Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Potpora udrugama u okviru programa Jean Monnet

Programom Jean Monnet podupiru se udruge čija je izričita svrha pridonijeti studijima o procesima europskih integracija. Takve bi udruge trebale biti interdisciplinarne i otvorene svim zainteresiranim profesorima, učiteljima i istraživačima specijaliziranim za pitanja Europske unije u mjerodavnoj državi ili regiji. One bi trebale predstavljati akademsku zajednicu u području studija o Europskoj uniji na regionalnoj, nacionalnoj ili nadnacionalnoj razini.

Koja se djelovanja podupiru u okviru ove aktivnosti?

Za vrijeme trajanja bespovratnih sredstava, udruge mogu provoditi niz aktivnosti, kao što su, primjerice:

 • organizirati i provoditi zakonske aktivnosti udruge koje se bave studijima i temama o Europskoj uniji (npr. objava brošura, postavljanje posebnog web-mjesta, organizacija godišnjih sastanaka odbora, organizacija posebnih promotivnih događanja čiji je cilj osiguranje veće vidljivosti tema iz područja Europske unije itd.);
 • provoditi istraživanja u području posebnih europskih pitanja u svrhu informiranja donositelja politika na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini i širenja rezultata među ustanovama uključenim u ova pitanja, uključujući ustanove EU-a te širu javnost, time potičući aktivno građanstvo.

Koju ulogu imaju udruge?

Udruge Jean Monnet trebale bi postati referentne točke u područjima o pitanjima Europske unije koja obuhvaćaju.

One će umnožavati i širiti znanje. Također će pridonijeti prikupljanju i iskorištavanju informacija i pružati analizu i vizije o određenim temama.

Udruge su odgovorne za vlastite prijedloge. One moraju provoditi aktivnosti opisane u njihovom programu rada za vrijeme trajanja bespovratnih sredstava.

Koji se kriteriji primjenjuju na ocjenjivanje potpore iz programa Jean Monnet za udruge?

U nastavku su navedeni formalni kriteriji koje mora ispuniti potpora iz programa Jean Monnet za udruge da bi bila prihvatljiva za bespovratna sredstva iz programa Erasmus+:

Kriteriji prihvatljivosti

Tko može predati zahtjev?

Svaka udruga profesora i istraživača specijaliziranih za studije o Europskoj uniji, s poslovnim nastanom u bilo kojoj državi svijeta. Izričita svrha udruge mora biti doprinos proučavanju postupka europskih integracija na nacionalnoj ili transnacionalnoj razini.

Udruga mora biti interdisciplinarnog karaktera.

Potpora će se pružati samo onim udrugama koje su službeno registrirane i imaju neovisan pravni položaj.

Pojedinci ne mogu izravno zatražiti bespovratna sredstva.

Trajanje projekta

Tri godine.

Kome predati zahtjev?

Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu, koja ima sjedište u Bruxellesu.

Kada predati zahtjev?

Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 22. veljače u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje 1. rujna iste godine.

Kako predati zahtjev?

Detalje o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Organizacije podnositeljice zahtjeva ocjenjuju se na temelju mjerodavnih kriterija za isključenje i kriterija za odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju sljedećih kriterija:

Važnost projekta

(Najviše 25 bodova)

 • Važnost prijedloga za:
 • ciljeve i prioritete aktivnosti (vidjeti odjeljak „Koji su ciljevi programa Jean Monnet” i „Što je potpora udrugama u okviru programa Jean Monnet”).
 • Stupanj do kojeg prijedlog:
 • primjeren je za podržavanje statutarnih aktivnosti udruge i provedbu istraživanja u području europskih pitanja.
 • unaprjeđuje informacije za donositelje politika na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.
 • Važnost prijedloga za prioritetne ciljne skupine aktivnosti:
  • ustanove koje još ne primaju financijska sredstva iz programa Jean Monnet.

Kvaliteta plana i provedbe aktivnosti

(Najviše 25 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta programa rada, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedba, ocjenjivanje, praćenje i širenje;
 • Dosljednost između ciljeva projekta, aktivnosti i predloženog proračuna aktivnosti;
 • Kvaliteta i izvedivost predložene metodologije.

Kvaliteta projektnog tima

(Najviše 25 bodova)

 • Važnost profila i stručnosti ključnih djelatnika – iz akademskog i neakademskog područja – koji su uključeni u aktivnosti koje se provode u okviru projekta.

Učinak i širenje

(Najviše 25 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje rezultata aktivnosti poučavanja;
 • Mogući učinak projekta:
 • na ustanovu/e koja sudjeluje u aktivnosti Jean Monnet;
 • na druge organizacije i donositelje politika uključene na lokalnoj, regionalnoj nacionalnoj i/ili europskoj razini.
 • Primjerenost i kvaliteta mjera usmjerenih na širenje rezultata aktivnosti u okviru i izvan ustanove koja je domaćin aktivnosti Jean Monnet.

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova kako bi se mogli uzeti u obzir za financiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje 13 bodova u svakoj od prethodno navedenih kategorija Kriterija za dodjelu.

Što biste još trebali znati o potpori udrugama u okviru programa Jean Monnet?

Širenje i učinak

Udruge odabrane u okviru ove aktivnosti trebale bi širiti i iskorištavati rezultate organiziranih aktivnosti poučavanja i istraživanja dalje od izravno uključenih dionika. Time će se značajno povećati učinak i pridonijeti sustavnim promjenama.

Kako bi se povećao njihov učinak, one bi trebale u svojim aktivnostima širenja uključivati stvaranje i ponudu otvorenih obrazovnih sadržaja (OER) i otvorene obrazovne aktivnosti koje su u skladu s tehnološkim napretkom. Na taj će se način poticati fleksibilniji i kreativniji načini učenja i obuhvatit će se sve veći broj studenata, stručnjaka, donositelja politika i drugih zainteresiranih skupina.

Od udruga kojima su dodijeljena bespovratna sredstva Jean Monnet, tražit će se da ažuriraju svoj odjeljak internetskog alata za Erasmus+ na kojima će se nalaziti sve informacije o aktivnostima programa Jean Monnet. Poticat će ih se da koriste postojeće platforme i alate (tj. direktorij programa Jean Monnet, virtualna zajednica programa Jean Monnet). Putem tih odjeljaka, koji su dio općeg alata IT-a za Erasmus+, javnost će biti informirana u ustanovama i studijima koje one nude u okviru programa Jean Monnet. Nositelji bespovratnih sredstava morat će redovito ažurirati alat s rezultatima svog rada.

U slučaju odabira projekta, na bespovratna sredstva primjenjuju se sljedeća pravila financiranja:

Potpora udrugama u okviru projekta jean monnet

Prihvatljivi troškovi

Mehanizam financiranja

Iznos

Pravilo za dodjelu

Troškovi aktivnosti

Prihvatljivi izravni troškovi

 • Troškovi osoblja
 • Troškovi putovanja i troškovi života
 • Troškovi podugovaranja (najviše 30 % prihvatljivih izravnih troškova)
 • Troškovi opreme (najviše 10 % prihvatljivih izravnih troškova)
 • Ostali troškovi (uključujući troškove svih obveznih financijskih revizija / potvrda o reviziji)

Prihvatljivi neizravni troškovi

Paušalni iznos koji ne prelazi 7 % prihvatljivih izravnih troškova projekta prihvatljiv je u okviru neizravnih troškova koji predstavljaju opće administrativne troškove korisnika i koje ne pokrivaju prihvatljivi izravni troškovi (primjerice, računi za struju ili internet, troškovi najma prostora itd.) ali se mogu smatrati naplativima iz projekta.

Stvarni troškovi

Najviše 50 000 EUR

80 % ukupnih prihvatljivih troškova (osim ako podnositelj zatraži niži % bespovratnih sredstava)

Uvjet: u obrascu prijave moraju jasno navedeni ciljevi i program rada