της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης) έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν μέρος της επιχορήγησης, που χορηγείται για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών, υπέρ της χρηματοδότησης περισσότερων δραστηριοτήτων κινητικότητας. Ο βαθμός ευελιξίας από αυτή την άποψη καθορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι έχουν τη συμβατική υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι επιδόσεις τους παρακολουθούνται και ελέγχονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη και τις παρατηρήσεις των φοιτητών και του προσωπικού στο εργαλείο κινητικότητας Mobility Tool+, στις οποίες έχουν άμεση πρόσβαση οι Εθνικοί Οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην περίπτωση κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος, η επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών εξαρτάται από τον αριθμό των στηριζόμενων εξερχόμενων μετακινούμενων συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των μετακινούμενων συμμετεχόντων με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας - βλέπε παρακάτω) και των εισερχόμενων μελών του προσωπικού επιχειρήσεων, που διδάσκουν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αποτελεί τον δικαιούχο ή μέλος της εθνικής κοινοπραξίας κινητικότητας. Οι μετακινούμενοι συμμετέχοντες με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας λογίζονται ως στηριζόμενοι μετακινούμενοι συμμετέχοντες, καθώς επωφελούνται από το πλαίσιο κινητικότητας και τις σχετικές οργανωτικές δραστηριότητες. Συνεπώς, η οργανωτική υποστήριξη χορηγείται και σε αυτούς τους συμμετέχοντες.

Στην περίπτωση κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, το κονδύλιο της επιχορήγησης για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των επιχορηγούμενων σχεδίων κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποστηριζόμενων εξερχόμενων μετακινούμενων συμμετεχόντων από τις Χώρες του Προγράμματος και όλων των εισερχόμενων μετακινούμενων συμμετεχόντων από τις Χώρες Εταίρους. Οι μετακινούμενοι συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν καμία επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ για ολόκληρη την περίοδο κινητικότητας μπορούν να λογίζονται ως υποστηριζόμενοι μετακινούμενοι συμμετέχοντες, καθώς επωφελούνται από το πλαίσιο κινητικότητας και τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο οργανωτικής υποστήριξης. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα άτομα που συνοδεύουν συμμετέχοντες κατά τη δραστηριότητά τους στο εξωτερικό και οι πρόσθετες δραστηριότητες κινητικότητας που μπορεί να διοργανωθούν με τη μεταφορά κονδυλίων μεταξύ κατηγοριών του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τις εθνικές κοινοπραξίες κινητικότητας, η επιχορήγηση μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ όλων των εθνικών μελών, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού. Σε περίπτωση κινητικότητας μεταξύ Χωρών Εταίρων και Χωρών του Προγράμματος, η επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών διανέμεται στους ενδιαφερόμενους εταίρους σε αμοιβαία αποδεκτή βάση που συμφωνείται από τα συμμετέχοντα ιδρύματα.

Μετακινούμενοι συμμετέχοντες με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ

Οι φοιτητές και το προσωπικό με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ είναι μετακινούμενοι συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν καμία επιχορήγηση από την ΕΕ για τη μετακίνηση και τη διαβίωσή τους, αλλά κατά τα λοιπά πληρούν όλα τα κριτήρια κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού και επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματα της ιδιότητας του φοιτητή ή του μέλους προσωπικού του προγράμματος Erasmus+. Μπορούν να λαμβάνουν περιφερειακή, εθνική ή άλλου τύπου επιχορήγηση που καλύπτει τις δαπάνες κινητικότητάς τους. Ο αριθμός των μετακινούμενων συμμετεχόντων με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ για το σύνολο της περιόδου κινητικότητας προσμετράται στα στατιστικά στοιχεία του δείκτη επιδόσεων που χρησιμοποιείται για την κατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ μεταξύ των χωρών, τόσο για την κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος όσο και για την κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων.

Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον η σωματική ή πνευματική κατάσταση ή η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια, ώστε η συμμετοχή τους στο σχέδιο/στη δραστηριότητα κινητικότητας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς επιπλέον χρηματοδοτική στήριξη. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουν επιλέξει φοιτητές και/ή μέλη του προσωπικού με ειδικές ανάγκες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιπλέον επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό, προκειμένου να καλύψουν τις συμπληρωματικές δαπάνες για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες κινητικότητας. Επομένως, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες η επιχορήγηση μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά ατομικής επιχορήγησης που αναφέρονται παρακάτω. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα αναρτήσουν στον ιστότοπό τους πληροφορίες για το πώς μπορούν οι φοιτητές και τα μέλη του προσωπικού με ειδικές ανάγκες να ζητήσουν αυτήν την επιπλέον επιχορήγηση.

Επιπλέον χρηματοδότηση για φοιτητές και προσωπικό με ειδικές ανάγκες μπορεί να χορηγηθεί και από άλλες πηγές σε τοπικό, περιφερειακό και/ή εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά τους συνοδούς των φοιτητών και του προσωπικού με ειδικές ανάγκες, δικαιούνται να λάβουν επιπλέον επιχορήγηση βάσει πραγματικών δαπανών.

Κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπογράφοντας τον Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση, δεσμεύεται να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συμμετέχοντες αδιακρίτως. Συνεπώς, οι φοιτητές και το προσωπικό με ειδικές ανάγκες μπορούν να επωφελούνται από τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρει το ίδρυμα υποδοχής στους φοιτητές και το προσωπικό του.

Έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης

Μόνο συμμετέχοντες που δικαιούνται επιχορήγηση για συνήθεις δαπάνες μετακίνησης μπορούν να είναι επιλέξιμοι για έκτακτες δαπάνες, οι οποίες αφορούν υψηλές δαπάνες μετακίνησης:

Οι δικαιούχοι σχεδίων κινητικότητας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική ενίσχυση για τις υψηλές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από την κατηγορία προϋπολογισμού «έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών: βλέπε «Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;»). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων. Από τη στιγμή που απονέμονται, οι έκτακτες δαπάνες για την κάλυψη υψηλού κόστους μετακίνησης αντικαθιστούν τις συνήθεις δαπάνες μετακίνησης.

Άλλες πηγές χρηματοδότησης

Οι φοιτητές και το προσωπικό μπορούν να λαμβάνουν πέραν ή αντί της επιχορήγησης από την ΕΕ (μετακινούμενοι με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ) περιφερειακή, εθνική ή άλλου τύπου επιχορήγηση, την οποία διαχειρίζεται άλλος οργανισμός εκτός του Εθνικού Οργανισμού (π.χ. υπουργείο ή περιφερειακές αρχές). Ο εν λόγω τύπος επιχορήγησης που παρέχεται από άλλες πηγές χρηματοδότησης εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν υπόκειται στα ποσά και στα κατώτατα/ανώτατα όρια που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

Β) Επιχορήγηση για την κινητικότητα φοιτητών

Οι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση από την ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών της μετακίνησης και της διαβίωσής τους κατά την περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Τα συγκεκριμένα ποσά καθορίζονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς, σε συμφωνία με τις Εθνικές Αρχές και/ή τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω. Τα ακριβή ποσά θα δημοσιεύονται στους ιστότοπους των Εθνικών Οργανισμών και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Οι Χώρες του Προγράμματος χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις ομάδες:

Ομάδα 1

Χώρες του Προγράμματος με υψηλότερο κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

Ομάδα 2

Χώρες του Προγράμματος με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Πορτογαλία

Ομάδα 3

Χώρες του Προγράμματος με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος - Κριτήριο 1 - Χώρες αποστολής και υποδοχής του φοιτητή

Η επιχορήγηση της ΕΕ που παρέχεται στους φοιτητές εξαρτάται από τη ροή κινητικότητάς τους και καθορίζεται ως εξής:

 • κινητικότητα προς χώρα με παρόμοιο κόστος διαβίωσης: οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση της ΕΕ μεσαίας κλίμακας·
 • κινητικότητα προς χώρα με υψηλότερο κόστος διαβίωσης: οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση της ΕΕ υψηλότερης κλίμακας·
 • κινητικότητα προς χώρα με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης: οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση της ΕΕ χαμηλότερης κλίμακας.

Τα ποσά που καθορίζονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς θα κυμαίνονται εντός των ακόλουθων ελάχιστων και ανώτατων ορίων:

 • Επιχορήγηση της ΕΕ μεσαίας κλίμακας: η μεσαία κλίμακα, από 220 έως 470 EUR τον μήνα, ισχύει για δραστηριότητες κινητικότητας προς χώρες με παρόμοιο κόστος διαβίωσης: α) από τις χώρες της Ομάδας 1 προς τις χώρες της Ομάδας 1, β) από τις χώρες της Ομάδας 2 προς τις χώρες της Ομάδας 2 και γ) από τις χώρες της Ομάδας 3 προς τις χώρες της Ομάδας 3.
 • Επιχορήγηση ΕΕ υψηλότερης κλίμακας: αντιστοιχεί στη μεσαία κλίμακα που εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό συν τουλάχιστον 50 EUR και κυμαίνεται από 270 έως 520 EUR ανά μήνα. Ισχύει για δραστηριότητες κινητικότητας προς χώρες με υψηλότερο κόστος διαβίωσης: α) από χώρες της Ομάδας 2 προς χώρες της Ομάδας 1 και β) από χώρες της Ομάδας 3 προς χώρες της Ομάδας 1 και της Ομάδας 2.
 • Επιχορήγηση ΕΕ χαμηλότερης κλίμακας: αντιστοιχεί στη μεσαία κλίμακα που εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό μείον 50 EUR τουλάχιστον και κυμαίνεται από 170 έως 420 EUR τον μήνα. Ισχύει για δραστηριότητες κινητικότητας προς χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης: α) από χώρες της Ομάδας 1 προς χώρες της Ομάδας 2 και 3 και β) από χώρες της Ομάδας 2 προς χώρες της Ομάδας 3.

Κατά τον καθορισμό των ποσών που θα ζητούν οι δικαιούχοι στη χώρα τους, οι Εθνικοί Οργανισμοί θα εξετάζουν δύο ειδικά κριτήρια:

 • τη διαθεσιμότητα και το ύψος άλλων πηγών συγχρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, που συμπληρώνουν την επιχορήγηση της ΕΕ·
 • το γενικό επίπεδο ζήτησης των φοιτητών που σκοπεύουν να φοιτήσουν ή να λάβουν κατάρτιση στο εξωτερικό.

Οι Εθνικοί Οργανισμοί μπορούν να παρέχουν ευελιξία στα ανώτατα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα, καθορίζοντας κλίμακες αντί για ποσά σε εθνικό επίπεδο. Η ευελιξία αυτή θα πρέπει να δικαιολογείται εφόσον π.χ. αφορά χώρες στις οποίες η συγχρηματοδότηση είναι διαθέσιμη σε επίπεδο περιφέρειας ή ιδρύματος.

Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος - Κριτήριο 2 - Πρόσθετη στήριξη για ειδικές στοχευμένες ομάδες, δραστηριότητες και χώρες/περιφέρειες αποστολής

Φοιτητές από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες (δεν συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες)

Οι εθνικές αρχές από κοινού με τους Εθνικούς Οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του Erasmus+ σε μια συγκεκριμένη Χώρα του Προγράμματος μπορούν να αποφασίζουν (βάσει μιας επιλογής αποδοχής/εξαίρεσης, ανάλογα με τη στήριξη που ήδη παρέχεται σε εθνικό επίπεδο) ότι όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα τους πρέπει να χορηγούν στους φοιτητές που προέρχονται από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες μια πρόσθετη ενίσχυση (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών), -πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών που παρέχεται από την επιχορήγηση της ΕΕ-, το ποσό της οποίας θα ανέρχεται από 100 έως 200 EUR τον μήνα. Το ακριβές ύψος του ποσού και τα ισχύοντα κριτήρια καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο από τις εθνικές αρχές.

Φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση θα λαμβάνουν συμπληρωματική ενίσχυση, πέραν της επιχορήγησης της ΕΕ, το ποσό της οποίας θα ανέρχεται από 100 έως 200 EUR τον μήνα. Το ακριβές ύψος του ποσού καθορίζεται από τους Εθνικούς Οργανισμούς και/ή τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το επίπεδο της ζήτησης και το ύψος της συγχρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη μορφή κινητικότητας. Σε κάθε περίπτωση, σε όλους τους φοιτητές του ίδιου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πρέπει να παρέχεται το ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμπληρωματική ενίσχυση και/ή συνεισφορά σε είδος που λαμβάνει ενδεχομένως ο φοιτητής από την επιχείρηση υποδοχής. Οι φοιτητές που προέρχονται από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες, οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, δύνανται να λαμβάνουν τη συμπληρωματική ενίσχυση για φοιτητές από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες αντί για τη συμπληρωματική ενίσχυση για πρακτική άσκηση, σε περίπτωση που η τελευταία είναι χαμηλότερη.

Φοιτητές από εξόχως απόκεντρες Χώρες και περιφέρειες του Προγράμματος και από Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ)
Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλει η μεγάλη απόσταση από τις άλλες Χώρες του Προγράμματος, οι φοιτητές από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, την Κύπρο, την Ισλανδία, τη Μάλτα και τις ΥΧΕ, θα λαμβάνουν τα εξής υψηλότερα ποσά ως επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών:

Από

Προς

Ποσό

Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, Κύπρος, Ισλανδία και Μάλτα, Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

Χώρες της Ομάδας 1

770 EUR τον μήνα

Χώρες της Ομάδας 2

720 EUR τον μήνα

Χώρες της Ομάδας 3

670 EUR τον μήνα

Επιπλέον των ανωτέρω ποσών που χορηγούνται για την κάλυψη των ατομικών δαπανών, οι φοιτητές από αυτές τις χώρες θα λαμβάνουν τα εξής συμπληρωματικά ποσά ως ενίσχυση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής τους:

Αποστάσεις ταξιδιού11

Ποσό

10 έως 99 χλμ.:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

500 έως 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

2.000 έως 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

3.000 έως 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

4.000 έως 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

8.000 χλμ. και άνω:

1.500 EUR ανά συμμετέχοντα

Οι συμπληρωματικές ενισχύσεις για πρακτική άσκηση ή για τα άτομα από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες δεν ισχύουν σε αυτή την περίπτωση.

Επίπεδο χρηματοδοτικής στήριξης που καθορίζεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Σε κάθε περίπτωση, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα καλούνται να τηρούν τις ακόλουθες αρχές και τα ακόλουθα κριτήρια κατά τον καθορισμό και/ή τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στο πλαίσιο του ιδρύματός τους:

 • Από τη στιγμή που τα ποσά θα καθοριστούν, θα πρέπει να παραμένουν ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας. Δεν προβλέπεται μείωση ή αύξηση του ύψους της επιχορήγησης κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου κινητικότητας. 
 • Τα ποσά πρέπει να καθορίζονται και/ή να διατίθενται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι αρχές και η μεθοδολογία που περιγράφονται παραπάνω (δηλαδή, σε συνάρτηση με τη ροή κινητικότητας καθώς και με την πρόσθετη ειδική χρηματοδότηση)·
 • Σε όλους τους φοιτητές που μεταβαίνουν στην ίδια ομάδα χωρών για την ίδια μορφή κινητικότητας –σπουδές ή πρακτική άσκηση– (εκτός των φοιτητών από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες ή με ειδικές ανάγκες) πρέπει να παρέχεται το ίδιο ποσό επιχορήγησης.

Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων 

Τα ποσά της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών ορίζονται ως εξής:

Από

Προς

Ποσό

Επιλέξιμες Χώρες Εταίροι

Χώρες του Προγράμματος της Ομάδας 1

900 EUR τον μήνα

Χώρες του Προγράμματος της Ομάδας 2

850 EUR τον μήνα

Χώρες του Προγράμματος της Ομάδας 3

800 EUR τον μήνα

Χώρες του Προγράμματος

Χώρες Εταίροι

700 EUR τον μήνα

Επιπλέον, οι φοιτητές που μετακινούνται προς Χώρες Εταίρους ή προέρχονται από αυτές θα λαμβάνουν τα εξής συμπληρωματικά ποσά ως ενίσχυση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής τους:

Αποστάσεις ταξιδιού12

Ποσό

10 έως 99 χλμ.: 20 EUR ανά συμμετέχοντα

100 έως 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

500 έως 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

2.000 έως 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

3.000 έως 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

4.000 έως 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

8.000 χλμ. και άνω:

1.500 EUR ανά συμμετέχοντα

Πρόσθετη στήριξη για ειδικές στοχευμένες ομάδες, δραστηριότητες και χώρες/περιφέρειες αποστολής

Φοιτητές από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες (δεν συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με ειδικές ανάγκες)

Οι εθνικές αρχές από κοινού με τους Εθνικούς Οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του Erasmus+ σε μια συγκεκριμένη Χώρα του Προγράμματος μπορούν να αποφασίζουν (βάσει μιας επιλογής αποδοχής/εξαίρεσης, ανάλογα με τη στήριξη που ήδη παρέχεται σε εθνικό επίπεδο) ότι όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη χώρα τους πρέπει να χορηγούν στους φοιτητές που προέρχονται από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες μια πρόσθετη ενίσχυση (συμπεριλαμβα­νομένων των προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών), -πέραν της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών που παρέχεται από την επιχορήγηση της ΕΕ-, το ποσό της οποίας θα ανέρχεται από 100 έως 200 EUR τον μήνα. Το ακριβές ύψος του ποσού και τα ισχύοντα κριτήρια καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο από τις εθνικές αρχές.

Γ) Επιχορήγηση για κινητικότητα προσωπικού

Τα μέλη του προσωπικού θα λαμβάνουν ευρωπαϊκή επιχορήγηση για να καλύπτουν τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσής τους κατά τη διαμονή τους στο εξωτερικό, όπως ορίζεται παρακάτω:

Επιλέξιμες δαπάνες

Μηχανισμός χρηματοδότησης

Ποσό

Κανόνας κατανομής

Δαπάνες μετακίνησης

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο της δραστηριότητας μετ’ επιστροφής.

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

Για αποστάσεις μεταξύ 10 και 99 χλμ.: 
20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή13. Ο αιτών πρέπει να δηλώνει την απόσταση ενός ταξιδιού απλής μετάβασης για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης της ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής14.

Για αποστάσεις μεταξύ 100 και 499 χλμ.:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 2.000 και 2.999 χλμ.:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 3.000 και 3.999 χλμ.:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις μεταξύ 4.000 και 7.999 χλμ.:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Για αποστάσεις 8.000 χλμ. και άνω:

1500  EUR ανά συμμετέχοντα

Επιχορήγηση για την κάλυψη

των ατομικών δαπανών

Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη διαβίωση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

Συνεισφορά στο μοναδιαίο κόστος

έως και τη 14η ημέρα της δραστηριότητας: A1.1, για δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος ή Α1.2 για δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων, ανά ημέρα και ανά συμμετέχοντα

+

μεταξύ της 15ης και της 60ής ημέρας της δραστηριότητας: 70% του A1.1, για δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος ή Α1.2 για δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων ανά ημέρα ανά συμμετέχοντα

Ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής κάθε συμμετέχοντα (εφόσον απαιτείται, συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας μετακίνησης πριν από τη δραστηριότητα και μίας ημέρας μετακίνησης μετά τη δραστηριότητα).

Πίνακας Α – Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (ποσά σε ευρώ ανά ημέρα)

Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Τα συγκεκριμένα ποσά κυμαίνονται εντός των ελάχιστων και μέγιστων ορίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Κατά τον καθορισμό των ποσών που θα ζητούν οι δικαιούχοι στη χώρα τους, οι Εθνικοί Οργανισμοί/Εθνικές Υπηρεσίες, σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές, θα εξετάζουν δύο ειδικά κριτήρια:

 • τη διαθεσιμότητα και το ύψος άλλων πηγών συγχρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, που συμπληρώνουν την επιχορήγηση της ΕΕ·
 • το γενικό επίπεδο ζήτησης των μελών προσωπικού που σκοπεύουν να διδάξουν ή να συμμετέχουν σε κατάρτιση στο εξωτερικό.

Για όλες τις χώρες προορισμού πρέπει να ισχύει το ίδιο ποσοστό εντός των αντίστοιχων ορίων. Δεν είναι δυνατό να δοθεί το ίδιο ποσό για όλες τις χώρες προορισμού.

Προσωπικό από Χώρες του Προγράμματος

Προσωπικό από Χώρες Εταίρους

Χώρα υποδοχής

Ελάχιστο-μέγιστο (ανά ημέρα)

Ποσό (ανά ημέρα)

A1.1

A1.2

Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν

80-180

180

 Κάτω Χώρες, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία

70-160

160

Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία

60-140

140

Χώρες Εταίροι

180

Μη επιλέξιμες

Όσον αφορά τις δραστηριότητες κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος, οι Εθνικοί Οργανισμοί/Εθνικές Υπηρεσίες μπορούν να παραχωρούν ευελιξία στα οικεία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθορίζοντας κλίμακες αντί για ποσά σε εθνικό επίπεδο. Η ευελιξία αυτή θα πρέπει να δικαιολογείται εφόσον π.χ. αφορά χώρες στις οποίες η συγχρηματοδότηση είναι διαθέσιμη σε επίπεδο περιφέρειας ή ιδρύματος. Τα ακριβή ποσά θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο κάθε Εθνικού Οργανισμού και ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΞΟΧΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+, ο οποίος απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που προκύπτουν από τις μεγάλες αποστάσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη της Ένωσης κατά την εφαρμογή του προγράμματος, τίθενται ειδικοί κανόνες χρηματοδότησης προκειμένου να υποστηριχθούν οι ακριβές δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, οι οποίες καλύπτονται ανεπαρκώς από τους συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση την συνεισφορά σε ποσά μοναδιαίου κόστους ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού).

Οι δικαιούχοι σχεδίων κινητικότητας θα επιτρέπεται να ζητήσουν χρηματοδοτική ενίσχυση για τις δαπάνες μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη από την κατηγορία του προϋπολογισμού «Έκτακτες δαπάνες» (μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών). Αυτό θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες θα μπορούν να αποδείξουν ότι οι συνήθεις κανόνες χρηματοδότησης (με βάση το μοναδιαίο κόστος ανά ζώνη απόστασης ταξιδιού) δεν καλύπτουν το 70% τουλάχιστον των δαπανών μετακίνησης των συμμετεχόντων.

 • 1. Η παρακολούθηση μαθημάτων σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν μπορεί να θεωρηθεί πρακτική άσκηση.
 • 2. Κάθε πρακτική άσκηση θα θεωρείται «πρακτική άσκηση σε ψηφιακές δεξιότητες» εφόσον ο εκπαιδευόμενος αναπτύσσει δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα από τα εξής: ψηφιακό μάρκετινγκ (π.χ. διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων· ψηφιακό, γραφιστικό, μηχανολογικό ή αρχιτεκτονικό σχέδιο· ανάπτυξη εφαρμογών, λογισμικού, δεσμών ενεργειών ή ιστοτόπων· εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων και δικτύων ΤΠ· ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· ανάλυση, εξόρυξη και απεικόνιση δεδομένων· προγραμματισμός και εκπαίδευση ρομπότ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η γενική υποστήριξη πελατών, η διεκπεραίωση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή οι εργασίες γραφείου δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.
 • 3. Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές: Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_el )· οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικοί Οργανισμοί Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).
 • 4. Η ελάχιστη διάρκεια μιας περιόδου φοίτησης είναι 3 μήνες ή ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο.
 • 5. Προηγούμενη πείρα στο πλαίσιο του προγράμματος LLP-Erasmus και του Προγράμματος Erasmus Mundus συνυπολογίζεται στους 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών.
 • 6. Σε προγράμματα σπουδών ενός κύκλου, όπως η ιατρική, οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας έως και για 24 μήνες.
 • 7. Όσον αφορά παραρτήματα πανεπιστημίων που εξαρτώνται από το μητρικό ίδρυμα και καλύπτονται από τον ίδιο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ως χώρα αποστολής θεωρείται η χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το μητρικό ίδρυμα. Επομένως, δεν είναι δυνατή η διοργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μεταξύ παραρτημάτων πανεπιστημίων και του μητρικού ιδρύματος που καλύπτονται από τον ίδιο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • 8. Ενδεικτικό μόνο. Υπόκειται στις διατάξεις της αναθεωρημένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020.
 • 9. βλέπε ενότητα «Επιλέξιμες χώρες» στο Μέρος Α του παρόντος οδηγού.
 • 10. Αμφίδρομη κινητικότητα
 • 11. Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el). Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγείται ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής.
 • 12. Ανάλογα με την απόσταση ανά συμμετέχοντα. Οι αποστάσεις πρέπει να υπολογίζονται με βάση τον υπολογιστή αποστάσεων που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el). Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγείται ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής.
 • 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_el
 • 14. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο από τη Μαδρίτη (Ισπανία) λάβει μέρος σε μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται στη Ρώμη (Ιταλία), ο αιτών θα πρέπει α) να υπολογίσει την απόσταση Μαδρίτη-Ρώμη (1.365,28 χλμ.)· β) να επιλέξει την κατάλληλη ζώνη απόστασης ταξιδιού (δηλαδή, μεταξύ 500 και 1.999 χλμ.) και γ) να υπολογίσει την επιχορήγηση της ΕΕ που θα συνεισφέρει στα έξοδα μετακίνησης του συμμετέχοντα από τη Μαδρίτη στη Ρώμη μετ’επιστροφής (275 EUR).