Cuprins
Căutați în ghid

Programele de masterat comune Erasmus Mundus

Care sunt obiectivele unui program de masterat comun Erasmus Mundus?

Programele de masterat comune Erasmus Mundus (EMJMD – Erasmus Mundus Joint Master Degrees) vizează:

 • să încurajeze îmbunătățirea calității, inovarea, excelența și internaționalizarea în instituțiile de învățământ superior;
 • să mărească atractivitatea și calitatea Spațiului european al învățământului superior (EHEA) și să sprijine acțiunea externă a UE în domeniul învățământului superior, prin oferirea de burse complete celor mai buni studenți înscriși la masterat la nivel mondial;
 • să îmbunătățească nivelul competențelor și abilităților absolvenților de masterate și, în special, relevanța programelor de masterat comune pentru piața forței de muncă, printr-o implicare sporită a angajatorilor.

În acest sens, se preconizează că programele de masterat comune Erasmus Mundus vor contribui la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și ale Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020), inclusiv a indicatorilor de referință corespunzători stabiliți în aceste politici.

Toate țările participante la programul Erasmus+ s-au angajat prin Procesul de la Bologna să aplice standarde și îndrumări comune pentru asigurarea calității, precum și o structură comună privind ciclurile de studii superioare și sistemul de credite.  Acestea au scopul de a asigura o încredere reciprocă în sistemele de învățământ superior, facilitarea mobilității internaționale a studenților și a absolvenților, cooperarea transfrontalieră între universități, precum și recunoașterea reciprocă a calificărilor și a perioadelor de studii petrecute peste hotare.  În comunicatul „Consolidarea identității europene prin educație și cultură”, Comisia Europeană și-a prezentat în linii generale viziunea pentru un Spațiu Educațional European până în anul 2025, pentru „o Europă în care educația, studiul și cercetarea să nu fie limitate de frontiere.  Asigurarea calității la nivel transfrontalier reprezintă un element esențial pentru crearea unui Spațiu Educațional European.  În special, „Abordarea europeană pentru asigurarea calității programelor comune1”, adoptată în cadrul Conferinței ministeriale Bologna, ce a avut loc în Erevan, în 2015, a fost dezvoltată pentru a facilita asigurarea externă a calității pentru aceste programe: ea definește standardele care au la bază instrumentele convenite ale Spațiului European al Învățământului Superior (SEIS), fără a se aplica criterii naționale suplimentare.  Se anticipează că acest lucru va facilita abordările integrate privind asigurarea calității programelor comune, care reflectă și reproduc fidel caracterul lor comun.

Programele de masterat comun Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degree, PMCEM) sunt invitate să adopte Abordarea europeană pentru asigurarea calității programelor comune, ca bază pentru asigurarea externă a calității cursurilor lor, dacă acest lucru este permis prin legislația națională.

Programele de masterat comune Erasmus Mundus vor contribui la sporirea atractivității Spațiului european al învățământului superior la nivel mondial și la demonstrarea excelenței și a nivelului ridicat de integrare a programelor comune de studii organizate de instituțiile de învățământ superior europene.

Această acțiune sprijină, de asemenea, acțiunile externe, obiectivele și prioritățile UE în domeniul învățământului superior sub diferitele lor aspecte.

Parteneriatele încheiate între Erasmus Mundus și Proiectul de schimb inter-universitar (Inter-University Exchange Project, PSI) al Ministerului Educației, Culturii, Sporturilor, Științei și Tehnologiei (MECSST) din Japonia

Parteneriatul va cofinanța 3-4 proiecte, care vor stimula inovația și excelența în punerea la dispoziție de masterate comune, în consorții compuse din cel puțin 3 instituții de învățământ superior din țările participante la programul Erasmus+ și cel puțin o instituție de învățământ superior din Japonia. Toate condițiile descrise mai jos se aplică proiectelor co-finanțate prin parteneriat, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.

În plus, instituția japoneză de învățământ superior trebuie să aibă dreptul de a elibera diplome de masterat și să acorde diplomele de studii comune sau multiple împreună cu cel puțin o altă instituție de învățământ superior dintr-un stat participant la program care să aibă, la rândul ei, dreptul de a elibera diplome de masterat.

Ce este un program de masterat comun Erasmus Mundus?

Un program de masterat comun Erasmus Mundus (EMJMD)2 este un program internațional integrat de studii de nivel înalt, cu 60, 90 sau 120 de credite ECTS, oferit de un consorțiu internațional alcătuit din instituții de învățământ superior din diferite țări și, acolo unde este cazul, din alți parteneri din domeniul învățământului și/sau din afara acestuia, cu o experiență specifică și cu interese în domeniile de studiu/domeniile profesionale vizate de programul comun. Caracterul lor specific rezidă în nivelul lor ridicat de integrare/caracterul lor „comun” accentuat3 și în excelența conținutului și a metodologiei academice pe care le oferă. Nu există limite din punctul de vedere al disciplinelor. Lista programelor comune finanțate în cadrul programului Erasmus+ poate fi găsită pe site-ul Agenției Executive. Pentru lista programelor comune Erasmus Mundus (masterate și doctorate) finanțate în cadrul programului Erasmus Mundus anterior, consultați Catalogul programului Erasmus Mundus 4.

Toate instituțiile de învățământ superior participante stabilite într-o țară participantă la program trebuie să fie instituții care organizează cursuri de masterat, iar diplomele de masterat EMJMD corespunzătoare, care acoperă întreaga programă de studiu a programului de masterat comun Erasmus Mundus (EMJMD), trebuie să fie acreditate în mod corespunzător (acolo unde este cazul, de către autoritățile naționale competente) în țările în care își au sediul respectivele instituții de învățământ superior. Finalizarea cu succes a programului de masterat comun Erasmus Mundus trebuie să conducă la acordarea fie a unei diplome comune (de exemplu, o diplomă unică, eliberată în numele a cel puțin două instituții de învățământ superior din țări diferite participante la program și acreditate în mod corespunzător în țările respective) fie a mai multor diplome (de exemplu, cel puțin două diplome eliberate de două instituții de învățământ superior din țări diferite participante la program și acreditate în mod corespunzător în țările respective). Este încurajată acordarea de diplome comune, în cazul în care legislația națională permite acest lucru, deoarece acestea reprezintă integrarea completă a procesului de învățare și de predare. În afară de instituțiile de învățământ superior care eliberează diplome din țările participante la program, și alte instituții de învățământ superior partenere din țările partenere pot fi implicate în acordarea de diplome comune sau multiple.

În faza de depunere a cererii de participare, propunerile de programe de masterat comune Erasmus Mundus trebuie să prezinte programe de studii comune pe deplin elaborate, gata să fie puse în aplicare și să fie promovate la nivel mondial, imediat după selectare. În acest context, procesul de selecție a programelor de masterat comune Erasmus Mundus va fi foarte selectiv, pentru a sprijini doar cele mai bune propuneri.

În schimb, programele de masterat comune Erasmus Mundus selectate vor primi niveluri ridicate de finanțare pentru patru sesiuni de admitere, astfel încât să își poată spori vizibilitatea la nivel mondial și să își consolideze perspectivele de durabilitate.

Secțiunile de mai jos descriu natura și condițiile de selecție și de finanțare ale programelor de masterat comune Erasmus Mundus nou selectate.

 

Ce activități sunt sprijinite în cadrul acestei acțiuni?

Acțiunea va sprijini următoarele activități:

 • punerea în aplicare a unui program de masterat comun Erasmus Mundus de 60, 90 sau 120 de credite ECTS, organizat prin intermediul unui consorțiu internațional de instituții de învățământ superior, cu participarea inclusiv a cadrelor didactice universitare invitate (lectori invitați) în scopuri de predare, formare și/sau cercetare;
 • acordarea de burse studenților de elită la nivel mondial pentru a participa la un astfel de program de masterat comun Erasmus Mundus.

 

Care este rolul organizațiilor participante la un program de masterat comun Erasmus Mundus?

Programele de masterat comune Erasmus Mundus sunt organizate de un consorțiu internațional format din instituții de învățământ superior și, dacă este cazul, din alte tipuri de organizații (întreprinderi, organisme publice, organizații de cercetare etc.), care contribuie la punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus.

Consorțiul pentru programul de masterat comun Erasmus Mundus este alcătuit din:

 • Solicitant/coordonator: o instituție de învățământ superior stabilită într-o țară participantă la program, care depune propunerea de proiect în numele tuturor partenerilor. Atunci când se aprobă programul de masterat comun Erasmus Mundus, solicitantul/coordonatorul va deveni principalul beneficiar al grantului UE și va semna un acord de finanțare cu beneficiari multipli în numele consorțiului pentru programul de masterat comun Erasmus Mundus. Rolul său de coordonare constă în următoarele atribuții:
  • reprezintă și acționează în numele unui grup de organizații participante în fața Comisiei Europene;
  • poartă responsabilitatea financiară și juridică pentru punerea în aplicare corectă a întregului proiect la nivel operațional, administrativ și financiar;
  • coordonează programul de masterat comun Erasmus Mundus în colaborare cu toți ceilalți parteneri de proiect.
 • Parteneri: instituții de învățământ superior cu drept de eliberare a diplomelor, recunoscute ca atare de autoritățile competente ale țării participante la program sau ale țării partenere în care acestea își au sediul, precum și orice organizație publică sau privată care contribuie în mod activ la pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea programului de masterat comun Erasmus Mundus. Fiecare partener trebuie să semneze un mandat prin care semnatarul împuternicește coordonatorul să acționeze în numele său și pe răspunderea sa pe durata punerii în aplicare a proiectului.
 • Parteneri asociați (opțional): de asemenea, programul de masterat comun Erasmus Mundus poate beneficia și de implicarea partenerilor asociați. Aceste organizații contribuie indirect la punerea în aplicare a unor sarcini/activități specifice și/sau sprijină diseminarea și durabilitatea programului de masterat comun Erasmus Mundus. O astfel de contribuție poate, de exemplu, să ia forma unui transfer de cunoștințe și de competențe, a unei oferte de cursuri complementare sau a unor posibilități de sprijin pentru detașare sau plasament. În ceea ce privește aspectele legate de gestionare, „partenerii asociați” nu sunt considerați ca făcând parte din consorțiul pentru programul de masterat comun Erasmus Mundus deoarece aceștia au mai curând un rol limitat în implementarea programului de masterat comun Erasmus Mundus, expertiza lor fiind solicitată pe o bază ad-hoc.
 • Entități afiliate (opțional): Organizații care contribuie la realizarea obiectivelor și activităților proiectului. Entitățile afiliate trebuie identificate în cererea de grant și trebuie să îndeplinească cerințele descrise înAnexa III (Glosar de termeni) din Ghidul programului.

IIS din țările participante la program (și IIS din Japonia, pentru consorțiile co-finanțate de UE și MECSST) trebuie să îi poată găzdui fizic pe studenții din cadrul PMCEM și să le asigure cel puțin numărul minim de credite ECTS (sau din cadrul japonez echivalent), pentru perioada de studii petrecută în respectivele instituții.

Toate organizațiile paartenere din țările programului sau țările partenere trebuie cunoscute la momentul depunerii solicitării finanțării.

Înainte de înscrierea primilor studenți la programul de masterat comun Erasmus Mundus, trebuie asigurat angajamentul instituțional necesar al tuturor organizațiilor care participă la consorțiul organizator al programului de masterat comun Erasmus Mundus, pentru a se asigura un sprijin și o integrare instituțională solide. Acordul de consorțiu pentru programe de masterat comune Erasmus Mundus (a se vedea orientările și modelele disponibile pe site-ul Agenției Executive) va fi un instrument-cheie în acest scop și va trebui să fie semnat de către toate instituțiile partenere înainte de lansarea primei cereri de bursă și a procedurii de selecție. Acordul de consorțiu pentru programe de masterat comune Erasmus Mundus va trebui să reglementeze, cât mai precis posibil, toate aspectele academice, operaționale, administrative și financiare legate de punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus și de gestionarea burselor în cadrul programului de masterat comun Erasmus Mundus, inclusiv pentru consorțiile cofinanțate de UE și MECSST.

 

Care sunt criteriile utilizate pentru a evalua un program de masterat comun Erasmus Mundus?

Mai jos sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească un program de masterat comun Erasmus Mundus pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

 

Criterii de eligibilitate

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi orice organizație publică sau privată, cu entitățile sale afiliate (dacă există), cu sediul într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră, care contribuie în mod direct și activ la punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus.

De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • o instituție de învățământ superior (IIS);
 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public de la nivel local, regional sau național;
 • o organizație, o asociație, un ONG nonprofit;
 • un institut de cercetare.

 

Instituțiile de învățământ superior cu sediul într-o țară participantă la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă.

IIS care au sediul într-o țară participantă la program trebuie să poată demonstra în etapa de înaintare a cererii că au îndeplinit cerințele privind asigurarea externă a calității din jurisdicția lor (de ex., acreditare sau evaluare) pentru programul comun.  Acest lucru poate rezulta fie din faptul că au implementat cu succes Abordarea europeană pentru asigurarea calității programelor comune (dacă legislația națională o permite), fie se poate baza pe deciziile individuale de acreditare pentru fiecare componentă națională în temeiul căreia s-a elaborat programul de masterat comun Erasmus Mundus.

Cine poate participa?

O IIS cu sediul într-o țară participantă la program. IIS transmite solicitarea în numele consorțiului organizator de programe de masterat comune Erasmus Mundus, inclusiv pentru consorțiile co-finanțate de UE și MECSST. Sucursalele IIS din țările partenere care au sediul într-o țară participantă la program sau sucursalele IIS din țările participante la program care sunt stabilite într-o țară parteneră nu sunt eligibile pentru a participa.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Un program de masterat comun Erasmus Mundus este transnațional și implică instituții de învățământ superior partenere din cel puțin trei țări diferite participante la program.

Pentru consorțiile co-finanțate de UE și de MECSST, cel puțin o IIS parteneră suplimentară, obligatoriu din Japonia, trebuie inclusă și desemnată drept coordonator pentru partea japoneză,pe lângă coordonatorul obligatoriu din țara participantă la program (candidat).

Numărul de participanți

Grantul pentru programe de masterat comune Erasmus Mundus va finanța maximum 60 de burse pentru studenți, pentru cele patru sesiuni de admitere.  În plus, consorțiile care organizează PMCEM pot solicita maximum 28 de burse studențești suplimentare pentru cele patru sesiuni de admitere, pentru regiunile/țările vizate.

Pentru consorțiile co-finanțate de UE și de MECSST, cel puțin o IIS parteneră suplimentară, obligatoriu din Japonia, trebuie inclusă și desemnată drept coordonator pentru partea japoneză, pe lângă coordonatorul obligatoriu din țara participantă la program (candidat).

Locații

Perioada de studiu aferentă programelor de masterat comune Erasmus Mundus trebuie să se desfășoare în cel puțin două țări participante la program reprezentate în consorțiu (adică, cel puțin două perioade de mobilitate pentru toți studenții, în țări diferite de țara de domiciliu a studentului).

Pentru consorțiile co-finanțate de UE și MECSST, una dintre cele două perioade minime de mobilitate a studenților trebuie să se deruleze în Japonia, iar cealaltă într-o țară participantă la program, reprezentată în consorțiu.

Durata proiectului

În funcție de durata programului de masterat comun Erasmus Mundus (1-2 ani universitari) și în cazul în care consorțiul alege să organizeze un an pregătitor, consorțiul va primi un acord de grant pentru o durată de minimum 4 ani și maximum 6 ani universitari, pentru a finanța 4 sesiuni de admitere consecutive.

În cazuri excepționale, durata unui program de masterat comun Erasmus Mundus poate fi prelungită cu până la maximum 12 luni, la cererea beneficiarului/coordonatorului și cu acordul Agenției Executive. În acest caz, valoarea totală a grantului nu se va modifica.

Durata activității

Anul pregătitor opțional: 1 an universitar.

Punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus: 4 sesiuni consecutive de admitere la cursuri cu durata de 1 până la 2 ani universitari (60/90/120 credite ECTS).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Candidații trebuie să depună cererea de grant până la data  de 14 februarie, ora 12.00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între datele de 1 august și 31 octombrie ale aceluiași an.

Excepție:

Pentru propunerile de cofinanțare aferente parteneriatului UE-MECSST, candidații trebuie să depună cererea de grant până pe 1 aprilie, ora 12.00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între datele de 1 august și 31 octombrie ale aceluiași an. În paralel, coordonatorul japonez va pune la dispoziție aceeași propunere către Societatea Japoneză pentru Promovarea Științelor (SJPS).

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

 

De asemenea, organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

 

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru studenți

Participanți eligibili

Sunt eligibili studenții înscriși la programe de masterat, care au obținut o primă diplomă de învățământ superior sau fac dovada unui nivel de învățământ echivalent recunoscut conform legislației naționale și practicilor din țara care acordă diploma.

Studenții care au obținut anterior o bursă în cadrul programelor PMCEM sau o bursă Erasmus Mundus pentru un curs de masterat/program de doctorat comun nu sunt eligibili pentru a solicita o bursă suplimentară în cadrul acțiunii PMCEM.

Titularii unei burse acordate în baza programelor de masterat comune Erasmus Mundus nu pot beneficia de un alt program de burse finanțate de UE pentru a urma același curs din cadrul programului de masterat comun Erasmus Mundus, acest lucru aplicându-se pe întreaga perioadă a cursului.

Cel puțin 75% din valoarea burselor acordate în cadrul programelor PMCEM5 se va aloca pentru candidații din țările partenere.  Această prevedere nu se aplică în cazul consorțiilor co-finanțate de UE și MECSST.

Studenții vor depune cererea de acordare a bursei direct la consorțiul organizator al programului de masterat comun Erasmus Mundus pentru care optează și se supun unui proces de selecție competitiv organizat de instituțiile de învățământ superior care alcătuiesc consorțiul.

Selecția, recrutarea și monitorizarea fiecărui student intră în sfera de competență a consorțiului care organizează programul de masterat comun Erasmus Mundus.

Durata activității

Bursele studențești sunt acordate exclusiv pentru înscrierea la zi la unul dintre cursurile de masterat și vor acoperi întreaga durată a programului de studii din cadrul programului de masterat comun Erasmus Mundus.

Locații

Perioadele suplimentare de studiu (de exemplu, de cercetare, plasament, pregătirea tezei) care depășesc minimul solicitat pot avea loc în alte organizații participante din țări participante la program sau țări partenere, cu condiția ca activitățile în cauză să fie puse în aplicare sub supravegherea directă a uneia dintre IIS partenere din cadrul consorțiului.

Rezultatele învățării

Studenții trebuie să obțină numărul total de credite ECTS prevăzut de programul de masterat comun Erasmus Mundus (60, 90 sau 120). În plus, pentru fiecare perioadă de studiu obligatorie în cel puțin două țări participante la program, studenții trebuie să obțină cel puțin 20 de credite ECTS (pentru programele de studiu de 60 de credite ECTS) sau 30 de credite ECTS (pentru programele de studiu de 90 sau 120 de credite ECTS).

Perioadele de mobilitate nu pot fi înlocuite cu activități de mobilitate virtuale (învățământ la distanță), ceea ce înseamnă că prezența fizică a studentului este obligatorie pe întreaga durată a programului de masterat. În plus, acestea nu se pot desfășura în instituții din afara consorțiului care organizează programul de masterat comun Erasmus Mundus (care au calitatea de parteneri și/sau parteneri asociați).

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru personal/cursanți/lectori invitați

Participanți elegibili

1) Personalul organizațiilor participante;

2) Cursanți invitați (/lectori invitați) din țările programului și din țări partenere. Grantul Erasmus Mundus va finața cel puțin 4 cursanți/lectori invitați per sesiune, implicați în activitățile programului de masterat comun Erasmus Mundus timp de minim 8 săptămâni în total.

Cursanții/lectorii invitați trebuie selectați conform criteriilor de selecție specifice ale consorțiului pentru cursanți și să aducă în mod concret valoare adăugată programului de masterat comun Erasmus Mundus.

Criterii de atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 40 de puncte)

 • Elementele propunerii referitoare la caracterul „comun”/integrare, la conceperea și la structura proiectelor sunt adaptate și eficace pentru atingerea obiectivelor și a scopurilor programelor de masterat comune Erasmus Mundus;
 • Propunerea descrie modul în care programul de masterat comun Erasmus Mundus este integrat în cataloagele de diplome ale partenerilor și definește diploma/diplomele care vor fi acordate, în special acordarea unei diplome comune, în cazul în care legislația națională permite acest lucru;
 • Programul de masterat comun Erasmus Mundus propus răspunde unor nevoi clar identificate în domeniul academic;
 • Propunerea definește modul în care programul de masterat comun Erasmus Mundus urmărește să sporească atractivitatea Spațiului european al învățământului superior (EHEA) și să stimuleze excelența, inovarea și competitivitatea în ceea ce privește domeniile academice/cursurile vizate;
 • Propunerea de consorțiu pentru programul de masterat comun Erasmus Mundus este extrem de relevantă în ceea ce privește internaționalizarea învățământului superior și a fost concepută cu scopul de a maximiza beneficiile mobilității studenților și a personalului.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 20 de puncte)

 • Propunerea definește programul academic și rezultatele învățării și detaliază modul în care va fi asigurat un conținut academic excelent;
 • Propunerea descrie o serie de metode de evaluare internă și externă a programului de masterat comun Erasmus Mundus, modul în care acestea vor fi puse în practică și utilizate pentru monitorizarea, actualizarea și îmbunătățirea calității cursului;
 • Propunerea definește modul în care este organizată mobilitatea studenților și caracterul esențial al acesteia în raport cu obiectivele cursului și prezintă un proiect de strategie/ planificare pentru o implicare efectivă a cursanților/lectorilor invitați;
 • Propunerea explică în detaliu toate informațiile relevante furnizate studenților/personalului academic înainte de înscrierea la curs, precum și serviciile oferite în ceea ce privește sprijinul pentru cazare, formare lingvistică, formalități administrative (de exemplu, asistență pentru obținerea vizelor) și asigurare;
 • Propunerea evidențiază în mod clar regulile cu privire la curs, precum și drepturile și obligațiile studenților cu privire la aspectele academice, administrative și financiare ale punerii în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus;
 • Propunerea descrie activitățile/facilitățile avute în vedere pentru a asigura eficiența integrării/colaborării prin rețele a studenților înscriși la programul de masterat comun Erasmus Mundus în mediul socio-cultural și profesional al acestora;
 • Propunerea descrie în mod clar interacțiunea dintre programul de masterat comun Erassmus Mundus și actorii non-educaționali pe parcursul implementării cursului.

Calitatea echipei de proiect și a modalităților de cooperare

(maximum 20 de puncte)

 • Propunerea arată în mod clar domeniile de expertiză ale partenerilor implicați/personalului implicat și modul în care aceștia sunt complementari și aduc valoare adăugată pentru punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus. Acolo unde este cazul, propunerea descrie modul în care acordurile de cooperare existente au fost consolidate în vederea atingerii obiectivelor programului de masterat comun Erasmus Mundus;
 • Propunerea descrie angajamentul instituțional al fiecărui partener în punerea în aplicare a programului de masterat comun Erasmus Mundus, specifică rolul și atribuțiile acestora precum și mecanismele de lucru ale organismelor de conducere și instrumentele de gestionare de la fața locului;
 • Propunerea descrie, printre altele, criteriile, principiile și cerințele comune pentru cererile depuse de studenți, cerințele în materie de selecție și admitere, examinarea studenților și evaluarea performanțelor;
 • Propunerea explică modul în care au fost calculate costurile de participare ale studenților și oferă o descriere a modului în care resursele financiare, inclusiv finanțarea complementară, vor fi mobilizate, alocate și gestionate în cadrul parteneriatului.

Impact și diseminare (maximum 20 de puncte)

 • Propunerea prezintă o strategie convingătoare de dezvoltare/durabilitate pe termen mediu/lung și face previziuni realiste pentru viitor, inclusiv pentru perioada de după expirarea finanțării de către UE și modalități de mobilizare a altor surse de finanțare pentru burse și pentru studenții care se autofinanțează;
 • Propunerea explică modul în care programul de masterat comun Erasmus Mundus va genera un impact la nivel instituțional (facultate/universitate) și cum va consolida strategia de internaționalizare a partenerilor în cadrul consorțiului și va facilita contactul acestora cu părțile interesate relevante la nivel național/european/internațional;
 • Propunerea descrie modul în care programul de masterat comun Erasmus Mundus respectiv încurajează antreprenoriatul și spiritul de inițiativă, descrie modul în care angajatorii vor fi implicați în implementarea cursului, cu scopul de a îmbunătăți competențele și aptitudinile studenților și, prin urmare, de a spori capacitatea de inserție profesională a absolvenților;
 • Propunerea descrie tipurile și metodele mecanismelor de promovare/diseminare, grupurile-țintă, precum și sarcinile concrete ale partenerilor în strategia de creștere a gradului de sensibilizare față de programul de masterat comun Erasmus Mundus. Propunerea explică modul în care programul de masterat comun Erasmus Mundus intenționează să atragă studenți de elită din întreaga lume;
 • Dacă este cazul, propunerea descrie modul în care materialele, documentele și mijloacele produse vor fi puse la dispoziție în mod gratuit și promovate prin intermediul licențelor deschise și nu conține limitări disproporționate.

 

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte dintr-un total de 100. De asemenea, acestea trebuie să acumuleze cel puțin 75 % din numărul maxim de puncte alocate pentru criteriul de atribuire „Relevanța proiectului” (adică minimum 30 de puncte din 40). În caz de egalitate, se va acorda prioritate proiectelor cu cel mai ridicat scor pentru criteriul „Relevanța proiectului”.

În cazul proiectelor transmise pentru apelul comun UE-Japonia, candidații și experții au la dispoziție îndrumări suplimentare privind criteriile de atribuire aplicabile, care sunt publicate pe o pagină dedicată privind apelul „PMCEM - Parteneriatul cu Japonia”6.

Burse suplimentare pentru studenții din regiuni-țintă ale lumii

Solicitanții pot depune cereri de burse suplimentare pentru una sau pentru mai multe regiuni ale țărilor partenere din lume, finanțate în baza următoarele instrumente de finanțare externă ale UE:

 • Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA)7
 • Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)8
 • Instrumentul european de vecinătate (IEV)9
 • Instrumentul de parteneriat (IP)10
 • Fondul European de Dezvoltare (FED)

Programele de masterat comune Erasmus Mundus propuse pentru finanțare pot primi până la 28 de burse studențești suplimentare pentru întreaga durată a cursului de masterat (patru sesiuni de admitere). Aceste burse suplimentare sunt oferite pentru a răspunde priorităților politicilor externe ale UE referitoare la învățământul superior și pentru a lua în considerare diferitele niveluri de dezvoltare economică și socială din țările partenere relevante. Ele sunt finanțate în baza celor nouă pachete regionale de mai jos:

 • Balcanii de Vest (regiunea 1)11;
 • țările Parteneriatului estic (regiunea 2);
 • țările sud-mediteraneene (regiunea 3);
 • Asia (regiunea 6) cu o alocare specifică de burse pentru țările cel mai puțin dezvoltate12;
 • Asia centrală (regiunea 7) cu o alocare specifică de burse pentru țările cu venituri mici sau cu venituri medii inferioare 13;
 • America Latină (regiunea 8) cu o alocare specifică de burse pentru țările cu venituri medii inferioare14 și cu o alocare maximă pentru Brazilia/Mexic;
 • Africa de Sud (regiunea 10);
 • Țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (regiunea 11); și
 • Țările din cadrul Consiliului de cooperare al Golfului (regiunea 12).

Bursele vor fi alocate către programul de masterat comun Erasmus Mundus selectate pentru finanțare, în funcție de clasificarea lor în ordine descrescătoare și luându-se în calcul bugetul disponibil. Începând cu prima propunere, în ordinea clasificării, numărul total de burse suplimentare solicitate va fi alocat prorata pachetelor bugetare regionale și în limita fondurilor disponibile.

 

Criterii de atribuire suplimentare

Propunerile care trec de pragul minim al criteriului de atribuire „Relevanța proiectului” și obțin un număr total de cel puțin 70 de puncte (prag general pentru finanțare) vor fi evaluate pentru a primi burse suplimentare pentru regiuni-țintă în raport cu următorul criteriu suplimentar. Nu se va aplica consorțiilor co-finanțate de UE și MECSST care nu îndeplinesc condițiile pentru a solicita burse suplimentare.

Relevanța proiectului în regiunile țintă

(Da/Nu)

 • Propunerea descrie metodele utilizate pentru a atrage studenți deosebit de talentați din regiunile țintă
 • Propunerea încurajează cooperarea cu instituțiile de învățământ superior și/sau cu alte organizații participante eligibile din țările partenere din regiunile țintă. Valoarea adăugată a unei astfel de cooperări pentru programele de masterat comune Erasmus Mundus este explicată în mod clar.

 

Ce altceva trebuie să știți despre acțiune?

Alte criterii obligatorii și informații suplimentare utile cu privire la acțiune pot fi consultate în Anexa I la prezentul ghid. Anexa include:

 • condițiile referitoare la proiectarea programului de masterat comun Erasmus Mundus;
 • condițiile referitoare la studenții înscriși la cursurile de masterat;
 • condițiile referitoare la monitorizarea și asigurarea calității;
 • procedura de selecție a consorțiilor organizatoare ale programelor de masterat comune Erasmus Mundus.

Organizațiile interesate sunt invitate să citească cu atenție secțiunile relevante din anexă înainte de a depune cererea de sprijin financiar.

 

Catalogul programelor de masterat comune Erasmus Mundus

Pentru a contribui la promovarea, vizibilitatea și accesibilitatea burselor studențești Erasmus+, care vor fi oferite de programele de masterat comune Erasmus Mundus în curs celor mai buni studenți înscriși la masterat din întreaga lume, programele de masterat comune Erasmus Mundus vor fi incluse într-un catalog online, găzduit de site-ul Agenției Executive.

Catalogul programelor de masterat comune Erasmus Mundus va prezenta toate programele de masterat comune care oferă burse Erasmus+ pentru anul universitar următor.

Catalogul le va permite potențialilor studenți să aleagă programele de masterat comune Erasmus Mundus pe care le doresc și să solicite acordarea unei burse Erasmus+ direct consorțiilor respective.

 

Care sunt regulile de finanțare?

Programele de masterat comune Erasmus Mundus selectate vor fi sprijinite printr-un acord de grant care acoperă un an pregătitor (dacă solicitantul a optat pentru anul pregătitor) și patru sesiuni consecutive de admitere a studenților.  Pentru ca propunerile să fie co-finanțate în virtutea parteneriatului UE-MECSST, alocarea detaliată a bugetului la nivel de proiect, inclusiv cuantumul bursei și comisionul de administrare perceput de consorțiu, vor diferi în funcție de sursa de cofinanțare (UE sau MECSST).

Grantul pentru programul de masterat comun Erasmus Mundus este calculat în funcție de următoarele principii de finanțare:

 • un grant pentru taxele de gestionare ale consorțiului și pentru mobilitatea personalului academic;
 • un număr variabil de burse pentru studenți în valoare de maximum 25 000 EUR pe an;
 • un număr variabil de burse suplimentare pentru studenți în valoare de maximum 25 000 EUR pe an pentru regiunile-țintă din lume.

Mai exact, bugetul programului de masterat comun Erasmus Mundus trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

 

A) Gestionarea programului de masterat comun Erasmus Mundus:

Contribuție la costurile de gestionare a consorțiului și costurile15 pentru cadrele didactice universitare invitate și lectorii invitați.

20 000 EUR pentru anul pregătitor opțional.

50 000 EUR pe sesiune de admitere la programul de masterat comun Erasmus Mundus.

 

B) Burse pentru studenții înscriși la programul de masterat comun Erasmus Mundus:

Bursele pentru studenții înscriși la programul de masterat comun Erasmus Mundus vor include costurile de participare a studenților (inclusiv taxele de școlarizare, asigurare completă și orice alte costuri obligatorii care țin de participarea studenților la cursuri), o contribuție la costurile de transport și de instalare suportate de studenți și o alocație de întreținere pentru întreaga durată a programului de studii din cadrul programului de masterat comun Erasmus Mundus. Detalii cu privire la sumele aferente burselor pentru studenții înscriși la programul de masterat comun Erasmus Mundus sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Contribuție la costurile de participare

Până la 9 000 EUR pe an per bursier provenind dintr-o țară parteneră16

 

Până la 4 500 EUR pe an per bursier provenind dintr-o țară participantă la program

 

Orice sumă care depășește aceste contribuții maxime trebuie să fie acoperită de organizațiile participante și nu poate fi imputată bursierului.

Contribuție la costurile de transport și de instalare

1 000 EUR pe an per bursier rezident într-o țară participantă la program pentru costurile de transport

 

2 000 EUR pe an pentru costurile de transport + 1 000 EUR pentru costurile de instalare per bursier rezident într-o țară parteneră aflată la mai puțin de 4 000 km de instituția de învățământ superior coordonatoare a programului de masterat comun Erasmus Mundus.

 

3 000 EUR pe an pentru costurile de transport + 1 000 EUR pentru costurile de instalare per bursier rezident într-o țară parteneră aflată la 4 000 km sau mai mult de instituția de învățământ superior coordonatoare a programului de masterat comun Erasmus Mundus.

Contribuție la costurile de ședere

1.000 EUR pe lună pentru întreaga durată a programului de masterat comun Erasmus Mundus (maximum 24 de luni). Contribuția la costurile de ședere nu se va acorda bursierilor pentru perioadele din programul de masterat comun Erasmus Mundus (studiu/cercetare/plasament/pregătirea tezei) petrecute în țara lor de reședință și nici bursierilor dintr-o țară parteneră pentru perioadele din programul de masterat comun Erasmus Mundus care depășesc un trimestru (3 luni sau echivalentul a 15 credite ECTS), petrecute în orice țară parteneră.

Excepție: pentru bursierii dintr-o țară parteneră înscriși într-un program PMCEM-PSI, regula de 3 luni nu se aplică.

 

Acordarea grantului

Valoarea efectivă a burselor individuale, respectiv valoarea maximă a grantului acordat pentru proiectele selectate, va depinde de o serie de elemente:

 1. durata programului de masterat comun Erasmus Mundus (60, 90 sau 120 de credite ECTS);
 2. costurile de participare la programul de masterat comun Erasmus Mundus stabilite de consorții;
 3. punerea în aplicare a anului pregătitor opțional;
 4. numărul de burse pentru țările participante la program/țările partenere;

Pe baza acestor parametri, grantul pentru programul de masterat comun Erasmus Mundus pentru anul pregătitor și pentru cele patru sesiuni de admitere pentru studenți se va ridica la maximum 4,4 milioane EUR17. Pentru consorțiile co-finanțate de UE și MECSST, numărul maxim de burse este stabilit la 64 și nu există burse suplimentare care să vizeze anumite regiuni ale lumii. Drept consecință, grantul maxim orientativ va fi de 3,4 milioane EUR, care va fi cofinanțat 50% de Erasmus+ și 50% de MECSST.