Kazalo
Iskanje po vodniku

Podpora Jean Monnet za združenja

Program Jean Monnet podpira združenja, katerih izrecni namen je prispevati k študiju o evropskem procesu povezovanja. Taka združenja bi morala biti interdisciplinarna in odprta za vse zainteresirane profesorje, učitelje in raziskovalce, specializirane za vprašanja Evropske unije v ustrezni državi ali regiji. Morajo biti reprezentativna za akademsko skupnost v študijah Evropske unije na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

V življenjskem ciklu nepovratnih sredstev lahko združenja običajno izvedejo široko paleto aktivnosti, na primer:

 • organizirajo in izvajajo zakonsko določene aktivnosti združenj, ki obravnavajo študije in vprašanja Evropske unije (npr. izdaja glasila, postavitev namenskega spletišča, organizacija letnega srečanja odbora, organizacija posebnih promocijskih dogodkov s ciljem zagotoviti večjo prepoznavnost vsebin Evropske unije itd.);
 • izvajajo raziskava na področju posebnih evropskih vprašanj zato, da lahko svetujejo lokalnim, regionalnim, nacionalnim in evropskim oblikovalcem politik in razširjajo rezultate med ustanovami, ki so vpletena v ta vprašanja, vključno z institucijami EU, kot tudi med širšo javnostjo in s tem krepijo aktivno državljanstvo.

Kakšna je vloga združenj?

Združenja Jean Monnet bi morala postati referenčne točke za tematska področja Evropske unije, ki jih pokrivajo.

Prevzela bodo vlogo izvajanja multiplikacijskega učinka in razširjanja znanja; prispevala bodo tudi k zbiranju in uporabi informacij ter zagotavljanju analiz in vizij za posebne vsebine.

Združenja so dokončno odgovorna za svoje predloge. Aktivnosti, navedene v njihovem delovnem programu, morajo izvajati ves čas trajanja obdobja, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva.

Kakšna so merila za oceno podpore Jean Monnet za združenja?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti podpora Jean Monnet za združenja za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Katero koli združenje profesorjev in raziskovalcev, specializiranih za študije Evropske unije, s sedežem v kateri koli državi sveta. Izrecni namen združenja mora biti prispevanje k študiju o evropskem procesu povezovanja na nacionalni ali mednarodni ravni.

Združenje mora imeti interdisciplinarni značaj.

Podpora se bo zagotovila samo za uradno registrirana združenja z neodvisnim pravnim statusom. Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Trajanje projekta

Tri leta.

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 20. februarja do 17. ure (po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. septembra istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene tudi z merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 25 točk)

 • v kolikšni meri je predlog znotraj okvira študij Evropske unije:
  • v celoti tvori študij Evropske unije, s posebnim poudarkom na integracijskem procesu EU tako v notranjih kot zunanjih vidikih;
  • povezava s pravnim redom EU (acquis communautaire) in obstoječimi politikami EU;
  • spodbujanje aktivnega državljanstva v EU in vrednot EU;
  • krepitev zavedanja o EU in omogočanje prihodnje angažiranosti ter dialoga med narodi.
 • ustreznost predloga v zvezi z enim ali več naslednjimi cilji aktivnosti Jean Monnet:
  • spodbujanje odličnosti pri poučevanju in raziskovanju o evropskih študijah;
  • spodbujanje ustvarjanja novega poučevanja/aktivnosti pri evropskih študijah;
  • ustvarjanje znanja in vpogledov, ki lahko podpirajo oblikovanje politik EU in krepijo vlogo EU v globaliziranem svetu;
  • vsebovanje koristi za sisteme politki, znotraj katerih je opredeljen;
  • spodbujanje dialoga med akademskim svetom in širšo družbo;
  • vključevanje akterjev civilne družbe, oblikovalcev politike, javnih uslužbencev, predstavnikov izobraževanja in predstavnikov medijev na različnih ravneh;
  • širjenje znanja o EU v širši družbi, zunaj akademskih krogov in specializiranega občinstva;
  • približanje EU javnosti.
 • v kolikšni meri predlog dosega prednostne ciljne skupine:
  • institucije ali akademiki, ki še niso prejeli sredstev Jean Monnet;
  • študenti/občinstva, ki ne pridejo samodejno v stik z evropskimi študijami (na področjih izven prava, ekonomije in politologije);
  • pri tretjih državah, potencial projekta, da okrepi javno diplomacijo EU.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 25 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost predloga in delovnega programa, vključno z ustreznim načrtovanjem faz priprave, izvajanja, ocenjevanja, nadaljnjega spremljanja in razširjanja;
 • skladnost ciljev projekta in aktivnosti;
 • kakovost, novost in izvedljivost projekta samega ter izvedljivost predlagane metodologije.

Kakovost projektne skupine

(največ 25 točk)

 • ustreznost in komplementarnost profila in strokovnega znanja ključnega osebja pri aktivnostih, predlaganih v projektu– na akademskem in neakademskem področju, kjer je to ustrezno.

Učinek in razširjanje

(največ 25 točk)

 • pričakovani učinek projekta v smislu dolgoročnih učinkov:
  • na institucijo, ki gosti ukrep Jean Monnet;
  • na študente in učeče se, ki imajo koristi od ukrepa Jean Monnet;
  • na druge organizacije in posameznike, ki so vključeni na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov aktivnosti na instituciji, ki gosti ukrep Jean Monnet, in drugod;
  • širjenje novic;
  • ozaveščanje o projektih in rezultatih, krepitev vidnosti udeležencev in organizacij;
  • navezovanje stikov s skupinami zunaj institucij visokošolskega izobraževanja;
  • prenosljivost in prevod v nove politike ter izboljšane prakse.
 • v kolikšni meri bodo predvidena orodja za razširjanje dosegla ciljno občinstvo preko:
  • izpostavljenosti medijem (vključno z družbenimi mediji, publikacijami itd.);
  • prireditev;
  • tečajev usposabljanja;
  • uporabe novih tehnologij (večpredstavnostna orodja), vključno z odprtimi izobraževalnimi viri (OER).

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Kaj je še treba vedeti o podpori Jean Monnet za združenja?

Učinek in razširjanje

Združenja, izbrana v okviru tega ukrepa, morajo razširjati in uporabiti rezultate svojih promocijskih aktivnosti tudi zunaj kroga neposredno vključenih deležnikov. To bo znatno okrepilo učinek in prispevalo k sistemski spremembi.

Za okrepitev učinka bi v svoje aktivnosti razširjanja morala vključiti ustvarjanje in zagotavljanje prosto dostopnih učnih virov (PDUV) ter aktivnosti odprtega izobraževanja za odzivanje na tehnološki napredek. To bo spodbudilo bolj prilagodljive in ustvarjalne načine učenja ter doseglo vedno večje število študentov, strokovnjakov, oblikovalcev politik in drugih zainteresiranih skupin.

Vsa združenja, ki jim bodo dodeljena nepovratna sredstva programa Jean Monnet, bodo morala zagotoviti posodabljanje svojega razdelka v spletnem orodju za program Erasmus+, kjer bodo na voljo vse informacije o aktivnostih programa Jean Monnet. Projekti se bodo močno spodbujali k uporabi ustreznih obstoječih platform in orodij (tj. imenik projektov Jean Monnet, virtualna skupnost Jean Monnet). Z izvajanjem teh nalog, ki so del splošnega orodja informacijske tehnologije za Erasmus+, se bo zagotovilo, da bo širša javnost obveščena o združenjih in njihovih aktivnostih Jean Monnet. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo morali zagotoviti redno posodabljanje orodja z rezultati svojega dela.

Če je projekt izbran, veljajo naslednja pravila za dodelitev nepovratnih sredstev:

PODPORA JEAN MONNET ZA ZDRUŽENJA

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Stroški aktivnosti

Upravičeni neposredni stroški:

 • stroški osebja;
 • potni stroški in stroški bivanja;
 • stroški oddaje naročil podizvajalcem (največ 30 % upravičenih neposrednih stroškov);
 • stroški opreme (največ 10 % upravičenih neposrednih stroškov);
 • drugi stroški (vključno s stroški za obvezno finančno revizijo/revizijsko potrdilo).

Upravičeni posredni stroški:

Pavšalni znesek, ki ne presega 7 % upravičenih neposrednih stroškov projekta, je upravičen v okviru posrednih stroškov in predstavlja splošne administrativne stroške upravičenca, ki niso že zdaj kriti iz upravičenih neposrednih stroškov (npr. računi za elektriko ali internet, stroški prostorov itd.), a jih je mogoče obračunati pri projektu.

Dejanski stroški

Največ 50 000 EUR.

80 % skupnih upravičenih stroškov (razen če prijavitelj zahteva nižji % nepovratnih sredstev).

Pogoj: cilji in delovni program morajo biti jasno opredeljeni v prijavnem obrazcu.