Kazalo
Iskanje po vodniku

Skupni magistrski programi Erasmus Mundus

Kakšni so cilji skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus?

Cilji skupnih magistrskih študijev Erasmus Mundus (EMJMD) so:

 • spodbujati izboljšave kakovosti, inovacije, odličnost in internacionalizacijo visokošolskih institucij;
 • okrepiti kakovost in privlačnost evropskega visokošolskega prostora (EHEA) ter podpirati zunanje delovanje EU na področju visokošolskega izobraževanja, tako da se najboljšim študentom magistrskih programov po vsem svetu ponudijo štipendije za celotni študij;
 • izboljšati raven kompetenc in spretnosti diplomantov magistrskega študija, zlasti tako, da bodo skupni magistrski študiji ustrezali trgu dela, s povečanim vključevanjem delodajalcev.

V zvezi s tem bodo EMJMD predvidoma prispevali k ciljem strategije Evropa 2020 in strateškega okvira za izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020), vključno z ustreznimi merili uspešnosti, opredeljenimi v navedenih politikah.

Vse države programa Erasmus+, ki so v okviru bolonjskega procesa zavezane splošnim standardom in smernicam zagotavljanja kakovosti, kot tudi splošnemu sistemu pridobivanja diplome in kreditnemu sistemu.  Te imajo cilj zagotoviti medsebojno zaupanje v sisteme visokošolskega izobraževanja, omogočiti mednarodno mobilnost študentov in diplomantov ter čezmejno sodelovanje med univerzami kot tudi priznavanje kvalifikacij in časa študija v tujini.  V sporočilu "Krepitev evropske identitete z izobraževanjem in kulturo" je Evropska komisija orisala svojo vizijo za evropski izobraževalni prostor do leta 2025 "za Evropo, v kateri učenje, izobraževanje in raziskovanje ne bodo ovirale meje.  Čezmejno zagotavljanje kakovosti je ključni element pri oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora.  Na Bolonjski ministrski konferenci leta 2015 v Erevanu je bil sprejet "Evropski pristop k zagotavljanju kakovosti skupnih programov1", da se zagotovi zunanje zagotavljanje kakovosti programov: ta določa standarde, ki temeljijo na dogovorjenih orodjih EHEA (European Higher Education Area [evropskega visokošolskega prostora]), brez uporabe dodatnih nacionalnih meril.  Pričakuje se, da bo to omogočilo celostne pristope za zagotavljanje kakovosti skupnih programov, ki bodo dejansko odražali skupni karakter.

EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degrees [Skupni magistrski programi Erasmus Mundus]) temeljijo na Evropskem pristopu k zagotavljanju kakovosti skupnih programov kot temelju za zunanje zagotavljanje kakovosti študijskega programa, če to dopušča nacionalna zakonodaja. EMJMD prispevajo k izboljšanju privlačnosti evropskega visokošolskega prostora po vsem svetu ter predstavljajo odličnost in visoko raven integracije skupnih študijskih programov, ki jih izvajajo evropske visokošolske institucije.

Ta ukrep v različnih vidikih podpira tudi zunanje delovanje EU ter cilje in prednostne naloge na področju visokošolskega izobraževanja.

Kaj je skupni magistrski študij Erasmus Mundus?

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (EMJMD) je celosten mednarodni študijski program na visoki ravni, ovrednoten s 60, 90 ali 120 kreditnimi točkami ECTS, ki ga izvaja mednarodni konzorcij visokošolskih institucij in, kadar je to ustrezno, drugi partnerji s področja izobraževanja in/ali drugih področij s posebnim strokovnim znanjem in zanimanjem za študijska/strokovna področja, ki so zajeta v skupni program. Njihove posebnosti so visoka stopnja integracije/skupnega izvajanja2 ter odlične akademske vsebine in metodologija, ki jih nudijo. Glede področij ni nobenih omejitev. Seznam skupnih programov, ki se financirajo v okviru programa Erasmus+, je na voljo na spletišču Izvajalske agencije3.

Vse sodelujoče visokošolske institucije s sedežem v državi Programa morajo biti institucije, ki podeljujejo magistrske diplome. Ob uspešnem zaključku skupnega magistrskega programa EMJMD mora biti podeljena skupna diploma (tj. enotno potrdilo o diplomi, ki je izdano v imenu vsaj dveh visokošolskih institucij iz različnih držav Programa) ali večkratne diplome (tj. vsaj dve potrdili o diplomi, ki ju izdata dve visokošolski instituciji iz različnih držav Programa). Če nacionalna zakonodaja to dovoljuje, se skupne diplome spodbujajo, saj predstavljajo popolno integracijo procesa učenja in poučevanja. Poleg visokošolskih institucij iz držav Programa, ki dodeljujejo diplome, lahko pri podeljevanju skupnih ali večkratnih diplom sodelujejo tudi druge partnerske visokošolske institucije iz partnerskih držav.

Predlogi programov EMJMD morajo ob prijavi predstavljati dokončno razvite skupne študijske programe, ki so pripravljeni na izvajanje in objavo po vsem svetu, takoj ko so izbrani. V tem okviru bo postopek izbora programov EMJMD zelo selektiven, zato da se podpre samo najboljše predloge.

Izbrani programi EMJMD bodo v zameno prejeli visoko raven financiranja za štiri vpise študentov, da bodo lahko okrepili svojo prepoznavnost po vsem svetu in zagotovili svojo trajnost.

Poglavja v nadaljevanju opisujejo značilnosti, pogoje za izbor in financiranje na novo izbranih programov EMJMD.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

Ta ukrep bo podpiral naslednje aktivnosti:

 • izvajanje programa EMJMD, ovrednotenega s 60, 90 ali 120 kreditnimi točkami ECTS, ki ga organizira mednarodni konzorcij visokošolskih institucij s sodelovanjem vabljenih znanstvenikov (gostujoči predavatelji) za namene poučevanja, usposabljanja in/ali raziskovanja;
 • dodeljevanje štipendij odličnim študentom po vsem svetu za njihovo udeležbo v enem od teh programov EMJMD.

Kakšna je vloga organizacij, ki sodelujejo v skupnem magistrskem študiju Erasmus Mundus?

Programe EMJMD izvaja mednarodni konzorcij visokošolskih institucij in, kadar je to ustrezno, druge vrste organizacij (podjetja, javni organi, raziskovalne organizacije itd.), ki prispevajo k izvajanju EMJMD.

Konzorcij EMJMD je sestavljen iz:

 • prijavitelja/koordinatorja: visokošolska institucija s sedežem v državi Programa, ki odda predlog projekta v imenu vseh partnerjev. Ko je EMJMD odobren, prijavitelj/koordinator postane glavni upravičenec nepovratnih sredstev EU in podpiše sporazum o nepovratnih sredstvih za več upravičencev v imenu konzorcija EMJMD. Njegovo koordiniranje zajema naslednje dolžnosti:
  • predstavlja skupino sodelujočih organizacij in deluje v njenem imenu v razmerju do Evropske komisije;
  • nosi finančno in pravno odgovornost za primerno operativno, administrativno in finančno izvajanje celotnega projekta;
  • koordinira EMJMD v sodelovanju z vsemi drugimi partnerji projekta;
 • partnerjev: visokošolske institucije, ki podeljujejo diplome, in jih kot take priznavajo ustrezni organi države Programa ali partnerske države, v kateri imajo te institucije sedež, in kakršne koli zasebne ali javne organizacije, ki aktivno prispevajo k pripravi, izvajanju in ocenjevanju programa EMJMD. Vsak partner mora podpisati mandat (pooblastilo), s katerim podpisnik pooblasti koordinatorja, da med izvajanjem projekta deluje v njegovem imenu;
 • pridruženih partnerjev (izbirno): poleg tega lahko študijski program EMJMD izkoristi tudi sodelovanje s pridruženimi partnerji. Te organizacije posredno prispevajo k izvajanju posebnih nalog/aktivnosti in/ali podpirajo razširjanje in trajnost programa EMJMD. Njihov prispevek je lahko v obliki prenosa spretnosti in znanj, zagotavljanja dopolnilnih programov ali podpiranja možnosti za napotitev ali prakso. Za vprašanja glede upravljanja sporazuma se „pridruženi partnerji“ ne štejejo za del konzorcija EMJMD, ker imajo bolj omejeno vlogo pri izvajanju programa EMJMD, saj se njihovo strokovno znanje uporablja priložnostno;
 • povezanih subjektov (izbirno): organizacije, ki prispevajo k doseganju ciljev in izvajanju aktivnosti projekta. Povezani subjekti morajo biti opredeljeni v vlogi za nepovratna sredstva in morajo izpolnjevati zahteve iz Priloge III (Glosar pojmov) tega vodnika za prijavitelje.

Visokošolske institucije iz držav Programa morajo biti sposobne fizično gostiti študente programa EMJMD in zagotoviti vsaj najmanjše število kreditnih točk ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System [evropski sistem prenašanja kreditnih točk]) za obdobje študija, ki ga študenti preživijo v njihovi instituciji.Vse partnerske organizacije Programa ali partnerskih držav morajo biti identificirane ob prijavi za nepovratna sredstva.

Zahtevana institucionalna zavezanost vseh organizacij, ki sodelujejo v konzorciju EMJMD, mora biti zagotovljena pred vpisom prvih študentov v program EMJMD, da se zagotovita trdna institucionalna vključenost in podpora. Ključni instrument pri tem bo konzorcijski sporazum EMJMD (glej navodila in vzorce, ki so na voljo na spletišču Izvajalske agencije), ki ga morajo podpisati vse partnerske institucije pred začetkom oddaje prvih vlog za štipendijo in postopkom izbora. Ta konzorcijski sporazum EMJMD bo moral čim natančneje zajeti vse akademske, operativne, administrativne in finančne vidike, povezane z izvajanjem in upravljanjem štipendij programa EMJMD.

Kakšna so merila za oceno skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus?

V nadaljevanju so navedena formalna merila, ki jih mora izpolniti EMJMD za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Upravičene sodelujoče organizacije

Sodelujoča organizacija je lahko katera koli javna ali zasebna organizacija s povezanimi subjekti (če obstajajo), ki ima sedež v državi Programa ali partnerski državi, ki neposredno in aktivno prispeva k izvajanju programa EMJMD.

Taka organizacija je lahko na primer:

 • visokošolska institucija (HEI, higher education institution);
 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija,
 • raziskovalni inštitut.

Visokošolska institucija s sedežem v državi Programa mora ob prijavi dokazati, da za skupni program izpolnjuje zahteve zunanjega preverjanja kakovosti v svoji jurisdikciji (npr. akreditacija ali evalvacija). To temelji na uspešni uveljavitvi evropskega pristopa k zagotavljanju kakovosti skupnih programov (če to dopušča nacionalna zakonodaja) ali pa na posameznih odločitvah o akreditaciji za vsako nacionalno komponento v skupnem magistrskem študiju Erasmus Mundus (EMJMD).

Kdo se lahko prijavi?

Visokošolska institucija s sedežem v državi Programa. Visokošolska organizacija se prijavi v imenu konzorcija EMJMD. Podružnice visokošolskih institucij partnerskih držav s sedežem v državi Programa ali podružnice visokošolskih institucij držav Programa s sedežem v partnerski državi niso upravičene do prijave.

Število in profil sodelujočih organizacij

EMJMD je mednarodni program in vključuje partnerske visokošolske institucije iz vsaj treh različnih držav Programa.

Število udeležencev

Iz nepovratnih sredstev EMJMD se bo zagotovil največ 60 študentskih štipendij za štiri vpise. Poleg tega lahko konzorciji EMJMD zaprosijo za največ 28 dodatnih študentskih štipendij za štiri vpise za ciljne regije/države sveta.

Kraj izvajanja

Obdobje študija EMJMD se mora izvajati v vsaj dveh državah Programa, ki sta zastopani v konzorciju (tj. vsaj dve obdobji mobilnosti za vse študente, ki se razlikuje od države prebivališča študenta).

Trajanje projekta

Glede na trajanje EMJMD (od 1 do 2 študijski leti) in odvisno od tega, ali se konzorcij odloči za pripravljalno leto, bo konzorcij prejel sporazum o nepovratnih sredstvih za najmanj 4 in največ 6 študijskih let za financiranje 4 zaporednih vpisov študentov.

V izjemnih primerih se lahko trajanje EMJMD na prošnjo upravičenca in s soglasjem Izvajalske agencije podaljša za največ 12 mesecev. V tem primeru se znesek skupnih nepovratnih sredstev ne spremeni.

Trajanje aktivnosti

Pripravljalno leto (neobvezno): 1 študijsko leto.

Izvajanje programa EMJMD: 4 zaporedni vpisi v 1 do 2 študijskih letih (60/90/120 kreditnih točk ECTS).

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 13. februarja do 17. ure (po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo med 1. avgustom in 31. oktobrom istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glejte del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene tudi z merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Dodatna merila za upravičenost za študente

Upravičeni udeleženci

Študenti na magistrski ravni, ki so pridobili prvo visokošolsko diplomo ali lahko dokažejo priznano enakovredno stopnjo izobrazbe v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso v državah, ki podeljujejo diplome, so upravičeni.

Študenti, ki so predhodno prejeli štipendijo za program EMJMD ali štipendijo za magistrski/skupni doktorski program Erasmus Mundus, niso upravičeni do prijave za dodatno štipendijo v okviru ukrepa EMJMD.

Prejemniki štipendije EMJMD za udeležbo v istem programu EMJMD ne morejo koristiti drugega programa štipendiranja, ki ga financira EU, kar velja za celotno obdobje programa.

Vsaj 75 % štipendij EMJMD4 bo namenjenih kandidatom iz partnerskih držav.

Študenti oddajo vlogo za štipendijo neposredno pri konzorciju EMJMD po svoji izbiri in se udeležijo konkurenčnega postopka izbora, ki ga organizira konzorcij visokošolskih institucij.

Za izbor, zaposlovanje in spremljanje posameznih študentov je odgovoren konzorcij EMJMD.

Trajanje aktivnosti Štipendije za študente se dodelijo izključno za redni vpis na enega od magistrskih programov in krijejo celotno trajanje študijskega programa EMJMD.
Kraj izvajanja Obdobja študija (npr. poučevanje, raziskave, praksa, priprava magistrske naloge), kot razširitev najkrajšega zahtevanega obdobja, se lahko izvajajo v drugih sodelujočih organizacijah v državah Programa ali partnerskih držav, če se zadevne aktivnosti izvajajo pod neposrednim nadzorom ene od partnerskih visokošolskih institucij konzorcija.

Učni izidi

Študenti bodo morali pridobiti vse možne kreditne točke ECTS, ki so zajete v EMJMD (60, 90 ali 120). Poleg tega bodo za vsako obvezno študijsko obdobje v vsaj dveh državah Programa morali pridobiti vsaj 20 kreditnih točk ECTS (za študijske programe s 60 kreditnimi točkami ECTS) ali 30 kreditnih točk ECTS (za študijske programe z 90 ali s 120 kreditnimi točkami ECTS).

Obdobja mobilnosti ni mogoče nadomestiti z virtualno mobilnostjo (učenje na daljavo), saj je potrebna fizična prisotnost študentov za ves čas magistrskega študija. Poleg tega se ne morejo izvajati v institucijah zunaj konzorcija EMJMD (tj. partnerjev in/ali pridruženih partnerjev).

Dodatna merila za upravičenost za osebje/znanstvenike/gostujoče predavatelje

Upravičeni udeleženci
 1. Osebje sodelujočih organizacij;
 2. Povabljeni znanstveniki (/gostujoči predavatelji) iz držav programa in partnerskih držav Najmanj štirje povabljeni znanstveniki/gostujoči predavatelji na vpis morajo skupno vsaj 8 tednov sodelovati v aktivnostih EMJMD.

Povabljeni znanstveniki/gostujoči predavatelji morajo biti izbrani v skladu s posebnimi merili konzorcija za izbor znanstvenikov in prispevati dejansko dodano vrednost za izvajanje EMJMD.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 40 točk):

 • elementi predloga o skupnem izvajanju/integriranju, zasnovi in strukturi (vključno s sestavo konzorcija) so oblikovani tako, da učinkovito dosegajo cilje programa EMJMD;
 • predlog opisuje, kako je EMJMD vključen v katalog študijskih programov pri partnerju, in določa pričakovano izobrazbo, zlasti podelitev skupne izobrazbe EMJMD, če to dovoljuje nacionalna zakonodaja;
 • predlagan EMJMD je odgovor na jasno določene potrebe na študijskem področju;
 • predlog določa, kako namerava EMJMD povečati privlačnost evropskega visokošolskega prostora ter spodbujati odličnost evropskih univerz, inovacije in konkurenčnost z vidika ciljnih študijskih področij/predmetov;
 • predlagan konzorcij EMJMD je zelo pomemben zaradi internacionalizacije visokošolskega izobraževanja in je bil oblikovan, da prinese največ koristi za mobilnost študentov in osebja.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 20 točk):

 • predlog določa študijski program in učne izide ter podrobno opisuje, kako bo zagotovljena odličnost študijske vsebine;
 • predlog podrobno opisuje nabor metod za notranje in zunanje ocenjevanje EMJMD ter pojasnjuje, kako bodo te metode izpeljane v praksi in uporabljene za spremljanje, nadgradnjo in izboljšanje kakovosti programa;
 • predlog določa, kako je organizirana mobilnost študentov in kako prispeva k ciljem programa, ter predstavlja osnutek strategije/načrtovanja za učinkovito vključevanje povabljenih znanstvenikov/gostujočih predavateljev;
 • predlog podrobno pojasni vse pomembne informacije, ki jih študenti/akademsko osebje prejmejo pred vpisom v program, in storitve, ki so na voljo v zvezi s podporo za nastanitev, jezikovno usposabljanje, administrativne formalnosti (npr. podpora za vizume) in zavarovanje;
 • predlog jasno začrta pravila programa ter pravice in obveznosti študentov v zvezi z akademskimi, administrativnimi in finančnimi vidiki izvajanja EMJMD;
 • predlog opisuje predvidene aktivnosti/zmogljivosti za zagotavljanje učinkovitega integriranja/mreženja študentov programa EMJMD v njihovem družbeno-kulturnem in strokovnem okolju;
 • predlog jasno opisuje interakcijo med dejavniki EMJMD in dejavniki izven izobraževanja, ki vplivajo na izvajanje programa.

Kakovost projektne skupine in dogovorov o sodelovanju

(največ 20 točk):

 • predlog jasno prikazuje, kako področja strokovnega znanja sodelujočih partneric/osebja tvorijo dopolnilno ali dodano vrednost teh področij pri izvajanju programa EMJMD. Predlog po potrebi navede, kako so bili obstoječi sporazumi o sodelovanju izboljšani, da bi izpolnili cilje EMJMD;
 • predlog opisuje institucionalno zavezanost vseh partnerjev, določa njihove vloge in naloge pri izvajanju programa EMJMD in orisuje delovne mehanizme vodstvenih organov ter vzpostavljena orodja za upravljanje;
 • predlog med drugim opisuje skupna merila, načela in pogoje za prijavo, izbor in vpis študentov, preverjanje njihovega znanja in oceno njihove uspešnosti;
 • predlog pojasni, kako so bili izračunani stroški udeležbe študentov, ter vsebuje opis, kako se bodo v partnerstvu zbirala, dodeljevala in upravljala finančna sredstva, vključno z dodatnimi sredstvi.

Učinek in razširjanje (največ 20 točk)

 • predlog ponudi prepričljivo srednjeročno/dolgoročno strategijo za razvoj/trajnost in vsebuje realistične napovedi za prihodnost po izteku obdobja evropskega financiranja in načine za mobilizacijo drugih virov financiranja za štipendije in študente samoplačnike;
 • predlog pojasni, kako bo EMJMD ustvarjal učinek na institucionalni ravni (fakultetni/univerzitetni) in kako bo izboljševal/izboljšal strategijo internacionalizacije partnerjev konzorcija in spodbujal njihovo sodelovanje z ustreznimi deležniki na nacionalni/evropski/mednarodni ravni;
 • predlog opisuje, kako predlagan EMJMD spodbuja podjetništvo in smisel za pobudo ter kako bodo v izvajanje programa vključeni delodajalci, da se izboljša kompetence in spretnosti študentov, da se s tem izboljša zaposljivost diplomantov;
 • predlog pojasni vrste in metode mehanizmov obveščanja/razširjanja, svoje ciljne skupine in konkretne naloge partnerjev v zvezi s strategijo osveščanja programa EMJMD. Pojasni, kako namerava privabiti odlične študente iz celega sveta;
 • predlog po potrebi opiše, kako se bo omogočil prost dostop z odprtimi licencami do ustvarjenih gradiv, dokumentov in nosilcev podatkov ter kako se bo o njih obveščalo, in ne vsebuje nesorazmernih omejitev.

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 70 od skupno 100 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 75 % vseh možnih dodeljenih točk v okviru merila za dodelitev „Ustreznost projekta“ (tj. najmanj 30 točk od 40). V primeru ex aequo bodo prednost imeli projekti z največ točkami v skladu z merilom „Ustreznost projekta“.

Dodatne štipendije za študente iz ciljnih regij sveta

Prijavitelji lahko zaprosijo za dodatne štipendije za regije partnerskih držav sveta, ki se financirajo z naslednjimi instrumenti EU za zunanje financiranje:

 • instrumentu za predpristopno pomoč5,
 • instrumenti za razvojno sodelovanje6,
 • Evropski instrument sosedstva7,
 • instrument partnerstva8,
 • Evropski razvojni sklad (ERS).

EMJMD, predlagani za financiranje, lahko v celotnem trajanju magistrskega programa (štirje vpisi) prejmejo največ 28 dodatnih študentskih štipendij. Te dodatne štipendije se ponudijo kot odziv na prednostne naloge zunanje politike EU v zvezi z visokošolskim izobraževanjem ter upoštevajo različne stopnje gospodarskega in družbenega razvoja v zadevnih partnerskih državah. Financirajo se na podlagi devetih regionalnih okvirov spodaj:

 • Zahodni Balkan (regija 1)9;
 • države vzhodnega partnerstva (regija 2);
 • države južnega Sredozemlja (regija 3);
 • Azija (regija 6) s posebno dodelitvijo štipendij najmanj razvitim državam10;
 • osrednja Azija (regija 7) s posebno dodelitvijo štipendij državam z nizkim ali nizkim srednjim dohodkom11;
 • Latinska Amerika (regija 8) s posebno dodelitvijo štipendij državam z nizkim srednjim dohodkom12 in maksimalno dodelitvijo Braziliji/Mehiki;
 • Južna Afrika (regija 10);
 • afriške, karibske in pacifiške države (regija 11) ter
 • države Sveta za sodelovanje v Zalivu (regija 12).

Štipendije bodo dodeljene izbranim EMJMD glede na njihovo razvrstitev v padajočem vrstnem redu, na podlagi razpoložljivega proračuna.  Od predloga, ki je uvrščen na prvo mesto, se skupno zahtevano število dodatnih štipendij dodeli sorazmerno po regionalnih proračunskih ovojnicah in v okviru razpoložljivih sredstev.

Dodatna merila za dodelitev

Predlogi, ki bodo izpolnili minimalni prag merila „Ustreznost projekta“ in prejeli skupaj najmanj 70 točk (splošni prag za financiranje), bodo ocenjeni za dodatne štipendije za ciljne regije na podlagi spodnjega merila.

Ustreznost projekta v ciljnih regijah

(da/ne)

 • V predlogu so opisane metode, ki se uporabljajo za privabljanje zelo nadarjenih študentov iz ciljnih regij.
 • Predlog spodbuja sodelovanje z visokošolskimi institucijami in/ali drugimi upravičenimi sodelujočimi organizacijami iz partnerskih držav v ciljnih regijah. Jasno je pojasnjena dodana vrednost takšnega sodelovanja za program EMJMD.

Kaj je še treba vedeti o tem ukrepu?

Za obvezna merila ter dodatne koristne informacije v zvezi s tem ukrepom glej Prilogo I k temu vodniku. Priloga vključuje:

 • pogoje v zvezi z zasnovo skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus,
 • pogoje v zvezi s študenti magistrskega študija,
 • pogoje v zvezi s spremljanjem in zagotavljanjem kakovosti,
 • postopek izbora konzorcijev EMJMD.

Zainteresirane organizacije naj pred oddajo vloge za finančno podporo skrbno preberejo ustrezna poglavja te priloge.

Katalog skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus

Za spodbujanje promocije, prepoznavnosti in dostopnosti študentskih štipendij Erasmus+, ki se bodo z že potekajočimi programi EMJMD zagotovile za najboljše študente magistrskih študijev po vsem svetu, bodo EMJMD vključeni v spletni katalog na spletišču Izvajalske agencije.

Katalog EMJMD bo oglaševal vse skupne magistrske programe, ki ponujajo štipendije Erasmus+ za naslednje akademsko leto.

Katalog bo omogočil potencialnim študentom, da izberejo želene programe EMJMD in oddajo vlogo za štipendijo Erasmus+ neposredno pri zadevnih konzorcijih.

Kakšna so pravila za dodelitev sredstev?

Izbrani programi EMJMD bodo podprti s sporazumom o nepovratnih sredstvih, ki bo zajel eno pripravljalno leto (če se prijavitelj odloči, da se prijavi za pripravljalno leto) in štiri zaporedne vpise študentov.

Nepovratna sredstva EMJMD se izračunajo v skladu z naslednjimi načeli financiranja:

 • nepovratna sredstva za stroške upravljanja konzorcija in mobilnost akademskega osebja;
 • različno število študentskih štipendij, v višini največ 25 000 EUR na leto, ter
 • različno število dodatnih študentskih štipendij, v višini največ 25 000 EUR na leto za ciljne regije sveta.

Proračun programa EMJMD se podrobno pripravi v skladu z naslednjimi pravili za dodelitev sredstev (v EUR):

A) skupni magistrski program Erasmus Mundus

Prispevek za stroške upravljanja konzorcija in stroške13 povabljenih znanstvenikov in gostujočih predavateljev

20 000 EUR za neobvezno pripravljalno leto.

50 000 EUR na vpis programa EMJMD.

B) Študentske štipendije skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus:

V študentske štipendije EMJMD bodo zajeti stroški udeležbe študentov (vključno s šolnino, kritjem polnega zavarovanja in kakršnih koli drugih obveznih stroškov, povezanih z udeležbo študentov v programu), prispevek za potne stroške ter stroške nastanitve in bivanja študenta za celotno trajanje študijskega programa EMJMD. Podrobnosti o zneskih za študentske štipendije EMJMD so navedene v spodnji preglednici:

Prispevek za stroške udeležbe

Do 9 000 EUR na leto na prejemnika štipendije iz partnerske države14.

Do 4 500 EUR na leto na prejemnika štipendije iz države Programa.

Kakršen koli znesek, ki presega te najvišje zneske prispevkov, morajo kriti sodelujoče organizacije in ga ne smejo zaračunati prejemniku štipendije.

Prispevek za potne stroške in stroške nastanitve

1 000 EUR na leto na prejemnika štipendije, ki prebiva v državi Programa, za potne stroške.

2 000 EUR na leto za potne stroške + 1 000 EUR za stroške nastanitve za prejemnika štipendije, ki prebiva v partnerski državi, ki od koordinatorske visokošolske institucije EMJMD ni oddaljena več kot 4 000 km.

3 000 EUR na leto za potne stroške + 1 000 EUR za stroške nastanitve na prejemnika štipendije, ki prebiva v partnerski državi, ki je od koordinatorske visokošolske institucije EMJMD oddaljena več kot 4 000 km.

Prispevek za stroške bivanja

1 000 EUR na mesec za celotno trajanje študijskega programa EMJMD (največ 24 mesecev). Prejemniki štipendije ne bodo prejeli prispevka za stroške bivanja za obdobja programa EMJMD (študij/raziskave/praksa/priprava magistrske naloge), ki jih preživijo v svoji državi stalnega prebivališča. Prav tako tega prispevka ne bodo prejeli prejemniki štipendije iz partnerske države za obdobja programa EMJMD, ki jih preživijo v kateri koli partnerski državi in ki presegajo obdobje enega trimestra (tj. 3 mesece ali vrednost 15 kreditnih točk ECTS), preživetega v kateri koli partnerski državi.

Dodelitev nepovratnih sredstev

Dejanski znesek posameznih štipendij oziroma najvišji znesek dodeljenih nepovratnih sredstev za izbrane projekte bo odvisen od številnih elementov:

a) trajanja programa EMJMD (60, 90 ali 120 kreditnih točk ECTS);

b) stroškov udeležbe v programu EMJMD, ki jih določijo konzorciji;

c) izvedbe neobveznega pripravljalnega leta;

d) števila štipendij države Programa/partnerske države.

Glede na te parametre bodo nepovratna sredstva za program EMJMD za pripravljalno leto in štiri vpise študentov znašala največ 4,532 milijona EUR .15