Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Koji su ciljevi združenog diplomskog studija Erasmus Mundus?

Ciljevi združenih diplomskih studija Erasmus Mundus su sljedeći:

 • poticati poboljšanje kvalitete, inovacije, izvrsnost i internacionalizaciju na visokim učilištima
 • povećati kvalitetu i privlačnost Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i podupirati vanjsko djelovanje EU-a u području visokog obrazovanja nudeći stipendije za cijeli studij najboljim studentima diplomskih studija u cijelom svijetu
 • poboljšati razinu kompetencija i vještina magistara struke te posebno relevantnost združenih diplomskih studija za tržište rada povećanim sudjelovanjem poslodavaca.

U tom se smislu očekuje da će se združenim diplomskim studijima Erasmus Mundus (EMJMD) pridonijeti ciljevima strategije Europa 2020. i Strateškog okvira za obrazovanje i osposobljavanje 2020. (ET 2020.), uključujući odgovarajućim mjerilima utvrđenima u tim politikama.

Sve države iz programa Erasmus+ unutar sustava Bolonjskog procesa prihvatile su zajedničke norme i smjernice za osiguranje kvalitete te zajednički ustroj studija i sustava bodova.  Njihov je cilj osigurati uzajamno povjerenje u sustave visokog obrazovanja, olakšati međunarodnu mobilnost studenata i diplomanata, prekograničnu međusveučilišnu suradnju te međusobno priznavanje kvalifikacija i razdoblja studija u inozemstvu.  U komunikaciji „Jačanje europskog identiteta kroz obrazovanje i kulturu”, Europska komisija definirala je svoju viziju za Europski prostor za obrazovanje do 2025. godine za „Europu u kojoj granice neće sprječavati učenje, studiranje i provođenje istraživanja”.  Prekogranično osiguravanje kvalitete ključni je element u svrhu ostvarivanja Europskog prostora za obrazovanje.  „Europski pristup osiguravanju kvalitete združenih programa1” donesen na Ministarskoj konferenciji o Bolonjskom procesu održanoj u Erevanu 2015. godine napravljen je posebice radi olakšavanja vanjskog osiguranja kvalitete navedenih programa: njime se definiraju norme koje se temelje na dogovorenim alatima Europskog prostora visokog obrazovanja bez primjene dodatnih nacionalnih kriterija.  Time bi se trebali olakšati integrirani pristupi osiguravanju kvalitete združenih programa kojima se uistinu odražava njihova združenost.

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus pozvani su da primijene Europski pristup osiguravanju kvalitete združenih programa kao temelj za vanjsko osiguravanje kvalitete njihovog programa, ako to dopušta nacionalno zakonodavstvo.

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus pridonose povećanju privlačnosti Europskog prostora visokog obrazovanja diljem svijeta i dokazivanju izvrsnosti i visoke razine integracije združenih studijskih programa koje provode europska visoka učilišta.

Tom se aktivnosti podupiru i vanjsko djelovanje EU-a te ciljevi i prioriteti u području visokog obrazovanja u njihovim različitim aspektima.

Partnerstvo između programa Erasmus Mundus i Međusveučilišnog projekta razmjene (Inter-University Exchange Project, IUEP) japanskog Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije (MEXT)

Partnerstvom će se sufinancirati 3-4 projekta koja promiču inovaciju i izvrsnost pri realizaciji združenih diplomskih studija u konzorcijima koji se sastoje od najmanje 3 visoka učilišta iz zemalja sudionica programa Erasmus+ i najmanje 1 visokog učilišta iz Japana. Svi dolje opisani uvjeti odnose se na projekte sufinancirane iz partnerstva, osim ako nije drugačije naznačeno.

Osim toga, japansko visoko učilište mora biti ustanova koja dodjeljuje diplome diplomskih studija i mora moći dodijeliti združenu diplomu ili višestruke diplome s najmanje jednim visokim učilištem iz države sudionice koje dodjeljuje diplome diplomskih studija.

 

Što je združeni diplomski studij Erasmus Mundus?

Združeni diplomski studij Erasmus Mundus2 je integrirani međunarodni studijski program na visokoj razini koji donosi 60, 90 ili 120 ECTS bodova, a izvodi ga međunarodni konzorcij visokih učilišta iz različitih zemalja i, prema potrebi, drugi partneri u okviru ili izvan obrazovnog sustava koji su posebno stručni i zainteresirani za područja studija / stručna područja obuhvaćena združenim programom. Njihova specifičnost leži u visokom stupnju združenosti/integracije3 i izvrsnosti akademskog sadržaja i metodologije koje nude. Ne postoje ograničenja u odnosu na discipline. Popis združenih studija koji se financiraju u okviru programa Erasmus+ dostupan je na stranicama izvršne agencije. Popis združenih studija Erasmus Mundus (diplomskih i doktorskih) koji su se financirali iz prethodnog programa Erasmus Mundus možete pronaći u Katalogu programa Erasmus Mundus4.

Sva visoka učilišta sudionici programa s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa moraju biti ustanove koje dodjeljuju diplome diplomskih studija, a odgovarajuće diplome združenih diplomskih studija Erasmus Mundus koje obuhvaćaju cijeli studijski program združenih diplomskih studija Erasmus Mundus moraju biti valjano akreditirane (ako je primjenjivo, moraju imati akreditaciju nadležnih nacionalnih tijela) u zemljama u kojima ta visoka učilišta imaju poslovni nastan. Nakon uspješnog završetka združenog diplomskog studija Erasmus Mundus dodjeljuje se združena diploma (tj. jedna diploma koja se izdaje u ime najmanje dvaju visokih učilišta iz različitih zemalja sudionica programa s valjanim akreditacijama u tim zemljama) ili višestruka diploma (tj. najmanje dvije diplome koje izdaju dva visoka učilišta iz različitih zemalja sudionica programa s valjanim akreditacijama u tim zemljama). Ako je to predviđeno u nacionalnom zakonodavstvu, združeni se studiji potiču jer predstavljaju potpunu integraciju postupaka učenja i poučavanja. Osim visokih učilišta iz zemalja sudionica programa koji dodjeljuju odgovarajuće akademske stupnjeve, u dodjelu združenih diploma ili višestrukih diploma mogu biti uključena i ostala partnerska visoka učilišta iz partnerskih zemalja.

Prijedlozi za združene diplomske studije Erasmus Mundus u fazi prijave moraju sadržavati u potpunosti razvijene združene studijske programe koji su spremni za pokretanje i koji se mogu oglašavati diljem svijeta neposredno nakon njihova odabira. U tom kontekstu postupak odabira združenih diplomskih studija Erasmus Mundus bit će vrlo selektivan radi podupiranja samo najboljih prijedloga.

Odabrani združeni diplomski studiji Erasmus Mundus zauzvrat će dobiti visoke iznose financiranja za četiri generacije studenata, što će im omogućiti da ostvare veću vidljivost diljem svijeta i povećaju svoje izglede za održivost.

U odjeljcima u nastavku opisuju se priroda, odabir i uvjeti financiranja novoodabranih združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

 

Koje se aktivnosti podupiru u okviru te aktivnosti?

U okviru te aktivnosti podupirat će se sljedeće aktivnosti:

 • izvođenje programa združenog diplomskog studija Erasmus Mundus koji odgovara 60, 90 ili 120 ECTS bodova i koji organizira međunarodni konzorcij visokih učilišta, uključujući sudjelovanje pozvanih znanstvenika (gostujućih predavača) u svrhu poučavanja, osposobljavanja i/ili istraživanja
 • dodjela stipendija izvrsnim studentima u cijelom svijetu za sudjelovanje u jednom od tih programa združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

 

Koju ulogu imaju organizacije koje sudjeluju u programu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus?

Programe združenih diplomskih studija Erasmus Mundus pruža međunarodni konzorcij visokih učilišta i, ako je primjenjivo, druge vrste organizacija (poduzeća, javna tijela, znanstveni instituti itd.) koje pridonose provedbi združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

Konzorcij združenih diplomskih studija Erasmus Mundus sastoji se od sljedećih sudionika:

 • Podnositelja/koordinatora: visoka učilišta s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa koji podnosi prijedlog projekta u ime svih partnera. Kada se združeni diplomski studij Erasmus Mundus odobri, podnositelj zahtjeva / koordinator postaje glavni korisnik bespovratnih sredstava EU-a i potpisuje ugovor o bespovratnim sredstvima za više korisnika u ime konzorcija združenih diplomskih studija Erasmus Mundus. Ta koordinacijska uloga obuhvaća sljedeće zadaće:
  • predstavlja skupinu i djeluje u ime skupine organizacija sudionica u odnosima prema Europskoj komisiji
  • snosi financijsku i pravnu odgovornost za odgovarajuću operativnu, administrativnu i financijsku provedbu cijelog projekta
  • koordinira združeni diplomski studij Erasmus Mundus u suradnji sa svim drugim partnerima u projektu.
 • Partnera: visoka učilišta koja dodjeljuju akademske stupnjeve i koja su priznala nadležna tijela zemlje sudionice u programu ili partnerske zemlje u kojoj imaju poslovni nastan i bilo koja privatna ili javna organizacija koja aktivno pridonosi pripremi, provedbi i vrednovanju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus. Svaki partner mora potpisati punomoć kojom potpisnik opunomoćuje koordinatora da djeluje u njegovo ime za vrijeme provedbe projekta.
 • Pridruženih partnera (izborno): osim toga, u studijski program združenih diplomskih studija Erasmus Mundus mogu biti uključeni i pridruženi partneri. Te organizacije neizravno pridonose provedbi određenih zadaća/aktivnosti i/ili podupiru širenje i održivost združenih diplomskih studija Erasmus Mundus. Takav doprinos može, primjerice, biti u obliku prijenosa znanja i vještina, pružanja dodatnog osposobljavanja ili mogućnosti upućivanja na rad ili stručnu praksu. U svrhe upravljanja ugovorom „pridruženi partneri” ne smatraju se dijelom konzorcija združenih diplomskih studija Erasmus Mundus jer imaju ograničeniju ulogu u provedbi združenih diplomskih studija Erasmus Mundus s obzirom na to da se njihovo iskustvo traži na ad hoc osnovi.
 • Pridruženih subjekata (izborno): organizacije koje pridonose ostvarenju ciljeva i aktivnosti projekta. Pridruženi subjekti moraju se navesti u zahtjevu za bespovratna sredstva i ispunjavati zahtjeve navedene u Prilogu III. (Pojmovnik) ovom Programskom vodiču.

Visoka učilišta iz država sudionica programa (i japanska visoka učilišta za konzorcije koje sufinanciraju EU i MEXT) moraju biti u mogućnosti fizički ugostiti studente združenih diplomskih studija Erasmus Mundus i omogućiti barem najmanji broj ECTS bodova (ili ekvivalentno japanskom okviru) za razdoblje studija provedeno u njihovoj ustanovi.

Sve partnerske organizacije iz država programa ili partnerskih država moraju se utvrditi u vrijeme prijave za dodjelu bespovratnih sredstava.

Potrebne institucijske obveze svih organizacija koje sudjeluju u konzorciju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus moraju se osigurati prije upisa prvih studenata u združene diplomske studije Erasmus Mundus kako bi se osigurali čvrsti institucijski položaj i potpora. Sporazum o konzorciju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (vidjeti smjernice i modele dostupne na stranicama izvršne agencije) bit će ključan instrument u tu svrhu i morat će ga potpisati sve partnerske ustanove prije pokretanja prvog postupka prijave za stipendije i postupka odabira. Tim sporazumom o konzorciju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus morat će što preciznije obuhvatiti svi akademski, operativni, administrativni i financijski aspekti povezani s provedbom združenih diplomskih studija Erasmus Mundus i upravljanjem stipendijama združenih diplomskih studija Erasmus Mundus, uključujući konzorcije EU-a i MEXT-a.

 

Koji se kriteriji primjenjuju za ocjenjivanje združenog diplomskog studija Erasmus Mundus?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje mora ispuniti združeni diplomski studij Erasmus Mundus kako bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava iz program Erasmus+:

 

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti bilo koja javna ili privatna organizacija, zajedno sa svojim pridruženim subjektima (ako ih ima), s poslovnim sjedištem u državi sudionici programa ili u partnerskoj državi koja izravno i aktivno pridonosi izvođenju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

Ta organizacija, primjerice, može biti:

 • visoko učilište
 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • znanstveni institut.

 

Visoka učilišta koja imaju poslovno sjedište u državi sudionici programa moraju imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Povelju Erasmus za visoko obrazovanje ne moraju imati visoka učilišta koja sudjeluju u programu iz partnerskih država.

Visoka učilišta s poslovnim sjedištem u državama sudionicama programa moraju u fazi prijave dokazati da su zadovoljili zahtjeve za vanjsko osiguravanje kvalitete unutar njihove nadležnosti (primjerice, akreditacija ili vrednovanje) za združeni program.  To može biti rezultat uspješne primjene Europskog pristupa osiguravanju kvalitete združenih programa (ako to dopušta nacionalno zakonodavstvo) ili se temelji na pojedinačnim odlukama o akreditaciji za svaku nacionalnu sastavnicu na osnovi koje se izrađuje združeni diplomski studij Erasmus Mundus.

Tko se može prijaviti?

Visoko učilište s poslovnim sjedištem u državi sudionici programa. Visoko se učilište prijavljuje u ime konzorcija združenih diplomskih studija Erasmus Mundus, uključujući konzorcije koje sufinanciraju EU i MEXT. Podružnice visokih učilišta iz partnerskih država s poslovnim sjedištem u državi sudionici programa ili podružnice visokih učilišta iz država sudionica programa s poslovnim sjedištem u partnerskoj državi ne mogu se prijaviti.

Broj i profil organizacija sudionica

Združeni diplomski studij Erasmus Mundus transnacionalni je studij i uključuje partnerska visoka učilišta iz najmanje triju različitih država sudionica programa.

Za konzorcije koje sufinanciraju EU i MEXT, najmanje jedno dodatno obvezno partnersko visoko učilište iz Japana mora biti uključeno i imenovano za koordinatora za japansku stranu uz obveznog koordinatora iz države sudionice programa (podnositelj zahtjeva).

Broj sudionika

Bespovratnim sredstvima združenih diplomskih studija Erasmus Mundus financirat će se 60 studentskih stipendija za četiri generacije.  Osim toga, konzorciji združenih diplomskih studija Erasmus Mundus mogu se prijaviti za najviše 28 dodatnih studentskih stipendija za četiri generacije iz ciljanih regija/država svijeta.

Za konzorcije koje sufinanciraju EU i MEXT, EU će financirati najviše 32, a MEXT 32 stipendije.  Navedeni konzorciji ne ispunjavaju uvjete za prijavu za dodatne stipendije u ciljanim regijama/državama svijeta.

Mjesto/mjesta

Razdoblje studija združenih diplomskih studija Erasmus Mundus mora se održavati u najmanje dvije države sudionice programa koje su zastupljene u konzorciju (odnosno moraju postojati najmanje dva razdoblja mobilnosti za sve studente u državi koja nije država boravišta studenta).

Za konzorcije koje sufinanciraju EU i MEXT jedno od najmanje dva razdoblja studentske mobilnosti mora se održati u Japanu, a drugo u državi sudionici koja je zastupljena u konzorciju.

Trajanje projekta

Ovisno o trajanju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (od 1 do akademske 2 godine) i o tome je li konzorcij odlučio uvesti pripremnu godinu, konzorcij dobiva ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za razdoblje od najmanje 4, a najviše 6 akademskih godina, za financiranje 4 uzastopne generacije studenata.

U izvanrednim slučajevima trajanje združenih diplomskih studija Erasmus Mundus može se produljiti na zahtjev podnositelja zahtjeva/koordinatora i uz suglasnost izvršne agencije do najviše 12 mjeseci. U tom se slučaju ukupan iznos bespovratnih sredstava neće promijeniti.

Trajanje aktivnosti

Izborna pripremna godina: 1 akademska godina.

Provedba programa združenih diplomskih studija Erasmus Mundus: 4 uzastopne generacije u trajanju od 1 do 2 akademske godine (60/90/120 ECTS bodova).

Kome predati zahtjev?

Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu koja ima sjedište u Bruxellesu.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 14. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. kolovoza do 31. listopada iste godine.

Iznimka:

Za prijedloge koji se sufinanciraju iz partnerstva EU-MEXT podnositelji zahtjeva moraju predati svoj zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava do 1. travnja u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte koji počinju od 1. kolovoza do 31. listopada iste godine. Isto tako, koordinator iz Japana isti će prijedlog predati Japanskom društvu za promicanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS).

Kako predati zahtjev?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se i na temelju kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

 

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za studente

Prihvatljivi sudionici

Prihvatljivima se smatraju studenti na diplomskoj razini koji su stekli diplomu preddiplomskog studija ili koji su dokazali da imaju priznat istovjetan stupanj obrazovanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom u državama koje dodjeljuju akademske stupnjeve.

Studenti koji su već dobili stipendiju za združeni diplomski studij Erasmus Mundus ili stipendiju za diplomski studij u okviru programa Erasmus Mundus / združeni doktorski studij ne mogu se prijaviti za dodatnu stipendiju u okviru aktivnosti združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

Dobitnici stipendija za združene diplomske studije Erasmus Mundus ne mogu biti korisnici drugih stipendija koje financira EU za isti program združenih diplomskih studija Erasmus Mundus. To vrijedi za cijelo trajanje studija.

Najmanje 75 % stipendija za združene diplomske studije Erasmus Mundus5 bit će namijenjeno kandidatima iz partnerskih država.  Ovo se pravilo ne odnosi na konzorcije koje sufinanciraju EU i MEXT.

Studenti se prijavljuju za stipendiju izravno konzorciju združenih diplomskih studija Erasmus Mundus po svojem izboru i prolaze kroz konkurentan postupak odabira koji organiziraju visoka učilišta iz konzorcija.

Konzorcij združenih diplomskih studija Erasmus Mundus nadležan je za odabir, prijam i praćenje pojedinačnih studenata.

Trajanje aktivnosti Studentska stipendija dodjeljuje se isključivo za redovit upis jednog od magistarskih tečajeva I pokrivat će  cijelo trajanje EMJMD studijskog programa.

Mjesto/mjesta

Dodatna razdoblja studija (primjerice, istraživanje, stručna praksa, priprema završnog rada) izvan propisanog minimuma mogu se održavati u drugim organizacijama sudionicama iz država sudionica programa ili partnerskih država uz uvjet da se te aktivnosti provode uz izravan nadzor jednog od partnerskih visokih učilišta u konzorciju.

Ishodi učenja

Studenti će morati skupiti sve ECTS bodove koji su obuhvaćeni združenim diplomskim studijem Erasmus Mundus (60, 90 ili 120). Osim toga, za svako obvezno razdoblje studija u najmanje dvjema državama sudionicama programa (ili gdje je primjenjivo u jednoj državi sudionici program ai u Japanu za konzorcije EU-a i MEXT-a) morat će steći najmanje 20 ECTS bodova (za studijske programe koji donose 60 ECTS bodova) ili 30 ECTS bodova (za studijske programe koji donose 90 ili 120 ECTS bodova).

Razdoblja mobilnosti ne mogu se zamijeniti virtualnom mobilnošću (nastava na daljinu), što znači da studenti moraju biti fizički prisutni tijekom cijelog diplomskog programa. Osim toga, ne mogu se odvijati u ustanovama izvan konzorcija za združene diplomske studije Erasmus Mundus (tj. partnera i/ili pridruženih partnera).

 

DODATNI KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI ZA OSOBLJE/ZNANSTVENIKE/GOSTE PREDAVAČE

 

Prihvatljivi sudionici
 1. Osoblje oorganizacija sudionica
 2. Pozvani znanstvenici (/gosti predavači) iz država sudionica program ai partnerskih država. Invited scholars (/guest lecturers) from Programme and Partner Countries. EMJMD dodjela će financirati najmanje 4 pozvana znanstvenika/gosta predavača, angažirana u EMJMD aktivnostima najmanje 8 tjedana ukupno.

Pozvani znanstvenici/gosti predavači moraju biti odabrani u skladu sa specifičnim kriterijima odabira konzorcija za znanstvenike i pružiti konkretnu dodatnu vrijednost isporuci EMJMD-a.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost projekta

(najviše 40 bodova)

 • Elementi „združenosti”/integracije, izrade i strukture prijedloga prilagođeni su i učinkoviti za ostvarenje ciljeva združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.
 • U prijedlogu je opisano na koji je način združeni diplomski studij Erasmus Mundus integriran u katalog akademskih stupnjeva partnera i određeni su akademski stupnjevi koji se namjeravaju steći, posebno dodjela diplome združenog diplomskog studija Erasmus Mundus ako je to predviđeno u nacionalnom zakonodavstvu.
 • Predloženi združeni diplomski studij Erasmus Mundus odgovara na jasno utvrđene potrebe u određenom akademskom području.
 • U prijedlogu je utvrđeno kako se združenim diplomskim studijem Erasmus Mundus nastoji povećati privlačnost europskog prostora visokog obrazovanja i poticati izvrsnost, inovacije i konkurentnost u smislu ciljanih akademskih područja/predmeta.
 • Predloženi konzorcij za združene diplomske studije Erasmus Mundus izuzetno je relevantan u pogledu internacionalizacije u visokom obrazovanju i osmišljen je kako bi se ostvarila najveća korist od mobilnosti studenata i osoblja.
Kvaliteta plana
i provedbe projekta
(najviše 20 bodova)
 • U prijedlogu su definirani akademski program i ishodi učenja te pojedinosti o tome kako će se osigurati izvrsnost akademskih sadržaja.
 • U prijedlogu je opisan skup metoda za unutarnje i vanjsko vrednovanje združenih diplomskih studija Erasmus Mundus, kako će se provesti te kako će se rezultati vrednovanja upotrijebiti za praćenje, nadogradnju I poboljšanje kvalitete studija.
 • U prijedlogu je definiran način organizacije mobilnosti studenata i važnost mobilnosti za ciljeve studija te je predstavljen nacrt strategije/plana za učinkovito sudjelovanje pozvanih znanstvenika / gostujućih predavača.
 • U prijedlogu su detaljno opisane sve važne informacije koje se daju studentima / akademskom osoblju prije upisa u studijski program te usluge koje se nude u smislu pomoći oko smještaja, učenja jezika, administrativnih formalnosti (npr. vize) i osiguranja.
 • U prijedlogu su jasno navedena pravila studiranja, prava i obveze studenata kada je riječ o akademskim, administrativnim i financijskim aspektima provedbe združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.
 • U prijedlogu su opisane planirane aktivnosti/prostor za osiguravanje učinkovite integracije/umrežavanja studenata združenih diplomskih studija Erasmus Mundus u njihovu društveno-kulturno i profesionalno okruženje.
 • U prijedlogu je jasno navedena interakcija između združenih diplomskih studija Erasmus Mundus i nenastavnih subjekata u provedbi studija.

Kvaliteta projektnog tima i sporazuma  o suradnji

(najviše 20 bodova)

 • U prijedlogu su jasno prikazana područja stručnosti uključenih partnera/osoblja te na koji su način komplementarni i koja je njihova dodana vrijednost za provedbu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus. Ako je primjenjivo, u prijedlogu je opisano na koji su način postojeći sporazumi o suradnji poboljšani radi ispunjenja ciljeva združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.
 • U prijedlogu su opisane institucionalne obveze svakog partnera, utvrđene njihove uloge i zadaće u provedbi združenih diplomskih studija Erasmus Mundus te navedeni postojeći načini rada upravljačkih tijela i alata za upravljanje.
 • U prijedlogu su, među ostalim, opisani zajednički kriteriji, načela i zahtjevi za prijavu, odabir i upis studenata, ispitivanje studenata i vrednovanje uspjeha
 • U prijedlogu je objašnjeno kako su izračunani troškovi sudjelovanja studenata te je naveden opis načina na koji će se mobilizirati i raspodijeliti financijska sredstva, uključujući dodatna sredstva, te kako će se njima upravljati u okviru partnerstva.

Učinak i širenje

(najviše 20 bodova)

 • U prijedlogu se donosi uvjerljiva srednjoročna/dugoročna strategija razvoja/održivosti i iznose se realna predviđanja za razdoblje nakon razdoblja financiranja EU-a  te načini mobilizacije ostalih izvora financiranja za stipendije i studente koji se sami financiraju.
 • U prijedlogu je objašnjen utjecaj združenih diplomskih studija Erasmus Mundus na institucijskoj razini (fakultet/sveučilište) te kako će se združenim diplomskim studijem Erasmus Mundus pridonijeti strategiji internacionalizacije partnera u konzorciju prema važnim dionicima na nacionalnoj/europskoj/međunarodnoj razini.
 • U prijedlogu se opisuje kako se predloženim združenim diplomskim studijem Erasmus Mundus potiču poduzetništvo i inicijativnost, opisuje se kako će poslodavci biti uključeni u provedbu studija kako bi se poboljšale kompetencije i vještine studenata te time povećala zapošljivost osoba s diplomom.
 • U prijedlogu su opisane vrste i metode mehanizama promidžbe/širenja, ciljne skupine i konkretne zadaće partnera u strategiji podizanja razine svijesti o združenim diplomskim studijima Erasmus Mundus. Objašnjeno je kako se planiraju privući izvrsni studenti iz cijelog svijeta.
 • Ako je relevantno, u projektu se opisuje kako će materijali, dokumenti i producirani medijski sadržaji biti besplatno dostupni i kako će se promovirati s pomoću otvorenih licencija bez nesrazmjernih ograničenja.

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova od ukupno 100 kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje 75 % od najvišeg broja bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost projekta” (tj. najmanje 30 bodova od 40). U slučaju istog broja bodova, prednost će se dati projektima koji dobiju više bodova za kriterij „relevantnost projekta”.

Za projekte koji su poslani udruženom pozivu EU-Japan dodatne smjernice za primjenjive kriterije nagrada su dostupne za podnositelje zahtjeva i stručnjake te objavljene na određenoj stranici poziva „EMJMD partnerstvo s Japanom”6.

 

Dodatne stipendije za studente iz ciljanih regija svijeta

Podnositelji zahtjeva mogu se prijaviti za dodatne stipendije za jednu ili više regija partnerskih zemalja u svijetu koje se financiraju iz sljedećih instrumenata EU-a za vanjsko financiranje:

 • Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)7
 • Instrumenti za razvojnu suradnju8
 • Europski instrument za susjedstvo9
 • Instrumenti za partnerstvo10
 • Europski razvojni fond (ERF).

Združenim diplomskim studijima Erasmus Mundus koji su predloženi za financiranje može se dodijeliti do 28 dodatnih studentskih stipendija tijekom cijelog trajanja diplomskog studija (četiri generacije). Te dodatne stipendije nude se kao odgovor na prioritete vanjske politike EU-a u vezi s visokim obrazovanjem i uzimaju u obzir različite razine gospodarskog i socijalnog razvoja u relevantnim partnerskim zemljama. Oni se financiraju na temelju devet niže navedenih regionalnih omotnica:

 • Zapadni Balkan (Regija 1)11
 • zemlje Istočnog partnerstva (2. regija)
 • zemlje južnog Mediterana (3. regija)
 • Azija (6. regija) uz dodjelu posebnih stipendija najslabije razvijenim zemljama12
 • središnja Azija (7. regija) uz dodjelu posebnih stipendija zemljama s niskim ili srednje niskim prihodima13
 • Latinska Amerika (8. regija) uz dodjelu posebnih stipendija zemljama sa srednje niskim prihodima14 i najveća dodjela Brazilu/Meksiku
 • Južna Afrika (10. regija)
 • afričke, karipske i pacifičke zemlje (11. regija) i
 • zemlje Vijeća za suradnju u Zaljevu (12. regija).

Podnositelje zahtjeva potiče se da njihovi zahtjevi za dodatne stipendije budu što raznolikiji kako bi se obuhvatio što veći broj ciljanih regija.

Stipendije se dodjeljuju združenim diplomskim studijima Erasmus Mundus koji su odabrani za financiranje u skladu s njihovim mjestom od najbolje rangiranog do najlošije rangiranog te uzimajući u obzir dostupni proračun.  Počevši od najbolje rangiranog prijedloga, zahtijevani ukupni broj dodatnih stipendija dodijelit će se razmjerno regionalnim proračunskim omotnicama te u okviru dostupnih sredstava.

 

Dodatni kriterij za dodjelu

Prijedloge koji dobiju najmanji propisani broj bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost projekta” i koji ukupno dobiju najmanje 70 bodova (opća donja granična vrijednost za dobivanje financiranja) procijenit će se na temelju sljedećeg dodatnog kriterija za dobivanje dodatnih stipendija za ciljane regije. To se ne primjenjuje na konzorcije koje financiraju EU i MEXT koji ne zadovoljavaju uvjete za prijavu za dodatne stipendije.

Relevantnost projekta u ciljanoj regiji/regijama

(Da/Ne)

 • U prijedlogu su opisane metode za privlačenje najtalentiranijih studenata iz ciljanih regija.
 • Prijedlogom se potiče suradnja s visokim učilištima i/ili ostalim prihvatljivim organizacijama sudionicama iz partnerskih zemalja u ciljanim regijama. Jasno je objašnjena dodana vrijednost takve suradnje za združene diplomske studije Erasmus Mundus.

 

Što biste još trebali znati o toj aktivnosti?

Više obveznih kriterija i dodatnih korisnih informacija o toj aktivnosti nalazi se u Prilogu I. ovom Vodiču. Taj prilog uključuje:

 • uvjete povezane s osmišljavanjem združenog diplomskog studija Erasmus Mundus
 • uvjete povezane sa studentima diplomskih studija
 • uvjete povezane s praćenjem i osiguravanjem kvalitete
 • postupak odabira konzorcija za združeni diplomski studij Erasmus Mundus.

Mole se zainteresirane organizacije da pažljivo pročitaju relevantne odjeljke tog priloga prije nego što zatraže financijsku potporu.

 

Katalog združenih diplomskih studija Erasmus Mundus

Kako bi se pridonijelo promidžbi, vidljivosti i dostupnosti studentskih stipendija programa Erasmus+ koje će se nuditi za tekuće združene diplomske studije Erasmus Mundus najboljim studentima diplomskih studija u cijelom svijetu, združeni diplomski studiji Erasmus Mundus bit će navedeni u internetskom katalogu na stranicama izvršne agencije.

U katalogu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus oglašavat će se svi združeni diplomski programi u okviru kojih se nude stipendije programa Erasmus+ za sljedeću akademsku godinu.

U katalogu će budući studenti moći odabrati združeni diplomski studij Erasmus Mundus po vlastitom izboru i prijaviti se za stipendiju programa Erasmus+ izravno konzorciju koji je nudi.

 

Koja su pravila financiranja?

Odabrani združeni diplomski studiji Erasmus Mundus dobit će potporu na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji obuhvaća jednu pripremnu godinu (ako se podnositelj zahtjeva odlučio prijaviti za pripremnu godinu) i četiri uzastopne generacije studenata. Za prijedloge koji se sufinanciraju iz partnerstva EU-MEXT, detaljna raspodjela proračuna na projektnoj razini, uključujući iznos stipendije i upravljačku naknadu za konzorcij, razlikuje se ovisno o izvoru sufinanciranja (EU i MEXT).

Bespovratna sredstva združenih diplomskih studija Erasmus Mundus izračunavaju se u skladu sa sljedećim načelima financiranja:

 • bespovratna sredstva za naknade za upravljanje konzorcijem i za mobilnost akademskog osoblja
 • promjenjiv broj studentskih stipendija u iznosu od najviše 25 000 EUR godišnje
 • promjenjiv broj dodatnih studentskih stipendija u iznosu od najviše 25 000 EUR godišnje za ciljane regije svijeta.

Proračun za združene diplomske studije Erasmus Mundus mora se detaljno izraditi u skladu sa sljedećim pravilima financiranja (u EUR):

 

A) Upravljanje združenim diplomskim studijem Erasmus Mundus:

Doprinos za troškove upravljanja konzorcijem i troškove15 pozvanih znanstvenika i gostujućih predavača

20 000 EUR za izbornu pripremnu godinu.

50 000 EUR po upisu u združeni diplomski studij Erasmus Mundus.

 

B) Stipendije za studente združenih diplomskih studija Erasmus Mundus:

Studentskim stipendijama za združene diplomske studije Erasmus Mundus pokrivat će se troškovi sudjelovanja studenata (uključujući naknade za školarine, potpuno osiguranje i druge obvezne troškove povezane sa sudjelovanjem u studiju), doprinos putnim troškovima studenata i troškovima nastanjenja te dnevnice tijekom trajanja studijskog programa združenih diplomskih studija Erasmus Mundus. Pojedinosti o iznosu studentskih stipendija za združene diplomske studije Erasmus Mundus navedene su u nastavku:

Doprinos troškovima sudjelovanja

do 9000 EUR godišnje po stipendistu iz partnerske zemlje16

 

do 4500 EUR godišnje po stipendistu iz zemlje sudionice programa

 

Sve iznose koji su viši od tih najviših doprinosa moraju nadoknaditi organizacije sudionice i ne smiju ih snositi stipendisti.

Doprinos putnim troškovima i troškovima nastanjenja

1000 EUR godišnje po stipendistu s boravištem u zemlji sudionici programa za putne troškove.

 

2000 EUR godišnje za putne troškove + 1000 EUR za troškove nastanjenja stipendista koji ima boravište u partnerskoj zemlji udaljenoj manje od 4000 km od visokog učilišta koje koordinira združene diplomske studije Erasmus Mundus.

 

3000 EUR godišnje za putne troškove + 1000 EUR za troškove nastanjenja stipendista koji ima boravište u partnerskoj zemlji udaljenoj najmanje 4000 km od visokog učilišta koje koordinira združene diplomske studije Erasmus Mundus.

Doprinos troškovima boravka

1000 EUR mjesečno tijekom cijelog trajanja studijskog programa združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (najviše 24 mjeseca). Doprinos za troškove boravka ne daje se stipendistima za razdoblja združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (studiranje / istraživanje / stručna praksa / izrada završnog rada) provedena u njihovoj zemlji boravišta ni stipendistima iz partnerske zemlje za razdoblja združenih diplomskih studija Erasmus Mundus provedena u bilo kojoj partnerskoj zemlji dulje od jednog trimestra (tj. 3 mjeseca ili ekvivalent 15 ECTS bodova).

Iznimka: pravilo od 3 mjeseca ne primjenjuje se na nositelje stipendija iz partnerskih zemalja u okviru EMJMD-IUEP.

 

Dodjela bespovratnih sredstava

Stvarni iznos pojedinačnih stipendija, odnosno najviši dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava za odabrane projekte ovisit će o nizu elemenata:

 1. trajanju združenog diplomskog studija Erasmus Mundus (60, 90 ili 120 ECTS bodova)
 2. troškovima sudjelovanja u združenom diplomskom studiju Erasmus Mundus koje je odredio konzorcij
 3. provedbi izborne pripremne godine
 4. broju stipendija partnerskih zemalja / zemalja sudionica programa.

Na temelju tih parametara bespovratna sredstva za pripremnu godinu i četiri generacije studenata združenih diplomskih studija Erasmus Mundus iznosit će najviše 4,4 milijuna EUR17. Za konzorcije koje sufinanciraju EU i MEXT maksimalni je broj stipendija 64 i ne postoje dodatne stipendije namijenjene određenim regijama svijeta.  Kao posljedica toga, indikativni najveći iznos bespovratnih sredstava za združene diplomske studije Erasmus Mundus iznosi 3,4 milijuna eura koji se sufinancira 50 % iz programa Erasmus+, a 50 % od strane MEXT-a.