Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus (EMJMD)

Wat zijn de doelstellingen van een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus?

Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus (EMJMD) zijn erop gericht:

 • kwaliteitsverbeteringen, innovatie, uitmuntendheid en internationalisering van instellingen voor hoger onderwijs (IHO) te stimuleren;
 • de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) in kwalitatief opzicht hoogwaardiger en aantrekkelijker te maken, en steun te verlenen aan het externe optreden van de EU op het gebied van hoger onderwijs door aan de meest getalenteerde masterstudenten over de hele wereld beurzen voor een volledige opleiding toe te kennen;
 • door de werkgevers in sterkere mate te betrekken de competenties en vaardigheden van afgestudeerde masterstudenten naar een hoger niveau te tillen, met name wat betreft de arbeidsmarktrelevantie van de gezamenlijke masteropleidingen.

In dat opzicht is het de verwachting dat de gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus een bijdrage zullen leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en aan het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding 2020 (ET 2020), met inbegrip van de bijbehorende ijkpunten die in deze beleidslijnen zijn vastgesteld.

Alle Erasmus+-programmalanden hebben zich in het kader van het Bolognaproces verbonden aan gezamenlijke normen en richtsnoeren op het gebied van kwaliteitsborging, evenals een gezamenlijk(e) opleidingsstructuur en puntensysteem. Deze hebben als doel te zorgen voor wederzijds vertrouwen in hogeronderwijssystemen. Ook hebben ze als doel de internationale mobiliteit van studenten en afgestudeerden, de samenwerking tussen universiteiten in verschillende landen en de wederzijdse erkenning van kwalificaties en studieperioden in het buitenland te vergemakkelijken. In de mededeling “De Europese identiteit versterken via onderwijs en cultuur” heeft de Europese Commissie haar visie uiteengezet voor een Europese onderwijsruimte in 2025, waarbinnen “leren, studeren en onderzoek doen niet door grenzen worden belemmerd”. Kwaliteitsborging over grenzen heen is een sleutelelement om naar een Europese onderwijsruimte toe te kunnen werken. In het bijzonder is de “Europese benadering van kwaliteitsborging van gezamenlijke programma's 1 aangenomen door de ministerconferentie inzake het Bolognaproces in Jerevan in 2015, ontwikkeld om de externe kwaliteitsborging van deze programma’s te vergemakkelijken: het definieert normen die gebaseerd zijn op de overeengekomen instrumenten van de EHEA zonder dat het extra nationale criteria toepast. Er wordt verwacht dat dit een geïntegreerde benadering van kwaliteitsborging van gezamenlijke programma’s, waarbinnen werkelijk de gezamenlijke aard ervan tot uiting komt, vergemakkelijkt.

EMJMD’s worden gevraagd om de Europese benadering van kwaliteitsborging van gezamenlijke programma's als basis te nemen voor de externe kwaliteitsborging van hun opleiding, indien de nationale wetgeving dit toestaat.

EMJMD worden uitgenodigd om EMJMD dragen bij tot een grotere aantrekkelijkheid van de EHEA wereldwijd en tonen aan dat de gezamenlijke studieprogramma's van Europese instellingen voor hoger onderwijs van topkwaliteit en een hoog niveau van integratie zijn.

Deze actie ondersteunt tevens het externe optreden van de EU en de doelstellingen en prioriteiten op het gebied van hoger onderwijs in al haar aspecten.

Partnerschap tussen Erasmus Mundus en het universitair uitwisselingsprogramma (Inter-University Exchange Project, IUEP) van het Japanse ministerie van onderwijs, cultuur, sport, wetenschap en technologie (MEXT)

Het partnerschap zal 3-4 projecten meefinancieren, die innovatie en excellentie in het aanbieden van gezamenlijke masters bevordert in consortia bestaande uit ten minste 3 instellingen voor hogeronderwijs uit Erasmus+-programmalanden en ten minste 1 instelling voor hogeronderwijs uit Japan. Alle voorwaarden die hieronder worden beschreven gelden voor projecten die meegefinancierd worden door het partnerschap, tenzij anderszins is aangegeven.

Bovendien moet de Japanse instelling voor hoger onderwijs bevoegd zijn om masterdiploma's uit te reiken en het gezamenlijke of meervoudige diploma samen met ten minste één andere instelling voor hoger onderwijs op masterniveau uit een programmaland uitreiken.

Wat is een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus?

Een EMJMD2 is een geïntegreerd internationaal studieprogramma op hoog niveau dat recht geeft op 60, 90 of 120 ECTS-studiepunten en dat wordt verzorgd door een internationaal consortium van IHO's uit verschillende landen en, voor zover van toepassing, door andere onderwijspartners en/of partners uit andere sectoren die beschikken over specifieke vakkennis in en belang hebben bij de studie- en beroepsgebieden waarop het gezamenlijke programma betrekking heeft. Het specifieke aan deze opleiding is de hoge mate van het "gezamenlijke karakter"/de integratie3 en de uitstekende academische inhoud en methodologie die zij bieden. Er is geen beperking op het gebied van disciplines. De lijst van gemeenschappelijke programma's, gefinancierd in het kader van Erasmus+, is te raadplegen op de website van het Uitvoerend Agentschap4.

Alle in een programmaland gevestigde IHO's die deelnemen, moeten instellingen zijn die mastergraden toekennen. De succesvolle voltooiing van de EMJMD moet worden bekroond met een gezamenlijke graad (dat wil zeggen één enkel diploma dat wordt afgegeven namens ten minste twee IHO's uit verschillende programmalanden) of met meervoudige graden (dat wil zeggen ten minste twee diploma's die worden afgegeven door twee IHO's uit verschillende programmalanden). Indien de nationale wetgeving dit toestaat, worden gezamenlijke opleidingen aangemoedigd, aangezien zij staan voor een volledige integratie van het leer- en onderwijsproces. Naast in programmalanden gevestigde IHO's die graden toekennen, kunnen ook andere in partnerlanden gevestigde IHO's betrokken zijn bij het toekennen van gezamenlijke of meervoudige graden.

Programmavoorstellen voor EMJMD moeten reeds in de aanvraagfase volledig ontwikkelde gezamenlijke studieprogramma's aanbieden die direct nadat ze geselecteerd zijn, van start kunnen gaan en wereldwijd bekend kunnen worden gemaakt. In deze context worden bij het selectieproces van gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus zeer strenge criteria toegepast met het doel alleen aan de allerbeste voorstellen steun te verlenen.

Daartegenover staat dat de geselecteerde EMJMD aanzienlijke financiële steun krijgen voor het financieren van vier inschrijvingsperioden voor nieuwe studenten teneinde de wereldwijde zichtbaarheid van de EMJMD te vergroten en de vooruitzichten inzake duurzaamheid van de EMJMD te verbeteren.

Hieronder staat een beschrijving van de aard, selectie en financieringsvoorwaarden met betrekking tot nieuw geselecteerde EMJMD.

 

Welke activiteiten worden ondersteund door deze actie?

Deze actie ondersteunt de volgende activiteiten:

 • de opzet van een EMJMD die recht geeft op 60, 90 of 120 ECTS-studiepunten en die wordt georganiseerd door een internationaal consortium van IHO's, waaraan uitgenodigde wetenschappers (gastdocenten) deelnemen met het oog op onderwijs, opleiding en/of onderzoek;
 • de toekenning van beurzen aan de meest getalenteerde studenten over de hele wereld om ze een van deze EMJMD te laten volgen.

 

Wat is de rol van de organisaties die aan een EMJMD deelnemen?

EMJMD worden verzorgd door een internationaal consortium van IHO's en, voor zover van toepassing, door andere soorten organisaties (ondernemingen, publieke organen, onderzoeksinstellingen enzovoort) die bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de EMJMD.

Het consortium van een EMJMD is als volgt samengesteld:

 • Aanvrager/coördinator: een IHO, gevestigd in een programmaland, die het projectvoorstel indient namens alle partners. Komt de EMJMD in aanmerking voor financiële steun, dan wordt de aanvrager/coördinator de belangrijkste begunstigde van de EU-subsidie en ondertekent die namens het consortium van de EMJMD een subsidieovereenkomst voor meerdere begunstigden. De coördinerende rol van de aanvrager/coördinator omvat de volgende taken:
  • de groep deelnemende organisaties vertegenwoordigen en in hun naam optreden ten aanzien van de Europese Commissie;
  • de financiële en juridische verantwoordelijkheid op zich nemen voor de deugdelijke operationele, administratieve en financiële uitvoering van het hele project;
  • de EMJMD coördineren in samenwerking met alle andere projectpartners.
 • Partners: IHO's die graden toekennen en die als zodanig worden erkend door de bevoegde autoriteiten van het programma- of partnerland waarin ze gevestigd zijn, en elke particuliere of publieke organisatie die actief bijdraagt aan de voorbereiding, tenuitvoerlegging en evaluatie van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus. Elke partner moet een volmacht ondertekenen waarbij hij de coördinator machtiging verleent om in zijn naam en voor zijn rekening op te treden tijdens de uitvoering van het project.
 • Geassocieerde partners (facultatief): voorts kunnen ook geassocieerde partners bij het studieprogramma van de EMJMD worden betrokken. Deze organisaties dragen indirect bij tot de uitvoering van specifieke taken/activiteiten en/of ondersteunen de verspreiding en de duurzaamheid van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus. Deze bijdrage kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van overdracht van kennis en vaardigheden, het verzorgen van aanvullende cursussen of ondersteunende mogelijkheden in het kader van detacheringen of stages. Als het gaat omdat het beheer van contracten worden geassocieerde partners niet beschouwd als deel van het consortium van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus, aangezien zij een eerder beperkte rol spelen bij de uitvoering van de EMJMD en ad hoc wordt gebruikgemaakt van hun expertise.
 • Gelieerde entiteiten (facultatief): Organisaties die bijdragen tot de verwezenlijking van doelstellingen en activiteiten van het project. Gelieerde entiteiten moeten in de subsidieaanvraag worden geïdentificeerd en voldoen aan de eisen van bijlage III (verklarende termenlijst) van deze programmagids.

IHO’s in programmalanden (en Japanse IHO’s voor de consortia die meegefinancierd worden door de EU en MEXT) moeten (fysiek) als gastinstelling kunnen optreden voor studenten van de EMJMD en minstens het minimum aantal ECTS-studiepunten (of het gelijkwaardige in het Japanse systeem) voor de in hun instelling doorgebrachte studieperiode kunnen toekennen.

Alle partnerinstellingen moeten die overeenkomst ondertekenen voordat een begin wordt gemaakt met de eerste beursaanvraag- en selectieprocedure.

Met het oog op een stevige institutionele verankering en ondersteuning moeten alle organisaties die aan het consortium van de EMJMD deelnemen, blijk geven van de nodige institutionele inzet voordat de eerste studenten voor de EMJMD worden ingeschreven. Om dat doel te bereiken, vormt de overeenkomst van het consortium van de EMJMD (zie de richtsnoeren en modellen op de website van het Uitvoerend Agentschap) een belangrijk instrument. Alle academische, operationele, administratieve en financiële aspecten die verband houden met de uitvoering van de EMJMD en met het beheer van de daarvoor toegekende beurzen moeten zo nauwkeurig mogelijk worden gespecificeerd in deze overeenkomst, met inbegrip van door de EU en MEXT meegefinancierde consortia.

Welke criteria worden gehanteerd om een EMJMD te evalueren?

Hieronder worden de formele criteria opgesomd waaraan een EMJMD moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het Erasmus+-programma:

 

Subsidiabiliteitscriteria

In aanmerking komende deelnemende organisaties

Een deelnemende organisatie kan elke publieke of particuliere organisatie, met haar gelieerde entiteiten (indien van toepassing), zijn die gevestigd is in een programma- of partnerland en die rechtstreeks en actief bijdraagt tot de toekenning van de gezamenlijke mastergraad van Erasmus Mundus.

Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn:

 • instellingen voor hoger onderwijs (IHO's);
 • kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere sector (met inbegrip van sociale ondernemingen);
 • lokale, regionale of nationale publieke organen;
 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties (ngo's);
 • onderzoeksinstellingen.

In programmalanden gevestigde IHO's moeten in het bezit zijn van een geldig Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE). Deelnemende IHO's uit partnerlanden hoeven niet in het bezit te zijn van een ECHE.

In programmalanden gevestigde IHO’s moeten kunnen aantonen in de aanvraagperiode dat ze hebben voldaan aan de externe kwaliteitsvereisten in hun rechtsgebied (bijv. accreditatie of evaluatie) voor het gezamenlijke programma. Hieraan hebben ze voldaan als ze succesvol de Europese benadering van kwaliteitsborging van gezamenlijke programma’s hebben ingevoerd (indien nationale wetgeving dit toestaat) of als er een individueel accreditatiebesluit bestaat voor ieder nationaal component op basis waarvan de EMJMD is samengesteld.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een IHO die gevestigd is in een programmaland. De IHO dient een aanvraag in namens het EMJMD-consortium, met inbegrip van consortia meegefinancierd door de EU en MEXT. Vestigingen in een programmaland van IHO’s uit partnerlanden of vestigingen in een partnerland van IHO’s uit programmalanden komen niet in aanmerking voor een aanvraag.

Aantal deelnemende organisaties en profiel daarvan

Een EMJMD is transnationaal van opzet, wat betekent dat partner-IHO's uit minstens drie verschillende programmalanden betrokken zijn.

Voor consortia meegefinancierd door de EU en MEXT moet er ten minste één extra, verplicht Japanse partner-IHO bij betrokken zijn en worden aangewezen als de coördinator aan Japanse zijde naast de verplichte coördinator van het programmaland (aanvrager).

IHO's in programmalanden moeten (fysiek) als gastinstelling kunnen optreden voor studenten van de EMJMD en minstens het minimumaantal ECTS-studiepunten voor de in hun instelling doorgebrachte studieperiode kunnen toekennen.

Alle partnerorganisaties uit programma- of partnerlanden moeten worden geïdentificeerd op het ogenblik dat een subsidie wordt aangevraagd.

Aantal deelnemers

De EMJMD-subsidie financiert maximaal 60 studiebeurzen voor de vier inschrijvingsperioden. Bovendien kunnen consortia van EMJMD een aanvraag indienen voor ten hoogste 28 extra studiebeurzen voor de vier inschrijvingsperioden voor specifieke regio's/landen in de wereld.

Voor consortia die meegefinancierd zijn door de EU en MEXT worden maximaal 32 beurzen gefinancierd door de EU en 32 beurzen gefinancierd door MEXT. Deze consortia komen niet in aanmerking om extra beurzen aan te vragen voor specifieke regio’s/landen van de wereld.

Locatie(s)

De studieperiode van de EMJMD moet worden doorgebracht in minstens twee van de in het consortium vertegenwoordigde programmalanden (dat wil zeggen minstens twee mobiliteitsperioden voor alle studenten, anders dan in het land waarvan de student ingezetene is).

Voor consortia die meegefinancierd worden door de EU en MEXT moet een van de twee mobiliteitsperioden van de studentin Japan plaatsvinden en de ander in een programmaland vertegenwoordigd in het consortium.

Duur van project

Afhankelijk van de duur van de EMJMD (1 tot 2 jaar) en van de vraag of het consortium een voorbereidend jaar wenst te organiseren, wordt aan het consortium een subsidieovereenkomst met een looptijd van ten minste 4 en ten hoogste 6 academiejaren toegekend ter financiering van 4 opeenvolgende inschrijvingsperioden voor nieuwe studenten.

Wanneer de aanvrager/coördinator daarom verzoekt en voor zover het Uitvoerend Agentschap daarmee instemt, kan de duur van een EMJMD in uitzonderlijke gevallen worden verlengd met ten hoogste 12 maanden. In dat geval blijft de totale subsidie ongewijzigd.

Duur van de activiteit

Facultatief voorbereidend jaar: 1 academiejaar.

Uitvoering van het EMJMD-programma: 4 opeenvolgende inschrijvingsperioden van 1 tot 2 academiejaren (60, 90 of 120 ECTS-studiepunten).

Waar aanvragen?

Bij het in Brussel gevestigde Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wanneer aanvragen?

Aanvragers moeten hun subsidieaanvraag uiterlijk indienen op 14 februari om 12 uur 's middags (Belgische tijd) voor projecten die van start gaan tussen 1 augustus en 31 oktober van datzelfde jaar.

Uitzondering:

Om voorstellen mee te laten financieren onder het EU-MEXT-partnerschap, moeten aanvragers hun subsidieaanvraag uiterlijk indienen op 1 april om 12 uur 's middags (Belgische tijd) voor projecten die van start gaan tussen 1 augustus en 31 oktober van datzelfde jaar. Gelijktijdig stelt de Japanse coördinator hetzelfde voorstel beschikbaar aan het Japans genootschap voor de promotie van wetenschap (Japan Society for the promotion of Science, JSPS).

Hoe aanvragen?

In deel C van deze gids wordt uiteengezet hoe de aanvraag wordt ingediend.

 

Aanvragende organisaties worden getoetst aan de uitsluitings- en selectiecriteria. Zie deel C van deze gids voor meer informatie.

 

Aanvullende subsidiabiliteitscriteria voor studenten

In aanmerking komende deelnemers

Studenten op masterniveau die een eerste graad in het hoger onderwijs hebben behaald of kunnen aantonen dat ze volgens nationale wetgeving en praktijken beschikken over een erkend gelijkwaardig kennisniveau in de landen die de graad toekennen, komen in aanmerking.

Studenten die eerder een beurs hebben gekregen voor een EMJMD of voor een masteropleiding van Erasmus Mundus/gezamenlijk doctoraat, mogen geen extra beurs aanvragen in het kader van de actie met betrekking tot EMJMD.

Studenten met een beurs voor EMJMD mogen gedurende hun gehele opleiding geen andere door de EU gefinancierde beurs benutten voor dezelfde EMJMD-opleiding.

Minstens 75% van de beurzen voor EMJMD5 is bestemd voor kandidaten uit partnerlanden. Deze regel geldt niet voor consortia meegefinancierd door de EU en MEXT.

Studenten vragen rechtstreeks een beurs aan bij het consortium van de EMJMD van hun keuze en doorlopen een concurrerende selectieprocedure die door de IHO's van het consortium wordt georganiseerd.

Het consortium van de EMJMD is verantwoordelijk voor het selecteren, werven en controleren van individuele studenten.

Duur van de activiteit

De studiebeurs wordt uitsluitend toegekend voor een voltijdse inschrijving in een van de masteropleidingen en bestrijkt de gehele duur van het studieprogramma van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus.

Locatie(s) Aanvullende studieperioden (bijvoorbeeld onderzoek, stage of voorbereiding van een proefschrift), boven op het aantal vereiste perioden, kunnen worden doorgebracht bij andere deelnemende organisaties uit programma- of partnerlanden mits de activiteiten worden uitgevoerd onder rechtstreeks toezicht van een van de IHO's die consortiumpartner is.

Leerresultaten

De succesvolle voltooiing van een EMJMD moet worden bekroond met een gezamenlijke graad (dat wil zeggen één enkel diploma dat wordt afgegeven namens ten minste twee IHO's uit verschillende programmalanden en dat volledig wordt erkend in die landen) of met meervoudige graden (dat wil zeggen ten minste twee diploma's die worden afgegeven door twee IHO's uit verschillende programmalanden en die volledig worden erkend in die landen).

Studenten moeten het totale aantal ECTS-studiepunten van de EMJMD verwerven (60, 90 of 120 ECTS-studiepunten). Bovendien moeten ze voor elke verplichte studieperiode in minstens twee programmalanden minimaal 20 ECTS-studiepunten behalen (voor studieprogramma's die recht geven op 60 ECTS-studiepunten), of minimaal 30 ECTS-studiepunten (voor studieprogramma's die recht geven op 90 of 120 ECTS-studiepunten).

De mobiliteitsperioden kunnen niet door virtuele mobiliteit (afstandsleren) worden vervangen, wat impliceert dat de fysieke aanwezigheid van de student vereist is tijdens het gehele masterprogramma. De mobiliteitsperioden mogen evenmin plaatsvinden in instellingen buiten het consortium van de EMJMD (m.a.w. bij partners en/of geassocieerde partners).

Aanvullende subsidiabiliteitscriteria voor studenten

In aanmerking komende deelnemers

1) Personeel van de deelnemende organisaties;

2) Uitgenodigde wetenschappers (/gastdocenten) uit programma- en partnerlanden. De EMJMD-subsidie financiert per inschrijvingsperiode ten minste 4 uitgenodigde wetenschappers/gastdocenten die in totaal minimaal 8 weken betrokken zijn bij de EMJMD-activiteiten.

De wetenschappers/gastdocenten moeten worden geselecteerd in overeenstemming met de specifieke selectiecriteria voor wetenschappers van het consortium en een concrete meerwaarde leveren aan het aanbod van de EMJMD.

Toekenningscriteria

Projecten worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

Relevantie van het project

(maximaal 40 punten)

 • De onderdelen van het voorstel die betrekking hebben op het gezamenlijke karakter/de integratie, opzet en structuur zijn gericht op de behoeften en doeltreffend ter verwezenlijking van de doelstellingen van de EMJMD;
 • Het voorstel beschrijft hoe de EMJMD wordt geïntegreerd in het studieaanbod van de partners en stelt vast van welke graad/graden de toekenning wordt nagestreefd, in het bijzonder met betrekking tot een gezamenlijke graad indien de nationale wetgeving dit toestaat;
 • De voorgestelde EMJMD beantwoordt aan duidelijk vastgestelde behoeften binnen het academische vakgebied;
 • Het voorstel beschrijft hoe de EMJMD wil bijdragen tot het aantrekkelijker maken van de Europese ruimte voor hoger onderwijs, en excellentie, innovatie en het concurrentievermogen van de geplande academische vakgebieden wil bevorderen;
 • Het voorstel voor het EMJMD-consortium is ten zeerste relevant met betrekking tot de internationalisering in het hoger onderwijs en is ontwikkeld om de voordelen van studenten- en personeelsmobiliteit te optimaliseren.

Kwaliteit van projectontwerp en -uitvoering

(maximaal 20 punten)

 • Het voorstel beschrijft het academische programma en de leerresultaten en geeft aan hoe de excellentie van de academische inhoud zal worden verzekerd;
 • Het voorstel beschrijft een geheel van interne en externe evaluatiemethoden van de EMJMD, hoe die in de praktijk worden gebracht en benut met het doel de opleiding in kwalitatief opzicht te controleren, op te waarderen en te verbeteren;
 • Het voorstel bepaalt hoe de mobiliteit voor studenten wordt georganiseerd en bijdraagt tot de opleidingsdoelstellingen, en stippelt een ontwerpstrategie/-planning uit om uitgenodigde wetenschappers/gastdocenten daar nauw bij te betrekken;
 • Het voorstel zet in detail uiteen welke relevante informatie wordt verstrekt aan studenten/universiteitsmedewerkers voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding, en welke ondersteunende diensten worden aangeboden met betrekking tot accommodatie, taalopleiding, administratieve formaliteiten (bijvoorbeeld ondersteuning bij het verkrijgen van visa) en verzekeringen;
 • Het voorstel geeft een duidelijk overzicht van het opleidingsreglement en de rechten en verplichtingen van studenten inzake de academische, administratieve en financiële aspecten bij de uitvoering van de EMJMD;
 • Het voorstel beschrijft welke activiteiten en voorzieningen worden gepland met het oog op de doeltreffende integratie en netwerkvorming van de studenten van de EMJMD in hun socioculturele omgeving en werksituatie;
 • Het voorstel geeft duidelijk aan welke interactie er is tussen de EMJMD en actoren buiten het onderwijs bij de uitvoering van de EMJMD.

Kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsregelingen

(maximaal 20 punten)

 • Het voorstel zet duidelijk uiteen hoe de vakgebieden van de betrokken partners/personeelsleden een aanvulling en/of meerwaarde zijn voor de uitvoering van de EMJMD. In voorkomend geval omschrijft het voorstel hoe de bestaande samenwerkingsovereenkomsten zijn aangevuld ter verwezenlijking van de doelstellingen van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus;
 • Het voorstel geeft een beschrijving van het interinstitutionele engagement van elke partner, specificeert rollen en taken van elke partner bij de uitvoering van de EMJMD, alsook van de werking van de bestuursorganen en de beschikbare beheersinstrumenten;
 • Het voorstel beschrijft onder meer de gezamenlijke criteria, beginselen en vereisten voor inschrijvingsverzoeken van studenten, selectie- en toelatingsvereisten en de examinering en prestatiebeoordeling van studenten;
 • Het voorstel verklaart hoe de deelnamekosten van studenten werden berekend, en beschrijft hoe de financiële middelen, met inbegrip van aanvullende financiering, worden ingezet, toegewezen en beheerd in partnerschapsverband.

Effect en verspreiding (maximaal 20 punten)

 • Het voorstel voorziet in een overtuigende ontwikkelings- en duurzaamheidsstrategie op middellange en lange termijn, met realistische prognoses die verder gaan dan de periode van EU-financiering, en manieren om andere financieringsbronnen aan te boren met het oog op beurzen en studenten die hun studie zelf financieren;
 • Het voorstel verduidelijkt hoe effect wordt gesorteerd op institutioneel niveau (faculteit/universiteit), en hoe de EMJMD de internationaliseringsstrategie van de consortiumpartners verbetert met het oog op relevante belanghebbenden op nationaal/Europees/internationaal niveau;
 • Het voorstel beschrijft hoe de voorgestelde EMJMD ondernemerschap en zin voor initiatief aanmoedigt, hoe werkgevers worden betrokken bij de uitvoering van de EMJMD met het oog op het verbeteren van competenties en vaardigheden, en bijgevolg de inzetbaarheid van de gediplomeerden op de arbeidsmarkt;
 • Het voorstel geeft een beschrijving van de promotie- en verspreidingsvormen en methoden, de doelgroepen daarvan alsook van de concrete taken van de partners in de bewustmakingsstrategie van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus. Het voorstel verduidelijkt op welke manier zal worden getracht excellente studenten uit de hele wereld aan te trekken;
 • Voor zover van toepassing, beschrijft het voorstel hoe geproduceerde documenten, materiaal en media vrij toegankelijk worden gemaakt en worden gepromoot onder open licenties, en legt het geen onevenredige beperkingen op.

 

De voorstellen moeten een minimumscore van 70 van de 100 punten behalen om voor financiële steun in aanmerking te komen. Bovendien moeten de voorstellen een score behalen van minstens 75 % van het maximumaantal punten voor het toekenningscriterium "Relevantie van het project" (dat wil zeggen ten minste 30 van de 40 punten). In geval van een gelijke score wordt voorrang gegeven aan de projecten met de beste score voor het criterium "Relevantie van het project".

Voor projecten die worden ingediend voor het EU-Japan initiatief is verdere ondersteuning over de toepasselijke beloningscriteria beschikbaar voor indieners en experts, gepubliceerd op een speciale "EMJMD-samenwerking met Japan" projectpagina6.

 

Extra beurzen voor studenten uit specifieke regio's in de wereld

De aanvragers kunnen een aanvraag indienen voor extra beurzen voor een of meer regio's van partnerlanden in de wereld, gefinancierd door de volgende externe financieringsinstrumenten van de EU:

 • instrument voor pretoetredingssteun (IPA)7
 • de instrumenten voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)8
 • het Europees nabuurschapsinstrument (ENI)9
 • het partnerschapsinstrument (PI)10
 • het Europees ontwikkelingsfonds (EOF)

Voor subsidiëring voorgestelde gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus kunnen tot 48 extra studiebeurzen ontvangen voor de volledige duur van de masteropleiding (vier inschrijvingsperioden). Deze extra beurzen worden aangeboden om gevolg te geven aan de externe beleidsprioriteiten van de EU betreffende het hoger onderwijs; daarbij worden de verschillende niveaus van economische en sociale ontwikkeling in de relevante partnerlanden in acht genomen. Ze worden gefinancierd op basis van de negen regionale portefeuilles hieronder:

 • Westelijke Balkan (Regio 1)11;
 • landen van het oostelijk partnerschap (Regio 2);
 • landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied (Regio 3);
 • Azië (Regio 6) met een specifieke beurstoewijzing aan de minst ontwikkelde landen12;
 • Centraal-Azië (Regio 7) met een specifieke beurstoewijzing aan de laag- of lagermiddeninkomenslanden13;
 • Latijns-Amerika (Regio 8), waar beurzen specifiek worden toegewezen aan de lagermiddeninkomenslanden14 en een bovengrens is vastgesteld voor de toewijzing van beurzen aan Brazilië/Mexico;
 • Zuid-Afrika (Regio 10);
 • landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (Regio 11); en
 • landen van de Samenwerkingsraad van de Golf (Regio 12).

Beurzen worden toegekend aan de EMJMD die geselecteerd is voor financiële steun op basis van de rangschikking in dalende volgorde, waarbij er rekening wordt gehouden met het beschikbare budget. Met het voorstel boven aan de rangschikking als startpunt, wordt het totale gevraagde aantal extra beurzen toegekend evenredig aan de regionale begrotingsportefeuille en binnen de limiet van de beschikbare subsidies.

Aanvullend toekenningscriterium

Voorstellen die voor het toekenningscriterium "Relevantie van het project" de vastgestelde minimumscore en in totaal minstens 70 punten behalen (algemene minimumscore voor financiering) zullen aan de hand van het volgende aanvullende criterium worden beoordeeld met het oog op het ontvangen van extra beurzen voor specifieke regio's. Dit geldt niet voor consortia die meegefinancierd worden door de EU en MEXT, die niet in aanmerking komen voor extra beurzen.

Relevantie van het project in de specifieke regio's

(Ja/Nee)

 • Het voorstel beschrijft de methoden die gebruikt worden om zeer getalenteerde studenten uit de specifieke regio's aan te trekken
 • Het voorstel moedigt samenwerking met IHO's en/of andere in aanmerking komende deelnemende organisaties uit partnerlanden in de specifieke regio's aan. De meerwaarde van een dergelijke samenwerking voor de EMJMD wordt duidelijk uiteengezet.

 

Wat moet u nog weten over deze actie?

Meer verplichte criteria en aanvullende nuttige gegevens over deze actie zijn terug te vinden in bijlage I bij deze gids. De bijlage omvat:

 • voorwaarden met betrekking tot de opzet van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus;
 • voorwaarden met betrekking tot masterstudenten;
 • voorwaarden met betrekking tot toezicht en kwaliteitsborging;
 • selectieprocedure van consortia van een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus.

Belangstellende organisaties wordt verzocht de relevante delen van deze bijlage aandachtig te lezen voordat ze financiële steun aanvragen.

 

De studiegids van EMJMD

Met het oog op de promotie, zichtbaarheid en toegankelijkheid van Erasmus+-studiebeurzen die voor lopende EMJMD worden toegekend aan de meest getalenteerde masterstudenten over de hele wereld, worden de EMJMD opgenomen in een onlinestudiegids die wordt gehost op de website van het Uitvoerend Agentschap.

De studiegids van EMJMD vestigt de aandacht op alle gezamenlijke masterprogramma's waarvoor het volgende academiejaar Erasmus+-beurzen worden toegekend.

Via de studiegids van EMJMD kunnen de gegadigden onder de studenten de gewenste EMJMD kiezen en rechtstreeks een Erasmus+-beurs aanvragen bij het betrokken consortium.

 

Wat zijn de financieringsregels?

De geselecteerde EMJMD worden ondersteund door middel van een subsidieovereenkomst die één voorbereidend jaar (indien de aanvrager een aanvraag voor het voorbereidende jaar wenst in te dienen) en vier opeenvolgende inschrijvingsperioden voor nieuwe studenten bestrijkt. Voor voorstellen die meegefinancierd worden onder het EU-MEXT-partnerschap verschilt het gedetailleerde toegekende budget op projectniveau, inclusief de hoogte van de beurs en de beheersprovisie van het consortium, per medefinancieringsbron (EU of MEXT).

De subsidie voor de EMJMD wordt berekend overeenkomstig de volgende financieringsbeginselen:

 • een subsidie voor de beheersprovisies van het consortium en de mobiliteit van universiteitsmedewerkers;
 • een variabel aantal studiebeurzen van maximaal 25 000 EUR per jaar;
 • een variabel aantal extra studiebeurzen van maximaal 25 000 EUR per jaar voor specifieke regio's in de wereld.

Meer in detail moet het budget voor de EMJMD met inachtneming van de volgende financieringsregels (in EUR) worden opgesteld:

 

A) Beheer van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus:

Tegemoetkoming in de beheerskosten van het consortium en de kosten15voor uitgenodigde wetenschappers en gastdocenten

20 000 EUR voor het facultatieve voorbereidende jaar.

50 000 EUR per inschrijvingsperiode van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus.

 

B) Studiebeurzen voor de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus:

De studiebeurzen voor EMJMD omvatten de deelnamekosten van studenten (inclusief het collegegeld, de volledige verzekeringsdekking en andere kosten die studenten moeten maken om aan de opleiding deel te nemen), een tegemoetkoming in de reis- en installatiekosten alsook een verblijfsvergoeding tijdens de volledige duur van de gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus. De bedragen van de studiebeurzen voor EMJMD worden nader toegelicht in de onderstaande tabel:

Tegemoetkoming in de deelnamekosten

Maximaal 9 000 EUR per jaar per beursstudent uit een partnerland16

 

Maximaal 4 500 EUR per jaar per beursstudent uit een programmaland

 

Elk bedrag dat deze maximale tegemoetkoming overschrijdt, is voor rekening van de deelnemende organisaties en mag niet ten laste komen van de beursstudent.

Tegemoetkoming in de reis- en installatiekosten

1 000 EUR voor reiskosten per jaar per beursstudent die ingezetene is van een programmaland

 

2 000 EUR per jaar voor reiskosten plus 1 000 EUR voor installatiekosten van een beursstudent die ingezetene is van een partnerland dat minder dan 4 000 km verwijderd is van de IHO die de EMJMD coördineert.

 

3 000 EUR per jaar voor reiskosten plus 1 000 EUR voor installatiekosten per beursstudent die ingezetene is van een partnerland dat 4 000 km of meer verwijderd is van de IHO die de EMJMD coördineert.

Tegemoetkoming in de verblijfkosten

1 000 EUR per maand tijdens de volledige duur van de EMJMD (maximaal 24 maanden). Tegemoetkoming in verblijfkosten wordt niet toegekend voor de perioden die beursstudenten in het kader van de EMJMD (met het oog op studie, onderzoek, stage of voorbereiding van een proefschrift) doorbrengen in het land waarvan zij ingezetene zijn, noch aan beursstudenten uit een partnerland voor de perioden van meer dan 1 trimester (d.w.z. 3 maanden of het equivalent van 15 ECTS-studiepunten) die zij in het kader van EMJMD in een partnerland doorbrengen.

Uitzondering: voor beursstudenten uit een partnerland in het kader van EMJMD-IUEP geldt deze maximumtermijn van 3 maanden niet.

 

Subsidietoekenning

Het eigenlijke bedrag van de individuele beurzen, respectievelijk het maximale subsidiebedrag voor geselecteerde projecten, varieert afhankelijk van een aantal elementen:

 1. de studieduur van de EMJMD (60, 90 of 120 ECTS-punten);
 2. de deelnamekosten van de EMJMD, zoals vastgesteld door de consortia
 3. de organisatie van het facultatieve voorbereidende jaar;
 4. het aantal beurzen voor programma-/partnerlanden;

Op basis van deze parameters bedraagt de subsidie voor de EMJMD voor het voorbereidende jaar en de vier inschrijvingsperioden voor nieuwe studenten maximaal 4,4 miljoen EUR.17 Voor consortia meegefinancierd door de EU en MEXT is het maximaal aantal beurzen gesteld op 64 en er zijn geen extra beurzen beschikbaar voor specifieke regio’s in de wereld. Als gevolg hiervan is de indicatieve maximale-subsidie 3,4 miljoen EUR, waarvan 50% door Erasmus+ en 50% door MEXT wordt meegefinancierd.