Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Ποιοι είναι οι στόχοι ενός σχεδίου κινητικότητας;

Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο, καθώς εφοδιάζουν τα άτομα κάθε ηλικίας με τα απαραίτητα μέσα για να συμμετάσχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και στην ευρύτερη κοινωνία. Τα σχέδια της συγκεκριμένης δράσης προωθούν τις διακρατικές δραστηριότητες κινητικότητας που στοχεύουν στους εκπαιδευόμενους (φοιτητές, ασκούμενους, μαθητευόμενους, νέους) και στο προσωπικό (καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και άτομα που εργάζονται σε οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας) και έχουν ως σκοπό:

 • την υποστήριξη των εκπαιδευόμενων ως προς την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) με στόχο να βελτιώσουν την προσωπική τους ανάπτυξη, τη συμμετοχή τους στην κοινωνία ως σκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτες και τις δυνατότητες απασχόλησής τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας,αλλά και εκτός αυτής·
 • την υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης όσων εργάζονται στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στον τομέα της νεολαίας, με στόχο να εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα διδασκαλίας, κατάρτισης και εργασίας στον τομέα της νεολαίας σε όλη την Ευρώπη·
 • τη βελτίωση –πρωτίστως– της ικανότητας των συμμετεχόντων στις ξένες γλώσσες·
 • τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχόντων και την εξοικείωσή τους με άλλους πολιτισμούς και άλλες χώρες δίνοντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν δίκτυα διεθνών επαφών, να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία και να αναπτύξουν το αίσθημα ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας·
 • την αύξηση των δυνατοτήτων, της ελκυστικότητας και της διεθνούς διάστασης των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν δραστηριότητες και προγράμματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων, εντός και εκτός Ευρώπης·
 • την ενίσχυση των συνεργειών και των μεταβάσεων μεταξύ τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας·
 • την εξασφάλιση καλύτερης αναγνώρισης των γνώσεων που αποκτώνται στη διάρκεια των περιόδων εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη δράση στηρίζει επίσης δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας από ή προς χώρες εταίρους, στους τομείς της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας. Επίσης, συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και επιλέξιμων Χωρών Εταίρων και αντικατοπτρίζει του στόχους, τις προτεραιότητες και τις αρχές εξωτερικής δράσης της ΕΕ:

 • ενίσχυση της ελκυστικότητας της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και υποστήριξη των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης ώστε να είναι ανταγωνιστικά στην αγορά ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως·
 • υποστήριξη των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση με τίτλο «Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη»1 και «H Ευρωπαϊκή τριτο­βάθμια εκπαίδευση στον κόσμο»2·
 • υποστήριξη των προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» και «H Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο»·
 • στήριξη της διεθνοποίησης, της ελκυστικότητας, της ποιότητας, της ισότιμης πρόσβασης και του εκσυγχρονισμού των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός Ευρώπης, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης των Xωρών Eταίρων·
 • προώθηση των στόχων και των αρχών της αναπτυξιακής και εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων της εθνικής οικειοποίησης, της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας, της δέουσας γεωγραφικής ισορροπίας και ποικιλομορφίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, καθώς και στους μειονεκτούντες φοιτητές από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και στους φοιτητές με ειδικές ανάγκες·
 • προώθηση της μη τυπικής μάθησης και της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας με τις χώρες εταίρους.

Τι είναι το σχέδιο κινητικότητας;

Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας θα λάβουν στήριξη από το πρόγραμμα Erasmus+ για να υλοποιήσουν σχέδια που προωθούν διάφορες μορφές κινητικότητας. Ένα σχέδιο κινητικότητας αποτελείται από τα εξής στάδια:

 • την προετοιμασία (περιλαμβάνει τις πρακτικές διαδικασίες, την επιλογή των συμμετεχόντων, την κατάρτιση συμ­φωνιών με εταίρους και συμμετέχοντες, τη γλωσσική/διαπολιτισμική/μαθησιακή και επιχειρησιακή προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν την αναχώρησή τους)·
 • την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας·
 • την παρακολούθηση (περιλαμβάνει την επικύρωση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, την επίσημη αναγνώριση –κατά περίπτωση– των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων στη διάρκεια της δραστηριότητας, καθώς και τη διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων του σχεδίου).

Μια σημαντική καινοτομία του Erasmus+, σε σύγκριση με πολλές δράσεις κινητικότητας που στηρίχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είναι ότι το Erasmus+ ενισχύει τη στήριξη που λαμβάνουν τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας για τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στην ξένη γλώσσα, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή υπηρεσία γλωσσικής υποστήριξης τέθηκε σταδιακά σε λειτουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2014. Η υπηρεσία παρέχει στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε μεγάλης διάρκειας δραστηριότητες κινητικότητας την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν στις σπουδές ή την εργασία τους στο εξωτερικό, παρακολουθώντας παράλληλα διαδικτυακά προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Οι συμμετέχοντες των οποίων το επίπεδο στην κύρια γλώσσα σπουδών, ή εργασίας είναι τουλάχιστον Β2, έχουν τη δυνατότητα –ανάλογα με τη διαθεσιμότητα– να παρακολουθήσουν μαθήματα της γλώσσας της χώρας υποδοχής μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας γλωσσικής υποστήριξης (OLS) (μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών στο Παράρτημα Ι).

Επιπλέον, το Erasmus+, σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων κινητικότητας, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί εταίροι από διαφορετικά περιβάλλοντα, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία ή σε διαφορετικούς κοινωνικοοικονομικούς τομείς (π.χ. πρακτική άσκηση φοιτητών ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευόμενων ΕΕΚ σε επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιους φορείς· καθηγητές σε σχολεία μετά από προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης σε εταιρείες ή κέντρα κατάρτισης· επιχειρηματικοί εμπειρογνώμονες που παραδίδουν διαλέξεις ή μαθήματα κατάρτισης σε ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο καινοτομίας και ποιότητας των δραστηριοτήτων κινητικότητας είναι ότι οι συμμετέχοντες οργανισμοί στο Erasmus+ έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν δραστηριότητες κινητικότητας σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Μέσω μίας ενιαίας αίτησης επιχορήγησης, που καλύπτει περίοδο ως και δύο ετών, ο συντονιστής ενός σχεδίου κινητικότητας έχει τη δυνατότητα να οργανώνει αρκετές δραστηριότητες κινητικότητας, δίνοντας την ευκαιρία σε πολλά άτομα να μεταβούν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του Erasmus+, οι αιτούντες οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν το σχέδιό τους σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, αλλά και σύμφωνα με τον εσωτερικό τους προγραμματισμό με άξονα τη διεθνοποίηση, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τον εκσυγχρονισμό τους.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, υποστηρίζονται οι εξής τύποι σχεδίων κινητικότητας στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του προγράμματος Erasmus+:

στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης:

 • σχέδιο κινητικότητας για φοιτητές και προσωπικό της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·
 • σχέδιο κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό ΕΕΚ·
 • σχέδιο κινητικότητας για σχολικό προσωπικό·
 • σχέδιο κινητικότητας για το προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στον τομέα της Νεολαίας:

 • σχέδιο κινητικότητας για νέους και για άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας.

Η μεγάλης διάρκειας κινητικότητα του προσωπικού, η μικρής διάρκειας και μεγάλης διάρκειας κινητικότητα των μαθητών, καθώς και η συνδυαστική κινητικότητα των ενήλικων εκπαιδευόμενων υποστηρίζονται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων της Βασικής Δράσης 2.

Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε κατηγορία σχεδίου κινητικότητας.