Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Mobilitetsprojekt inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom

Vad är syftet med ett mobilitetsprojekt?

Allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsverksamhet är avgörande för att ge människor i alla åldrar de verktyg som behövs för att delta aktivt på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Projekt inom ramen för denna insats främjar gränsöverskridande mobilitet för unga deltagare (studenter, praktikanter, lärlingar och unga) och personal (professorer, lärare, handledare, ungdomsarbetare och personer som arbetar i organisationer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor) med följande syften:

 • Hjälpa unga deltagare att nå sina lärandemål (inhämta kunskaper, färdigheter och kompetenser) som berikar deras personliga utveckling, ökar deras deltagande i samhället som hänsynsfulla och aktiva medborgare samt ökar deras möjlighet att få arbete på den europeiska arbetsmarknaden eller på annat håll.
 • Stödja den professionella utvecklingen hos yrkesverksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor för att skapa innovativa lösningar för och höja kvaliteten i undervisningen och arbetet inom ungdomsområdet i hela Europa.
 • Avsevärt förbättra deltagarnas språkkunskaper.
 • Öka deltagarnas kunskap om och förståelse av andra kulturer och länder, ge dem möjlighet att bygga nätverk av internationella kontakter, delta aktivt i samhället och få en känsla av europeiskt medborgarskap och europeisk identitet.
 • Öka kapaciteten, attraktionskraften och den internationella dimensionen hos organisationer som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, så att de kan erbjuda verksamhet och program som bättre motsvarar de enskildas behov, inom och utanför Europa.
 • Stärka synergieffekter och övergångar mellan formell och icke-formell utbildning, yrkesutbildning, sysselsättning och företagande.
 • Se till att kompetens som skaffas genom studieperioder utomlands får större erkännande.

Denna insats stöder också internationell mobilitet från eller till partnerländer inom högre utbildning och ungdomsfrågor. Insatsen bidrar även till samarbete mellan EU och behöriga partnerländer och avspeglar mål, prioriteringar och principer för EU:s yttre åtgärder, nämligen att

 • öka den europeiska högre utbildningens attraktionskraft och stödja europeiska högskolor i konkurrensen på den globala marknaden för högre utbildning,
 • stödja de prioriteringar som identifieras i meddelandena ”nytt europeiskt samförstånd om utveckling”1 och ”den europeiska högre utbildningen i världen”2;
 • öka internationaliseringen, attraktionskraften, kvaliteten, lika möjligheter att få tillgång till och moderniseringen hos högskolor utanför Europa för att främja utvecklingen i partnerländer,
 • främja mål och principer för utvecklings- och utrikespolitiken, inbegripet nationellt självbestämmande, social sammanhållning, rättvisa, god geografisk balans och mångfald. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt de minst utvecklade länderna samt unga med begränsade möjligheter som har en missgynnad socioekonomisk bakgrund och studerande med särskilda behov.
 • främja icke-formella studier och icke-formellt samarbete inom ungdomsfrågor tillsammans med partnerländer.

Vad är ett mobilitetsprojekt?

Organisationer som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor kommer att få stöd genom programmet Erasmus+ för att genomföra projekt som främjar olika former av mobilitet. Ett mobilitetsprojekt omfattar följande faser:

 • Förberedelse (inbegripet praktiska arrangemang, urval av deltagare, upprättande av avtal med partner och deltagare, språkliga/interkulturella/lärande- och uppdragsrelaterade förberedelser av deltagarna före avresan).
 • Genomförande av mobilitetsaktiviteter.
 • Uppföljning (inbegripet utvärdering av verksamheten, validering och formellt erkännande – när det är aktuellt – av deltagarnas inlärningsresultat under verksamheten, samt spridning och användning av projektets resultat).

En viktig nyhet i Erasmus+ jämfört med många mobilitetsinsatser som fått stöd inom ramen för tidigare europeiska program är att Erasmus+ förstärker det stöd som erbjuds till deltagare i mobilitet när det gäller att förbättra deras språkkunskaper före och under vistelsen utomlands. Europeiska kommissionen inför stegvis ett europeiskt webbaserat språkstöd från och med 2014. Det ger deltagare i längre mobilitetsaktiviteter möjlighet att bedöma sina kunskaper i det språk som de kommer att använda i sina studier eller sitt arbete utomlands och även möjlighet att följa en webbaserad språkkurs för att förbättra sina språkfärdigheter. Deltagare vars färdigheter i undervisningens eller arbetets huvudspråk uppgår till minst B2 kan i mån av tillgång välja att delta i en webbaserad språkkurs på mottagarlandets språk (du hittar mer information om stöd till språkstudier i bilaga I).

Dessutom ger Erasmus+ ett större utrymme än tidigare program till att utveckla mobilitet som involverar partnerorganisationer med olika bakgrund och verksamhet inom olika områden eller socioekonomiska sektorer (t.ex. praktikperioder på företag för universitetsstudenter eller elever vid yrkesutbildningar, icke-statliga organisationer, offentliga organ, lärare i skolor som deltar i kompetensutvecklingskurser i företag eller utbildningscenter, företagsexperter som föreläser eller undervisar vid högskolor osv.).

Ett tredje viktigt innovativt och kvalitetshöjande inslag i mobilitetsverksamheten är att de organisationer som deltar i Erasmus+ kan anordna mobilitetsaktiviteter som ingår i en bredare strategisk ram och som bedrivs på medellång sikt. Genom en enda bidragsansökan som täcker en period på upp till två år kommer samordnaren för ett mobilitetsprojekt att kunna anordna mer mobilitet som ger fler enskilda personer möjlighet att resa utomlands i olika länder. Inom ramen för Erasmus+ kommer de sökande organisationerna därför att kunna utforma sina projekt efter deltagarnas behov, men även anpassa dem till sina egna planer för internationalisering, kapacitetsuppbyggnad och modernisering.

Beroende på profilen för de berörda deltagarna kan följande typer av mobilitetsprojekt få stöd inom ramen för central insats 1 i programmet Erasmus+:

Inom allmän utbildning och yrkesutbildning:

 • Mobilitetsprojekt för högskolestudenter och högskolepersonal.
 • Mobilitetsprojekt för yrkesutbildningselever och yrkesutbildningspersonal.
 • Mobilitetsprojekt för skolpersonal.
 • Mobilitetsprojekt för personal inom vuxenutbildningen.

På ungdomsområdet:

 • Mobilitetsprojekt för ungdomar och personer som arbetar med unga/inom ungdomsområdet.

Mobilitetsprojekt på lång sikt för personal, mobilitetsprojekt på kort och lång sikt för skolelever samt blandade mobilitetsperioder för deltagare i vuxenutbildning kan få stöd inom ramen för programområde 2, Strategiska partnerskap.

I avsnitten nedan finns detaljerad information om kriterierna och villkoren för varje typ av mobilitetsprojekt.