Spis treści
Szukaj w przewodniku

Wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń

W ramach „Jean Monnet” wspiera się stowarzyszenia, których jednoznacznie określonym celem jest wnoszenie wkładu w badania dotyczące procesu integracji europejskiej. Takie stowarzyszenia powinny mieć charakter interdyscyplinarny i być otwarte dla wszystkich zainteresowanych profesorów, nauczycieli i naukowców specjalizujących się w problematyce Unii Europejskiej w danym kraju lub regionie.

Powinny one reprezentować społeczność akademicką w ramach studiów dotyczących Unii Europejskiej na szczeblu regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Jakie działania wspiera się w ramach tej akcji?

W okresie dofinansowania stowarzyszenia mogą zazwyczaj realizować szeroki zakres działań, na przykład:

 • organizowanie i prowadzenie działalności statutowej stowarzyszeń zajmujących się studiami z zakresu Unii Europejskiej i problematyką Unii Europejskiej (np. publikowanie biuletynu, stworzenie specjalnej strony internetowej, organizowanie corocznego posiedzenia rady, organizowanie specjalnych wydarzeń o charakterze promocyjnym mających na celu większe wyeksponowanie tematyki związanej z Unią Europejską itp.);
 • prowadzenie badań w dziedzinie wybranych zagadnień europejskich w celu wsparcia merytorycznego decydentów lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego szczebla oraz rozpowszechnianie wyników tych badań wśród zainteresowanych instytucji, włączając w to instytucje europejskie, oraz wśród szerszego grona odbiorców, wzmacniając tym samym aktywność obywatelską.

Jaką rolę pełnią stowarzyszenia?

Stowarzyszenia „Jean Monnet” powinny stać się punktami odniesienia w obszarach tematycznych związanych z Unią Europejską, które obejmują zakresem swej działalności.

Przyjmą one rolę promotorów oraz rozpowszechniają wiedzę; przyczyniają się również do gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz do prowadzenia analiz i tworzenia wizji w zakresie określonych tematów.

Stowarzyszenia ponoszą ostateczną odpowiedzialność za swoje wnioski dotyczące projektów. Mają one obowiązek realizacji działań opisanych w swoim programie prac w trakcie całego okresu objętego dofinansowaniem.

Jakie kryteria stosuje się do oceny wsparcia „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń?

Poniżej przedstawiono formalne kryteria, jakie musi spełnić wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń, aby kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+:

Kryteria kwalifikowalności

Kto może złożyć wniosek?

Każde stowarzyszenie profesorów i badaczy specjalizujących się w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej ustanowione w dowolnym kraju na świecie. Jednoznacznie określonym celem stowarzyszenia musi być wnoszenie wkładu w studia w zakresie procesu integracji europejskiej na poziomie krajowym lub transnarodowym.

Stowarzyszenie musi mieć charakter interdyscyplinarny.

Wsparcie otrzymają wyłącznie stowarzyszenia, które są formalnie zarejestrowane i posiadają niezależny status prawny.

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie.

Czas trwania projektu

Trzy lata.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z siedzibą w Brukseli.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do dnia 22 lutego do godz. 12.00 (w południe czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć 1 września tego samego roku.

Jak należy złożyć wniosek?

Informacje na temat sposobu składania wniosków znajdują się w części C niniejszego przewodnika.

Organizacje składające wnioski będą również oceniane według kryteriów wykluczających i kryteriów wyboru. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią C niniejszego przewodnika.

Kryteria przyznawania dofinansowania

Projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

Adekwatność projektu

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Adekwatność wniosku w odniesieniu do:
 • celów i priorytetów akcji (zob. podrozdziały „Jakie są cele działań „Jean Monnet”?” i „Czym jest wsparcie Jean Monnet na rzecz stowarzyszeń?”);
 • Zakres, w jakim wniosek:
 • jest odpowiedni do wspierania działalności statutowej stowarzyszenia i prowadzenia badań nad problematyką europejską;
 • zapewnia wsparcie merytoryczne decydentom lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego szczebla.
 • Adekwatność wniosku dla priorytetowych grup docelowych akcji:
  • stowarzyszeń, które nie otrzymały dotychczas dofinansowania w ramach działania „Jean Monnet”.

Jakość planu projektu i jego realizacji

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Przejrzystość, kompletność i jakość programu prac, w tym odpowiednich etapów przygotowania, wdrażania, oceny, działań następczych i rozpowszechniania.
 • Spójność między proponowanymi celami, działaniami i budżetem projektu.
 • Jakość i wykonalność proponowanej metodologii.

Jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Zgodność dorobku i wiedzy fachowej zaangażowanych kluczowych nauczycieli – zarówno w dziedzinach naukowych, jak i nienaukowych – z działaniami realizowanymi w ramach projektu.

Wpływ i upowszechnianie

(Maksymalnie 25 punktów)

 • Jakość środków stosowanych do oceny rezultatów działań.
 • Potencjalny wpływ projektu:
 • na stowarzyszenie/stowarzyszenia uczestniczące w działaniu „Jean Monnet”;
 • na inne organizacje i decydentów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.
 • Odpowiedniość i jakość środków mających na celu upowszechnianie rezultatów działań w stowarzyszeniu, w którym realizowane jest działanie „Jean Monnet”, i poza nim.

Aby wnioski zostały rozpatrzone do finansowania, muszą uzyskać przynajmniej 60 punktów. Ponadto muszą uzyskać co najmniej 13 punktów w każdej kategorii wymienionych powyżej kryteriów przyznawania dofinansowania.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o wsparciu „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń?

Wpływ i upowszechnianie

Stowarzyszenia wybrane w ramach tej akcji mają obowiązek upowszechniania i wykorzystywania wyników swoich działań promocyjnych poza obszarem działań bezpośrednio zaangażowanych zainteresowanych stron. Przyczyni się to do zwiększenia ich wpływu i doprowadzi do zmiany systemowej.

Aby zwiększyć swe oddziaływanie, działania mające na celu upowszechnianie powinny obejmować tworzenie i oferowanie otwartych zasobów edukacyjnych (OER) oraz otwarte działania edukacyjne z uwzględnieniem postępu technologicznego. W ten sposób promowane będą bardziej elastyczne i kreatywne metody uczenia się i docierania do coraz większej liczby studentów, specjalistów, decydentów i innych zainteresowanych grup.

W przypadku wszystkich stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie „Jean Monnet”, konieczna będzie aktualizacja odpowiedniej sekcji specjalnego narzędzia internetowego Erasmus+, w ramach którego będą przechowywane wszystkie informacje na temat działań „Jean Monnet”. Kierownicy katedr będą zdecydowanie zachęcani do korzystania z odpowiednich istniejących platform i narzędzi (tj. katalogu projektów „Jean Monnet”, wirtualnej społeczności uczestników projektów „Jean Monnet”). Dzięki tym funkcjom będącym częścią ogólnego narzędzia informatycznego programu Erasmus+ informacje na temat stowarzyszeń i prowadzonych przez nie działań „Jean Monnet” dotrą do szerszego grona osób. Podmioty, które otrzymały dofinansowanie, będą proszone o regularne aktualizowanie narzędzia poprzez wprowadzanie wyników swojej pracy.

Jeżeli projekt zostanie wybrany, dofinansowanie będzie podlegało następującym zasadom finansowania:

WSPARCIE JEAN MONNET NA RZECZ STOWARZYSZEŃ

Koszty kwalifikowalne

Mechanizm finansowania

Kwota

Zasada alokacji

Koszty działania

Kwalifikowalne koszty bezpośrednie

 • Koszty osobowe
 • Koszty podróży i utrzymania
 • Koszty związane z podwykonawstwem (maksymalnie 30% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich)
 • Koszty sprzętu (maksymalnie 10% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich)
 • Inne koszty (w tym koszty wszelkich obowiązkowych kontroli finansowych/świadectw audytu)

Kwalifikowalne koszty pośrednie

Kwota zryczałtowana nieprzekraczająca 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu kwalifikuje się jako koszty pośrednie stanowiące ogólne koszty administracyjne beneficjenta, które nie zostały już pokryte w ramach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich (np. rachunki za energię lub internet, koszty związane z wynajmem lokalu itp.), ale jakimi może zostać obciążony projekt.

Koszty rzeczywiste

Maksymalnie 50 000 EUR

80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (chyba że wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie niższej wartości procentowej dofinansowania)

Warunek: w formularzu wniosku należy jasno określić cele i program prac.