Kazalo
Iskanje po vodniku

Podpora Jean Monnet za združenja

Program Jean Monnet podpira združenja, katerih izrecni namen je prispevati k študiju o evropskem procesu povezovanja. Taka združenja bi morala biti interdisciplinarna in odprta za vse zainteresirane profesorje, učitelje in raziskovalce, specializirane za vprašanja Evropske unije v ustrezni državi ali regiji. Morajo biti reprezentativna za akademsko skupnost v študijah Evropske unije na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Katere aktivnosti so podprte v okviru tega ukrepa?

V življenjskem ciklu nepovratnih sredstev lahko združenja običajno izvedejo široko paleto aktivnosti, na primer:

 • organizirajo in izvajajo zakonsko določene aktivnosti združenj, ki obravnavajo študije in vprašanja Evropske unije (npr. izdaja glasila, postavitev namenskega spletišča, organizacija letnega srečanja odbora, organizacija posebnih promocijskih dogodkov s ciljem zagotoviti večjo prepoznavnost vsebin Evropske unije itd.);
 • izvajajo raziskava na področju posebnih evropskih vprašanj zato, da lahko svetujejo lokalnim, regionalnim, nacionalnim in evropskim oblikovalcem politik in razširjajo rezultate med ustanovami, ki so vpletena v ta vprašanja, vključno z institucijami EU, kot tudi med širšo javnostjo in s tem krepijo aktivno državljanstvo.

Kakšna je vloga združenj?

Združenja Jean Monnet bi morala postati referenčne točke za tematska področja Evropske unije, ki jih pokrivajo.

Prevzela bodo vlogo izvajanja multiplikacijskega učinka in razširjanja znanja; prispevala bodo tudi k zbiranju in uporabi informacij ter zagotavljanju analiz in vizij za posebne vsebine.

Združenja so dokončno odgovorna za svoje predloge. Aktivnosti, navedene v njihovem delovnem programu, morajo izvajati ves čas trajanja obdobja, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva.

Kakšna so merila za oceno podpore Jean Monnet za združenja?

V nadaljevanju so navedena uradna merila, ki jih mora izpolniti podpora Jean Monnet za združenja za upravičenost do nepovratnih sredstev Erasmus+:

Merila za upravičenost

Kdo se lahko prijavi?

Katero koli združenje profesorjev in raziskovalcev, specializiranih za študije Evropske unije, s sedežem v kateri koli državi sveta. Izrecni namen združenja mora biti prispevanje k študiju o evropskem procesu povezovanja na nacionalni ali mednarodni ravni.

Združenje mora imeti interdisciplinarni značaj.

Podpora se bo zagotovila samo za uradno registrirana združenja z neodvisnim pravnim statusom. Posamezniki ne morejo neposredno oddati vloge za nepovratna sredstva.

Trajanje projekta

Tri leta.

Kje se prijaviti?

Pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Kdaj se prijaviti?

Prijavitelji morajo vlogo za nepovratna sredstva oddati do 22. februarja do 12. ure (opoldne po bruseljskem času) za projekte, ki se začnejo 1. septembra istega leta.

Kako se prijaviti?

Za podrobnosti o postopku prijave glej del C tega vodnika.

Organizacije prijaviteljice bodo ocenjene tudi z merili za izključitev in izbor. Za več informacij glej del C tega vodnika.

Merila za dodelitev

Projekti bodo ocenjeni z naslednjimi merili:

Ustreznost projekta

(največ 25 točk)

 • ustreznost predloga v zvezi s:
  • cilji in prednostnimi nalogami ukrepa (glej poglavje „Kakšni so cilji programa Jean Monnet?“ in „Kaj je podpora Jean Monnet za združenja?“).
 • Tv kolikšni meri predlog:
  • ustreza za podpiranje zakonsko določenih aktivnosti združenja in opravljanje raziskav o evropskih vprašanjih;
  • izboljšuje svetovanje lokalnim, regionalnim in evropskim oblikovalcem politik;
 • ustreznost predloga v zvezi s prednostnimi ciljnimi skupinami ukrepa:
  • združenja, ki še niso prejela sredstev Jean Monnet.

Kakovost zasnove in izvedbe projekta

(največ 25 točk)

 • jasnost, celovitost in kakovost delovnega programa, vključno z ustreznimi fazami za pripravo, izvajanje, ocenjevanje, nadaljnje spremljanje in razširjanje;
 • usklajenost ciljev projekta, aktivnosti in predlaganega proračuna;
 • kakovost in izvedljivost predlagane metodologije.

Kakovost projektne skupine

(največ 25 točk)

 • ustreznost profila in strokovnega znanja ključnega osebja (na akademskem in neakademskem področju), vključenega v aktivnosti, ki so predlagane s projektom.

Učinek in razširjanje

(največ 25 točk)

 • kakovost ukrepov za ocenjevanje rezultatov aktivnosti;
 • morebitni učinek projekta:
  • na združenja, ki sodelujejo v ukrepu Jean Monnet;
  • na druge organizacije in oblikovalce politik na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni;
 • ustreznost in kakovost ukrepov, katerih cilj je razširjanje rezultatov aktivnosti v združenju, ki gosti ukrep Jean Monnet, in izven njega;

Za upoštevanje pri dodeljevanju sredstev morajo predlogi doseči vsaj 60 točk. Poleg tega morajo doseči vsaj 13 točk v vsaki od navedenih kategorij meril za dodelitev.

Kaj je še treba vedeti o podpori Jean Monnet za združenja?

Učinek in razširjanje

Združenja, izbrana v okviru tega ukrepa, morajo razširjati in uporabiti rezultate svojih promocijskih aktivnosti tudi zunaj kroga neposredno vključenih deležnikov. To bo znatno okrepilo učinek in prispevalo k sistemski spremembi.

Za okrepitev učinka bi v svoje aktivnosti razširjanja morala vključiti ustvarjanje in zagotavljanje prosto dostopnih učnih virov (PDUV) ter aktivnosti odprtega izobraževanja za odzivanje na tehnološki napredek. To bo spodbudilo bolj prilagodljive in ustvarjalne načine učenja ter doseglo vedno večje število študentov, strokovnjakov, oblikovalcev politik in drugih zainteresiranih skupin.

Vsa združenja, ki jim bodo dodeljena nepovratna sredstva programa Jean Monnet, bodo morala zagotoviti posodabljanje svojega razdelka v spletnem orodju za program Erasmus+, kjer bodo na voljo vse informacije o aktivnostih programa Jean Monnet. Projekti se bodo močno spodbujali k uporabi ustreznih obstoječih platform in orodij (tj. imenik projektov Jean Monnet, virtualna skupnost Jean Monnet). Z izvajanjem teh nalog, ki so del splošnega orodja informacijske tehnologije za Erasmus+, se bo zagotovilo, da bo širša javnost obveščena o združenjih in njihovih aktivnostih Jean Monnet. Prejemniki nepovratnih sredstev bodo morali zagotoviti redno posodabljanje orodja z rezultati svojega dela.

Če je projekt izbran, veljajo naslednja pravila za dodelitev nepovratnih sredstev:

PODPORA JEAN MONNET ZA ZDRUŽENJA

Upravičeni stroški

Mehanizem financiranja

Znesek

Pravilo dodelitve

Stroški aktivnosti

Upravičeni neposredni stroški:

 • stroški osebja;
 • potni stroški in stroški bivanja;
 • stroški oddaje naročil podizvajalcem (največ 30 % upravičenih neposrednih stroškov);
 • stroški opreme (največ 10 % upravičenih neposrednih stroškov);
 • drugi stroški (vključno s stroški za obvezno finančno revizijo/revizijsko potrdilo).

Upravičeni posredni stroški:

Pavšalni znesek, ki ne presega 7 % upravičenih neposrednih stroškov projekta, je upravičen v okviru posrednih stroškov in predstavlja splošne administrativne stroške upravičenca, ki niso že zdaj kriti iz upravičenih neposrednih stroškov (npr. računi za elektriko ali internet, stroški prostorov itd.), a jih je mogoče obračunati pri projektu.

Dejanski stroški

Največ 50 000 EUR.

80 % skupnih upravičenih stroškov (razen če prijavitelj zahteva nižji % nepovratnih sredstev).

Pogoj: cilji in delovni program morajo biti jasno opredeljeni v prijavnem obrazcu.