Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus

Ποιοι είναι οι στόχοι των κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Erasmus Mundus;

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) έχουν ως στόχο:

 • την προαγωγή της αριστείας, τη βελτίωση της ποιότητας, την προώθηση της καινοτομίας και της διεθνοποίησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα·
 • την ενίσχυση της ποιότητας και της ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και τη στήριξη της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, προσφέροντας πλήρεις υποτροφίες στους καλύτερους μεταπτυχιακούς σπουδαστές παγκοσμίως·
 • τη βελτίωση του επιπέδου ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών, και ειδικότερα της συνάφειας των κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας, μέσω της αναβάθμισης της συμμετοχής των εργοδοτών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα EMJMD αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και του στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» (ΕΤ2020)- καθώς επίσης και στη διασφάλιση των προτύπων αναφοράς που καθορίζουν οι προαναφερόμενες πολιτικές.

Όλες οι Χώρες του Προγράμματος Erasmus+ οι οποίες έχουν αναλάβει δέσμευση στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια για κοινά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές στη διασφάλιση ποιότητας, καθώς και για κοινή διάρθρωση των τίτλων σπουδών και κοινό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων. Ο στόχος αυτών είναι να διασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη στα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης, να διευκολυνθεί η διεθνής κινητικότητα φοιτητών και αποφοίτων, η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό. Στην ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και της κουλτούρας», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το έτος 2025, με στόχο «μια Ευρώπη στην οποία η μάθηση, οι σπουδές και η διεξαγωγή έρευνας δεν θα παρεμποδίζονται από σύνορα. Η διασφάλιση ποιότητας σε διασυνοριακό επίπεδο αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η «Ευρωπαϊκή Προσέγγιση για τη Διασφάλιση Ποιότητας των Κοινών Προγραμμάτων1», η οποία εγκρίθηκε από την Υπουργική Διάσκεψη της Μπολόνια στο Ερεβάν, το 2015, αναπτύχθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας αυτών των προγραμμάτων: καθορίζει πρότυπα τα οποία βασίζονται στα συμφωνημένα εργαλεία του ΕΧΑΕ, χωρίς την εφαρμογή πρόσθετων εθνικών κριτηρίων. Αυτό αναμένεται να διευκολύνει τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στη διασφάλιση ποιότητας των κοινών προγραμμάτων, οι οποίες εκφράζουν και αντανακλούν πραγματικά τον κοινό τους χαρακτήρα.                                                                                                    

Τα EMJMD καλούνται να λάβουν την Ευρωπαϊκή Προσέγγιση για τη Διασφάλιση Ποιότητας των Κοινών Προγραμμάτων ως βάση για την εξωτερική διασφάλιση ποιότητας των μαθημάτων τους, εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Τα προγράμματα EMJMD θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην αύξηση της ελκυστικότητας του ΕΧΑΕ παγκοσμίως και στην προβολή της αριστείας και του υψηλού επιπέδου ολοκλήρωσης των κοινών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από τα ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζει επίσης τις εξωτερικές δράσεις, τους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ως προς τις διάφορες πτυχές τους.

Σύμπραξη μεταξύ Erasmus Mundus και του Διαπανεπιστημιακού Σχεδίου Ανταλλαγής (IUEP) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας (MEXT) της Ιαπωνίας

Στο πλαίσιο της σύμπραξης προβλέπεται η συγχρηματοδότηση 3-4 σχεδίων τα οποία θα προάγουν την καινοτομία και την αριστεία στην παροχή των κοινών τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών σε κοινοπραξίες που αποτελούνται από τουλάχιστον 3 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από Χώρες του Προγράμματος Erasmus+ και τουλάχιστον ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από την Ιαπωνία. Όλες οι προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω ισχύουν για σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από τη σύμπραξη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Επιπλέον, το ιαπωνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι ίδρυμα που χορηγεί μεταπτυχιακούς τίτλους (μάστερ) και παράλληλα να χορηγεί τους κοινούς ή πολλαπλούς τίτλους σπουδών από κοινού με ένα τουλάχιστον ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χορηγεί μεταπτυχιακούς τίτλους από Χώρα του Προγράμματος.

Τι είναι τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus;

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (ΕΜJMD)2 είναι ολοκληρωμένα διεθνή προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου 60, 90 ή 120 ακαδημαϊκών μονάδων, που υλοποιούνται από διεθνείς κοινοπραξίες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) διαφόρων χωρών και –κατά περίπτωση– από άλλους εκπαιδευτικούς και/ή μη εκπαιδευτικούς φορείς εταίρους με ιδιαίτερη εμπειρία και ενδιαφέρον στα πεδία σπουδών/επαγγελματικούς τομείς που καλύπτονται από το κοινό πρόγραμμα. Η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στην υψηλού βαθμού ενσωμάτωση/«συνένωση δυνάμεων»3 και στο εξαιρετικό ακαδημαϊκό περιεχόμενο και τη μεθοδολογία που προσφέρουν. Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον κλάδο σπουδών. Ο κατάλογος των κοινών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού4.

Όλα τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε Χώρα του Προγράμματος πρέπει να είναι ιδρύματα που απονέμουν μεταπτυχιακά διπλώματα. Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός EMJMD οδηγεί στην απονομή είτε ενός κοινού τίτλου σπουδών (ένας ενιαίος τίτλος ο οποίος απονέμεται από τουλάχιστον δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος) είτε πολλαπλών τίτλων σπουδών ( τουλάχιστον δύο τίτλοι σπουδών από ιδρύματα δύο διαφορετικών Χωρών του Προγράμματος). Αν το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία, πρέπει να προτιμάται η καθιέρωση κοινών τίτλων σπουδών, καθώς αντιπροσωπεύουν την πλήρη ενοποίηση της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας. Πέραν των ΑΕΙ από τις Χώρες του Προγράμματος τα οποία απονέμουν τίτλους σπουδών, στην απονομή κοινών ή πολλαπλών τίτλων σπουδών μπορούν να συμμετέχουν και άλλα συνεργαζόμενα ΑΕΙ από Χώρες Εταίρους.

Οι προτάσεις EMJMD πρέπει στο στάδιο της αίτησης να παρουσιάζουν πλήρως ανεπτυγμένα κοινά προγράμματα σπουδών που θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν και να προβληθούν διεθνώς αμέσως μετά την επιλογή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η διαδικασία επιλογής EMJMD πρέπει να είναι πολύ επιλεκτική προκειμένου να υποστηρίζονται μόνο οι καλύτερες προτάσεις.

Ως αντάλλαγμα, τα επιλεγμένα EMJMD θα λαμβάνουν υψηλή χρηματοδότηση για 4 περιόδους εισαγωγής φοιτητών ώστε να μπορούν να αυξήσουν την παγκόσμια προβολή τους και να ενισχύσουν τις προοπτικές βιωσιμότητάς τους.

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται τα είδη και οι όροι επιλογής και χρηματοδότησης των EMJMD που επελέγησαν πρόσφατα.

 

Ποιες δραστηριότητες στηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της δράσης;

Η συγκεκριμένη δράση στηρίζει τις εξής δραστηριότητες:

 • την υλοποίηση ενός προγράμματος EMJMD που αντιστοιχεί σε 60, 90 ή 120 ακαδημαϊκές μονάδες, το οποίο οργανώνεται μέσω διεθνούς κοινοπραξίας ΑΕΙ, με τη συμμετοχή επιστημόνων (επισκεπτών καθηγητών) οι οποίοι προσκαλούνται με σκοπό τη διδασκαλία, την κατάρτιση και/ή την έρευνα·
 • την απονομή υποτροφιών σε άριστους φοιτητές από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα προγράμματα EMJMD.

 

Ποιος είναι ο ρόλος των οργανισμών που συμμετέχουν σε ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Erasmus Mundus;

Τα προγράμματα EMJMD προσφέρονται από διεθνή κοινοπραξία ΑΕΙ και -κατά περίπτωση- από άλλα είδη οργανισμών (επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς κ.λπ.) που συμβάλλουν στην υλοποίηση του EMJMD.

Την κοινοπραξία EMJMD απαρτίζουν οι εξής:

 • Αιτών/συντονιστής: ένα ΑΕΙ που εδρεύει σε Χώρα του Προγράμματος και υποβάλλει την πρόταση του σχεδίου εξ ονόματος όλων των εταίρων. Σε περίπτωση έγκρισης του EMJMD, ο αιτών/συντονιστής γίνεται ο κύριος δικαιούχος της επιχορήγησης της ΕΕ και υπογράφει συμφωνία επιχορήγησης πολλαπλών δικαιούχων εξ ονόματος της κοινοπραξίας EMJMD. Ο συντονιστικός του ρόλος περιλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:
  • εκπροσωπεί την ομάδα των συμμετεχόντων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενεργεί εξ ονόματός της·
  • φέρει την οικονομική και νομική ευθύνη για την ορθή επιχειρησιακή, διοικητική και οικονομική υλοποίηση του συνολικού σχεδίου·
  • συντονίζει το EMJMD σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του σχεδίου.
 • Εταίροι: ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που απονέμουν τίτλους σπουδών και είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της Χώρας του Προγράμματος ή της Χώρας Εταίρου, στην οποία είναι εγκατεστημένα, καθώς και οποιοσδήποτε ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός που συμβάλλει ενεργά στην προετοιμασία, υλοποίηση και αξιολόγηση του EMJMD. Κάθε εταίρος πρέπει να υπογράφει εντολή με την οποία θα εξουσιοδοτεί τον συντονιστή να ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του κατά την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Συνεργαζόμενοι εταίροι (προαιρετικό): το πρόγραμμα σπουδών EMJMD μπορεί επίσης να επωφελείται και από τη συμμετοχή συνεργαζόμενων εταίρων. Οι εν λόγω οργανισμοί συμβάλλουν έμμεσα στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων και/ή υποστηρίζουν τη διάδοση των αποτελεσμάτων και τη βιωσιμότητα του EMJMD. Αυτή η συμβολή μπορεί για παράδειγμα να λάβει τη μορφή μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων, προσφοράς συμπληρωματικών μαθημάτων ή υποστήριξης δυνατοτήτων για απόσπαση ή απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Όσον αφορά τα ζητήματα συμβατικής διαχείρισης, οι «συνεργαζόμενοι εταίροι» δεν θεωρούνται μέλη της κοινοπραξίας EMJMD, διότι έχουν πιο περιορισμένο ρόλο στην υλοποίηση του EMJMD, καθώς η συμβολή τους ζητείται σε προαιρετική βάση.
 • Συνδεόμενες οντότητες (προαιρετικό): οργανισμοί που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των δραστηριοτήτων του σχεδίου. Οι συνδεόμενες οντότητες πρέπει να προσδιορίζονται στην αίτηση επιχορήγησης και να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα III (Γλωσσάριο βασικών όρων) του παρόντος οδηγού προγράμματος.

Τα ΑΕΙ από Χώρες του Προγράμματος (και τα ΑΕΙ της Ιαπωνίας από τις κοινοπραξίες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT) πρέπει να είναι σε θέση να υποδεχτούν τους φοιτητές του EMJMD και να προσφέρουν τον ελάχιστο αριθμό ακαδημαϊκών μονάδων (ή του αντίστοιχου Ιαπωνικού πλαισίου) για την περίοδο φοίτησης των φοιτητών στο ίδρυμά τους.

Όλοι οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί από τις χώρες του προγράμματος ή των χωρών εταίρων πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση.

Η απαραίτητη θεσμική δέσμευση όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία EMJMD πρέπει να εξασφαλίζεται πριν από την εγγραφή των πρώτων σπουδαστών EMJMD, ώστε να διασφαλίζεται ισχυρή θεσμική ενσωμάτωση και στήριξη. Η συμφωνία κοινοπραξίας EMJMD (βλέπε τις κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού) αποτελεί βασικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό και πρέπει να υπογράφεται από όλα τα συνεργαζόμενα ιδρύματα πριν από την έναρξη της πρώτης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποτρόφων. Η συμφωνία κοινοπραξίας EMJMD πρέπει να καλύπτει με κάθε δυνατή ακρίβεια όλες τις ακαδημαϊκές, επιχειρησιακές, διοικητικές και οικονομικές πτυχές της υλοποίησης του EMJMD και της διαχείρισης των υποτροφιών EMJMD, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT.

 

Με ποια κριτήρια αξιολογούνται τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus;

Στη συνέχεια παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD), ώστε να είναι επιλέξιμο για επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+:

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, με τις συνδεόμενες οντότητές του (αν υπάρχουν), ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος ή σε Χώρα Εταίρο και συμβάλλει άμεσα και ενεργά στην υλοποίηση του EMJMD.

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:

 • Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΑΕΙ)·
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)·
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ·
 • ερευνητικό ινστιτούτο.

Τα ΑΕΙ που είναι εγκατεστημένα σε Χώρα του Προγράμματος πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη εκπαίδευση (ECHE). Τα συμμετέχοντα ΑΕΙ που βρίσκονται σε Χώρες Εταίρους δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν ECHE.

Τα ΑΕΙ που είναι εγκατεστημένα σε Χώρα του Προγράμματος πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν, στο στάδιο των αιτήσεων, ότι έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας της δικαιοδοσίας τους (π.χ. πιστοποίηση ή αξιολόγηση) για το κοινό πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να προκύψει είτε από την επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Προσέγγισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας των Κοινών Προγραμμάτων (εφόσον επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία), είτε να βασίζεται στις μεμονωμένες αποφάσεις πιστοποίησης για κάθε εθνικό συστατικό στοιχείο βάσει του οποίου έχει συσταθεί το EMJMD.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Κάθε ΑΕΙ που βρίσκεται σε Χώρα του Προγράμματος. Το ΑΕΙ υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος της κοινοπραξίας EMJMD καθώς και για κοινοπραξίες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT. Τα παραρτήματα των ΑΕΙ των Χωρών Εταίρων που είναι εγκατεστημένα σε Χώρες του Προγράμματος ή τα παραρτήματα των ΑΕΙ των Χωρών του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένα σε Χώρες Εταίρους δεν είναι επιλέξιμα για την υποβολή αίτησης.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Τα προγράμματα EMJMD είναι διακρατικά και συμμετέχουν σε αυτά ως εταίροι, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος.

Για κοινοπραξίες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT, τουλάχιστον ένα επιπλέον ΑΕΙ-εταίρος, υποχρεωτικά από την Ιαπωνία, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και να ορίζεται ως ο συντονιστής για την Ιαπωνική πλευρά, επιπρόσθετα στο συντονιστή που προέρχεται υποχρεωτικά από Χώρα του Προγράμματος (αιτών).

Αριθμός συμμετεχόντων

Η επιχορήγηση από το πρόγραμμα EMJMD χρηματοδοτεί μέχρι 60 υποτροφίες σε φοιτητές για τις τέσσερις περιόδους εισαγωγής. Επίσης, οι κοινοπραξίες EMJMD έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για 28 επιπλέον υποτροφίες σε φοιτητές για τις τέσσερις περιόδους εισαγωγής για στοχευμένες περιφέρειες/χώρες στον κόσμο.

Για κοινοπραξίες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT, μέχρι 32 υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και 32 υποτροφίες χρηματοδοτούνται από το MEXT. Αυτές οι κοινοπραξίες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιπλέον υποτροφίες για στοχευμένες περιφέρειες/χώρες στον κόσμο.

Τόπος (-οι)

Η φοίτηση για τα EMJMD πρέπει να πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο από τις Χώρες του Προγράμματος που εκπροσωπούνται στην κοινοπραξία (δηλ. προβλέπονται τουλάχιστον δύο περίοδοι κινητικότητας για όλους τους φοιτητές, διαφορετικές από τη χώρα διαμονής του φοιτητή).

Για κοινοπραξίες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT, μία από τις δύο ελάχιστες περιόδους κινητικότητας φοιτητών πρέπει να πραγματοποιείται στην Ιαπωνία και η άλλη σε Χώρα του Προγράμματος που εκπροσωπείται στην κοινοπραξία.

Διάρκεια του σχεδίου

Ανάλογα με τη διάρκεια του EMJMD (1 ή 2 ακαδημαϊκά έτη) και με το εάν η κοινοπραξία επιλέγει την προσθήκη προπαρασκευαστικού έτους, η κοινοπραξία λαμβάνει συμφωνία επιχορήγησης για ελάχιστη διάρκεια τεσσάρων και μέγιστη διάρκεια έξι ακαδημαϊκών ετών για τη χρηματοδότηση τεσσάρων διαδοχικών περιόδων εισαγωγής φοιτητών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια ενός EMJMD μπορεί να παραταθεί έως και 12 μήνες, μετά από αίτηση του αιτούντος/συντονιστή και με τη σύμφωνη γνώμη του Εκτελεστικού Οργανισμού. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιχορήγησης δεν αλλάζει.

Διάρκεια δραστηριότητας

Προαιρετικό προπαρασκευαστικό έτος: 1 ακαδημαϊκό έτος.

Υλοποίηση του προγράμματος EMJMD: 4 διαδοχικές περίοδοι εισαγωγής φοιτητών για 1 ή 2 ακαδημαϊκά έτη (60/90/120 ακαδημαϊκές μονάδες).

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 14 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Εξαίρεση:

Για προτάσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της σύμπραξης ΕΕ-MEXT, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση επιχορήγησης έως την 1η Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Αυγούστου και της 31ης Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Παράλληλα, ο συντονιστής από την Ιαπωνία θα υποβάλει την ίδια πρόταση στην Ιαπωνική Εταιρεία για την Προώθηση της Επιστήμης (JSPS).

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση και τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

 

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για φοιτητές

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Επιλέξιμοι είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν αποκτήσει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή κατέχουν αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές των χωρών που απονέμουν τους τίτλους σπουδών.

Οι φοιτητές που έχουν λάβει υποτροφία EMJMD ή υποτροφία για μεταπτυχιακό πρόγραμμα/κοινό διδακτορικό δίπλωμα Erasmus Mundus δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για άλλη υποτροφία στο πλαίσιο της δράσης EMJMD.

Όσο διαρκεί το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα, οι κάτοχοι υποτροφίας EMJMD δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν για το ίδιο EMJMD και άλλη υποτροφία από διαφορετικό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η ΕΕ..

Τουλάχιστον το 75% των υποτροφιών EMJMD5 προορίζεται για υποψηφίους από Χώρες Εταίρους. Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για κοινοπραξίες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT.

Οι σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία απευθείας στην κοινοπραξία EMJMD της επιλογής τους και υποβάλλονται σε ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής που διοργανώνεται από τα ΑΕΙ της κοινοπραξίας.

Η κοινοπραξία EMJMD είναι αρμόδια για τη διαδικασία επιλογής, τον καθορισμό των επιτυχόντων και την παρακολούθηση της προόδου κάθε φοιτητή.

Διάρκεια δραστηριότητας Οι υποτροφίες σε φοιτητές χορηγούνται αποκλειστικά για εγγραφή πλήρους φοίτησης σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα και καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών EMJMD.
Τόπος (-οι) Επιπλέον περίοδοι φοίτησης (π.χ. περίοδοι έρευνας, πρακτικής άσκησης, προετοιμασίας διατριβής) πέραν των ελάχιστων απαιτούμενων μπορούν να πραγματοποιούνται σε άλλους συμμετέχοντες οργανισμούς από Χώρες του Προγράμματος ή Χώρες Εταίρους, υπό τον όρο οι σχετικές δραστηριότητες να υλοποιούνται υπό την άμεση εποπτεία ενός από τα συνεργαζόμενα AEI της κοινοπραξίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές πρέπει να αποκτούν το σύνολο των ακαδημαϊκών μονάδων που καλύπτονται από το EMJMD (60, 90 ή 120). Επιπλέον, για καθεμία από τις υποχρεωτικές περιόδους φοίτησής τους σε τουλάχιστον δύο Χώρες του Προγράμματος, ή όπου ισχύει σε μία Χώρα του Προγράμματος και στην Ιαπωνία για ινοπραξίες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 20 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS (για προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούν σε 60 ECTS) ή 30 ECTS (για προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούν σε 90 ή 120 ECTS).

Οι περίοδοι κινητικότητας δεν μπορούν να αντικατασταθούν από εικονική κινητικότητα (μάθηση εξ αποστάσεως), γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την φυσική παρουσία των φοιτητών κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος. Επιπλέον, οι περίοδοι κινητικότητας δεν επιτρέπεται να λάβουν χώρα σε ιδρύματα που δεν ανήκουν στην κοινοπραξία EMJMD (δηλαδή, σε εταίρους και/ή σε συνεργαζόμενους εταίρους).

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για προσωπικό/ακαδημαϊκούς/προσκεκλημένους καθηγητές

Υποψήφιοι συμμετέχοντες

1) Προσωπικό των συμμετεχόντων οργανισμών

2) Προσκεκλημένοι επιστήμονες (/επισκέπτες καθηγητές) από Χώρες του Προγράμματος και Χώρες εταίρους. Η επιχορήγηση EMJMD θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 4 προσκεκλημένους επιστήμονες/επισκέπτες καθηγητές ανά πρόσληψη, που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες EMJMD για τουλάχιστον 8 εβδομάδες στο σύνολο.

Οι προσκεκλημένοι επιστήμονες/επισκέπτες καθηγητές πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια επιλογής της κοινοπραξίας για τους επιστήμονες και να προσδίδουν συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία στην παράδοση του EMJMD.

Κριτήρια χορήγησης

Τα σχέδια αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

 • Τα στοιχεία της «συνένωσης δυνάμεων»/ενσωμάτωσης, του σχεδιασμού και της διάρ­θρωσης της πρότασης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων του EMJMD·
 • Η πρόταση περιγράφει πώς το πρόγραμμα EMJMD ενσωματώνεται στον κατάλογο σπουδών του εταίρου και ορίζει τα πτυχία που πρόκειται να απονεμηθούν, ειδικότερα την απονομή ενός κοινού μεταπτυχιακού τίτλου EMJMD, αν η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει·
 • Το προτεινόμενο μεταπτυχιακό ανταποκρίνεται σε σαφείς ανάγκες που έχουν εντοπιστεί στον εν λόγω ακαδημαϊκό τομέα·
 • Η πρόταση ορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα EMJMD σκοπεύει να ενισχύσει την ελκυστικότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και να προαγάγει την αριστεία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τους ακαδημαϊκούς τομείς και τα επιστημονικά αντικείμενα-στόχους·
 • Η προτεινόμενη κοινοπραξία EMJMD έχει υψηλό βαθμό συνάφειας με τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Η πρόταση περιγράφει, αφενός, το ακαδημαϊκό πρόγραμμα και τα μαθησιακά απο­τελέσματα και αφετέρου, τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί ακαδημαϊκό περιεχόμενο εξαιρετικής ποιότητας·
 • Η πρόταση περιγράφει τις μεθόδους εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος EMJMD και τον τρόπο με τον οποίο οι μέθοδοι αυτές θα γίνουν πράξη και θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση, την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών·
 • Η πρόταση προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η κινητικότητα των φοιτητών, καθώς και το πώς συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος σπουδών. Η πρόταση παρουσιάζει, επίσης, ένα σχέδιο στρατηγικής/προγραμματισμού για την αποτελεσματική συμμετοχή προσκεκλημένων επιστημόνων/επισκεπτών καθηγητών·
 • Στην πρόταση επεξηγούνται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στους φοιτητές/στο ακαδημαϊκό προσωπικό πριν από την εγγραφή στο πρόγραμμα, καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης όσον αφορά τη στέγαση, τη γλωσσική κατάρτιση, τις διοικητικές διατυπώσεις (π.χ. υποστήριξη όσον αφορά τις θεωρήσεις) και την ασφάλιση·
 • Στην πρόταση αποσαφηνίζονται οι κανόνες του προγράμματος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών όσον αφορά τις ακαδημαϊκές, διοικητικές και οικονομικές πτυχές της υλοποίησης του προγράμματος EMJMD·
 • Στην πρόταση περιγράφονται οι δραστηριότητες/διευκολύνσεις που προβλέπονται για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ενσωμάτωσης/δικτύωσης των φοιτητών του EMJMD εντός του κοινωνικού/πολιτισμικού και επαγγελματικού τους περιβάλλοντος·
 • Η πρόταση αναφέρει με σαφήνεια την αλληλεπίδραση μεταξύ του προγράμματος EMJMD και των μη εκπαιδευτικών φορέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος σπουδών.

Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Στην πρόταση παρουσιάζεται αναλυτικά πώς οι τομείς εξειδίκευσης των συμμετεχόντων εταίρων/μελών του προσωπικού λειτουργούν συμπληρωματικά και προσθέτουν αξία στην υλοποίηση του προγράμματος EMJMD. Στην πρόταση περιγράφεται κατά περίπτωση με ποιους τρόπους έχουν ενισχυθεί οι υπάρχουσες συμφωνίες συνερ­γασίας για να εκπληρώσουν τους στόχους του EMJMD·
 • Στην πρόταση περιγράφεται η θεσμική δέσμευση κάθε εταίρου, αποσαφηνίζεται ο ρόλος και τα καθήκοντά του ως προς την υλοποίηση του προγράμματος EMJMD, και καθορίζονται οι μηχανισμοί λειτουργίας των διοικούντων φορέων και τα εργαλεία διαχείρισης που χρησιμοποιούνται·
 • Η πρόταση περιγράφει, μεταξύ άλλων, τα κοινά κριτήρια, τις αρχές και τις απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή αίτησης, την επιλογή, την εισαγωγή, την εξέταση, καθώς και την αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών·
 • Η πρόταση εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο έχει υπολογιστεί το κόστος συμμετοχής των φοιτητών και, επιπλέον, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης -συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής χρηματοδότησης- πρό­κειται να κινητοποιηθούν, να κατανεμηθούν και να οργανωθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας των εταίρων.

Αντίκτυπος και διάδοση (μέγιστη βαθμολογία:20 βαθμοί)

 • Η πρόταση παρέχει μια πειστική στρατηγική μεσοπρόθεσμης/μακροπρόθεσμης ανάπτυξης/βιωσιμότητας, με ρεαλιστικές προβλέψεις για το μέλλον, πέραν της περιόδου της ευρωπαϊκής επιχορήγησης, καθώς και τρόπους για να κινητοποιηθούν άλλες πηγές επιχορήγησης για υποτροφίες και αυτοχρηματοδοτούμενους φοιτητές·
 • Στην πρόταση επεξηγείται με ποιον τρόπο αναμένεται το EMJMD να δημιουργήσει αντίκτυπο σε θεσμικό επίπεδο (σχολή/πανεπιστήμιο) και με ποιον τρόπο ενισχύει τη στρατηγική διεθνοποίησης των εταίρων της κοινοπραξίας ως προς συναφείς φορείς σε εθνικό/ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο·
 • Στην πρόταση περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το προτεινόμενο πρόγραμμα EMJMD ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και την πρωτοβουλία, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι εργοδότες θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του προγράμματος με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των αποφοίτων·
 • Στην πρόταση περιγράφονται τα είδη και οι μέθοδοι προώθησης/μηχανισμών διάδοσης, οι στοχευμένες ομάδες και τα συγκεκριμένα καθήκοντα των εταίρων όσον αφορά τη στρατηγική ευαισθητοποίησης σχετικά με το EMJMD. Η πρόταση περιγράφει πώς θα επι­τευχθεί η προσέλκυση των άριστων φοιτητών σε παγκόσμιο επίπεδο·
 • Η πρόταση περιγράφει, κατά περίπτωση, τον τρόπο με τον οποίο το υλικό, τα έγγραφα και τα μέσα που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.

 

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς από το σύνολο των 100 βαθμών. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 75% της μέγιστης βαθμολογίας στο κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια του σχεδίου» (δηλαδή τουλάχιστον 30 βαθμούς από τους 40). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δίνεται προτεραιότητα στα σχέδια που έχουν λάβει υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο «Συνάφεια του σχεδίου».

Για τα σχέδια που υποβάλλονται στην κοινή πρόσκληση ΕΕ-Ιαπωνίας, διατίθενται περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τα ισχύοντα κριτήρια ανάθεσης για τους αιτούντες και τους εμπειρογνώμονες και δημοσιεύονται στην ειδική σελίδα "EMJMD-Partnership with Japan"6.

Πρόσθετες υποτροφίες για φοιτητές από στοχευμένες περιφέρειες του κόσμου

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πρόσθετες υποτροφίες για περιφέρειες Χωρών Εταίρων από όλον τον κόσμο, χρηματοδοτούμενες από τα ακόλουθα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ:

 • στον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)7
 • Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI)8
 • Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ENI)9
 • Μέσο Εταιρικής Σχέσης (PI)10
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Τα προγράμματα EMJMD που προτείνονται για χρηματοδότηση έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέχρι και 28 επιπλέον υποτροφίες για όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος (τέσσερις περίοδοι εισαγωγής). Οι εν λόγω επιπλέον υποτροφίες παρέχονται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την Ανώτατη Εκπαίδευση και με γνώμονα τα διαφορετικά επίπεδα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις σχετικές Χώρες Εταίρους. Χρηματοδοτούνται από τα κάτωθι εννέα περιφερειακά κονδύλια:

 • Δυτικά Βαλκάνια (Περιφέρεια 1)11
 • Χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Περιφέρεια 2)·
 • Χώρες της νότιας Μεσογείου (Περιφέρεια 3)·
 • Ασία (Περιφέρεια 6) με παροχή ειδικών υποτροφιών στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες12·
 • Κεντρική Ασία (Περιφέρεια 7) με παροχή ειδικών υποτροφιών σε χώρες χαμηλού μέσου εισοδήματος13·
 • Λατινική Αμερική (Περιφέρεια 8) με παροχή ειδικών υποτροφιών σε χώρες χαμηλού μέσου εισοδήματος14 και με μέγιστη κατανομή σε Βραζιλία/Μεξικό·
 • Νότια Αφρική (Περιφέρεια 10)·
 • Αφρικανικές χώρες, χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (Περιφέρεια 11)· και
 • Χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Περιφέρεια 12).

Οι υποτροφίες διατίθενται στο επιλεγμένο EMJMD για χρηματοδότηση σύμφωνα με την κατάταξή του σε φθίνουσα σειρά, και λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Ξεκινώντας από την πρόταση που είναι πρώτη στην κατάταξη, ο αιτούμενος συνολικός αριθμός επιπλέον υποτροφιών θα διατεθεί κατ 'αναλογία των περιφερειακών κονδυλίων του προϋπολογισμού και εντός του ορίου των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Πρόσθετο κριτήριο χορήγησης

Οι προτάσεις που ξεπερνούν το κατώτατο όριο του κριτηρίου «Συνάφεια του σχεδίου» και συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς (γενικό όριο για επιχορήγηση) αξιολογούνται για να λάβουν επιπλέον υποτροφίες για στοχευμένες περιφέρειες με βάση το ακόλουθο κριτήριο. Αυτό δεν ισχύει για κοινοπραξίες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT, οι οποίες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιπλέον υποτροφίες.

Συνάφεια του σχεδίου στις στοχευμένες περιφέρειες

(Ναι/Όχι)

 • Στην πρόταση περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση ταλαντούχων φοιτητών από τις στοχευμένες περιφέρειες.
 • Η πρόταση προωθεί τη συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και/ή άλλους επιλέξιμους συμμετέχοντες οργανισμούς από Χώρες Εταίρους στις στοχευμένες περιφέρειες. Η προστιθέμενη αξία που συνεπάγεται για το EMJMD μια τέτοια συνεργασία εξηγείται με σαφήνεια.

 

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με αυτή τη δράση;

Επιπλέον υποχρεωτικά κριτήρια και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω δράση παρέχονται στο Παράρτημα I του παρόντος οδηγού. Το Παράρτημα περιλαμβάνει:

 • προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Erasmus Mundus·
 • προϋποθέσεις για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές·
 • προϋποθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ποιότητας·
 • τη διαδικασία επιλογής των κοινοπραξιών EMJMD.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές ενότητες του εν λόγω Παραρτήματος πριν υποβάλουν αίτηση για χρηματοδοτική στήριξη.

 

Κατάλογος κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Erasmus Mundus

Έχοντας ως στόχο την προώθηση, την προβολή και την προσβασιμότητα των υποτροφιών Erasmus+ που θα προσφέρουν τα τρέχοντα προγράμματα EMJMD στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως, τα EMJMD θα καταχωρίζονται σε έναν διαδικτυακό κατάλογο που θα φιλοξενείται στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού.

Στον κατάλογο EMJMD θα ανακοινώνονται όλα τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρουν υποτροφίες Erasmus+ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ο κατάλογος των EMJMD θα παρέχει τη δυνατότητα στους υποψήφιους φοιτητές να επιλέγουν τα EMJMD που τους ενδιαφέρουν και να υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία Erasmus+ απευθείας στις σχετικές κοινοπραξίες.

 

Ποιοι είναι οι κανόνες χρηματοδότησης;

Τα επιλεγμένα EMJMD λαμβάνουν στήριξη μέσω μιας συμφωνίας επιχορήγησης που καλύπτει ένα προπαρασκευαστικό έτος (αν ο αιτών έχει επιλέξει να υποβάλει αίτηση για προπαρασκευαστικό έτος) και τέσσερις διαδοχικές περιόδους εισαγωγής φοιτητών. Για προτάσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της σύμπραξης ΕΕ-MEXT, η λεπτομερής κατανομή του προϋπολογισμού σε επίπεδο σχεδίου συμπεριλαμβανομένου του ποσού της δαπάνης διαχείρισης της υποτροφίας και της κοινοπραξίας, διαφέρει ανάλογα με την πηγή συγχρηματοδότησης (ΕΕ ή MEXT).

Η επιχορήγηση EMJMD υπολογίζεται με βάση τις ακόλουθες αρχές χρηματοδότησης:

 • επιχορήγηση για τις δαπάνες διαχείρισης της κοινοπραξίας και την κινητικότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού·
 • μεταβλητός αριθμός υποτροφιών για φοιτητές μέχρι και 25.000 EUR ετησίως·
 • μεταβλητός αριθμός πρόσθετων υποτροφιών για φοιτητές μέχρι και 25.000 EUR τον χρόνο για στοχευμένες περιφέρειες του κόσμου.

Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός του EMJMD πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες χρηματοδότησης (σε ευρώ):

 

Α) Διαχείριση κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Erasmus Mundus:

Συνεισφορά στις δαπάνες διαχείρισης της κοινοπραξίας και στις δαπάνες15 για τους προσκεκλημένους ακαδημαϊκούς και τους επισκέπτες καθηγητές

20.000 EUR για το προαιρετικό προπαρασκευαστικό έτος.

50.000 EUR για κάθε περίοδο εισαγωγής φοιτητών στο EMJMD.

 

Β) Υποτροφίες κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Erasmus Mundus:

Οι υποτροφίες EMJMD περιλαμβάνουν το κόστος συμμετοχής των φοιτητών (συμπεριλαμβανομένων των διδάκτρων, της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης και οποιωνδήποτε άλλων υποχρεωτικών δαπανών που σχετίζονται με τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα), συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης και εγκατάστασης των φοιτητών και επίδομα διαβίωσης για όλη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών του EMJMD. Λεπτομέρειες για τα ποσά των υποτροφιών EMJMD σε φοιτητές παρέχονται στον παρακάτω πίνακα:

Συνεισφορά στο κόστος συμμετοχής

Έως και 9.000 EUR ανά έτος και ανά δικαιούχο υποτροφίας από Χώρα Εταίρο16

 

Έως και 4.500 EUR ανά έτος και ανά δικαιούχο υποτροφίας από Χώρα του Προγράμματος

 

Κάθε ποσό που υπερβαίνει αυτές τις ανώτατες συνεισφορές πρέπει να καλύπτεται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς και δεν μπορεί να βαρύνει τον δικαιούχο της υποτροφίας.

Συνεισφορά στις δαπάνες μετακίνησης και εγκατάστασης

1.000 EUR ανά έτος και ανά δικαιούχο υποτροφίας και κάτοικο Xώρας του Προγράμματος για δαπάνες μετακίνησης

 

2.000 EUR ανά έτος για δαπάνες μετακίνησης + 1.000 EUR για έξοδα εγκατάστασης για δικαιούχο υποτροφίας κάτοικο Χώρας Εταίρου που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 4.000 χλμ. από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που συντονίζει το EMJMD

 

3.000 EUR ανά έτος για δαπάνες μετακίνησης + 1.000 EUR για έξοδα εγκατάστασης ανά δικαιούχο υποτροφίας κάτοικο Χώρας Εταίρου που βρίσκεται σε απόσταση 4.000 χλμ. και άνω από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που συντονίζει το EMJMD.

Συνεισφορά στις δαπάνες διαβίωσης

1.000 EUR τον μήνα για όλη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών του EMJMD (24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο). Δεν παρέχεται στους υπότροφους συνεισφορά στις δαπάνες διαβίωσης για τις περιόδους του EMJMD (φοίτηση/έρευνα/εργασία/προετοιμασία διατριβής) που ολοκληρώνονται στη χώρα διαμονής του φοιτητή. Επίσης, η εν λόγω συνεισφορά δεν παρέχεται ούτε στους υπότροφους από Χώρες Εταίρους για περιόδους του EMJMD που υπερβαίνουν το ένα τρίμηνο (δηλαδή 3 μήνες ή το ισοδύναμο των 15 ακαδημαϊκών μονάδων ECTS) και ολοκληρώνονται σε οποιαδήποτε Χώρα Εταίρο.

Εξαίρεση: για τους κατόχους υποτροφιών από Χώρα Εταίρο στο πλαίσιο του προγράμματος EMJMD-IUEP, δεν ισχύει ο κανόνας των τριών μηνών.

 

Παροχή επιχορήγησης

Το πραγματικό ποσό κάθε υποτροφίας, και αντίστοιχα το μέγιστο ποσό επιχορήγησης για τα επιλεγμένα σχέδια εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων:

 1. τη διάρκεια του EMJMD (60, 90 ή 120 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS)·
 2. το κόστος συμμετοχής στο EMJMD που καθορίζεται από τις κοινοπραξίες·
 3. την υλοποίηση του προαιρετικού προπαρασκευαστικού έτους·
 4. τον αριθμό των υποτροφιών των Χωρών του Προγράμματος/Χωρών Εταίρων.

Βάσει αυτών των παραμέτρων, η επιχορήγηση EMJMD για το προπαρασκευαστικό έτος και τις τέσσερις περιόδους εισαγωγής φοιτητών προβλέπεται ότι θα ανέλθει το πολύ σε 4,4 εκατ. EUR17. Για κοινοπραξίες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT, ο μέγιστος αριθμός υποτροφιών ορίζεται σε 64 και δεν υπάρχουν επιπλέον υποτροφίες που να στοχεύουν σε συγκεκριμένες περιφέρειες του κόσμου. Κατά συνέπεια, η ενδεικτική μέγιστη επιχορήγηση είναι 3,4 εκατομμύρια EUR, τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 50% από το Erasmus+ και κατά 50% από το MEXT.

 • 1. Εγκρίθηκε από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας κατά την Υπουργική Διάσκεψη στο Ερεβάν, στις 14-15 Μαΐου 2015. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εγκριθέντα μέτρα πολιτικής: http://bologna-yerevan2015.ehea.info/pages/view/documents
 • 2. Για τις κοινοπραξίες που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και το MEXT, όλες οι αναφορές στον παρόντα οδηγό για το EMJMD θα πρέπει να διαβάζονται ως EMJMD-IUEP
 • 3. Τα ΕΜJMD οφείλουν να εξασφαλίζουν ένα από κοινού σχεδιασμένο και πλήρως ενοποιημένο πρόγραμμα πανεπιστημιακών σπουδών με κοινές διαδικασίες υλοποίησης (πχ. κοινή αίτηση σπουδαστών, επιλογή, εισαγωγή και κανόνες εξέτασης), καθώς και με κοινούς μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας.
 • 4. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en
 • 5. Το ποσοστό αυτό αφορά τον συνολικό αριθμό των χρηματοδοτούμενων υποτροφιών, συμπεριλαμβανομένων όσων διατίθενται για μία ή περισσότερες περιφέρειες/χώρες προτεραιότητας στον κόσμο.
 • 6. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
 • 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0231&from=EN.
 • 8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 233/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:EL:PDF
 • 9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 232/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 11ης Μαρτίου 2014, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EL:PDF
 • 10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 234/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0077:0084:EL:PDF
 • 11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0231&qid=1536579223785.
 • 12. Αφγανιστάν, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Καμπότζη, Λάος, Μιανμάρ, Νεπάλ.
 • 13. Κιργιζία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν.
 • 14. Βολιβία, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα.
 • 15. Οι δαπάνες με τις οποίες έχουν επιβαρύνονται οι συνεργαζόμενοι εταίροι μπορούν να επιστρέφονται από την κοινοπραξία EMJMD μόνο από την κατηγορία «Συνεισφορά στις δαπάνες διαχείρισης της κοινοπραξίας» (κατ' αποκοπή ποσό).
 • 16. Φοιτητές που δεν κατοικούν μόνιμα ούτε έχουν ασκήσει τη βασική τους δραστηριότητα (σπουδές, κατάρτιση ή εργασία) για περισσότερο από 12 μήνες συνολικά την τελευταία πενταετία σε Χώρα του Προγράμματος. Η πενταετής περίοδος αναφοράς γι’ αυτόν τον κανόνα των 12 μηνών υπολογίζεται μετρώντας προς τα πίσω από τη λήξη της οριζόμενης από τις κοινοπραξίες προθεσμίας υποβολής αίτησης για υποτροφία EMJMD για φοιτητές.
 • 17. Το θεωρητικό μέγιστο ποσό προκύπτει από την εφαρμογή των μέγιστων ποσοστών για τις υποτροφίες και με την παραδοχή ότι σε κάθε σχέδιο χορηγείται ο μέγιστος αριθμός υποτροφιών (π.χ. 60 + 28).