Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar

Jean Monnet ger stöd till sammanslutningar vars uttryckliga syfte är att bidra till studier av den europeiska integrationsprocessen. Dessa sammanslutningar bör vara tvärvetenskapliga och öppna för alla professorer, lärare och forskare som är specialiserade på EU-frågor i det berörda landet eller i den berörda regionen. De bör vara representativa för det akademiska samfundet inom EU-studier på regional, nationell och gränsöverskridande nivå.

Vilken verksamhet får stöd inom ramVilka regler gäller för finansieringen?en för denna insats?

Under bidragets löptid kan sammanslutningar genomföra olika slags verksamhet, däribland följande:

 • Anordna och genomföra verksamhet enligt stadgarna för sammanslutningar som arbetar med EU-studier och EU-frågor (t.ex. utgivning av ett nyhetsbrev, upprättande av en särskild webbplats, anordnande av det årliga styrelsemötet, anordnande av särskilda marknadsföringsevenemang för att lyfta fram EU-frågor osv.).
 • Forska i specifika europeiska frågor i syfte att ge råd till lokala, regionala, nationella och europeiska beslutsfattare och sprida resultaten till institutioner som arbetar med dessa frågor, däribland EU:s institutioner, liksom till allmänheten för att på så sätt förstärka ett aktivt medborgarskap.

Vilken roll spelar sammanslutningar?

Sammanslutningar som deltar i Jean Monnet bör bli referenspunkter för de EU-ämnesområden som de täcker.

De ska ta på sig rollen som vidareförmedlare och sprida kunskap. De ska också bidra till att samla in och använda information samt tillhandahålla analyser av och visioner om särskilda ämnen.

Sammanslutningar har det slutliga ansvaret för sina förslag. De är skyldiga att genomföra den verksamhet som beskrivs i deras arbetsprogram under hela löptiden för bidraget.

Vilka kriterier används för att bedöma ett Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar?

Nedan anger vi de formella kriterier som ett Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar måste uppfylla för att kunna få bidrag från Erasmus+:

Vem kan få bidrag?

Vilka kan söka?

Alla sammanslutningar av professorer och forskare som är specialiserade på EU-studier och som är etablerade i vilket land som helst i världen.

Sammanslutningens uttryckliga syfte måste vara att bidra till studierna av den europeiska integrationsprocessen på nationell och gränsöverskridande nivå.

Sammanslutningen måste vara tvärvetenskaplig.

Stöd kommer endast att beviljas till sammanslutningar som är officiellt registrerade och har en oberoende rättslig ställning.

Enskilda personer kan inte direkt ansöka om bidrag.

Varaktighet

Tre år.

Var kan ansökan lämnas?

Till Centrala programkontoret – genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel.

När ska ansökan lämnas in?

Du måste lämna in din bidragsansökan senast den 22 februari kl. 12.00 (mitt på dagen enligt Bryssels tidszon) för projekt som inleds den 1 september samma år.

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du ska ansöka.

De sökande organisationerna kommer också att bedömas enligt uteslutnings- och urvalskriterierna. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högst 25 poäng)

 • Ansökans relevans för
 • insatsens mål och prioriteringar (se avsnittet ”Vad är syftet med Jean Monnet?” och ”Vad är Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar?”),
 • I vilken grad ansökan
 • är lämplig för att stödja sammanslutningens stadgeenliga verksamhet och för att bedriva forskning om EU-frågor,
 • förbättrar rådgivningen till lokala, regionala, nationella och europeiska beslutsfattare.
 • Ansökans relevans för prioriterade målgrupper för insatsen:
  • Sammanslutningar som ännu inte tar emot Jean Monnet- finansiering.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högst 25 poäng)

 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, inbegripet lämp-liga faser för förberedelse, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning.
 • Överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, verksamhet och budget.
 • Kvalitet och genomförbarhet i den metod som föreslås.

Projektgruppens kvalitet

(högst 25 poäng)

 •  Relevansen av profil och sakkunskap – i fråga om både den akademiska och icke-akademiska sfären – hos den nyckelpersonal som kommer att arbeta med de verksamheter som föreslås.

Effekt och spridning

(högst 25 poäng)

 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera aktiviteternas resultat
 • Projektets potentiella effekt
 • den/de sammanslutningar som deltar i Jean Monnet-insatsen
 • på andra organisationer och beslutsfattare på lokal, regional, nation-ell och/eller europeisk nivå.
 •  Ändamålsenligheten och kvaliteten i åtgärderna för att sprida verksam-hetens resultat inom och utanför den sammanslutning som stått som värd för Jean Monnet-insatsen.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst 13 poäng för var och en av kategorierna för tilldelningskriterier ovan.

Vad mer behöver jag känna till om ett Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar?

Spridning och effect

Sammanslutningar som väljs ut inom ramen för denna insats är skyldiga att sprida och använda sina undervisnings- och forskningsresultat utanför de intressenter som är direkt berörda. Detta kommer att öka effekten avsevärt och bidra till en systemförändring.

För att öka effekten bör de ta med skapande och erbjudande av öppna utbildningsresurser i sin spridningsverksamhet och använda öppna utbildningsinsatser för att utnyttja den tekniska utvecklingen. Detta kommer att främja mer flexibla och kreativa metoder för inlärning och nå ut till allt fler studenter, yrkesverksamma, beslutsfattare och andra intresserade grupper.

Alla sammanslutningar som tilldelats ett Jean Monnet-bidrag kommer att uppmanas att uppdatera sina respektive sektioner i det Erasmus+-specifika webbaserade verktyg där all information om Jean Monnet-verksamheten kommer att finnas. De kommer att uppmuntras kraftigt att använda relevanta befintliga plattformar och verktyg (dvs. Jean Monnet-katalogen och den virtuella Jean Monnet-gemenskapen). Dessa funktioner, som ingår i det allmänna it-verktyget för Erasmus+, kommer att säkerställa att allmänheten får information om sammanslutningarna och deras Jean Monnet-verksamhet. Bidragsinnehavare kommer att uppmanas att uppdatera verktyget regelbundet med resultatet av sitt arbete.

Om projektet väljs kommer följande finansieringsregler att tillämpas på bidraget:

Jean Monnet-bidrag till sammanslutningar

Bidragsberättigande kostnader

Typ av finansiering

Belopp

Regel för beviljande

Aktivitetskostnader

Bidragsberättigande direkta kostnader

 • Personal
 • Kostnader för resor och uppehälle
 • Kostnader för underleverantörer (högst 30 % av de bidragsberätti-gande direkta kostnaderna)
 • Kostnader för utrustning (högst 10 % av de bidragsberättigande di-rekta kostnaderna)
 • Övriga kostnader (inklusive kostnader för eventuell obligatorisk finansiell revision/revisionsintyg).

Bidragsberättigande indirekta kostnader

Ett schablonbelopp på högst 7 % av projektets bidragsberättigande direkta kostnader får beviljas inom ramen för indirekta kostnader som inte redan täckts av dennes bidragsberättigande direkta kostnader (t.ex. el- eller interneträkningar, lokalkostnader osv.) men som kan hänföras till projektet.

Faktiska kostnader

Högst 50 000 euro

80 % av de sammanlagda bidragsberättigande kostna-derna (om inte den sökande ansökt om en mindre procen-tandel av bidraget)

Villkorligt: Mål och arbetsprogram måste beskrivas tydligt i ansöknings-formuläret