TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Erasmus Mundus közös mesterképzések

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések célja

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések célja:

 • a minőségfejlesztés, az innováció, a kiválóság és a nemzetköziesítés előmozdítása a felsőoktatási intézményekben;
 • az európai felsőoktatási térség minőségének javítása és vonzerejének növelése, illetve az Unió felsőoktatásbeli külső fellépéseinek támogatása azáltal, hogy a mesterképzésben résztvevő legjobb hallgatóknak világszerte ösztöndíjat kínálnak a mesterképzés teljes idejére;
 • a mesterképzést végzettek kompetencia- és készségszintjének javítása, különös tekintettel a közös mesterképzések munkaerőpiaci relevanciájára, ami a munkáltatók fokozott bevonásával valósítható meg.

Ebben az összefüggésben az Erasmus Mundus közös mesterképzések várhatóan hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia, illetve az oktatási és képzési stratégiai keret 2020 (Oktatás és képzés 2020) célkitűzéseinek megvalósításához, az említett szakpolitikákban megállapított megfelelő referenciaértékek teljesítését is beleértve.

A bolognai folyamat keretében valamennyi Erasmus+ programország elkötelezte magát a minőségbiztosítás közös normái és irányelvei, valamint a közös képzési struktúra és kreditrendszer iránt.  Ezek célja a felsőoktatási rendszerekbe vetett kölcsönös bizalom biztosítása, a hallgatók és diplomások nemzetközi mobilitásának elősegítése, az egyetemek határokon átnyúló együttműködése, valamint a külföldi képesítések és tanulmányi időszakok kölcsönös elismerése.  Az Európai Bizottság „Az európai identitás megerősítése az oktatás és a kultúra révén” című közleményében 2025-ig vázolta fel az európai oktatási térségre vonatkozó elképzelését: „olyan Európa, amelyben semmilyen határ nem szab gátat a tanulásnak és a kutatásnak”. A határokon átnyúló minőségbiztosítás kulcsfontosságú eleme az európai oktatási térség felé való törekvésnek. Így különösen, a bolognai rendszerről szóló jereváni miniszteri konferencián 2015-ben elfogadott „A közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítés 1” célja ezen programok külső minőségbiztosítási terhének csökkentése: olyan szabványokat határoz meg, amelyek az EHEA elfogadott eszközein alapulnak, további nemzeti kritériumok alkalmazása nélkül.  Ez várhatóan megkönnyíti a közös programok minőségbiztosításának integrált megközelítését, ami valóban tükrözni fogja azok közös jellegét.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések szervezőit felkérjük arra, hogy a közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítést vegyék alapul a tanfolyamuk külső minőségbiztosításához, ha ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések hozzájárulnak az európai felsőoktatási térség vonzerejének növeléséhez világszerte, valamint az európai felsőoktatási intézmények által nyújtott közös tanulmányi programok kiválóságának és magas szintű integritásának bemutatásához.

Ez a cselekvés továbbá számos különböző szempontból támogatja az Unió külső felsőoktatási fellépéseit, célkitűzéseit és prioritásait.

Partnerség az Erasmus Mundus és a Japán Oktatási, Kulturális, Sport-, Tudományos és Technológiai Minisztérium (MEXT) egyetemközi csereprogramja (IUEP) között

A partnerség 3-4 olyan projektet támogat, amelyek keretében Erasmus+ programországokban működő legalább 3 felsőoktatási intézményből és legalább 1 japán felsőoktatási intézményből álló konzorciumokban közös mesterképzések nyújtása révén elősegítik az innovációt és a kiválóságot. Az alábbiakban leírt valamennyi feltétel a partnerség által társfinanszírozott projektekre vonatkozik, ettől eltérő rendelkezés hiányában.

A japán felsőoktatási intézménynek mesterképzést nyújtó intézménynek kell lennie, és a közös vagy többes oklevele(ke)t legalább egy programországbeli, mesterképzést nyújtó felsőoktatási intézménnyel együtt kell kiadnia.

 

Mit jelent az Erasmus Mundus közös mesterképzés?

Az Erasmus Mundus 2 közös mesterképzés olyan, magas szinten integrált, 60, 90 vagy 120 ECTS szerinti kreditpontnak megfelelő nemzetközi tanulmányi program, amelyet különböző országok felsőoktatási intézményeinek nemzetközi konzorciuma és adott esetben egyéb olyan oktatási és/vagy nem oktatással foglalkozó partnerek nyújtanak, amelyek speciális szakértelemmel és érdekekkel rendelkeznek a közös program által érintett tanulmányi/szakmai területeken. Jellemzőjük a magas szintű összekapcsolódás/integráció3, továbbá hogy kiváló oktatási tartalmat és módszereket kínálnak. A tudományterületekre vonatkozóan nincs korlátozás. Az Erasmus+ keretében finanszírozott közös programok listája megtalálható a Végrehajtó Ügynökség honlapján. 4.

A programországokban székhellyel rendelkező résztvevő felsőoktatási intézményeknek jogosultsággal kell rendelkezniük mesterképzéshez kapcsolódó oklevelek kiállítására., Az Erasmus Mundus közös mesterképzési program sikeres elvégzése közös oklevél (különböző programországok legalább két felsőoktatási intézménye nevében kiállított egyetlen olyan oklevél) vagy többes oklevél (különböző programországok két felsőoktatási intézménye által kiállított legalább két oklevél) kiállítását eredményezi. Amennyiben a nemzeti jog erre lehetőséget ad, előnyben kell részesíteni a tanulási és oktatási folyamat teljes integrációjáról tanúskodó közös okleveleket. A programországok oklevelet kiállító felsőoktatási intézményein kívül a közös vagy többes oklevelek kiállításában a partnerországok egyéb felsőoktatási partnerintézményei is részt vehetnek.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre vonatkozó pályázatoknak a pályázati szakaszban teljes mértékben kidolgozott, a pályázaton történő kiválasztást követően azonnal, bárhol a világon elindítható és meghirdethető közös tanulmányi programokat kell bemutatniuk. Mindebből az is következik, hogy a kiválasztási eljárás nagyon szigorú lesz, és csak a legjobb pályázatok kaphatnak támogatást.

A kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzések viszont jelentős összegű, négy évfolyamot lefedő támogatásban részesülnek, hogy világszerte növelhessék láthatóságukat, és megerősíthessék fenntarthatósággal kapcsolatos kilátásaikat.

A következő szakaszok az újonnan kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzések jellegét, valamint kiválasztási és finanszírozási feltételeit ismertetik.

 

Mely tevékenységek támogathatók ennek a cselekvésnek a keretében?

Ez a cselekvés a következő tevékenységeket támogatja:

 • 60, 90 vagy 120 ECTS kreditpontnak megfelelő Erasmus Mundus közös mesterképzési programok, amelyeket a felsőoktatási intézmények nemzetközi konzorciuma szervez oktatási, képzési és/vagy kutatási célból meghívott tanárok (vendégelőadók) részvételével;
 • az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok egyikében való részvételt biztosító ösztöndíjak odaítélése a kiválóan teljesítő hallgatók számára világszerte.

 

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésben résztvevő szervezetek/intézmények feladata

Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programokat felsőoktatási intézmények nemzetközi konzorciumai és adott esetben az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításához hozzájáruló, más típusú szervezetek/intézmények (vállalkozások, közintézmények, kutatószervezetek stb.) nyújtják.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzést szervező konzorcium a következő résztvevőkből áll:

 • Pályázó/koordinátor: az a programországbeli felsőoktatási intézmény, amely valamennyi partner nevében benyújtja a pályázatot. Ha az Erasmus Mundus közös mesterképzés támogatást kap, akkor a pályázó/koordinátor lesz az uniós támogatás fő kedvezményezettje, és az Erasmus Mundus közös mesterképzést szervező konzorcium nevében ő írja alá a több kedvezményezettre vonatkozó támogatási megállapodást. Koordinátori szerepe a következő kötelezettségekkel jár:
  • képviseli a résztvevő szervezetek/intézmények csoportját az Európai Bizottság előtt, és eljár a nevükben;
  • pénzügyi és jogi felelősséget vállal az egész projekt megfelelő operatív, adminisztratív és pénzügyi megvalósításáért;
  • a többi projektpartnerrel együttműködve koordinálja az Erasmus Mundus közös mesterképzést.
 • Partnerek: olyan felsőoktatási intézmények, amelyeket a székhelyüknek megfelelő programország vagy partnerország illetékes hatóságai oklevelek kiállítására jogosultnak ismernek el, valamint minden olyan állami vagy magánszervezet/magánintézmény, amely aktívan hozzájárul az Erasmus Mundus közös mesterképzés előkészítéséhez, megvalósításához és értékeléséhez. Minden partnernek felhatalmazást kell aláírnia, amelyben az aláíró felek felhatalmazzák a koordinátort, hogy a projekt megvalósítása során a nevükben és helyettük eljárjon.
 • Társult partnerek (opcionális): az Erasmus Mundus közös mesterképzés tanulmányi programjában társult partnerek is részt vehetnek. Ezek a szervezetek/intézmények közvetetten járulnak hozzá konkrét feladatok/tevékenységek megvalósításához és/vagy az Erasmus Mundus közös mesterképzéssel kapcsolatos terjesztési tevékenységek és az Erasmus Mundus közös mesterképzés fenntarthatóságának támogatásához. Erre például a tudás- és készségtranszfer, a kiegészítő kurzusok szervezése vagy a kirendelés/szakmai gyakorlat lehetőségeinek megteremtése formájában kerülhet sor. A szerződésekkel kapcsolatos irányítás szempontjából a társult partnerek nem minősülnek az Erasmus Mundus közös mesterképzést szervező konzorcium részének, mivel – eseti felkérésük következtében – korlátozottabb szerepet játszanak az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításában.
 • Kapcsolt jogalanyok (opcionális): olyan szervezetek/intézmények, amelyek hozzájárulnak a projekt célkitűzéseinek eléréséhez és a projekttevékenységek megvalósításához. A kapcsolt jogalanyokat meg kell nevezni a pályázatban, és eleget kell tenniük a pályázati útmutató III. mellékletében (Fogalmak magyarázata) foglalt követelményeknek.

A programországok felsőoktatási intézményeinek (és az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumokban résztvevő japán felsőoktatási intézményeknek) képesnek kell lenniük az Erasmus Mundus közös mesterképzésben résztvevő hallgatók fizikai fogadására, és annak lehetővé tételére, hogy az intézményben töltött tanulmányi időszak vonatkozásában legalább a minimálisan megszerzendő ECTS szerinti kreditpontokat (vagy az ezzel egyenértékű japán keretrendszert) megkaphassák.

A programországokban vagy partnerországokban működő valamennyi partnerszervezet azonosítását el kell végezni a támogatási pályázat benyújtásakor.

Annak érdekében, hogy az Erasmus Mundus közös mesterképzések megfelelő intézményi kerettel és háttérrel rendelkezzenek, az Erasmus Mundus közös mesterképzést szervező konzorciumot alkotó valamennyi szervezetnek/intézménynek biztosítania kell az érdekelt feleket a szükséges intézményi kötelezettségvállalásról azt megelőzően, hogy az első hallgatók beiratkoznak a közös mesterképzésre. Az említett intézményi kötelezettségvállalás fő eszköze az Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciumára vonatkozó megállapodás (az iránymutatások és a megállapodásminták elérhetők a Végrehajtó Ügynökség honlapján), amelyet az első ösztöndíjpályázat elindítását és a kiválasztási folyamatot megelőzően minden partnerszervezetnek/partnerintézménynek alá kell írnia. Az Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciumára vonatkozó megállapodásnak lehetőség szerint minél pontosabban ki kell térnie az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításával és a közös mesterképzésben rendelkezésre álló ösztöndíjak kezelésével kapcsolatos valamennyi tanulmányi, működési, adminisztratív és pénzügyi szempontra, ideértve az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumokat is.

 

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések értékelésének szempontjai

Az Erasmus Mundus közös mesterképzéseknek a következő formai szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

 

Támogathatósági szempontok

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

Résztvevő szervezet/intézmény lehet bármely olyan állami vagy magánszervezet/magánintézmény – és (adott esetben) a kapcsolt jogalanyok –, amelynek valamely programországban vagy partnerországban van a székhelye, és közvetlenül és tevékenyen hozzájárul az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításához.

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők:

 • felsőoktatási intézmény;
 • állami vagy magánkézben lévő kis-, közép- vagy nagyvállalkozás (beleértve a szociális vállalkozásokat is);
 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény;
 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet;
 • kutatóintézet.

A programországok felsőoktatási intézményeinek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországok résztvevő felsőoktatási intézményeinek nem kell Chartával rendelkezniük.

A programországok felsőoktatási intézményeinek képesnek kell lenniük a pályázati szakaszban bizonyítani, hogy teljesítették a közös programhoz az országukban előírt külső minőségbiztosítási követelményeket (például akkreditációt vagy értékelést).  Ez származhat abból, hogy sikeresen bevezették a közös programok minőségbiztosítására vonatkozó európai megközelítést (ha a nemzeti jogszabályok megengedik), vagy alapulhat azon - egyes nemzeti összetevőkre vonatkozó - egyedi akkreditációs döntéseken, amelyek alapján az Erasmus Mundus közös mesterképzést összeállították.  

Ki pályázhat?

A valamely programországban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény. A felsőoktatási intézmény pályázik az Erasmus Mundus közös mesterképzési konzorcium nevében, beleértve az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumokat is. Nem pályázhatnak partnerországok felsőoktatási intézményeinek programországban működő tagintézményei, illetve programországok felsőoktatási intézményeinek partnerországban működő tagintézményei.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma és profilja

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés transznacionális tanulmányi program, amelyben legalább három különböző programország felsőoktatási intézményei működnek közre partnerként.

résztvevő

Az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumok esetében, a kötelező programországbeli koordinátor (pályázó) mellett legalább egy további japán partner felsőoktatási intézményt kötelezően be kell vonni és a japán fél koordinátoraként kell kijelölni.

Résztvevők száma

Az Erasmus Mundus közös mesterképzési támogatás legfeljebb 60 hallgatói ösztöndíjat finanszíroz a négy évfolyam esetén. Az Erasmus Mundus közös mesterképzési konzorciumok emellett, a négy évfolyamon legfeljebb 28 további ösztöndíjra pályázhatnak, amelyeket a világ célzott régiói/országai vonatkozásában kell kiosztani.

Az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumok esetében, legfeljebb 32 ösztöndíjat finanszíroz az EU, és 32 ösztöndíjat finanszíroz a MEXT. Ezek a konzorciumok nem jogosultak további ösztöndíjakra pályázni a világ célzott régiói/országai vonatkozásában.

Helyszín

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés tanulmányi időszakát legalább két különböző, a konzorciumban magát képviseltető programországban kell eltölteni (ez minden hallgatóra nézve legalább két mobilitási időszakot jelentrésztvevő, a hallgató lakóhelye szerinti országtól eltérő országban).

Az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumok esetében, a legalább két mobilitási időszak egyikét Japánban kell eltölteni, a másik időszakot pedig a konzorciumban magát képviseltető egyik programországban.

A projekt időtartama

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés időtartamától (1 vagy 2 egyetemi tanév) függően, illetve annak függvényében, hogy a konzorcium az előkészítő év mellett dönt-e, a konzorcium legalább 4, legfeljebb 6 egyetemi tanévre szóló támogatási megállapodást köt, amely 4 egymást követő évfolyam finanszírozására nyújt lehetőséget.

Kivételes esetben, az Erasmus Mundus közös mesterképzés időtartama a pályázó/koordinátor kérésére és a Végrehajtó Ügynökség beleegyezésével legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben, a támogatás teljes összege nem változik.

A tevékenység időtartama

Választható előkészítő év: 1 egyetemi tanév.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzési program megvalósítása: 4 egymást követő évfolyam felvétele 1 vagy 2 egyetemi tanévre (60/90/120 ECTS szerinti kreditpont).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint február 14-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben augusztus 1. és október 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Kivétel:

Az EU-MEXT partnerség alapján társfinanszírozott pályázatok esetén, a pályázóknak brüsszeli idő szerint április 1-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk az ugyanabban az évben augusztus 1. és október 31. között kezdődő projektekre vonatkozó pályázatukat. Ezzel párhuzamosan, a japán koordinátor elérhetővé teszi ugyanazt a pályázatot a Japán Tudományos Társaság (JSPS) részére.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

 

A pályázó szervezetek/intézmények értékelésére kizárási és kiválasztási szempontok alapján is sor kerül. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

 

További támogathatósági szempontok hallgatók esetében

Támogatható résztvevők

Mesterszintű képzés hallgatói jogosultak, akik már megszerezték első felsőfokú végzettségüket, vagy igazolni tudják az oklevelet kiállító ország nemzeti jogszabályai és gyakorlatai értelmében ennek megfelelő szintű tanulmányok elvégzését.

Azok a hallgatók, akik korábban már kaptak ösztöndíjat Erasmus Mundus közös mesterképzésre vagy Erasmus Mundus mesterképzésre/közös doktori képzésre, nem pályázhatnak újabb ösztöndíjra az Erasmus Mundus közös mesterképzés keretében.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés ösztöndíjas hallgatói ugyanazon Erasmus Mundus közös mesterképzési tanulmányi program elvégzésének támogatására nem részesülhetnek másik uniós finanszírozású ösztöndíjban, és ez a kikötés a mesterképzés teljes időtartamára vonatkozik.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések 5 ösztöndíjainak legalább 75%-át a partnerországok pályázói számára különítik el. Ez a szabály nem vonatkozik az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumokra.

A hallgatók közvetlenül a választásuk szerinti Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciumához pályáznak ösztöndíjért, és a konzorcium részét képző felsőoktatási intézmények által szervezett, versenyen alapuló kiválasztási folyamatban vesznek részt.

Az egyes hallgatók kiválasztása, toborzása és felügyelete az Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciumának felelősségi körébe tartozik.

A tevékenység időtartama Hallgatói ösztöndíj kizárólag nappali tagozatos mesterképzésre történő beiratkozás esetén adható, és az Erasmus Mundus közös mesterképzés tanulmányi programjának teljes időtartamát fedezi.
Helyszín(ek) Kiegészítő tanulmányi időszakokra (pl. kutatás, szakmai gyakorlat vagy szakdolgozatírás céljából) a szükséges minimumon túl, a programországok vagy partnerországok egyéb résztvevő szervezeteinél is sor kerülhet azzal a feltétellel, hogy az ezeknél végrehajtott tevékenységeket a konzorcium valamely partner felsőoktatási intézménye közvetlenül felügyeli.

Tanulási eredmények

A hallgatóknak az Erasmus Mundus közös mesterképzéshez tartozó összes, ECTS szerinti kreditpontot meg kell szerezniük (60, 90 vagy 120 kreditpont). Továbbá minden egyes, legalább két programországban (illetve adott esetben, egy adott programországban és Japánban, az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumok esetében) töltött kötelező tanulmányi időszak alatt (60 ECTS-kredites tanulmányi program esetén) legalább 20 ECTS szerinti kreditpontot, illetve (90 vagy 120 ECTS-kredites tanulmányi program esetén) 30 ECTS szerinti kreditpontot kell szerezniük.

A mobilitási időszakok nem helyettesíthetők virtuális mobilitással (távoktatással), tehát a hallgatók fizikai jelenléte a teljes mesterképzés alatt kötelező. Ezen kívül a mobilitási időszakok nem tölthetők olyan intézményekben, amelyek nem képezik az Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciumának részét (azaz nem partnerek és/vagy társult partnerek).

TOVÁBBI TÁMOGATHATÓSÁGI SZEMPONTOK MUNKATÁRSAK/OKTATÓK/VENDÉGELŐADÓK SZÁMÁRA

 

Támogatható résztvevők

     

1) A résztvevő szervezetek munkatársai;

2) A prog ram országokból és partnerországokból érkezett meghívott oktatók (/vendégelőadók). Az Erasmus Mundus közös mesterképzési program évfolyamonként legalább 4 meghívott előadó/vendégelőadó részvételét finanszírozza, akik összességében legalább 8 héten át vesznek részt az Erasmus Mundus közös mesterképzési program tevékenységében.

A meghívott oktatókat/vendégelőadókat a konzorcium által elfogadott kiválasztási kritériumok alapján kell kiválasztani, és egyértelmű hozzáadott értéket kell képviselniük az Erasmus Mundus közös mesterképzési program végrehajtását illetően.

Odaítélési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 40 pont)

 • A pályázat „összekapcsolódásra”/integrációra, tervezésre és szerkezeti felépítésre vonatkozó elemei megfelelőek és hatékonyak az Erasmus Mundus közös mesterképzés céljainak és célkitűzéseinek eléréséhez.
 • A pályázat ismerteti, hogy az Erasmus Mundus közös mesterképzés miként lesz a partnerek képzési kínálatának része, és bemutatja a megszerezhető oklevelet vagy okleveleket, különös tekintettel az Erasmus Mundus közös mesterképzés elvégzéséért járó közös oklevélre, amennyiben a nemzeti jogszabályok ezt lehetővé teszik.
 • A pályázat tárgyát képező Erasmus Mundus közös mesterképzés választ kínál az adott tudományterületen egyértelműen azonosított szükségletekre.
 • A pályázat meghatározza, hogyan kívánja növelni az Erasmus Mundus közös mesterképzés az európai felsőoktatási térség vonzerejét, és hogyan kívánja támogatni a kiválóságot, az innovációt és a versenyképességet az adott tudományterület/téma vonatkozásában.
 • A pályázat tárgyát képező Erasmus Mundus közös mesterképzés konzorciuma a felsőoktatás nemzetköziesítése szempontjából kiemelt jelentőségű, és úgy tervezték meg, hogy a hallgatók és a munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitásában rejlő lehetőségeket maximálisan kiaknázza.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 20 pont)

 • A pályázat meghatározza az oktatási programot és a várható tanulási eredményeket, és részletezi, hogyan biztosítják az oktatási tartalmak kiválóságát.
 • A pályázat leírja az Erasmus Mundus közös mesterképzés külső és belső értékelési módszereit, valamint ezek gyakorlati megvalósítását a kurzus minőségének nyomon követése és fejlesztése érdekében.
 • A pályázat meghatározza a hallgatói mobilitás megszervezésének módját, bemutatja, hogyan járul hozzá a hallgatói mobilitás a képzés célkitűzéseihez, illetve ismerteti a meghívott tanárok/vendégelőadók hatékony bevonására irányuló stratégiatervet/tervezetet.
 • A pályázat részletesen bemutatja a hallgatókkal/felsőoktatási munkatársakkal/szakemberekkel/oktatókkal a képzésre való beiratkozást megelőzően ismertetett összes releváns információt, valamint az elhelyezés, a nyelvi képzés, az adminisztratív követelmények (például vízumügyintézés) és a biztosítás tekintetében nyújtott támogatás keretében kínált szolgáltatásokat.
 • A pályázat egyértelműen meghatározza a képzésre vonatkozó szabályokat, valamint a hallgatók jogait és kötelezettségeit az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósításának tanulmányi, adminisztratív és pénzügyi szempontjai vonatkozásában.
 • A pályázat leírja azokat a tervezett tevékenységeket/lehetőségeket, amelyek célja az Erasmus Mundus közös mesterképzésben résztvevő hallgatók hatékony integrációjának/hálózatépítésének biztosítása a társadalmi-kulturális és a szakmai környezetükben.
 • A pályázat egyértelműen bemutatja az Erasmus Mundus közös mesterképzés és a nem oktatási szereplők közötti együttműködést a kurzus megvalósítása kapcsán.

A projektcsapat és az együttműködési megállapodások minősége

(maximum 20 pont)

 • A pályázat pontosan ismerteti, hogy a résztvevőrésztvevő partnerek/munkatársak/szakemberek/ oktatók szakterületei hogyan egészítik ki egymást, és milyen hozzáadott értékkel bírnak az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósítása szempontjából. Adott esetben a pályázat leírja, hogyan erősítették meg a már meglévő együttműködési megállapodásokat az Erasmus Mundus közös mesterképzés célkitűzéseinek való megfelelés érdekében.
 • A pályázat bemutatja az egyes partnerek intézményi elkötelezettségét, leírja, hogy milyen szerepet töltenek be, és milyen feladatokat látnak el az Erasmus Mundus közös mesterképzés megvalósítása során, illetve ismerteti az irányító szervek munkamechanizmusait és az alkalmazott irányítási eszközöket.
 • A pályázat bemutatja többek között a hallgatói jelentkezésekre, a kiválasztási és felvételi követelményekre, valamint a vizsgákra és a teljesítmény értékelésére vonatkozó közös kritériumokat, alapelveket és elvárásokat.
 • A pályázat ismerteti a hallgatók részvételi költségeinek kiszámítási módját, valamint bemutatja, hogyan fogják a partnerségen belül mobilizálni, elkülöníteni és kezelni a pénzügyi forrásokat, a kiegészítő finanszírozást is beleértve.

Hatás és terjesztés (maximum 20 pont)

 • A pályázat meggyőző középtávú/hosszú távú fejlesztési/fenntarthatósági stratégiát tartalmaz, és az uniós támogatási időszakot követő időszak vonatkozásában is reális tervekkel rendelkezik, azokat a módszereket is beleértve, amelyekkel egyéb finanszírozási források mozgósíthatók az ösztöndíjak és az önfinanszírozó státuszú hallgatók esetében.
 • A pályázat bemutatja, hogyan fog hatást elérni az Erasmus Mundus közös mesterképzés intézményi (kari/egyetemi) szinten, és hogyan fog hozzájárulni a konzorciumban résztvevő partnerek nemzetköziesítési stratégiájához a nemzeti/európai/nemzetközi szintű érdekelt felek tekintetében.
 • A pályázat bemutatja, hogyan segíti elő a pályázat tárgyát képező Erasmus Mundus közös mesterképzés a vállalkozókészséget és kezdeményezőkészséget, illetve leírja, hogyan vesznek részt a munkáltatók a kurzus megvalósításában annak érdekében, hogy a hallgatók kompetenciáit és készségeit fejlesszék, valamint ezen keresztül elősegítsék a diplomások foglalkoztathatóságát.
 • A pályázat bemutatja a népszerűsítési/terjesztési mechanizmusok típusait, módszereit és célcsoportjait, valamint a partnerek konkrét feladatait az Erasmus Mundus közös mesterképzés ismertségének növelését szolgáló stratégia keretében. A pályázat bemutatja, hogyan kínálhat a program világszerte vonzó lehetőségeket a kiválóan teljesítő hallgatóknak.
 • A pályázat adott esetben leírja, hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és médiaanyagokat, és hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek elérhetőségét.

 

A pályázatoknak a 100 pontból legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. „A projekt relevanciája” szempont esetében továbbá a maximális pontszám legalább 75%-át el kell érniük (vagyis a 40 pontból legalább 30-at). Egyenlő pontszám esetén prioritást kapnak azok a projektek, amelyek a legmagasabb pontszámot érték el „A projekt relevanciája” kategóriában.

Az EU-Japán közös felhívásra benyújtott pályázatok esetében, az alkalmazandó odaítélési kritériumra vonatkozó további iránymutatás a pályázók és szakértők rendelkezésére áll, és az erre kijelölt „EMJMD-Japán partnerség” felhívási oldalon megtalálható6

Kiegészítő ösztöndíjak a világ célzott régióiból érkező hallgatók számára

A pályázók olyan kiegészítő ösztöndíjakra is pályázhatnak, amelyeket a partnerországok régiói vonatkozásában kívánnak kiosztani, és amelyeket a következő uniós külső finanszírozási eszközökből támogatnak:

 • Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA)7
 • Fejlesztési Együttműködési Finanszírozási Eszköz8;
 • Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) 9;
 • Partnerségi Eszköz10;
 • Európai Fejlesztési Alap (EFA).

A támogatásra pályázó Erasmus Mundus közös mesterképzések legfeljebb 28 kiegészítő hallgatói ösztöndíjat kaphatnak a mesterkurzus teljes időtartamára (négy évfolyam). Ezek a kiegészítő ösztöndíjak megfelelnek az EU külső felsőoktatási szakpolitikai prioritásainak, és figyelembe veszik az érintett partnerországok különböző gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjét. Ezek finanszírozása az alábbi kilenc regionális keretösszeg alapján történik:

 • Nyugat-balkáni országok (1. régió)11

 • a keleti partnerség országai (2. régió);
 • dél-mediterrán országok (3. régió);
 • Ázsia (6. régió), speciális ösztöndíjakkal a legkevésbé fejlett országokból12 érkező hallgatók számára;
 • Közép-Ázsia (7. régió), speciális ösztöndíjakkal az alacsony jövedelmű vagy a közepes jövedelmű országok alsó sávjához tartozó országokból13 érkező hallgatók számára;
 • Latin-Amerika (8. régió), speciális ösztöndíjakkal a közepes jövedelmű országok alsó sávjához tartozó országokból14 érkező hallgatók számára, és a Brazíliának/Mexikónak odaítélt ösztöndíjak maximális összegének korlátozásával;
 • Dél-Afrika (10. régió);
 • afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (11. régió); és
 • az Öböl-menti Együttműködési Tanács országai (12. régió).

Az ösztöndíjaknak a kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzésekhez finanszírozás céljából való kiosztása rangsorolásuknak megfelelően csökkenő sorrendben történik, figyelembe véve a rendelkezésre álló költségkeretet.

További odaítélési szempontok

Azoknak a pályázatoknak, amelyek „A projekt relevanciája” kategóriában megfelelnek a minimális odaítélési szempontoknak és legalább 70 pontot érnek el (a támogatás minimum feltétele), további ösztöndíjak ítélhetők oda a célzott régiók vonatkozásában a következő kiegészítő feltétel alapján. Ez nem vonatkozik az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumokra, amelyek nem jogosultak további ösztöndíjakra pályázni.

A projekt relevanciája a célzott régiókban

(Igen/Nem)

 • A pályázat leírja, milyen módszereket kívánnak alkalmazni annak érdekében, hogy a célzott régiók kiemelkedően tehetséges hallgatói vonzónak találják az ösztöndíjat.
 • A pályázat ösztönzi a régiók partnerországainak felsőoktatási intézményeivel és/vagy egyéb támogatható résztvevő szervezeteivel/ intézményeivel való együttműködést. A pályázat világosan bemutatja, milyen hozzáadott értéket jelent ez az együttműködés az Erasmus Mundus közös mesterképzés számára.

 

Mit kell még tudni erről a cselekvésről?

Erre a cselekvésre vonatkozóan további kötelező feltételek és hasznos kiegészítő információk a pályázati útmutató I. mellékletében találhatók. A melléklet a következőket tartalmazza:

 • az Erasmus Mundus közös mesterképzés megtervezésére vonatkozó feltételek;
 • a mesterképzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó feltételek;
 • az ellenőrzésre és a minőségbiztosításra vonatkozó feltételek;
 • az Erasmus Mundus közös mesterképzési konzorciumok kiválasztási eljárása.

Az érdeklődő szervezeteknek/intézményeknek javasoljuk, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően tanulmányozzák az I. melléklet idevágó szakaszait.

 

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések katalógusa

Az Erasmus+ hallgatói ösztöndíjak – amelyeket a folyamatban levő Erasmus Mundus közös mesterképzésekben való részvétel céljából világszerte a mesterképzésekben résztvevő legjobb hallgatók kapnak – népszerűsítéséhez, láthatóságához és hozzáférhetőségéhez való hozzájárulás érdekében a Végrehajtó Ügynökség honlapján közzéteszik az Erasmus Mundus közös mesterképzések online katalógusát.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzések katalógusa azokat a közös mesterképzési programokat tartalmazza és népszerűsíti, amelyekre a következő egyetemi tanévre vonatkozóan Erasmus+ ösztöndíjat kínálnak.

A katalógus lehetővé teszi, hogy a potenciális hallgatók kiválasszák a nekik megfelelő Erasmus Mundus közös mesterképzéseket, majd közvetlenül az érintett konzorciumnál pályázzanak Erasmus+ ösztöndíjra.

 

Finanszírozási szabályok

A kiválasztott Erasmus Mundus közös mesterképzések támogatására támogatási megállapodást kötnek, amely egy előkészítő év (amennyiben erre pályáztak), majd négy egymást követő évfolyam finanszírozását biztosítja. Az EU-MEXT partnerség keretében társfinanszírozandó pályázatok esetében, a projektszintű részletes költségvetési allokáció – beleértve az ösztöndíj és a konzorciumi kezelési díj összegét – a társfinanszírozás forrása (EU vagy MEXT) szerint változik.

Az Erasmus Mundus közös mesterképzésre adott támogatás összegét a következő finanszírozási alapelvek alapján számítják ki:

 • támogatás a konzorcium igazgatási díjaira és a felsőoktatási munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitására;
 • maximum évi 25 000 EUR hallgatói ösztöndíjakra (a hallgatói ösztöndíjak száma változhat);
 • maximum évi 25 000 EUR a világ célzott régiói vonatkozásában kiosztandó kiegészítő hallgatói ösztöndíjakra (a kiegészítő hallgatói ösztöndíjak száma változhat).

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés költségvetésének részleteit a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

 

A) Az Erasmus Mundus közös mesterképzés igazgatása:

Hozzájárulás a konzorcium igazgatási költségeihez, valamint a meghívott tanárok és vendégelőadók költségeihez15.

20 000 EUR az opcionális előkészítő évre.

az Erasmus Mundus közös mesterképzésre felvett évfolyamonként 50 000 EUR.

 

B) Az Erasmus Mundus közös mesterképzés részeként nyújtott hallgatói ösztöndíjak:

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés részeként nyújtott hallgatói ösztöndíjak tartalmazzák a hallgatói részvételi költségeket (a tandíjakat, a teljes biztosítást és a hallgató képzésben való részvételével kapcsolatos minden egyéb kötelező költséget is beleértve), illetve a hallgató utazási és berendezkedési költségeihez, valamint az Erasmus Mundus közös mesterképzési tanulmányi program teljes időtartamára vonatkozó ellátási költségeihez adott hozzájárulást. Az Erasmus Mundus közös mesterképzés részeként nyújtott hallgatói ösztöndíjak összegével kapcsolatos részletek az alábbi táblázatban találhatók:

Hozzájárulás a részvételi költségekhez

Maximum 9000 EUR/partnerország ösztöndíjas hallgatója/év16.

 

Maximum 4 500 EUR/programország ösztöndíjas hallgatója/év.

 

A hozzájárulás itt megadott felső értékét meghaladó összeget a résztvevő szervezeteknek/intézményeknek kell fedezniük, és nem fizettethetik meg az ösztöndíjas hallgatóval.

Hozzájárulás az utazási és berendezkedési költségekhez

1000 EUR/programországban lakóhellyel rendelkező ösztöndíjas hallgató/év utazási költségekre.

 

2000 EUR/év utazási költségekre + 1000 EUR berendezkedési költségre olyan ösztöndíjas hallgatók esetében, akiknek partnerországi lakóhelye legfeljebb 4000 km távolságra található az Erasmus Mundus közös mesterképzést koordináló felsőoktatási intézménytől.

 

3000 EUR/év utazási költségekre + 1000 EUR berendezkedési költségre olyan ösztöndíjas hallgatók esetében, akiknek partnerországi lakóhelye legalább 4000 km távolságra található az Erasmus Mundus közös mesterképzést koordináló felsőoktatási intézménytől.

Hozzájárulás az ellátási költségekhez

1000 EUR/hónap az Erasmus Mundus közös mesterképzési tanulmányi program teljes időtartamára (legfeljebb 24 hónapra). Nem folyósítható ellátási költségekhez való hozzájárulás olyan ösztöndíjas hallgatók számára, akik az Erasmus Mundus közös mesterképzés időszakát (tanulmányok/kutatás/szakmai gyakorlat/szakdolgozat elkészítése) a lakóhelyüknek megfelelő országban töltik, sem olyan partnerországbeli ösztöndíjas hallgatók számára, akik esetében a bármely partnerországban töltött Erasmus Mundus közös mesterképzés időszaka meghaladja az egy trimesztert (azaz 3 hónapot vagy 15 ECTS-kredittel egyenértékű időszakot).

Kivétel: az EMJMD-IUEP keretében a partnerországbeli ösztöndíjas hallgatókra a 3 hónapos szabály nem vonatkozik.

 

Az odaítélt támogatás

Az egyes ösztöndíjak tényleges összege – és ennek következtében a kiválasztott projekteknek juttatott támogatás maximális mértéke – több tényezőtől függ:

 1. az Erasmus Mundus közös mesterképzés időtartamától (ECTS szerinti 60, 90 vagy 120 kreditpont);
 2. az Erasmus Mundus közös mesterképzésnek a konzorcium által meghatározott részvételi költségeitől;
 3. az opcionális előkészítő év végrehajtásától;
 4. a programországok/partnerországok ösztöndíjainak számától.

A fenti paramétereket alapul véve az előkészítő évre és a négy évfolyam finanszírozására adható Erasmus Mundus közös mesterképzési támogatás összege legfeljebb 4,4 millió EUR.17Az EU és a MEXT által társfinanszírozott konzorciumok esetében, az ösztöndíjak maximális száma 64, és nincsenek további ösztöndíjak, amelyek a világ egyes régióit céloznák meg.  Ennek következtében, a támogatás indikatív maximális összege 3,4 millió euró lesz, amelyet 50%-ban az Erasmus+, valamint 50%-ban a MEXT társfinanszíroz.