Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Vad är syftet med Erasmus Mundus gemensamma masterprogram?

Syftet med Erasmus Mundus gemensamma masterprogram (EMJMD) är att

 • främja kvalitetsförbättringar, innovationer, spetskompetens och internationalisering i lärosäten
 • höja kvaliteten i och attraktionskraften hos det europeiska området för högre utbildning och stödja EU:s yttre åtgärder inom högre utbildning genom att erbjuda heltäckande stipendier till de bästa masterstudenterna världen över
 • höja kompetens- och färdighetsnivån hos dem som tar en masterexamen, och särskilt öka den gemensamma masterexamens relevans för arbetsmarknaden, genom ökad delaktighet för arbetsgivare.

I detta avseende väntas Erasmus Mundus gemensamma masterprogram bidra till målen för Europa 2020-strategin och den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020), inbegripet motsvarande riktmärken som fastställs i dessa strategier.

Samtliga programländer som inom ramen för Bolognaprocessen förbundit sig till gemensamma standarder och riktlinjer med avseende på kvalitetssäkring samt till en gemensam examensstruktur och ett gemensamt poängsystem.  Dessa syftar till att säkerställa ömsesidigt förtroende mellan högre utbildningssystem och underlätta internationella utbyten för studenter och utexaminerade, gränsöverskridande samarbeten mellan universitet samt ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och studieperioder utomlands.  I sitt meddelande om ”stärkt europeisk identitet genom utbildning och kultur” har Europeiska kommissionen framhävt sin vision om att det senast 2025 ska finnas ett europeiskt utbildningsområde för ”ett Europa där utbildning, studier och forskning inte hindras av gränser”.  Gränsöverskridande kvalitetssäkring är en viktig faktor för att man ska kunna arbeta mot ett europeiskt utbildningsområde.  Närmare bestämt har det ”europeiska förfarandet för kvalitetssäkring av gemensamma program1”, som antogs av ministerkonferensen med ansvar för Bolognaprocessen, i Jerevan år 2015, utarbetats för att underlätta kvalitetssäkring av sådana program: det fastställer standarder utifrån de överenskomna verktygen för det europeiska området för högre utbildning utan att tillämpa några ytterligare nationella kriterier.  Detta väntas underlätta integrerade strategier för kvalitetssäkring av gemensamma program som verkligen återspeglar dessas gemensamma karaktär.

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram får gärna anta det ”europeiska förfarandet för kvalitetssäkring av gemensamma program” som grund för respektive kurs externa kvalitetssäkring såvida det är tillåtet enligt nationell lagstiftning.

Denna insats stöder även EU:s yttre åtgärder, mål och prioriteringar på området högre utbildning i deras olika aspekter.

Partnerskap mellan Erasmus Mundus och japanska utbildnings-, kultur-, sport-, vetenskap- och teknikministeriets (MEXT) projekt för utbyten mellan universitet (Inter-University Exchange Project, IUEP)

Partnerskapet kommer att samfinansiera tre till fyra projekt som ska främja innovation och kompetens genom gemensamma masterprogram i konsortier som kommer att bestå av minst tre lärosäten i programländer inom Erasmus+ och minst ett lärosäte i Japan. Samtliga förutsättningar som beskrivs nedan gäller för projekt som samfinansieras av partnerskapet, såvida ingenting annat anges.

Det japanska lärosätet måste dessutom ha rätt att utfärda masterexamen och ska utfärda den gemensamma examen eller flera examina tillsammans med minst ett masterutfärdande lärosäte i ett programland.

 

Vad är Erasmus Mundus gemensamma masterprogram?

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram2 är integrerade internationella studieprogram på hög nivå som omfattar 60, 90 eller 120 poäng enligt det europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS-poäng). De ges av internationella konsortier av lärosäten från olika länder och – när så är relevant – andra partner som undervisar eller inte undervisar och som har särskild sakkunskap och särskilt intresse av de studie- eller yrkesområden som det gemensamma programmet omfattar. Det utmärkande för programmen är deras höga grad av ”gemensamhet”/integration3 och det högklassiga akademiska innehåll och metoder som de erbjuder. Det finns inga begränsningar i fråga om akademisk disciplin. På webbplatsen för EU:s programkontor hittar du en lista med de gemensamma masterprogram som finansieras inom Erasmus+. Listan med Erasmus Mundus gemensamma masterprogram (master- och doktorandprogram) från den föregående programperioden finns i Erasmus Mundus-katalogen4.

Alla deltagande lärosäten i programländerna måste ha rätt att utfärda masterexamen, och de motsvarande masterexamina för det gemensamma programmet – som täcker hela studieprogrammet – måste vara vederbörligen ackrediterade av de behöriga nationella myndigheterna i de länder där dessa lärosäten är etablerade. När studenterna har slutfört ett masterprogram måste de få en gemensam examen (dvs. ett enda examensbevis som utfärdas för minst två lärosäten i olika programländer och som är vederbörligen ackrediterade i dessa länder) eller flera examina (dvs. minst två examensbevis som utfärdas av två lärosäten i olika programländer och är vederbörligen ackrediterade i dessa länder). Om det är tillåtet i nationell lagstiftning uppmuntras gemensamma examina, eftersom de representerar en fullständig integration av lärande- och undervisningsprocessen. Utöver de lärosäten i programländerna som utfärdar examina kan även andra partnerlärosäten i partnerländer delta i utfärdandet av gemensamma eller multipla examina.

I ansökningsfasen måste de sökande i sina förslag presentera fullt utvecklade gemensamma studieprogram, som kan starta och utannonseras i hela världen omedelbart efter att de valts ut. Processen för att välja ut gemensamma masterprogram är mycket selektiv med målet att endast stödja de allra bästa förslagen.

I gengäld får utvalda program hög nivå på finansieringen för fyra studentantagningar så att de har möjlighet att väcka uppmärksamhet i världen och förbättra utsikterna för en fortsatt verksamhet.

I avsnitten nedan beskrivs egenskaperna, urvalskriterierna och urvalsvillkoren för nyligen valda masterprogram.

 

Vilken verksamhet får stöd inom denna insats?

Denna insats ska ge stöd till följande typer av verksamhet:

 • Genomförande av ett gemensamt masterprogram som motsvarar 60, 90 eller 120 ECTS-poäng, som anordnas av ett internationellt konsortium av lärosäten och som innefattar deltagande av inbjudna forskare (gästföreläsare) för undervisning, utbildning eller forskning.
 • Tilldelning av stipendier till framstående studenter från hela världen för att de ska kunna gå något av dessa gemensamma masterprogram.

 

Vilken roll har de organisationer som deltar i ett gemensamt masterprogram?

Gemensamma masterprogram tillhandahålls av internationella konsortier som består av lärosäten och – när det är relevant – andra typer av organisationer (t.ex. företag, offentliga organ och forskningsorganisationer) som bidrar till genomförandet av programmet.

Konsortiet ska ha följande sammansättning:

 • Den sökande/samordnaren: Ett lärosäte i ett programland lämnar in ansökan på alla partners vägnar. Om det gemensamma masterprogrammet godkänns kommer den sökande/samordnaren att bli den huvudsakliga mottagaren av EU-bidraget och ska teckna ett bidragsavtal för flera bidragsmottagare på konsortiets vägnar. Samordningen omfattar följande uppgifter:
  • Företräda och agera för de deltagande organisationernas räkning gentemot Europeiska kommissionen.
  • Ta det ekonomiska och rättsliga ansvaret för att hela projektet genomförs korrekt såväl operativt, administrativt som ekonomiskt.
  • Samordna det gemensamma masterprogrammet i samarbete med alla projektpartner.
 • Partner: Examensutfärdande lärosäten som erkänns som sådana av de behöriga myndigheterna i det program- eller partnerland som de är etablerade i och alla privata eller offentliga organisationer som bidrar aktivt till att förbereda, genomföra och utvärdera det gemensamma masterprogrammet. Varje partner måste underteckna en fullmakt som innebär att undertecknaren ger samordnaren rätt att agera i partnerns namn och för dennes räkning under projektets genomförande.
 • Associerade partner (frivilligt): Det gemensamma masterprogrammet kan också gynnas av att associerade partner deltar. Dessa organisationer bidrar indirekt till genomförandet av särskilda uppgifter eller verksamheter eller stöder spridningen av och hållbarheten hos det gemensamma masterprogrammet. Medverkan kan t.ex. ske i form av kunskaps- och kompetensöverföring, tillhandahållande av kompletterande kurser eller uppbackningsmöjligheter för utsändning eller praktik. Från avtalsförvaltningssynpunkt betraktas associerade partner inte som en del av konsortiet eftersom de har en mer begränsad roll i genomförandet av det gemensamma programmet då deras sakkunskap endast utnyttjas vid behov.
 • Anknutna enheter (frivilligt): Organisationer som bidrar till att uppnå projektets mål och verksamheter. Anknutna enheter måste identifieras i bidragsansökan och uppfylla de krav som anges i bilaga III (ordlista) i programhandledningen.

Lärosäten i programdeltagande länder (samt japanska lärosäten för de konsortier som samfinansieras av EU och MEXT) måste fysiskt kunna ta emot programmets studenter och åtminstone utfärda lägsta möjliga antal ECTS-poäng (eller motsvarande japanskt ramverk) för studieperioden vid sin institution.

Samtliga partnerorganisationer från program- och partnerländer måste vid ansökningstillfället kunna identifieras.

Det institutionella engagemang som krävs från alla organisationer som deltar i konsortiet måste vara säkerställt innan de första studenterna antas, för att garantera att de får en solid integrering i och uppbackning av lärosätena. Konsortieavtalet (se riktlinjer och mallar på webbplatsen för EU:s programkontor) är ett avgörande verktyg för detta, och det måste vara undertecknat av alla partnerinstitutioner innan det första stipendieansöknings- och urvalsförfarandet inleds.

Konsortieavtalet måste så exakt som möjligt täcka in alla akademiska, operativa, administrativa och ekonomiska aspekter av genomförandet av det gemensamma masterprogrammet och förvaltningen av stipendierna för programmet. Samma gäller för konsortier som samfinansieras av EU och MEXT.

 

Vilka kriterier används för att bedöma ett gemensamt masterprogram?

Här anger vi de formella kriterier som ett gemensamt masterprogram måste uppfylla för att få bidrag från Erasmus+:

Tilldelningskriterier

Vilka organisationer får delta?

Alla offentliga eller privata organisationer med sina anknutna enheter (i förekommande fall) som är etablerade i ett programland eller i ett partnerland som bidrar direkt och aktivt till genomförandet av ett gemensamt masterprogram.

Det kan till exempel vara

 • lärosäten
 • offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (även sociala företag)
 • offentliga organ på lokal, regional eller nationell nivå
 • icke-vinstdrivande organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer
 • forskningsinstitut

Lärosäten i programländerna måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Det krävs däremot inte för partnerländernas lärosäten.

Lärosäten i programländerna måste vid ansökningstillfället kunna visa att de uppfyller de krav på extern kvalitetssäkring som gäller för det gemensamma programmet i deras jurisdiktion (t.ex. ackreditering eller utvärdering).  Detta kan antingen åstadkommas genom att framgångsrikt ha implementerat det europeiska förfarandet för kvalitetssäkring av gemensamma program (såvida det är tillåtet enligt nationell lagstiftning) eller bygga på enskilda ackrediteringsbeslut för varje nationell del som ingår i Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.

Vem kan ansöka?

Ett lärosäte i ett programland. Lärosätet ansöker å aktuella konsortiums vägnar, inbegripet för konsortier som samfinansieras av EU och MEXT. Filialer till lärosäten i partnerländer som är etablerade i ett programland eller filialer till lärosäten i ett programland som är etablerade i ett partnerland får inte ansöka.

Antal och profil för deltagande organisationer

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram är transnationella och inkluderar partnerlärosäten från minst tre olika programländer.

För konsortier som samfinansieras av EU och MEXT måste åtminstone ett japanskt partnerlärosäte vara med och utses som samordnare för den japanska sidan, utöver aktuella programlands obligatoriska samordnare (sökande).

Antal deltagare

Bidraget för Erasmus Mundus gemensamma masterprogram ska finansiera högst 60 studentstipendier för fyra antagningar).Dessutom kan konsortiet ansöka om upp till tjugoåtta ytterligare stipendier för de fyra antagningarna till målregioner/målländer runtom i världen.

För konsortier som samfinansieras av EU och MEXT kommer högst 32 stipendier att finansieras av EU och högst 32 att finansieras av MEXT.  Dessa konsortier får inte ansöka om ytterligare stipendier till målregioner/målländer.

Plats

Studierna inom det gemensamma masterprogrammet måste genomföras i minst två av de programländer som är företrädda i konsortiet (dvs. minst två utbytesperioder för alla studenter, i annat än det land studenten är bosatt i).

För konsortier som samfinansieras av EU och MEXT måste en av de minst två utbytesperioderna äga rum i Japan och den andra i ett programland som är företrätt i konsortiet.

Projektets varaktighet

Beroende på längden på det gemensamma masterprogrammet (ett till två läsår) och om konsortiet väljer att erbjuda ett förberedande år, ska konsortiet få ett bidragsavtal på minst fyra och högst sex läsår för att finansiera fyra studentantagningar i rad.

Under särskilda omständigheter får ett gemensamt masterprogram förlängas med högst tolv månader, på begäran av den sökande/samordnaren och såvida EU:s programkontor godkänner det. I sådana fall ska det sammanlagda bidraget inte förändras.

Verksamhetens varaktighet

Valfritt förberedande år: ett läsår.

Genomförande av masterprogrammet: fyra antagningar i rad på ett eller två läsår (60/90/120 ECTS-poäng).

Var ska ansökan lämnas?

Till genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) i Bryssel.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 14 februari kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som startar mellan den 1 augusti och den 31 oktober samma år.

Undantag:

När det gäller förslag som är tänkta att samfinansieras inom ramen för partnerskapet mellan EU och MEXT måste du lämna in din bidragsansökan senast den 1 april kl. 12.00 (Bryssels tidszon) för projekt som startar mellan den 1 augusti och den 31 oktober samma år. Samtidigt kommer den japanska samordnaren att tillgängliggöra samma förslag för JSPS (Japan Society for the Promotion of Science).

Hur ansöker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du ska ansöka.

 

De sökande organisationerna kommer också att bedömas enligt uteslutnings- och urvalskriterierna. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 

Ytterligare kriterier för studenter

Målgrupper

Studenter på masternivå som har en första högre examen eller kan uppvisa en erkänd motsvarande utbildningsnivå enligt nationell lagstiftning och praxis i de länder som utfärdar examen får delta.

Studenter som tidigare fått ett stipendium från Erasmus Mundus- programmet får inte ansöka en gång till.

Stipendiaterna får inte utnyttja något annat EU-finansierat stipendieprogram för att följa samma kurs och detta gäller under hela kursperioden.

Minst 75 % av stipendierna5 ska vara öronmärkta för sökande från partnerländer.  Detta gäller inte för konsortier som samfinansieras av EU och MEXT.

Studenterna ska ansöka om stipendier direkt hos valfritt konsortium och genomgå ett urvalsförfarande som organiseras av lärosätena i konsortiet.

Konsortiet ansvarar för urvalet, antagningen och övervakningen av enskilda studenter.

Verksamhetens varaktighet

Stipendiet tilldelas endast för heltidsstudier på någon av masterkurserna och ska täcka hela studieprogrammet.

Plats

Ytterligare studieperioder (t.ex. perioder för forskning, praktik och skrivande av avhandling) utöver minimikravet kan äga rum i andra deltagande organisationer i program- eller partnerländerna på villkor att den berörda verksamheten genomförs under direkt övervakning av något av partnerlärosätena i konsortiet.

Läranderesultat

Studenterna måste ta samtliga ECTS-poäng som ingår i det gemensamma masterprogrammet (60, 90 eller 120). Dessutom måste de för varje obligatorisk studieperiod i minst två programländer (eller, i förekommande fall, ett programland och Japan för konsortier som samfinansieras av EU och MEXT) ta minst 20 ECTS-poäng (för studieprogram på 60 ECTS-poäng) eller 30 ECTS-poäng (för studieprogram på 90 eller 120 ECTS-poäng).

Utbytesperioderna kan inte ersättas av virtuella utbyten (distansundervisning), vilket innebär att studenterna måste vara fysiskt närvarande under hela masterprogrammet. Dessutom kan utbytena inte genomföras vid institutioner utanför konsortiet (dvs. partner och/eller associerade partner).

 

Ytterligare kriterier för personal/forskare/gästföreläsare

Målgrupper

 1. Deltagande organisationers personal
 2. Inbjudna forskare (eller gästföreläsare) från program- och partnerländer. EMJMD-bidraget beviljas till minst fyra inbjudna forskare/gästföreläsare som deltar i det gemensamma masterprogrammet under minst åtta veckor totalt.

Urvalet av inbjudna forskare/gästföreläsare sker i enlighet med konsortiets specifika urvalskriterier och måste skapa påtagligt mervärde för det gemensamma masterprogrammets fullgörande.

 

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högst 40 poäng)

 • Förslagets inslag av gemenskap/integration, utformning och struktur är anpassade och ändamålsenliga så att det gemensamma programmets mål och syften kan uppnås.
 • Förslaget beskriver hur programmet är integrerat i partnerns examenskatalog och definierar de examina som förväntas ges, speciellt utfärdandet av en gemensam examen, ifall den nationella lagstiftningen tillåter det.
 • Det föreslagna masterprogram svarar mot tydligt identifierade behov inom det akademiska området.
 • Förslaget definierar hur masterprogrammet syftar till att öka attraktionskraften hos det europeiska området för högre utbildning och gynna spetskompetens, innovation och konkurrenskraft genom valet av akademiskt område/ämne.
 • Det föreslagna konsortiet är viktigt för internationaliseringen av den högre utbildningen och har skräddarsytts för att maximera fördelarna med student- och personalutbyten.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 20 poäng)

 • Förslaget beskriver det akademiska programmet och läranderesultaten och specificerar hur man kommer att säkerställa akademiskt innehåll av allra högsta klass.
 • Förslaget beskriver de externa och interna utvärderingsmetoderna för det gemensamma masterprogrammet, hur de ska tillämpas i praktiken samt hur bedömningsresultaten ska användas för att granska, uppgradera och förbättra kursens kvalitet.
 • Förslaget definierar hur studentutbytena organiseras och hur de påverkar kursens mål, och innehåller ett utkast till strategi/plan för att effektivt involvera inbjudna forskare/gästföreläsare.
 • Förslaget innehåller en detaljerad beskrivning av all relevant information som lämnas till studenterna och forskarna före inskrivningen vid kursen, samt de tjänster som erbjuds i fråga om stöd till inkvartering, språkutbildning, administrativa formaliteter (t.ex. viseringsstöd) och försäkringar.
 • Förslaget innehåller en tydlig beskrivning av reglerna för kursen och studenternas rättigheter och skyldigheter i fråga om de akademiska, administrativa och ekonomiska aspekterna på genomförandet av det gemensamma masterprogrammet.
 • Förslaget innehåller en beskrivning av den planerade verksamheten och faciliteterna för att se till att studenterna vid det gemensamma masterprogrammet integreras effektivt och får ett nätverk i sin sociokulturella och professionella miljö.
 • Förslaget innehåller en tydlig beskrivning av interaktionen mellan det gemensamma masterprogrammet och aktörer utanför utbildningssektorn när det gäller genomförandet av kursen.

Kvaliteten på projektgruppen och arrangemangen för samarbete

(högst 20 poäng)

 • Förslaget visar tydligt de sakkunskapsområden som finns hos involverade partner/personal och hur dessa kompletterar och skapar mervärde för genomförandet av det gemensamma masterprogrammet. Om tillämpligt beskrivs hur befintliga samarbetsavtal har förbättrats för att uppnå målen för det gemensamma masterprogrammet.
 • Förslaget beskriver varje partners institutionella åtagande, specificerar rollerna och ansvarsområdena i genomförandet av programmet samt sammanfattar mekanismerna för styrelsernas arbete och ledningsverktyg.
 • Förslaget beskriver bland annat gemensamma kriterier, principer och krav för studentansökan, urval och antagning, examination av studenter samt utvärdering av prestation.
 • Förslaget förklarar hur kostnaderna för studenternas deltagande har beräknats och innehåller en beskrivning av hur de ekonomiska resurserna, inklusive kompletterande finansiering, ska mobiliseras, fördelas och förvaltas i partnerskapet.

Effekt och spridning (högst 20 poäng)

 • Förslaget innehåller en övertygande utvecklings- eller hållbarhetsstrategi på medellång eller lång sikt, och gör realistiska prognoser för tiden efter EU:s finansieringsperiod och för metoder att mobilisera andra finansieringskällor för stipendier och självfinansierade studenter.
 • Förslaget förklarar hur det gemensamma masterprogrammet ska ge effekt på institutionell nivå (fakultets- eller universitetsnivå) och hur det kommer att stärka konsortiets parters internationaliseringsstrategi gentemot relevanta intressenter på nationell, europeisk eller internationell nivå.
 • Förslaget beskriver hur det föreslagna gemensamma masterprogrammet uppmuntrar entreprenörskap och initiativförmåga, hur arbetsgivare görs delaktiga i genomförandet av kursen för att förbättra studenternas kompetens och färdigheter och därigenom förbättra anställningsbarheten för utexaminerade.
 • Förslaget beskriver formerna och metoderna för marknadsföring och spridning, dess målgrupper och partnernas konkreta uppgifter i strategin för att öka medvetenheten om det gemensamma masterprogrammet. Planerna för att locka högt kvalificerade studenter från hela världen beskrivs.
 • När det är aktuellt innehåller förslaget en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.

 

Förslagen måste få minst 70 poäng av 100 för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 75 % av det maximala antalet poäng i kategorin ”projektets relevans” (dvs. minst 30 poäng av 40). Vid lika poäng prioriteras projekt som får högst poäng under kriteriet ”projektets relevans”.

För projekt som skickas in till den gemensamma ansökningsprocessen för EU-Japan finns ytterligare vägledning om de tillämpliga tilldelningskriterierna tillgängliga för ansökanden och experter publicerade på ansökningssidan ”EMJMD-partnerskap med Japan”6.

 

Ytterligare stipendier för studenter från målregioner i världen

De sökande kan ansöka om ytterligare stipendier för regioner i partnerländer i världen som finansieras genom följande av EU:s finansieringsinstrument för yttre åtgärder:

 • Instrument för stöd inför anslutningen7
 • Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete8
 • Det europeiska grannskapsinstrumentet9
 • Partnerskapsinstrumentet10
 • Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

De gemensamma masterprogram som föreslås få finansiering kan få upp till 28 ytterligare studentstipendier för hela masterkursen (fyra antagningar). Dessa extra stipendier erbjuds i enlighet med EU:s utrikespolitiska prioriteringar inom högre utbildning och med hänsyn till de berörda partnerländernas olika ekonomiska och sociala utveckling. Konsortierna samfinansieras på grundval av följande nio finansieringsramar:

 • Västra Balkan (region 1)11
 • Länderna i det östliga partnerskapet (region 2).
 • Länderna i södra Medelhavsområdet (region 3).
 • Asien (region 6), där en viss andel av stipendierna tilldelas de minst utvecklade länderna12.
 • Centralasien (region 7), där en viss andel av stipendierna tilldelas låg- eller lägre medelinkomstländer13.
 • Latinamerika (region 8), där en viss andel av stipendierna tilldelas lägre medelinkomstländer14 och där det finns en övre gräns för hur många stipendier som tilldelas Brasilien och Mexiko.
 • Sydafrika (region 10).
 • Afrika, Västindien och länderna i Stillahavsområdet (region 11).
 • Länderna i Gulfstaternas samarbetsråd (region 12).

Stipendier kommer att tilldelas till de Erasmus Mundus gemensamma masterprogram som beviljats finansiering enligt dessas rang i fallande ordning och med hänsyn till den budget som finns till hands.  Med utgångspunkt i det förslag som ligger först kommer begärda totala antal begärda tilläggsstipendier att tilldelas pro-rata till regionala budgetanslag i mån av tillgängliga medel.

 

Ytterligare tilldelningskriterier

Ansökningar som klarar minimigränsen i tilldelningskriteriet ”Projektets relevans” och får sammanlagt minst 70 poäng (den lägsta gränsen för finansiering) kommer att bedömas i fråga om tilldelning av ytterligare stipendier för målregioner utifrån följande ytterligare kriterium. Detta gäller inte för konsortier som samfinansieras av EU och MEXT och som inte får ansöka om ytterligare stipendier.

Projektets relevans i målregionen

(Ja/Nej)

 • Förslaget beskriver de metoder som används för att locka högt kvalificerade studenter från målregionen.
 • Förslaget främjar samarbete med lärosäten och/eller berättigade deltagande organisationer från partnerländer i målregionen. Mervärdet av detta samarbete för det gemensamma masterprogrammet förklaras tydligt.

 

Vad mer behöver jag veta om denna insats?

Du hittar fler obligatoriska kriterier och annan information om den här insatsen i bilaga I till handledningen. Bilagan omfattar

 • villkor för utformningen av gemensamma masterprogram
 • villkor för masterstudenter
 • villkor för övervakning och kvalitetskontroll
 • urvalsförfarande för konsortier för gemensamma masterprogram.

Du bör läsa de relevanta delarna i den bilagan innan du lämnar in din ansökan om bidrag.

 

Katalog för Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

För att bidra till att marknadsföra, lyfta fram och skapa tillgänglighet för de Erasmusstipendier som kommer att erbjudas inom Erasmus Mundus pågående gemensamma masterprogram till de bästa masterstudenterna världen över, ska gemensamma masterprogram läggas in i en webbaserad katalog på webbplatsen för EU:s programkontor.

Katalogen för gemensamma masterprogram ska innehålla alla gemensamma masterprogram som erbjuder Erasmusstipendier för nästa läsår.

Katalogen för gemensamma masterprogram kommer att ge potentiella studenter möjlighet att välja gemensamt masterprogram och ansöka om Erasmusstipendier direkt hos det berörda konsortiet.

 

Vilka regler gäller för finansieringen?

Utvalda masterprogram ska få bidrag genom ett bidragsavtal som täcker ett förberedande år (om de sökande har valt att söka för det förberedande året) och fyra på varandra följande studentantagningar. När det gäller förslag som är tänkta att samfinansieras inom ramen för partnerskapet mellan EU och MEXT kommer det exakta anslaget från budgeten på projektnivå samt stipendiebeloppet och konsortiets förvaltningsavgifter att variera beroende på samfinansieringskällan (EU eller MEXT).

Bidraget för gemensamma masterprogram beräknas enligt följande finansieringsprinciper:

 • Ett bidrag för konsortiets förvaltningskostnader och utbyten för akademisk personal.
 • Ett varierande antal studentstipendier på högst 25 000 euro per år.
 • Ett varierande antal ytterligare studentstipendier på högst 25 000 euro per år för målregioner i världen.

Mer detaljerat ska budgeten för gemensamma masterprogram utarbetas enligt följande regler (i euro):

 

A) Förvaltning av Erasmus Mundus gemensamma masterprogram:

Bidrag till konsortiets förvaltningskostnader och kostnader15 för inbjudna forskare och gästföreläsare

20 000 euro för det valfria förberedande året.

50 000 euro per antagning för gemensamma masterprogram

 

B) Studentstipendier för Erasmus Mundus gemensamma masterprogram:

Stipendierna för gemensamma masterprogram ska innefatta kostnader för studenternas deltagande (inklusive undervisningsavgifter, komplett försäkring och alla andra obligatoriska kostnader som är förknippade med studenternas deltagande i kursen), ett bidrag till studenternas rese- och installationskostnader samt ett traktamente under hela gemensamma masterprogrammet. I tabellen nedan anges närmare uppgifter om beloppen för studentstipendier i gemensamma masterprogram:

Bidrag till kostnader för deltagande

Upp till 9 000 euro per år och stipendiat från ett partnerland16

 

Upp till 4 500 euro per år per stipendiat från ett programland.

 

Alla belopp utöver dessa högsta bidrag måste täckas av de deltagande organisationerna och får inte läggas över på stipendiaten.

Bidrag till rese- och installationskostnader

1 000 euro per år för resekostnader per stipendiat som är bosatt i ett programland.

 

2 000 euro per år för resekostnader + 1 000 euro för installationskostnader per stipendiat som är bosatt i ett partnerland som ligger mindre än 4 000 km från det samordnande lärosätet för det gemensamma masterprogrammet.

 

3 000 euro per år för resekostnader + 1 000 euro för installationskostnader per stipendiat som är bosatt i ett partnerland som ligger minst 4 000 km från det samordnande lärosätet för det gemensamma masterprogrammet.

Bidrag till kostnader för uppehälle

1 000 euro per månad under hela studieprogrammet för det gemensamma masterprogrammet (högst 24 månader). Bidrag till kostnader för uppehälle kommer inte att ges till stipendiater för de perioder under masterprogrammet (studier/forskning/praktik/avhandlingsarbete) som de tillbringar i bosättningslandet och inte heller till stipendiater från ett partnerland för perioder under masterprogrammet som är längre än en termin (dvs. tre månader eller motsvarande 15 ECTS-poäng) och som de tillbringar i något partnerland.

Undantag: tremånadersregeln gäller inte för stipendiater från partnerländerna inom Erasmus Mundus gemensamma masterprogram och IUEP.

 

Beviljande av bidrag

Det faktiska beloppet för de enskilda stipendierna, alternativt det maximala bidragsbeloppet för utvalda projekt, beror på flera faktorer:

 1. Längden på det gemensamma masterprogrammet (60, 90 eller 120 ECTS-poäng).
 2. Deltagandekostnaderna för det gemensamma masterprogrammet som fastställs av konsortiet.
 3. Genomförandet av det valfria förberedande året.
 4. Antalet stipendier i program-/partnerlandet.

Baserat på dessa parametrar kommer bidraget för det förberedande året för det gemensamma masterprogrammet och de fyra studentantagningarna att uppgå till högst 4,4 miljoner euro17. För konsortier som samfinansieras av EU och MEXT är högsta antalet stipendier 64 och det finns inga ytterligare stipendier för särskilda regioner i världen. Följaktligen kommer den ungefärliga maxgränsen för bidraget att vara 3,4 miljoner euro, som kommer att samfinansieras till 50 % av Erasmus+ och till 50 % av MEXT.