Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Erasmus+-leningen voor een masteropleiding

Hogeronderwijsstudenten die een volledig studieprogramma op masterniveau willen volgen in een ander programmaland kunnen een door de EU gewaarborgde lening aanvragen als tegemoetkoming in hun kosten.

Erasmus+-leningen voor een masteropleiding geven potentiële masterstudenten de gelegenheid een lening aan te gaan of om te profiteren van uitgestelde betalingen voor collegegeld en verblijfskosten (verstrekt door deelnemende banken of universiteiten en gewaarborgd door de EU via de partner van de EU, het Europees Investeringsfonds) om hun studie in het buitenland te bekostigen gedurende de looptijd van het Erasmus+-programma. Het door de Europese Unie toegekende budget zal door het hefboomeffect een meervoudig bedrag aan financiering uit de banksector of uit de instellingen voor hoger onderwijs opleveren voor leningen (of vergelijkbare diensten) aan masterstudenten die aan mobiliteit deelnemen.

De regeling werd gelanceerd in 2015 en er zullen de komende jaren steeds meer Erasmus+-leningen voor een masteropleiding beschikbaar worden in steeds meer landen en voor steeds meer studenten.

Meer informatie over de regeling en de deelnemende financiële instellingen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie

Bedragen en doel van de leningen

Voor een eenjarige master kan er maximaal 12 000 EUR worden geleend en voor tweejarige masters is het maximum 18 000 EUR; de lening is bedoeld om de kosten voor levensonderhoud, collegegeld en andere studiekosten te dekken in een van de 33 Erasmus+-programmalanden.

De belangrijkste sociale garanties omvatten onder meer dat er geen zekerheidstelling door de student of de ouders is vereist, en er een aantrekkelijke rentevoet en aantrekkelijke terugbetalingsvoorwaarden worden gehanteerd.

Subsidiabiliteitscriteria

Om een aanvraag te mogen doen, moeten studenten:

  • in een van de Erasmus+-programmalanden wonen;
  • de eerste cyclus van een opleiding in het hoger onderwijs succesvol hebben voltooid (bachelorgraad of gelijkwaardig);
  • toegelaten zijn tot een opleiding van de tweede cyclus (mastergraad of gelijkwaardig) aan een erkende instelling voor hoger onderwijs (IHO) waaraan het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE) is toegekend.
  • De masteropleiding (of gelijkwaardig) die zij willen volgen, moet: 
  • aangeboden worden in een ander land dan het land waarvan zij ingezetene zijn en waar zij de bachelorgraad hebben behaald (of de gelijkwaardige graad die hun toegang verleent tot de masteropleiding);
  • een volledige opleiding zijn die leidt tot de toekenning van een graad (mastergraad of gelijkwaardig).

Waar aanvragen?

Rechtstreeks bij deelnemende banken, instellingen voor hoger onderwijs of verstrekkers van studentenleningen