Cuprins
Căutați în ghid

Care Sunt Obiectivele Unui Proiect De Mobilitate?

Care Sunt Obiectivele Unui Proiect De Mobilitate?

Activitățile în domeniile educației, formării și tineretului joacă un rol-cheie prin faptul că furnizează persoanelor de toate vârstele mijloacele necesare pentru a participa activ pe piața muncii și în societate în general. Proiectele din cadrul acestei acțiuni promovează activități de mobilitate transnațională, vizând cursanții (studenți, stagiari, ucenici, tineri) și personalul (cadre didactice universitare, profesori, formatori, lucrători de tineret, precum și persoane care lucrează în cadrul organizațiilor active în domeniul educației, formării și tineretului) și având scopul de:

 • a sprijini cursanții în dobândirea de rezultate ale învățării (cunoștințe, aptitudini și competențe), pentru a-și îmbunătăți dezvoltarea personală, implicarea lor ca cetățeni responsabili și activi în societate  angajare pe piața europeană a muncii și în afara acesteia;
 • a sprijini dezvoltarea profesională a celor care lucrează în domeniile educației, formării și tineretului, pentru a inova și îmbunătăți calitatea predării, formării și activității în domeniul tineretului în întreaga Europă;
 • a consolida în mod considerabil competențele lingvistice ale participanților;
 • a crește în rândul participanților gradul de conștientizare și de înțelegere a altor culturi și țări, oferindu-le posibilitatea de a construi rețele de contacte internaționale, de a participa activ în societate și de a dezvolta un sentiment de cetățenie și de identitate europeană;
 • a crește capacitățile, atractivitatea și dimensiunea internațională a organizațiilor active în domeniile educației, formării și tineretului, astfel încât acestea să fie în măsură să ofere activități și programe care răspund mai bine nevoilor persoanelor, în interiorul și în afara Europei;
 • a consolida sinergiile și tranzițiile între educația formală, non-formală, formarea profesională, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat;
 • a asigura o mai bună recunoaștere a competențelor dobândite în cursul perioadelor de învățare în străinătate.

De asemenea, acțiunea sprijină activitățile de mobilitate internațională din sau către țările partenere în domeniul învățământului superior și al tineretului. Această acțiune contribuie, de asemenea, la cooperarea dintre UE și țările partenere eligibile și reflectă,obiectivele, prioritățile și principiile UE în materie de acțiune externă:

 • să sporească atractivitatea învățământului superior din Europa și să sprijine instituțiile europene de învățământ superior pentru a putea concura pe piața învățământului superior la nivel mondial;
 • să susțină prioritățile identificate în „Noul consens european privind dezvoltarea”1 și în comunicatul „Învățământul superior european în lume”2;
 • să sprijine internaționalizarea, atractivitatea, calitatea, echitatea accesului și modernizarea instituțiilor de învățământ superior din afara Europei, în vederea promovării dezvoltării țărilor partenere;
 • să promoveze obiectivele și principiile de dezvoltare și de politică externă, inclusiv răspunderea la nivel național, coeziunea socială, echitatea, echilibrul geografic corespunzător și diversitatea. O atenție specială va fi acordată țărilor cu cel mai slab nivel de dezvoltare, precum și studenților defavorizați din medii socioeconomice precare și studenților cu nevoi speciale.
 • să promoveze învățarea non-formală și cooperarea în domeniul tineretului cu țările partenere.

Ce Este Un Proiect De Mobilitate?

Organizațiile active în domeniile educației, formării și tineretului vor primi sprijin în cadrul programului Erasmus+ pentru a desfășura proiecte de promovare a diferitelor tipuri de mobilitate. Un proiect de mobilitate va consta în următoarele etape:

 • Pregătirea (inclusiv măsurile practice, selectarea participanților, stabilirea de acorduri cu partenerii și participanții, pregătirea participanților înainte de plecare din punct de vedere lingvistic/intercultural/de învățare în ceea ce privește sarcinile);
 • Punerea în aplicare a activităților de mobilitate;
 • Monitorizarea (inclusiv evaluarea activităților, validarea și recunoașterea oficială – acolo unde este cazul – a rezultatelor învățării participanților în timpul activității, precum și diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului).

O inovație importantă introdusă în programul Erasmus+ comparativ cu multe acțiuni de mobilitate sprijinite în trecut de programele europene este aceea că Erasmus+ consolidează sprijinul acordat participanților la activități de mobilitate pentru îmbunătățirea competențelor lingvistice înaintea și în timpul șederii lor în străinătate. Un serviciu online european de sprijin lingvistic a fi fost introdus treptat de către Comisia Europeană începând cu anul 2014. Serviciul oferă participanților la activitățile de mobilitate pe termen lung posibilitatea de a-și evalua cunoștințele privind limba pe care o vor folosi pentru a studia sau pentru a lucra în străinătate, precum și de a urma un curs de limbă online pentru a-și îmbunătăți competențele. Participanții cu un nivel minim B2 pentru limba principală utilizată la cursuri sau la locul de muncă pot alege să urmeze un curs OLS în limba țării gazdă, dacă există această posibilitate (mai multe detalii despre asistența privind învățarea limbilor străine pot fi găsite în anexa I).

De asemenea, spre deosebire de programele din trecut, programul Erasmus+ oferă mai multe posibilități de elaborare a unor activități de mobilitate care implică organizații partenere din medii diferite și active în diferite domenii sau sectoare socioeconomice (de exemplu, stagii pentru studenți sau pentru cursanții din domeniul educației și formării profesionale în întreprinderi, ONG-uri, organisme publice; cursuri de formare profesională pentru cadrele didactice din școli în întreprinderi sau în centre de formare profesională; cursuri sau activități de formare oferite de experți în afaceri în instituții de învățământ superior, etc.).

Un al treilea element important în ceea ce privește inovarea și calitatea activităților de mobilitate este acela că organizațiile participante la programul Erasmus+ au posibilitatea de a organiza activități de mobilitate într-un cadru strategic mai larg și pe termen mediu. Printr-o singură cerere de grant, care acoperă o perioadă de până la doi ani, coordonatorul unui proiect de mobilitate va fi în măsură să organizeze mai multe activități de mobilitate, permițând multor persoane să se deplaseze în străinătate în diferite țări. Prin urmare, în cadrul programului Erasmus+ organizațiile solicitante vor putea să își conceapă proiectele în conformitate cu nevoile participanților, dar și în conformitate cu planurile interne de internaționalizare, consolidare a capacităților și modernizare.

În funcție de profilul participanților implicați, următoarele tipuri de proiecte de mobilitate sunt sprijinite în cadrul acțiunii-cheie 1 a programului Erasmus+:

în domeniul educației și formării

 • proiect de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul superior;
 • proiect de mobilitate pentru cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale;
 • proiect de mobilitate pentru personalul școlar;
 • proiect de mobilitate pentru personalul din instituțiile de învățământ pentru adulți.

în domeniul tineretului

 • proiect de mobilitate pentru tineret și lucrători de tineret.

Mobilitatea pe termen lung a personalului, mobilitatea pe termen scurt și pe termen lung a elevilor, precum și mobilitatea mixtă a cursanților adulți pot fi sprijinite în cadrul acțiunii-cheie 2 „Parteneriate strategice”.

Secțiunile de mai jos prezintă informații detaliate cu privire la criteriile și la condițiile care se aplică pentru fiecare tip de proiect de mobilitate.