Spis treści
Szukaj w przewodniku

Kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich

Studenci studiów wyższych, którzy chcą ukończyć pełny program studiów magisterskich w innym kraju programu, mogą złożyć wniosek o przyznanie gwarantowanego przez UE kredytu na pokrycie swoich kosztów.

Kredyty dla studentów studiów magisterskich Erasmus+ umożliwią potencjalnym studentom studiów magisterskich uzyskanie dostępu do kredytów lub skorzystanie z odroczonej płatności za czesne i koszty mieszkaniowe (udzielanych przez uczestniczące banki lub uniwersytety i gwarantowane przez UE, za pośrednictwem jej partnera, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) w celu pokrycia kosztów ich studiów za granicą w czasie trwania programu Erasmus+. Przyznanie unijnych środków budżetowych przyciągnie zwielokrotnioną kwotę finansowania z sektora bankowego lub instytucji szkolnictwa wyższego na kredyty (lub równoważne usługi) dla mobilnych studentów studiów magisterskich.

Program został uruchomiony w 2015 r. i z roku na rok kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich będą stopniowo dostępne w coraz większej liczbie krajów i dla coraz większej liczby studentów.

Dalsze informacje dotyczące programu kredytowego i uczestniczących instytucji finansowych są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_pl

Kwoty i cel kredytów

Kwota kredytu wynosi maksymalnie 12 000 EUR na roczne studia magisterskie oraz 18 000 EUR na dwuletnie studia magisterskie; z kredytu można pokrywać wydatki na życie, czesne i inne koszty studiów w dowolnym z 33 krajów programu Erasmus+.

Do najważniejszych zabezpieczeń socjalnych należą: brak konieczności zabezpieczenia pożyczki przez studentów lub ich rodziców, korzystne stopy oprocentowania i korzystne warunki spłaty kredytu.

Kryteria kwalifikowalności

Aby ubiegać się o kredyt, student musi:

  • być rezydentem państwa uczestniczącego w programie Erasmus+;
  • mieć ukończony pierwszy stopień studiów w ramach szkolnictwa wyższego (licencjat lub studia odpowiadające licencjatowi);
  • zostać przyjętym na drugi stopień studiów (studia magisterskie lub odpowiadające magisterskim) w instytucji szkolnictwa wyższego posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
  • Studia magisterskie (lub studia odpowiadające magisterskim), na jakich student zamierza studiować, muszą: 
  • odbywać się w kraju innym niż kraj zamieszkania studenta i innym niż kraj, w którym otrzymał on dyplom licencjata (lub inny dyplom odpowiadający dyplomowi licencjata umożliwiający podjęcie nauki w ramach programu studiów magisterskich);
  • oferować pełen program prowadzący do uzyskania tytułu magistra lub stopnia równoważnego.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Bezpośrednio do uczestniczących banków, instytucji szkolnictwa wyższego lub innych podmiotów udzielających pożyczek studenckich.