Spis treści
Szukaj w przewodniku

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Jakie są cele wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus?

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus mają na celu:

 • wspieranie poprawy jakości, innowacji doskonałości i umiędzynarodowienia w instytucjach szkolnictwa wyższego;
 • podniesienie jakości i atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz wspieranie zewnętrznego działania UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego poprzez oferowanie stypendium przez cały okres studiów najlepszym studentom studiów magisterskich na całym świecie;
 • podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów studiów magisterskich, a w szczególności znaczenia wspólnych studiów magisterskich dla rynku pracy, dzięki większemu zaangażowaniu pracodawców.

W związku z tym oczekuje się, że wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus przyczynią się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” i strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020 (ET 2020), w tym odpowiednich poziomów odniesienia ustanowionych w tego rodzaju politykach.

Wszystkie kraje programu Erasmus+ zostały zobowiązane w ramach Procesu Bolońskiego do przyjęcia wspólnych standardów i wytycznych w obszarze zapewnienia jakości oraz wspólnej struktury stopni i systemu punktów. Ma to na celu zagwarantowanie wzajemnego zaufania względem systemów szkolnictwa wyższego, ułatwienie międzynarodowej mobilności studentów i absolwentów, współpracy pomiędzy uniwersytetami w różnych krajach oraz wzajemnego uznawania kwalifikacji i okresów studiów za granicą. W komunikacie „Wzmacnianie europejskiej tożsamości poprzez edukację i kulturę” Komisja Europejska nakreśliła swoją wizję Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 roku – „Europy, w której granice nie stoją na drodze nauki, studiów i prowadzenia badań”. Międzynarodowa gwarancja jakości to kluczowy element pracy na rzecz Europejskiego Obszaru Edukacji. W szczególności opracowano „Europejskie Podejście do Zapewnienia Jakości Wspólnych Programów Studiów”1, przyjęte na Konferencji Ministrów odpowiedzialnych za Proces Boloński w Erywaniu, w 2015 roku, aby ułatwić zewnętrzną ocenę jakości tych programów: definiuje ono standardy w oparciu o uzgodnione narzędzia EOSW, bez stosowania dodatkowych kryteriów państwowych. Oczekuje się, że ułatwi to przyjęcie zintegrowanego podejścia do zapewnienia jakości wspólnych programów, które autentycznie odzwierciedla ich wspólny charakter.

Jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe, zachęca się do przyjęcia Europejskiego Podejścia do Zapewnienia Jakości Wspólnych Programów Studiów przy zewnętrznej ocenie jakości wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus przyczynią się do zwiększania atrakcyjności EOSW na całym świecie i ukazywania doskonałości i wysokiego poziomu integracji programów wspólnych studiów oferowanych przez europejskie instytucje szkolnictwa wyższego.

W ramach tej akcji wspiera się także różne aspekty działań zewnętrznych, celów i priorytetów UE w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Partnerstwo pomiędzy Erasmus Mundus a Międzyuczelnianym Projektem Wymiany (Inter-University Exchange Project, IUEP) Japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT)

Partnerstwo będzie współfinansować 3–4 projektów promujących innowacje i doskonałość w prowadzeniu wspólnych studiów magisterskich przez konsorcja składające się z co najmniej 3 instytucji szkolnictwa wyższego z krajów programu Erasmus+ oraz co najmniej 1 instytucji szkolnictwa wyższego z Japonii. O ile nie określono inaczej, wszystkie przedstawione poniżej warunki dotyczą projektów współfinansowanych przez partnerstwo.

Ponadto instytucja szkolnictwa wyższego z Japonii musi być instytucją wydającą dyplom magistra i przyznawać wspólny dyplom lub wiele dyplomów wspólnie z co najmniej jedną instytucją szkolnictwa wyższego wydającą dyplom magistra z jednego z krajów uczestniczących w programie.

Czym są wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus?

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus2 to zintegrowany program studiów wyższych odpowiadający 60, 90 lub 120 punktom zaliczeniowym ECTS, prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów i, w stosownych przypadkach, przez innych partnerów związanych lub niezwiązanych z kształceniem, którzy posiadają określoną wiedzę i interesują się obszarami badań/dziedzinami zawodowymi objętymi wspólnym programem. Ich specyfika polega na wysokim stopniu połączenia/integracji3 oraz na doskonałej jakości oferowanych treści i metod akademickich. Nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dyscyplinę. Wykaz wspólnych programów finansowanych w ramach Erasmus+ można znaleźć na stronach internetowych Agencji Wykonawczej4.

Wszystkie uczestniczące instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w kraju programu muszą być instytucjami wydającymi dyplom magistra. Pomyślne ukończenie programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus musi prowadzić do uzyskania wspólnego dyplomu (tj. jednego dyplomu wydanego w imieniu co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów programu) lub wielu dyplomów (tj. co najmniej dwóch dyplomów wydanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego z różnych krajów programu). Jeżeli pozwala na to ustawodawstwo krajowe, promowane będą wspólne dyplomy, ponieważ są one przykładem pełnej integracji procesu uczenia się i nauczania. Oprócz dyplomów wydawanych przez instytucje szkolnictwa wyższego z krajów programu, w wydawanie wspólnych dyplomów lub wielu dyplomów mogą być zaangażowane inne partnerskie instytucje szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Na etapie składania wniosków, wnioski dotyczące wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus muszą zawierać w pełni opracowane programy wspólnych studiów, gotowe do realizacji i promocji na całym świecie niezwłocznie po dokonaniu wyboru. W tym kontekście proces wyboru wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus będzie wysoce selektywny, ukierunkowany na zapewnienie wsparcia jedynie najlepszym wnioskom.

W zamian wybrane wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus otrzymają wysoki poziom dofinansowania na cztery nabory studentów, pozwalający zwiększyć ich widoczność na całym świecie i wzmocnić perspektywy trwałości.

W poniższych podrozdziałach opisano charakter, warunki selekcji i finansowania nowo wybranych wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

 

Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

W ramach tej akcji wspiera się następujące działania:

 • realizowanie programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus odpowiadającego 60, 90 lub 120 punktom zaliczeniowym ECTS, zorganizowanego przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z udziałem naukowców (prowadzących gościnnie wykłady) zaproszonych w celu nauczania, szkolenia lub prowadzenia badań;
 • przyznanie stypendiów najlepszym studentom na całym świecie na ich udział w jednym z tych programów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

 

Jaką rolę pełnią organizacje uczestniczące we wspólnych studiach magisterskich Erasmus Mundus?

Programy wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus prowadzone są przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego i, w stosownych przypadkach, inne rodzaje organizacji (przedsiębiorstwa, organy publiczne, organizacje badawcze itp.) przyczyniających się do realizacji wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Konsorcjum prowadzące wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus składa się z:

 • Wnioskodawca/koordynator: instytucji szkolnictwa wyższego ustanowionej w kraju programu, która składa wniosek dotyczący projektu w imieniu wszystkich partnerów. Jeżeli wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus otrzymają dofinansowanie, wnioskodawca/koordynator stanie się głównym beneficjentem dofinansowania UE i w imieniu konsorcjum wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus podpisze umowę finansową obejmującą wielu beneficjentów. Rola koordynatora oznacza wykonywanie następujących obowiązków:
  • reprezentowanie grupy organizacji uczestniczących przed Komisją Europejską i działanie w jej imieniu;
  • ponoszenie odpowiedzialności finansowej i prawnej za właściwą pod względem operacyjnym, administracyjnym i finansowym realizację całego projektu;
  • koordynacja wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus we współpracy ze wszystkimi innymi partnerami projektu;
 • Partnerzy: instytucji szkolnictwa wyższego wydających dyplomy uznawane jako takie przez odpowiednie władze kraju programu lub kraju partnerskiego, w którym zostały ustanowione, oraz wszelkich organizacji prywatnych lub publicznych, które aktywnie uczestniczą w przygotowaniach, realizacji i ocenie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. Każdy partner musi podpisać pełnomocnictwo, którego sygnatariusz udziela koordynatorowi pełnomocnictwa do działania w jego imieniu w czasie realizacji projektu;
 • Partnerzy stowarzyszeni (opcjonalnie): dodatkowo program wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus może również skorzystać na zaangażowaniu partnerów stowarzyszonych. Organizacje te mają pośredni wkład w realizację określonych zadań/działań lub wspierają upowszechnianie i trwałość wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. Taki wkład może mieć np. formę transferu wiedzy i umiejętności, kursów uzupełniających lub możliwości wsparcia w przypadku oddelegowania lub praktyki. W przypadku kwestii dotyczących zarządzania umowami, „partnerów stowarzyszonych” nie uznaje się za część konsorcjum prowadzącego wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus z uwagi na fakt, że ich rola w zakresie realizacji wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus jest bardziej ograniczona, ponieważ z ich wiedzy fachowej korzysta się doraźnie.
 • Podmioty powiązane (opcjonalnie): Organizacje, które przyczyniają się do osiągnięcia celów i realizacji działań projektu. Podmioty powiązane muszą być wymienione we wniosku o dofinansowanie i muszą spełniać wymogi opisane w załączniku III (Glosariusz) niniejszego Przewodnika po programie.

Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów programu (oraz japońskie instytucje szkolnictwa wyższego należące do konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT) muszą być w stanie fizycznie przyjąć studentów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i zapewnić im co najmniej minimalną liczbę punktów zaliczeniowych ECTS (lub równoważne japońskie ramy) za okres studiów realizowany w ich instytucji.

Wszystkie organizacje partnerskie z krajów programu lub krajów partnerskich należy określić w momencie występowania z wnioskiem o dofinansowanie.

Przed naborem pierwszych studentów na wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus należy zapewnić niezbędne instytucjonalne zaangażowanie wszystkich organizacji uczestniczących w konsorcjum prowadzącym wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus w celu zagwarantowania solidnych podstaw instytucjonalnych i wsparcia instytucjonalnego. Kluczowym instrumentem służącym temu celowi będzie umowa konsorcjum prowadzącego wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (zob. wytyczne i wzory dostępne na stronie internetowej Agencji Wykonawczej), którą będą musiały podpisać wszystkie instytucje partnerskie przed uruchomieniem pierwszej edycji składania i wyboru wniosków o przyznanie stypendiów. Umowa ta będzie musiała obejmować w jak najszerszym zakresie wszystkie kwestie akademickie, operacyjne, administracyjne i finansowe związane z realizacją wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i zarządzaniem stypendiami przyznawanymi w trakcie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, w tym konsorcja współfinansowane przez UE i MEXT.

 

Jakie kryteria stosuje się do oceny wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie muszą spełnić wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

 

Kryteria kwalifikowalności

Uprawnione organizacje uczestniczące

Organizacją uczestniczącą może być każda organizacja publiczna lub prywatna, wraz z podmiotami powiązanymi, ustanowiona w kraju programu lub kraju partnerskim, która bezpośrednio i aktywnie przyczynia się do prowadzenia wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Przykładowo taką organizacją może być:

 • instytucja szkolnictwa wyższego;
 • publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
 • organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • instytut badawczy.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w kraju programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego nie jest wymagana w przypadku uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w kraju programu muszą być w stanie wykazać na etapie składania wniosku spełnienie zewnętrznych wymogów zapewniania jakości obowiązujących w ich jurysdykcji (np. akredytacja lub ewaluacja) dla wspólnych programów. Może ono wynikać z pomyślnego wprowadzenia Europejskiego Podejścia do Zapewnienia Jakości Wspólnych Programów Studiów (jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe) bądź opierać się na poszczególnych decyzjach o akredytacji odnośnie do każdego komponentu wchodzącego w skład wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Kto może złożyć wniosek?

Instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w kraju programu. Instytucja szkolnictwa wyższego składa wniosek w imieniu konsorcjum prowadzącego wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, w tym w imieniu konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT. Filie instytucji szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego ustanowione w kraju programu lub filie instytucji szkolnictwa wyższego z kraju programu, które zostały ustanowione w kraju partnerskim, nie są uprawnione do składania wniosku.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus mają charakter transnarodowy i uczestniczą w nich w charakterze partnerów instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech różnych krajów programu.

W przypadku konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT oprócz obowiązkowego koordynatora z ramienia kraju programu (wnioskodawca) wymaga się włączenia lub wyznaczenia co najmniej jednej dodatkowej japońskiej instytucji szkolnictwa wyższego uczestniczącej w programie w charakterze partnera na koordynatora po stronie japońskiej.

Liczba uczestników

Dofinansowanie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus obejmie maksymalnie 60 studenckich stypendiów w czterech naborach. Ponadto konsorcja prowadzące wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus mogą wnioskować co najwyżej o 28 dodatkowych stypendiów studenckich w czterech naborach dla docelowych regionów/krajów świata.

W przypadku konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT najwyżej 32 stypendiów studenckich zostanie sfinansowanych przez UE i 32 stypendiów studenckich przez MEXT. Te konsorcja nie mogą wnioskować o dodatkowe stypendia dla docelowych regionów/ krajów świata.

Miejsce lub miejsca

Jeden okres wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus musi mieć miejsce w co najmniej dwóch krajach programu należących do konsorcjum (tj. co najmniej dwa okresy mobilności w odniesieniu do wszystkich studentów, inne niż kraj zamieszkania studenta).

W przypadku konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT jeden z co najmniej dwóch okresów mobilności studenta musi mieć miejsce w Japonii, a inny w kraju programu należącym do konsorcjum.

Czas trwania projektu

W zależności od czasu trwania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (od roku do 2 lat) oraz od tego czy konsorcjum zdecyduje się skorzystać z roku przygotowawczego, konsorcjum otrzyma dofinansowanie na minimalnie 4 i maksymalnie 6 lat w celu sfinansowania 4 kolejnych naborów studentów.

W wyjątkowych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy/koordynatora i za zgodą Agencji Wykonawczej, czas trwania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus może zostać przedłużony o maksymalnie 12 miesięcy. W takim przypadku całkowita kwota dofinansowania pozostanie bez zmian.

Czas trwania działania

Fakultatywny rok przygotowawczy: 1 rok akademicki.

Realizacja programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus: 4 kolejne nabory w ciągu 1 roku akademickiego lub 2 lat akademickich (60/90/120 punktów zaliczeniowych ECTS).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 14 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 sierpnia a 31 października tego samego roku.

Wyjątek:

W przypadku wniosków współfinansowanych w ramach partnerstwa UE-MEXT wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do 1 kwietnia do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 sierpnia a 31 października tego samego roku. Równocześnie japoński koordynator udostępni ten sam wniosek Japońskiemu Towarzystwu Promocji Nauki (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS).

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

 

Organizacje wnioskujące będą oceniane na podstawie kryteriów wyłączających oraz kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikowalności dla studentów

Uprawnieni uczestnicy

Uprawnieni uczestnicy to studenci studiów magisterskich, którzy uzyskali dyplom studiów pierwszego stopnia lub posiadają uznawany równoważny poziom wykształcenia zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktykami w krajach wydających dyplomy.

Studenci, którzy uzyskali już stypendium w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus lub studiów magisterskich Erasmus Mundus/wspólnych studiów doktoranckich, nie są uprawnieni do złożenia wniosku o dodatkowe stypendium w ramach akcji wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus.

Posiadacze stypendiów w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus nie mogą korzystać z innych systemów stypendiów finansowanych przez UE, aby uczestniczyć w tym samym kursie w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, przy czym odnosi się to do całego okresu trwania kursu.

Co najmniej 75% stypendiów w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus5 zostanie przeznaczonych dla kandydatów z krajów partnerskich. Ta zasada nie dotyczy konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT.

Studenci występują z wnioskami o przyznanie stypendium bezpośrednio do wybranego konsorcjum prowadzącego wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus i uczestniczą w procesie konkurencyjnego wyboru organizowanym przez konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego.

Konsorcjum prowadzące wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus odpowiada za wybór, nabór i monitorowanie poszczególnych studentów.

Czas trwania działania

Stypendia studenckie przyznaje się jedynie w przypadku zapisania się na studia magisterskie w pełnym wymiarze czasu, przy czym stypendia te obejmą cały okres trwania programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Miejsce lub miejsca

Dodatkowe wykraczające poza wymagane minimum okresy studiów (np. badania/praktyki/przygotowywania pracy magisterskiej) mogą mieć miejsce w innych organizacjach uczestniczących z krajów programu lub krajów partnerskich pod warunkiem, że dane działania są realizowane pod bezpośrednim nadzorem jednego z partnerów konsorcjum skupiającego instytucje szkolnictwa wyższego.

Efekty kształcenia

Studenci muszą uzyskać wszystkie punkty zaliczeniowe ECTS objęte programem wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (60, 90 lub 120). Ponadto w trakcie każdego obowiązkowego okresu studiów w co najmniej dwóch krajach programu muszą oni uzyskać co najmniej 20 punktów zaliczeniowych ECTS (w przypadku programów studiów odpo­wiadających 60 punktom zaliczeniowym ECTS) lub 30 punktów zaliczeniowych ECTS (w przy­padku programów studiów odpowiadających 90 lub 120 punktom zaliczeniowym ECTS).

Mobilność wirtualna (uczenie się na odległość) nie może zastąpić okresów mobilności, co oznacza, że w trakcie całego programu studiów magisterskich wymagana jest fizyczna obecność studentów. Ponadto mobilność nie może mieć miejsca w instytucjach niewcho­dzących w skład konsorcjum prowadzącego wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (tj. partnerzy lub partnerzy stowarzyszeni).

 

Dodatkowe kryteria uprawnienia w przypaku personelu/nauczycieli/wykładowców prowadzących gościnnie wyklady

Uprawnieni uczestnicy
 1. personelu organizacji biorących udział;
 2. zaproszeni nauczyciele (/wykładowcy prowadzący gościnnie wykłady) z Programu i krajów partnerskich. Grant EMJMD sfinansuje co najmniej 4 zaproszonych nauczycieli/ wykładowców prowadzących gościnnie wykłady na jeden rac, zaangażowanych w działania EMJMD łącznie przez co najmniej 8 tygodni.

Zaproszeni nauczyciele/ wykładowcy prowadzący wykłady gościnnie muszą zostać wybrani zgodnie z określonymi kryteriami wyboru dotyczącymi nauczycieli oraz wnieść konkretną wartość dodaną do EMJMD.

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(maksymalnie 40 punktów)

 • Elementy wniosku dotyczące „wspólności”/integracji, projektu i struktury są odpowiednio dostosowane i skuteczne w zakresie osiągania celów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.
 • Wniosek opisuje, w jaki sposób wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus są zintegrowane w ramach katalogów tytułów zawodowych partnera oraz określa tytuły, które mają zostać przyznane, w szczególności przyznawanie wspólnego tytułu zawodowego studiów magisterskich Erasmus Mundus, jeśli zezwala na to prawo krajowe.
 • Proponowane wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus odpowiadają wyraźnie wskazanym potrzebom w obszarze edukacji akademickiej.
 • Wniosek określa, w jaki sposób wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus mają zwiększać atrakcyjność Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz wspierać doskonałość, innowacyjność i konkurencyjność w zakresie docelowych dziedzin/przedmiotów edukacji akademickiej.
 • Zaproponowane konsorcjum wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus jest w wysokim stopniu adekwatne z punktu widzenia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i zostało zaplanowane w celu maksymalizacji korzyści płynących z mobilności studentów i pracowników.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(maksymalnie 20 punktów)

 • We wniosku określa się program akademicki i efekty kształcenia oraz precyzuje się sposób, w jaki zostanie zapewniona realizacja doskonałych treści akademickich.
 • We wniosku opisuje się wewnętrzne i zewnętrzne metody oceny wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus oraz w jaki sposób będą one stosowane w praktyce i wykorzystywane do monitorowania, aktualizowania i doskonalenia jakości studiów.
 • We wniosku opisuje się, w jaki sposób mobilność studentów jest zorganizowana i prowadzi do osiągnięcia celów studiów, a także przedstawia projekt strategii/planu w zakresie skutecznego zaangażowania zaproszonych naukowców/wykładowców prowadzących gościnnie wykłady.
 • We wniosku szczegółowo wyjaśnia się wszystkie istotne informacje przekazywane studentom/kadrze akademickiej przed rozpoczęciem zapisów na studia oraz pomoc pod względem zakwaterowania, szkoleń językowych, formalności administracyjnych (np. wsparcie wizowe), a także ubezpieczenia.
 • We wniosku określa się w sposób zrozumiały zasady prowadzenia zajęć, prawa i obowiązki studenta dotyczące aspektów akademickich, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.
 • We wniosku opisuje się planowane działania/instrumenty służące zapewnieniu skutecznej integracji/tworzeniu sieci kontaktów studentów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus w ich otoczeniu społeczno-kulturowym i zawodowym.
 • Wniosek wyraźnie określa interakcje zachodzące pomiędzy wspólnymi studiami magisterskimi Erasmus Mundus a aktorami spoza środowiska edukacyjnego w prowadzeniu studiów.

Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt i metod współpracy

(maksymalnie 20 punktów)

 • We wniosku opisuje się w sposób zrozumiały dziedziny wiedzy fachowej zaangażowanych partnerów/kadry oraz zakres ich komplementarności i wartość dodaną w odniesieniu do realizacji programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. W stosownych przypadkach we wniosku opisuje się sposób, w jaki udoskonalono istniejące umowy o współpracy tak, aby przyczyniały się do realizacji celów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.
 • We wniosku opisuje się zaangażowanie instytucjonalne każdego partnera, precyzuje rolę i zadania w realizacji wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus oraz zarysowuje mechanizmy działania organów zarządzających i wprowadzone narzędzia zarządzania.
 • Wniosek określa między innymi wspólne kryteria, zasady i wymogi dla wniosku studenta, wymogi dokonywania wyboru i przyjmowania studentów, metody egzaminowania studentów oraz oceny ich wyników w nauce.
 • We wniosku objaśnia się sposób obliczenia kosztów udziału studenta oraz opisuje, w jaki sposób środki finansowe, w tym finansowanie uzupełniające, będą uruchamiane, przydzielane i zarządzane w ramach partnerstwa.

Wpływ i upowszechnianie (maksymalnie 20 punktów)

 • We wniosku przedstawia się przekonującą średnio-/długoterminową strategię rozwoju/kontynuacji wraz z realistycznymi prognozami na przyszłość, po okresie finansowania ze środków UE, i sposoby pozyskiwania innych środków finansowych na stypendia oraz studentów posiadających własne fundusze.
 • We wniosku wyjaśnia się, w jaki sposób wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus będą wywierać wpływ na szczeblu instytucjonalnym (wydział/uczelnia) oraz sposób, w jaki będą służyć wsparciu strategii umiędzynarodowienia partnerów konsorcjum w kierunku zainteresowanych stron na szczeblu krajowym/europejskim/międzynarodowym.
 • Wniosek opisuje, jak planowane wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus wspierają przedsiębiorczość i poczucie inicjatywy, określa, w jaki sposób pracodawcy będą zaangażowani w prowadzenie studiów w celu poprawy kompetencji i umiejętności studentów, a tym samym zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów.
 • We wniosku opisuje się rodzaje i metody promowania/mechanizmy upowszechniania, grupy docelowe i konkretne zadania partnerów w ramach strategii na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. We wniosku wyjaśnia się, w jaki sposób planuje się przyciągnąć najlepszych studentów z całego świata.
 • W stosownych przypadkach we wniosku opisano sposób, w jaki powstałe materiały, dokumenty i media będą bezpłatnie udostępniane i promowane na podstawie licencji otwartych, przy czym wniosek ten nie zawiera nieproporcjonalnych ograniczeń.

 

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać co najmniej 70 punktów na 100 ogółem. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 75% maksymalnej liczby przyznanych punktów w ramach kryterium „Adekwatność projektu” (czyli co najmniej 30 punktów na 40). W przypadku równej liczby punktów, pierwszeństwo będą miały projekty, które otrzymały najwięcej punktów w kategorii „Adekwatność projektu”.

W przypadku projektów składanych w ramach współpracy UE–Japonia dostępne są dodatkowe wytyczne dotyczące właściwych kryteriów przyznawania dofinansowania dla wnioskodawców i ekspertów publikowane na specjalnej stronie „Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus–Partnerstwo z Japonią”6.

 

Dodatkowe stypendia dla studentów z określonych regionów świata

Wnioskodawcy mogą składać wnioski o dodatkowe stypendia dla regionu kraju partnerskiego świata finansowanego w ramach następujących unijnych zewnętrznych instrumentów finansowania:

 • Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)7
 • Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju8
 • Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)9
 • Instrument Partnerstwa10
 • Europejski Fundusz Rozwoju (EDF)

Na proponowane wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus można otrzymać maksymalnie 28 dodatkowe stypendia studenckie na cały czas prowadzenia studiów magisterskich (cztery nabory). Dodatkowe stypendia są oferowane w celu realizacji priorytetowych celów unijnej polityki zewnętrznej w zakresie szkolnictwa wyższego i uwzględniają różne poziomy rozwoju gospodarczego i społecznego poszczególnych krajów partnerskich. Są one finansowane w oparciu o dziewięć przedstawionych poniżej regionalnych pul środków:

 • Bałkany Zachodnie (region 1)11
 • Krajów Partnerstwa Wschodniego (region 2);
 • Krajów południowego regionu Morza Śródziemnego (region 3);
 • Azji (region 6), ze specjalnym przydziałem stypendiów dla krajów najsłabiej rozwiniętych12;
 • Azji Środkowej (region 7), ze specjalnym przydziałem stypendiów dla krajów o niskim lub średnim niższym dochodzie;13.
 • Ameryki Łacińskiej (region 8), ze specjalnym przydziałem stypendiów dla krajów o średnim niższym dochodzie14 oraz maksymalnym przydziałem dla Brazylii/Meksyku;
 • Republiki Południowej Afryki (Region 10);
 • państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (Region 11) oraz
 • państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Region 12).

Stypendia zostaną przydzielone do wybranych do finansowania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus zgodnie z ich rankingiem w porządku malejącym i biorąc pod uwagę dostępny budżet. Zaczynając od najwyżej ocenionego wniosku, wnioskowana całkowita liczba dodatkowych stypendiów zostanie przydzielona proporcjonalnie do regionalnych pól budżetowych i w ramach dostępnych środków.

 

Kryterium przyznawania dodatkowego dofinansowania

Wnioski, które osiągną minimalny próg w kryterium przyznania finansowania „Adekwatność projektu” oraz uzyskają łącznie co najmniej 70 punktów (całkowity próg otrzymania dofinansowania) zostaną poddane ocenie celem przyznania dodatkowych stypendiów dla docelowych regionów według następującego dodatkowego kryterium. Nie dotyczy to konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT, które nie kwalifikują się do wnioskowania o dodatkowe stypendia.

Adekwatność projektu w regionach docelowych (Tak/Nie)
 • We wniosku określono metody zachęcania do udziału wysoce utalentowanych studentów z regionów docelowych.
 • We wniosku zachęca się do współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego lub z innymi uprawnionymi organizacjami uczestniczącymi z krajów partnerskich w regioniach docelowych. Wyraźnie wyjaśniono wartość dodaną takiej współpracy w zakresie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o tej akcji?

Więcej obowiązkowych kryteriów dotyczących tej akcji i dodatkowe użyteczne informacje na jej temat można znaleźć w załączniku I do niniejszego przewodnika. Załącznik zawiera:

 • Warunki dotyczące przygotowania programów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus;
 • Warunki dotyczące studentów studiów magisterskich;
 • Wymogi dotyczące monitorowania i zapewniania jakości;
 • Procedurę wyboru konsorcjów prowadzących wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus.

Zainteresowane organizacje zachęca się do dokładnego przeczytania odpowiednich rozdziałów tego załącznika przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

Katalog wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus

Informacje na temat wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus będzie można znaleźć w internetowym katalogu prowadzonym na stronie internetowej Agencji Wykonawczej, co przyczyni się do promowania, widoczności i dostępności stypendiów studenckich programu Erasmus+ oferowanych w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus najlepszym studentom na całym świecie.

Katalog wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus będzie reklamować wszystkie programy tego rodzaju studiów oferujących stypendia programu Erasmus+ na kolejny rok akademicki.

Katalog umożliwi potencjalnym studentom wybranie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i złożenie wniosku o stypendium programu Erasmus+ bezpośrednio do danego konsorcjum.

 

Jakie są zasady finansowania?

Na wybrane wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus przyznane zostanie wsparcie w ramach umowy finansowej obejmującej jeden rok przygotowawczy (jeżeli wnioskodawca zdecydował się aplikować o rok przygotowawczy) i cztery kolejne nabory studentów. W przypadku wniosków współfinansowanych w ramach partnerstwa UE-MEXT, szczegółowy budżet projektu, w tym kwota stypendium i opłata za zarządzanie dla konsorcjum, będzie się różnić w zależności od źródła finansowania (UE lub MEXT).

Dofinansowanie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus oblicza się zgodnie z następującymi zasadami finansowania:

 • dofinansowanie opłat związanych z zarządzaniem konsorcjum i dofinansowanie na rzecz mobilności kadry akademickiej;
 • zmienna liczba stypendiów studenckich wynosząca maksymalnie 25 000 euro rocznie;
 • zmienna liczba dodatkowych stypendiów studenckich wynosząca maksymalnie 25 000 euro rocznie w odniesieniu do regionów docelowych świata.

Budżet wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus należy opracować zgodnie z następującymi zasadami finansowania (w euro):

 

A) Katalog wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus:

Wkład w koszty związane z zarządzaniem konsorcjum15 i zaproszeniem naukowców i wykładowców prowadzących gościnnie wykłady

20 000 EUR na fakultatywny rok przygotowawczy

50 000 EUR na dany nabór na wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

 

B) stypendia studenckie w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus

Stypendia studenckie w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus obejmują koszty udziału studenta (w tym czesne, pełny zakres ubezpieczenia i wszelkie pozostałe koszty obowiązkowe związane z udziałem studenta w studiach), wkład w koszty podróży studentów i zakwaterowania oraz koszty utrzymania przez cały czas trwania programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości kwot stypendiów studenckich w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus przedstawiono w poniższej tabeli:

Wkład w koszty związane z udziałem

Do 9 000 EUR rocznie na studenta-stypendystę z kraju partnerskiego16

 

Do 4 500 EUR rocznie na studenta-stypendystę z kraju programu.

 

Wszelkie kwoty powyżej tych maksymalnych wkładów muszą zostać pokryte przez organizacje uczestniczące i nie mogą obciążać studenta-stypendysty.

Wkład w koszty podróży i organizacji pobytu

1 000 EUR na koszty podróży rocznie na studenta-stypendystę, który jest rezydentem w kraju programu.

 

2 000 EUR rocznie na koszty podróży + 1 000 EUR na koszty organizacji pobytu dla studenta-stypendysty, który jest rezydentem w kraju partnerskim położonym mniej niż 4 000 km od instytucji szkolnictwa wyższego koordynującej wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus.

 

3 000 EUR rocznie na koszty podróży + 1 000 EUR na koszty organizacji pobytu dla studenta-stypendysty, który jest rezydentem w kraju partnerskim położonym w odległości 4 000 km lub większej od instytucji szkolnictwa wyższego koordynującej wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Wkład w koszty utrzymania

1 000 EUR miesięcznie na cały okres trwania programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (maksymalnie 24 miesiące). Dofinansowanie kosztów utrzymania nie będzie przyznane ani stypendystom na okresy studiów magisterskich Erasmus Mundus (studiów/badań/praktyki/przygotowywania pracy dyplomowej), które spędzili w swym kraju zamieszkania, ani stypendystom z kraju partnerskiego na okres studiów magisterskich Erasmus Mundus przekraczających jeden trymestr (czyli 3 miesiące lub równowartość 15 punktów ECTS) spędzonych w dowolnym kraju partnerskim.

Wyjątek: w przypadku studentów-stypendystów z krajów partnerskich w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus-Międzyuczelnianego Projektu Wymiany zasada 3 miesięcy nie ma zastosowania.

 

Przyznanie dofinansowania

Rzeczywista kwota poszczególnych stypendiów, a więc i maksymalna kwota dofinansowania przyznanego na wybrane projekty, będzie zależała od szeregu elementów:

 1. czasu trwania wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (60, 90 lub 120 punktów zaliczeniowych ECTS);
 2. kosztów uczestniczenia we wspólnych studiach magisterskich Erasmus Mundus, określonych przez konsorcja;
 3. realizacji fakultatywnego roku przygotowawczego;
 4. liczby stypendiów dla krajów programu/krajów partnerskich.

Na podstawie tych parametrów dofinansowanie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus na dany rok przygotowawczy i cztery nabory studentów wyniosłoby maksymalnie 4,4 mln EUR17. W przypadku konsorcjów współfinansowanych przez UE i MEXT, maksymalna liczba stypendiów wynosi 64 i nie ma dodatkowych stypendiów kierowanych do konkretnych regionów świata. W konsekwencji orientacyjna maksymalna kwota dofinansowania wspólnych wyniesie 3,4 mln EUR i będzie finansowana w 50% przez Erasmus+ i w 50% przez MEXT.