Περιεχόμενα
Αναζήτηση στον οδηγό

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ένα πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε άλλη Χώρα του Προγράμματος μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο με εγγύηση της ΕΕ που θα καλύψει μέρος των δαπανών τους.

Τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ προσφέρουν στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές πρόσβαση σε δάνεια ή δυνατότητα αναστολής πληρωμής για δίδακτρα και δαπάνες στέγασης (χορηγούμενα από συμμετέχουσες τράπεζες ή πανεπιστήμια και με την εγγύηση της ΕΕ, μέσω του εταίρου της, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων) για τη χρηματοδότηση των σπουδών τους στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+. Για τη χορήγηση του ποσού από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μοχλεύονται πολλά ποσά από τον τραπεζικό τομέα ή από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση δανείων (ή ισοδύναμων υπηρεσιών) για μετακινούμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα δρομολογήθηκε το 2015 και τα δάνεια Erasmus+ για μεταπτυχιακά προγράμματα θα είναι σταδιακά διαθέσιμα σε περισσότερες χώρες και περισσότερους φοιτητές τα επόμενα χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο και τους συμμετέχοντες χρηματοδοτικούς οργανισμούς θα βρείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/11_el

Ποσά και στόχος των δανείων

Τα δάνεια ανέρχονται σε 12.000 EUR για μονοετή μεταπτυχιακά προγράμματα και σε 18.000 EUR για μεταπτυχιακά προγράμματα διάρκειας έως 2 ετών και καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσης, τα δίδακτρα και άλλες δαπάνες φοίτησης σε καθεμία από τις 33 Χώρες του Προγράμματος Erasmus+.

Οι βασικές κοινωνικές εγγυήσεις περιλαμβάνουν ευνοϊκά επιτόκια και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, ενώ δεν απαιτείται καμία εγγύηση από τον φοιτητή ή τους γονείς.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμος να υποβάλει αίτηση, ένας φοιτητής πρέπει:

  • Να είναι μόνιμος κάτοικος μίας από τις Χώρες του Προγράμματος Erasmus+.
  • Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον πρώτο κύκλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (Bachelor ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών).
  • Να έχει γίνει δεκτός για δεύτερο κύκλο σπουδών (Master ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών) σε αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ή ο ισοδύναμος κύκλος σπουδών) που σκοπεύει να παρακολουθήσει πρέπει: 
  • Να παρέχεται από χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του και από τη χώρα από την οποία έλαβε το βασικό του πτυχίο (Bachelor) (ή ισοδύναμο πτυχίο που του δίνει πρόσβαση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα).
  • Να είναι πλήρες πρόγραμμα, το οποίο να οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Απευθείας στις συμμετέχουσες τράπεζες, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εταιρείες παροχής φοιτητικών δανείων.