Cuprins
Căutați în ghid

Proiecte Jean Monnet (Dezbaterea Politicii Cu Mediul Academic)

Ce Este Un Proiect Jean Monnet?

Proiectele Jean Monnet sprijină inovarea, fertilizarea încrucișată și răspândirea conținutului privind Uniunea Europeană. Proiectele se vor baza pe propuneri unilaterale – deși activitățile propuse pot implica alți parteneri - și pot dura între 12 și 24 de luni.

 • Proiectele de „inovare” vor explora noi perspective și metodologii diferite, pentru a face tematicile legate de Uniunea Europeană mai atractive și mai adaptate la diferite tipuri de populații țintă [de exemplu, proiecte precum „Learning EU @ School” („Să învățăm despre UE la școală”)];
 • Proiectele de „fertilizare încrucișată” vor promova dezbaterea și reflecția pe teme legate de Uniunea Europeană și vor spori cunoștințele despre Uniunea Europeană și procesele acesteia. Proiectele vor viza stimularea cunoștințelor despre UE în contexte specifice;
 • Proiectele de „diseminare a conținutului” se referă în principal la activități de informare și diseminare.

Ce Activități Sunt Sprijinite În Cadrul Proiectelor Jean Monnet?

Pe întreaga durată a acestora, proiectele Jean Monnet pot desfășura în general o gamă largă de activități, cum ar fi, de exemplu:

„Inovare”

 • dezvoltarea și testarea metodologiilor, conținutului și instrumentelor nou concepute pe teme specifice privind Uniunea Europeană;
 • crearea de clase virtuale pe domenii specifice și testarea acestora în diferite contexte;
 • proiectarea, producția și punerea în aplicare a instrumentelor de autoformare care promovează cetățenia activă în UE;
 • elaborarea, producerea și punerea în aplicare a conținutului pedagogic adecvat și a materialelor didactice noi/adaptate pentru predarea aspectelor legate de Uniunea Europeană la nivelul învățământului primar și secundar („Learning EU @ School”);
 • proiectarea și punerea în aplicare a activităților de formare a cadrelor didactice și a educației continue pentru cadrele didactice, oferindu-le cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a preda materii despre Uniunea Europeană;
 • livrarea de activități special concepute cu privire la Uniunea Europeană pentru elevii din școlile primare și secundare și instituțiile de educație și formare profesională;

„Fertilizare încrucișată”

 • sprijinirea elaborării de studii europene și/sau stimularea cunoștințelor existente și/sau îmbunătățirea dinamicii „departamentului/catedrei/echipei de cercetare” într-o anumită țară, în cadrul unei instituții de învățământ superior care și-a exprimat un interes specific/o nevoie specifică;
 • elaborarea în comun a conținutului și a predării comune pentru studenți, cu implicarea mai multor instituții. Instituțiile participante pot organiza activități comune și pregăti instrumente de sprijinire ale cursurilor lor;

„Diseminarea conținutului”

 • sprijinirea activă a activităților de informare și diseminare pentru personalul din administrația publică, pentru experți din anumite domenii și pentru societatea civilă în ansamblu;
 • organizarea de conferințe, seminarii și/sau mese rotunde pe teme relevante privitoare la Uniunea Europeană, pentru cea mai extinsă gamă posibilă de părți interesate.

Care Este Rolul Organizațiilor Participante La Un Proiect Jean Monnet?

Instituția care propune proiectul trebuie să pregătească o strategie clară și durabilă, cu un program de lucru detaliat, inclusiv informații cu privire la rezultatele așteptate. Instituția trebuie să justifice necesitatea activităților propuse, să identifice beneficiarii direcți și indirecți și să garanteze rolul activ al tuturor organizațiilor participante.

Propunerile sunt semnate de reprezentantul legal al instituțiilor de învățământ superior (sau al altor organizații eligibile) și oferă informații cu privire la statutul juridic, obiectivele și activitățile instituției solicitante.

Instituțiile de învățământ superior (sau alte organizații eligibile) își asumă responsabilitatea finală pentru propunerile lor. Acestea sunt obligate să pună în aplicare activitățile descrise în proiectele lor pe întreaga durată a acestora.

Care Sunt Criteriile Utilizate Pentru A Evalua Un Proiect Jean Monnet?

În continuare, sunt prezentate criteriile formale pe care un proiect Jean Monnet trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil în vederea acordării unui grant Erasmus+:

Criterii De Eligibilitate

Cine poate candida?

Instituțiile de învățământ superior sau orice organizație stabilită în orice țară din lume. Instituțiile de învățământ superior situate în țările participante la programul Erasmus+ trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă. Instituțiile desemnate (identificate în Regulamentul programului Erasmus+) care urmăresc un obiectiv de interes european nu sunt eligibile pentru a candida în cadrul acestei acțiuni. Instituțiile de învățământ primar și secundar nu sunt eligibile pentru a candida, dar pot contribui în mod activ la desfășurarea activităților.

Durata proiectului

12, 18 sau 24 de luni.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles.

Când se depune cererea?

Applicants have to submit their grant application by 20 februarie ora 17.00 (ora Bruxelles-ului) pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii.

De asemenea, organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii De Atribuire

Proiectele vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

Relevanța proiectului

(maximum 25 de puncte)

 • Măsura în care propunerea se integrează în domeniul studiilor europene:
  • includerea studiului Europei în ansamblul său, cu un accent deosebit pe procesul de integrare europeană, în ceea ce privește aspectele sale interne și externe;
  • conectarea cu aquis-ul comunitar (acquis communautaire) și politicile europene existente;
  • promovarea cetățeniei active și a valorilor europene;
  • sporirea gradului de conștientizare referitor la Uniune și facilitând angajamentele viitoare și dialogul dintre persoane;
 • Relevanța propunerii pentru unul sau mai multe dintre obiectivele activităților Jean Monnet:
  • promovarea excelenței în predare și cercetare în cadrul studiilor europene;
  • promovarea creării de noi activități/predare în cadrul studiilor europene;
  • generarea de cunoaștere și informații pot susține procesul decizional de la nivelul UE și care pot consolida rolul UE într-o lume globalizată;
  • obținerea de beneficii pentru sistemele de politică în care se încadrează;
  • promovarea dialogului între mediul academic și societate;
  • implicarea actorilor din societatea civilă, a decidenților, a funcționarilor publici, a reprezentanților diferitelor niveluri de învățământ și reprezentanți mass-media;
  • diseminarea informațiilor cu privire la UE societății în ansamblul său, depășind mediul academic și cel specializat;
  • aducerea UE mai aproape de public.
 • Măsura în care propunerea ajunge la grupurile țintă prioritare:
  • instituții sau cadre didactice universitare care nu au beneficiat încă de finanțare prin acțiunea Jean Monnet;
  • studenți/audiențe care nu intră în mod automat în contact cu studiile europene (în alte domenii decât dreptul, economia și ștințele politice);
  • pentru țările terțe, potențialul proiectului de a consolida diplomația europeană.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(maximum 25 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea propunerii și programului de lucru, inclusiv fazele adecvate de planificare, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
 • Coerența dintre obiectivele și activitățile proiectului;
 • Calitatea, noutatea și fezabilitatea proiectului și viabilitatea metodologiei propuse.

Calitatea echipei de proiect

(maximum 25 de puncte)

 • Pertinența profilului și a expertizei cadrelor principale – atât   în domenii academice, cât și non-academice - implicate în activitățile propuse în cadrul proiectului;
 • Pentru proiectele care vizează elevii din învățământul primar și secundar: implicarea de personal cu aptitudini pedagogice relevante

Impact și diseminare

(maximum 25 points)

 • Impactul așteptat al proiectului prin efecte de lungă durată:
  • asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
  • asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet;
  • asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet:
  • promovare;
  • creșterea gradului de conștientizare cu privire la proiecte și rezultate, intensificând vizibilitatea participanților și organizațiilor;
  • extinderea către grupuri din afara instituțiilor de învățământ superior;
  • transferabilitatea și traducerea în politici noi și practici îmbunătățite.
 • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la audiențele urmărite prin:
  • expunerea în mass-media (inclusiv rețele sociale, publicații etc.);
  • evenimente;
  • cursuri de formare;
  • utilizarea de tehnologii noi (instrumente multimedia), inclusiv resurse educaționale deschise (RED).

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 13 puncte la fiecare dintre categoriile de criterii de atribuire menționate mai sus.

Ce Altceva Trebuie Să Știți Despre Proiectul Jean Monnet?

Diseminare Și Impact

Proiectele Jean Monnet trebuie să disemineze și să exploateze rezultatele activităților dincolo de sfera participanților implicați direct. Acest lucru va crește considerabil impactul și va contribui la o schimbare sistemică.

Proiectele Jean Monnet trebuie să își actualizeze secțiunea din instrumentul online specific Erasmus+, unde vor fi găzduite toate informațiile despre activitățile Jean Monnet. Proiectele vor fi încurajate să utilizeze platformele și instrumentele relevante existente (de exemplu, anuarul Jean Monnet, comunitatea virtuală Jean Monnet). Funcțiile respective, care sunt parte a instrumentului informatic general pentru Erasmus+, vor menține informat publicul larg cu privire la activitățile Jean Monnet. Beneficiarilor de granturi li se va cere să actualizeze în mod regulat instrumentul cu rezultatele muncii lor.

Proiectele Jean Monnet sunt încurajate:

 • să participe la evenimente de diseminare și informare la nivel național și european;
 • să organizeze evenimente (cursuri, seminare, ateliere de lucru etc.) cu factorii de decizie la nivel local (de exemplu, primari și consilieri), regional și național, precum și cu societatea civilă organizată și cu școlile;
 • să disemineze rezultatele propriilor activități prin organizarea de seminare sau cursuri orientate și adaptate pentru publicul larg și reprezentanții societății civile generale;
 • să comunice în rețea cu alte centre de excelență, cu catedrele Jean Monnet, cu coordonatorii de module și cu instituțiile și asociațiile sprijinite;
 • să aplice resurse educaționale deschise (OER), să publice rezumatele, conținutul și programul activităților lor, precum și rezultatele preconizate.

Care Sunt Regulile De Finanțare?

Bugetul proiectului trebuie să fie elaborat în conformitate cu următoarele reguli de finanțare (în euro):

Valoarea maximă a grantului acordat pentru un proiect Jean Monnet: 60 000 EUR (reprezentând maximum 75 % din costurile totale)

Costuri eligibile

Mecanism de finanțare

Sumă

Participare la conferințe

Contribuția la costurile legate de organizarea de conferințe, seminare, ateliere de lucru etc., excluzând costurile legate de participarea vorbitorilor non-locali

Contribuție la costurile unitare

D.2 pe zi per participant

Deplasări (vorbitori non locali)

Contribuția la costurile de deplasare ale vorbitorilor nelocali care participă la conferințe, pe baza distanței de deplasare. Distanțele de deplasare trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană1, indicând distanța unei călătorii dus pentru a calcula valoarea grantului UE aferent călătoriei dus-întors2

Costuri unitare

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 100 și 499 KM:

180 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 500 și 1 999 KM:

275 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 2 000 și 2 999 KM:

360 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 3 000 și 3 999 KM:

530 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie cuprinse între 4 000 și 7 999 KM:

820 EUR per participant

Pentru distanțele de călătorie de 8 000 KM sau mai mari:

1 500 EUR per participant

Ședere (vorbitori non locali)

Contribuția la costurile de ședere ale vorbitorilor non-locali care participă la conferințe

Contribuție la costurile unitare

D.3 pe zi per participant

Activități complementare

Contribuția la orice costuri periferice suplimentare legate de activitățile complementare desfășurate în cadrul acțiunii: de exemplu, monitorizarea academică a evenimentului, crearea și întreținerea unui site web, proiectare, tipărirea și difuzarea de publicații; costuri de interpretare; costuri de producție

Sumă forfetară

25,000 EUR;

Sumele specifice aplicabile proiectelor Jean Monnet se regăsesc în secțiunea „Costuri unitare Jean Monnet” la sfârșitul capitolului Jean Monnet din prezenta parte a ghidului.

Costuri Unitare Jean Monnet

D.1 – Costuri De Predare Naționale (În Euro Pe Oră De Predare)

Sumele depind de țara în care se desfășoară activitatea de predare.

Țări participante la program

Belgia

200

Bulgaria

80

Republica Cehă

107

Danemarca

200

Germania

200

Estonia

107

Irlanda

172

Grecia

129

Spania

161

Franța

184

Croația

96

Italia

166

Cipru

151

Letonia

98

Lituania

106

Luxemburg

200

Ungaria

104

Malta

138

Țările de Jos

200

Austria

200

Polonia

104

Portugalia

126

România

81

Slovenia

136

Slovacia

114

Finlanda

193

Suedia

200

Regatul Unit

184

Republica Macedonia de Nord

80

Islanda

159

Liechtenstein

80

Norvegia

200

Turcia

87

Serbia

80

Țări partenere

Antigua și Barbuda

92

Australia

200

Bahrain

110

Barbados

94

Brunei

200

Canada

200

Chile

83

Guineea Ecuatorială

131

Hong Kong

200

Israel

144

Japonia

178

Republica Coreea

153

Kuweit

200

Libia

90

Mexic

86

Noua Zeelandă

153

Oman

131

Qatar

200

Saint Kitts și Nevis

84

Arabia Saudită

126

Seychelles

126

Singapore

200

Elveția

200

Teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional

109

Trinidad și Tobago

115

Emiratele Arabe Unite

200

Statele Unite ale Americii

200

Altele

80

D.2.  Costuri Naționale Pentru Conferințe (În Euro Pe Zi)

Sumele depind de țara în care se desfășoară activitatea.

Țări participante la program

Belgia

88

Bulgaria

40

Republica Cehă

55

Danemarca

94

Germania

90

Estonia

47

Irlanda

75

Grecia

56

Spania

70

Franța

80

Croația

42

Italia

73

Cipru

66

Letonia

43

Lituania

47

Luxemburg

144

Ungaria

46

Malta

60

Țările de Jos

97

Austria

94

Polonia

45

Portugalia

55

România

40

Slovenia

59

Slovacia

50

Finlanda

84

Suedia

95

Regatul Unit

81

Republica Macedonia de Nord

40

Islanda

69

Liechtenstein

40

Norvegia

138

Serbia

40

Turcia

40

Țări partenere

Argentina

44

Australia

90

Bahrain

43

Barbados

41

Brunei

115

Canada

89

Guineea Ecuatorială

57

Hong Kong

117

Israel

63

Japonia

78

Republica Coreea

67

Kuweit

110

Macao

154

Noua Zeelandă

67

Oman

57

Qatar

194

Arabia Saudită

55

Seychelles

55

Singapore

133

Elveția

118

Teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional

48

Trinidad și Tobago

50

Emiratele Arabe Unite

107

Statele Unite ale Americii

109

Altele

40

D.3 - Ședere: Vorbitori Non-Locali (În Euro Pe Zi)

Sumele depind de țara în care se desfășoară activitatea.

Țări participante la program

Belgia

232

Bulgaria

227

Republica Cehă

230

Danemarca

270

Germania

208

Estonia

181

Irlanda

254

Grecia

222

Spania

212

Franța

245

Croația

180

Italia

230

Cipru

238

Letonia

211

Lituania

183

Luxemburg

237

Ungaria

222

Malta

205

Țările de Jos

263

Austria

225

Polonia

217

Portugalia

204

România

222

Slovenia

180

Slovacia

205

Finlanda

244

Suedia

257

Regatul Unit

276

Republica Macedonia de Nord

210

Islanda

245

Liechtenstein

175

Serbia

220

Turcia

220

Țări partenere

Altele

205

Elveția

220

Eswatini

140

Macao

150

Madagascar

155

Malawi

215

Malaysia                

250

Maldive

185

Mali

155

Insulele Marshall

185

Mauritania

125

Mauritius

200

Mexic

255

Micronezia

190

Moldova

250

Monaco

170

Mongolia

160

Muntenegru

220

Maroc

205

Mozambic

200

Myanmar

125

Namibia

135

Nauru

185

Nepal

185

Noua Zeelandă

185

Nicaragua

185

Niger

125

Nigeria

235

Niue

185

Oman

205

Pakistan

180

Palau

185

Palestina

170

Panama

210

Papua-Noua Guinee

190

Paraguay

190

Peru

210

Filipine

210

Qatar

200

Rwanda

225

Saint Kitts și Nevis

270

Saint Lucia

215

Saint Vincent și Grenadine

265

Samoa

185

San Marino

175

Sao Tome și Principe

155

Arabia Saudită

280

Senegal

200

Seychelles

225

Sierra Leone

190

Singapore

225

Insulele Solomon

170

Somalia

175

Africa de Sud

195

Sri Lanka

155

Sudan

270

Suriname

180

Siria

225

Tadjikistan

185

Taiwan

255

Tanzania

250

Teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional

365

Teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional

270

Thailanda

205

Timorul de Est – Republica Democratică

160

Togo

155

Tonga

155

Trinidad și Tobago

175

Tunisia

145

Turkmenistan

230

Tuvalu

185

Uganda

235

Emiratele Arabe Unite

265

Statele Unite ale Americii

280

Uruguay

215

Uzbekistan

230

Vanuatu

170

Statul Cetății Vaticanului

175

Venezuela

210

Vietnam

255

Yemen

225

Zambia

185

Zimbabwe

165

 • 1. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_ro - tab-1-4
 • 2. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul a) va calcula distanţa de la Madrid la Roma (1 365,28 KM); b) va selecta intervalul aplicabil al distanţei de călătorie (între 500 şi 1 999 KM) şi c) va calcula grantul UE care va asigura o contribuţie la costurile de deplasare ale participantului de la Madrid la Roma şi retur (275 EUR).