Cuprins
Căutați în ghid

Sprijin Jean Monnet Pentru Asociații

Acțiunea Jean Monnet sprijină asociațiile care au ca scop explicit contribuția la studiul procesului de integrare europeană. Astfel de asociații trebuie să fie interdisciplinare și deschise tuturor cadrelor didactice universitare, profesorilor și cercetătorilor interesați care se specializează în aspecte privind Uniunea Europeană în țara sau regiunea în cauză

Asociațiile trebuie să fie reprezentative pentru comunitatea academică în ceea ce privește studiile privind Uniunea Europeană la nivel regional, național sau supranațional.

Ce Activități Sunt Sprijinite În Cadrul Acestei Acțiuni?

Pe întreaga durată a grantului, asociațiile pot desfășura de regulă o gamă largă de activități, cum ar fi, de exemplu:

 • organizarea și desfășurarea de activități statutare ale asociațiilor care se ocupă cu studii privind Uniunea Europeană și cu aspecte privind Uniunea Europeană (de exemplu, publicarea unui buletin informativ, crearea unui site web dedicat, organizarea reuniunii anuale a consiliului director, organizarea de evenimente de promovare specifice cu scopul de a oferi o mai mare vizibilitate temelor legate de Uniunea Europeană etc.);
 • efectuarea de cercetări în domeniul aspectelor europene specifice pentru a consilia factorii de decizie locali, regionali, naționali și europeni și pentru a disemina rezultatele în rândul instituțiilor implicate în aceste aspecte, inclusiv instituțiile UE, precum și în rândul publicului mai larg, consolidând astfel cetățenia activă.

Care Este Rolul Asociațiilor?

Asociațiile Jean Monnet trebuie să devină puncte de referință în domeniile de studiu privind Uniunea Europeană pe care le acoperă.

Asociațiile își vor asuma rolul de multiplicatori și vor disemina cunoștințe; ele vor contribui, de asemenea, la colectarea și valorificarea informațiilor, precum și la furnizarea de analize și viziuni pe teme specifice.

Asociațiile sunt responsabile în ultimă instanță de propunerile lor. Ele sunt obligate să pună în aplicare, pe întreaga durată a grantului, activitățile descrise în programul lor de lucru.

Care Sunt Criteriile Utilizate Pentru A Evalua Sprijinul Jean Monnet Pentru Asociații?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească o acțiune Jean Monnet de sprijin pentru asociații pentru a fi eligibilă în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii De Eligibilitate

Cine poate candida?

Orice asociație de profesori și cercetători care se specializează în studii privind Uniunea Europeană, stabilită în orice țară din lume. Scopul explicit al asociației trebuie să fie acela de a contribui la studierea procesului de integrare europeană la nivel național sau transnațional.

Asociația trebuie să aibă un caracter interdisciplinar.

Sprijinul va fi acordat numai asociațiilor care sunt înregistrate oficial și au statut juridic independent.

Persoanele fizice nu pot candida direct pentru un grant.

Durata proiectului

Trei ani.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 20 februarie ora 17.00 (ora Bruxelles-ului) pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

De asemenea, organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție.. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii De Atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 25 de puncte)

 • Măsura în care propunerea se integrează în domeniul studiilor europene:
 • includerea studiului Europei în ansamblul său, cu un accent deosebit pe procesul de integrare europeană, în ceea ce privește aspectele sale interne și externe;
 • conectarea cu aquis-ul comunitar (acquis communautaire) și politicile europene existente;
 • promovarea cetățeniei active și a valorilor europene;
 • sporirea gradului de conștientizare referitor la Uniune și facilitând angajamentele viitoare și dialogul dintre persoane;
 • Relevanța propunerii pentru unul sau mai multe dintre obiectivele activităților Jean Monnet:
 • promovarea excelenței în predare și cercetare în cadrul studiilor europene;
 • promovarea creării de noi activități/predare în cadrul studiilor europene;
 • generarea de cunoaștere și informații pot susține procesul decizional de la nivelul UE și care pot consolida rolul UE într-o lume globalizată;
 • obținerea de beneficii pentru sistemele de politică în care se încadrează;
 • promovarea dialogului între mediul academic și societate;
 • implicarea actorilor din societatea civilă, a decidenților, a funcționarilor publici, a reprezentanților diferitelor niveluri de învățământ și reprezentanți mass-media;
 • diseminarea informațiilor cu privire la UE societății în ansamblul său, depășind mediul academic și cel specializat;
 • aducerea UE mai aproape de public.
 • Măsura în care propunerea ajunge la grupurile țintă prioritare:
  • instituții sau cadre didactice universitare care nu au beneficiat încă de finanțare prin acțiunea Jean Monnet;
  • studenți/audiențe care nu intră în mod automat în contact cu studiile europene (în alte domenii decât dreptul, economia și ștințele politice);
  • pentru țările terțe, potențialul proiectului de a consolida diplomația europeană.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 25 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea propunerii și programului de lucru, inclusiv fazele adecvate de planificare, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
 • Coerența dintre obiectivele și activitățile proiectului;
 • Calitatea, noutatea și fezabilitatea proiectului și viabilitatea metodologiei propuse.

Calitatea echipei de proiect

(maximum 25 de puncte)

 • Pertinența și complementaritatea profilului și a expertizei cadrelor eminente implicate în activitățile propuse în proiect – atât în domenii academice, cât și non-academice, dacă este cazul.

Impact și diseminare

(maximum 25 de puncte)

 • Impactul așteptat al proiectului prin efecte de lungă durată:
 • asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 • asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet;
 • asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet:
  • promovare;
  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la proiecte și rezultate, intensificând vizibilitatea participanților și organizațiilor;
  • extinderea către grupuri din afara instituțiilor de învățământ superior;
  • transferabilitatea și traducerea în politici noi și practici îmbunătățite.
 • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la audiențele urmărite prin:
  • expunerea în mass-media (inclusiv rețele sociale, publicații etc.);
  • evenimente;
  • cursuri de formare;
  • utilizarea de tehnologii noi (instrumente multimedia), inclusiv resurse educaționale deschise (RED).

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 13 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Ce Altceva Trebuie Să Știți Despre Sprijinul Jean Monnet Pentru Asociații?

Diseminare Și Impact

Asociațiile selectate în cadrul acestei acțiuni trebuie să disemineze și să exploateze rezultatele activităților lor promoționale dincolo de părțile interesate implicate direct. Acest lucru va crește considerabil impactul și va contribui la o schimbare sistemică.

Pentru a mări impactul, acestea trebuie să includă în activitățile de diseminare crearea și oferirea de resurse educaționale deschise (OER) și să implice activități de educație deschise care să răspundă progresului tehnologic. Astfel se vor încuraja moduri mai creative și mai flexibile de învățare, iar impactul se va extinde asupra unui număr tot mai mare de studenți, profesioniști, factori de decizie și alte grupuri interesate.

Toate asociațiile cărora le-a fost acordat un grant Jean Monnet vor trebui să își actualizeze secțiunea corespunzătoare din instrumentul online specific Erasmus+, unde vor fi găzduite toate informațiile referitoare la activitățile Jean Monnet. Proiectele vor fi încurajate să utilizeze platformele și instrumentele relevante existente (de exemplu, anuarul Jean Monnet, comunitatea virtuală Jean Monnet). Aceste funcții, ca parte a instrumentului informatic general pentru Erasmus+, vor asigura informarea publicului larg cu privire la asociațiile respective și la activitățile Jean Monnet desfășurate de acestea. Beneficiarilor de granturi li se va cere să actualizeze în mod regulat instrumentul cu rezultatele muncii lor.

Dacă proiectul este selectat, la acordarea grantului se vor aplica următoarele reguli de finanțare:

Sprijin Jean Monnet Pentru Asociații

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costurile activității

Costuri directe eligibile

 • Costuri cu personalul
 • Costuri de transport și de ședere
 • Costuri de subcontractare (maximum 30 % din costurile directe eligibile)
 • Costuri pentru echipamente (maximum 10 % din costurile directe eligibile)
 • Alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli cu orice audit financiar obligatoriu/certificat de audit)

Costuri indirecte eligibile

O sumă forfetară, care nu depășește 7% din costurile directe eligibile ale proiectului, se încadrează ca eligibilă în categoria costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care nu sunt acoperite deja prin costurile directe eligibile (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costurile pentru spații etc.), însă care pot fi considerate deductibile prin proiect.

Costuri reale

Maximum 50 000 EUR

80 % din costurile eligibile totale (cu excepția cazului în care candidatul solicită un procent mai mic din grant).

Condiție: obiectivele și programul de lucru trebuie să fie prezentate în mod clar în formularul de candidatură