Cuprins
Căutați în ghid

Sprijin Jean Monnet Pentru Asociații

Acțiunea Jean Monnet sprijină asociațiile care au ca scop explicit contribuția la studiul procesului de integrare europeană. Astfel de asociații trebuie să fie interdisciplinare și deschise tuturor cadrelor didactice universitare, profesorilor și cercetătorilor interesați care se specializează în aspecte privind Uniunea Europeană în țara sau regiunea în cauză

Asociațiile trebuie să fie reprezentative pentru comunitatea academică în ceea ce privește studiile privind Uniunea Europeană la nivel regional, național sau supranațional.

Ce Activități Sunt Sprijinite În Cadrul Acestei Acțiuni?

Pe întreaga durată a grantului, asociațiile pot desfășura de regulă o gamă largă de activități, cum ar fi, de exemplu:

 • organizarea și desfășurarea de activități statutare ale asociațiilor care se ocupă cu studii privind Uniunea Europeană și cu aspecte privind Uniunea Europeană (de exemplu, publicarea unui buletin informativ, crearea unui site web dedicat, organizarea reuniunii anuale a consiliului director, organizarea de evenimente de promovare specifice cu scopul de a oferi o mai mare vizibilitate temelor legate de Uniunea Europeană etc.);
 • efectuarea de cercetări în domeniul aspectelor europene specifice pentru a consilia factorii de decizie locali, regionali, naționali și europeni și pentru a disemina rezultatele în rândul instituțiilor implicate în aceste aspecte, inclusiv instituțiile UE, precum și în rândul publicului mai larg, consolidând astfel cetățenia activă.

Care Este Rolul Asociațiilor?

Asociațiile Jean Monnet trebuie să devină puncte de referință în domeniile de studiu privind Uniunea Europeană pe care le acoperă.

Asociațiile își vor asuma rolul de multiplicatori și vor disemina cunoștințe; ele vor contribui, de asemenea, la colectarea și valorificarea informațiilor, precum și la furnizarea de analize și viziuni pe teme specifice.

Asociațiile sunt responsabile în ultimă instanță de propunerile lor. Ele sunt obligate să pună în aplicare, pe întreaga durată a grantului, activitățile descrise în programul lor de lucru.

Care Sunt Criteriile Utilizate Pentru A Evalua Sprijinul Jean Monnet Pentru Asociații?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care trebuie să le îndeplinească o acțiune Jean Monnet de sprijin pentru asociații pentru a fi eligibilă în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii De Eligibilitate

Cine poate candida?

Orice asociație de profesori și cercetători care se specializează în studii privind Uniunea Europeană, stabilită în orice țară din lume. Scopul explicit al asociației trebuie să fie acela de a contribui la studierea procesului de integrare europeană la nivel național sau transnațional.

Asociația trebuie să aibă un caracter interdisciplinar.

Sprijinul va fi acordat numai asociațiilor care sunt înregistrate oficial și au statut juridic independent.

Persoanele fizice nu pot candida direct pentru un grant.

Durata proiectului

Trei ani.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 22 februarie ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului) pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

De asemenea, organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție.. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii De Atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 25 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele și prioritățile acțiunii (a se vedea secțiunile „Care sunt obiectivele acțiunilor Jean Monnet” și „Ce este sprijinul Jean Monnet pentru asociații”).
 • Măsura în care propunerea:
 • este adecvată pentru sprijinirea activităților statutare ale asociației și pentru efectuarea de cercetări în domeniul aspectelor europene.
 • susține consilierea factorilor de decizie locali, regionali, naționali și europeni.
 • Relevanța propunerii pentru grupurile țintă prioritare ale acțiunii:
  • asociații care nu au beneficiat încă de finanțare prin acțiunea Jean Monnet.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 25 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea programului de lucru, inclusiv fazele adecvate de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
 • Concordanța dintre obiectivele proiectului, activitățile și bugetul propus;
 • Calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse.

Calitatea echipei de proiect

(maximum 25 de puncte)

 • Pertinența profilului și a expertizei cadrelor principale – atât în domenii academice, cât și non-academice - implicate în activitățile propuse în cadrul proiectului.

Impact și diseminare/strong>

(maximum 25 de puncte)

 

 

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor activităților;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra asociației/asociațiilor care participă la acțiunea Jean Monnet;
 • asupra altor organizații și factori de decizie implicate la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara asociației care găzduiește acțiunea Jean Monnet

TPentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 13 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Ce Altceva Trebuie Să Știți Despre Sprijinul Jean Monnet Pentru Asociații?

Diseminare Și Impact

Asociațiile selectate în cadrul acestei acțiuni trebuie să disemineze și să exploateze rezultatele activităților lor promoționale dincolo de părțile interesate implicate direct. Acest lucru va crește considerabil impactul și va contribui la o schimbare sistemică.

Pentru a mări impactul, acestea trebuie să includă în activitățile de diseminare crearea și oferirea de resurse educaționale deschise (OER) și să implice activități de educație deschise care să răspundă progresului tehnologic. Astfel se vor încuraja moduri mai creative și mai flexibile de învățare, iar impactul se va extinde asupra unui număr tot mai mare de studenți, profesioniști, factori de decizie și alte grupuri interesate.

Toate asociațiile cărora le-a fost acordat un grant Jean Monnet vor trebui să își actualizeze secțiunea corespunzătoare din instrumentul online specific Erasmus+, unde vor fi găzduite toate informațiile referitoare la activitățile Jean Monnet. Proiectele vor fi încurajate să utilizeze platformele și instrumentele relevante existente (de exemplu, anuarul Jean Monnet, comunitatea virtuală Jean Monnet).

Aceste funcții, ca parte a instrumentului informatic general pentru Erasmus+, vor asigura informarea publicului larg cu privire la asociațiile respective și la activitățile Jean Monnet desfășurate de acestea. Beneficiarilor de granturi li se va cere să actualizeze în mod regulat instrumentul cu rezultatele muncii lor.

Dacă proiectul este selectat, la acordarea grantului se vor aplica următoarele reguli de finanțare:

Sprijin Jean Monnet Pentru Asociații

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Regula de alocare

Costurile activității

Costuri directe eligibile

 • Costuri cu personalul
 • Costuri de transport și de ședere
 • Costuri de subcontractare (maximum 30 % din costurile directe eligibile)
 • Costuri pentru echipamente (maximum 10 % din costurile directe eligibile)
 • Alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli cu orice audit financiar obligatoriu/certificat de audit)

Costuri indirecte eligibile

O sumă forfetară, care nu depășește 7% din costurile directe eligibile ale proiectului, se încadrează ca eligibilă în categoria costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care nu sunt acoperite deja prin costurile directe eligibile (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costurile pentru spații etc.), însă care pot fi considerate deductibile prin proiect.

Costuri reale

Maximum 50 000 EUR

80 % din costurile eligibile totale (cu excepția cazului în care candidatul solicită un procent mai mic din grant).

Condiție: obiectivele și programul de lucru trebuie să fie prezentate în mod clar în formularul de candidatură